Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00161 007430 22952000 na godz. na dobę w sumie
Bazy danych. Pierwsze starcie - książka
Bazy danych. Pierwsze starcie - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2041-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zobacz, jakie to proste -- naucz się tworzyć bazy danych!

Współczesny świat wymusza na przedsiębiorstwach gromadzenie oraz przetwarzanie ogromnej ilości informacji. To sprawia, że muszą one dysponować wydajnymi i sprawnymi bazami danych. Aby zbudować taki system zarządzania danymi, niezbędne są odpowiednie narzędzia -- jednym z nich jest program MS Access. Ta aplikacja przede wszystkim pozwala na łatwą kontrolę poprawności tworzonych projektów oraz zapewnia integrację narzędzi służących do tworzenia struktury relacyjnej. Dba także o zgodność tych narzędzi ze standardem języka zapytań SQL, wykorzystywanym do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz operowania na zgromadzonych w nich informacjach.

Książka 'Bazy danych. Pierwsze starcie' stanowi doskonałe wprowadzenie w tematykę tworzenia baz danych. Zawiera wszystkie potrzebne informacje, podane w prosty i przejrzysty sposób. Ten podręcznik przyda się zarówno studentom kierunków informatycznych, jak i wszystkim tym, którzy chcą zdobyć wiedzę o nowoczesnych metodach budowania takich baz. Stąd dowiesz się m.in., jak wykorzystywać język zapytań SQL, w jaki sposób tworzyć tabele, formularze i raporty oraz stosować mechanizmy wymiany danych, a także na czym polega filtrowanie i sortowanie w zapytaniach. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności wystarczające do samodzielnego zbudowania wydajnej bazy danych i sprawnego nią zarządzania.

Stwórz własną, niezawodną bazę danych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bazy danych. Pierwsze starcie Autor: Adam Pelikant ISBN: 83-246-2041-9 Format: 158x23 , stron: 208 Zobacz, jakie to proste — naucz siê tworzyæ bazy danych! • Jak tworzyæ formularze i raporty? • Jak modyfikowaæ strukturê tabel? • Jak stosowaæ mechanizmy wymiany danych? Wspó³czesny œwiat wymusza na przedsiêbiorstwach gromadzenie oraz przetwarzanie ogromnej iloœci informacji. To sprawia, ¿e musz¹ one dysponowaæ wydajnymi i sprawnymi bazami danych. Aby zbudowaæ taki system zarz¹dzania danymi, niezbêdne s¹ odpowiednie narzêdzia — jednym z nich jest program MS Access. Ta aplikacja przede wszystkim pozwala na ³atw¹ kontrolê poprawnoœci tworzonych projektów oraz zapewnia integracjê narzêdzi s³u¿¹cych do tworzenia struktury relacyjnej. Dba tak¿e o zgodnoœæ tych narzêdzi ze standardem jêzyka zapytañ SQL, wykorzystywanym do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz operowania na zgromadzonych w nich informacjach. Ksi¹¿ka „Bazy danych. Pierwsze starcie” stanowi doskona³e wprowadzenie w tematykê tworzenia baz danych. Zawiera wszystkie potrzebne informacje, podane w prosty i przejrzysty sposób. Ten podrêcznik przyda siê zarówno studentom kierunków informatycznych, jak i wszystkim tym, którzy chc¹ zdobyæ wiedzê o nowoczesnych metodach budowania takich baz. St¹d dowiesz siê m.in., jak wykorzystywaæ jêzyk zapytañ SQL, w jaki sposób tworzyæ tabele, formularze i raporty oraz stosowaæ mechanizmy wymiany danych, a tak¿e na czym polega filtrowanie i sortowanie w zapytaniach. Zdobêdziesz wiedzê i umiejêtnoœci wystarczaj¹ce do samodzielnego zbudowania wydajnej bazy danych i sprawnego ni¹ zarz¹dzania. • Projektowanie bazy danych — narzêdzia wizualne • Tworzenie formularzy i raportów • Strukturalny jêzyk zapytañ SQL w wersji MS JetSQL • Sk³adnia podstawowa • Unia — koniunkcja zbiorów • Grupowanie i funkcje agreguj¹ce • Zastosowanie jêzyka SQL z poziomu formularzy • Mechanizmy wymiany danych • Obiekty: DAO, RDO, ADO • Zastosowanie mechanizmów wymiany danych przy tworzeniu aplikacji Stwórz w³asn¹, niezawodn¹ bazê danych!   :; = ? ?@AB =CD Z[ C CD ? ?? []== ^[_ []` m = ?? []nConCD?Zp ^@A n?=?n ? ?@A ! #$ () * +,,)-. / 01,)22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223 4 +- 5,6 17 )22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222289 E +6*.,*) F*5)222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228G H,6I 5.*) +6*.,*)6 J( K)2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222LM E +6*.,*)N +-I5 +6()2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222LO E +6*.,*)+ J + P )22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222Q3 R .$ .*)-* #() F$SI/,) J5,T 17,)22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222GQ U(.1V+ .,6 17 )6 + 01,)J #N +-I5 +6 )6)T . + 5TW)22222222222222222222222222222222222222222222GQ R J( .,*)J+6*6)N +-I5 +6)2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222XQ H(T +6($ .,*)6 J( K)- #(N,TI7W1(1V)6)J 6, -I)N +-I5 +6()222222222222222222222222222222222222YG a.N +- 17*)J #$ *)222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223G R J( ., ) (F,*+ 7W1*)b)UcdceE)22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223X UTS #., )J #$ )222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223X U + .,*) )6 J( ., 1V)222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222233 f,5 + .,*) )6 J( ., 1V)22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223O g+IJ .,*),)NI.T17*) /+*/I7W1*)22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222OQ R J( ., )# ) ,*5I) F*5)b)6SW16*., )2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222OY R J( .,*)6)J #6 J( .,*-)22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222289L h., )b)T .,I.T17 )6F, +P )iT+ *Tj)22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222289O a..*)N +-()6 J( K) (F,*+ 7W1(1V)222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222288G R J( ., )- #(N,TI7W1*)# .*)2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228LL R J( ., )- #(N,TI7W1*)$ +IT I+k)F 6()2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228LY E +6*.,*) F*5)2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228LY l #(N,T .,*)$ +IT I+() F*5)2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228MQ R $ $ .,*)6 J( K) (F,*+ 7W1(1V)7 T )#(. -,16.(1V)q+P#*S)# .(1V)222222222222222222228MO H( S( .,*)6 J( K)- #(N,TI7W1(1V)# .*)6)J 6, -I)N +-I5 +6 )2222222222222222222222222228QG R $ $ .,*) F,*T P )rst)ir )s11*$$)tF7*1 $j)222222222222222222222222222222222222222222222222228GG u*- *)r )tF7*1 $)iurtj)22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228XO s1 ,v*w)r )tF7*1 $)isrtj)2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228Y9        A  B C BD   ! # $ ( ) *+$,- .................................................................................................../01 234 5* $ -+$ 67 ( 5*7 $ 8,#9: - 9:;* 4,$+5 3; ( 6 ......................................./0= +?- :4 $ * - ;:,?5 3 *+ ....................................................................................../=@       ! # $ # # ()*+),*-)./01*2*34567465,8*58()0/9.89*:2-34);2;/ *.)5,=-, 8 *-234=:6*-2*-)./01 * ). :6(2;). )*. *9834*34567465)(./*9=,/7*,):/4)?*@ABC*D)*5/.76*. 8* 34. 898*( 0,E08 3 =*F52-2; 372*,)5,E-,). )*+),E*-)./01G*;*74H5/ *. 8*34232;).2*+/*48I2*.)5,=-, )C J;25,8. 8*72-6*@AB*34).2; *.)9+)5-, 89*:2-34);2;/G*)(8*98-.20,8F. 8*.)9;3,8013452.K . 893,/*3:23H+*:52I5) 2;). )*;*F52-2; 37)01*+),2-).2;/01C*L2 2*,.)0,. 8*:2K 36. =489*34).-)5/,)09 *. 8* 34. 898*;*:5)74/08*:8M.)*,I2-.2FN* =-,/*O9=,/7) *@ABP 34232;)./ *:5,8,*5HQ./01*4;H50H;*2:52I5) 2;). )C*D);84*:52-674/*489*3) 89*R 5 / 2IE*34232;)N*5HQ.8*;)5 ).4/*@ABC*D)*3,0,=F0 8*5HQ. 08* =-,/*:23,0,8IH(./ O7(2.) P*9=,/7)*3E*. 8; 8(7 8G*4)7*Q8*-2IM=+.8*:2,.). 8*98-.8I2*,*. 01*:2,;)()*.) 3:5);.8*:23M6I ;). 8*3 =*4/ *9=,/7 8 *;* ../01*F52-2; 37)01C*S*73 EQ08*376: 2.2*3 = .)*T@*U84*@AB*+=-E0/ *9=,/7 8 *34232;)./ *;*3/348 8*,)5,E-,). )*+),E*-)./01 V00833G*9)72*.)9+)5-, 89*:2-34);2;/ *,)7583 8*48I2*9=,/7)C*W..8*7(2./*,234).E*:5,8-K 34); 2.8*;*:5)0/*-24/0,E089*52,3,85,8?*:5208-65)(./01*@ABC S*; 8(6*:6+( 7)09)01*34232;)./*9834*:2-, )M*.)*45,/*0,=F0 X* .34567098*;/+ 85)9E08 YZ[[]^_G*9=,/7* ). :6(2;). )*-)./ *Y`ab*c*`dedfadghijkdehlgfbdgmjdmn_*25), 9=,/7*-8R . 09 *+),*-)./01*Y``b*c*`dedodpnf`nqhghehlgfbdgmjdmn_C*L2-, )M*48.*9834 3,460,./G*-2-)472;2*36I85698G*Q8* ) /*-2*0,/. 8. )*,*5HQ./ *9=,/7) *:52I5) 2K ;). )G*02*9834*8; -8.4./ * 9). 8 *3 =*,*:5);-EC*S*,; E,76*,*4/ *4)7 *:2-, )M*. 8 +=-, 8*34232;)./*;*. . 893,89*73 EQ08C S*9=,/76*@AB*. 8*9834*52,5HQ. ).)*; 8(72FN*( 485*Y;*. 874H5/01*F52-2; 37)01*. 8*-24/K 0,/*42*M)?0601H;*+=-E0/01*)5I6 8.48 *R6.709 _G*34E-*,): 3*; 8(7 *(6+* )M/ *( 48K 5) *0,/*48Q*-2;2(.E* 01*72 + .)09E*9834*5H;.2;)Q./G*.:CX *1! 0#$6789:; = ?@=A ‰Š‹ŒŠŽŠ‘Œ’“”Š•–—“˜™š›šœ žŸ  ¡¢¢ BCDEFGCHIHJKLMENMKCDOPQEFNIRDMCHIFEDESCLCDKTEUCVWMXYDECLHJILKZOINICWHEDUKFNXCNI[ QKDU]C^IFEDENMKC_`abCNKOLPCIHEJKQIJcLCMCdGNVDUMCeXCHMWKNECLMEFVMfMCFMQEJKfMbCNKQI[ fMKWQCNKOLPCQKeEFCMCHcFCfKTPfMCgHMEJLWOKCLMEFVKhCFMQEJKfM] ^IFEDENMKC_`aCfIiXCePjCHMWKNECLCLMEFGCFMNMKDk]ClEZPNPfCIiJKNMDOENMEfCUEWQCQIbCKePCHI[ ZOMKTCNKCFMNMECNMECNKWQHILKTCLCIeJeMECWTcLCVFGDOILPDkbCHIFEDESbCIHEJKQIJcLbCNKOLCHcFCMQH]m _QKNZKJZILICONKDONMVMEfCVISDKCHIFEDENMKCLC_`aCUEWQCONKVCRJEZNMVKCgƒhCUEZNKVCLCLMV[ WOIRDMCRJIZILMWVbCLCQPfCJcLNMEYCLC„_ClEQC_`abCfIYECINCePjCHIfMNMQP]C…FKQEiICNME eOMECINCGYPLKNPCLCQEUCVWMXYDE]C†OPQEFNMVCHILMNMENCUEZNKVCHKfMQKjCICUEiICJIFMb iZPYCLCHJOPHKZVGCJIOLMNMjCHJIDEZGJKFNPDkCDOWQICHIfMNMDMECRJEZNMVKCNMECUEWQCZI[ HGWODOKFNECgQJGZNICOMNQEJHJEQILKjCWENWCHIFEDESh] „IYFMLECUEWQCHIVKOKNMECWVTKZNMCUOPVKCNKCHJOPVTKZOMECIicFNPDkCHIWQKDMCHIFEDESbCDOP QEYCMDkCiJKdcL]ClEZNKVYECKGQIJCGLKYKbCYECICLMEFECeKJZOMEUCZPZKVQPDONECUEWQCIHEJILKNME HJOPVTKZKfMbCHJOPCLHJILKZOKNMGCNKUHMEJLCNKUHJIWQWOPDkCHIWQKDMCHIFEDESCMCWQIHNMILPf ZIDkIZOENMGCZICHIWQKDMCeKJZOMEUCJIOeGZILKNPDk] ‡IOHIDONMUfPCIZCWQKNGbCiZPCfKfPCUGYCOZEdMNMILKNECQKeEFECIJKOCLHMWKNECZICNMDkCHJOP[ VTKZILECZKNEbCKCNKWOPfCOKZKNMEfCUEWQCLPeJKNMECQPFVICHELNPDkCMNQEJEWGUXDPDkCNKW ZKNPDk]CˆNNPfMCWTILPCOKDOPNKfPCIZCHIONKNMKCNKUHIQYNMEUWOEiICHIFEDENMKC_`abCUKVMf UEWQCnopoqr] BCDEFGCLPeJKNMKCLWOPWQVMDkCHcFCMCLWOPWQVMDkCJEVIJZcLCOCQKeEFMCICNKOLMEC£¤¥¦§CfI[ YEfPCLPVINKjCNKWQHGUXDECOKHPQKNMEm iZOMECWPfeIFCiLMKOZVMCUEWQCONKVMEfCWHEDUKFNPfCMCOKWQHGUECNKOLPCLWOPWQVMDkCHcF] ©IJfKFNMECONKVMEfCIONKDOKUXDPfCVINMEDCOKHPQKNMKCUEWQCWPfeIFCƒCgRJEZNMVhbCKFECLMV[ WOIRjCHKJWEJcLCHIOLKFKCNKCUEiICHIfMNMDMEbCWQXZCLCVWMXYDECNMECeOMECINCWQIWILKNP] lEZNKVCLCNMEVQcJPDkCWPWQEfKDkCOKJOXZOKNMKCeKOKfMCZKNPDkCfIYECINCePjCNMEOeNPb ICDOPfCDOPQEFNMDPCHILMNNMCHKfMQKj]    ! #$ ()*+,-. /012030 045 nopoqrstuvwxyz{s|}~s~y{€‚nopoqrtuvwxyz{ |}~~y{€ nopoqrs¨s|}~s~y{€ ! #$ ($)*+,-# .(/$0#1$2)$3(4+,-#,$5( 6)$-# 657+( $87 $.$5,4 #9$ :0# ($3$08); 074$ ,3-($8)2,/$# $-,.3(9$-8= Z$5( $8+.(8,26:$3([3# 5 )-,$412.# $.,3,+5)[/$5+. $87 $. $30.(056# $+ 6)+273 5,4 #$]^_`= Z$ .1[ #$*a73- $.,8(5,-#,$3(4# +, b *)$2).3) )- $ 05$05)0)3,-# $3(+,! c=$d); ! ($-,$8+.(6a,2$3([3# 5 #/$.,3,+5)[/$237 $87 $efgh$#$ijklg]m^9$3$8)05, #$ 2- *) 8)ab .)- *)$8) , p, !($.3+7 #/$:3,*19$! $)8 +,5)+ $6)-6,5 -, #$qab . -#,r$a,c : 73$q. # --( .-,6)3( r$ 05$.-,6$, 8 +0,-2sqtr=$u8 +,5)+$5 -$ 05$ ,+,65 +(05( .-($2 ,$dv$ 5 vwx=$Z$#--( $0(05 , $ 05$)-$.,0518)3,-($8+. .$8 :0$qyr$ :4$8)237 -($.-,6 )+ $qzzr=${,c : $.,3# +, b ($08, 1$ 05$2)ab .)-(9$,4($+).2.# #/$.,3,+5)[/$87 = |+.($5,6$06)-05+:)3,-( $.,8(5,-#:$-,.3,$8) ,$)4 # . -#)3 *)$ 05$-,2,3,-,$8+. . 0(05 $.,+.b2.,-#,$4,.b$2,-( $#$ ,+,65 +(05( .-,$2 ,$5 *)$0(05 :=$ [ #$3$08)074 ,3-($ ($-,.3,/$8) $)4 # . -#)3 $ :4$. # -#/$-,.31$8) ,$3([3# 5 ,-b$8+.( 3(6)-,-#:$.,8(5,-#,9$05)0: ($5.3=$, #,0$-,.3(9$-,$8+.(6a,2$8)8+. 2-# $.,8(5,-# )! ($8+. 8#0,/$2)$8)05, # ~,6$0, )$3(+,! -#,$5 $ )*b$2)5( .(/$87 $-: +( .-( $)+,.$3$ .1[ #$*a73- $.,; 8(5,-#,$ )! $3(0518)3,/$# $3# = Œ)0518- $0b$8)205,3)3 $)8 +,5)+($, * 4+,# .- $#$ )*# .- $q5,4 ,$=Žr OLT$ )2: )u8+7 .$8+. 205,3#)-( $8)3(! $)8 +,5)+73$2)0518-( $ 05$0. + *$§:-6 #$)8 +: b ( -,$6,!2( $.$2)0518-( $5(873$2,-( 9$ ,+,65 +(05( .-( $2 ,$2,- *)$[+)2)3#06,= |)-# 3,!$# $ # .4,$ 05$.-, .-,9$-# $ 05$0 -0)3- $) ,3#,-# $# $3$5( $ # 0 := p,.3($, #,073$87 $ :0.b$4(/$3$)4+14# $8) 2(- . *)$.,8(5,-#,$+7!- $)2$0# 4# $#$-# )*b$4(/$-,.3, #$87 $5,4 #9$,$5,6! $-# $ )*b$4(/$0a)3, #$.,05+. !)-( #$ 1.(6,$vwx q-,.3($8) c9$6 ,:.: $ 5 =r=$¨ #,0($ )*b$4(/$+73-# !$05)0)3,- $2)$)6+ [ -#,$. # ; -#)- $-,.3($-# $5( 6)$8) ,9$, $+73-# !$5,4 #=       ‘ s’^“]”jl^lhs^•h–j”^–`s“^]”—•˜hsls™šs›h”sšœ ž Ÿ   ¡  ¢ £$2)2,3,-# }E†$# ) .(-$4#5)3( n$6)-6,5 -, ,$a,c : 73 ¤$)2 )3,-# VQ$0: ,$4#5)3, …$ -)! -# EVC$8+. . -# $4#5)3 ¥$2.# -# ¦$2.# -# $ ,a6)3#5) # .4)3 ?@A@BCDEFGHIJKLMDNOIPMDQLKRSLTGDUQVWDVJLXY ?@A@BCDEFGHIJKLDnDoDoDnDNOIPDUQVWDVJLXY ?@A@BCDEFGHIJKLDnDoDoDnDNOIPD}?DVJLXFDUQVWDVJLXY ?@A@BCDS€LMD‚ƒ„…S€LD}?D†L‡ˆLTMD‚ƒ‰…S€LD}?DŠLTFPKDUQVWD‹FSLXKI MNN O ()*+,-.(/0(01)*23*456(7036(8.9:6); 6(70/645*(=*+0(46 8.(8(:6 *35?(=*/461@*(; 696A5 1045*; 4*(=*9:(9:0908645*(: 8B(46 8.(18635C510864*=?(91-6/6=D;*=(95E( (46 8.(:6 *35 3, (=*=(63569,(0)6 (46 8.(7036?(:61(=61(:0(7016 ,=D(/86()F84086@4*(7) .1-6/.G I) .(; .A(=*235(7) .(46 85*(:6 *35(8.9:E7,=*(63569?(:0(8(46 85*(18635C510864*=(A,95 95E(70=685J(:*4(63569?(6(45*(8-62;586(46 86(:6 *35B(I) .(:80) *45,(63569F8(46 8(:6 *3 /07,9 ; 634*(=*9:(70A545E;5*(9-086(13,; 08*+0(KLB P0(:*=(70).()*10)/.(8.7)086/ 64*( .-.(8(103*=402;5(8.9:E7,=D;*=(8(:6 *35?(8(103*=Q 402;5(8759.86456(R/01-6/45*=() *; (,=A,=D;?(8(103*=402;5(46) ,;04*=(7) * (54/*19 +),7,=D;.(S(0(; .A(7FT45*=UB(V0@46(=*/461(46) ,;5J(103*=402J(8.7)086/ 6456()*Q 10)/F8(8(/*C545;=5( 67.:6456B( 6(90):08645*()*10)/F8(0/70856/6(136, ,36(# W XYB ^(:.A(7) .76/1,()*10)/.( 09:64D(7090):0864*(8*/-,+(46 85916?(6(/0A.234.A(970Q 90 *A(90):086456(=*9:(90):08645*()094D;*B(^(=684.(9709F ()094D;.(15*),4*1(90):086Q 456(A0@*A.(8916 6J(7) * (,@.;5*(07*)6:0)6( _R`abcdefdg(S()094D;0U(8(136, ,35 # W XYBZ[]! #$# # W XY h*235(;i;*A.(8.A,95J(90):08645*(8(15*),41,(A63*=D;.A?(A0@*A.(,@.J(07*)6:0)6(W Recabcdefdg(S(A63*=D;0UB j0):08645*(A0@*( .J(i5*)6);i5; 4*?(; .35(47B(8(0 )E 5*(+),7.(:615;i(96A.;i(46 8591 A0@*A.( 69:09086J(90):08645*(8 +3E/*A(5A5*456B(I) .(; .A(15*),4*1(90):086456 R)094D;.(3, (A63*=D;.U(=*9:(45* 63*@4.(/36(16@/*+0( (70 50AF8(90):086456B j0):08645*( 689 *(=*9:()0 70; .464*(0/(75*)89 *+0(7036(8.9:E7,=D;*+0(70(136, ,35 # W XYB(k5*(59:45*=*(0+)645; *45*(35; .(70 50AF8(90):086456B(^916T4515*A(90):0Q 86456(A0@*( .J(45*(:.310(70=*/.4; *(703*?(63*(:61@*(/08034*(8.)6@*45*(076):*(0(7036 :*=(:6 *35B lmnopmq [rs t! #$# # W XY lmnopmq ^(91-6/45(9:64/6)/,(juv(A0@358*(=*9:(90):08645*(8(076);5,(0(63569(7036?(A*:0/6(:6 45*(=*9:(=*9 ; *( 65A73*A*4:08646(8(Vj(h*:(juvB   ! #$# # # H ! #$# #H ! #$# # #H ! #$# # Z[]! #$# # W XY Z[]! #$# # W XYW Z[]! #$# # W XYWZ[] J KL ! #$ ()*+ , -./# 01 .* , ( 2*+#) ! 3 4# . .) -2356 7+0 +8 .)#( ) 9 .) -2356 +3#/, 0 :5/8:. ; = ) 5 ,+# . +7.)4 6:); ? 4 5 *) $( 252( 3 4#2 6: 9@ABCADEF? )3# 5 35) 3# # .6 5 $( 252( +3#/,2 6:+:G 5 ,+# .21 : 5 H 3# .) , $ 5 ) ! (35) :5/8:. $3.6*$.I M , ,45)! .:G ,45+$ ! :G 5 35) +8 .)#( ) 7+ + . N 4- : ) 7) -2 6:) 35+3#$.) 4)$ 4!+ # 7)(.I M :)(2 +74 . 9 !N.(#4 . ? . #)4)32 6:) 3 . N 4- : . - *)-+ 2*+0 $( 252(. OPCACI m45+ :5+- , $( 252(. OPCAC ,.3+ ) )3# +4 *) .) ( ;.:5 )I n ,+# .) +8 .)#(. #) 4)$ 4!+1 !( $#=4+:G 4# 80 +4 *) . )3# ,4 !5. 9TAeC?I m +*35+ ,45+$ ! , $ 52 ) +8 .)#() .) #+:G 3=71 $#=4) 24 !5. + 3./ , opqr 4 $2I M +4 *) .2 5 H 3# 2*+#+ ,)4 # 4 (;)74 .:5 + ./$35 8:.I m 5 #+- +4 *) . :G - ;6 7+0 2*+H ) ,)4 # 4+ ( ;.:5 ) 4 5 3,): ( )1 # $ $ # , $ 52 ) # 7)( sItI M ,4 3#35+- ,45+, !$2 - *)-+ -.)0 , 6:5) .) ,)4 # 4)- ( ;.:5 +- ! =:G +4 *)‘ (;)74 .:5 +:G1 ,I” +8 .)#() .) ! +:G 3=7 24 !5 +:G , 4 $2 op•r1 ,45)! 4 $.)- opqrI (27 3=7 24 !5 +:G ,45)! 4 $.)- op•r 4 5 , 4 $2 opqr” m45+ # 45) .2 7 4!5.) 3$ -,(.$ +:G +4 *)‘ N.(#42 6:+:G ()*+ , -./# 01 *) +4 *) . ,45)# 45 ) 36 5 35) ! 3#4 + () ) ! 3#4 + ,4 ) 1 :G+7 *) 5 !)H :+!2 )-+ . :5) 1 ;42,2 6: !, .)! .) )()-) #+ . 3 -.I      uv w xyz{|}~|€x‚~ƒz„{x…x†‡xˆ{~x‡‰Š ‹  Œv K ‹  ŒK ‹  K D4= ) U@T ,45):5) .) ECTOCCU ,45)!5. Ž - .) 35) .* @A 32- ( ;.:5 ^U (.3# Ž - .) 35) (27 4= ) UB .( :5+ ( ;.:5 + R^C , ! 7.)‘3# h ./$35) .* Q@bC (.3# 5 ,)4 # 4)- h ./$35) (27 4= ) UF (.3# 5 ,)4 # 4)- Žh 4=* ) RR (.3# 5 ,)4 # 4)- ’ .)4= ) C“^QTQ .3# .) ) QCRCSTDUVWXYZ[]D^_Y`DaA@bD@ZcdDOPCACDA[efgWDhijkl QCRCSTDUVWXYZ[]D^_Y`DaA@bD@ZcdDOPCACDA[efgWhij–lDUBDA[efgWŽijkl QCRCSTDUVWXYZ[]D^_Y`DaA@bD@ZcdDOPCACDA[efgWŽij–lD@ADA[efgWhijkl —OPCACDA[efgWhij˜lDUB DDA[efgWŽij–lD@ADOWf™hišl —OPCACDA[efgWhij˜lDUB DD›A[efgWŽij–lD@ADOWf™hišlœ ! #$! (!) * +*(+,-. !+ , ( ) +( ! +/)! ! 0123!# ,- ( # +(4 + 053,-(, +(!). , ( )(#+/ +( ! 6 ! ! #$ #$- + + +(# (/ +*$ 6 7#,+ 8 ! 9-+ , !, #, (* / !, !(#(:!,; ) ( (.!#!) ( ,/9 .) 4 +#6(# ,! #) !(;9 +( )+(= ; ; ,: *-, !(;9?@AAB *- ( #*C6(++:/ , #!+ 4 . # (!: !(; -. ( ++(+*) )$ !(;9?@AA6 D(*,)+ ,! 9  !(!: . / * ) *( . -! +( +( (/ ! B(/ E6EFE62C6 7,  + +#:$* ((/ +((- u (y?@AAx?@AAzv{v?@AA +(*/#!9!(;   B C+(8) * # ,; )- )9+ .!(!|mv?@AA} ‘! + .:$.,: ,. *!(!+ 6’ !+ ,  +(!(!! $)“jhjj?6” )+(! * /8 ( u   GHIJ J KLMNOPQRSKPTUNMOPNMKVWXKYKZP[SRUKON]YMNOPQRSPYU] GHIJ n KLMNOPQRSKPTUNMOPNMKopKYKZP[SRUKON]YMNOPQRSPYU] GHIJ r KLMNOPQRSKPTUNMOPNMKWosKYKZP[SRUKON]YMNOPQRSPYU] ^_` abcd e^fgd _cff abcd hi@j klAmj ?@AA e^fgd klAmj klAmj klAmj _cff ?@AA klAmj ?@AA qb abcd e^fgd _cff abcd hi@j hi@j hi@j e^fgd hi@j klAmj ?@AA _cff hi@j ?@AA ?@AA _qat^ ^ klAmj hi@j hi@j klAmj ?@AA ?@AA ?@AAvl?wv?@AAvxv?@AA mjAj~hv?€‚ƒ„…†v|‡‚ˆvki‰Šv‰ƒ…‹Œ Žjijvi…„@…€v|mv?@AA DEFGHIJKGLMLIGHDNGOPIJIQGJHOJRLSTINUTVEGNWWRHIONXDWRYEHZN[INZGLWRMJNWHZNIOKNXL QNOLWPXRIQLGLXHEGLXRIOLELXR]^I_LDIKRYMIJLQPELWRHIENI`HVEIGFKWNKLaWHIJLQPELWRTb KIDEFGPXINURHIWRHGFKWNeMRINZGLWRMJL`fMHIQGJHOJRLSIVfIWRHNVEGH^ gNhH`WPXIQGJPDSLOHXINQHGLENGLIVQHM`LhWHZNI`HVEINQHGLENGI. IQNJKLhL`fMPIWLIONDNWLi WRHIKPUNGTIEPMjIHhHXHWEFK[IDEFGHIJLKRHGLIhRVEL^IkLIQGJPDSLOIXNaHXPIKPQGNKLOJRl OLWHIONEPMJfMHINVFUITGNOJNWPMjIKIDNWDGHEWPMjIKPXRHWRNWPMjIhLELMj]b pHVEINWNIGFKWNKLaWHIKRHhNDGNEWHXTIQNGFKWLWRTIJIKLGENeMRLXR[I`LDIQNDLJLWNIWRaH`b qGJHKLZLINQHGLENGLI. I`HVEIKRONMJWLIKIQGJPQLODTIOSTZRMjINIKRHhTIHhHXHWELMj]IhRVEIhTU[ MNIJNVELWRHIQNOLWHIOLhH`[IhRVEIOPWLXRMJWPMjIrINIUhRaH`IWRHNDGHehNWH`IhRMJURHIHhHXHWEFK^ sQHGLENGIhRVEPI. IXNaHIUPlIKPDNGJPVEPKLWPIJIONKNhWPXIEPQHXIOLWPMj[IWQ^IOhLIJXRHWi WPMjIJWLDNKPMjIXNaHXPIJLQRVLlIJLQPELWRHb DEFGHI`HVEIGFKWNKLaWHIJLQPELWRTb xIKHGV`RIVELEPMJWH`I`HOWLDINQHGLENGIhRVEPIWL`MJYeMRH`I`HVEIKPDNGJPVEPKLWPIJIOLWPXR WTXHGPMJWPXR[IWLENXRLVEIONIOLWPMjIJWLDNKPMjITaPKLWPI`HVEIWL`MJYeMRH`INQHGLENGIQNi ONURHyVEKLI!.u ^IxIQNOVELKNKH`IQNVELMRIWQ^b `HVEINWIGFKWNKLaWPINQHGLENGNKRIGFKWNeMRb zJPhRIKPQGNKLOJNWHIUYOfIOLWHINVFUINIWLJKRVDTIgsx^I{KGFMRlITKLZYIWLhHaPIWLIEN[ RaIKIJLhHaWNeMRINOIVPVEHXTIGNJGFaWRLWLI`HVEIhTUIWRHIKRHhDNelIhREHG^IxIQGJPQLODTI|} pHEI}~IKRHhDNelIhREHGIWRHINOZGPKLIGNhR[IKIJKRfJDTIJIEPXISLyMTMjPIJWLDFKIgsx[ DNK[IgNK]IVfIGFKWNKLaWH^I}RSYINQHGLENGLIQNONURHyVEKLIXNaWLINMHWRlIONQRHGN[I`HaHhR JLVENVT`HXPIJWLDRIVQHM`LhWH[IOhLI|}IpHEI}~IVfIENIJWLDRINQRVLWHIKIELUHhRI€^^       ! #$ ()*+,-$./)0$1234$3*,56 78 2 $2,+9:,; $ #7 $= ?@$A B$= C@ ! #$ ()*+,-$./)0$1234$3*,56 78 2 $2,+9:,; $cd= ?@$A B$2,+9:,; $cd= C@ ! #$ ()*+,-$./)0$1234$3*,56 78 2 $2,+9:,; $$. $m= ?@-$= n@-$= C@o ! #$ ()*+,-$./)0$1234$3*,56 78 2 $m2,+9:,; $d$= ?@$32$2,+9:,; $d$= n@$32 $2,+9:,; $d$= C@o ! #$ ()*+,-$./)0$1234$3*,56 78 2 $ ()*+,$$. $mtu,( v*+)t-$t ,( +tow ! #$ ()*+,-$./)0$1234$3*,56 78 2 $m ()*+,$d$tu,( v*+)t$$32$ ()*+,d$t ,( +to ! #$ ()*+,-$./)0$1234$3*,56 78 2 $ ()*+,$!.u $tu37t ! #$ ()*+,-$./)0$1234$3*,56 78 2 $ ()*+,$d$tu37t J B6@ 58H036K38H@4 I97H01 5H014 02D LM0=@ N67O05 ;38D= 0N2;B27;65 I90D8P0210QN ;60-RST q6LN 5H0;2D@ 5901 5H05Br014 05 ;38D=T0s23 4D=8M0s23 47;6=M0s23 40H@7rM0 4H0N 358Ht 14 05 ;38D= 0s23r J B6@ 58H036K38H@4 I97H01 5H014 02D LM0=@ N67O05 ;38D= 0=2u7;90D8P0QN ;90-RST q6LN 5H0;2D@ 5901 5H05Br014 05 ;38D=T0v =23M0wCGO =230H@7rM0 4H0N 358Ht014 05 ;38x D= 0s23r J B6@ 58H036K38H@4 I97H01 5H014 02D LM0=@ N67O05 ;38D= 0B2D8 1 I9030KN21=C0QN ;P0-RST q6LN 5H0;2D@ 5901 5H05Br014 05 ;38D=T0v 5=23D=8M0J8 G=23D=8M0s38 @=23D=80H@7rM0 4H N 358Ht014 05 ;38D=0N2;B27;65 I9767O0D8P0QN ;90-RST0s23 4D=8M0s23 47;6=M0s23 4 H@7rM02N ;05 ;38D=0=2u7;9767O0D8P0QN ;90syqT0v =23M0wCGO =230H@7rM0 0@ =tH014 05 x ;38D= 0s23r J B6@ 58H036K38H@4 I97H01 5H014 02D LM0=@ N67O05 ;38D= 0N2;B27;65 I90D8P021048@HN60-M 0=2u7;9048@HN90,T q6LN 5H0;2D@ 5901 5H05Br014 05 ;38D=T0s23 4D=8M0s38 @=23D=8M0s A8HuD=80H@7rM0 4H N 358Ht014 05 ;38D= 0-0z02084H027;638K78H0@ =8H08D@58HIHr J B6@ 58H036K38H@4 I97H01 5H014 02D LM030=@ N67O05 ;38D=C05 0@N;H78HI0B2;67I8036D@Px BCIH048@HN 0ST q6K38H@425H0;2D@ 5901 5H05Br014 05 ;38D=T0s23 4M0{23 =M0| 34 =0H@7rM0 4H0N 358Ht014 5 ;38D=T0s23M0{230H@7r0}16L603H03;2N7C058H0;2D@ G 0Ct6@ 0=2u7;97 0QN ;P0:38 ;1= M 36LN 5H0;2D@ G6L601 5H0@64=2014 05 ;38D=01NC:8H:20@6BC0z0D=G 1 I9767O0D8P012=G 158H ;0@N;H7O0;5 = 3r J B6@ 58H036K38H@4 I97H01 5H014 02D LM030=@ N67O05 ;38D=C0B8HN3D; 048@HN 0; 38HN D8P030BN;H1;8 4H02100120T     ! # $#  $ ( ) *+,-. /012324560789:0;5 = 30?30@6A0789:0BCD@6E F012=G 158H0IH1H50;5 = UVWVXYZ[]^_`abcZde_fZghijZi`bkl mnVhVZ[]^_`abZWdoVZpoim/p UVWVXYZ[]^_`abcZde_fZghijZi`bkl mnVhVZ[]^_`abZWdoVZp/oimp UVWVXYZ/[]^_`abcZde_fZghijZi`bkl mnVhVZ[]^_`abZWdoVZp/oim/p UVWVXYZ[]^_`abcZde_fZghijZi`bkl mnVhVZ[]^_`abZWdoVZpo/dp UVWVXYZ[]^_`abcZde_fZghijZi`bkl mnVhVZ[]^_`abZWdoVZpFFm/p ?@ABCDEFGHDIJGKELHMINLHDIHOPINFLIHLJBCKQRISGBLFKQCTIUBGBTIVLQGBKQCTIWGBLQIDEXPY HLFDZ@IJL[BLZ@TIZDIO]JDNJCL^I_DKEIO]JDNJCL^D`IGa[KE]GHHCDING`QHCbE@`P cLO@ELHCDIB@ABCDEFL_MXDINLHDINFLIGKdaTIBIQEd]@XeIHLJBCKQ[IOCD]BKJLIFCED]LIHCDIJLf BCD]LIKCbIBIO]JDNJCLFDIGNIgINGIhR ?@OCKLHDIJGKELHMINLHDINFLIHLJBCKQTIQEd]@XeIOCD]BKJLIFCED]LIOGO]JDNJLIgTIHOPRIjNL`XJ@QT kCDKCDFKQCTIlLHCQTIG]LJIHLJBCKQTIQEd]@XeIOCD]BKJLIFCED]LIB@KEbO[_DIJLIhTIHOPRImFKJDBKQCT nLBFLQTIcCbaLIDEXP cLO@ELHCDIB@ABCDEFL_MXDINLHDINFLIGKdaTIBIQEd]@XeIHLJBCKQ[IOCD]BKJLIFCED]LI_DKEI_DNHM JIFCKE@IJHLQdBRIgTIoTIpTIhR ?@ABCDEFGHDIJGKELHMINLHDIHOPINFLIHLJBCKQRISGBLFTIcCbaLTIjNL`XJ@QTIWGBLQIDEXP WLFDZ@IJL[BLZ@TIZDIBIFCAXCDI[_bED_IBIHLBCLKIQBLN]LEGB@IHCDIB@KEbO[_DIZLNDHIJHLQ KDOL]LEG]LPI?IO]J@OLNQ[IJLKEGKGBLHCLI_LQCDqGQGFBCDQIKDOL]LEG]LTIHOPIrTIKOLX_LIYsIJGKELHCD GHIOGE]LQEGBLH@I_LQIQGFD_H@IJHLQIFCKE@ItINGK^GBHCDP cGKEL^@a@IB@ABCDEFGHDIHLJBCKQLI]GJOGXJ@HL_MXDIKCbIGNIE@XeIJHLQdBPImXJ@BCAXCD BIO]LQE@XDTIOGJLIa^bNL`CIO]J@IBOCK@BLHC[TIE][NHGIKCbIKOGNJCDBLIHLJBCKQI]GJOGXJ@f HL_MX@XeIKCbIGNIJHLQdBIHCDabNMX@XeIFCED]L`CTILFDINFLIOdFIJLBCD]L_MX@XeICHHDINLHDTIHOPR QGN@TIK@`aGFDTI_DKEIEGI_[ZIaL]NJCD_IO]LBNGOGNGaHDP nGHCZD_IOGQLJLHGIJLO@ELHCDIB@ABCDEFL_MXDINLHDINFLIGKdaTIQEd]@XeIHLJBCKQLIJLXJ@HL_M KCbIGNIX@v]@P ?IO]J@OLNQ[IVyIlDEIyzUIO]JDNJCL^IGaD_`[_MX@IX@v]@I`GZHLIJLKEMOCIJHLQCD`IeLKe{r|sT XJ@FCIHLKEbOHDIJLO@ELHCDI_DKEI]dBHGBLZHDIOGO]JDNHCD`[P nGHCDBLZIK@`aGFDI[_bEDIBIHLBCLKIQBLN]LEGB@IKMIE]LQEGBLHDINGK^GBHCDTIEGIOGHCZKJD JLO@ELHCDIB@ABCDEFCINLHDINFLIGKdaTIBIQEd]@XeIHLJBCKQ[IHLINGBGFHD_IOGJ@X_CIB@KEbO[_D JHLQI~R ! #$ ()*+,#-.(/#0123#2)+45       ! #$ ()*+,#-.(/#0123#2)+45 671#$ ()*+# -8#9:*; = 9 ! #$ ()*+,#-.(/#0123#2)+45 671#$ ()*+# -8#9:i*; = 9 ! #$ ()*+,#-.(/#0123#2)+45 671#$ ()*+# -8#9:* = 9 ! #$ ()*+,#-.(/#0123#2)+45 671#$ ()*+# -8#9:*, # u = 9 ! #$ ()*+,#-.(/#0123#2)+45 671#$ ()*+# -8#9:w;x= 9 ! #$ ()*+,#-.(/#0123#2)+45 671#$ ()*+# -8#9} 9 671#$ ()*+# -8#9 : = 9 bcde fcg hiichj  ! #$   (!# )*+,#,*,- ., ,# /0123 ,)*456789:4,)*), ,; / 1! )*,, # $,# !(), ,=# ), , 2 Y), = ),#; ,)* . (*,$*  ( ; *, ! *() ,,; (Z )[$ *, (  ))AMX@2 Y,; )) *  ]^AA!?RS@!^E_!@`M?C?a,  *,-$* $-* , 2 k( *, #  ) *,; *, .) , .) #) =2  # )* . ()*,*+ *, **+,#*+) #) =( = *+*+.)=2l),#; ,*, = -,#*+,)(# ] *; ( m,#*+ (an w=#* --= * *,-$*.; ,], ), #=?oSa(- , ,Z=#* .) .= * =(.) . 2x,*, Z=#* .) .= * )    .)=], ), #=m # (an x* =,*, .)=!,. - # )*+,*, Z=#* .) .= * ! = # =,= -yQRozDq_2x,) , ),#; , #,  =   !# = ;*!, ,#=,  *,-$*.;   .)== * m|}~€‚n ƒ# !*,-$*.; ,.) .= * . =- ] a .)=!  *,-$*.;  - # # # ( ,Z=#* .) .= * ! =- # =,= yQRozDq_2„# #),# , #), =,Z=#* .) .= *  - ,2x*,-$*.; ,  - Z=#* .) .= **+! *, .  = ),  # *+ ,;… . ()*,*+2 xŠƒ Š‹Œ - Z=#* .) .= *  ( 2Ž2   ?@A@BCDEFGHIJ6KLDMNIODPQRSDRJKTU VW@Q@DEFGHIJ6KDAMX@D457689:4 ?@A@BCD?oSpqrsttKuD^?DQFGONDPQRSDvFrKT6I ?@A@BCD?oSpqrsttKuD^?DQFGONDPQRSDvFrKT6I yQRozDq_DM{RJKTU ?@A@BCDM{RJKTULD?oSpqrsttKuD^?DQFGONDPQRSDvFrKT6I yQRozDq_DM{RJKTU ?@A@BCDM{RJKTULD?oSpqrsttKuD^?DQFGONLD^†ypqrsttKuD^?D?rO{8IKLDBRoECpM{vFrKT6suD^?DM‡OL S^`pqrsttKuˆ^†ypqrsttKuD^?DVJ6F‰8I6 PQRSDvFrKT6IDyQRozDq_DM{RJKTU IJJ KKL LM IJ KKLM JIJ LL JIJ LL NNM hNNijklmnoi p K fMgM ijklmnoi p K fMgM rsPX[=]eHc]t?RA?Gu T^=RHv=G?F=RVSAVHET=F]H?w?GH?=G?RAvSqxcE_B=]?^A?GH?y ‡]^=]? R]E=] @ucBGE=]BRA?Gx=A@]^=A?VHE=R?TE=eHc]ˆ^‰=ŠE‹EeH=@]^BTGHT^=RBˆHE=HGŒB@ T?cqE=FBA^c]xcE= ?@ABCcH=XP``Ž=Bc]^ HRA^T=RHv=RA?GHEŽ=‹E=GHE=@]^=c]^T=@u‹GHc?=TB‹E FBA^c]^D=A@]EcHE_B=]= ^@B ?F]?G^cd=ue=HE@ R]?=eHc]ˆ?=]? R]E=BV?‹E=eHc]ˆv= R]^RA VHcd=@EVB@Fu =g_ H?]FV?=B]G?c]?= R]^RAVHE=Be?=‘=qECeH=GHE=T?=‹?FGE_B=Be?Ž=GHE=T? @EVB@FSfŽ=F@S_?=@u GHE‹=]eHc]?= R]^RAVHE=@EVB@F^=g’.“0/”•=q?VB=VeSc]=BFRA? B ^=BV@E Ce?=@EVB@FŽ=BG?FAB=]=FEŒHGHcqH=GHE=TB‹E=THED= ?@ABCcH=XP``f=–G?c]Eq=@]Ec]=RHv=T?= =@]^ ?FVS=]eHc]?GH?=Be?=GHEˆvFxcE_B=VeSc]ET=BFRA? B ^T=ŠE‹EeH=GHE=BRA?GB HBGB HG?c]EqŽ= @B ?F]?qxc=FBF?AVB E=B_@?GHc]EGH?Ž=TB‹E=RHv= =GHT=Bq? HD= ?@ABCD XP``=teHc]?GE=Rx=A^eVB=AE=@EVB@F^Ž=VAu@E=Rx=BV@ECeBGE=g—/ ˜,/.™=qERA=BV@ECeBG^Ž=GHE T?= ?@ABCcH=XP``f=šB] ?‹T^=F]H?w?GHEy _F]HE==AB=FB BeG?= ?@ABCDŽ=›=qERA=FB BeG^T=BE@?AB@ET ž?= w?CcH BCD=B BFSqEŽ=‹E=qECeH= =VAu@^TVBe HEV=]=@EVB@Fu =Be?Ž=G?=VAu@^T= ^]G? c]?T^=ŒSGVcqv=?_@E_SqxcxŽ=ˆ^w?ˆ^=XP``Ž=ŒSGVcq?=A?=ˆ^w?ˆ^=A?V‹E=XP``=ˆ^=AE_B=SGHVGxDŽ FB= ^]G?c]?GH?=ŒSGVcqH=?_@E_Sqxc^cd=ˆ@?GE=Rx=A^eVB= ?@ABCcH=BV@ECeBGE=gGHEˆvFxcE=XP``f šE_Sw?=A?=FBA^c]^= R]^RAVHcd=ŒSGVcqH=?_@E_Sqxc^cd=‘=@u GHE‹=]eHc]?GH?=grsPX[f Ÿ=BF?G^cd=@]^Vw?F?cd= ^RAvB ?w=qEF^GHE=BqEF^Gc]^=B]HBT=_@SB ?GH?Ž=HRAGHEqE TB‹eH BCD=_@SB ?GH?=G?= HEeS=B]HBT?cdŽ=?eE=BGHE ?‹= ^T?_?=AB=BE@?cqH=G?= Hv cEq=GH‹=qEFGEq=A?ˆEeHŽ=]BRA?GHE=BV?]?GE=B= @B ?F]EGHS=]wxc]E        ! #$ () *+,)+$(- ) ./0123 ) 4 56 7)1 689 :; = ?@ABCD=C@EFGH? OPQ=RST? Q:U=T?VRHTST QWX=THGHTST YWZO[=HE@ R]^= =_@SHE `:O[=BRA?AGH= =_@SHE O[ab;=BFcd^eEGHE=RA?GF?@FB E ;:Z= ?@H?Gcq? Ob`br[zrsPX[{|}~zrsPX[{Ws€‚ƒ}~zrsPX[{Z„P…†} YZsQzs€‚ƒ XP``z›z:zœzXP`` K hNN K h ! ##$ ()* ! +,*-) .)( *-) /) ) -) ()* ! +.)( *-) -*,#$ ) #$/0) *+- ) )  1 ,*! + -- - ! ((234565/ --) ) -) * ! * * -) + [ +! ##$+)2 +-),**)2+#$-) ]^^_ * )-) )(+! [ (`/a/ € ()#$# + + *Š.)( *-) *(2 .-#!) ! ##$_ * (1 ()4L‹ ŒX/0 -) * # -.-#!)*-#-#$ )-) _ +) *+ *+2 *Š (()X6 DY;GZ_-/ ‰*) ( - [2  _,#$+  #‡^^_#() _, *+- *[ ()`// ( * Š_ .-#!_*(2 , ! [*+)2.)( *-) *(()4L‹ ŒX_ -) +)[Š + .-#! _, ! (! +*‰*) (-‘! + -*#2‰#) ,*- !-)’/“#*)‰#) ()* ! ++ + *-) [ !,*.)( *-) ‘- ) )  - ) ) ”.-#!) ! # !’! - # ‰-) _ *! - -)   bcde f ghijkligmniopqprqgsqtnkqprqgquvlujwxyluogsgzr{kvomqprl|gpqgtosro|rlgvliov}j €-) ~ *(+) * `^^ ]^^ ]^^ ^^ ]^^ ^^ ]^^ ]^^ ]^^ ‚ƒ„…†[ .)( *-) ˆ^^ ‡^^ ‡^^ ‚ƒ„…†.)( *-) ˆ^^ ) *‰*) (- ^^ bcde ghijkligmniopqprqgsqtnkqprqgquvlujwxyluogsgzr{kvomqprl|gpqgtosro|rlguvjtngvliov}m €-) ~ *(+) * `^^ ]^^ ]^^ ^^ ]^^ ^^ ]^^ ]^^ ]^^ ˆ^^ ‚ƒ„…† ‡^^ ‡^^ ) *‰*) (- ) *‰*) (- ‰*) (- 75859:; = ?@ABC;7DEFGHIJJ@K;L7;6MNOP;Q6 E;RMH@AST 34565;GHIJJ@;UVWW X6 DY;GZ; = ?@AB 75859:; = ?@ABC;7DEFGHIJJ@K;L7;6MNOP;Q6 E;RMH@AST X6 DY;GZ; = ?@AB 4L‹ ŒX;7DEFGHIJJ@KUŽWW 75859:; = ?@ABC;7DEFGHIJJ@K;L7;6MNOP;Q6 E;RMH@AST 34565;GHIJJ@;UVWW X6 DY;GZ; = ?@AB ‡  Vˆ‰Š 89:; = 9?@AB?;C D9?@AB E;CFGH9GBI= =9JKCL9GBMNLC;EB9:; O9P; 9?F ;A;IF9G9:;JHN=9QRSTR s;NHB9AG@‚ƒ=„9DG;MKO9H9 N;DADN;934564 *79AI;PCDPH9r=K9I;9 F…ƒDO9;9rF@:FG;I=H9 FH r=K9FCJBG;„9A;@‚GIF9G9F?;@ƒ=D9F9?FNH9M@D?DPLƒHO9P; 9=9{DI ƒPK9;M@HMDPLƒLR9†@AB9ƒAB G9?@AB?;C D9{DI ƒP=9;M@HMDPLƒHP9I=H9 Dr=9JB„9:F9:;9r; ;9{DI ƒP;O9 :‚@;9GBr:K?DPH G9ƒAK€ƒ=9ME‚GIHPO9;I=9:;O9 :‚@;9PHr:9DBG;I;9A9 N;DADNL9{=N:@DPLƒL9 ! #$R ‹F:BƒŒƒA;r9?@HAHI:FG;IH9A;?B:;I=;9GB€G=H:N;EB9C;IH9A9?FPHCBIƒAHP9:;JHN=R9tHCI; H ƒAKr:F9=I:H@HrDPL9I;r9C;IH9AM@F ;CAFIH9G9 =N D9:;JHN;ƒŒO9:; ;9F@M;I=A;ƒP;9C;IBƒŒ PHr:9?@AHƒ=H9ƒŒ;@; :H@Br:BƒAI;9CN;9 FCHND9@HN;ƒBPIHMFR989?@AB?;C D9C;IBƒŒ9AM@F ;CAFIBƒŒ9G9CG‚ƒŒ9:;JHN;ƒŒ9Ža‘`9=9’cha‘[d“9 FH B9GB FI;„9A;?B:;I=H” MCA=H9£ce_d[a9PHr:9?FNH 9:;JHN=9a‘`O9I;:F =;r:9¤h]]a9?FNH 9:;JHN=9’cha‘[dR9x; ?B:;I=H9:; =H9PHr:9?F?@;GIH9r E;CI=FGFO9;9r D: =H 9PHMF9GB FI;I=;9PHr:9=NFƒABI9 ;@ :HAP;…r =9Ž @F: ;“9I;9G;@:F€ƒ=;ƒŒ9GBJ@;IBƒŒ9?‚N9AH9GrABr: =ƒŒ9@H F@C‚G9FJD9:;JHNR ¥ABN=9GB€G=H:NFIH9AFr:;IL9CN;9 ;CHMF9I;AG=r ;9GrABr: =H9G;@:F€ƒ=9J@D::FR989G=K  rAF€ƒ=9?@AB?;C ‚G9=I:H@HrDPH9I;rO9;JB9CN;9C;IHMF9£ce_d[c9AFr:;EB9GB€G=H:NFIH9:BN F G;@:F€ƒ=9¤h]]a9PHMF9A;@FJ ‚G9ŽGBI;M@FCAH…“R9¦F9A;C;I=H9@H;N=AFG;IH9PHr:9?F?@AHA AELƒAHI=H9:;JHN9§9I;PƒAK€ƒ=HP9I;9?FN;ƒŒ9A;G=H@;PLƒBƒŒ9:; =H9r; H9C;IH9Ž?F =KCAB NDƒAH 9ME‚GIB 9PHCIHP9;9 NDƒAH 9FJƒB 9C@DM=HP9:;JHN=“R9†=H@GrAL9 H:FCL9@H;N=A;ƒP= AELƒAHI=;9PHr:9A;r:FrFG;I=H9AI;IHP9PD9 N;DADN=9{=N:@DPLƒHP9¨646R 8;@DI =H 9AELƒAHI=;9PHr:9I;PƒAK€ƒ=HP9@‚GIF€„9G;@:F€ƒ=9?‚NR9†FI=HG;9A9@HMDEB9 ;PL9FIH :; L9r; L9I;AGK9G9FJD9:;JHN;ƒŒO9G9:; = 9?@AB?;C D9 FI=HƒAIH9PHr:9DBƒ=H9I;AGB G;N={= FG;IHP9?‚NR9s;:F =;r:9G;@DI =H 9 FI=HƒAIB 9@H;N=A;ƒP=9AELƒAHI=;9PHr:9:BN F AMFCIF€„9:B?‚G9?‚NR9†FI=HG;9G9?@FCD :;ƒŒ9z=ƒ@FrF{:9GrABr: =H9A =HIIH9rL9?@AH ; ABG;IH9?@AHA9:B?9¬chdcb]9ŽCF?;rFGDPLƒB9r=K9CF9:B?D9C;IBƒŒ“O9AMFCIF€„9:B?D9G9:B      UV WX YZ[]^[Y_`[abcbdcYecf`]cbdcYcgh^gijk^gaYeYldm]ha_cbd^nYbcYfaedand^Yh^[ahoYdYghf` h^[ahop_ qFG;Nr = sFG; t;I= STT STT QTT STT uTT uTT STT STT STT vwxyz9JHA9{=N:@FG;I=; |TT |TT }TT vwxyz9A9{=N:@FG;I=H s~ uTT }TT s=HGB€G=H:N;IHs=HGB€G=H:N;IH8B€G=H:N;IH ! #$ ()*+,--./0122 34564 *7 ()*+,--./ 6•6–— #˜™š›œ.ž *+,--. Ÿ43( 3œ. ¡ž ¢˜+. › 6•6–— #˜™š›œ.ž *+,--. Ÿ43( 3œ. ¡ž ¢˜+. › ¨646 3œ. ¡© ª3œ. ¡«¢˜+. ›© ª3œ. ¡
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bazy danych. Pierwsze starcie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: