Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00194 025967 24171392 na godz. na dobę w sumie
Backup i zarządzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podręcznik - książka
Backup i zarządzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3871-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo systemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Cokolwiek robisz, pamiętaj o backupie!

Tworzenie kopii bezpieczeństwa na ogół uważane bywa za stratę czasu albo zło konieczne. Większość ludzi zdaje się wymazywać z pamięci przykre zdarzenia, kiedy awaria komputera pozbawiła ich cennych danych, owoców ciężkiej pracy albo rodzinnych zdjęć. Najwyższa pora uświadomić sobie, że w dzisiejszym świecie utrata danych może kosztować nas wyjątkowo drogo, i stworzyć przejrzyste, eleganckie archiwum, z którego będzie można skorzystać w razie konieczności.

Z tą książką przyjdzie Ci to bez trudu. Nauczysz się nie tylko tworzyć proste kopie, ale także właściwie zarządzać danymi, rekonstruować skasowane pliki i szyfrować te, których nie chcesz upubliczniać. Z drugiej strony poznasz sposoby trwałego usuwania plików z dysku, metody ich kompresowania oraz odpowiedniego przechowywania w archiwum. Dowiesz się, co to jest serwer pamięci i jak go używać, a także do czego mogą się przydać partycje na dysku. I natychmiast wykorzystasz tę wiedzę!

Nie ryzykuj - już dziś zabezpiecz dane!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?backup Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3871-0 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wstöp ................................................................................................................. 5 Rozdziaä 1. Podstawowe informacje o plikach ..................................................... 9 Wyszukiwanie zapisanych plików w systemie Windows 7 ............................................ 16 Zarządzanie plikami i folderami za pomocą programu Total Commander ..................... 18 Pobieranie programu i jego instalacja ....................................................................... 18 Podstawowe funkcje programu TC .......................................................................... 23 Rozdziaä 2. Zarzñdzanie plikami w systemie operacyjnym Windows 7 ................ 27 OkreĞlanie praw dostĊpu do plików i folderów .............................................................. 27 UdostĊpnianie plików i folderów innym uĪytkownikom w sieci .................................... 33 Porównywanie katalogów w programie Total Commander ............................................ 37 Jednoczesna zmiana nazw wielu plików ......................................................................... 38 Jak zarządzaü plikami za pomocą wiersza poleceĔ — podstawowe polecenia ............... 40 Synchronizowanie plików i folderów ............................................................................. 42 Zakáadanie konta i instalacja oprogramowania Dropbox ......................................... 43 Konfiguracja programu i synchronizacja na innym komputerze .............................. 49 Tworzenie skryptu automatyzującego ...................................................................... 55 Rozdziaä 3. Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ ................ 67 PojĊcie kopii bezpieczeĔstwa ......................................................................................... 67 Jak czĊsto wykonywaü kopie i jak je zabezpieczaü .................................................. 68 Tworzenie kopii plików w systemie Windows 7 ............................................................ 69 Przywracanie plików z kopii zapasowej ................................................................... 75 Tworzenie kopii zapasowej systemu Windows 7 ........................................................... 79 Przywracanie systemu z kopii zapasowej ................................................................. 83 Tworzenie kopii zapasowych za pomocą programu Norton Ghost 15 ............................ 89 Instalacja programu .................................................................................................. 89 Tworzenie kopii zapasowej ...................................................................................... 92 Przywracanie danych z kopii bezpieczeĔstwa .......................................................... 99 Rozdziaä 4. Odzyskiwanie utraconych plików ................................................... 103 Czym jest dysk twardy ................................................................................................. 103 Odzyskiwanie utraconych danych z dysku twardego za pomocą programu Recuva .... 104 Pobieranie i instalacja programu Recuva ............................................................... 104 Przywracanie danych .............................................................................................. 108 4 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Odzyskiwanie utraconych danych z pamiĊci zewnĊtrznej programem Recover My Files .................................................................................... 113 Pobieranie i instalacja programu ............................................................................ 113 Odzyskiwanie danych ............................................................................................. 117 Rozdziaä 5. Szyfrowanie plików ....................................................................... 121 Szyfrowanie w Windows 7 Ultimate i Enterprise ......................................................... 122 Szyfrowanie za pomocą TrueCrypt .............................................................................. 127 Pobieranie i instalacja programu TrueCrypt ........................................................... 127 Tworzenie zaszyfrowanej partycji systemowej ...................................................... 131 Szyfrowanie partycji niesystemowej ...................................................................... 143 Tworzenie szyfrowanego dysku przenoĞnego ........................................................ 150 Rozdziaä 6. Bezpieczne usuwanie plików z dysku ............................................. 157 Usuwanie danych za pomocą programu Eraser ............................................................ 158 Instalacja programu Eraser ..................................................................................... 158 Bezpieczne usuwanie danych ................................................................................. 161 Zamazywanie pustego miejsca na caáym dysku lub pojedynczej partycji .............. 163 Rozdziaä 7. Kompresowanie plików oraz zabezpieczanie i naprawa archiwów .... 169 Kompresowanie plików programem WinRAR ............................................................. 169 Pobieranie i instalacja programu WinRAR ............................................................ 170 Kompresowanie danych ......................................................................................... 173 Zabezpieczanie archiwów hasáem .......................................................................... 177 Rozpakowywanie archiwów ......................................................................................... 179 Odzyskiwanie utraconego hasáa do archiwum ........................................................ 180 Naprawa uszkodzonych archiwów ......................................................................... 187 Program 7-Zip .............................................................................................................. 189 Kompresja danych w programie 7-Zip ................................................................... 190 Rozdziaä 8. Technologia NAS i wirtualizacja .................................................... 195 System operacyjny FreeNAS ........................................................................................ 196 Pobieranie programu ze strony producenta ............................................................ 196 Wirtualizacja zasobów w sieci ...................................................................................... 197 Opis programu VirtualBox ..................................................................................... 198 Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego FreeNAS na wirtualnej maszynie ...... 209 Proces instalacji ...................................................................................................... 209 Konfiguracja FreeNAS ........................................................................................... 223 Konfiguracja automatycznych kopii bezpieczeĔstwa wykorzystujących serwer NAS .................................................................................. 239 Windows 7 ............................................................................................................. 239 Program Norton Ghost 15 ...................................................................................... 241 Rozdziaä 9. Obsäuga dysku twardego .............................................................. 245 Partycjonowanie ........................................................................................................... 245 Windows 7 ............................................................................................................. 246 Acronis Disk Director ............................................................................................ 254 Fragmentacja danych i naprawa báĊdów ....................................................................... 266 Defragmentacja danych .......................................................................................... 267 Skanowanie dysku i naprawa báĊdów ..................................................................... 269 Skorowidz ....................................................................................................... 273 Rozdziaä 3. Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ Pojöcie kopii bezpieczeþstwa Kopia bezpieczeĔstwa (ang. backup) to proces zabezpieczania danych, polegający na zrobieniu ich kopii i przechowywaniu jej w bezpiecznym miejscu, z moĪliwoĞcią jej póĨniejszego przywrócenia. Proces tworzenia kopii danych komputera pracującego w warunkach domowych nie jest skomplikowany — szczególnie jeĞli posiadasz system Windows 7. Są jednak sys- temy (szczególnie Ğrodowiska serwerowe), gdzie tworzona jest róĪnego rodzaju poli- tyka wykonywania kopii zapasowych wraz z procedurami przywracania danych. Jest to jednak odrĊbny temat, który nie bĊdzie poruszany w niniejszej publikacji. W tej ksiąĪce zajmiesz siĊ tworzeniem kopii bezpieczeĔstwa umoĪliwiających zabez- pieczenie danych w warunkach domowych lub Ğredniej wielkoĞci firmie. Kopia bezpieczeĔstwa powinna byü wykonywana zawsze wtedy, kiedy zmieniane są dane, konfiguracja lub inne parametry pracy systemu. Powinna byü wykonana przed dokonaniem jakichkolwiek zmian sprzĊtowych. Podczas tworzenia kopii zapasowej moĪesz spotkaü siĊ z trzema podstawowymi jej rodzajami:  kopia zapasowa peána,  kopia zapasowa przyrostowa,  kopia zapasowa róĪnicowa. 68 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Podczas tworzenia peánej kopii zapasowej kopiowane są pliki, które wczeĞniej okre- Ğla uĪytkownik. Kopiowane są wszystkie pliki, bez wzglĊdu na to, czy plik zostaá zmo- dyfikowany, czy nie, od czasu ostatniej kopii. Kopia peána tworzona jest zawsze za pierwszym razem, kiedy uĪytkownik rozpoczyna archiwizacjĊ swoich danych. Wy- maga duĪej iloĞci miejsca i moĪe trwaü bardzo dáugo w zaleĪnoĞci od iloĞci kopiowa- nych danych. Kopia przyrostowa jest to kopia zawierająca tylko te pliki, które zostaáy utworzone lub zmodyfikowane od momentu wykonania kopii normalnej lub ostatniej przyrosto- wej. Oznacza to, Īe nie są ponownie kopiowane pliki, które nie zmieniáy siĊ. DziĊki temu kopie tworzone są znacznie szybciej. Podczas odzyskiwania przywracana jest kopia peána oraz zmienione pliki. Ostatni rodzaj kopii to kopia róĪnicowa, która polega na wykonaniu peánej kopii oraz kopiowaniu plików zmienionych od czasu utworzenia kopii peánej. Podczas tworzenia kopii moĪesz wykorzystaü wiele metod, programów i noĞników, na które bĊdą kopiowane dane. W warunkach domowych nie ma koniecznoĞci zakupu skomplikowanych bibliotek taĞmowych lub macierzy dyskowych. Wystarczy zaopa- trzyü siĊ np. w przenoĞny dysk twardy z moĪliwoĞcią podpiĊcia do portu USB lub, je- Ğli danych nie jest zbyt wiele, moĪna wykorzystaü do tego celu páyty DVD. Wtedy ko- nieczne jest posiadanie nagrywarki. Jak czösto wykonywaè kopie i jak je zabezpieczaè Tworzenie kopii i trzymanie ich na tym samym dysku komputera, tylko na innej par- tycji, nie ma wiĊkszego sensu. Dysk twardy komputera zawiera bowiem mechaniczne czĊĞci, które mogą ulec uszkodzeniu (oczywiĞcie najnowsze dyski SSD nie zawierają mechanicznych czĊĞci, jednak posiadają elektroniczne ukáady pamiĊci, które równieĪ mogą ulec zniszczeniu). Kopie bezpieczeĔstwa powinny byü wykonywane codziennie (kopia przyrostowa lub róĪnicowa). JeĪeli jednak nie zmieniaáeĞ Īadnych danych lub nie dokonywaáeĞ innych konfiguracji, mogą byü robione rzadziej. JeĞli posiadasz firmowy serwer, wtedy zalecane jest codzienne tworzenie kopii, np. po zakoĔczonej pracy. Zaleca siĊ, aby kopia byáa przechowywana na zewnĊtrznych noĞnikach. MoĪe to byü wspomniany wczeĞniej dysk twardy, páyta DVD. W duĪych firmach dane przechowu- je siĊ na wielu dyskach zwanych macierzami lub wykorzystuje siĊ biblioteki taĞmowe, a dane nagrywane są na taĞmy magnetyczne. Na rynku dostĊpnych jest wiele róĪnych produktów. Zakup odpowiedniego noĞnika uzaleĪniony jest od potrzeb uĪytkowników oraz miejsca jego przeznaczenia. NajczĊĞciej kopie tworzone są po zakoĔczonej pracy. MoĪesz przyjąü schemat, Īe two- rzysz kopiĊ bezpieczeĔstwa zawsze o godzinie 22.00 kaĪdego dnia. JeĞli kopie two- Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 69 rzone są na zewnĊtrznym dysku, pamiĊtaj, aby utworzyü dziennik tworzonych kopii z opisem, jakie dane zostaáy zarchiwizowane. Oprócz kopii dziennych warto tworzyü równieĪ kopie tygodniowe (kopie gáówne), które bĊdą zawieraáy zapis caáego tygodnia. Najlepiej tworzyü je w kaĪdy ostatni dzieĔ tygo- dnia pracy i umieszczaü na innym noĞniku niĪ kopie dzienne. System Windows 7 umoĪliwia zautomatyzowanie caáego procesu tak, abyĞ nie musiaá w nim uczestniczyü. W dalszej czĊĞci rozdziaáu dowiesz siĊ, jak wszystko skonfigurowaü. PamiĊtaj, aby kopie przechowywaü w bezpiecznym miejscu. JeĞli posiadasz komputer domowy, moĪesz noĞniki umieĞciü po prostu w innym pomieszczeniu. JeĞli tworzysz kopie firmowych danych, kopie najlepiej przechowywaü w innym budynku. PamiĊtaj, aby na czas transportu zabezpieczyü noĞniki przed zalaniem, mechanicznym uszkodzeniem i kradzieĪą. Nie ma bowiem nic gorszego niĪ kradzieĪ firmowych da- nych. Przed transportem naleĪy zabezpieczaü kopie hasáem lub zaszyfrowaü caáy no- Ğnik. BĊdzie o tym mowa w kolejnych rozdziaáach. Ostatnią sprawą, o której trzeba pamiĊtaü, jest okresowe sprawdzanie poprawnoĞci wykonywanych kopii. Nie moĪe mieü miejsca sytuacja, w której próba odzyskania danych nie powiedzie siĊ. NaleĪy równieĪ co jakiĞ czas wykonaü próbĊ przywrócenia danych z tworzonych ko- pii. MoĪesz to robiü np. jeden raz w miesiącu lub co kwartaá. Tworzenie kopii plików w systemie Windows 7 Korzystanie z narzĊdzia tworzenia kopii w systemie Windows 7 umoĪliwia wykonanie kopii plików i folderów oraz obrazu caáego systemu. W pierwszej kolejnoĞci zajmie- my siĊ tworzeniem kopii dokumentów. W dalszej czĊĞci zostanie opisana procedura ich odzyskiwania. Kopia zostanie wykonana na zewnĊtrznym dysku twardym, jednak moĪliwe jest wykonanie kopii na innych noĞnikach. Aby wykonaü kopiĊ plików i folderów: 1. Kliknij menu Start i wpisz w polu wyszukiwania sáowo kopia. Na górze paska pojawi siĊ pozycja Kopia zapasowa/Przywracanie (rysunek 3.1). Kliknij ją myszą, aby uruchomiü kreatora. 2. Po pojawieniu siĊ okna Kopia zapasowa/Przywracanie (rysunek 3.2) kliknij pozycjĊ Konfiguruj tworzenie kopii zapasowej. 3. System rozpocznie uruchamianie programu Kopia zapasowa systemu Windows oraz pojawi siĊ okno z paskiem postĊpu (rysunek 3.3). JeĞli chcesz utworzyü kopiĊ na zewnĊtrznym noĞniku (np. przenoĞnym dysku twardym), powinieneĞ go podáączyü, aby system mógá go wykryü. 70 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.1. Uruchamianie kreatora tworzenia kopii Rysunek 3.2. Okno Kopia zapasowa/Przywracanie Rysunek 3.3. Odszukiwanie urządzeĔ i uruchamianie programu Kopia zapasowa systemu Windows Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 71 4. W oknie Konfiguruj kopiĊ zapasową (rysunek 3.4) powinien pojawiü siĊ podáączony zewnĊtrzny dysk. JeĞli nie widzisz go na liĞcie, kliknij strzaákĊ w lewym górnym rogu ekranu i spróbuj jeszcze raz. JeĞli dysk zostaá poprawnie wykryty, zaznacz go, a nastĊpnie kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.4. Okno Konfiguruj kopiĊ zapasową Aby wykonaü kopiĊ na innym komputerze, moĪesz uĪyü przycisku Zapisz w sieci i wybraü dowolny zasób sieciowy poprzez podanie adresu IP zdalnego komputera. PamiĊtaj jednak, Īe opcja ta nie jest dostĊpna w wersji Home systemu Windows 7. 5. W kolejnym kroku (rysunek 3.5) moĪesz wybraü, co ma zawieraü kopia zapasowa. Najlepiej zaznaczyü pole wyboru Pozwól mi wybraü i samemu okreĞliü, jakie dane chcesz zarchiwizowaü. MoĪesz teĪ posáuĪyü siĊ funkcją Wybierz automatycznie (zalecane), wtedy system utworzy kopiĊ folderów domyĞlnych. Kliknij Dalej. 6. Kolejne okno zawiera listĊ dostĊpnych na dysku folderów i plików (rysunek 3.6). Zaznacz pole wyboru przy katalogu, który chcesz zarchiwizowaü. NastĊpnie odznacz pole wyboru Doáącz obraz systemu dysków, poniewaĪ kopiĊ sáuĪącą do przywrócenia dziaáania caáego systemu operacyjnego bĊdziemy wykonywaü póĨniej. Teraz wykonamy kopiĊ jedynie plików i folderów. Kliknij Dalej. 7. Pojawi siĊ okno Przejrzyj ustawienia kopii zapasowej (rysunek 3.7). Znajdą siĊ tam informacje na temat wybranych danych do archiwizacji. Aby ustawiü czĊstotliwoĞü wykonywania kopii oraz ich godziny rozpoczĊcia, kliknij pozycjĊ ZmieĔ harmonogram. 72 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.5. Wybór zawartoĞci kopii zapasowej Rysunek 3.6. Wybór z listy folderów i plików, które mają zostaü doáączone do kopii zapasowej 8. NastĊpnie w oknie Jak czĊsto chcesz wykonywaü kopiĊ zapasową? (rysunek 3.8) zaznacz pole wyboru Uruchamiaj wykonywanie kopii zapasowej zgodnie z harmonogramem (zalecane). Z list rozwijanych wybierz: jak czĊsto ma siĊ wykonywaü kopia, którego dnia oraz o której godzinie. Po ustawieniu odpowiednich parametrów kliknij OK. Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 73 Rysunek 3.7. Okno przeglądania ustawieĔ kopii zapasowej Rysunek 3.8. Ustal parametry czasowe wykonywania kopii 9. Po powrocie do okna Kopia zapasowa/Przywracanie (rysunek 3.9) kliknij przycisk Utwórz kopiĊ zapasową teraz. Na ekranie pojawi siĊ pasek postĊpu, który bĊdzie CiĊ informowaü o wykonywaniu kopii zapasowej. W zaleĪnoĞci od liczby kopiowanych folderów i plików oraz ich rozmiarów tworzenie kopii moĪe trwaü od kilku minut do kilkudziesiĊciu godzin. 74 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.9. Tworzenie kopii zapasowej 10. Po ukoĔczeniu tworzenia kopii w oknie Kopia zapasowa/Przywracanie pojawi siĊ pozycja NastĊpna kopia zapasowa (rysunek 3.10). Ponadto przycisk Utwórz kopiĊ zapasową teraz bĊdzie ponownie aktywny. Rysunek 3.10. ZakoĔczenie tworzenia kopii zapasowej Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 75 PamiĊtaj, aby po zakoĔczeniu tworzenia kopii zapasowej zabezpieczyü noĞnik, na któ- rym zostaáa ona wykonana. Przywracanie plików z kopii zapasowej Na pewno zauwaĪyáeĞ, Īe dokonaáem archiwizacji folderu DANE znajdującego siĊ na dysku lokalnym C. W pierwszej kolejnoĞci zmieniĊ nazwĊ tego folderu, aby zasymu- lowaü jego usuniĊcie (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Zmiana nazwy folderu DANE Aby przywróciü zarchiwizowane pliki i foldery: 1. Otwórz okno Kopia zapasowa/Przywracanie (rysunek 3.12). NastĊpnie kliknij pozycjĊ Wybierz inną kopiĊ zapasową, aby przywróciü z niej pliki. 2. W oknie Przywracanie plików (zaawansowane) wybierz z listy kopiĊ, którą chcesz przywróciü (rysunek 3.13). JeĞli wczeĞniej wykonaáeĞ tylko jedną kopiĊ, na liĞcie bĊdzie znajdowaü siĊ równieĪ tylko jedna pozycja. Kliknij ją. NastĊpnie kliknij przycisk Dalej. 3. W kolejnym oknie (rysunek 3.14), aby przywróciü konkretne pliki lub foldery, kliknij przycisk Przeglądaj pliki lub przycisk Przeglądaj foldery. Zaznacz odpowiednią pozycjĊ i kliknij Dalej. Aby przywróciü wszystkie pliki z kopii zapasowej, zaznacz pole wyboru Wybierz wszystkie pliki z tej kopii zapasowej, nastĊpnie kliknij przycisk Dalej. 76 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.12. Okno przywracania plików i folderów z zapisanej kopii Rysunek 3.13. Wybór kopii, z której zostaną przywrócone pliki 4. NastĊpnie musisz okreĞliü, gdzie chcesz przywróciü pliki. Zaznacz pole wyboru W oryginalnej lokalizacji lub wybierz inną lokalizacjĊ z listy Przeglądaj (rysunek 3.15). Kliknij przycisk Przywróü, aby rozpocząü przywracanie. Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 77 Rysunek 3.14. Wybieranie plików i folderów do przywrócenia Rysunek 3.15. Wybór lokalizacji dla przywracanych plików 5. W tym momencie rozpocznie siĊ proces przywracania plików (rysunek 3.16), który moĪe potrwaü od kilku minut do kilkudziesiĊciu godzin, w zaleĪnoĞci od liczby przywracanych plików i folderów. W oknie, które siĊ pojawi, moĪesz obserwowaü pasek postĊpu. 78 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.16. Pasek postĊpu przywracania plików 6. Po zakoĔczeniu przywracania na ekranie wyĞwietli siĊ komunikat Pliki zostaáy przywrócone (rysunek 3.17). Kliknij przycisk ZakoĔcz. Rysunek 3.17. ZakoĔczenie przywracania plików PrzejdĨ do miejsca, w którym powinny znaleĨü siĊ przywrócone pliki. W naszym zada- niu jest to dysk C, na którym pojawiá siĊ nowy folder o nazwie DANE (rysunek 3.18). Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 79 Rysunek 3.18. Przywrócony folder Tworzenie kopii zapasowej systemu Windows 7 Tworzenie kopii zapasowej caáego systemu, w odróĪnieniu od kopii tylko konkretnych plików lub folderów, zawiera wszystkie informacje konieczne do odtworzenia caáej partycji, na której znajdowaá siĊ system operacyjny. W przypadku tym kopiowana jest caáa zawartoĞü partycji, na której znajduje siĊ zain- stalowany system operacyjny. Kopiowane są równieĪ ustawienia oraz zainstalowane programy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, poniewaĪ uĪytkownik w razie awarii nie musi insta- lowaü i konfigurowaü od nowa caáego systemu operacyjnego. PamiĊtaj, Īe tworzenie kopii systemu wymaga doĞü duĪej przestrzeni dyskowej. W wiĊkszoĞci przypadków sam system operacyjny zajmuje okoáo 20 GB. Warto przed rozpoczĊciem tworzenia kopii sprawdziü, ile miejsca jest zajĊte na partycji, na której zainstalowany jest system operacyjny. Aby utworzyü kopiĊ zapasową systemu Windows 7: 1. W oknie Kopia zapasowa/Przywracanie kliknij pozycjĊ Utwórz obraz systemu (rysunek 3.19). 2. Pojawi siĊ okno Tworzenie obrazu systemu (rysunek 3.20). Wybierz miejsce, w którym zostanie utworzona kopia. MoĪesz utworzyü ją: na dysku twardym, 80 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.19. Tworzenie kopii zapasowej systemu Rysunek 3.20. Wybór miejsca dla kopii systemu na dysku CD/DVD lub w udziale sieciowym. W naszym przykáadzie kopia zostanie utworzona na przenoĞnym dysku twardym. Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 81 Pamiötaj, aby wczeĈniej podäñczyè dysk do komputera, w przeciwnym wypadku nie zostanie wykryty i wyĈwietlony na liĈcie urzñdzeþ. JeĈli tak siö stanie, kliknij przy- cisk Anuluj, wäóĔ dysk i rozpocznij tworzenie kopii od nowa. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowaü. 3. W kolejnym kroku zaznacz dyski, które chcesz uwzglĊdniü w kopii systemu (rysunek 3.21). JeĞli posiadasz wiĊcej partycji, to wszystkie z nich moĪesz uwzglĊdniü podczas robienia kopii. PoniĪsze okno zawiera bardzo istotne informacje na temat iloĞci wymaganego oraz dostĊpnego miejsca na noĞniku. Po zapoznaniu siĊ z tymi danymi kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.21. Zazwyczaj kopia systemu obejmuje tylko partycjĊ, na której zainstalowany jest system. Jest to najczĊĞciej partycja C 4. Kolejne okno zawiera podsumowanie wybranych przez Ciebie parametrów kopii (rysunek 3.22). JeĞli wszystko siĊ zgadza, moĪesz rozpocząü jej wykonywanie, naciskając przycisk Rozpocznij wykonywanie kopii zapasowej. 5. Podczas zapisywania kopii zapasowej moĪesz obserwowaü pasek postĊpu (rysunek 3.23). 6. Po ukoĔczeniu tworzenia kopii zapasowej systemu pojawi siĊ okno informacyjne (rysunek 3.24). Kliknij przycisk Zamknij, aby zakoĔczyü tworzenie kopii. PamiĊtaj, aby noĞnik z zapisaną kopią zapasową przechowywaü w bezpiecznym miejscu. 82 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.22. Potwierdzenie ustawienia kopii zapasowej Rysunek 3.23. Pasek postĊpu wykonywania kopii Rysunek 3.24. ZakoĔczenie tworzenia kopii zapasowej Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 83 Przywracanie systemu z kopii zapasowej Podczas awarii systemu operacyjnego, np. w sytuacji, w której system operacyjny nie chce siĊ uruchomiü, moĪesz rozpocząü procedurĊ odtwarzania sytemu z utworzonej wczeĞniej kopii zapasowej. Konieczne bĊdzie posiadanie páyty instalacyjnej systemu Windows. Aby przywróciü kopiĊ systemu: 1. WáóĪ do napĊdu páytĊ instalacyjną systemu operacyjnego. 2. Uruchom komputer. W trakcie jego uruchamiania powinien pojawiü siĊ komunikat: Dowolny klawisz spowoduje rozruch z dysku CD lub DVD. NaciĞnij wtedy dowolny klawisz. JeĞli komunikat nie pojawi siĊ, przejdĨ do ustawieĔ BIOS i wáącz bootowanie z dysku CD. 3. Po kilku sekundach pojawi siĊ okno kreatora instalacji (rysunek 3.25). Po wybraniu odpowiedniego jĊzyka instalacji kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.25. Okno kreatora instalacji 4. W kolejnym oknie (rysunek 3.26) kliknij pozycjĊ Napraw komputer. 5. System rozpocznie proces przeszukiwania podáączonych dysków oraz dostĊpnych partycji w poszukiwaniu aktualnej kopii systemu. Na ekranie bĊdzie widoczne okno Opcje odzyskiwania systemu (rysunek 3.27). PamiĊtaj, aby podáączyü noĞnik, na którym wczeĞniej utworzona zostaáa kopia. 6. Po zakoĔczeniu przeszukiwania w oknie Opcje odzyskiwania systemu zaznacz pole wyboru Przywróü komputer przy uĪyciu utworzonego wczeĞniej obrazu 84 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.26. Kliknij pozycjĊ Napraw komputer, aby rozpocząü procedurĊ przywracania kopii systemu Rysunek 3.27. Odszukiwanie aktualnej kopii systemu systemu (rysunek 3.28). UmoĪliwi Ci to samodzielne odszukanie utworzonej wczeĞniej kopii systemu. Aby przejĞü dalej, kliknij przycisk Dalej. 7. W oknie Wybierz kopiĊ zapasową obrazu systemu (rysunek 3.29) zaznacz pole wyboru Wybierz obraz systemu oraz kliknij przycisk Dalej. Zaznaczenie tej opcji umoĪliwi wybranie konkretnej kopii. Zaznaczenie pierwszej pozycji, UĪyj najnowszego dostĊpnego obrazu systemu (zalecane), przywróci kopiĊ „najmáodszą”. Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 85 Rysunek 3.28. Samodzielne odszukanie utworzonej wczeĞniej kopii systemu Rysunek 3.29. Zaznaczenie pola Wybierz obraz systemu pozwoli Ci na samodzielne wybranie okreĞlonej kopii systemu 8. W kolejnym oknie pojawią siĊ dostĊpne na danym noĞniku wersje utworzonych wczeĞniej kopii systemu (rysunek 3.30). Zaznacz kopiĊ, którą chcesz przywróciü, a nastĊpnie kliknij przycisk Dalej. 9. W kolejnym oknie moĪesz wybraü bardziej szczegóáową kopiĊ o konkretnej dacie i godzinie (rysunek 3.31). Po zaznaczeniu wáaĞciwej kliknij Dalej. 10. Kolejne okno kreatora (rysunek 3.32) umoĪliwia wybranie dodatkowych parametrów przywracania. MoĪesz m.in. sformatowaü dodatkowe partycje. Zalecam pozostawienie domyĞlnych ustawieĔ i klikniĊcie przycisku Dalej. 86 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.30. Lista dostĊpnych kopii Rysunek 3.31. Okno wyboru kopii do przywrócenia 11. Kreator wyĞwietli podsumowanie (rysunek 3.33). Kliknij przycisk ZakoĔcz, aby rozpocząü przywracanie. 12. Pojawi siĊ okno ostrzegające przed konsekwencjami przywracania systemu. JeĞli jesteĞ pewien wszystkich wprowadzonych wczeĞniej informacji i parametrów, kliknij Tak (rysunek 3.34). 13. Kreator rozpocznie procedurĊ odtwarzania systemu. Pojawi siĊ okno z paskiem postĊpu (rysunek 3.35). Operacja ta moĪe trwaü od kilku minut do kilkunastu godzin, w zaleĪnoĞci od iloĞci danych do przywrócenia. Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 87 Rysunek 3.32. Wybór dodatkowych ustawieĔ Rysunek 3.33. Podsumowanie Rysunek 3.34. MoĪesz przerwaü procedurĊ odtwarzania, klikając Nie 88 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.35. Pasek postĊpu odtwarzania danych 14. Po ukoĔczeniu przywracania systemu pojawi siĊ okno informujące o koniecznoĞci zrestartowania komputera (rysunek 3.36). Kliknij przycisk Uruchom ponownie lub odczekaj kilka sekund, aĪ system samoczynnie siĊ zrestartuje. Rysunek 3.36. Ponowne uruchomienie systemu Wyjmij páytĊ instalacyjną oraz dysk, na którym znajdowaáa siĊ kopia. System powinien zostaü przywrócony z kopii i dziaáaü poprawnie. Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 89 Tworzenie kopii zapasowych za pomocñ programu Norton Ghost 15 Program Norton Ghost 15 jest produktem firmy Symantec. Firma ta specjalizuje siĊ w programach antywirusowych, zabezpieczających i chroniących dane znajdujące siĊ na dysku. Przez wiele lat program Ghost byá nieustannie ulepszany i rozbudowywany. Przedsta- wiona wersja bardzo dobrze dziaáa w Ğrodowisku Windows 7 oraz w pozostaáych wer- sjach tego systemu. Norton Ghost umoĪliwia automatyzacjĊ procesu kopii bezpieczeĔstwa danych na dysku. MoĪesz sam dostosowaü parametry tworzenia kopii lub pozwoliü na automatyczne do- branie ustawieĔ. Jest bardzo rozbudowanym narzĊdziem, wspierającym szyfrowanie dostĊpne w systemie Windows 7 (Bitlocker) oraz technologiĊ Blu-ray. Program Norton Ghost 15 jest komercyjnym odpowiednikiem narzĊdzia Kopia zapa- sowa opisanego wczeĞniej. Posiada jednak znacznie wiĊkszą funkcjonalnoĞü, jest szyb- szy i pozwala na wiĊkszą swobodĊ dziaáania. Po zakupie programu uĪytkownik otrzymuje wraz z páytą instalacyjną specjalnie przy- gotowany noĞnik, z którego moĪna wykonaü kopiĊ zapasową systemu lub przywróciü gotowy obraz bez instalacji programu na dysku. Wystarczy wáoĪyü do napĊdu páytĊ i uruchomiü komputer. Instalacja programu Aby zainstalowaü program Norton Ghost 15: 1. Uruchom program instalacyjny (rysunek 3.37). Rysunek 3.37. Okno rozpoczĊcia instalacji programu Norton Ghost 90 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik 2. Po kilku sekundach pojawi siĊ okno Umowa licencyjna (rysunek 3.38). Zapoznaj siĊ z warunkami umowy. Zaznacz pole wyboru AkceptujĊ warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej i kliknij przycisk Zainstaluj teraz. Rysunek 3.38. Okno Umowa Licencyjna 3. Instalator rozpocznie dziaáanie, a na ekranie pojawi siĊ okno z paskiem postĊpu procesu instalacji (rysunek 3.39). Rysunek 3.39. PostĊp instalacji 4. Sam proces instalacji programu trwa kilka minut i jest w peáni zautomatyzowany. Po jego ukoĔczeniu pojawi siĊ okno informacyjne (rysunek 3.40). JeĞli nie jesteĞ zainteresowany czytaniem poinstalacyjnego pliku tekstowego, odznacz pole wyboru PokaĪ plik readme i kliknij przycisk ZakoĔcz. 5. Aby zakoĔczyü instalacjĊ, kreator poinformuje CiĊ o koniecznoĞci ponownego uruchomienia systemu (rysunek 3.41). Kliknij przycisk Tak. Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 91 Rysunek 3.40. ZakoĔczenie instalacji Rysunek 3.41. Ponowne uruchomienie systemu 6. Po ponownym uruchomieniu komputera pojawi siĊ okno powitalne programu Norton Ghost (rysunek 3.42). Zapoznaj siĊ z wyĞwietlonymi informacjami, a nastĊpnie kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.42. Okno powitalne 7. Po przejĞciu dalej pojawi siĊ okno z proĞbą o podanie klucza licencyjnego. 8. JeĞli prawidáowo podaáeĞ klucz, w oknie DziĊkujemy (rysunek 3.43) odznacz pole wyboru Uruchom okno dialogowe Prosta konfiguracja i kliknij przycisk ZakoĔcz, aby zakoĔczyü dziaáanie kreatora. 92 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.43. UkoĔczenie konfiguracji Norton Ghost 9. Program samoczynnie zostanie uruchomiony (rysunek 3.44). Rysunek 3.44. Okno gáówne programu Tworzenie kopii zapasowej Po zainstalowaniu programu Norton Ghost moĪesz w bardzo áatwy sposób wykonaü obraz caáego systemu wraz z przechowywanymi na dysku danymi. Caáy proces moĪe zostaü zautomatyzowany i wykonywany w okreĞlone dni i godziny. Aby wykonaü kopiĊ zapasową i ustawiü harmonogram wykonywania kopii: Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 93 1. W oknie gáównym programu Norton Ghost kliknij pozycjĊ Kreator definiowana kopii zapasowej. NastĊpnie pojawi siĊ okno Prosta konfiguracja (rysunek 3.45), w którym kliknij przycisk Niestandardowy…. Pozwoli Ci to na dobranie wáasnych parametrów wykonywania kopii zapasowej. Rysunek 3.45. Konfiguracja kopii zapasowych 2. W oknie Kreator definiowania kopii zapasowej - zapraszamy! (rysunek 3.46). Zaznacz pole wyboru Utwórz kopiĊ zapasową mojego komputera (zalecane). Kliknij Dalej. Rysunek 3.46. Okno kreatora definiowania kopii zapasowej 94 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik 3. W nastĊpnym oknie (rysunek 3.47) wybierz dyski, które mają zostaü uwzglĊdnione podczas wykonywania kopii bezpieczeĔstwa. NastĊpnie kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.47. Wybór partycji, które zostaną uwzglĊdnione w kopii zapasowej 4. W oknie Typ punktu przywracania (rysunek 3.48) wybierz pozycjĊ Zestaw punktu przywracania (zalecane). Punkt przywracania bĊdzie zawieraá tylko dane przyrostowe zmian dokonanych od momentu utworzenia kopii. Rysunek 3.48. Okno wyboru punktu przywracania Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 95 W przypadku wybrania pozycji NiezaleĪny punkt przywracania tworzona kopia bĊdzie zawsze niezaleĪna od pozostaáych. Pierwsza pozycja jest zalecana, poniewaĪ zajmuje mniej czasu i zuĪywa mniej przestrzeni dyskowej. Kliknij przycisk Dalej. 5. W kolejnym oknie Lokalizacje docelowe kopii zapasowej (rysunek 3.49) wskaĪ docelowe miejsce, w którym zostanie wykonana kopia. MoĪesz uĪyü przycisku Przeglądaj, aby odszukaü wybraną lokalizacjĊ. Kliknij Dalej, aby przejĞü do nastĊpnego kroku. Rysunek 3.49. Wybór lokalizacji docelowej kopii zapasowej 6. Po wybraniu lokalizacji w oknie Alias dysku zewnĊtrznego moĪesz ustaliü nową nazwĊ dysku. Nadaj taką nazwĊ, aby jednoznacznie kojarzyáa siĊ z tworzoną kopią (rysunek 3.50). Kliknij OK. Rysunek 3.50. Podaj nazwĊ dla dysku zewnĊtrznego 7. W oknie Opcje, które siĊ pojawi (rysunek 3.51), ustal dowolną nazwĊ w polu Nazwa:. W polu Kompresja: wybierz pozycjĊ Standardowy (zalecane). MoĪesz w polu Opis dodaü krótką informacjĊ na temat tworzonej kopii. Kliknij Dalej, aby kontynuowaü konfiguracjĊ. 96 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.51. Wybór pozostaáych opcji 8. Po przejĞciu do okna Czas kopii zapasowej (rysunek 3.52) wybierz dni tygodnia oraz czas automatycznego uruchomienia tworzenia kopii zapasowej. MoĪesz okreĞliü równieĪ czĊstotliwoĞü, z jaką punkt przywracania bĊdzie tworzony. DomyĞlnie jest to raz w tygodniu. Rysunek 3.52. Ustal czas oraz czĊstotliwoĞü wykonywania kopii 9. Kliknij przycisk Dalej. Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 97 10. W ostatnim oknie kreatora (rysunek 3.53) pojawi siĊ podsumowanie wybranych wczeĞniej funkcji. Zapoznaj siĊ z nimi i zaznacz pozycjĊ Uruchom kopiĊ zapasową teraz. NastĊpnie kliknij przycisk ZakoĔcz. Rysunek 3.53. Podsumowanie wybranych opcji 11. Tworzenie kopii zapasowej zostanie automatycznie uruchomione, a na ekranie bĊdzie widoczne okno postĊpu (rysunek 3.54). Rysunek 3.54. PostĊp i wydajnoĞü PamiĊtaj, Īe w zaleĪnoĞci od iloĞci kopiowanych danych caáy proces tworzenia kopii moĪe trwaü nawet kilka godzin. 98 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik 12. ZakoĔczenie tworzenia kopii zapasowej zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem (rysunek 3.55). Kliknij przycisk Zamknij, aby powróciü do okna gáównego programu Norton Ghost. Rysunek 3.55. ZakoĔczenie tworzenia kopii zapasowej 13. W oknie gáównym pojawi siĊ zielona ikona informująca o utworzeniu nowej kopii zapasowej (rysunek 3.56). Rysunek 3.56. Okno gáówne programu po zakoĔczeniu tworzenia kopii Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 99 Przywracanie danych z kopii bezpieczeþstwa Aby przywróciü utworzony wczeĞniej obraz systemu, moĪesz uczyniü to z poziomu uruchomionego systemu operacyjnego. W dalszej czĊĞci zostaniesz jednak poproszony o wáoĪenie specjalnie przygotowanej páyty bootującej (jest doáączona do páyty z pro- gramem) oraz ponowne uruchomienie komputera. Aby odtworzyü obraz partycji: 1. Uruchom program Norton Ghost i w oknie gáównym programu kliknij pozycjĊ Przywróü mój komputer. 2. W oknie Przywróü mój komputer (rysunek 3.57) wybierz utworzony wczeĞniej obraz, który chcesz przywróciü. Kliknij przycisk Przywróü teraz, aby rozpocząü proces odzyskiwania. Rysunek 3.57. Wybór punktu przywracania 3. Na ekranie pojawi siĊ Zestawienie przywracania (rysunek 3.58). W oknie znajdują siĊ informacje na temat tego, które dane zostaną przywrócone. Kliknij przycisk OK. 4. W kolejnym oknie kliknij Tak, aby na pewno przywróciü dane (rysunek 3.59). 5. Program rozpocznie proces przywracania, a na ekranie pojawi siĊ okno z paskiem postĊpu (rysunek 3.60). 6. JeĞli uruchomiáeĞ odzyskiwanie z poziomu systemu Windows, wówczas po kilku sekundach pojawi siĊ okno informujące o niemoĪnoĞci przeprowadzenia tej operacji w Ğrodowisku Windows (rysunek 3.61). Kliknij przycisk Tak, jeĞli chcesz kontynuowaü. 7. W kolejnym oknie informacyjnym zostaniesz poproszony o wáoĪenie páyty CD z programem bootującym (rysunek 3.62). UczyĔ to, nastĊpnie kliknij OK i uruchom ponownie komputer. 100 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Rysunek 3.58. Podsumowanie wybranych opcji Rysunek 3.59. Okno Przywróü mój komputer Rysunek 3.60. PostĊp przywracania 8. W trakcie uruchamiania komputera pojawi siĊ komunikat Press any key to boot from CD or DVD (rysunek 3.63). Kliknij dowolny klawisz, aby uruchomiü komputer z páyty CD. Rozdziaä 3. i Tworzenie kopii bezpieczeþstwa plików i innych ustawieþ 101 Rysunek 3.61. Okno informujące o koniecznoĞci przejĞcia do Ğrodowiska przywracania Rysunek 3.62. Okno informacyjne Rysunek 3.63. NaciĞnij dowolny klawisz, aby system wystartowaá, wykorzystując wáoĪony noĞnik JeĞli komunikat nie pojawiá siĊ, sprawdĨ ustawienia BIOS odpowiedzialne za moĪliwoĞü startu systemu z páyty CD. 9. Po kilku sekundach program Norton Ghost rozpocznie samoczynnie przywracanie wszystkich zadeklarowanych wczeĞniej danych. Na ekranie pojawi siĊ okno z paskiem postĊpu (rysunek 3.64). Rysunek 3.64. RozpoczĊcie przywracania danych Po zakoĔczeniu przywracania komputer zostanie ponownie uruchomiony z przywró- conymi danymi. 102 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik Skorowidz .avi, 11 .bat, 11 .bmp, 11 .cmd, 11 .com, 11 .doc, 11 .dot, 11 .eml, 11 .htm, 11 .html, 11 .jpg, 11 .mov, 11 .mp3, 11 .mpg, 11 .nrg, 11 .pdf, 11 .png, 11 .pst, 12 .rar, 12, 174 .swf, 12 .temp, 12 .tiff, 12 .tmp, 12 .txt, 12 .wav, 12 .wma, 12 .xls, 12 .zip, 12 7-Zip, 189 dekompresja plików, 191, 192, 193 kompresowanie, 190, 191 pobieranie i instalacja, 56, 57, 58 A Acronis Disk Director, 254 instalacja, 254, 255, 256, 257, 258 tworzenie dysku startowego, 262, 263, 264, zmiana rozmiaru partycji, 258, 259, 260, 261, 265, 266 262 Advanced Archive Password Recovery, 180 áamanie hasáa, 183, 185, 186 pobranie i instalacja, 181, 182, 183 Advanced RAR Repair, 188, 189 archiwizacja, 55 archiwum naprawa uszkodzeĔ, 187, 188 odzyskiwanie hasáa, 180 otwieranie, 62, 63 rozpakowywanie, 179, 180, 191, 192, 193 samorozpakowujące, 174 zabezpieczanie hasáem, 64, 177, 178 atrybuty pliku, 12, 13 sprawdzanie, 13 tylko do odczytu, 12 ukryty, 12 B backup, Patrz archiwizacja baza sáownikowa, 185 bit, 9 BitLocker, 122, 123, 124, 125, 126, 127 Brute-force, 185 274 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik cd .., polecenie, 42 cd , polecenie, 42 cd, polecenie, 41 copy, polecenie, 42 C D dane defragmentacja, 267, 268, 269 fragmentacja, 266 naprawcze, 175 odzyskiwanie, 103, 104 defragmentacja, 267, 268, 269 Defragmentator dysków, 267 del, polecenie, 42 dir, polecenie, 42 dokumenty, tworzenie kopii, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Dropbox, 43 bezpoĞrednie pobieranie, 54, 55 Events, zakáadka, 49 Files, zakáadka, 49 GetStarted, zakáadka, 49 Help, zakáadka, 49 instalacja, 45, 46, 47, 48 konfiguracja, 49 menu programu, 50 pobieranie programu, 44, 45 Preferences, 50 prĊdkoĞü przesyáania, 51 Sharing, zakáadka, 49 synchronizacja danych tego samego konta, 52 synchronizacja folderu wspóádzielonego, 52 tworzenie folderu wspóádzielonego, 52, 53 zakáadanie konta, 43, 44 dysk twardy, 103 E Eraser, 157 instalacja, 158, 159, 160, 161 usuwanie danych, 161, 162, 163 zamazywanie pustego miejsca, 163, 164, 165 F FAT32, system plików, 12 file, Patrz pliki foldery, 14 jednoczesna zmiana nazw, 39 porównywanie, 37, 38 przywracanie z kopii zapasowej, 75, 76, 77, 78, 79 sprawdzenie liczby plików, 9 synchronizowanie, 42 Total Commander, 18 tworzenie, 15 tworzenie kopii, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 udostĊpnianie, 33, 36 uprawnienia, 27, 28, 29, 30, 31 formatowanie, 103, 166, 167, 168 fragmentacja danych, 266 FreeNAS, 196 instalacja na maszynie wirtualnej, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220 konfiguracja, 223 pobieranie, 196, 197 przeglądanie udostĊpnionych zasobów, 237 serwer FTP, 235, 236 statystyki, 229, 230 tworzenie nowego uĪytkownika, 225, 226 tworzenie nowej grupy, 227, 228 tworzenie wolumenu dyskowego, 230, 231 udostĊpnianie wolumenu, 234, 235 uruchamianie, 220, 221, 222 usáuga przeglądania plików, 235, 236 wáaĞciwoĞci systemu, 229 zmiana danych uĪytkownika, 224, 225 zmiana jĊzyka, 223, 224 zmiana uprawnieĔ, 231, 232, 233 Gutmann, Peter, 164 G H hard disk, Patrz dysk twardy I indeksowanie plików, 16 K katalogi porównywanie, 37, 38 sprawdzenie liczby plików, 9 katalogowanie plików, 13, 15 kompresowanie, 169 7-Zip, 190, 191 WinRAR, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178 konta uĪytkowników, 31 tworzenie, 31 Skorowidz 275 P kopia bezpieczeĔstwa, 67 czĊstoĞü wykonywania, 68 Norton Ghost 15, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 peána, 67, 68 przechowywanie, 69 przyrostowa, 67, 68 przywracanie plików, 75, 76, 77, 78, 79 przywracanie systemu, 83, 84, 85, 86, 87, 88 róĪnicowa, 67, 68 systemu Windows 7, 79, 80, 81, 82 tworzenie, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 wykorzystanie serwera NAS, 239, 240, 241 kopia zapasowa, Patrz kopia bezpieczeĔstwa kopiowanie, 16 kryptografia, 121 metody podstawieniowe, 121 metody przestawne, 121 M mapowanie zdalnego folderu, 237, 238 maszyna wirtualna, 198, 202 instalacja FreeNAS, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220 tworzenie, 202, 203, 204, 205, 206, 208 uruchamianie FreeNAS, 220, 221, 222 md, polecenie, 41 menedĪery plików, 18 move, polecenie, 42 N NAS, 195 Network Attached Storage, Patrz NAS Norton Ghost 15, 89 instalacja, 89, 90 kopia bezpieczeĔstwa z wykorzystaniem NAS, 241, 242, 243, 244 przywracanie danych, 99, 100, 101 tworzenie kopii zapasowej, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 O odzyskiwanie danych, 103, 104 Recover My Files, 113, 117, 118, 119, 120 Recuva, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 113 partycje rozszerzanie, 250, 251, 252 tworzenie, 246, 247, 248, 249, 250 zmiana rozmiaru za pomocą Acronis Disk Director, 258, 259, 260, 261, 262 zmniejszanie, 252, 253 partycjonowanie, 245 pliki, 9 atrybuty, 12, 13 bezpieczne usuwanie, 157, 161, 162, 163 indeksowanie, 16 jednoczesna zmiana nazw, 38, 39, 40 katalogowanie, 13, 15 kopiowanie, 16 nazwa, 11 przenoszenie do folderu, 15, 16 przywracanie z kopii zapasowej, 75, 76, 77, 78, 79 rozszerzenia, 9, 11, 12 synchronizowanie, 42 Total Commander, 18 tworzenie, 14 tworzenie kopii, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 udostĊpnianie, 33 uprawnienia, 27, 28, 29, 30, 31 wyszukiwanie, 16, 17, 18 polecenia wiersza poleceĔ, 40, 41 cd, 41 cd .., 42 cd , 42 copy, 42 del, 42 dir, 42 md, 41 move, 42 rd, 41 ren, 42 przeciągnij i upuĞü, metoda, 16 R rd, polecenie, 41 Recover My Files, 113 odzyskiwanie danych, 117, 118, 119, 120 pobieranie i instalacja, 113, 114, 115, 116, 117 instalacja, 104, 105, 107, 108 przywracanie danych, 108, 109, 110, 111, 112, Recuva, 104 113 276 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik ren, polecenie, 42 rozszerzenia plików, 9, 11 avi, 11 bat, 11 bmp, 11 cmd, 11 com, 11 doc, 11 dot, 11 eml, 11 htm, 11 html, 11 jpg, 11 mov, 11 mp3, 11 mpg, 11 nrg, 11 pdf, 11 png, 11 pst, 12 rar, 12, 174 sprawdzanie, 12 swf, 12 temp, 12 tiff, 12 tmp, 12 txt, 12 wav, 12 wma, 12 xls, 12 zip, 12 S Scandisk, 270 skanowanie dysku, 269, 270, 271 skrypt, 55 tworzenie, 58, 59 umieszczanie w harmonogramie zadaĔ, 60, 61 uruchamianie, 59, 60 SSD, dyski, 103 synchronizowanie, 42 system plików FAT32, 12 szyfrowanie, 121 BitLocker, 122, 123, 124, 125, 126, 127 TrueCrypt, 122, 127, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 T Total Commander, 18 Edycja, przycisk, 23 foldery udostĊpniane w sieci, 36, 37 jednoczesna zmiana nazw wielu plików, 40 Kopiowanie, przycisk, 24 pobieranie i instalacja, 18, 19, 20, 22 Podgląd, przycisk, 23 podstawowe funkcje, 23 porównywanie katalogów, 37, 38 PowerPack, 18 tworzenie folderu, 25 UsuĔ, przycisk, 24 UtwKat, przycisk, 24 ZakoĔcz, przycisk, 24 zarządzanie plikami i folderami, 18 zmiana nazwy pliku, 26 ZmPrzes, przycisk, 24 TrueCrypt, 122, 127 montowanie zaszyfrowanej partycji, 149, 150 páyta ratunkowa, 138, 139 pobieranie i instalacja, 127, 128, 129, 130 szyfrowanie dysku przenoĞnego, 150, 151, 152, 154, 155, 156 szyfrowanie partycji niesystemowej, 143, 144, 145, 146 szyfrowanie partycji systemowej, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143 zmiana jĊzyka na polski, 131, 132 U udostĊpnianie w sieci, 33, 36 uprawnienia, 27, 28, 30, 31 dziedziczenie, 28, 29 nadawanie, 28, 31 V VirtualBox, 198 instalacja FreeNAS, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220 pobieranie i instalacja, 198, 199, 200, 201, 202 tworzenie wirtualnej maszyny, 202, 203, 204, 205, 206, 208 uruchamianie FreeNAS, 220, 221, 222 Skorowidz 277 W wiersz poleceĔ, 40 podstawowe polecenia, 40, 41 WinRAR, 169 Z Zettabyte File System, Patrz ZFS ZFS, 196 znak zachĊty, 41 176 kompresowanie danych, 169, 173, 174, 175, naprawa uszkodzonego archiwum, 187, 188 pobieranie i instalacja, 170, 171, 172, 173 rozpakowywanie archiwów, 179, 180 zabezpieczanie hasáem, 177, 178 wirtualizacja, 197 wyszukiwanie plików, 16, 17 parametry wyszukiwania, 18 278 Backup i zarzñdzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podröcznik
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Backup i zarządzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: