Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00431 006539 20287006 na godz. na dobę w sumie
Benefit 6 2013 - ebook/pdf
Benefit 6 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji:
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).


Sztuka wpływania na otoczenie to umiejętność, którą chciałby posiąść niejeden menedżer, sprzedawca czy HR-owiec. Co robić, by inni nas słuchali albo jeszcze lepiej – by mieć wpływ na decyzje, które podejmują inni?

O tym mówił dr Robert Cialdini, który niedawno gościł z wykładem w Polsce. Cialdini na każdym kroku podkreśla, że wpływanie na innych powinno być etyczne. Co więcej, aby odnieść w tej dziedzinie sukces, w trakcie interakcji należy wykorzystywać okoliczności, które kształtują rzeczywistość najbliższą naszemu rozmówcy. O etyce w praktyce pisze także Danuta Malczewska. Dr Kazimierz Sedlak w drugiej części tekstu dotyczącego przyszłości wynagradzania pisze o komunikacji, która jest kluczowym elementem strategii Total Rewards. W czerwcu publikujemy też drugą część kontrowersyjnego tekstu Roberta Reinfussa na temat mitów o premiach. Tym razem autor podpowiada, czym zastąpić premie. Być może zainteresują Państwa propozycje przedstawione przez Roberta Reinfussa. A jeśli te argumenty nie przekonają Państwa, to być może sami znajdą Państwo sposób na efektywne nagradzanie i motywowanie pracowników. Za chwilę lato i wakacje – czas odpoczynku i relaksu. Miesięcznik „Benefit” będzie cały czas pojawiać się dla Państwa. Wszystkich zapraszam do czytania naszego miesięcznika także w formie elektronicznej.

Zapraszam do lektury.
Jacek Babiel
redaktor naczelny

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

6(18)/2013 m o c . k r o w a e c n e u t l f n i . t o F dr Robert Cialdini Autor książki „Zasady wywierania wpływu na ludzi” Etyczna firma – szkolenia to wyzwanie Ludzki aspekt zmiany CMYCMMYCYCMYKIS_JackCANFIELD_Reklama_MAJ_205x289.pdf 1 4/14/2013 9:41:19 PM Spis treści: Warto tam być ................................ 4 O wpływaniu na innych ................ 5 Optymalizacja składkowa – zasady i wyłączenia cz. I ........... 10 Total rewards – przyszłość systemów wynagradzania cz. II Komunikacja – kluczowy element skuteczności strategii Total Rewards cz. II ....................... 12 Mity o premiach cz.II Czym zastąpić premie? ................ 15 Partnerstwo w relacjach ............. 20 Grywalizacja w HR – zastosowania, skuteczność ...... 21 Ludzki aspekt zmiany ................... 23 Finansowanie przez pracodawcę kosztów kursów językowych .................................... 27 Kiedy udostępnienie pracownikowi mieszkania nie rodzi obowiązków w zakresie podatku VAT? ............ 28 Zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy i jego wpływ na koszty uzyskania przychodu pracownika .................................... 30 Mediacje – alternatywa dla postępowania sądowego ...... 32 Etyczna firma – czyli wrażliwość w praktyce .... 34 Absolwent na rynku pracy .......... 36 Administracja samorządowa – szkolenia to wyzwanie .............. 37 Warto zobaczyć w teatrze ......... 40 Warto zobaczyć w kinie .............. 41 Warto przeczytać ......................... 42 Redakcja: Elwira Cimoch, Rafał Mikołaj Krasucki al. Piłsudskiego 58, lok. 201, 18-400 Łomża tel./faks 86 218 00 74 e-mail: redakcja@miesiecznik-benefit.pl www.miesiecznik-benefit.pl ISSN 2084-7491 Redaktor naczelny: Jacek Babiel Redaktor: Jolanta Chrostowska-Sufa Reklama: Anna Załęska a.zaleska@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 531 32 75 , tel. kom. 508 548 308 Anna Kaczorowska a.kaczorowska@miesiecznik-benefit.pl tel. 22 279 23 06, tel. kom. 516 579 678 Wydawca: Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa Foto na okładce: Fot. influenceatwork.com Nakład: 10 000 egz. DTP: Pracownia Poligraficzna GRAFIS Zbigniew Jakuć Druk: Libra-Print Daniel Puławski PISZEMY JAK MOTYWOWAĆ www.miesiecznik-benefit.pl kładem w Polsce. Cialdini na każdym kroku podkreśla, że wpływanie na innych powinno być etyczne. Co więcej, aby odnieść w tej dziedzinie sukces, w trakcie in- terakcji należy wykorzystywać okoliczności, które kształtują rzeczywistość najbliższą naszemu rozmówcy. O etyce w praktyce pisze także Danuta Mal- czewska. Dr Kazimierz Sedlak w drugiej części tekstu dotyczącego przyszłości wynagradzania pisze o komunikacji, która jest kluczowym elementem stra- tegii Total Rewards. Drodzy Czytelnicy, Sztuka wpływania na otoczenie to umiejęt- ność, którą chciałby posiąść niejeden menedżer, sprzedawca czy HR-owiec. Co robić, by inni nas słuchali albo jeszcze lepiej – by mieć wpływ na decyzje, które podejmują inni? O tym mówił dr Robert Cialdini, który niedawno gościł z wy- W czerwcu publikujemy też drugą część kontrowersyjnego tekstu Roberta Reinfussa na temat mitów o premiach. Tym razem autor podpo- wiada, czym zastąpić premie. Być może zainteresują Państwa propozycje przedstawione przez Roberta Reinfussa. A jeśli te argumenty nie przeko- nają Państwa, to być może sami znajdą Państwo sposób na efektywne na- gradzanie i motywowanie pracowników. Za chwilę lato i wakacje – czas odpoczynku i relaksu. Miesięcznik „Be- nefit” będzie cały czas pojawiać się dla Państwa. Wszystkich zapraszam do czytania naszego miesięcznika także w formie elektronicznej. Na naszej stronie internetowej www.miesiecznik-benefit.pl można bezpłatnie pobrać wszystkie numery magazynu. Dodatkowo są także one dostępne bezpłat- nie w księgarni internetowej www.e-bookowo.pl/benefit. Zapraszam do lektury. Jacek Babiel redaktor naczelny CMYCMMYCYCMYKIS_JackCANFIELD_Reklama_MAJ_205x289.pdf 1 4/14/2013 9:41:19 PM WARTO TAM BYĆ wśród najlepszych firm na świecie. 20 czerwca 2013 – Warszawa Organizator: Kontekst HR International Group, Philips i „Personel i Zarządzanie” Informacje: www.hrlunchmeeting.pl III Konferencja Lato HR Celem konferencji jest podnoszenie kwalifika- cji kadr menedżerskich z zakresu wiedzy HR, dzielenie się doświadczeniami, prezentowanie nowych trendów, narzędzi i  rozwiązań dla branży HR. Wartość szczególną spotkania sta- nowią prelekcje omawiające konkretne studia przypadków zrealizowanych projektów w ob- szarach ZZL. 5 lipca 2013 – Warszawa Organizator: Inwenta Sp. z o. o. Informacje: latohr.pl Ogólnopolska Konferencja Konwent HR - Przywództwo, Coaching, Motywowanie i Ocena Pracowników Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z  kształtowaniem za- angażowania pracowników, nowoczesnymi narzędziami HR, jak i rolą działów HR w bu- dowaniu wizerunku dobrego pracodawcy na rynku pracy. Konwent będzie doskonałą oka- zją do nawiązania wartościowych kontaktów, wymiany wiedzy oraz dyskusji ze specjalistami z różnych sektorów HR. 13 czerwca 2013 – Hotel Mercure w Warszawie Organizator: Polskie Stowarzyszenie Zarzą- dzania Kadrami Informacje: www.pszk.pl Pełna moc możliwości Seminarium szkoleniowe Jacka Walkiewicza z udziałem dwóch wyjątkowych gości: twórcy i  prowadzącego „20m2 Łukasza” – Łukasza Jakóbiaka oraz Tomasza Dalacha Founding Partnera Online Partners i współtwórcy por- talu Gruper.pl Podczas seminarium Jacek Walkiewicz odpo- wie, m.in. na pytania: – po czym poznać, że osiągnęliśmy sukces; – dlaczego warto wierzyć w siebie i wycho- dzić ze znanej „sfery komfortu”; – dlaczego „bezemocjonalne” podejście do biznesu grozi nudą, szybko prowadzi do rutyny i wypalenia; – dlaczego warto kreować śmiałe wizje przy- szłości osobistej i zawodowej; jak rozwijać w sobie gotowość do odważ- nego działania; – dlaczego upór, konsekwencja i regularność – pomagają osiągać cele. 20 czerwca 2013 – Centrum Konferencyjne ANTRAKT w Warszawie Organizator: 360 SMART BUSINESS CONSULTING Informacje: www.pelnamocmozliwosci.pl Innowacyjny HR – HR Lunch Meeting Warto dyskutować. Zwłaszcza, kiedy naszymi rozmówcami są świetni fachowcy w  branży HR. Cykl konferencji skierowany do dyrekto- rów i menedżerów HR. Goście specjalni spo- tkań – dyrektorzy personalni koncernu Philips w Polsce – podzielą się nowatorskimi i spraw- dzonymi rozwiązaniami w  obszarze Human Resource Management, które stawiają Philips Jack Canfield „Zasady sukcesu” Czy chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom, poprawić zdrowie, osiągnąć finanso- wą niezależność, cieszyć się z  bardziej satys- fakcjonujących relacji personalnych, a  także stać się bardziej radosną i  spokojną osobą? Szkolenie z Jackiem Canfieldem jest do tego kluczem. Poruszane tematy m.in: – podwojenie swoich rezultatów i  swoich dochodów; – znalezienie wolnego czasu, na który zasłu- gujesz; łatwe osiągnięcie balansu we wszystkich dziedzinach swego życia; jak mieć więcej zabawy i mniej stresu we wszystkim co robisz! – – 14 czerwca 2013 – Warszawa Organizator: Invest Success Informacje: www.jackcanfield.pl; www.investsuccess.pl XII Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy Uwaga HR-owcy i menedżerowie z Gdańska! Kolejna edycja organizowanego przez Most Wan- ted! bezpłatnego XII Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy pt: „Prawo pracy - optymalizacja roz- wiązań - wyzwania i zagrożenia dla pracodawców”. Kongres skierowany jest do prezesów, przedsta- wicieli działów kadr i płac, przedstawicieli działów administracyjnych, działów personalnych, działów prawnych, działów HR. 14 czerwca 2013 – Gdańsk Organizator: Most Wanted! HR Consulting Group Sp. z o. o. Informacje: www.kongresprawapracy.pl Kongres KWALIFIKACJE Idea Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) pojawiła się w  2004 roku, formalnie przyjęta została przez Parlament Europejski cztery lata później. Założeniem Europejskiej Ramy Kwalifikacji jest objęcie wszyst- kich kwalifikacji i ustaleniu efektów uczenia się jako głównego wyznacz- nika danej kwalifikacji. Celem ERK jest ułatwienie porównywania kwali- fikacji zdobywanych w różnych miejscach i formach, lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy oraz społeczeństwa, a co za tym idzie wzrost mobilności aktywnych zawodowo oraz promowanie uczenia się przez całe życie. W procesie wdrażania ERK zakłada się, że każdy kraj po- winien odnieść krajowe kwalifikacje do ośmiu poziomów Europejskich Ram Kwalifikacji. Odbywałoby się to za pośrednictwem krajowych ram kwalifikacji lub inaczej zdefiniowanych poziomów w krajowym systemie kwalifikacji. W  Polsce prace nad Polską Ramą Kwalifikacji prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych. Efektem prac będzie projekt Polskiej Ramy Kwa- lifikacji oraz instytucji ds. rejestru kwalifikacji. Powstał również raport referencyjny, w którym opisany został sposób, w jaki polski model odnosi się do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Kluczowym pojęciem Polskiej Ramy Kwalifikacji są deskryptory. Są to wskaźniki, według których oceniane będzie uczenie się. Podzielone zo- stały na trzy kategorie: • Wiedza – w interpretacji zawartej w Polskiej Ramie Kwalifikacji może być teoretyczna lub faktograficzna. Oznacza przyswajanie informacji poprzez uczenie się. Jest zbiorem opisu faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki; • Umiejętności – w  rozumieniu KRK mogą być umysłowe (myśle- nie logiczne, intuicyjne i  kreatywne) lub praktyczne (związane ze sprawnością manualną i korzystaniem z metod, materiałów, narzędzi i  instrumentów). Umiejętności to zdolności do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; • Kompetencje społeczne – w kontekście KRK określa się je w katego- riach odpowiedzialności i autonomii. Oznaczają one udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji osobo- wych, społecznych lub metodologicznych, okazywaną w pracy, nauce oraz w rozwoju osobistym. Deskryptory w KRK zostały napisane w celu ujęcia pełnego wachla- rza efektów uczenia się bez względu na rangę naukową czy instytucjonal- ną. Deskryptory obejmują zarówno sytuacje związane z pracą, nauką, jak i tłem akademickim i zawodowym. Krajowa Rama Kwalifikacji definiuje wymienione sposoby uczenia się następująco : • Edukacja formalna – to programy realizowane przez szkoły, uczelnie i inne podmioty, których celem nadrzędnym jest uzyskanie kwalifika- cji. Przejście danego cyklu kształcenia łączy się z uzyskaniem pełnej kwalifikacji na odpowiednim poziomie Ramy Kwalifikacji; • Edukacja pozaformalna – to ogół szkoleń, które nie prowadzą do uzy- skania kwalifikacji. Efekty tego uczenia się mogą być jednak potwier- dzane i certyfikowane, a w konsekwencji uznawane. Stają się wtedy składnikiem zestawu potwierdzonych osiągnięć wymaganych dla konkretnych kwalifikacji; • Edukacja nieformalna - to dochodzenie do nowych kompetencji bez pomocy nauczyciela czy instruktora, przez samodzielną aktywność. Celem jest osiągnięcie określonych efektów poza instytucją kształcącą. 6-7 czerwca 2013 – Kraków Organizator: Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządza- nia, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 4 m o c . k r o w t a e c n e u l f n i . t o F Wydawnictwo Helion/Onepress O wpływaniu na innych Z Robertem Cialdinim rozmawia Jacek Babiel Zajmuje się pan bardziej propagandą czy manipulacją? Nie badam propagandy, badam wpływ, jaki na ludzi codziennie wywierają: rekla- ma, marketing, działania handlowe, zbie- ranie funduszy. Ale propaganda to jeden ze sposobów manipulowania, a  także wpływania na postawy innych ludzi. Tak, ale zwykle robią to rządy. Ja mówię o  takim handlowym, biznesowym wy- korzystaniu, takim technicznym zasto- sowaniu w  marketingu, reklamie, a  nie w  polityce. Powiem tak – pewne zasady propagandy są takie same jak zasady sku- tecznego marketingu. Dlaczego, według pana, tak dużo ludzi chce słuchać o tym, jak wpływać na ludzi? Myślę, że ludzie chcą robić dwie rzeczy: po pierwsze, tak jak pan zasugerował przed chwilą, zależy im na pozyskaniu zainteresowania swoją ofertą. Po drugie, ludzi interesuje to, jak się bronić przed nieszczerym, nieetycznym podejściem do wykorzystywania wpływów. Przez lata prowadzonych badań wypra- cował pan sześć złotych zasad wywierania wpływu na ludzi. Czy zdarzyło się kiedyś, że ktoś prosił pana, aby go nauczyć, jak zostać szmuglerem wpływu? Nikt mi tego nie powiedział otwarcie, ale wiem, że niektórzy ludzie są gotowi wy- korzystywać te informacje, żeby manipu- lować innymi. Jednym z najważniejszych zagadnień, które poruszam w takich przy- padkach, jest etyka całego tego procesu. Dla kogoś, kto wywiera wpływ, bardziej dochodowe jest, aby wykorzystywać te zasady uczciwie, niż wykorzystywać je nieuczciwie, zwłaszcza w czasach Interne- tu pozwalającego ludziom, którzy zostali oszukani, wprowadzeni w błąd czy zma- nipulowani, mówić o takich nadużyciach publicznie. Reputacja tych, którzy wyko- rzystują te zasady nieuczciwie, może zo- stać zrujnowana i to na rynku, na którym działają lokalnie. W  takim razie znajomość owych sześciu zasad to jedyne, według pana, skuteczne sposoby wpływania na innych ludzi? Nie, oczywiście, że nie. Są też proste stra- tegie informacyjne, one też wpływają na ludzi. Uczciwe informowanie o  zaletach produktu, o  znaczeniu jakiejś charyta- tywnej akcji, o tym, że warto kupić jakąś usługę czy produkt. Często jest tak, że 5 WYWIADDr Robert Cialdini – jeden z najwybitniejszych psychologów społecznych, specjalizujący się w planowaniu strategicznym i szkoleniach dla organizacji w oparciu o program „sześciu reguł wywierania wpływu”.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Benefit 6 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: