Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 003432 20997261 na godz. na dobę w sumie
Autoterapia - ebook/pdf
Autoterapia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Astrum Język publikacji: polski
ISBN: 9788363758820 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-32%), audiobook).
Ile razy w ciągu zeszłego roku stałeś się „ofiarą” stresu? Ile książek na ten temat już przeczytałaś? Natłok informacji,wszechogarniający hałas, nieustające konflikty między ludźmi i całymi nacjami, bezrobocie, zanieczyszczenie środowiska, a przede wszystkim ogromny kryzys wartości, totalny brak autorytetów oraz wzorców do naśladowania – oto szara rzeczywistość,z którą dzień w dzień musisz się zmagać. Nie jest to proste, dlatego „dopada” Cię stres. Można jednak z tym walczyć! Przez całe stulecia ludzie wypracowywali metody umożliwiające łagodzenie niszczących skutków stresu. W niniejszej książce Elżbieta Książek zwięźle i nader przystępnie opisała najważniejsze i najbardziej skuteczne z nich – powszechnie znaną jogę, treningi relaksacyjne (autogenny, Jacobsona, Silvy) czy, stosunkowo niedawno odkrytą na nowo, tysiącletnią tradycję naturalnego uzdrawiania – Reiki. Przypomniała też o aromaterapii oraz korzystnym, odprężającym wpływie jonizujących powietrze lamp solnych itd. Zatem – zatrzymaj się, usiądź, niech otoczy Cię woń jakiegoś regenerującego umysł i siły fizyczne olejku, zapomnij o zgiełku za oknem i codziennych troskach! Poczuj moc prawdziwego relaksu!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AUTOTERAPIA AUTOTERAPIA ELŻBIETA KSIĄŻEK AUTOTERAPIA e-book ASTRUM M E A www.astrummedia.pl W R O C Ł A W D I AUTOTERAPIA © Copyright e-book ASTRUM MEDIA Sp. z o.o. Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone Redakcja BARBARA JAKIMOWICZ-KLEIN Redakcja techniczna ELŻBIETA BURSZTYNOWICZ Projekt okładki JERZY MICHALSKI Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy (art. 116, 117 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.) Zamówienia na książki można składać przez Internetową Księgarnię Wysyłkową www.wydawnictwo-astrum.pl Zapraszamy do zakupu naszych książek, multimediów, słuchowisk, poezji śpiewanej w formie e-booków i e-audiobooków na platformach cyfrowych ASTRUM MEDIA Sp. z o.o. 50-374 Wrocław, ul. Norwida 19/6 e-mail: handlowy@astrum.wroc.pl ISBN 978-83-63758-82-0 Spis treści Szlachetne zdrowie 6 Stres. Istota – przyczyny – skutki 7 Środowisko źródłem stresu 15 Ciało płaci za umysł – w obronie przed stresem 20 Czas relaksu 26 Relaksacja według jogi 38 Pozycje jogi (asany) 50 Joga w codziennej praktyce 60 Asany 62 W kręgu relaksacji 76 Relaksacja stopniowa Jacobsona 77 Trening autogenny 81 Rozmowa z nadświadomością, czyli technika ,,punkt po punkcie’’ 84 Ćwiczenia z wizualizacją i dźwiękiem 88 Metoda J Silvy 93 Reiki – Siła Życia 103 Rebirthing – poznaj samego siebie 122 Zakończenie 126 Aneks – Leczenie synergiczne 128 Aromaterapia 128 Litoterapia 130 Fitoterapia 135 Lampy solne 135 Bibliografia 141 5 Szlachetne zdrowie Szlachetne i cenne... Niestety, uświadamiamy to sobie zbyt późno. Chwytamy się wtedy każdego farmaceutyku, wydajemy majątek na lekarzy, a zapominamy o naturze i jej wszechstronnym działaniu na ludzki organizm. Nie pamiętamy, że możemy skutecznie leczyć się sami... – i to nie tylko babcinymi ziółkami! Naturalne metody samoleczenia to fitoterapia, aro- ma terapia, chromoterapia, litoterapia (w tym BTL*), le- czenie za pomocą sugestii itd. Prezentowana książka Autoterapia to kompendium wiedzy dotyczącej sposobów na łagodzenie niszczą- cych skutków stresu. Autorka zwięźle i nader przystęp- nie opisała tu najbardziej efektywne z nich – jogę, tre- ningi relaksacyjne, metodę Reiki itd. Ale same te metody mogą nie wystarczyć, warto podnieść ich skuteczność. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, łącząc różne naturalne sposoby terapii. Jest to tzw. leczenie synergiczne. Może też ono stanowić doskonałe uzupełnienie konwencjo- nalnych, tradycyjnych terapii. Nie wymaga przy tym na- kładów finansowych, konsultacji i wyczekiwania przed gabinetami specjalistów. Wystarczy odrobina konsek- wencji i wiary w jego skuteczność. Pamiętaj zatem – Twoje zdrowie w Twoich rękach! * Więcej informacji na temat BTL (biotermicznej litoterapii) w Aneksie – Leczenie syner giczne. 6 Stres. Istota – przyczyny – skutki ,,Przeżywam stres”, ,,jestem zestresowany” – te i po dob- ne wyrażenia weszły na stałe do słownictwa współ- czesnego człowieka. Występują w rozmaitych kon tek s - tach znacze niowych, posługują się nimi Europejczycy i Ame rykanie, młodzież i dorośli. Bywają synonimem cier pienia, określa my tym mianem wysiłek, ból, trud- ności adaptacyjne w nowym środowisku. Nikt z nas nie jest wolny od poczucia dys kom fortu wywołanego trud- ną czy konfliktową sytuacją, wrogością najbliższego otoczenia, chorobą, przykrym przeżyciem, a tak że hała- sem, zgiełkiem, pośpiechem – skutkami wysoce rozwi- niętej cywilizacji w wielkich zurbanizowanych aglome- racjach. Jednak stres nie zawsze musi budzić w nas ne - gatyw ne skojarzenia. Bywają bowiem takie sytuacje, kiedy po stawieni przed ważnym zadaniem (to uczucie zna ją doskonale studenci przed egzaminem), odczuwa- my mo bilizujące napięcie, które wyzwala w nas tak silną motywację i aktywność całego organizmu, że po tra fimy w pełni wykorzystać drzemiące w nas możli- wości. Cóż zatem tak fascynuje w zjawisku zwanym stresem, że niemal od stu lat jest przedmio tem badań naukowych lekarzy, psychologów i so cjologów? Od zarania dziejów stres jest właściwie nieroz- łącznym towarzyszem człowieka. Naszym przodkom 7 znany był głód – wystarczyły złe zbiory lub nieudany sezon łowiecki. Surowe zimy, podobnie jak rozprze- strzeniające się w sposób niekontrolowany poprzez zakażoną wodę, zepsute pożywienie czy brak nawy- ków higienicznych choroby dziesiątkowały ludność. Surowe warunki środowiskowe wyzwalały w praczło- wieku mechanizmy adaptacyjne pozwalające mu prze- trwać. W obliczu zagrożenia mobilizowały do walki lub dawały sygnał do ucieczki. Gotowość i zdolność do adaptacji w zmiennych warunkach przy pisana jest czło- wiekowi biologicznie i należy do jego naj istotniejszych cech, warunkujących prze tr wanie wobec naporu róż- norodnych czynników ży cia codziennego. U progu XXI wieku potrafimy opa no wać już większość środowis- kowych niebez pieczeństw, których ofiarami byli nasi przodkowie. Nauczyliśmy się ujarzmiać naturę, poja- wiają się coraz doskonalsze specyfiki leczące i zapobie- gające wielu chorobom, w znacznym stopniu poznali- śmy mechanizmy re gulujące funkcjonowanie naszego orga nizmu. Czy uwolniliśmy się zatem od stresu? Za w- rot ny postęp techniki i cywilizacji stawia ludzi często przed zadaniami, do których z trudem muszą się przy- stosować. Nie wszyscy jednak potrafią sprostać tym wy - maga niom. Często ulegamy złudnej nadziei, że pomo gą nam w tym ,,ulepszacze’’ rzeczywistości w postaci le ków uspoka jających i używek, co prowadzi do groź nych uza- leżnień od leków, alkoholu, narkotyków, a w ekstre- malnych sytuacjach do całkowitej autodestrukcji – sa- 8 mobój czej śmierci. Nie bez kozery więc Światowa Or - ganizacja Zdrowia określiła stres jako ,,chorobę stule- cia”1. Pierwsi tym zjawiskiem zainteresowali się leka- rze, dla których sytuacje stresowe są niejako wpisane w ich zawód, będący jednym z najbardziej stresogen- nych. Każdy specjalista w swej codziennej praktyce spotyka się ze stresem bądź jako źródłem choroby, bądź jako zjawiskiem jej towarzyszącym. Długotrwały głę- boki stres może być przyczyną wielu groźnych chorób. Są nimi przede wszystkim choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego, układu nerwowego, a także zaburzenia psychiczne. Jednak nie tylko ten aspekt stre- su ma związek z przebiegiem choroby. Już samo wy - stąpienie jej symptomów stawia organizm w sytuacji stresowej i uruchamia drzemiące w nas mechanizmy obronne pozwalające zwalczać chorobę. Po raz pierwszy terminu stres użył kanadyjski lekarz, Hans Selye, profesor Instytutu Medycyny i Chi- rurgii Eksperymentalnej Uniwersytetu w Montrealu. Początkowo nie używał tego terminu, opisując stres jako syndrom niespecyficznych odpowiedzi na zagra- żające bodźce. Mechanizm działania stresu według Se - lyego przebiega trójfazowo: alarm, obrona, rezygnacja. W pierwszym etapie następuje alarm w obliczu zagro- żenia. Organizm przystosowu je się wówczas do usu- nięcia szkodliwego bodźca, ulega zaburzeniu bioche- 1 H. Selye, Stres okiełznany, Warszawa 1977, s. 5. 9 miczna równowaga wewnątrz ustro jowa, co powoduje zwiększoną aktywność hormonów, uruchamia się bio- chemiczny mechanizm alarmowy w postaci przyspie- szonego oddechu i zmiany ciśnienia tętniczego. Na stępną fazą jest właściwa obrona przed stresorem (bodźcem po - wodującym stres), co przejawia się w formie ,,walki” lub ,,ucieczki” przed nim. Jeśli działanie stresora jest częstsze i uporczywe, wów czas wyczerpują się zapasy naszej energii i pojawiają się symptomy charakterystyczne dla fazy trzeciej, czyli wyczerpania lub rezygnacji. Ten trój- etapowy proces Selye nazywa Zespołem Ogólnej Ada- ptacji – GAS (General Adaptation Syndrome). Przeżywając codziennie liczne sytuacje stresowe, rzadko jesteśmy świadomi tego, w jaki sposób nasz or - ganizm reaguje na nieprzyjazne mu bodźce. Ilustruje to natomiast lista najbardziej charaktery stycz nych obja- wów związanych z reakcjami na stres: Fizyczne: a) mięśnie – ból i napięcie brzucha, ból pleców, sztyw- ność karku, napięta twarz; b) postawa – zgarbiona, agresywna, zamknięta, obronna; c) zachowanie – niespokojne, nerwowe tiki, nieuzasad- nione ruchy; d) mowa – brak pewności, agresywność, jąkanie. Fizjologiczne: a) serce – przyspieszenie pracy, wyższe ciśnienie tętni- 10 cze, zimne dłonie i stopy, uczucie na przemian gorąca i zimna, przyspieszone tętno, zaczerwienienie twarzy; b) przemiana materii – biegunka, nacisk na pęcherz, obstrukcja; c) hormony – nadmierne wydzielanie hormonów stre - sowych – ACTH – kortykosteroidów i katechola min (adrenaliny i noradrenaliny) do osocza krwi i moczu Psychiczne: a) umysł – trudności w koncentracji, ból głowy, zapo- minanie, zagubienie, chaos myślowy; b) nastrój – zmienny (znudzenie, wybuchowość, egzal- tacja); c) zachowanie – drażliwe, niecierpliwe, pochopne, nie - konsekwentne2 Fizjologiczna koncepcja stresu Hansa Selyego domi nu- jąca w pierwszej połowie XX wieku zawęża jego pojęcie jedynie do schematu bodziec–reakcja. Psycho logiczny aspekt tego zjawiska pozwolił bliżej poznać doświad- czenia związane z drugą wojną światową. Kluczową rolę w tej dziedzinie odegrała współpraca leka rzy armii amerykańskiej z psychologami i psy chia tra mi. Zasadni- czym problemem, z jakim spotkali się wspomniani spe- cjaliści, były trudności w adaptacji żołnierzy do służby wojskowej i towarzyszące im zaburzenia na tury psy- 2 L. Kulmatycki, Lekcja relaksacji, Wrocław 1999, s. 22. 11 chicznej i fizjologicznej, wynikające z udziału w ope- racjach wojennych. Zaczęto wówczas terminem stres określać te aspekty walki, które mimo że nie powodo- wały okaleczeń fizycznych, prowadziły do zmian w psy- chice i funkcjach fizjologicznych. Zauważono, że u żoł- nierzy wszystkich formacji wojskowych nara żonych na długotrwałe przebywanie w ekstremalnych warun- kach wojny występują podobne reakcje, takie jak: pa - nika, reakcje nerwicowe, choroby psychiczne itp. Tak też, np. młodzi piloci w początkowym okre sie służby w warunkach wojennych odznaczali się opanowaniem i silną motywacją do lotów bojowych. Po pewnym czasie przebywania w trudnych warun kach walk powietrz- nych, gdzie każdy lot wiązał się z ryzykiem utraty zdro- wia lub życia, wykazywać zaczęli symptomy charak - terystyczne dla chorób o pod łożu psychosomatycz- nym (nazwane później syn dro mem nerwicy wojen- nej), ta kich jak: zmęczenie, zmienność nastroju, bezsen- ność, stany lękowe, bóle głowy, dolegli wości gastry- cz ne, zaburzenia układu krążenia, stany depresyjne, a także objawy wtórne, m.in. zabu rzenia mowy i po - rażenie układu ruchowego. Analiza reakcji organizmu i zachowań ludzkich w ekstremalnych warunkach wojny była krokiem milowym w ba daniach nad stre- sem, pozwoliła bowiem dostrzec psy chologiczny aspekt zagadnienia, a prace badawcze Richarda Lazarusa otwie- rają okres zainteresowania stresem psychologicznym. Istnieje wiele definicji na określenie stresu psycho- 12 logicznego. Większość z nich zmierza do pojmo wa - nia stresu jako zwiększonego wysiłku adapta cyj nego w związku z zachowaniem równowagi między jed- nostką a środowiskiem. Poznając nawet pobieżnie różne koncepcje dotyczące istoty zjawiska, jakim jest stres, nasuwa się właściwie banalna refleksja, że jest on nie- rozłącznym towarzyszem naszego życia. Umiejętność radzenia sobie ze stresem, zdolność do adaptacji w okre- ślonych warunkach zależy zarówno od indy widual- nych predyspozycji jednostki, jak i od warunków ży - cia. Zma gając się z uciążliwością dnia codziennego, bar- dzo często nieświadomi jesteśmy faktu, że znaczną część odczuwanego stresu generujemy sami. Zależy to od wielu czynników, takich jak: osobowość, rodzaj pro- fesji, status społeczny i majątkowy itp. Odporność na stres zależy od tego, jacy jesteśmy. Wejrzenie w sie bie, poznanie typowych reakcji czy zachowań w mo mencie zetknięcia się z sytuacją stresową daje nam większe możliwości w wyborze strategii walki ze stre sem. Pa - miętać należy, że czynnikiem, który stanowi naj większą przeszkodę w opanowaniu stresora jest lęk spowodo- wany nie tyle realnym niebezpieczeń stwem, co wyo- brażeniami o nim. Wielu z nas obdarzonych jest pew- nymi cechami osobowości, które szcze gólnie ,,przycią- gają” stres. Są to między innymi takie cechy, jak: nie- cierpliwość, agresywność, nadmierna ambicja, skrytość, brak wyobraźni. Każdy człowiek prze jawia indywidu- alne predyspozycje do określonych zachowań w trud- 13 nej sytuacji. Obdarzeni nawet wysoką tolerancją na stres możemy mieć bardzo niską tolerancję na jakiś rodzaj określonego stresora, czyli coś w rodzaju sła bego punktu. Wtedy nasze reakcje mogą być nie współ mierne do zaistniałej sytuacji. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Autoterapia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: