Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00172 005988 21332785 na godz. na dobę w sumie
AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi - książka
AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi - książka
Autor: , Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-682-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> delphi - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Obecnie dokumentacja techniczna jest używana i przetwarzana najczęściej w formie elektronicznej. Do zapisu konstrukcji stosuje się różnorodne programy CAD. Możliwości wyboru jednego spośród nich są duże, jednakże dla osiągnięcia wydajnej pracy programy te trzeba odpowiednio dostosować do określonych potrzeb. Jednym ze sposobów takiego dostosowania jest opracowanie specjalistycznych aplikacji pozwalających na automatyzację procesu projektowania, np. w AutoCAD-zie. Program ten ma wbudowany interfejs automatyzacji OLE, który pozwala oddziaływać w sposób programowy na proces tworzenia rysunku.

Książka powstała w wyniku opracowania przez autorów (na potrzeby własne i innych użytkowników) aplikacji do wspomagania projektowania w AutoCAD-zie. Jest ona adresowana do inżynierów, studentów i innych użytkowników tego programu. Książka zawiera wiele kodów, które można bezpośrednio uruchomić i wykorzystać w swojej pracy projektowej. Użycie większości kodów znajdujących się na płycie CD wymaga jedynie przeprowadzenia instalacji. Użytkownik posiadający pewne umiejętności programowania w Delphi może je rozbudować lub adaptować do swoich celów.

Nawet zaawansowane aplikacje przedstawione w książce są łatwe do uruchomienia i bezpośredniego użycia. Bardzo przydatne dla projektanta mogą być programy do automatycznego rysowania połączeń wpustowych w połączeniu z automatycznymi obliczeniami, wspomagające rysowanie oznaczeń połączeń spawanych czy automatyzujące generowanie elementów połączeń śrubowych.

Książka adresowana jest do inżynierów, studentów i innych użytkowników posiadających wiedzę na temat programu AutoCAD. Użycie wielu programów załączonych na płycie CD wymaga jedynie przeprowadzenia instalacji. Praca zawiera kod wielu programów do bezpośredniego wykorzystania. Użytkownik posiadający pewne umiejętności programowania w Delphi może programy te rozbudować lub adaptować do swoich celów.

W rozdziale 3. omówiono metody i właściwości interfejsu automatyzacji OLE programu AutoCAD 2000, oraz przedstawiono sposób nawiązania połączenia z interfejsem automatyzacji OLE i omówiono przekazywanie parametrów metod i podano przykłady ich użycia.

Rozdział 4. przedstawia programy generowania składników, bloków i innych elementów na rysunkach w programie AutoCAD w przestrzeni 2D i 3D.

Rozdział 5. podejmuje programowanie obsługi zdarzeń związanych z dokumentami i działanie programu AutoCAD.

W rozdziale 6. przedstawiono zaawansowane aplikacje, szczególnie przydatne dla projektanta, takie jak: automatyczne rysowanie połączeń wpustowych w połączeniu z automatycznymi obliczeniami, wspomaganie rysowania oznaczeń połączeń spawanych i zautomatyzowane generowanie elementów połączeń śrubowych. Na zakończenie pracy przedstawiono opracowany przez autorów obszerny dodatek z opisem interfejsu automatyzacji OLE programów AutoCAD 2000.

W podręczniku zamieszczono te fragmenty kodów programów, które wymagają wyjaśnień (komentarza), kompletny kod przedstawionych programów znajduje się na załączonej do pracy płycie CD.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI AutoCAD. Automatyzacja zadaæ grafiki za pomoc„ Delphi KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autorzy: Wojciech Czy¿ycki, Edward Lisowski ISBN: 83-7197-682-8 Format: B5, stron: 254 Zawiera CD-ROM Obecnie dokumentacja techniczna jest u¿ywana i przetwarzana najczŒ(cid:156)ciej w formie elektronicznej. Do zapisu konstrukcji stosuje siŒ r(cid:243)¿norodne programy CAD. Mo¿liwo(cid:156)ci wyboru jednego spo(cid:156)r(cid:243)d nich s„ du¿e, jednak¿e dla osi„gniŒcia wydajnej pracy programy te trzeba odpowiednio dostosowa(cid:230) do okre(cid:156)lonych potrzeb. Jednym ze sposob(cid:243)w takiego dostosowania jest opracowanie specjalistycznych aplikacji pozwalaj„cych na automatyzacjŒ procesu projektowania, np. w AutoCAD-zie. Program ten ma wbudowany interfejs automatyzacji OLE, kt(cid:243)ry pozwala oddzia‡ywa(cid:230) w spos(cid:243)b programowy na proces tworzenia rysunku. Ksi„¿ka powsta‡a w wyniku opracowania przez autor(cid:243)w (na potrzeby w‡asne i innych u¿ytkownik(cid:243)w) aplikacji do wspomagania projektowania w AutoCAD-zie. Jest ona adresowana do in¿ynier(cid:243)w, student(cid:243)w i innych u¿ytkownik(cid:243)w tego programu. Ksi„¿ka zawiera wiele kod(cid:243)w, kt(cid:243)re mo¿na bezpo(cid:156)rednio uruchomi(cid:230) i wykorzysta(cid:230) w swojej pracy projektowej. U¿ycie wiŒkszo(cid:156)ci kod(cid:243)w znajduj„cych siŒ na p‡ycie CD wymaga jedynie przeprowadzenia instalacji. U¿ytkownik posiadaj„cy pewne umiejŒtno(cid:156)ci programowania w Delphi mo¿e je rozbudowa(cid:230) lub adaptowa(cid:230) do swoich cel(cid:243)w. Nawet zaawansowane aplikacje przedstawione w ksi„¿ce s„ ‡atwe do uruchomienia i(cid:160) bezpo(cid:156)redniego u¿ycia. Bardzo przydatne dla projektanta mog„ by(cid:230) programy do automatycznego rysowania po‡„czeæ wpustowych w po‡„czeniu z automatycznymi obliczeniami, wspomagaj„ce rysowanie oznaczeæ po‡„czeæ spawanych czy automatyzuj„ce generowanie element(cid:243)w po‡„czeæ (cid:156)rubowych. Ksi„¿ka adresowana jest do in¿ynier(cid:243)w, student(cid:243)w i innych u¿ytkownik(cid:243)w posiadaj„cych wiedzŒ na temat programu AutoCAD. U¿ycie wielu program(cid:243)w za‡„czonych na p‡ycie CD wymaga jedynie przeprowadzenia instalacji. Praca zawiera kod wielu program(cid:243)w do bezpo(cid:156)redniego wykorzystania. U¿ytkownik posiadaj„cy pewne umiejŒtno(cid:156)ci programowania w Delphi mo¿e programy te rozbudowa(cid:230) lub adaptowa(cid:230) do swoich cel(cid:243)w. W podrŒczniku zamieszczono te fragmenty kod(cid:243)w program(cid:243)w, kt(cid:243)re wymagaj„ wyja(cid:156)nieæ (komentarza), kompletny kod przedstawionych program(cid:243)w znajduje siŒ na za‡„czonej do pracy p‡ycie CD. Przedmowa ....................................................................................... 5 Rozdział 1. Wstęp ................................................................................................ 7 Automatyzacja...................................................j...................................................j..... 7 Struktura klienta automatyzacji...................................................j.............................. 8 Klasy i obiekty ...................................................j...................................................j.... 9 Rozdział 2. Interfejs automatyzacji OLE programu AutoCAD 2000 .................. 11 Obiekty interfejsu automatyzacji OLE...................................................j................. 13 Kolekcja Blocks ...................................................j...................................................j 13 Obiekt Block ...................................................j...................................................j..... 14 Obiekt ModelSpace ...................................................j.............................................. 15 Nawiązanie połączenia z serwerem OLE i ustawienia początkowe ................................17 Translacja współrzędnych ...................................................p.............................................18 Metody generowania podstawowych elementów rysunku...............................................p18 Wybrane metody modyfikacji obiektów ...................................................j.............. 38 Wybrane składniki obiektu Document i kolekcji Documents ................................ 48 Kolekcja Dictionaries, obiekty Dictionary i XRecord ...................................................p..53 Kolekcja DimStyles i obiekt DimStyle ...................................................p.........................57 Kolekcja Layers i obiekt Layer ...................................................p.....................................58 Kolekcja Linetypes i obiekt Linetype ...................................................p...........................60 Kolekcje Groups i SelectionSets oraz obiekty Group i SelectionSet...............................61 Kolekcja TextStyles i obiekt TextStyle...................................................p.........................65 Kolekcja UserCoordinateSystems i obiekt UCS...................................................p...........68 Obiekt Utility .......................................p...................................................p.........................69 Ustalanie aktywnych właściwości obiektu Document ...................................................p..75 Paski menu i paski narzędziowe ...................................................j.......................... 76 Kolekcja MenuGroups i obiekt MenuGrup...................................................p...................76 Kolekcje MenuBar i PopUpMenu oraz obiekt PopUpMenuItem ....................................76 Kolekcja Toolbars oraz obiekty Toolbar i ToolbarItem...................................................p78 Rozdział 3. Przykłady aplikacji .......................................................................... 83 Przygotowanie dokumentu — dodawanie warstw i typów linii ............................. 83 Generowanie składników rysunkowych ...................................................j.............. 86 Rysowanie otworów według zadanych współrzędnych...................................................p86 Umieszczanie składników na ustalonej warstwie ...................................................p.........89 Bloki składników...................................................j.................................................. 92 Atrybuty bloków ...................................................j.................................................. 97 Kreskowania...................................................j...................................................j...... 98 Działania na obiektach rysunku ...................................................j......................... 103 Rysunki 3D...................................................j...................................................j...... 109 4 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi Linia śrubowa — krzywe sklejane ...................................................j..................... 117 Generowanie powierzchni 3D...................................................j............................ 121 Rozdział 4. Zdarzenia ...................................................................................... 127 Dostęp do obsługi zdarzeń — biblioteki typów...................................................j. 127 Importowane biblioteki typów ...................................................p....................................127 Nawiązanie połączenia z obiektami interfejsu OLE przy użyciu modułu importowego ...................................................p............................129 Obsługa zdarzeń programu AutoCAD ...................................................j............... 130 Rozdział 5. Aplikacje dla mechaników............................................................. 139 Oznaczenia połączeń spawanych ...................................................j....................... 139 Elementy połączeń śrubowych...................................................j........................... 157 Obliczenia i rysowanie połączenia wpustowego .................................................. 179 Dobór i generowanie rysunków profili zamkniętych prostokątjnych na podstawie obliczeń wytrzymałościowych...................................................j... 190 Przetwarzanie informacji zapisanych w tabelce rysunku ..................................... 194 Automatyzacja rysowania schematów pneumatycznych i hydraulicznych .......... 196 Literatura ........................................................................................................... 201 Polskie Normy...................................................j...................................................j. 202 Dodatek A Wykaz metod, zdarzeń i właściwości interfejsu automatyzacji OLE programu AutoCAD 2000............................... 203 Dodatek B Programy na płycie CD.................................................................... 24 Skorowidz........................................................................................................... 251 W tym rozdziale przedstawiono zaawansowane programy wykorzystujące techniki pro- gramowania obiektowego, korzystające z klas i dziedziczenia, posługujące się relacyj- nymi bazami danych i językiem SQL. Podjęte zadania dotyczą automatyzacji: oznaczania i generowania symboli połączeń spawanychi, połączeń śrubowych przy zastosowaniu dziedziczenia dio opisu rodzin elementów, obliczenia i rysowania połączenia wpustowego, doboru i generowania rysunków profili zamkniętych priostokątnych na podstawie obliczeń wytrzymałościowych, wyznaczanie linii wpływiowej ugięć dla dobranej belki, przetwarzania informacji zapisanych w tabelce rysuniku z automatycznym przesłaniem ich do arkusza kalkulacyjnego MS Excel, rysowania schematów pneumatycznych i hydraulicznychi. Oznaczenia połączeń spawanych Przy projektowaniu konstrukcji spawanych niezbędne jest określenie wielu parametrów dla złącza oraz narysowanie odpowiedniego symbolu na rysunku. W konstrukcji, w której występuje wiele różnego typu spoin, zautomatyzowanie procesu opisu złącza spawanego może znacznie ułatwić wykonanie dokumentacji rysunkowej. Symbol oznaczenia bu- duje się z różnych składników zdefiniowanych w przedmiotowej normie. Zautomaty- zowanie opisu spoin zrealizowano programowo w ten sposób, że użytkownik w oknie dialogowym wybiera właściwości i parametry spoiny. W trakcie tej czynności w oknie pojawia się automatycznie rysunek symbolu spoiny z oznaczeniami, które użytkownik wprowadza. Po interaktywnym uzgodnieniu oznaczenia złącza spawanego skompono- wany symbol jest generowany w programie AutoCAD we wskazanym miejscu na ak- tywnym rysunku. Symbole oznaczeń mogą być również wyeksportowane do pliku wmf. Program nazwano PolSpaw, formatkę tego programu przedstawiono na rysunku 5.1. Umieszczono na niej następujące komponenty: przyciski z ikonami #4//.98832, grupy przycisków +.36394, znaczniki /-3, okienka edycji .8, przyciski zmiany wartości 43;2, 140 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi Formatka (Form1:TForm) Etykieta wymiaru poprzecznego spoiny (Label1:TLabel) Obramowanie podglądu spoiny (Panel1:TPanel) Podgląd spoiny (Image1:TImage) Etykieta wymiaru wzdłużnego spoiny Okienko edycji wymiaru wzdłużnego spoiny (Label2:TLabel) (Edit2:TEdit) Okienko edycji wymiaru poprzecznego spoiny (Edit1:TEdit) Wybór położenia linii identyfikacyjnej (RadioButton1: TRadioButton) Obramowanie elementów wyboru znaków dodatkowych (GroupBox: TGroupBox) Wybór spoiny dookólnej (CheckBox1:TCheckBox) Wybór położenia wymiaru (RadioGroup2: TRadioGroup) Wybór kształtu lica spoiny (RadioGroup3: TRadioGroup3) Wybór spoiny wyk. w montażu (CheckBox2:TCheckBox) Wybór znaku dodatkowego dolnego (RadioGroup4: TRadioGroup4) Okienko wprowadzania nr pozycji (Edit3:TEdit) Przyciski zmiany nr poz. (UpDown1:TUpDown) Przycisk zapisu do pliku WMF (Button3:TButton) Przycisk zamknięcia programu (Button2:TButton) Obramowanie obszaru wyboru rodzaju spoiny (Form1:TForm) Etykieta okienka technologii (Label4:TLabel) Etykieta okienka nr poz. (Label3:TLabel) Dialog zapisu pliku WMF (SaveDialog1:TSaveDialog) Przyciski wyboru rodzaju spoiny SpeedButton1..15: TSpeedButton Okienko wyboru technologii (ComboBox1:TComboBox) Wybór programu CAD Przycisk uruchamiania procedury (RadioGroup5: TRadioGroup) rysowania w programie CAD (Button1:TButton) Rysunek 5.1. Formatka programu PolSpaw obramowania grup 63943, ramkę +2/, etykiety tekstowe +,/, ilustrację +1/, dialog zapisu #+:/+31, przyciski bez ikon 98832. Opracowano także wymienione niżej moduły: OznaczFrm do obsługi formatki i interaktywnego ustawiania włiaściwości spoiny, Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 141  SpoinaSpaw do przechowywania ustawień spoiny i aktualizacji podglądu oznaczenia na formatce, RysSpoina do zgromadzenia procedur rysowania oznaczenia spoiiny w programach CAD. Komponentom zgromadzonym na formatce programu PolSpaw nadano odpowiednie ustawienia. Tabela 5.1 zawiera zestawienie tych ustawień, które są różne od ustawień domyślnych komponentów. Tabela 5.1. Ustawienia komponentów programu PolSpaw Obiekt Form1 Panel1 Image1 Właściwości Zdarzenia Nazwa Wartość Nazwa Metoda Caption Oznaczenie spoiny OnCreate FormCreate BorderStyle bsSingle OnDestroy FormDestroy biMaximize Autosize False False BevelOuter byLowered Align alClient Label1 Caption Label2 Caption Label3 Label4 Edit1 Edit2 Edit3 UpDown1 Button1 Button2 Caption Caption Text MaxLength Text MaxLength Text Associate Max Caption Caption Wymiar charakterystyczny przekroju poprzecznego spoiny Wymiar charakterystyczny przekroju wzdłużnego spoiny Nr pozycji Metoda spawania 3 5 0 Edit3 999 Rysuj OnChange Edit1Change OnChange Edit2Change OnChange Edit3Change OnClick Button1Click Zakończ OnClick Button2Click 142 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi Tabela 5.1. Ustawienia komponentów programu PolSpaw — ciąg dalsgzy Obiekt Button3 CheckBox1 CheckBox2 ComboBox1 GroupBox1 GroupBox2 Właściwości Zdarzenia Nazwa Wartość Nazwa Metoda Caption Caption Caption Text Style Caption Caption Zapisz WMF OnClick Button3Click Dookólna W montażu csDropDownList Znaki dodatkowe Rodzaj spoiny OnChange Edit3Change RadioGroup1 Caption Linia identyfikacyjna OnClick RadioGroup1Click Items.Strings powyżej linii odn. poniżej linii odn. ItemIndex 0 Caption Położenie znaku OnClick RadioGroup2Click RadioGroup2 Items.Strings powyżej linii odn. poniżej linii odn. ItemIndex 0 Caption Kształt lica OnClick RadioGroup3Click RadioGroup3 Items.Strings brak płaska wklęsła wypukła usunięcie nadlewu usunięcie karbów ItemIndex 0 Caption Znaki dodatkowe OnClick RadioGroup4Click RadioGroup4 Items.Strings pełny przetop brak podkładka ItemIndex 0 Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 143 Tabela 5.1. Ustawienia komponentów programu PolSpaw — ciąg dalsgzy Obiekt Właściwości Zdarzenia Nazwa Wartość Nazwa Metoda Caption Wybierz program OnClick RadioGroup5Click RadioGroup5 Items.Strings ItemIndex DefaultExt Filter Hint SaveDialog1 SpeedButton1 AutoCAD interCAD 0 wmf *.wmf|*.wmf Spoina brzeżna — przetop całkowity GroupIndex 1 OnClick SpeedButton1Click SpeedButton2 Hint Spoina brzeżna — przetop częściowy OnClick SpeedButton1Click GroupIndex 1 Hint Spoina I OnClick SpeedButton1Click SpeedButton3 SpeedButton4 SpeedButton5 SpeedButton6 SpeedButton7 SpeedButton8 SpeedButton9 GroupIndex 1 Hint Spoina grzbietowa OnClick SpeedButton1Click GroupIndex 1 Hint Spoina V OnClick SpeedButton1Click GroupIndex 1 Hint Spoina 1/2 V OnClick SpeedButton1Click GroupIndex 1 Hint Spoina Y OnClick SpeedButton1Click GroupIndex 1 Hint Spoina 1/2 Y OnClick SpeedButton1Click GroupIndex 1 Hint Spoina U OnClick SpeedButton1Click GroupIndex 1 Hint Spoina 1/2 U (J) OnClick SpeedButton1Click SpeedButton10 GroupIndex 1 144 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi Tabela 5.1. Ustawienia komponentów programu PolSpaw — ciąg dalsgzy Obiekt Właściwości Zdarzenia Nazwa Wartość Nazwa Metoda Hint Spoina pachwinowa OnClick SpeedButton1Click SpeedButton11 GroupIndex 1 SpeedButton12 Hint Spoina otworowa podłużna OnClick SpeedButton1Click GroupIndex 1 SpeedButton13 Hint Spoina otworowa okrągła OnClick SpeedButton1Click GroupIndex 1 SpeedButton14 Hint Bezotworowa punktowa GroupIndex 1 OnClick SpeedButton1Click Hint Bezotworowa liniowa OnClick SpeedButton1Click SpeedButton15 GroupIndex 1 Obsługa elementów formatki umieszczona jest w module iOznaczFrm. 9282+-6 28/60+-/ 97/7 3.9o78+2.+6.3;/ 2.3;7(cid:17)/77+1/7(cid:17)#7 87(cid:17)+77/7(cid:17)6+4-7(cid:17)328637(cid:17)367(cid:17) +317(cid:17)#8.867(cid:17)8867(cid:17)3867(cid:17) /1786(cid:17)988327(cid:17) #432#4+;(cid:17) 7#432+(cid:17)817 3.9o9 83;2+ -3278 +;+9-+ #308;+6/ #432 84/ $36 -+77.$36/ 98832 $98832 98832$98832 63943 $63943 /-3 $/-3 /-3$/-3 +2/ $ +2/ +1/ $+1/ +.36394 $ +.36394 +,/ $+,/ .8 $.8 +,/$+,/ .8$.8 +.36394$ +.36394 98832$98832 #+:/+31 $#+:/+31 3,33 $3,33 +,/$+,/ +,/$+,/ Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 145 .8$.8 43;2 $ 43;2 +.36394$ +.36394 +.36394$ +.36394 63943$63943 #4//.98832 $#4//.98832 #4//.98832$#4//.98832 #4//.98832$#4//.98832 #4//.98832$#4//.98832 #4//.98832$#4//.98832 #4//.98832$#4//.98832 #4//.98832$#4//.98832 #4//.98832$#4//.98832 #4//.98832$#4//.98832 #4//.98832 $#4//.98832 #4//.98832 $#4//.98832 #4//.98832 $#4//.98832 #4//.98832 $#4//.98832 #4//.98832 $#4//.98832 #4//.98832 $#4//.98832 463-/.96/98832-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96//-3 -.#/2./6$,/-8/ 463-/.96//-3-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/366/+8/.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/ +.36394 -.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/.8 +21/.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/.8+21/.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/ +.36394-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/.8+21/.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/98832-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/ +.36394-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/ +.36394-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/98832 -.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/#4//.98832 -.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/36/7863.#/2./6$,/-8/ /2. :+6 36 $36 #432+$#432+ /1$ /1786 4//28+832 97/7 3+-983 (cid:22) 463-/.96/$36 98832-.#/2./6$,/-8/ ,/12 +22(cid:29)-/46316+9 44-+832 $/62+8/ /2. 463-/.96/$36 /-3 -.#/2./6$,/-8/ ,/12 ;o-/2/,. ;o-/2/2+97432.33$2/ #432+ 3332+/-3 /-/. /2. 463-/.96/$36 /-3-.#/2./6$,/-8/ ,/12 ;o-/2/,. ;o-/2/2+97432;32;+2/;328+ 9 #432+ 328+9/-3 /-/. /2. 463-/.96/$36 366/+8/.#/2./6$,/-8/ ,/12 #432+$#432+ 6/+8/ 98;36/2/2-++-+3,/89#432+ #432+ .8+1/ .8 4647+2/3,7+69.3673;+2+ #432+ /18+1/ /18 146 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi #432+ ./ 73;+-+1/ +2:+7 3,33 8/7 3+.63/. /83.#4 78 / ;4 78/83.74+;+2+ 86 3.-8+2/378+823;,6+2/7432 /1$ /1786 6/+8/ /1 338/) $) #  /1 4/2/.+;+9-+(cid:17)$69// 86 .2.3432/28. /1 /+.#8621. 78+82 //+7$#4//.98832/ 3;2$69/ #4//.98832 2-.2.3432/28. /1 /+.#8621. 78+82 //+7 $#4//.98832/ /-/48 #4//.98832 3;2$69/ #4//.98832 2-.#4//.98832 / /2. 02+ /1 6// /2. .8 $/8 + .8 $/8  978+;/2+43-83;/3432/28$; .8 2+21/.36 /.8 2+21/.36 / /2. 463-/.96/$36 +.36394 -.#/2./6$,/-8/ ,/12 +2+43o3 /2+2./280+-2/ 0 +.36394 8/2./ 8/2 #432+ ./2$69/ /7/ #432+ ./2+7/ /2. 463-/.96/$36 .8 +21/.#/2./6$,/-8/ ,/12 +2+;+683-;+694346/-2/137432 #432+ 2 34.8 $/8 /2. 463-/.96/$36 .8+21/.#/2./6$,/-8/ ,/12 +2+;+683-;+69;.o9 2/137432 #432+ 2 ..8 $/8 /2. 463-/.96/$36 +.36394-.#/2./6$,/-8/ ,/12 978+;/2/43o3 /2+2+9 0 +.36394 8/2./ 8/2 #432+ ./2+$69/ /7/ #432+ ./2++7/ /2. 463-/.96/$36 .8+21/.#/2./6$,/-8/ ,/12 ;o-+2/2+963;./2+978+;/2/2643-88/-2331 0.#86$328..8 $/8/ /36.3,33 $/8 /8/2 #432+ 3;./2/$69/ /7/ #432+ 3;./2/+7/ #432+ 6 3#86$328..8 $/8/ #432+ $/-2331+34.3,33 $/8(cid:17) (cid:17) 37. (cid:17)3,33 $/8/G / /2. 463-/.96/$36 98832-.#/2./6$,/-8/ ,/12 +477,397432.349;0 0#+:/+31 /-98/8/2 #432+ #+:/$3/.#+:/+31 /+// /2. 463-/.96/$36 +.36394-.#/2./6$,/-8/ ,/12 978+;/2/2+9.3.+83;/13.32/13 Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 147 #432+ 23.3 +.36394 8/2./ /2. 463-/.96/$36 +.36394-.#/2./6$,/-8/ ,/12 978+;/2/2+9.3.+83;/131$62/13 #432+ 23.36 +.36394 8/2./ /2. 463-/.96/$36 98832 -.#/2./6$,/-8/ ,/12 2-3;+2/43o-/2+673;+2/7432;46316+8/ 86 7#4$#432+ 6/+8/ 44-+832 2/ 0.38 +6748.-+.3-//8/2 673;+2/432+;+2943o-/2+ 7#4 79#432/ 02+ 7#4 6// /2. 44-+832 /7836/ /2. 463-/.96/$36 #4//.98832 -.#/2./6$,/-8/ ,/12 43.+2/63.+974322+43.78+;/2+;;-2(cid:29)88/1346-79 0#/2./6#4//.98832 8/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.988328/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.988328/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.988328/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.988328/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.988328/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.988328/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.988328/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.988328/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.98832 8/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.98832 8/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.98832 8/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.98832 8/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.98832 8/2#432+ 2+ 0#/2./6#4//.98832 8/2#432+ 2+ #432+ 7#,3 0 2+673;+2/7,397432 /2. 463-/.96/$36 36/7863.#/2./6$,/-8/ :+6 28/1/6 ,/12 86 +47+2/+2.3492 /1$ /1786 6/+8/ /1 338/) $) #  /1 4/2/.+;+9-+(cid:17)$69//  2+//2/;-2(cid:29)8/1346-79+4+(cid:29)8+2/ ;/3432/283928.3,/12 03432/2877$#4//.988328/2 0.3432/287+7$#4//.98832/ 3;28/2,/12 /1 68/#8621. 78+82 (cid:17)3432/287 +// 3432/283928 /2. 2-./ /2. 02+ /1 6// #432+ 6// 148 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi /2. /2. 28++832 978+;/2/+8+31963,3-/13 #/8966/286.86+-8/ +8.44-+832 /+/// /2. Ustawienia uproszczonego symbolu spoiny przechowywane są w polach klasy $#432+ zdefiniowanej w module SpoinySpaw. Klasa $#432+ zawiera również metody automa- tycznego rysowania podglądu symbolu spoiny. Sekcja 28/60+-/ modułu SpoinySpaw przedstawia się następująco: 928#432#4+; 28/60+-/ 97/7 16+4-7(cid:17)/8-867(cid:17)-+77/7(cid:17)-328637 84/ ./02-++7$#432+46/-3;9-/978+;/2+7432836+ +;/6+-//83.+983+8-2/679-/7,374382;32/ 46316+9;-+7/;,/6+2+46/9 83;2+63.8+97432 $#432+-+77.$/8+0// 4638/-8/. 0$/8+0/+2:+7 2$336 1$336 2+28/1/6 3332+33/+2 328+933/+2 (cid:17) (cid:17)7(cid:17)7(cid:17)2(cid:17)2(cid:17).$/(cid:17)(cid:17)2+(cid:17)2+3.(cid:17)328#/28/1/6 28/1/6 ./233/+2 2 34#8621 2 .#8621 3;./2/33/+2 ./2+33/+2 2+928/1/6 6 328/1/6 $/-2331+#8621 23.328/1/6 23.3628/1/6 /83.673;+2+7,3943.-+7.3,369 463-/.96/ 72+ 463-/.96/ 7333 463-/.96/ 7 328+9 463-/.96/ 7 3;./2/ 463-/.96/ 72 463-/.96/ 72 #4 463-/.96/ 76 3$/- 463-/.96/ 723.3 463-/.96/ 723.36 /83.978+;+2+;o+-;3- 463-/.96/#/82+.-3278 +9/28/1/6/ 463-/.96/#/83332+.-3278 +9/33/+2/ 463-/.96/#/8 328+9.-3278 +9/33/+2/ 463-/.96/#/8 .-3278 +9/28/1/6/ 463-/.96/#/8./2.-3278 +9/33/+2/ 463-/.96/#/82 34.-3278 +9/#8621/ 463-/.96/#/82 ..-3278 +9/#8621/ 463-/.96/#/8 3;./2/.-3278 +9/33/+2/ Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 149 463-/.96/#/8./2+.-3278 +9/33/+2/ 463-/.96/#/8 2+9.-3278 +9/28/1/6/ 463-/.96/#/86 3.-3278 +9/28/1/6/ 463-/.96/#/8$/-2331+.-3278 +9/#8621/ 463-/.96/#/823.3.-3278 +9/28/1/6/ 463-/.96/#/823.36.-3278 +9/28/1/6/ 463-/96433-2-/ 463-/.96/6- .(cid:17)(cid:17)6(cid:17)4(cid:17)39,// 463-/.96/ 3-+2+3; 49,7/. ./ 73;+-$+2:+7 4634/682+28/1/66/+.2+;68/#/82+ 4634/683332+33/+26/+.3332+;68/#/83332+ 4634/68 328+933/+26/+. 328+9;68/#/8 328+9 4634/6823.328/1/66/+.23.3;68/#/823.3 4634/68 3;./2/33/+26/+. 3;./2/;68/#/8 3;./2/ 4634/68 28/1/66/+. ;68/#/8 4634/68./2+33/+26/+../2+;68/#/8./2+ 4634/68 2+928/1/66/+. 2+9;68/#/8 2+9 4634/68./233/+26/+../2;68/#/8./2 4634/682 34#86216/+.2 34;68/#/82 34 4634/682 .#86216/+.2 .;68/#/82 . 4634/686 328/1/66/+.6 3;68/#/86 3 4634/68$/-2331+#86216/+.$/-2331+;68/#/8$/-2331+ 4634/6823.3628/1/66/+.23.36;68/#/823.36 463-/.96/ 7#,3 0 49,- -327869-8366/+8/3:/66./ /2. 4//28+832 /2. Procedury rysowania symbolu spoiny w programie AutoCAD zgromadzone są w klasie $#432+ zdefiniowanej w module RysSpoina. 928 7#432+ 463-/.96673;+2+7,397432.+46316+$;9838 ;83.9/3 2+.347+463-/.96673;+2+7,3.+22- 46316+$;;437+ 32-;28/60/7983+32 28/60+-/ 97/7 3+-983(cid:17)-+.3278(cid:17) +678;2/ 84/ +7+$#432++;/6+/83.673;+2+7,3974328;46316++- $#432+-+77 4638/-8/. (cid:17) (cid:17) (cid:17) 7(cid:17) 7(cid:17)(cid:17)2(cid:17)2+(cid:17) 2+9(cid:17)$/-(cid:17) 3(cid:17)2(cid:17) 2+3.(cid:17)+839,/ (cid:17) (cid:17)6(cid:17)6(cid:17)62+28/1/6 -+., +6+28 463-/.96/ 2+- 33 463-/.96/ 7#,3-+. 463-/.96/ 7#86++-+. 463-/.96/ 72+-+. 463-/.96/ 72+3.3-+. 463-/.96/ 72+3.36-+. 49,- 150 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi -327869-8366/+8/ ./7869-8366// 49,7/. 463-/.96/ 79#432/ /2. :+6 7#4$#432+ 4//28+832 97/7 +317(cid:17)+8(cid:17)#7 87(cid:17)367(cid:17)2+-6 -3278 +;+ +678; #432 -327869-836$#432+ 6/+8/ 8;36/2/3,/89978+;/2+43-83;/ ,/12  G 2 L 2+2LM LL/218.#432+ 2 34/ 2+3.2 0#432+ ./28/2 6 /7/ 6G 0#432+ ./2+8/2 62+ /7/ 62+G 2+./280+-2+2+4346/-;2-78632+-8 0#432+ ./2+#432+ ./28/2,/12 2+962+L.2M L/ 2+3. /2. /7/,/12 2+962+L L +,8/782//;+o7(cid:29)2 2+3.6L2 /2. 43o3 /2/32+-/2+8/-2331;32+2+ 0.#432+ $/-2331+ /+2..#432+ 6 3 /8/2,/12 $/-G 3 /2. /7/,/12 $/- 3 /2. 43o-/2/46316+/ 0 3+--+.8/2,/12 /2+;+2343o-/2/ +4+/8+ 78+;/2+ /029 +678;/ -8+$42 86 746+;./2/-.3.+;+2+;+678;+782//;.398/2-/ 0238+782//.+;+ +678;/8/2 /2/+,(cid:29).9/.3.+2+ -+.3- +/67 ...+;+ +678;/ 978+;/2/+8;2/;+678; 8;2//28-+.3- +/67 8/.+;+ +678;/ -+.3- -8:/+/68;2//28 -+.3- -8:/+/6 336+- /. /-/48 /2. /2. /2. ./7869-836$#432+ 6// Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 151 ,/12 27-/2/3,/8946;6+-+2/978+;/q 0238 +6748.-+.3-/8/2 6;63- 78+;/2+ /43o-/2/983/,o32+;+2/ 2/68/./7863 /2. 463-/.96/$#432+ 2+- 33 ,/12 3,-/2/43o3 /q4$o7,397432 0 78/2,/12 /692/4$o+32+-/2+;46+;3 6 22 /2. /7/,/12 /692/4$o+32+-/2+;/;3 6G 26L.G2/ /2. 2+62+L2+ ;2+-/2/8+2;7+9-/7432(cid:29) +8+6--37.. G 7/ 7568.756. G 7/M756. G 7/// 0 7 8/2 ;+68+ +8L G+8 /2. 463-/.96/$#432+ 79#432/ ,/12 ;;3o+2/3.43;/.2/463-/.96673;+2+739 7#,3-+. /2. 463-/.96/$#432+ 7#,3-+. :+6 7++2 8/ +6+28 ,/12 673;+2/7,397432 86 2/8$6//22/378+246/./023;+2/9;+12+87/6332+$; LML./218.#432+ 2 34/M/218.#432+ 2 .// 2LML/218.#432+ 2 34/ 7++2 8 +666+6/+8/. (cid:17)(cid:17):+639,// 43,/6+2/4928$; 7++2 8-+.3- 88 /8 328.(cid:17) 7+ 43o3 /2/786+o / 7 7++2 8 7 7++2 8  7++2 8-+.3- 88 /8 328.(cid:17) 7+ 43o3 /2/4Qo7,39 /  7++2 8  7++2 8  2+- 33 -+.;1 ..2/.4. 7(cid:17) 7/(cid:17)4. (cid:17) // 7#86++-+. 673;+2/786+o -+.;1 ..2/.4. (cid:17) /(cid:17)4. M6L(cid:17) // 4$o+ 2+./280+-2+ -+.,-+.;1 ..2/.4. M6L L(cid:17) M6L2/(cid:17) 4. M6L(cid:17) M6L2// -+., 2/$4/  72+-+. 2+93;27432 ;+67432 062+ 8/2,/12 2+43.4$o -+.;1 ..$/8.#432+ 2 34(cid:17)4. M2GL ./218.#432+ 2 34/M /(cid:17) M L 2+9/(cid:17)/ -+.;1 ..$/8.#432+ 2 .(cid:17)4. M2ML(cid:17) M L 2+9/(cid:17)/ /2. /7/,/12 2+43.4$o -+.;1 ..$/8.#432+ 2 34(cid:17)4. M2GL ./218.#432+ 2 34/M /(cid:17) M L 2+9G/(cid:17)/ -+.;1 ..$/8.#432+ 2 .(cid:17)4. M2ML ./218.#432+ 2 34/G /(cid:17) M L 2+9G/(cid:17)/ /2. 72+3.3-+. 2+.3.+83;.32 72+3.36-+. 2+.3.+83;.32 152 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi 0#432+ 3332+8/2 7432+.33$2+ -+.;1 ..6-/.4. (cid:17) /(cid:17) L/ 0#432+ 328+98/2,/12 -361/;+ -+.;1 ..2/.4. (cid:17) /(cid:17)4. (cid:17) ML// -+.;1 ..2/.4. (cid:17) ML/(cid:17)4. G6LL-37. /(cid:17) MLGL72. /// -+.;1 ..2/.4. (cid:17) M/(cid:17)4. G6LL-37. /(cid:17) MLGL72. /// /2. 63;./2/23.2/7/2+ 0.#432+ $/-2331+ /36.#432+ 6 3 /8/2,/12 -+.;1 ..2/.4. M6L(cid:17) /(cid:17)4. M6L .ML-37. //(cid:17) ML72. /// -+.;1 ..2/.4. M6L(cid:17) /(cid:17)4. M6L .ML-37. //(cid:17) GL72. /// /2. 06 8/2,/12 32+-/2/8/-2331;32+2+ 0.#432+ $/-2331+ /8/2 -+.;1 ..$/8.#432+ $/-2331+(cid:17)4. M6L.M/(cid:17) M$/-G /(cid:17)/ 0#432+ 6 3 8/2 2643- -+.;1 ..$/8.28$3#86.#432+ 6 3/(cid:17)4. M6L.M/(cid:17) M 3G/(cid:17) L/ /2. /7/,/12 0.#432+ $/-2331+ /8/2 -+.;1 ..$/8.#432+ $/-2331+(cid:17)4. M6L .ML/218.#432+ $/-2331+//(cid:17) M$/-G /(cid:17)/ 0#432+ 6 3 8/2 2643- -+.;1 ..$/8.28$3#86.#432+ 6 3/(cid:17)4. M6L .MML/218.28$3#86.#432+ 6 3///(cid:17) M 3G/(cid:17) L/ /2. /-/48 44-+832 /7836/ /77+1/1. 6/.;7++2/49289;;3o+2343/-/2/(cid:17) M M 8Q6/743;3.3;+o3986+8S43o-/2+7/6;/6/ M M M 78+;+2////2892+/ 43;8Q6 (cid:17)86636(cid:17),(cid:17) / /2. /2. 463-/.96/$#432+ 7#86++-+. ,/12 673;+2/786+o7,397432 -+.;1 ..2/.4. 7(cid:17) 7/(cid:17)4. 7M -37. /L -37.+8M /(cid:17) 7M -37. /L72.+8M /// -+.;1 ..2/.4. 7(cid:17) 7/(cid:17)4. 7M -37. /L -37.+8G /(cid:17) 7M -37. /L72.+8G /// -+.;1 ..2/.4. 7M -37. /L-37.+8M /(cid:17) 7M -37. /L72.+8M //(cid:17)4. 7M -37. /L -37.+8G /(cid:17) 7M -37. /L72.+8G /// /2. 463-/.96/$#432+ 72+-+. 673;+2/2+993;2/1363.+97432 463-/.96/2+#4 ,/12 463-/.96+673;+2+2+974328/22+;78(cid:29)849/+6+ -+.;1 ..2/.4. M2G (cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) 4. M2G (cid:17) M 2+9// -+.;1 ..2/.4. M2M (cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) 4. M2M (cid:17) M 2+9// /2. 463-/.96/2+#4 3.8; Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 153 ,/12 463-/.96+673;+2+2+9743238;363;/ -+.;1 ..2/.4. M2G(cid:17) M 2+9/(cid:17) 4. M2G(cid:17) M 2+9M2+// -+.;1 ..2/.4. M2G(cid:17) M 2+9M2+/(cid:17) 4. M2M(cid:17) M 2+9M2+// -+.;1 ..2/.4. M2M(cid:17) M 2+9/(cid:17). M2M(cid:17) M 2+9M2+// -+.;1 ..2/.4. M2G(cid:17) M 2+9/(cid:17)4. M2M(cid:17) M 2+9// /2. ,/12 -+7/#432+ 2+30 ,/12 #432+,6/ 2+6+;(cid:29).+43.;2(cid:29)846/834832-+o3; -+.;1 ..2/.4. M2G L(cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) 4. M2G L(cid:17) M L2+M 2+9// -+.;1 ..2/.4. M2M L(cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) 4. M2M L(cid:17) M L2+M 2+9// 0#432+ ./2+8/2,/12 o9;+/ 23-3.43o3 /2+2+9 -+.;1 ..6-.4. M2G L(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) L(cid:17) L (cid:17)L / -+.;1 ..6-.4. M2M L(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) L(cid:17) (cid:17) L / /2. /7/,/12 -+.;1 ..6-.4. M2G L(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) L(cid:17) (cid:17) / -+.;1 ..6-.4. M2M L(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) L(cid:17) (cid:17) / /2. /2. 2+#4 #432+,6/ 2+6+;(cid:29).43.;2(cid:29)846/83432-(cid:29) 2+#4 #432+ 2+#4 #432+16,/83;+ ,/12 #432+ -+.;1 ..2/.4. M2G 7568./(cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) 4. M2(cid:17) M 2+9// -+.;1 ..2/.4. M2(cid:17) M 2+9/(cid:17) 4. M2M 7568./(cid:17) M2+M 2+9// /2. ,/12 #432+ -+.;1 ..2/.4. M2G (cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) 4. M2G (cid:17) M 2+9// -+.;1 ..2/.4. M2G (cid:17) M 2+9/(cid:17) 4. M2G ML8+2. /(cid:17) M2+M 2+9// /2. ,/12 #432+ -+.;1 ..2/.4. M2(cid:17) M L2+M 2+9/(cid:17) 4. M2(cid:17) M 2+9// -+.;1 ..2/.4. M2G7568./(cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) 4. M2(cid:17) M 2+9M L2+// -+.;1 ..2/.4. M2(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) 4. M2M 7568./(cid:17) M2+M 2+9// /2. ,/12 #432+ -+.;1 ..2/.4. M2G (cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) 4. M2G (cid:17) M 2+9// -+.;1 ..2/.4. M2G (cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) 4. M2G ML8+2. /(cid:17) M2+M 2+9// /2. ,/12 #432+ 154 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi -+.;1 ..2/.4. M2(cid:17) M L2+M 2+9/(cid:17) 4. M2(cid:17) M 2+9// 0#432+ ./2+8/2 -+.;1 ..6-.4. M2(cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) L(cid:17) (cid:17)L / /7/ -+.;1 ..6-.4. M2(cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) L(cid:17) (cid:17) / /2. ,/12 #432+ -+.;1 ..2/.4. M2G L(cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) 4. M2G L(cid:17) M 2+9// 0#432+ ./2+8/2 -+.;1 ..6-.4. M2G L(cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) L(cid:17) L (cid:17)L / /7/ -+.;1 ..6-.4. M2G L(cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) L(cid:17) (cid:17) / /2. ,/12 #432+4+-;23;+ -+.;1 ..2/.4. M2G (cid:17) M2+M 2+9/(cid:17) 4. M2G (cid:17) M 2+9// -+.;1 ..2/.4. M2G (cid:17) M 2+9/(cid:17) 4. M2M (cid:17) M 2+9// -+.;1 ..2/.4. M2M (cid:17) M 2+9/(cid:17) 4. M2G (cid:17) M2+M 2+9// /2. 2+#4 3.8; #432+43.o9 2+ 2+#4 3.8; #432+38;363;+361o+  #432+,/38;363;+49283;+ -+.;1 ..6-/.4. M2(cid:17) M2+ M 2+9/(cid:17) / ,/12 #432+,/38;363;+23;+ -+.;1 ..2/.4. M2G L(cid:17) M L2+M 2+9/(cid:17) 4. M2M L(cid:17) M L2+M 2+9// -+.;1 ..2/.4. M2G L(cid:17) M L2+M 2+9/(cid:17) 4. M2M L(cid:17) M L2+M 2+9// -+.;1 ..6-/.4. M2(cid:17) M2+ M 2+9/(cid:17) / /2. /2. /2. 463-/.96/$#432+ 72+3.3-+. ,/12 673;+2/2+9.3.+83;/13.32/13 -+7/#432+ 23.330  ,6+2+9 ,/12 4/o246/834 -+.;1 ..2/.4. M2GL-37. /(cid:17) M2+3./(cid:17) 4. M2ML-37. /(cid:17) M2+3.// 0#432+ ./2+8/2 -+.;1 ..6-.4. M2(cid:17) M2+3.M2+ /(cid:17)(cid:17) L (cid:17) L / /7/ -+.;1 ..6-.4. M2(cid:17) M2+3.M2+ /(cid:17)(cid:17) (cid:17) L / /2. ,/12 43.o+.+ -+.;1 ..2/.4. M2G (cid:17) M2+3./(cid:17) 4. M2M (cid:17) M2+3.// -+.;1 ..2/.4. M2M (cid:17) M2+3./(cid:17) 4. M2M (cid:17) M2+3.G2+ // -+.;1 ..2/.4. M2M (cid:17) M2+3.G2+ /(cid:17) 4. M2G (cid:17) M2+3.G2+ // -+.;1 ..2/.4. M2G (cid:17) M2+3.G2+ /(cid:17) Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 155 4. M2G (cid:17) M2+3.// /2. /2. /2. 463-/.96/$#432+ 72+3.36-+. ,/12 673;+2/2+9.3.+83;/131$62/13 0#432+ 2+ 8/2 .+743222-2 4+-;23;+ -+7/#432+ 23.3630  ,6+ ,/12 4o+7+ -+.;1 ..2/.4. M2G (cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) 4. M2M (cid:17) M 2+9M L2+// /2. ,/12 ;(cid:29)7o+ 0#432+ ./2+8/2 -+.;1 ..6-.4. M2(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) (cid:17) L (cid:17) L / /7/ -+.;1 ..6-.4. M2(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) (cid:17) (cid:17) L / /2. ,/12 ;49o+ 0#432+ ./2+8/2 -+.;1 ..6-.4. M2(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) (cid:17) (cid:17) L / /7/ -+.;1 ..6-.4. M2(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) (cid:17) L (cid:17) L / /2. ,/12 9792(cid:29)-/2+./;974326$;2343;/6-2,6/19 -+.;1 ..2/.4. M2G (cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) 4. M2M (cid:17) M 2+9M L2+// -+.;1 ..6-/.4. M2(cid:17) M 2+9M L2+M2+ /(cid:17) / /2. ,/12 9792(cid:29)-/43.834/q+6,$;38;-+ -+.;1 ..2/.4. M2(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) 4. M2(cid:17) M 2+9M L2+// 0#432+ ./2+8/2,/12 -+.;1 ..6-.4. M2M L(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) (cid:17) (cid:17)L / -+.;1 ..6-.4. M2G L(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) (cid:17) (cid:17)L / /2. /7/,/12 -+.;1 ..6-.4. M2M L(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) (cid:17) (cid:17) / -+.;1 ..6-.4. M2G L(cid:17) M 2+9M L2+/(cid:17) (cid:17) (cid:17) / /2. /2. /2. /7/ .+74324+-;23;/9;+12+22/9/7-3;/28/2+9 -+7/#432+ 23.3630  ,6+ ,/12 4o+7+ -+.;1 ..2/.4. M2G. G L-37. //(cid:17) M 2+9 M L2+L72. //(cid:17)4. M2G. G LL-37. //(cid:17) M 2+9M2+ L72. /// /2. ,/12 ;(cid:29)7o+ 0#432+ ./2+8/2 -+.;1 ..6-.4. M2G M LL-37. /(cid:17) M 2+9M L2+L72. //(cid:17) (cid:17) (cid:17) L / /7/ -+.;1 ..6-.4. M2G M LL-37. /(cid:17) 156 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi M 2+9M L2+L72. //(cid:17) (cid:17) (cid:17) / /2. ,/12 ;49o+ 0#432+ ./2+8/2 -+.;1 ..6-.4. M2G M L-37. /(cid:17) M 2+9M2+ L72. //(cid:17) (cid:17) (cid:17) / /7/ -+.;1 ..6-.4. M2G M LL-37. /(cid:17) M 2+9M L2+L72. //(cid:17) (cid:17) L (cid:17)L / /2. ,/12 9792(cid:29)-/2+./;974326$;2343;/6-2,6/19 -+.;1 ..2/.4. M2G. G L-37. //(cid:17) M 2+9M L2+L72. //(cid:17)4. M2G . G LL-37. //(cid:17) M 2+9M2+ L72. /// -+.;1 ..6-/.4. M2G M LL-37. /(cid:17) M 2+9M L2+L72. //(cid:17) / /2. ,/12 9792(cid:29)-/43.834/q+6,$; -+.;1 ..2/.4. M2G. GLL-37. //(cid:17) M 2+9ML2+L72. //(cid:17)4. M2G . G LL-37. //(cid:17) M 2+9M L2+L72. /// 0#432+ ./2+8/2,/12 -+.;1 ..6-.4. M2G ML-37. /(cid:17) M 2+9M L2+L72. //(cid:17) (cid:17) L (cid:17) L / -+.;1 ..6-.4. M2G M LL-37. /(cid:17) M 2+9M2+L72. //(cid:17) (cid:17) L (cid:17) L / /2. /7/,/12 -+.;1 ..6-.4. M2G ML-37. /(cid:17) M 2+9M L2+L72. //(cid:17) (cid:17) (cid:17) L / -+.;1 ..6-.4. M2G M LL-37. /(cid:17) M 2+9M2+L72. //(cid:17) (cid:17) (cid:17) L / /2. /2. /2. /2. /2. Rysunek 5.2. Okno programu PolSpaw przy pracy w programie AutoCAD Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 157 Elementy połączeń śrubowych Przy projektowaniu urządzeń często stosuje się połączenia gwintowe. Istnieje wiele ich odmian przystosowanych do różnych zastosowań. Korzystna jest automatyzacja wyko- nywania rysunków i doboru tych elementów. Mając na uwadze określoną firmę czy też projektowanie konkretnych urządzeń, można programowo przygotować selekcję ele- mentów, preferując ich unifikację. Przedstawiony w tym punkcie przykład dotyczy au- tomatycznego generowania rysunków elementów połączeń śrubowych wraz z atrybu- tami przechowującymi informacje o ich oznaczeniach.i Przy budowie programu PolaczGwint do opisu elementów połączeń śrubowych zasto- sowano podejście obiektowe z wykorzystaniem dziedziczenia i metod abstrakcyjnych. Dzięki tym technologiom uzyskano większe możliwości programu w zakresie komple- tacji połączenia. Przedstawiony przykład dotyczy elementów połączeń śruibowych, takich jak: śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długościi lub częściowym opisanych w normach [33], [32], śruby z łbem walcowym opisane w normie [34], nakrętki zwykłe i zmniejszone opisane w normach [35], i[36], podkładki okrągłe zgrubne i dokładne opisane w normiach [38], [39], podkładki sprężyste zwykłe i lekkie opisane w normaich [40], [41], gwinty zewnętrzne i wewnętrzne opisane w normie [37]. Przedstawiony program może być rozszerzany o inne elementy i modyfikowany do współ- pracy z różnymi programami CAD. Program do połączeń śrubowych nazwano PolaczGwint i zbudowano go z następujących modułów: PGwintFrm, RysSruby, RysNakr, RysGwint, RysPodkl, które opracowano do rysowania danego typu elementu. Formatkę programu PolaczGwint przedstawiono na rysunku 5.3. Umieszczono na niej komponent +1/32863, w którym zdefiniowano odpowiednio cztery zakładki dla wy- różnienia grup elementów. Rysunek 5.3 przedstawia zakładkę dla elementów typu śruba i zgromadzone odpowiednie komponenty, jak 6., +.36394, itp., służące do wy- selekcjonowania elementu o określonych wymiarach. Dla pozostałych elementów przy- gotowano analogiczne zakładki i umieszczono na nichi odpowiednie komponenty. W dolnej części formatki poza obszarem komponentu +1/32863 umieszczono kom- ponenty +.36394 oraz 3,33, /-3 i 98832 wspólne dla wszystkich zakładek, pozwalające na wybór sposobu rysowania elementu. Wymiary i inne dane elementów zgromadzono w plikach relacyjnych baz danych z roz- szerzeniem db (Paradox), natomiast dostęp do tych danych zrealizowano za pomocą ję- zyka SQL obsługiwanego przez komponent !9/6. 158 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi Karty z zakładkami (PageControl1: TPageControl) Formatka (Form1:TForm) Element pośredniczący w przekazywaniu danych (DataSource1:TDataSource) Okno wyświetlania rysunku elementu (Image1:TImage) Element pobierający dane o elemencie z tabeli BD (Query1:TQuery) Element pobierający dane o elemencie z tabeli BD (Query2:TQuery) Tabela z nazwami elementów (DBTable1:TDBTable) Panel, obramowanie rysunku (Panel1:TPanel) Etykieta tabeli (Label1:TLabel) Etykieta wyboru długości (Label2:TLabel) Grupa przycisków radiowych wyboru rodzaju gwintu (RadioGroup2:TRadioGroup) Grupa przycisków rad. wyboru elementu (RadioGroup3: TRadioGroup) Etykieta wyboru powłoki (Label3:TLabel) Rysowanie wskazanego elementu (Button1:TButton) Okno wyboru długości (ComboBox1: TComboBox) Etykieta wyboru wytrzymałości (Label4:TLabel) Okno wyboru wytrzymałości (ComboBox3: TComboBox) Wybór widoku elementu (RadioGroup1:TRadioGroup) Rysowanie osi Okno wyboru powłoki Wybór klasy dokładności (CheckBox1:TCheckBox) (ComboBox2:TComboBox) (RadioGroup4:TRadioGroup) Rysunek 5.3. Formatka programu PolaczGwint Tabela 5.2. Ustawienia komponentów umieszczonych na zakładce Śrubyg formatki programu PolaczGwint Obiekt Właściwości Zdarzenia Nazwa Wartość Nazwa Metoda Button2 Caption Zakończ OnClick Button2Click CheckBox1 Caption Rysuj osie ComboBox1 ComboBox2 Text Items.Strings ComboBox3 Caption RadioGroup1 Items.Strings ItemIndex Fe-Zn Fe-Cd Fe-Fg Fe-Ox Widok z góry z boku 0 Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 159 Tabela 5.2. Ustawienia komponentów umieszczonych na zakładce Śrubyg formatki programu PolaczGwint — ciąg dalszy Właściwości Zdarzenia Obiekt Nazwa Caption RadioGroup2 Items.Strings ItemIndex Caption RadioGroup3 Items.Strings ItemIndex Caption RadioGroup4 Items.Strings ItemIndex Columns Wartość Nazwa Metoda Rodzaj gwintu OnClick RadioGroup3Click zwykły drobnozwojowy 0 Rodzaj śruby OnClick RadioGroup4Click Łeb sześciokątny Cała gwintowana Łeb walcowy 0 Klasa dokł. OnClick RadioGroup5Click I II III 0 3 Columns[0].FieldName Nazwa OnClick DBGrid1CellClick DataSource dgEditing dgColumn- Resize DataSource1 False False DBGrid1 Query1 Query2 DataSource1 DataSet Query1 Obsługę formatki programu PolaczGwint i dostęp do zgromadzonych danych zrealizo- wano w module PGwintFrm. Procedury do wykonywania rysunków śrub, nakrętek, gwintów i podkładek umieszczono odpowiednio w modułach: RysSruby, RysNakr, RysGwint i RysPodkl. Przedstawione zostaną przykładowe moduły PolaczGwint i Rys Sruby. Moduły dotyczące rysowania pozostałych elementów zbudowano podobnie jak moduł RysSruby; dostępne są one na płycie CD załączonej do książki. 160 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi Kod modułu PGwintFrm: 928 ;286 28/60+-/ 97/7 2.3;7(cid:17)/77+1/7(cid:17)#7 87(cid:17)+77/7(cid:17)6+4-7(cid:17)328637(cid:17)367(cid:17)+317(cid:17) 3867(cid:17)#8.867(cid:17)6.7(cid:17)6.7(cid:17),(cid:17)$+,/7(cid:17)8867(cid:17) /1786(cid:17) 7#69,(cid:17) 7 3.(cid:17) 7+6(cid:17) 7;28 -3278 +;+9-+ #308;+6/ ;28 84/ $36 -+77.$36/ /-3 $/-3 +.36394 $ +.36394 +,/$+,/ 3,33$3,33 +.36394 $ +.36394 +.36394 $ +.36394 +.36394 $ +.36394 +1/ $+1/ +2/ $ +2/ +2/$ +2/ +1/$+1/ +2/$ +2/ +1/$+1/ +2/$ +2/ +1/$+1/ 463-/.96/ +.36394-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/ +.36394-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/ +.36394 -.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/6./-.392$392/ 463-/.96/ +.36394 -.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/6./-.392$392/ 463-/.96/36/7863.#/2./6$,/-8/ 49,7/. +1/32863 $ +1/32863 $+,#//8 $$+,#//8 $+,#//8$$+,#//8 $+,#//8$$+,#//8 $+,#//8$$+,#//8 +8+#396-/ $+8+#396-/ !9/6 $!9/6 !9/6$!9/6 6. $6. 98832 $98832 +.36394$ +.36394 +.36394 $ +.36394 6.$6. +,/ $+,/ 6.$6. 6.$6. +.36394$ +.36394 +,/$+,/ 3,33 $3,33 +,/$+,/ 3,33$3,33 +,/$+,/ +.36394$ +.36394 Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 161 +.36394$ +.36394 +.36394$ +.36394 3,33$3,33 +,/$+,/ +,/ $+,/ 3,33$3,33 +.36394$ +.36394 +.36394$ +.36394 +,/ $+,/ +,/ $+,/ +.36394$ +.36394 463-/.96/ +1/32863 +21/.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/ +.36394-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/366/+8/.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/ +.36394-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/ +.36394-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/ +.36394-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/ +.36394-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/6. /-.392$392/ 463-/.96/ +.36394-.#/2./6$,/-8/ 463-/.96/98832 -.#/2./6$,/-8/ 46:+8/ 966/28 3;#8621 +4+(cid:29)8 +89+2/32+-/2/1;289 966/28 3; 3.#8621 +4+(cid:29)8 +89+2/32+-/2/1;289,/739 463-/.96/ 78+;966/28 3; 463-/.96/ 7 69, 463-/.96/ 7 463-/.96/ 7 463-/.96/ 7 2+6(cid:29)8 463-/.96/ 7 463-/.96/ 7  1;28;/;2(cid:29)862/ 463-/.96/ 7  1;28/;2(cid:29)862/ 463-/.96/ 7 43.o+. 463-/.96/ 7 463-/.96/ 7 49,- /2. :+6 36 $36 +;+$+,/(cid:17).9666#8621 /1$ /1786 4//28+832 (cid:22) 092-832#86$33+8.#86#8621/39,/ 32;/67+o+q-9-$;2+-, 092-+433-2-+.332;/67-,;2+;+7+-;82+-,(cid:29) -,+?@-,+B;6+/2/43;3./2+;6+-+/638392+8 ,/12 0 37. . (cid:17)#86/ 8/2 #8634.#86(cid:17) 37. . (cid:17)#86/M (cid:17) 37. / (cid:17)#86/G/ 86 /798#86$33+8.#86/ /-/48 #3;/77+1/.36+8. 32;/67+o+q-9-+72/43;3.o+7S (cid:17)#86// /798 /2. /2. 463-/.96/$36 78+;966/28 3; 162 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi ,/12 0.!9/6 -8://+2..!9/6 /.+/. +;+ / 7#8621 /8/2 ,/12 966/28 3;!9/6 /.+/. +;+ / 7#8621 0 37. (cid:17)966/28 3;/ 8/2 +4+(cid:29)89/2+;(cid:29)1;289.+43.o+./ 966/28 3; 3.34.966/28 3;(cid:17) (cid:17) 37. (cid:17)966/28 3;/G / 24  /7/ 966/28 3; 3.966/28 3; 24  0. 37. (cid:17)966/28 3;/ /+2.. 37. . (cid:17)966/28 3;/ /8/2 966/28 3; 3.966/28 3; 3.M / .+6/.2-2/+/-+2- /2. /2. 463-/.96/$36 366/+8/.#/2./6$,/-8/ 978+;/2////28$;+o+./ ,/12 86 3.-8+2/6//7869378+823;,6+2/13;.39 /1$ /1786 6/+8/ /1 338/) $) #  /1 4/2/.+;+9-+(cid:17)$69// 86 +.36394 8/2./ /1 /+.28/1/6. 78+82 / /-/48 +.36394 8/2./ ;6+/,o(cid:29).93.-89 /2. 02+ /1 6// /2. 966/28 3;  46316+.32/978+;+96736;8+, 2+1;  +1/32863 2+21/.36 / /2. 463-/.96/$36 +1/32863 +21/.#/2./6$,/-8/ +89+9/.+2/2+78632/;,6+2/+433-+o+8. ,/12 !9/6 -8:/+7/ !9/6 #! /+6 979;+2/782/--+48+q !9/6 #! ... 7//-8L036 M+;+$+,// .3.+2/+48+2+ -+7/ +1/32863 -8:/ +1/ $+,2./30  +.36394 2-. +1/32863 /  +.36394 2-. +1/32863 / +.36394 2-. +1/32863 / +.36394 2-. +1/32863 / /2. ;o-/2/;,36943;o3.+1;28$; 0 +1/32863 -8:/ +1/ $+,2./8/2 3,33 2+,/.+7/ /7/ 3,33 2+,/.$69/ /2. 463-/.96/$36 +.36394-.#/2./6$,/-8/ ,/12 86 +.36394 8/2./ +.36394 8/2./ +.36394 8/2./ +.36394 8/2./ !9/6 7+,/328637 ;o-/2/;;/8+2+;2$;;79;+2+ !9/6 -8:/+7/ 0 +.36394 8/2./ 8/2 978++2/86/-;/6/2.#! !9/6 #! 36+8. 7//-8L0637;/6/7238/7 (cid:17) ;28)  (cid:17) +;+ (cid:17) / Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 163 /7/ !9/6 #! 36+8. 7//-8L0637;/6/7/7 (cid:17) ;28)  (cid:17) +;+ (cid:17) / !9/6 -8:/$69/ !9/6 3-+8/. +;+ (cid:17)966/28 3;(cid:17)/ 978+;/2/+4+(cid:29)8+2/43- 02+ !9/6 2+,/328637 ;o-/2/;;/8+2+;2$;;79;+2+ /2. +.36394 2-. +.36394/ 6. 2/-.6. 3927 / /2. 463-/.96/$36 +.36394-.#/2./6$,/-8/ .2+-2/;4/o2+2/43-;3432/2-/ +.836394 ,/12 +.36394 8/7 /+6 0 +.36394 8/2./ 8/2,/12 +.36394 8/7 ... 169,2/ / +.36394 8/7 ... 3o+.2/ / /2. /7/,/12 +.36394 8/7 ... ;o/ / +.36394 8/7 ... // / /2. +.36394 8/2./  +.36394 2-. +.36394/ /2. 463-/.96/$36 +.36394-.#/2./6$,/-8/ ,/12 86 78+;966/28 3; !9/6 7+,/328637 !9/6 -8:/+7/ 43.o+.361o/169,2/ 0. +.36394 8/2./ /+2.. +.36394 8/2./ /8/2,/12 +.36394 7,/+7/ +.36394 7,/+7/ !9/6 #! 7//-8L063 3.6)  +1/ -896/ 3+.63/. 67 ,4 / /2. 361o/.3o+.2/ 0. +.36394 8/2./ /+2.. +.36394 8/2./ /8/2,/12 +.36394 7,/$69/ +.36394 7,/$69/ 0 +.36394 8/2./ 8/2 236+2/ !9/6 #! 7//-8L063 3.6) /7/ 2/732/ !9/6 #! 7//-8L063 3.6) ;/6/ M 723829 +1/ -896/ 3+.63/. 67 ,4 / /2. 746(cid:29) 78/ 0 +.36394 8/2./ 8/2,/12 +.36394 7,/+7/ +.36394 7,/+7/ 0 +.36394 8/2./ 8/2 !9/6 #! 7//-8L063 3.#46) /7/ !9/6 #! 7//-8L063 3.#46)  164 AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi +1/ -896/ 3+.63/. 67 ,4 / /2. !9/6 -8:/$69/ !9/6 3-+8/. +;+ (cid:17)966/28 3; 3.(cid:17)/ 02+ !9/6 2+,/328637 /2. /2. 463-/.96/$36 +.36394-.#/2./6$,/-8/ :+6 2(cid:17)+39,/ ,/12 86 46/o-/2/;778-+o+./2+3.43;/.263.8+1;289 +.36394 8/2./ +.36394 8/2./ +.36394 8/2./ +.36394 8/2./ !9/6 7+,/328637 !9/6 -8:/+7/ +;(cid:29) /2/;,369/;1(cid:29).92++7(cid:29).3o+.23-69, -+7/ +.36394 8/2./30 ,/12 2 +  /2. ,/12 2+ /2. ,/12 2+ /2. /7/,/12 ;6+/463,/9469(cid:29)7(cid:29)+7(cid:29) 2+ /2. /2. 0 +.36394 8/2./ 8/2 !9/6 #! 36+8. 7//-8L0637;/6/7238/7 M +2.1+2.1 (cid:17) +;+$+,/(cid:17) +;+ (cid:17) (cid:17)2(cid:17)+/ /7/ !9/6 #! 36+8. 7//-8L0637;/6/7/7 (cid:17) +;+$+,/(cid:17) +;+ (cid:17) / !9/6 -8:/$69/ !9/6 3-+8/. +;+ (cid:17)966/28 3;(cid:17)/ 02+ !9/6 2+,/328637 /2. /2. 463-/.96/$36 +.36394-.#/2./6$,/-8/ ,/12 ;,/6+2/2+;8+,/.+2.+;7++2/1363.8+969, -+7/ +.36394 8/2./30 +;+$+,/ #69,)  +;+$+,/ #69,)  +;+$+,/ #69,)  /2. ;-8;+2/;.3$;69, -+7/ +.36394 8/2./30 +1/ -896/ 3+.63/. 67 ,4 / +1/ -896/ 3+.63/. 67 ,4 / +1/ -896/ 3+.63/. 67 ,4 / Rozdział 5. K Aplikacje dla mechaników 165 /2. +.36394 2-. +.36394/ +.36394 2-. +.36394/ 6. 2/-.6. 3927 / /2. 463-/.96/$36 +.36394-.#/2./6$,/-8/ ,/12 ;,/6+2+;(cid:29)8+,/.+2.+;7++2/1363.+982+6(cid:29)8/ 86 46/o-/2/;778-+o+./2+3.43;/.263.8+1;289 +.36394 8/2./ +.36394 8/2./ +.36394 8/2./ +.36394 8/2./ !9/6 7+,/328637 !9/6 -8:/+7/ ;32+2/B1;28;o 0. +.36394 8/2./ /+2... +.36394 8/2./ / 36. +.36394 8/2./ //8/2,/12 !9/6 #! 36+8. 7//-8L0637;/6/7238/7 (cid:17) +;+$+,/(cid:17) +;+ (cid:17) / /2. ;32+2/B1;28.63,23;33; 0. +.36394 8/2./ /+2... +.36394 8/2./ / 36. +.36394 8/2./ //8/2,/12 !9/6 #! 36+8. 7//-8L0637;/6/7/7 (cid:17) +;+$+,/(cid:17) +;+ (cid:17) / /2. ;32+2/1;28;o 0. +.36394 8/2./ /+2.. +.36394 8/2.//8/2,/12 !9/6 #! 36+8. 7//-8L0637;/6/7238/7 M +2.7723829 (cid:17)+;+$+,/(cid:17) +;+ (cid:17) (cid:17) ; / /2. ;32+2/1;28.63,23;33; 0. +.36394 8/2./ /+2.. +.36394 8/2.//8/2,/12 #3;/77+1/. +6S8169,2/;32;+2/783 M 1;28/;o / +.36394 8/2./ /2. !9/6 -8:/$69/ !9/6 3-+8/. +;+ (cid:17)966/28 3;(cid:17)/ 02+ !9/6 2+,/328637 /2. /2. 463-/.96/$36 +.36394-.#/2./6$,/-8/ 978++2/;86+o3-69,;+/ 23-3..3o+.823-;32+2+ ,/12 0 +.36394 8/2./ 8/2,/12 3,33 8/7 /+6 3,33 8/7 3+$/8. (cid:17) (cid:17) (cid:17) (cid:17) (cid:17)  / /2. 0 +.36394 8/2./ 8/2,/12 3,33 8/7 /+6 3,33 8/7 3+$/8. (cid
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

AutoCAD. Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: