Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00012 004109 24085960 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz - ebook/pdf
Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 290
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-854-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza publikacja jest pierwszym na rynku wydawniczym komentarzem do ustawy z dnia 20.8.1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, która stanowi obecnie ważny instrument zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego. W szczególności w prezentowanej pozycji znajdą Państwo omówienie następujących zagadnień: Komentarz będzie przydatny w pracy organom samorządowym wszystkich szczebli, jednostkom Policji, klubom sportowym, organizatorom masowych imprez artystycznych i rozrywkowych oraz praktykom prawa.
Stan prawny: Październik 2007 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Bezpieczeñstwo imprez masowych Polecamy nasze publikacje z tej serii: Tomasz Srogosz USTAWA O PRZECIWDZIA£ANIU NARKOMANII, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka Wojciech Kotowski, Boles³aw Kurzêpa KODEKS POSTÊPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA Krótkie Komentarze Becka Rados³aw Flejszar POSTÊPOWANIE W SRAWACH GOSPODARCZYCH Krótkie Komentarze Becka Mariusz Sorysz, Andrzej Oklejak KOSZTY S¥DOWE W SPRAWACH CYWILNYCH Krótkie Komentarze Becka Kinga Flaga – Gieruszyñska POSTÊPOWANIE ODRÊBNE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Krótkie Komentarze Becka Tomasz Szewc OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH Krótkie Komentarze Becka Wojciech Kotowski PRAWNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO Krótkie Komentarze Becka www.sklep.beck.pl Bezpieczeñstwo imprez masowych Komentarz Grzegorz Gozdór Bezpieczeñstwo imprez masowych Stan prawny: paŸdziernik 2007 r. Redakcja: Joanna Cybulska © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 978-83-7483-854-2 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI Wykaz przydatnych aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o bezpieczeñstwie imprez masowych z dnia 20.8.1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Wy³¹czenie stosowania przepisów ustawy . . . . . . . Art. 3. Definicje pojêæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3a. Wy³¹czenie stosowania przepisów ustawy . . . . . . Art. 4. Zastosowanie przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Warunki bezpieczeñstwa imprezy masowej . . . . Art. 5. Obowi¹zki organizatora imprezy masowej . . . . . . . Art. 5a. Porozumienie o odp³atnym udziale Policji . . . . . . Art. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Za³¹czniki do wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej . . . Art. 9. Imprezy przeprowadzane wielokrotnie . . . . . . . . . Art. 10. Zakaz przeprowadzenia imprezy masowej . . . . . . Art. 11. Odwo³anie od decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Rozszerzony zakres zakazu; ograniczenia w zezwoleniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13a. Rozwiniêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14. Zasady zachowywania siê na imprezie masowej . . . . . . . . . Art. 15. Utrwalanie przebiegu imprezy masowej 1 3 29 31 31 46 52 73 78 80 80 93 102 106 117 126 129 131 134 135 138 140 150 V Spis treœci Art. 15a. Obowi¹zek utrwalania imprezy masowej . . . . . . Art. 16. Uprawnienia s³u¿b porz¹dkowych organizatora . . . Art. 17. Obowi¹zki s³u¿b porz¹dkowych organizatora . . . . Art. 17a. Okazanie dokumentu; odmowa wstêpu lub przebywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18. Delegacja ustawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Odpowiedzialnoœæ za szkodê i koszty zabezpieczenia imprezy masowej . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Odpowiedzialnoœæ organizatora za szkody . . . . . . Art. 20. Obowi¹zek ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3a. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa masowych imprez sportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20a. W³aœciwoœæ Komendanta G³ównego Policji . . . . Art. 20b. Zadania Komendanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20c. Podmioty uprawnione . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20d. Obowi¹zek przekazywania informacji; podmioty 158 160 183 190 194 196 196 200 203 203 207 208 zobowi¹zane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Art. 20e. Zakres gromadzonych i przekazywanych informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20f. Termin przekazywania informacji Art. 20g. Sposób przekazywania informacji . . . . . . . . . . . Art. 20h. Sposób gromadzenia i przetwarzania informacji . . . Art. 20i. Nieprawid³owoœæ przekazywanej informacji; zawiadomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20j. Baza danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20k. Usuniêcie z bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20l. Zapytania; uzasadnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20m. Podmiot kieruj¹cy zapytanie . . . . . . . . . . . . . . Art. 20n. Rejestracja treœci zapytañ i odpowiedzi . . . . . . . Art. 20o. Kierowanie zapytañ oraz przekazywanie informacji instytucjom zagranicznym . . . . . . . . . . . . Art. 20p. Upowa¿nienie ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 217 219 221 222 223 224 225 226 227 227 229 VI Spis treœci Rozdzia³ 4. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Art. 21. Organizowanie imprezy bez zezwolenia lub niezgodnie z jego warunkami . . . . . . . . . . . . . . 230 Art. 21a. Zastosowanie przepisów o postêpowaniu przyspieszonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. Orzekanie zakazu wstêpu na imprezê masow¹ . . . Art. 22a. Zakaz wstêpu na imprezê . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych i przepisy koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. (pominiêty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. (pominiêty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. (pominiêty) Art. 27. (pominiêty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 255 260 262 263 263 263 263 263 263 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI VII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów BezpImMasU . . . . . . . ustawa o bezpieczeñstwie imprez masowych KC . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny KK . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny KW . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks wykroczeñ KPA . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postêpowania w sprawach administracyj- KPW . . . . . . . . . . . . . Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia nych 2. Organy orzekaj¹ce SA . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny 3. Czasopisma NP . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy RPr . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny REPiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Ekonomiczny, Prawny i Socjalny . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ . . . . . . . . . . . . . . nastêpne . . . . . . . . . . . . . . . na przyk³ad 4. Inne skróty art. Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw m.in. . . . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi nast. np. nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt post. poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok . . . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . . postanowienie IX Wykaz skrótów red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona sprost. . . . . . . . . . . . . . sprostowanie sygn. akt . . . . . . . . . . . sygnatura akt t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jedn. . . . . . . . . . . tzw. . . . . . . . . . . . . . . . uchw. w zw. wyd. . . . . . . . . . . . . . . wydanie wyr. z. ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . uchwa³a . . . . . . . . . . . . . w zwi¹zku tom tekst jednolity tak zwane . . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt Przedmowa Przedmowa Uchwalona w dniu 22.8.1997 r. ustawa o bezpieczeñstwie imprez maso- Przedmowa wych jest pierwszym w Polsce aktem prawnym, który w sposób komplek- sowy reguluje zagadnienia zwi¹zane z bezpiecznym przebiegiem imprez, w których uczestniczy lub mo¿e uczestniczyæ du¿a liczba osób. Ratio legis ustawy by³o okreœlenie podstawowych wymogów, które powinni spe³niaæ organizatorzy imprez masowych dla zapewnienia bezpieczeñstwa ich uczest- nikom. Dlatego te¿ ustawa w pierwszej kolejnoœci okreœla warunki bez- piecznego przeprowadzenia imprezy masowej oraz tryb wydawania ze- zwoleñ. Obok tych zagadnieñ ustawa reguluje m.in. zasady przetwarzania informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa masowych imprez sportowych oraz obowi¹zki i zasady odpowiedzialnoœci uczestników imprez masowych. O znaczeniu ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych najdobitniej œwiadcz¹ powody jej uchwalenia w trybie pilnym. Nale¿¹ do nich w szcze- gólnoœci tragiczne zdarzenia takie jak po¿ar w czasie koncertu w hali Stoczni Gdañskiej w dniu 24.11.1994 r. oraz kilkaset chuligañskich eksce- sów, które mia³y miejsce podczas meczów pi³ki no¿nej jedynie w latach 1995–1997. Aktualnie ustawa stanowi wa¿ny instrument dla zapewnienia nie tylko bezpiecznego przebiegu imprez masowych, ale równie¿ dla ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które maj¹ s³u¿yæ zwalczaniu przestêpczoœci stadionowej i oko³o-stadionowej, wœród których wymieniæ nale¿y zakaz stadionowy, obligatoryjny monitoring, czy stosunkowo nowy obowi¹zek identyfikacji uczestników niektórych imprez masowych. Niniejsza publikacja jest pierwszym na rynku wydawniczym komenta- rzem do ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych. Ponad 10-letni okres obowi¹zywania przepisów ustawy pozwoli³ na uwzglêdnienie w tre- œci komentarza dotychczasowego dorobku judykatury, w tym orzecznictwa s¹dów administracyjnych oraz pogl¹dów prezentowanych w piœmiennic- twie. Na kszta³t komentarza wp³yw mia³y tak¿e uwagi podmiotów, które w praktyce stosuj¹ przepisy ustawy, czyli m.in. organów administracji i organizatorów imprez masowych. Tezy komentarza powinny stanowiæ odpowiedŸ na najczêœciej formu³owane pytania adresatów ustawy. Z tego wzglêdu szczególn¹ uwagê poœwiêcono kluczowemu dla ustawy pojêciu imprezy masowej, wymogom jakie spe³niaæ powinni organizatorzy imprez masowych oraz administracyjnej drodze uzyskania zezwolenia na przepro- XI Przedmowa wadzenie imprezy masowej. Komentarz zawiera tak¿e omówienie upraw- nieñ i obowi¹zków cz³onków s³u¿b porz¹dkowych organizatora imprezy masowej. Istotnym zagadnieniem, które znajduje swoje odbicie w treœci komentarza, jest problematyka karnej i cywilnej odpowiedzialnoœci orga- nizatorów i uczestników imprez masowych. Komentarz wydany w ramach serii Krótkie Komentarze Becka adreso- wany jest do szerokiego krêgu odbiorców. W pierwszej kolejnoœci powi- nien okazaæ siê przydatny w pracy organów samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli, które na podstawie przepisów ustawy s¹ odpowie- dzialne za bezpieczny przebieg imprez masowych. Adresatami publikacji s¹ równie¿ jednostki Policji, kluby sportowe, organizatorzy masowych im- prez artystycznych i rozrywkowych oraz praktycy prawa. Lublin, 27 paŸdziernika 2007 r. Grzegorz Gozdór XII Wykaz przydatnych aktów prawnych 1. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 2.2.2002 r. w sprawie wymogów, ja- Wykaz przydatnych aktów prawnych Wykaz przydatnych aktów prawnych kie powinny spe³niaæ s³u¿by porz¹dkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposa¿enia, oraz szczegó³owych warunków i sposobów ich dzia³ania (Dz.U. Nr 113, poz. 986). 2. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 17.12.2003 r. w sprawie obo- wi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U. Nr 220, poz. 2179). 3. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 7.8.2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad ustalania szkód poniesionych w zwi¹zku z zabezpieczaniem imprez masowych oraz trybu wyp³aty nale¿nych z tego tytu³u odszkodowañ (Dz.U. Nr 136, poz. 1148). 4. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 28.10.2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez maso- wych oraz minimalnych wymagañ technicznych dla urz¹dzeñ reje- struj¹cych obraz i dŸwiêk (Dz.U. Nr 243, poz. 2438). 5. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 10.12.2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania infor- macji dotycz¹cych bezpieczeñstwa masowych imprez sportowych (Dz.U. Nr 273, poz. 2717). 6. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 18.10.2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbêdnych do przekazywania i gromadzenia infor- macji dotycz¹cych bezpieczeñstwa masowych imprez sportowych (Dz.U. Nr 232, poz. 2337). 7. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 24.8.2007 r. w sprawie masowych imprez sportowych, w stosunku do których nie stosuje siê przepisów dotycz¹cych gromadzenia i przetwa- rzania informacji (Dz.U. Nr 163, poz. 1162). 8. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 11.5.1983 r. w spra- wie zasad i trybu postêpowania w razie wnoszenia napojów alkoholo- wych na tereny objête zakazem ich wnoszenia (Dz.U. Nr 25, poz. 105). 9. Rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Sztuki z 2.9.1982 r. w sprawie bez- pieczeñstwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych (Dz.U. Nr 29, poz. 205). XIII Wykaz przydatnych aktów prawnych 10. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 21.4.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563). 11. Europejska Konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególnoœci meczów pi³ki no¿nej, sporz¹dzona w Strasburgu dnia 19.8.1985 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 129, poz. 625). 12. Decyzja Rady Unii Europejskiej z 22.4.2002 r. (2002/348/JHA) w spra- wie bezpieczeñstwa w zwi¹zku z meczami pi³karskimi o charakterze miêdzynarodowym (Dz.Urz. WE L 121 z 8.5.2002 r.). XIV A. Tekst ustawy Ustawa o bezpieczeñstwie imprez masowych z dnia 20.8.1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 ze zm.) (zm.: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 663, poz. 665) BezpImMasU BezpImMasU Spis treœci Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Warunki bezpieczeñstwa imprezy masowej . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Odpowiedzialnoœæ za szkodê i koszty zabezpieczenia Art. 1–4 5–18 imprezy masowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–20 Rozdzia³ 3a. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa masowych imprez sportowych . . . . . . . . . . . . . . . 20a–20p 21–23 24–28 Rozdzia³ 4. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych i przepisy koñcowe . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] 1. Ustawa okreœla: 1) warunki bezpieczeñstwa imprez masowych; 2) tryb wydawania zezwoleñ na przeprowadzanie imprez masowych; 3) zasady odpowiedzialnoœci organizatorów imprez masowych za szkody wyrz¹dzone w miejscu i w zwi¹zku z organizacj¹ imprezy masowej; 4) zasady odpowiedzialnoœci organizatorów imprez masowych i ich uczest- ników w przypadku naruszenia przez nich przepisów ustawy; 5) uprawnienia organizatorów masowych imprez sportowych zwi¹zane z ich organizacj¹; 6) zasady postêpowania przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji do- tycz¹cych bezpieczeñstwa masowych imprez sportowych. 2. Bezpieczeñstwo imprezy masowej polega na spe³nieniu przez organi- zatora imprezy wymogów w zakresie bezpieczeñstwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porz¹dku publicznego, zabezpie- czenia pod wzglêdem medycznym, a tak¿e stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze s³u¿¹cymi tym obiektom instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi, w szczególnoœci przeciwpo¿arowymi i sanitarnymi. 3. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa masowych imprez sportowych odbywa siê w celu zapobiegania oraz zwal- czania przestêpstw i wykroczeñ zwi¹zanych z tymi imprezami. 3 BezpImMasU Art. 2–3 A. Tekst ustawy 4. Przetwarzanie informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa masowych im- prez sportowych odbywa siê zgodnie z przepisami o ochronie danych oso- bowych, bez obowi¹zku informowania osób, których one dotycz¹. Art. 2. [Wy³¹czenie stosowania przepisów ustawy] 1. Przepisów ustawy nie stosuje siê do imprez masowych nieodp³atnych organizowanych na te- renach zamkniêtych bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie jednostek organizacyj- nych podleg³ych, podporz¹dkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwoœci oraz ministrów w³aœci- wych: do spraw wewnêtrznych, do spraw oœwiaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wy¿szego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, je¿eli jed- nostki te s¹ organizatorami imprezy masowej w rozumieniu niniejszej ustawy. 2. W zakresie okreœlonym w rozdziale 3a ustawê stosuje siê do organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, pañstwowych jednostek organiza- cyjnych, zwi¹zków i klubów sportowych, w³aœcicieli obiektów sporto- wych, organizatorów imprez masowych oraz organizatorów podró¿y i po- bytu w zakresie, w jakim realizuj¹ zadania zwi¹zane z organizowaniem masowych imprez sportowych. Art. 3. [Definicje pojêæ] Ilekroæ w ustawie jest mowa o: 1) imprezie masowej – nale¿y przez to rozumieæ imprezê sportow¹, arty- styczn¹ lub rozrywkow¹, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebêd¹cym budynkiem lub na terenie umo¿li- wiaj¹cym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej ni¿ 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umo¿li- wiaj¹cego przeprowadzenie imprezy – nie mniej ni¿ 300; 1a) imprezie masowej o podwy¿szonym ryzyku – nale¿y przez to rozu- mieæ imprezê masow¹, w czasie której, jak wynika z posiadanych in- formacji i dotychczasowych doœwiadczeñ dotycz¹cych zachowania osób uczestnicz¹cych, istnieje obawa wyst¹pienia aktów przemocy lub agresji; w przypadku organizacji takiej imprezy wymienione w pkt 1 liczby miejsc dla osób wynosz¹ odpowiednio 300 i 200; 1b) masowej imprezie sportowej – nale¿y przez to rozumieæ imprezê ma- sow¹ maj¹c¹ na celu wspó³zawodnictwo sportowe lub popularyzowa- nie kultury fizycznej; 1c) czasie trwania imprezy masowej – nale¿y przez to rozumieæ okres od chwili udostêpnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy maso- wej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu; zabezpieczeniu imprezy masowej – nale¿y przez to rozumieæ ogó³ skoordynowanych przedsiêwziêæ podejmowanych przez organizatora 2) 4 A. Tekst ustawy Art. 3a BezpImMasU imprezy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostê, wojewodê, Policjê, Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpo¿arowej, s³u¿bê zdrowia, a w razie potrzeby przez inne w³aœciwe s³u¿by i organy; 4) 5) 6) 3) organizatorze imprezy masowej – nale¿y przez to rozumieæ osobê prawn¹, osobê fizyczn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ nieposiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej, przeprowadzaj¹c¹ imprezê masow¹; regulaminie obiektu lub imprezy masowej – nale¿y przez to rozumieæ przepisy wydane przez w³aœciciela, posiadacza, u¿ytkownika, zarz¹d- zaj¹cego obiektem lub organizatora imprezy masowej, zawieraj¹ce za- sady zachowania siê osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z obiektu lub terenu a tak¿e znajduj¹cych siê tam urz¹dzeñ; terenie zamkniêtym – nale¿y przez to rozumieæ teren zamkniêty w ro- zumieniu przepisów prawa budowlanego oraz teren bêd¹cy w trwa³ym zarz¹dzie jednostek podleg³ych, podporz¹dkowanych lub nadzorowa- nych przez Ministra Sprawiedliwoœci oraz ministrów w³aœciwych: do spraw oœwiaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wy¿szego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu; informacjach dotycz¹cych bezpieczeñstwa masowych imprez sporto- wych – nale¿y przez to rozumieæ okreœlone w art. 20e dane dotycz¹ce osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadaj¹cych osobo- woœci prawnej, obiektów sportowych i zdarzeñ zaistnia³ych w zwi¹zku z organizowaniem masowej imprezy sportowej; instytucjach zagranicznych – nale¿y przez to rozumieæ zagraniczne i miêdzynarodowe organy i instytucje, w tym w szczególnoœci narodo- we punkty informacyjne o charakterze policyjnym dla pi³ki no¿nej, w³aœciwe do zapobiegania i zwalczania przejawów przemocy i chuli- gañstwa w czasie masowych imprez sportowych, na podstawie Euro- pejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególnoœci meczów pi³ki no¿nej, sporz¹dzo- nej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 129, poz. 625), oraz decyzji Rady 2002/348/JHA z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa w zwi¹zku z meczami pi³karskimi o cha- rakterze miêdzynarodowym (Dz.Urz. WE L 121 z 08.5.2002 r.). 7) Art. 3a. [Wy³¹czenie stosowania przepisów ustawy] Nie s¹ imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywaj¹ce siê w te- atrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a tak¿e imprezy organizowane w pla- cówkach oœwiatowych, imprezy sportowe organizowane wy³¹cznie dla sportowców niepe³nosprawnych, imprezy organizowane w ramach wspó³za- wodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y oraz imprezy rekreacyjne. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: