Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00582 005869 22560870 na godz. na dobę w sumie
BHP w magazynie - ebook/pdf
BHP w magazynie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3598-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące wymagań budowlanych, jak i organizacyjnych dla budynków i pomieszczeń magazynów z uwzględnieniem różnych towarów w nich magazynowanych, np. gazów, substancji chemicznych. Książka ta zawiera praktyczne wskazówki na temat organizacji bezpiecznej pracy w magazynach m.in. podczas transportu ręcznego oraz zmechanizowanego czy składowania materiałów różnego pochodzenia. Publikacja ta jest również źródłem gotowych rozwiązań w zakresie wyposażenia magazynów w urządzenia do składowania. Wszystko zgodnie z wymaganiami przepisów oraz zasad bhp. Jest to również znakomite źródło wiedzy na temat wymagań w kwestii ochrony przeciwpożarowej. Ta pozycja może być również świetnym materiałem pomocniczym podczas przygotowywania i prowadzenia szkoleń bhp, dla pracowników magazynów i osób nimi kierujących oraz pracodawców, którzy muszą zapewnić bezpieczeństwo w takich miejscach pracy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P H B m u c e m e d a V Lesław Zieliński BHP w magazynie B H P w m a g a z y n i e Książka „Bhp w magazynie” jest skierowana do pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników służby bhp z różnych branż, którzy w swoich zakładach pracy organizują lub już prowadzą magazyny. Pracownicy magazynów są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, wynikające m.in. z rodzajów przechowywanych w nim towarów, spo- sobu ich składowania, używanych środków transportu, specyficznych warunków pracy. Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami muszą więc znać sposoby bezpiecznego organizowania i prowadzenia prac magazynowych. Muszą również umieć identyfikować zagrożenia i stosować odpowiednie środki ograniczające ich skutki. Taka wiedza potrzebna jest też samym magazynierom. Publikacja to zbiór materiałów wyjaśniających szczegółowo wszystkie te kwestie. Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące wymagań budow- lanych, jak i organizacyjnych dla budynków i pomieszczeń magazynów z uwzględnieniem różnych towarów w nich magazynowanych, np. ga- zów, substancji chemicznych. Książka ta zawiera praktyczne wskazówki na temat organizacji bezpiecznej pracy w magazynach m.in. podczas transportu ręcznego oraz zmechanizowanego czy składowania mate- riałów różnego pochodzenia. Publikacja jest również źródłem gotowych rozwiązań w zakresie wyposażenia magazynów w urządzenia do skła- dowania. Wszystko zgodnie z wymaganiami przepisów oraz zasad bhp. Jest to również znakomite źródło wiedzy na temat wymagań w kwestii ochrony przeciwpożarowej. Ta pozycja może być również świetnym materiałem pomocniczym podczas przygotowywania i prowadzenia szkoleń bhp, dla pracowników magazynów i osób nimi kierujących oraz pracodawców, którzy muszą zapewnić bezpieczeństwo w takich miejscach pracy. Autorem publikacji jest Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządza- nia bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA – O/ZG ”Lubin”. Rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS. Od 1997 roku zajmuje się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor wielu opracowań publikacji i artykułów z zakresu bhp dla różnych stanowisk pracy w branży przemysłowej i usługowej. Prowadzi szkolenia otwarte oraz dedykowane z zagadnień bhp. ISBN 978-83-269-3598-5 cena: 99 zł UOH 23 Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager produktu: Rafał Kępka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: Ticas K.H.Kopeć Drukarnia: MDRUK ISBN: 978-83-269-3598-5 Nakład: 200 sztuk Cena: 99 zł Informacje i zamówienia: e-mail:cok@wip.pl infolinia: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawa 2015 r. Spis treści Wstęp ..............................................................................................................................7 Rozdział I. Wymagania budowlane oraz bhp dla pomieszczeń magazynów .................... 9 Rodzaje obiektów magazynowych ...............................................................................9 Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów zamkniętych ...........................10 Warunki higienicznosanitarne ...................................................................................17 Utrzymanie stanu technicznego obiektu magazynu ................................................22 Rozdział II Oświetlenie i ogrzewanie magazynów ........................................................... 24 Oświetlenie pomieszczeń magazynowych ................................................................24 Ogrzewanie i wentylacja w magazynie ......................................................................27 Rozdział III Wymagania dla dróg magazynowych ............................................................ 30 Wymagania dotyczące dróg .......................................................................................30 Ruch pojazdów .............................................................................................................36 Rozdział IV Ogólne warunki bezpieczeństwa pożarowego ................................................ 38 Urządzenia przeciwpożarowe w magazynie ............................................................38 3 Czynności i wymogi związane z ochroną przeciwpożarową w magazynie .........41 Wymagania dotyczące wyjść ewakuacyjnych ..........................................................44 Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ........................45 Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego .........................................49 Zestaw tablic informacyjnych i ostrzegawczych ......................................................51 Rozdział V Wyposażenie magazynu – zasady bezpiecznego składowania .......................54 Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy składowaniu w magazynie .................................................................................................................54 Dobór urządzeń do składowania ...............................................................................56 Wymagania dotyczące regałów ...................................................................................58 Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń do składowania ...................................61 Dopuszczalne obciążenie posadzek i stropów ..........................................................63 Nieprawidłowości występujące podczas magazynowania ......................................63 Okresowe sprawdzanie stanu technicznego ..............................................................64 Rozdział VI Zasady bezpieczeństwa dla magazynów otwartych i półotwartych ................68 Wymagania bezpieczeństwa dla magazynów otwartych i półotwartych ...............................................................................................................68 Wymagania techniczne dla placów składowania ....................................................69 Zasady składowania .....................................................................................................70 Zasady bezpieczeństwa dla przykładowych materiałów składowanych na placach magazynowych ...............................................................73 Warunki środowiska pracy w magazynach otwartych i półotwartych ...............................................................................................................78 4 BHP w magazynie Spis treści Rozdział VII Zasady bhp podczas transportu magazynowego .............................................79 Ręczne prace transportowe .........................................................................................79 Analiza nieprawidłowości przy podnoszeniu i przenoszeniu ładunków ..............83 Rodzaje sprzętu pomocniczego do podnoszenia i przenoszenia ładunków .........88 Wskazówki dla pracownika wykonującego prace transportowe ...........................92 Rozdział VIII Organizacja zmechanizowanych prac magazynowych ...................................93 Obowiązki pracodawcy związane ze zmechanizowanymi pracami w magazynie ..................................................................................................................93 Wózki jezdniowe z napędem silnikowym .................................................................95 Kwalifikacje i uprawnia do obsługi magazynowych środków transportu ............97 Prace konserwacyjne przy środkach transportu magazynowego ........................100 Dokumentacja dla wózków podlegających UDT ...................................................101 Bezpieczna obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym ....................103 Zasady transportu zmechanizowanego ...................................................................106 Środki profilaktyczne przy zmechanizowanych pracach transportowych ..........110 Rozdział IX Magazynowanie gazów technicznych ............................................................112 Definicje pojęć ............................................................................................................112 Podstawowe informacje w zakresie magazynowania gazów technicznych ........113 Wymagania dla magazynów gazów technicznych .................................................114 Zasady i sposoby magazynowania butli ..................................................................116 Wymagania przeciwpożarowe ..................................................................................119 5 Podstawowe zasady transportu gazów technicznych w butlach...........................120 Zagrożenia występujące przy magazynowaniu, transporcie butli z gazami technicznymi ...............................................................................................................121 Rozdział X Magazynowanie gazów płynnych w butlach ................................................ 123 Oznakowanie butli gazów płynnych ........................................................................123 Kwalifikacje dla obsługi magazynów gazów płynnych ..........................................124 Sposoby magazynowania butli z gazem płynnym ..................................................125 Magazynowanie połączone z dystrybucją gazu płynnego ....................................127 Rozdział XI Magazynowanie chemicznych materiałów niebezpiecznych ....................... 129 Opakowania chemicznych materiałów niebezpiecznych ......................................130 Kwalifikacje obsługi magazynu z chemikaliami ....................................................132 Sposoby magazynowania chemicznych materiałów niebezpiecznych ................133 Wymagania dla budynków i pomieszczeń magazynów ........................................133 Wymagania dotyczące magazynowania chemicznych materiałów niebezpiecznych ..........................................................................................................138 Prace transportowe w magazynie chemicznych materiałów niebezpiecznych ..........................................................................................................141 Zagrożenia występujące przy magazynowaniu chemicznych materiałów niebezpiecznych ..........................................................................................................142 Warunki bezpieczeństwa w magazynie chemicznych materiałów niebezpiecznych ..........................................................................................................143 Wykaz aktów prawnych ................................................................................ 150 Polskie Normy .............................................................................................. 153 6 BHP w magazynie Wstęp Wstęp Magazyn jest jednostką funkcjonalno-organizacyjną, przeznaczoną do maga- zynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni według ustalonej technologii, wyposażoną w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół pracowników w tym celu przeszkolonych. W małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych z reguły występują magazyny wielobranżowe, ale obok nich są organizowane również magazyny jed- nobranżowe przeznaczone dla składowania materiałów do produkcji, np. stali, drewna, artykułów chemicznych, materiałów budowlanych, gazów technicznych i magazyny wyrobów gotowych. Magazyny organizowane są na potrzeby całego zakładu lub dla poszczególnych działów, wydziałów produkcyjnych. Wynika to z potrzeb organizacyjnych firmy albo tylko z możliwości przestrzennych zakładu. Oprócz magazynów produkcyjnych organizowane są również magazyny między- operacyjne i magazyny podręczne przeznaczone do krótkotrwałego składowania niewielkich zapasów materiałów podstawowych, pomocniczych czy narzędzi. Innym rodzajem magazynów są magazyny hurtu jedno lub wielobranżowe orga- nizowane przez firmy zajmujące się okresowym przechowywaniem określonych rodzajów materiałów a także skupem i sprzedażą towarów. Każdy rodzaj magazynu oprócz miejsca na przechowywanie materiałów posia- da mniej lub bardziej rozbudowany i utechniczniony system transportu poziome- go i pionowego. W każdym magazynie zatrudniani są pracownicy wykonujący ręczne prace transportowe, obsługujący techniczne urządzenia transportowe czy prowadzący dokumentację magazynową. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w go- spodarce magazynowej, podobnie jak pracownicy bezpośrednio produkcyjni, narażeni są na różnego rodzaju zagrożenia. Mogą one pochodzić od samych ma- teriałów (magazyn chemiczny), środków transportu (wózki podnośnikowe), spo- sobów składowania materiałów i warunków środowiska pracy (magazyn otwarty). Pracownicy ci narażeni są także na uciążliwości spowodowane pracą w ograniczo- 7 nych przestrzeniach, koniecznością wykonywania prac w narzuconym tempie jak również stres związany z odpowiedzialnością materialną za magazynowane mate- riały czy wyroby. Dla osób organizujących prace w magazynach i odpowiedzialnych za bezpie- czeństwo pracowników magazynu (a nawet bezpieczeństwo osób trzecich) istotnym jest fakt, że nie ma oddzielnych przepisów dotyczących bezpośrednio bezpieczeń- stwa i higieny pracy przy magazynowaniu, składowaniu materiałów. Sytuacja taka powoduje konieczność korzystania z wielu aktów prawnych jednocześnie, od ogólnych przepisów bhp poprzez przepisy branżowe do norm technicznych, a w wie- lu sytuacjach z zasad dobrej praktyki magazynowej. Statystyki PIP pokazują, że prace związane z gospodarką magazynowa nie na- leżą do najbezpieczniejszych .W latach 2010-2011 wystąpiło około 290 wypadów w miejscach magazynowania, w których poszkodowanych zostało 337 osób, z cze- go 113 doznało ciężkich urazów ciała i aż 44 osoby to ofiary śmiertelne. Widać, że problem bezpieczeństwa pracowników magazynowych jest poważny. Stąd potrzeba opracowania, które pomoże pracodawcom, osobom kierującym pracownikami, pracownikom służby bhp i samym magazynierom poznać, czy tylko przypomnieć sobie, wymagania bhp przy składowaniu materiałów. Ważne są również informacje o sposobach bezpiecznego organizowania i prowadzenie prac magazynowych. Niezbędna jest także wiedza na temat identyfikacji zagrożeń i sto- sowania odpowiednich środków profilaktycznych i korygujących ograniczających skutki zagrożeń. Oddawane czytelnikom opracowanie zawiera omówienie wymagań bezpieczeń- stwa i higieny pracy dotyczących budowli magazynowych, pomieszczeń pracy usytuowanych w budynkach magazynowych oraz stosowania urządzeń transpor- towych, wraz z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego także cały szereg zasad składowania i magazynowania różnego rodzaju materiałów z uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych. 8 BHP w magazynie Rozdział I Wymagania budowlane oraz bhp dla pomieszczeń magazynów Rozdział I Wymagania budowlane oraz bhp dla pomieszczeń magazynów Rodzaje obiektów magazynowych Magazyny są organizowane na potrzeby całego zakładu lub dla poszczególnych działów, wydziałów produkcyjnych. Wynika to z potrzeb organizacyjnych firmy albo tylko z możliwości przestrzen- nych zakładu. Oprócz magazynów produkcyjnych bywają również organizowane magazyny międzyoperacyjne i magazyny podręczne przeznaczone do krótkotrwałego skła- dowania niewielkich zapasów materiałów podstawowych, pomocniczych czy na- rzędzi. Innym rodzajem magazynów są magazyny hurtu jedno – lub wielobranżo- we organizowane przez firmy zajmujące się okresowym przechowywaniem określonych rodzajów materiałów, a także skupem i sprzedażą towarów. Każdy rodzaj magazynu oprócz miejsca na przechowywanie materiałów ma mniej lub bardziej utechniczniony, rozbudowany system transportu poziomego i pionowego. Klasyfikacja obiektów magazynowych Obiekty magazynowe można klasyfikować na różne sposoby, np. w zależności od: 1) rodzaju budowli: – otwarte: place składowe, baseny, doły, – półotwarte: wiaty, – zamknięte: niskie, piętrowe, regałowe wysokiego składowania, – specjalne: silosy, cysterny; 2) rodzaju wyposażenia w urządzenia do składowania: – niskiego składowania – do 4,2 m, – średniego składowania – od 4,2 do 7,2 m, – wysokiego składowania – od 7,2 do 25m (i wyżej); 3) rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo wykorzystujące ma- gazyn: – przemysłowe, – handlowe, 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

BHP w magazynie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: