Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00102 002524 20660632 na godz. na dobę w sumie
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort - książka
Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1539-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort

Wykrywanie i zwalczanie ataków sieciowych dla zaawansowanych

Każdy administrator sieci wie, jak ważna jest jej ochrona przed atakami z zewnątrz. Wie również, że jest to nieustająca walka z coraz bardziej zaawansowanymi technikami.

Raz postawiony firewall nie jest w stanie zapewnić sieci całkowitego bezpieczeństwa w nieskończoność, dlatego ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętne jej zastosowanie jest nieodłączną częścią pracy administratorów. Jeśli jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa sieci, książka ta jest dla Ciebie. Stanowi źródło wiedzy z zakresu wykorzystania oprogramowania open source i systemu Linux w walce o bezpieczeństwo sieci.

Michael Rash, autor wielu publikacji i książek, jest ekspertem w dziedzinie ochrony sieci. W książce Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort przedstawia sposób łączenia metod zabezpieczeń w systemie Linux przy użyciu iptables, Snort oraz psad, fwsnort i fwknop, których sam jest twórcą. Na praktycznych przykładach udowadnia skuteczność zastosowanych technologii, które są porównywalne z komercyjnymi, i pokazuje sposoby ich wykorzystywania. Dołączone do książki skrypty umożliwiają przetestowanie omawianych technologii w praktyce.

Poznaj niekomercyjne metody skutecznej ochrony sieci!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bezpieczeæstwo sieci w Linuksie. Wykrywanie atak(cid:243)w i obrona przed nimi za pomoc„ iptables, psad i fwsnort Autor: Michael Rash T‡umaczenie: Andrzej Stefaæski ISBN: 978-83-246-1539-1 Tytu‡ orygina‡u: Linux Firewalls: Attack Detection and Response with iptables, psad, and fwsnort Format: 170x230, stron: 352 Przyk‡ady na ftp: 1038 kB Bezpieczeæstwo sieci w Linuksie. Wykrywanie atak(cid:243)w i obrona przed nimi za pomoc„ iptables, psad i fwsnort Wykrywanie i zwalczanie atak(cid:243)w sieciowych dla zaawansowanych (cid:149) Jak wykrywa(cid:230) ataki i broni(cid:230) sieci na r(cid:243)¿nych warstwach sieciowych? (cid:149) Jak wykorzysta(cid:230) logi do automatycznego tworzenia regu‡ iptables? (cid:149) Jak zabezpieczy(cid:230) serwer przy u¿yciu metod pasywnej autoryzacji? Ka¿dy administrator sieci wie, jak wa¿na jest jej ochrona przed atakami z zewn„trz. Wie r(cid:243)wnie¿, ¿e jest to nieustaj„ca walka z coraz bardziej zaawansowanymi technikami. Raz postawiony firewall nie jest w stanie zapewni(cid:230) sieci ca‡kowitego bezpieczeæstwa w nieskoæczono(cid:156)(cid:230), dlatego ci„g‡e poszerzanie swojej wiedzy i umiejŒtne jej zastosowanie jest nieod‡„czn„ czŒ(cid:156)ci„ pracy administrator(cid:243)w. Je(cid:156)li jeste(cid:156) odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeæstwa sieci, ksi„¿ka ta jest dla Ciebie. Stanowi (cid:159)r(cid:243)d‡o wiedzy z zakresu wykorzystania oprogramowania open source i systemu Linux w walce o bezpieczeæstwo sieci. Michael Rash, autor wielu publikacji i ksi„¿ek, jest ekspertem w dziedzinie ochrony sieci. W ksi„¿ce Bezpieczeæstwo sieci w Linuksie. Wykrywanie atak(cid:243)w i obrona przed nimi za pomoc„ iptables, psad i fwsnort przedstawia spos(cid:243)b ‡„czenia metod zabezpieczeæ w systemie Linux przy u¿yciu iptables, Snort oraz psad, fwsnort i fwknop, kt(cid:243)rych sam jest tw(cid:243)rc„. Na praktycznych przyk‡adach udowadnia skuteczno(cid:156)(cid:230) zastosowanych technologii, kt(cid:243)re s„ por(cid:243)wnywalne z komercyjnymi, i pokazuje sposoby ich wykorzystywania. Do‡„czone do ksi„¿ki skrypty umo¿liwiaj„ przetestowanie omawianych technologii w praktyce. (cid:149) Konfiguracja iptables (cid:149) Atak i obrona w warstwach modelu OSI (cid:149) Instalacja i konfiguracja psad (cid:149) Integracja psad z oprogramowaniem zewnŒtrznym (cid:149) Konfiguracja systemu wykrywania w‡amaæ Snort (cid:149) Przetwarzanie sygnatur Snort na regu‡y iptables (cid:149) Automatyzacja przetwarzania sygnatur poprzez fwsnort (cid:149) Analiza i raporty psad (cid:149) Instalacja i konfiguracja fwknop (cid:149) Wizualizacja log(cid:243)w iptables Poznaj niekomercyjne metody skutecznej ochrony sieci! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści PODZIĘKOWANIA ................................................................................... 13 PRZEDMOWA ........................................................................................... 15 WPROWADZENIE ..................................................................................... 19 Dlaczego wykrywać ataki przy pomocy iptables? ......................................................................20 Co z dedykowanymi sieciowymi systemami wykrywania włamań? ...................................21 Głęboka obrona .................................................................................................................22 Wymagania .............................................................................................................................22 Literatura ................................................................................................................................23 Strona internetowa ................................................................................................................24 Podsumowanie rozdziałów ....................................................................................................24 1 KONFIGUROWANIE IPTABLES ................................................................. 27 iptables ...................................................................................................................................27 Filtrowanie pakietów z iptables ..............................................................................................28 Tabele ................................................................................................................................29 Łańcuchy ............................................................................................................................29 Dopasowania ......................................................................................................................30 Cele ....................................................................................................................................30 Instalacja iptables ....................................................................................................................31 Konfiguracja jądra ...................................................................................................................32 Najważniejsze opcje kompilacji Netfilter ...........................................................................33 Kończenie konfiguracji jądra ..............................................................................................35 Ładowalne moduły jądra kontra opcje wkompilowane i bezpieczeństwo ......................35 Bezpieczeństwo i minimalna kompilacja ................................................................................36 Kompilacja i instalacja jądra ....................................................................................................37 Instalacja binariów iptables działających w przestrzeni użytkownika .....................................38 Domyślna polityka bezpieczeństwa iptables ..........................................................................39 Wymagania polityki bezpieczeństwa ................................................................................. 39 Początek skryptu iptables.sh ............................................................................................. 41 Łańcuch INPUT ................................................................................................................. 42 Łańcuch OUTPUT ............................................................................................................. 44 Łańcuch FORWARD .......................................................................................................... 45 Translacja adresów sieciowych (NAT) .............................................................................. 46 Uaktywnianie polityki bezpieczeństwa .............................................................................. 47 Programy iptables-save i iptables-restore ......................................................................... 47 Testowanie polityki bezpieczeństwa: TCP ........................................................................ 50 Testowanie polityki bezpieczeństwa: UDP ....................................................................... 52 Testowanie polityki bezpieczeństwa: ICMP ...................................................................... 53 Podsumowanie ...................................................................................................................... 54 2 ATAK I OBRONA W WARSTWIE SIECIOWEJ ............................................. 55 Logowanie nagłówków warstwy sieci w iptables .................................................................. 56 Logowanie nagłówka IP ..................................................................................................... 56 Definicje ataków na warstwę sieci ........................................................................................ 59 Nadużycia w warstwie sieci ................................................................................................... 60 ICMP Ping z Nmap ............................................................................................................ 60 Fałszowanie pakietów IP (IP spoofing) .............................................................................. 61 Fragmentacja pakietów IP ................................................................................................. 63 Niskie wartości TTL .......................................................................................................... 63 Atak smerfów (the Smurf Attack) ..................................................................................... 65 Ataki DDoS ........................................................................................................................ 65 Ataki IGMP jądra Linuksa ................................................................................................... 66 Odpowiedzi w warstwie sieci ............................................................................................... 66 Filtrowanie w warstwie sieci ............................................................................................. 67 Odpowiedź wyzwalana w warstwie sieci .......................................................................... 67 Łączenie odpowiedzi w różnych warstwach ..................................................................... 68 3 OBRONA I ATAK W WARSTWIE TRANSPORTOWEJ ................................ 71 Logowanie nagłówków warstwy transportowej za pomocą iptables .................................... 72 Logowanie nagłówka TCP ................................................................................................. 72 Logowanie nagłówka UDP ................................................................................................ 74 Definicje ataków na warstwę transportową .......................................................................... 75 Nadużycia w warstwie transportowej ................................................................................... 75 Skanowanie portów ........................................................................................................... 76 Przemiatanie portów ......................................................................................................... 84 Ataki przewidujące sekwencję TCP .................................................................................. 85 SYN flood .......................................................................................................................... 85 Obrona w warstwie transportowej ....................................................................................... 86 Obrona protokołu TCP ..................................................................................................... 86 Obrona protokołu UDP .................................................................................................... 90 Reguły firewalla i listy kontrolne routera ........................................................................... 91 6 S p i s t r e ś c i 4 ATAK I OBRONA W WARSTWIE APLIKACJI ............................................ 93 Dopasowanie ciągów znaków w warstwie aplikacji przy użyciu iptables ..............................94 Obserwowanie rozszerzenia porównującego ciągi znaków w działaniu ...........................94 Dopasowywanie znaków niedrukowalnych w warstwie aplikacji ......................................96 Definicje ataków w warstwie aplikacji ...................................................................................97 Nadużycia w warstwie aplikacji ..............................................................................................98 Sygnatury Snort ..................................................................................................................98 Wykorzystanie przepełnienia bufora ..................................................................................99 Ataki typu SQL injection ..................................................................................................101 Czynnik ludzki ..................................................................................................................102 Szyfrowanie i kodowanie danych w aplikacji ........................................................................105 Obrona w warstwie aplikacji ................................................................................................106 5 WPROWADZENIE DO PSAD ................................................................... 107 Historia .................................................................................................................................107 Po co analizować logi firewalla? ............................................................................................108 Możliwości psad ...................................................................................................................109 Instalacja psad .......................................................................................................................109 Administracja psad ...............................................................................................................111 Uruchamianie i zatrzymywanie psad ................................................................................112 Unikalność procesu usługi ................................................................................................112 Konfiguracja polityki bezpieczeństwa iptables .................................................................112 Konfiguracja syslog ...........................................................................................................113 Klient usługi whois ............................................................................................................116 Konfiguracja psad .................................................................................................................117 /etc/psad/psad.conf ...........................................................................................................117 /etc/psad/auto_dl ..............................................................................................................123 /etc/psad/signatures ..........................................................................................................124 /etc/psad/snort_rule_dl ....................................................................................................124 /etc/psad/ip_options .........................................................................................................125 /etc/psad/pf.os ..................................................................................................................125 Podsumowanie .....................................................................................................................126 6 DZIAŁANIE PSAD: WYKRYWANIE PODEJRZANYCH DANYCH ............. 127 Wykrywanie skanowania portów przy pomocy psad ..........................................................128 Skanowanie TCP connect() ..............................................................................................129 Skanowanie TCP SYN ......................................................................................................132 Skanowanie TCP FIN, XMAS i NULL ..............................................................................134 Skanowanie UDP .............................................................................................................135 Ostrzeganie i raportowanie przy pomocy psad ...................................................................137 Ostrzeżenia psad wysyłane przez email ...........................................................................137 Raporty generowane przez psad do sysloga ....................................................................140 Podsumowanie .....................................................................................................................141 S p i s t r e ś c i 7 7 ZAAWANSOWANE ZAGADNIENIA PSAD: OD PORÓWNYWANIA SYGNATUR DO WYKRYWANIA SYSTEMÓW OPERACYJNYCH .............. 143 Wykrywanie ataku z wykorzystaniem reguł Snort ........................................................... 144 Wykrywanie skanera portów ipEye ................................................................................. 145 Wykrywanie ataku LAND ............................................................................................... 146 Wykrywanie ruchu na 0 porcie TCP ............................................................................... 147 Wykrywanie pakietów z zerową wartością TTL ............................................................. 147 Wykrywanie ataku Naptha DoS ...................................................................................... 148 Wykrywanie prób rutowania źródła ................................................................................ 148 Wykrywanie spamu komunikatora Windows Messenger ................................................ 149 Uaktualnienia sygnatur psad ................................................................................................ 150 Wykrywanie systemów operacyjnych ................................................................................. 151 Aktywne wykrywanie systemów operacyjnych za pomocą Nmap ................................. 151 Pasywne wykrywanie systemu operacyjnego z p0f ......................................................... 152 Raportowanie DShield ......................................................................................................... 154 Format raportów DShield ............................................................................................... 155 Przykładowy raport DShield ........................................................................................... 155 Przeglądanie danych o statusie psad .................................................................................... 156 Analizowanie archiwalnych logów ....................................................................................... 159 Tryb informacyjny/śledzenia ................................................................................................ 160 Podsumowanie .................................................................................................................... 161 8 AUTOMATYCZNA OBRONA ZA POMOCĄ PSAD .................................. 163 Zapobieganie włamaniom a aktywna obrona ...................................................................... 163 Minusy aktywnej obrony ..................................................................................................... 165 Rodzaje ataków ............................................................................................................... 165 Fałszywe alarmy .............................................................................................................. 166 Reagowanie za pomocą psad na atak .................................................................................. 166 Opcje ............................................................................................................................... 167 Zmienne konfiguracyjne .................................................................................................. 168 Przykłady automatycznej obrony ........................................................................................ 170 Konfiguracja automatycznej obrony ................................................................................ 170 Reakcja na skanowanie typu SYN .................................................................................... 171 Reakcja na skanowanie UDP ........................................................................................... 173 Sprawdzanie wersji oprogramowania za pomocą Nmap ................................................ 174 Reakcja na skanowanie typu FIN ..................................................................................... 174 Złośliwe fałszowanie skanowania .................................................................................... 175 Integrowanie automatycznych odpowiedzi psad z innymi narzędziami .............................. 176 Interfejs wiersza poleceń ................................................................................................. 176 Integracja ze Swatch ........................................................................................................ 178 Integracja z własnymi skryptami ...................................................................................... 179 Podsumowanie .................................................................................................................... 181 8 S p i s t r e ś c i 9 TŁUMACZENIE REGUŁ SNORT NA REGUŁY IPTABLES .......................... 183 Dlaczego warto używać fwsnort? ........................................................................................184 Dogłębna obrona .............................................................................................................185 Wykrywanie włamań zorientowane na cel i defragmentacja warstwy sieci .....................185 Małe wymagania ...............................................................................................................186 Bezpośrednie odpowiedzi ................................................................................................186 Przykłady przetłumaczonych sygnatur .................................................................................187 Sygnatura Nmap command attempt ................................................................................187 Sygnatura Bancos Trojan z Bleeding Snort .......................................................................188 Sygnatura próby połączenia PGPNet ...............................................................................189 Interpretacja reguł Snort przez fwsnort ...............................................................................190 Tłumaczenie nagłówka reguły Snort ................................................................................190 Tłumaczenie opcji reguł Snort: logowanie pakietów w iptables ......................................192 Opcje Snort i filtrowanie pakietów w iptables .................................................................195 Niewspierane opcje reguł Snort .......................................................................................207 Podsumowanie .....................................................................................................................209 10 URUCHOMIENIE FWSNORT ................................................................... 211 Instalacja fwsnort ..................................................................................................................211 Uruchomienie fwsnort .........................................................................................................214 Plik konfiguracyjny fwsnort ..............................................................................................215 Budowa skryptu fwsnort.sh .............................................................................................217 Parametry fwsnort ...........................................................................................................221 Obserwowanie fwsnort w działaniu ....................................................................................222 Wykrywanie Trin00 ..........................................................................................................223 Wykrywanie ruchu sieciowego związanego z wykonywaniem kodów powłoki systemu Linux ........................................................224 Wykrywanie i obrona przed trojanem Dumador .............................................................225 Wykrywanie i reagowanie na atak fałszujący pamięć podręczną DNS ............................227 Tworzenie białych i czarnych list .........................................................................................230 Podsumowanie .....................................................................................................................231 11 POŁĄCZENIE PSAD I FWSNORT ............................................................ 233 Łączenie wykrywania fwsnort i działań psad ........................................................................234 Atak na Setup.php z WEB-PHP ........................................................................................234 Aktywna obrona ...................................................................................................................238 psad kontra fwsnort .........................................................................................................238 Ograniczanie działań psad wobec ataków wykrytych przez fwsnort ...............................239 Łączenie działań fwsnort i psad ........................................................................................240 Cele DROP i REJECT .......................................................................................................242 S p i s t r e ś c i 9 Uniemożliwianie uaktualnień Metasploit ............................................................................. 245 Uaktualnienia Metasploit ................................................................................................. 245 Tworzenie sygnatury ....................................................................................................... 248 Zatrzymywanie uaktualnień Metasploit za pomocą fwsnort i psad ...................................... 249 Podsumowanie .................................................................................................................... 253 12 PORT KNOCKING A AUTORYZACJA POJEDYNCZYM PAKIETEM ........ 255 Redukcja możliwości ataku .................................................................................................. 256 Problem ataków 0-Day ....................................................................................................... 256 Odkrywanie ataków typu 0-Day ..................................................................................... 257 Wpływ na systemy wykrywania włamań wykorzystujące sygnatury .................................... 258 Dogłębna obrona ............................................................................................................. 259 Wywołania portów (port knocking) .................................................................................... 259 Uniemożliwienie wyszukiwania celów za pomocą Nmap ............................................... 261 Jawne sekwencje wywołań portów ................................................................................. 261 Zaszyfrowane sekwencje wywołań portów .................................................................... 263 Ograniczenia architektury techniki wywołań portów ..................................................... 266 Autoryzacja pojedynczym pakietem .................................................................................... 269 Przekraczanie ograniczeń wywołań portów ................................................................... 270 Ograniczenia architektoniczne SPA ................................................................................. 271 Zabezpieczanie przez utajnianie? ......................................................................................... 272 Podsumowanie .................................................................................................................... 274 13 WPROWADZENIE FWKNOP ................................................................... 275 Instalacja fwknop ................................................................................................................. 276 Konfiguracja fwknop ............................................................................................................ 278 /etc/fwknop/fwknop.conf ................................................................................................ 278 /etc/fwknop/access.conf .................................................................................................. 282 Przykładowy plik /etc/fwknop/access.conf ...................................................................... 285 Format pakietu SPA fwknop ................................................................................................ 286 Uruchomienie fwknop ......................................................................................................... 289 SPA i szyfrowanie symetryczne ....................................................................................... 289 SPA i szyfrowanie asymetryczne ..................................................................................... 292 Wykrywanie i powstrzymywanie ataku odtwarzającego pakiety .................................... 296 Fałszowanie adresu źródłowego pakietu SPA ................................................................. 298 Integracja OpenSSH z fwknop ......................................................................................... 299 SPA przez Tor ................................................................................................................. 300 Podsumowanie .................................................................................................................... 302 10 S p i s t r e ś c i 14 WIZUALIZACJA LOGÓW IPTABLES ........................................................ 303 Dostrzec nietypowe .............................................................................................................304 Gnuplot ................................................................................................................................306 Rysowanie wykresów w Gnuplot .....................................................................................307 Łączenie psad i Gnuplot ...................................................................................................308 AfterGlow ............................................................................................................................309 Wizualizacje ataków iptables ................................................................................................310 Skanowania portów .........................................................................................................310 Przemiatanie portów .......................................................................................................314 Robak Slammer ................................................................................................................318 Robak Nachi .....................................................................................................................319 Połączenia wychodzące z zaatakowanych systemów ......................................................321 Podsumowanie .....................................................................................................................323 A FAŁSZOWANIE ATAKU ......................................................................... 325 B SKRYPT FWSNORT ................................................................................. 331 SKOROWIDZ ......................................................................................... 337 S p i s t r e ś c i 11 4 Atak i obrona w warstwie aplikacji WARSTWA APLIKACJI ― SIÓDMA WARSTWA MODELU OSI ― TO DLA NIEJ STWORZONE SĄ NIŻSZE WARSTWY. GWAŁTOWNY WZROST INTERNETU JEST MOŻLIWY DZIĘKI NIŻSZYM WARSTWOM, ALE to aplikacje są główną siłą napędową. Istnieją tysiące aplikacji korzystających z Internetu, zaprojektowanych w celu uproszczenia złożonych zadań i rozwiązania problemów różnych grup ludzi ― od zwykłych konsumentów przez agencje rządowe do wielkich międzynarodowych korporacji. Najważniejszym zagadnieniem we wszystkich tych aplikacjach jest bezpieczeństwo i jak dotąd, jeśli sądzić na podstawie częstotliwo- ści ogłaszania słabości w miejscach takich jak Bugtraq, nie jest z tym najlepiej. Jeśli chodzi o włamania do systemu, najwięcej dzieje się w warstwie aplikacji. Najbardziej wartościowe cele jak interfejsy do banków internetowych i wrażliwych danych medycznych działają (lub są dostępne) w warstwie aplikacji i wśród za- grożeń widać trend dokonywania włamań dla zysków finansowych. Prywatność użytkowników jest w tej sytuacji naruszana przy okazji. Gdyby wymagania bez- pieczeństwa były traktowane z większym priorytetem we wszystkich fazach życia aplikacji ― przy projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu i utrzymywaniu ― by- libyśmy w lepszej sytuacji. Dopasowanie ciągów znaków w warstwie aplikacji przy użyciu iptables Jedną z najważniejszych funkcjonalności każdego IDS jest możliwość wyszu- kiwania podejrzanych fragmentów złośliwego kodu w danych warstwy aplikacji. Jednak z powodu mniej restrykcyjnych wymagań co do struktury protokołów warstwy aplikacji niż w przypadku warstwy sieci czy warstwy transportowej systemy wykrywania włamań muszą być bardziej elastyczne przy przeszukiwaniu danych warstwy aplikacji. Na przykład jeśli IDS przyjmuje, że pewna sekwencja bajtów jest nieszkodliwa (i może być zignorowana), zmiany w protokole warstwy aplikacji mogą sprawić, że to założenie będzie fałszywe, i spowodować przeoczenie przez IDS ataków przeprowadzanych w nieoczekiwany sposób. Słabości poszczególnych implementa- cji protokołów warstwy aplikacji mogą być wykorzystane za pomocą manipulacji w omijanych przez IDS sekcjach protokołu. W tej sytuacji potrzebny jest elastyczny mechanizm nadzorowania danych warstwy aplikacji. Możliwość porównywania ciągów znaków ze wszystkimi danymi warstwy aplikacji w całym ruchu sieciowym jest pierwszym krokiem w dobrym kierunku i jest dostarczana przez specjalne rozszerzenie iptables (string match extension). UWAGA Z tego powodu podkreśliłem konieczność włączenia wsparcia porównywania ciągów znaków w „Kończenie konfiguracji jądra” na stronie 35. Porównywanie ciągów znaków będzie również intensywnie wykorzystywane w rozdziałach 9., 10. i 11. przy omawianiu fwsnort. Rozszerzenie umożliwiające porównywanie znaków w iptables wykorzystuje szybki algorytm przeszukiwania ciągów znaków Boyera-Moore’a (http://www.cs. (cid:180)utexas.edu/users/moore/best-ideas/string-searching). Algorytm ten jest często wykorzystywany w systemach wykrywania włamań, również w najlepszym otwartym IDS ― Snort (http://www.snort.org) ― ze względu na swoją zdolność szybkiego porównywania ciągów znaków z przepływającymi danymi. UWAGA Porównywanie ciągów znaków pojawiło się w iptables od czasów jądra 2.4, ale zmiana architektury wpływająca na sposób przechowywania struktury danych opisującej pakiet w pamięci jądra (struktury sk_buff zyskały możliwość zapisy- wania w pamięci nieciągłej) uniemożliwiła działanie tego rozszerzenia w jądrach od 2.6.0 do 2.6.13.5. Rozszerzenie porównujące ciągi znaków zostało przepisane dla jądra 2.6.14 i od tego momentu zostało włączone do jądra. Obserwowanie rozszerzenia porównującego ciągi znaków w działaniu By przetestować rozszerzenie porównujące znaki w iptables, stworzymy prostą regułę sprawdzającą, czy działa ono tak, jak powinno. Poniższa reguła wykorzy- stuje cel LOG iptables do wygenerowania informacji w logach, gdy ciąg znaków 94 R o z d z i a ł 4 tester zostanie wysłany do serwera Netcat nasłuchującego na porcie 5001 TCP. (Niezbędna jest też reguła ACCEPT, by domyślna polityka bezpieczeństwa z roz- działu 1. umożliwiła ustanowienie połączenia TCP z zewnętrznego źródła). [iptablesfw]# iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 5001 -m string --string (cid:180) tester (cid:153) --algo bm -m state --state (cid:180)(cid:154) ESTABLISHED -j LOG --log-prefix tester [iptablesfw]# iptables -I INPUT 2 -p tcp --dport 5001 -j ACCEPT Warto zauważyć w (cid:153) parametr iptables --algo bm. Rozszerzenie porównują- ce ciągi znaków jest zbudowane przy wykorzystaniu mechanizmów przeszuki- wania tekstów z jądra Linux (znajdujących się w katalogu linux/lib w źródłach jądra). Wspiera ono wiele różnych algorytmów, łącznie z algorytmem przeszu- kiwania ciągów znaków Boyera-Moore’a (stąd powyższe bm) i algorytmem Knutha- Morrisa-Pratta (kmp)1. Argumenty linii poleceń --m state --state ESTABLISHED w (cid:154) ograniczają zakres operacji porównywania znaków do pakietów będących częścią ustalone- go połączenia TCP, co oznacza, że nie jest możliwe skłonienie iptables do po- równania ciągu znaków z danymi zawartymi w pakiecie ze sfałszowanym adresem źródłowym ― musi być ustanowione dwukierunkowe połączenie. Do ustawienia serwera TCP nasłuchującego na porcie 5001 użyjemy Netcat, a następnie w systemie ext_scanner, wykorzystując ten sam program, wyślemy ciąg znaków tester do serwera: [iptablesfw]$ nc -l -p 5001 [ext_scanner]$ echo tester | nc 71.157.X.X 5001 Następnie sprawdzimy, że w logach systemowych znajduje się zapis wyge- nerowany przez regułę LOG iptables: [iptablesfw]# tail /var/log/messages | grep tester Jul 11 04:19:14 iptablesfw kernel: tester IN=eth0 OUT= MAC=00:13:d3:38:b6:e4:00:30:48:80:4e:37:08:00 SRC=144.202.X.X (cid:180)DST=71.157.X.X LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=41843 DF PROTO=TCP SPT=55363 DPT=5001 WINDOW=92 RES=0x00 ACK PSH URGP=0 Warto powyżej zauważyć pogrubiony prefiks tester. W pozostałej części zapi- sanego komunikatu można znaleźć potwierdzenie, że opisywany pakiet został wy- słany z systemu ext_scanner do serwera Netcat nasłuchującego na porcie 5001. 1 Algorytm wyszukiwania ciągów znaków Boyera-Moore’a w większości zastosowań jest bardziej wydajny niż algorytm Knutha-Morrisa-Pratta. Złożoność algorytmu BM to O (n/m), podczas gdy złożoność KMP to O (n), gdzie n oznacza długość przeszukiwanego tekstu, a m to długość szukanego ciągu znaków. Pod adresem http://people.netfilter.org/pablo/textsearch znajdują się wykresy wydajności. A t a k i o b r o n a w w a r st w i e a p l i k a c j i 95 UWAGA Ten sam rezultat można osiągnąć, używając programu telnet (uruchomionego w try- bie liniowym) w roli klienta zamiast programu Netcat, tak by cały ciąg znaków tester był zawarty w jednym pakiecie. Działa to całkiem dobrze, ale telnet ma poważne ograniczenia: nie może kontaktować się z serwerami UDP i trudno jest za jego pomocą wygenerować dowolny znak niedrukowalny. Dopasowywanie znaków niedrukowalnych w warstwie aplikacji Działając jako klient, Netcat może komunikować się z serwerami UDP tak łatwo jak z tymi wykorzystującymi gniazda TCP. Po połączeniu z Perlem Netcat może wysyłać do sieci dowolne bajty, również takie, które nie są być reprezentowane jako drukowalne znaki ASCII. Jest to ważne, ponieważ wiele eksploitów wyko- rzystuje takie bajty; aby zasymulować działanie takiego eksploita, musimy mieć możliwość wysyłania takich samych bajtów z naszego klienta. Na przykład załóżmy, że konieczne jest wysłanie ciągu 10 znaków reprezen- tujących japońskiego jena do serwera UDP nasłuchującego na porcie 5002 i że ipta- bles musi wyłapać takie znaki. Zgodnie z zestawem znaków ISO 8859-9 (więcej informacji po wpisaniu man iso_8859-9 w linii poleceń systemu Linux) znak jena jest reprezentowany przez liczbę szesnastkową A5. Poniższe polecenia umożli- wiają wykonanie doświadczenia. Najpierw uruchamiamy iptables podając jako parametr --hex-string oraz bajty zapisane szesnastkowo zawarte pomiędzy dwoma znakami | jak poniżej: [iptablesfw]# iptables -I INPUT 1 -p udp --dport 5002 -m string --hex- (cid:180)string |a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5| --algo bm -j LOG --log-prefix YEN Następnie uruchamiamy serwer UDP nasłuchujący na porcie 50022. W końcu wykorzystujemy Perla do wygenerowania serii 10 szesnastkowych bajtów A5 i prze- kierowujemy to wyjście do programu Netcat, który wysyła je przez sieć do ser- wera UDP: [iptablesfw]$ nc -u -l -p 5002 [ext_scanner]$ perl -e print xa5 x10 | nc -u 71.157.X.X 5002 2 Uruchamianie serwera UDP w tym miejscu nie jest konieczne, ponieważ dane są wysyłane przez UDP bez wcześniejszego ustanawiania połączenia i iptables zobaczy pakiet UDP zawierający znaki jena niezależnie od tego, czy w przestrzeni użytkownika nasłuchuje serwer. Warto też zauważyć, że nie jest konieczne dodawanie reguły ACCEPT do polityki bezpieczeństwa, żeby wygenerowany został komunikat w logach (choć w takiej sytuacji dane nie dotrą do serwera z powodu domyślnej polityki DROP łańcucha INPUT). Aby zobaczyć, jak Netcat wyświetla dane po stronie serwera, należy dodać regułę ACCEPT dla portu 5002 UDP. 96 R o z d z i a ł 4 To wystarczy, by iptables dopasował odpowiednie dane, co można zobaczyć w logach (pogrubiony prefiks YEN): [iptablesfw]# tail /var/log/messages | grep YEN Jul 11 04:15:14 iptablesfw kernel: YEN IN=eth0 OUT= MAC=00:13:d3:38:b6:e4:00:30:48:80:4e:37:08:00 SRC=144.202.X.X (cid:180)DST=71.157.X.X LEN=38 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=37798 DF PROTO=UDP SPT=47731 (cid:180)DPT=5002 LEN=18 Definicje ataków w warstwie aplikacji Atak w warstwie aplikacji można zdefiniować jako czynność wykonywaną w celu wykorzystania aplikacji, użytkownika lub danych aplikacji do celów innych niż przewidziane przez właściciela lub administratora aplikacji. Zazwyczaj ataki warstwy aplikacji nie opierają się na wykorzystywaniu technik niższych warstw, ale techniki te (takie jak fałszowanie pakietów IP ― IP spoofing ― oraz skleja- nie sesji TCP ― TCP session splicing) są czasem wykorzystywane do zmiany sposobu, w jaki ataki warstwy aplikacji są dostarczane do celu. Możliwość przeprowadzania ataków warstwy aplikacji jest często wynikiem napiętych terminów przy tworzeniu programów. Programiści, pracując pod presją, nie mają wystarczająco dużo czasu na lokalizację i usuwanie błędów, co skutkuje słabościami bezpieczeństwa. Dodatkowo wielu programistów nie rozważa następstw używania poszcze- gólnych konstrukcji językowych, które mogą narazić aplikację na atak w niezbyt oczywisty sposób. W końcu wiele aplikacji ma złożoną konfigurację i bezpieczeń- stwo może zostać zmniejszone przez niedoświadczonych użytkowników uru- chamiających aplikacje z włączonymi ryzykownymi opcjami. Ataki warstwy aplikacji dzielą się na trzy kategorie: Wykorzystujące błędy programu. Tworzenie aplikacji jest złożonym przed- sięwzięciem i błędy programistyczne się zdarzają. W niektórych przypad- kach błędy te mogą spowodować powstanie poważnych słabości narażonych na atak z sieci. Dobrym przykładem jest tutaj możliwość przepełnienia bufora powstała z powodu wykorzystania niebezpiecznej funkcji bibliotecznej C, słabości aplikacji web polegającej na przekazywaniu niekontrolowanych zapy- tań do bazy danych (co może skutkować atakami typu SQL injection) i słabości witryn umieszczających niefiltrowaną zawartość od użytkowników (co może skutkować atakami typu XSS ― Cross-Site Scripting). Wykorzystanie zaufania użytkowników. Niektóre ataki wykorzystują za- ufanie użytkowników zamiast wykorzystywania błędów w oprogramowaniu. Ta- kie ataki wyglądają na zupełnie poprawne działania w zakresie interakcji z samą aplikacją, ale celem jest wykorzystanie zaufania ludzi używających aplikacji. A t a k i o b r o n a w w a r st w i e a p l i k a c j i 97 Phishing jest tutaj dobrym przykładem; celem nie jest aplikacja web ani serwer pocztowy, tylko osoba czytająca sfałszowaną stronę internetową lub list elektroniczny. Wyczerpanie zasobów. Podobnie jak w przypadku ataków DoS w warstwie transportowej lub sieci, aplikacja może ucierpieć z powodu nadmiaru danych wejściowych. Tego typu ataki powodują, że aplikacja przestaje być użyteczna dla wszystkich. Nadużycia w warstwie aplikacji Ciągle rosnąca złożoność aplikacji sieciowych powoduje, że wykorzystywanie słabości warstwy aplikacji staje się coraz łatwiejsze. W rozdziale 2. i 3. widzieliśmy kilka sposobów na kreatywne wykorzystanie warstwy sieciowej, ale tamte techniki są prozaiczne w porównaniu z niektórymi technikami wykorzystywanymi przeciw- ko aplikacjom. Podczas gdy implementacje większości protokołów warstwy sieciowej i trans- portowej są zgodne z wytycznymi RFC, nie ma standardu opisującego, jak po- szczególne aplikacje CGI powinny obsługiwać dane wprowadzane przez użyt- kownika z wykorzystaniem serwera WWW lub za pomocą aplikacji napisanych w językach programowania (jak C), które nie mają automatycznego sprawdzania zakresów lub zarządzania pamięcią. Czasem zupełnie nowa technika atakowania jest odkrywana i udostępniana społeczności ― dobrym przykładem jest pomysł mechanizmu HTTP Cross-Site Cooking, który polega na wykorzystaniu ciastek www (web cookies) innej domeny (dokładniejszy opis na stronie http://en.wikipedia.org/ wiki/Cross-site_cooking). W kolejnych sekcjach opisanych jest kilka typowych ataków na warstwę aplikacji. Niektóre ataki mogą być wykryte przy wykorzystaniu dopasowań zna- ków iptables i odpowiednia reguła iptables jest dołączona do każdego przykła- du. (Ale nie jest to pełna lista technik wykorzystywania aplikacji). Sygnatury Snort Jedną z lepszych metod zrozumienia ataków warstwy aplikacji jest przejrzenie zestawu sygnatur programu Snort3. Choć najnowsze sygnatury Snort nie są rozpo- wszechniane z kodem źródłowym Snort, projekt Bleeding Snort tworzy sygnatury najnowszych ataków w formacie programu Snort (http://www.bleedingsnort.com). 3 W społeczności skupionej wokół programu Snort nazywa się sygnaturami pojedyncze reguły, ale w społeczności skupionej wokół systemów wykrywania włamań sygnaturą nazywa się mechanizm opisywania całych ataków. W tej książce te dwa terminy są używane wymiennie ― nic nie ogranicza sygnatury do pojedynczego wzorca i dlatego poprawne jest nazywanie sygnaturami skomplikowanych opisów ataków. 98 R o z d z i a ł 4 UWAGA Sygnatury Snort zostaną dokładniej omówione w rozdziale 9. Tutaj wprowadzone zostaną możliwości nadzoru warstwy aplikacji dostarczane przez Snort. Połącze- nie reguł iptables z sygnaturami Snort jest kluczem do wykorzystania możliwości wykrywania włamań iptables. Rozważmy następującą sygnaturę Snort: alert tcp $EXTERNAL_NET any - $HTTP_SERVERS $HTTP_PORTS (msg: WEB- (cid:180)ATTACKS /etc/shadow access ; content: /etc/shadow ; (cid:180)flow:to_server,established; nocase; (cid:180)classtype:w eb-application-activity; sid:1372; rev:5;) Ta sygnatura wykrywa przesyłanie ciągu znaków /etc/shadow (pogrubiony powyżej) od klienta do serwera WWW. Serwer (i dowolny skrypt CGI, jaki uru- chamia) najczęściej działa jako użytkownik niemający wystarczających uprawnień do odczytania pliku /etc/shadow, ale napastnik nie musi o tym wiedzieć, zanim nie spróbuje dostać się do pliku. Snort szuka prób odczytania pliku. Aby iptables wygenerował do logów komunikat, gdy ciąg znaków /etc/shadow pojawi się w danych ustalonej sesji TCP z portem 80, należy ustawić następującą regułę: [iptablesfw]# iptables -I FORWARD 1 -p tcp --dport 80 -m state --state (cid:180)ESTABLISHED -m string --string /etc/shadow (cid:180)--algo bm -j LOG --log-prefix ETC_SHADOW Wykorzystanie przepełnienia bufora Przepełnienie bufora (buffer overflow) to atak wykorzystujący błąd programi- styczny w kodzie aplikacji polegający na tym, że rozmiar bufora jest niewystar- czający do zmieszczenia skopiowanych danych; termin przepełnienie jest uży- wany, ponieważ w takiej sytuacji nadpisywane są kolejne komórki pamięci za miejscem przeznaczonym na bufor. W przypadku przepełnienia bufora umiesz- czonego na stosie (stack) udane nadużycie powoduje nadpisanie adresu powrotu funkcji (również umieszczonego na stosie) w taki sposób, że wskazuje on na kod dostarczony przez napastnika. To umożliwia atakującemu kontrolowanie dalszego działania procesu. Inna klasa ataków przepełnienia bufora dotyczy obszarów pamię- ci dynamicznie alokowanych ze sterty (heap). Słabości związane z przepełnianiem bufora występują zazwyczaj w aplika- cjach C lub C++ z powodu niewłaściwego użycia pewnych funkcji bibliotecz- nych nieimplementujących automatycznego sprawdzania zakresów. Przykłada- mi takich funkcji są strcpy(), strcat(), sprintf(), gets() i scanf() oraz złe zarządzanie pamięcią zaalokowaną ze sterty za pomocą takich funkcji jak malloc() i calloc(). A t a k i o b r o n a w w a r st w i e a p l i k a c j i 99 UWAGA Znakomity opis pisania ataków przepełnienia bufora znajduje się w znanym doku- mencie Smashing the Stack for Fun and Profit Alepha One (http://insecure.org/ (cid:180)stf/smashstack.html). Hacking. Sztuka penetracji Jona Ericksona (Helion, 2004) jest również doskonałym źródłem technicznych informacji o tworzeniu eksploitów przepełniających bufor. Przy atakach sieciowych nie ma uniwersalnego sposobu wykrywania prób przepełnienia bufora. Z drugiej strony w przypadku aplikacji przesyłającej dane przez zaszyfrowany kanał atak wypełniający bufor 50 powtórzeniami niezako- dowanej litery A powinien być bardzo podejrzany. (Zaszyfrowane protokoły zazwy- czaj nie przesyłają wielu powtórzeń tego samego znaku). Jeśli istnieje taki sposób ataku i jest udostępniony publicznie, warto dodać regułę iptables wyszukującą tego typu zachowanie. Poniższa reguła może zostać użyta w przypadku komunikacji SSL. Warto zauważyć wielokrotnie powtórzoną literę A: [iptablesfw]# iptables -I FORWARD 1 -p tcp --dport 443 -m state --state (cid:180)ESTABLISHED -m string --string (cid:180) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -j LOG (cid:180)--log-prefix SSL OVERFLOW Ponieważ łatwo zmienić literę A wypełniającą bufor na dowolny inny znak, powyższą regułę łatwo obejść przez prostą modyfikację złośliwego kodu. Kod eksploita jest czasem używany przez zautomatyzowane robaki bez żadnych mo- dyfikacji, dlatego powyższa strategia może być efektywna w niektórych przy- padkach. Zestaw sygnatur Snort zawiera wiele sygnatur ataków przepełnienia bufora, ale wykrywają one atak bez konieczności wykrywania specyficznych bajtów wy- pełniających. Czasem sam rozmiar danych dostarczonych jako argument pew- nego polecenia aplikacji wskazuje na atak przepełnienia bufora. Na przykład poniższa sygnatura przepełnienia przy poleceniu chown serwera FTP. Wyszukuje ona co najmniej 100 bajtów danych po poleceniu chown w sesji FTP. alert tcp $EXTERNAL_NET any - $HOME_NET 21 (msg: FTP SITE CHOWN (cid:180)overflow attempt ; (cid:180)flow:to_server,established; content: SITE ; nocase; content: CHOWN ; (cid:180)distance:0; nocase; (cid:180)isdataat:100,relative; pcre: /^SITEs+CHOWNs[^ ]{100}/smi ; (cid:180)reference:bugtraq,2120; reference:cve,2001-0065; (cid:180)classtype:attempted-admin; sid:1562; rev:11;) Choć iptables nie obsługuje wyrażeń regularnych (w takim wypadku pogru- biony wyżej warunek pcre mógłby być zapisany w regule iptables bez zmian), możemy stworzyć dobre przybliżenie tej reguły Snort dla iptables. Na przykład poniższa reguła iptables wyszukuje ciągi znaków site i chown oraz wykorzystuje 100 R o z d z i a ł 4 dopasowanie length do wyszukania pakietu z co najmniej 140 bajtami. (Dodane jest 20 bajtów na nagłówek IP i 20 bajtów na nagłówek TCP, ponieważ dopaso- wanie length wykonywane jest z danymi nagłówka warstwy sieci). [iptablesfw]# iptables -I FORWARD 1 -p tcp --dport 21 -m state --state (cid:180)ESTABLISHED -m string --string site --algo bm -m string --string (cid:180) chown --algo bm -m length --length 140 -j LOG --log-prefix (cid:180) CHOWN OVERFLOW Ataki typu SQL injection Ataki typu SQL injection wykorzystują taką sytuację w aplikacji, gdy dane wpro- wadzane przez użytkownika nie są sprawdzane ani poprawnie filtrowane przed włączeniem do zapytania SQL. Sprytny napastnik może wykorzystać możliwość zagnieżdżania SQL do stworzenia nowego zapytania i potencjalnego zmodyfi- kowania lub odczytania danych z bazy. Typowymi celami tego typu ataków są aplikacje CGI, które są wykonywane przez serwer WWW i stanowią interfejs do bazy danych. Załóżmy na przykład, że aplikacja CGI sprawdza nazwę użytkownika i hasło w bazie, wykorzystując nazwę użytkownika i hasło wprowadzone za pomocą przeglądarki WWW przez skrypt CGI. Jeśli nazwa użytkownika i hasło nie są odpowiednio filtrowane, zapytanie wykorzystywane do przeprowadzenia we- ryfikacji może być podatne na wprowadzenie kodu SQL. Taki atak może zmie- nić zapytanie tak, że nie tylko dokona ono porównania, ale również zmodyfikuje dane dodatkowym zapytaniem. Napastnik może wykorzystać ten sposób do ustawienia hasła dowolnemu użytkownikowi, być może nawet administratorowi. Trudno wykrywać typowe ataki SQL injection, ale kilka reguł Snort działa całkiem dobrze na wybrane typy ataków. Na przykład poniższa sygnatura Ble- eding Snort wykrywa, że atakujący próbuje obciąć część zapytania SQL przez wprowadzanie pojedynczego znaku „ ” w (cid:153) łącznie z dwoma znakami „-” w (cid:154) (z bajtami NULL po każdym znaku). Dwa znaki „-” powodują, że dalsza część za- pytania SQL jest uznawana za komentarz, co można wykorzystać do usunięcia ograniczeń, które mogą być umieszczone dalej w zapytaniu jako dodatkowe po- łączenia za pomocą innych pól. alert tcp $EXTERNAL_NET any - $SQL_SERVERS 1433 (msg: BLEEDING-EDGE (cid:180)EXPLOIT MS-SQL SQL Injection closing string plus line comment ; flow: (cid:180)to_server,established; content:(cid:153) |00| ; content:(cid:154) -|00|-|00| ; (cid:180)reference:url,www.nextgenss.com/papers/more_advanced_sql_injection.pdf; (cid:180)reference:url,www.securitymap.net/sdm/docs/windows/mssql-checklist.html; (cid:180)classtype: attempted-user; sid: 2000488; rev:5; ) Tą regułę Snort można stosunkowo łatwo przetłumaczyć na regułę iptables łącznie ze znakami NULL dzięki opcji --hex-string. A t a k i o b r o n a w w a r st w i e a p l i k a c j i 101 [iptablesfw]# iptables -I FORWARD 1 -p tcp --dport 1433 -m state (cid:180)--state ESTABLISHED -m string --hex-string |00| --algo bm -m string (cid:180)--hex-string -|00|-|00| --algo bm -j LOG --log-prefix SQL (cid:180)INJECTION COMMENT Jedyną wadą sygnatury Snort i jej odpowiednika dla iptables jest to, że nie jest uwzględniana kolejność zawartych ciągów znaków. Jeśli pakiet będący częścią ustanowionego połączenia TCP zawiera te ciągi w odwrotnej kolejności (ze zna- kami NULL zapisanymi w notacji szesnastkowej Snort), na przykład -|00|-|00| foo bar |00| zamiast |00| foo bar -|00|-|00|, to zarówno sygnatura Snort, jak i reguła iptables zostanie dopasowana. W przypadku niektórych sygnatur może to spowodować wzrost ilości fałszywych alarmów, jeśli jest możliwe, by po- prawne były dane zawierające fragmenty złośliwego kodu w zmienionej kolej- ności. UWAGA Więcej informacji o atakach typu SQL injection można znaleźć w dokumencie http://www.nextgenss.com/papers/more_advanced_sql_injection.pdf. Czynnik ludzki Jednymi z najbardziej problematycznych ataków w dzisiejszym Internecie są te skierowane bezpośrednio przeciwko ludziom używającym aplikacji. Tego typu ataki obchodzą najlepsze algorytmy szyfrowania i schematy uwierzytelniania dzięki wykorzystaniu ludzkiej naiwności. Na przykład jeśli napastnik skłoni osobę do użycia lub pobrania i użycia złośliwej aplikacji albo podania lub użycia podrobionego klucza szyfrującego czy hasła, może przejść nawet najbardziej za- awansowane mechanizmy bezpieczeństwa. Czasem wykorzystanie ludzi może być łatwiejsze niż znalezienie dziury w zabezpieczonym systemie, aplikacji lub schemacie szyfrowania. Phishing Phishingiem nazywa się atak, w którym użytkownik zostaje skłoniony do poda- nia w nieodpowiednim miejscu danych autoryzacyjnych zasobu sieciowego ta- kiego jak na przykład konto bankowe. Zazwyczaj atak taki przeprowadzany jest przez wysłanie do użytkowników oficjalnie wyglądającego listu elektronicznego z żądaniem zalogowania się do konta internetowego i wykonania pewnych „pil- nych” czynności związanych z bezpieczeństwem jak zmiana hasła. (Gdyby nie przykre efekty udanego ataku, można byłoby to uznać za świetny dowcip). Za- mieszczony odnośnik wygląda na poprawny, ale jest nieznacznie zmieniony, tak by kierować użytkownika na stronę kontrolowaną przez napastnika, ale bardzo podobną do prawdziwej. Gdy tylko zaatakowani użytkownicy odwiedzą stronę i wpiszą swoje dane, są one przechwytywane przez napastnika. Poniżej zamieszczony jest przykładowy list, który otrzymałem ze sfałszowanego adresu support@citibank.com z tematem Citibank Online Security Message: 102 R o z d z i a ł 4 When signing on to Citibank Online, you or somebody else have made (cid:180)several login attempts and reached your daily attempt limit. As an (cid:180)additional security measure your access to Online Banking has been (cid:180)limited. This Web security measure does not affect your access to (cid:180)phone banking or ATM banking. Please verify your information (cid:180) a href= http:// 196.41.X.X/sys/ onMouseMove= window.status= (cid:180) https://www.citibank.com/us/cards/index.jsp ;return true; (cid:180)onMouseout= window.status= here /a , before trying to sign on again. (cid:180)You will be able to attempt signing on to Citibank Online within (cid:180)twenty-four hours after you verify your information. (You do not have (cid:180)to change your Password at this time.) Nieszkodliwe sformułowania sprawiają wrażenie serdecznego i pomocnego nastawienia („several login attempts” i „You do not have to change your pas- sword…”), a odnośnik internetowy jest chytrze zmodyfikowany. Zawiera on wbudowany fragment kodu JavaScript powodującego, że przeglądarka po jego wskazaniu wyświetla poprawny odnośnik do strony Citibanku w pasku statusu, mimo że link naprawdę wskazuje adres http://196.41.X.X/sys na serwerze kon- trolowanym przez napastnika4. Serwer ten wyświetla stronę wyglądającą iden- tycznie jak poprawna strona na prawdziwym serwerze Citibanku. Na szczęście iptables może wykryć ten konkretny list przeglądany w sesji WWW za pomocą następującej reguły: [iptablesfw]# iptables -I FORWARD 1 -p tcp --dport 25 -m state --state (cid:180)ESTABLISHED -m string --string (cid:153) http://196.41.X.X/sys/ --algo bm -m (cid:180)string --hex-string (cid:154) window.status=|27|https://www.citibank.com -j (cid:180)LOG --log-prefix CITIBANK PHISH W (cid:153) i (cid:154) reguła wykonuje dopasowanie dwóch ciągów znaków http://196. (cid:180)41.X.X/sys/ i window.status= https://www.citibank.com do danych prze- syłanych w połączeniach TCP z portem SMTP. Pierwszy ciąg znaków w sygna- turze dopasowuje konkretny fałszywy serwer i dlatego ta reguła nie chroni przed innymi podobnymi atakami na konta Citibanku. Drugi ciąg znaków jest również istotny, ponieważ szuka adresu strony WWW Citibanku podanego jako argument właściwości window.status JavaScript. Podczas gdy prawdziwa strona Citibanku może również zawierać tego typu konstrukcje, kombinacja tych dwóch ciągów znaków w jednym liście elektronicznym jest bardzo podejrzana i ryzyko wywołania fałszywego alarmu przez Snort lub iptables jest niewielkie (niezależnie od kolejności wystąpienia wzorców). 4 Nie wszystkie przeglądarki działają w ten sam sposób; widziałem Microsoft IE wyświetlający poprawny adres internetowy w pasku statusu, podczas gdy Firefox wyświetlał sfałszowany odnośnik (prawdopodobnie wynikało to z tego, że wersja Firefoxa, której używałem, nie interpretowała kodu JavaScript wbudowanego w ten sposób w znaczniki. A t a k i o b r o n a w w a r st w i e a p l i k a c j i 103 Należy maksymalizować efektywność sygnatur nowych ataków przez za- chowanie balansu pomiędzy zwiększaniem czułości detekcji i redukowaniem częstotliwości fałszywych alarmów. Jednym z najlepszych sposobów jest wyszu- kiwanie wzorców, które nie powinny pojawić się przy poprawnej komunikacji w sieci. Jeśli pojawi się nowy atak na nowy cel, dobrymi kandydatami na wzorce do zawarcia w sygnaturze są adres IP złośliwego serwera (choć może być zaw- sze zmieniony przez napastnika) i dowolny fragment tekstu lub kodu (jak ciąg znaków window.status w przykładzie z Citibankiem). Backdoory i logowanie klawiszy Backdoorem nazywa się program, który zawiera funkcjonalność udostępnioną napastnikowi bez wiedzy uprawnionego użytkownika. Na przykład trojan Sdbot5 umożliwia dostęp do systemu, łącząc się z kanałem IRC, gdzie napastnik czeka, żeby wydać polecenie. Backdoor jest napisany w ten sposób, że atakujący musi wprowadzić odpowiednie hasło, zanim jakiekolwiek polecenie zostanie wyko- nane. To wprowadza pewien rodzaj autoryzacji przy komunikacji z backdoorem i zapewnia, że tylko napastnik, który włamał się do systemu, może go kontrolować. Celem backdoora jest niezauważalne umożliwienie napastnikowi wykony- wania dowolnej czynności na zdalnym komputerze od zapisywania wciśniętych klawiszy w celu poznania haseł do zdalnego kontrolowania całego systemu. Niektóre backdoory uruchamiają nawet swoje własne sniffery sieciowe skonfi- gurowane do wyszukiwania informacji o nazwach użytkowników i hasłach z proto- kołów, które przesyłają takie dane czystym tekstem jak telnet lub FTP (choć przejęcie takich informacji z innych systemów jest mało prawdopodobne w sie- ciach opartych na przełącznikach, chyba że backdoor jest zainstalowany na urządzeniu pracującym jako gateway lub firewall). FsSniffer jest przykładem takiego backdoora. Jest on wykrywany za pomocą poniższej reguły Snort: alert tcp $HOME_NET any - $EXTERNAL_NET any (msg: BACKDOOR FsSniffer (cid:180)connection attempt ; flow: (cid:153) to_server,established; content: (cid:180)(cid:154) RemoteNC Control Password|3A| ; reference:nessus,11854; (cid:180)classtype:trojan-activity; sid:2271; rev:2;) W (cid:153) reguła Snort kontroluje pakiety będące częścią ustanowionego połą- czenia TCP i skierowane do serwera, a w (cid:154) reguła szuka w danych warstwy aplika- cji ciągu znaków, który jednoznacznie identyfikuje próbę autoryzacji w FsSniffer6. Po przeniesieniu do iptables reguła ta ma postać przedstawioną poniżej. (Dopasowanie stanu ESTABLISHED w (cid:153) zapewnia, że pakiet jest częścią ustano- 5 Więcej informacji na stronie http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid= (cid:180)2002-051312-3628-99 tabid=2. 6 W zasadzie ktoś mógłby wysłać ciąg znaków RemoteNC Control Password: do dowolnego serwera TCP niekoniecznie w celu autoryzacji w backdoorze FsSniffer, ale mimo wszystko takie działanie jest podejrzane. 104 R o z d z i a ł 4 wionego połączenia TCP, a argument --hex-string w (cid:154) powoduje, że kod szes- nastkowy x3A zawarty w oryginalnej regule jest poprawnie przeniesiony). [iptablesfw]# iptables -I FORWARD 1 -p tcp -m state --state (cid:153) (cid:180)ESTABLISHED -m string --hex-string (cid:154) RemoteNC Control Password|3A| (cid:180)--algo bm -j LOG --log-ip-options --log-tcp-options --log-prefix (cid:180) FSSNIFFER BACKDOOR Szyfrowanie i kodowanie danych w aplikacji Dwa czynniki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bezpieczeństwo sieci w Linuksie. Wykrywanie ataków i obrona przed nimi za pomocą iptables, psad i fwsnort
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: