Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00638 014600 21020820 na godz. na dobę w sumie
Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych 1964-2009 - ebook/pdf
Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych 1964-2009 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 75
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-4013-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

„Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych 1964-2009” stanowi rezultat części własnych badań naukowych autora nad przeszłością polskiego ekslibrisu, jego kolekcjonerstwa i nauki zajmującej się badaniem znaku książkowego. Powstała z potrzeby zebrania, usystematyzowania i upowszechnienia zawartości wszystkich czasopism ekslibrisoznawczych jakie ukazywały się kiedykolwiek w Polsce. Jest pierwszym wydawnictwem dotyczącym tych czasopism w kraju. Stanowi pełny i kompletny wykaz artykułów i innych treści zamieszczonych w omawianych publikacjach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 TOMASZ SUMA BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 – 2009 2013 BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 3 © Copyright by Tomasz Suma, 2013 ISBN 978-83-272-4013-2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji zabronione bez pisemnej zgody autora Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych 1964-2009 Tomasz Suma Self Publishing Wydanie I, lipiec 2013 BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 SPIS TREŚCI 4 WSTĘP ………………………………………...…………………………………………………………………………………. 3 BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM EXLIBRIS ŚLĄSKI …………………………………..………….………………………………………………..…………… 8 W KRĘGU EKSLIBRISU …………………………….……………………………………………..…………….………… 15 EX LIBRIS POLSKI …………………………………….…….………………………………………………….……………. 27 EKSLIBRIS POLSKI …………………………………….…………………………………………...………….…………… 29 EL ………………………………………………………………………………………………………………….…..…………… 36 WOKÓŁ EX LIBRISU ……………………………….….…………………………………………………..……………….. 43 EX BIBLIOTHECA ……………………………………………………………………………………….……………………. 49 INDEKS ………………….………………………………………..………………………………………….…….…………… 76 BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 WSTĘP 5 „Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych 1964-2009” stanowi rezultat części moich badań naukowych nad przeszłością polskiego ekslibrisu, jego kolekcjonerstwa i nauki zajmującej się badaniem znaku książkowego. Powstała z potrzeby zebrania, usystematyzowania i upowszechnienia zawartości wszystkich czasopism ekslibrisoznawczych jakie ukazywały się kiedykolwiek w Polsce. Jest pierwszym wydawnictwem dotyczącym tych czasopism w kraju. Stanowi pełny i kompletny wykaz artykułów i innych treści zamieszczonych w omawianych publikacjach. Potrzeba napisania niniejszej bibliografii jest tym większa, że polskie czasopisma ekslibrisoznawcze są rzadkimi publikacjami, a dostęp do nich jest bardzo ograniczony, gdyż jak dotąd nie zostały zgromadzone w komplecie w jednym miejscu, w jednej publicznej bibliotece, zaś stanowią nieocenione (a także niedoceniane przez badaczy) źródło wiedzy o ekslibrisie, a także źródło do badań zarówno nad dziejami samego znaku książkowego, jego kolekcjonerstwa i historii, jak również nad przeszłością polskiej prasy specjalistycznej. Publikacja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla historyków i miłośników ekslibrisu polskiego oraz badaczy prasy polskiej, jak również wszelkich innych kręgów osób typu bibliografii zainteresowanych specjalistycznych, poświęconych ściśle określonym zagadnieniom i wąskiemu zakresowi „Bibliografia…” należy do tematem. Niniejsza wiedzy. Ograniczenie czasowe „Bibliografii…” wynika z historii polskiego czasopiśmiennictwa ekslibrisoznawczego: rok 1964 jest datą wydania pierwszego w Polsce sensu stricte odrębnego pisma poświęconego zagadnieniom ekslibrisu i kolekcjonerstwa, jakim był katowicki periodyk „Exlibris Śląski”, zaś rok 2009 stanowi datę wydania ostatniego numeru ogólnopolskiego pisma „Ex Bibliotheca” i zaprzestania jego działalności. Od tegoż roku 2009 nie ma i wyodrębnionego czasopisma już w Polsce żadnego specjalistycznego przeznaczonego dla twórców, kolekcjonerów i miłośników ekslibrisu. Stąd też nadarzyła się dla nauki bardzo dobra okazja zebrania całości zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych, stanowiących dziś zamkniętą część historii znaku książkowego i historii prasy. Dzieje polskiej prasy ekslibrisoznawczej są bardzo interesujące. Odkąd bowiem żyje kolekcjonerstwo ekslibrisu, którego początki przypadają na piękny wiek XIX, zawsze istniała potrzeba dzielenia się wiedzą i rezultatami badań naukowych, informacjami i doświadczeniem BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 6 o historii zgromadzonych kolekcji oraz ekslibrisów, poszukiwaniem nowych kontaktów, aktualnym życiu ekslibrisowym, promowaniu twórców znaku książkowego, a przede wszystkim oddzieleniu wszelkich zagadnień kolekcjonerskich i ekslibrisowych od tematów bibliofilskich, z którymi zwykło się księgoznak utożsamiać. Niestety wiele prób powołania do życia specjalistycznego czasopisma w Polsce w XIX i XX wieku nie skutkowało realizacją ambitnych zamierzeń i długo polscy ekslibrisoznawcy, kolekcjonerzy i miłośnicy małej grafiki musieli zadowolić się publikowaniem artykułów w rozmaitych czasopismach bibliotecznych, bibliofilskich, branżowych i innych specjalistycznych. Pierwsze wydawnictwo periodyczne ściśle przeznaczone dla interdyscyplinarnych zagadnień związanych z ekslibrisem powstało dopiero po II wojnie światowej, w 1964 roku. Był to wspomniany wyżej katowicki „Exlibris Śląski”. Od tego czasu w Polsce siedmiokrotnie podejmowano próby utworzenia ogólnopolskiego czasopisma ekslibrisoznawczego, które kończyły się z różnym skutkiem. Najczęściej powstawały periodyki znajdujące swych odbiorców jedynie w społecznościach lokalnych znacznie ograniczając krąg czytelników, inne wychodziły ze zbyt dużą przerwą, co zmniejszało zainteresowanie pismem, a nawet pamięć o nim; jeszcze inne ograniczały się raptem do numerów startowych i ze względów prozaicznych nie wyszły poza jeden – dwa numery. Wśród polskich czasopism ekslibrisoznawczych był tylko jeden periodyk – co należy mocno podkreślić – któremu udało się osiągnąć pięć podstawowych atutów dobrego czasopisma ekslibrisoznawczego, zgodnie ze stuletnimi dążeniami kolekcjonerów, to znaczy: 1° rzetelność i kompetencję, 2° regularność wydawniczą, 3° ogólnopolski zasięg odbiorców, 4° dostępność pisma dla wszystkich autorów chcących zamieszczać swe teksty w czasopiśmie oraz 5° długowieczność pisma na rynku prasowym. Mowa tu o półroczniku „Ex Bibliotheca”, wydawanym nieprzerwanie w zakończyć swą jakże potrzebną i pożądaną działalność, kiedy cofnięto na nie dotację1. latach 1999-2009. Niestety, i to czasopismo musiało „Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych 1964-2009”, pierwsza w historiografii ekslibrisoznawczej tycząca się periodyków, rejestruje treść wszystkich dotychczasowych czasopism ekslibrisoznawczych kiedykolwiek wydawanych w Polsce, niezależnie od częstotliwości ich ukazywania się oraz zasięgu odbiorców. Należy podkreślić, że nie rejestruje artykułów dotyczących ekslibrisu, a ukazujących się w innych, niż te specjalistyczne, czasopismach. Pod pojęciem „czasopisma ekslibrisoznawczego” rozumieć więc należy tylko te periodyki, które powstały z przeznaczeniem i myślą wyłącznie o ekslibrisie oraz przeróżnych działaniach z nim związanych, jak kolekcjonerstwo, miłośnictwo, twórczość, promocja i historia znaku książkowego. Tym samym z ewidencjonowania wyłączono 1 Omówienie dziejów polskiej prasy ekslibrisoznawczej zob.: T. Suma, Przegląd polskich czasopism i informatorów ekslibrisoznawczych, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2012, z. 23. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 7 wszystkie czasopisma bibliofilskie i księgoznawcze, jak choćby przedwojenne „Exlibris (1917- 1929) i „Silva Rerum” (1925-1931, 1938-1939) oraz powojenne „Kuryer Wszędziebylski” (1975- 1978), „Bibliofil” (1987-1988) i „Akapit” (1996 – nadal), mylnie niejednokrotnie utożsamiane z ekslibrisem, choć zawierające liczne rozprawy i przyczynki z historii księgoznaku. Ewidencją objęto więc następujące periodyki, zachowując układ chronologiczny:  „Exlibris Śląski” – pierwsze polskie czasopismo ekslibrisoznawcze, wydawane regularnie jako miesięcznik, od stycznia 1964 do grudnia 1965 r. w Katowicach, redagowane jednoosobowo przez Julię Mękicką. Ukazały się 24 numery pisma (najwięcej wśród polskiej prasy ekslibrisoznawczej), w znacznej mierze uzupełniane oryginalnymi ekslibrisami śląskich twórców. Czasopismo w formie maszynopisu o formatu A4 reprodukowane było na denaturowym powielaczu w 50 egzemplarzach, jednostronnie zapisanych luźnych kartkach rozchodziło się między członkami Koła Miłośników Ekslibrisu, a osiem egzemplarzy wysyłanych było do zbiorów: Ossolineum we Wrocławiu, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie i Tadeusza Solskiego we Wrocławiu – po jednym egzemplarzu oraz po dwa egzemplarze otrzymywały Koła Miłośników Ekslibrisu przy Polskich Towarzystwach Archeologicznych w Katowicach i Warszawie. „Exlibris Śląski” był biuletynem Koła Miłośników Ekslibrisu w Katowicach i nastawiony był na promocję wyłącznie śląskich twórców i kolekcjonerów ekslibrisu. „Exlibris Śląski” miał zasięg regionalny ograniczony do Górnego Śląska.  „W Kręgu Ekslibrisu” – biuletyn wewnętrzny wrocławskiego Koła Miłośników Ekslibrisu. Czasopismo to było najdłużej ukazującym się periodykiem ekslibrisoznawczym w Polsce, wychodziło w latach 1980 – 2004, nieregularnie, z dużymi przerwami, a na przestrzeni 24 lat jego funkcjonowania powstało ledwie 16 numerów pisma. Również nakład nie był jednolity i wahał się od 300-350 (nr 1-2) do 250 egzemplarzy (pozostałe numery). Pierwsze numery „W Kręgu Ekslibrisu” wykonywane były maszynopisowo i powielane na kiepskiej jakościowo drukarce; starannie później powielane w czasopismo było drukarni, bardzo przygotowywane w zręcznym formacie A5, z dobrej jakości fotografiami. Redagowane było przez kilka osób związanych z wrocławskim KME, skład redakcyjny zmieniał się rzadko, a tworzyli go: Jerzy Drużycki, Stanisław J. Gruczyński, Romuald M. Łuczyński (red. nacz.), Mieczysław Mazurkiewicz, Mieczysław Radojewski, Czesław Rodziewicz (red. graficzny), Emilia Jabłońska, BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI 8 POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 Elżbieta Stańdowa (sekretarz) i Jerzy Waygart (współpracujący z redakcją). „W   Kręgu Ekslibrisu” miał zasięg regionalny ograniczony do Dolnego Śląska, rozdawany bezpłatnie wśród członków i sympatyków Koła Miłośników Ekslibrisu we Wrocławiu, zawierał teksty opracowane przez lokalnych autorów i dotyczące wrocławskich oraz dolnośląskich twórców i kolekcjonerów. „Ex Libris Polski” – trzecie w kolejności czasopismo ekslibrisoznawcze. Ukazał się tylko jeden jego numer w 1981 r., w całości zredagowany przez Józefa Tadeusza Czosnykę w Wojcieszowie i drukowane na gładkim papierze o kremowym zabarwieniu. Było to pierwsze czasopismo mające aspiracje do charakteru ogólnopolskiego, zarówno w treści, jak i zasięgu. „Ekslibris Polski” – wydawany w Legnicy w 1990 r. oraz w Warszawie w 1996 i 1997 r. Powstał jako organ nieformalnego Polskiego Towarzystwa Miłośników Ekslibrisu, które zakończyło swą działalność wraz z wydawaniem „Ekslibrisu Polskiego” w 1990 r. Ukazało się tylko sześć numerów czasopisma w nakładzie 600-1000 egzemplarzy: dwa o podwójnej numeracji w 1990 r. oraz po jednym numerze pojedynczym w roku 1996 i 1997. Po długiej przerwie między 1990 a 1996 rokiem nastąpiła reaktywacja pisma w ramach działalności Małej Galerii Ekslibrisu Wypożyczalni Nr 75 w Warszawie (późniejsza Warszawska Galeria Ekslibrisu), którą współtworzył J.T. Czosnyka, założyciel czasopisma. Magazyn miał charakter ogólnopolski zarówno w treści, jak i kolportażu. Redagowany był przez zespół w składzie: Ryszard Bandosz, Józef Tadeusz Czosnyka, Zdzisław Dąbek, Mirosław Drews, Anna Masojć, Mirosław Zbigniew Wojalski i Jan Żyżak w 1990 roku oraz przez zespół w składzie: Anna Buta – Kluska, Józef Tadeusz Czosnyka, Barbara Darkowska, Zygmunt Gontarz, Janina Saffarini, Józef Zdunek. Starannie drukowane w formacie B4 na kremowym twardym papierze. Periodyk był sprzedawany w 1990 r. na subskrypcję i wysyłkowo oraz rozdawany bezpłatnie w latach 1996- 1997.  „El” – półrocznik wydawany własnym sumptem i z przedpłat czytelniczych przez Janusza Mikołaja Szymańskiego w latach 1990-1997 w Warszawie w nakładzie 100 egzemplarzy numerowanych. Ukazało się 16 numerów pisma, które zakończyło swą egzystencję wraz ze śmiercią J.M. Szymańskiego w 1997 r. Żurnal przeznaczony był głównie dla odbiorców zagranicznych z Europy Zachodniej oraz dla nielicznych odbiorców polskich, sprzedawany tylko osobom wpisanym na listę subskrybentów. Egzemplarz bezpłatny otrzymywała biblioteka Ossolineum we BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI 9 POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 Wrocławiu i Biblioteka Narodowa w Warszawie. Redakcję tworzył jednoosobowo Janusz M. Szymański; ostatni numer przygotowała do druku Barbara Klein – Szymańska. Artykuły drukowane były prawie wyłącznie w języku niemieckim, zaś sporadycznie polskim, angielskim i francuskim. Tłumaczeniem tekstów zajmowali się: Tadeusz Kachlak (tłum. niemieckie), Edward Towpik (tłum. angielskie) i Janina Karna (tłum. francuskie). Czasopismo wydawane było bardzo starannie, na bardzo dobrej jakości papierze, zaś każdy numer zawierał wklejki oryginalnych ekslibrisów współczesnych twórców polskich.  „Wokół Ex Librisu” – przeznaczone dla twórców, miłośników i kolekcjonerów ekslibrisu ogólnopolskie czasopismo założone zostało i redagowane w Krakowie w 1994 r. przez Andrzeja Znamirowskiego w Galerii Ekslibrisu „Podgórze”. Ostatni numer ukazał się w 2000 r. Łącznie wydano 6 numerów w nakładzie 150 egzemplarzy każdy. Dwa pierwsze numery ukazały się jako skład komputerowy w formie biuletynowej powielanej kserograficznie w formacie A5 pt.: „Czekając na tytuł”, pozostałe już jako drukowane czasopismo o zwiększonym do A4 formacie, starannie przygotowane i zredagowane. Pismo rozdawane było bezpłatnie miłośnikom ekslibrisu w Polsce.  „Ex Bibliotheca” – ostatnie czasopismo ekslibrisoznawcze w Polsce, wydawane w jako półrocznik w nakładzie 300 Warszawie latach 1999–2009 regularnie egzemplarzy. W dziesięcioletniej karierze pisma wydano 20 jego numerów. Każdy z nich był bardzo starannie przygotowany, w formacie A4, powielony na wysokiej jakości papierze, z licznymi reprodukcjami i fotografiami. Pismo miało zasięg ogólnopolski, zaś redakcja mieściła się w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota. Redakcję tworzyli bibliotekarze oraz warszawscy miłośnicy ekslibrisu: Janina Saffarini, Barbara Darkowska, Katarzyna Godos, Ryszard Bandosz, Zygmunt Gontarz, Wioletta Gębska, Joanna Kluza, Izabela Mróz, Michał Witak i Anna Buta – Kluska. Autorami i miłośnicy ekslibrisu z terenu całej Polski. Pismo tekstów byli znawcy kolportowane było bezpłatnie poprzez redakcję. Zawierało liczne artykuły o charakterze historycznym, przyczynkarskim, informacyjnym, sprawozdawczym i popularyzatorskim z szeroko pojętym ekslibrisoznawstwem i kolekcjonerstwem znaku książkowego. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI 10 POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 Przy sporządzaniu opisu bibliograficznego zastosowałem najnowsze normy bibliologiczne i opierałem się wyłącznie na autopsji czasopisma. Zastosowany przeze mnie układ bibliografii jest chronologiczny i ułożony według kolejności ukazywania się czasopism. Opisy bibliograficzne czasopism ujednoliciłem i sprowadziłem do podania podstawowych informacji zawartych w winiecie oraz stopce redakcyjnej: tytuł czasopisma, podtytuł, częstotliwość ukazywania się, wielkość nakładu, skład redakcji, nazwa wydawcy, miejscowość wydawniczą, rok wydania, liczbę kolejną rocznika i ilość numerów w danym roku wydawniczym. Zawartość treści poszczególnego czasopisma usystematyzowałem alfabetycznie według nazwisk autorów, względnie inicjałów autorów, których nie udało mi się rozszyfrować. Artykuły anonimowe szeregowane są według pierwszych wyrazów swoich tytułów. Opis bibliograficzny artykułu składa się z następujących elementów: tytuł artykułu, autor, tytuł czasopisma, w którym artykuł został zamieszczony, następnie rok, numer i strony w czasopiśmie oraz informacja o ilustracjach, fotografiach i oryginalnych ekslibrisach wklejonych jako materiał ikonograficzny egzemplifikujący dany tekst. Wyjątek w przypadku opisów tytułów artykułów stanowi zawartość „Exlibrisu Śląskiego”, którego teksty pisane były przeważnie bez nadanych przez redakcję tytułów. W tym przypadku zastosowane zostały tytuły zastępcze, nadane przez autora niniejszej bibliografii i wzięte w nawias kwadratowy. Tytuły odpowiadają treści artykułu i zostały wprowadzone na zasadzie słowa kluczowego identyfikującego dany artykuł. Każdy opis artykułu we wszystkich czasopismach ujętych w niniejszej bibliografii opatrzony jest w lakoniczną wzmiankę o jego zawartości, dodaną przeze mnie, a umożliwiającą czytelnikowi łatwiejsze odszukanie interesującego zagadnienia, gdyż niejednokrotnie zdarzało się, ze tytuł artykułu nie wskazywał w żaden sposób na jego zawartość. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 11 E X L I B R I S Ś L Ą S K I Exlibris Śląski. Biuletyn Koła Miłośników Ekslibrisu przy Katowickim Oddziale Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Miesięcznik. Nakład: 50 egz. Redakcja: Julia Mękicka. Wydawca: Polskie Towarzystwo Archeologiczne w Katowicach. Katowice. Wydawany od stycznia 1964 do grudnia 1965 r. R.1: 1964: nr 1-12, R.2: 1965: nr 1-12 (13-24). Zawierał wklejki oryginalnych ekslibrisów. 1. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Koło Miłośników Ekslibrisu w Katowicach]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 1, s. 1-2. Zawartość: informacja o powstaniu Koła Miłośników Ekslibrisu w Katowicach, zadania Koła, cele biuletynu „Exlibris Śląski”. lista członków Koła. 2. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Notatki/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 1, s. 3. Zawartość: relacja z wystaw ekslibrisowych we Wrocławiu (Wystawa ekslibrisów lekarzy) oraz w Katowicach (Wystawa Polskiego Ekslibrisu Numizmatycznego i Filatelistycznego). 3. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Z wizytą u śląskiego bibliofila i kolekcjonera exlibrisów/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 2, s. 4-5. Zawartość: biogram i omówienie kolekcji Mariana Wojciechowskiego z Zabrza. 4. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Kazimierz Marcin Moździerz]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 2, s. 5-6, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: biogram i omówienie twórczości Kazimierza Marcina Moździerza (1918-1997) z Bytomia. 5. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Kronika/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 2, s. 7. Zawartość: informacja o trwającej w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawie ekslibrisów z I Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 1963. 6. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Ze wspomnień bibliofila/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 3, s. 8-10, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: wspomnienia Julii Mękickiej (1899-1987) z jej życia z Rudolfem Mękicki (1887-1942), tworzeniu prywatnej biblioteki oraz zbioru ekslibrisów. 7. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Lista członków Koła Miłośników Ekslibrisu w Katowicach]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 1, s. 2. Zawartość: pełny wykaz wszystkich członków Koła Miłośników Ekslibrisu w Katowicach. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 12 8. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Nowi członkowie Koła Miłośników Ekslibrisu/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 2, s. 7. -- Exlibris Śląski - 1964, nr 3, s. 11. -- Exlibris Śląski - 1964, nr 4, s. 17. -- Exlibris Śląski - 1964, nr 5, s. 22. -- Exlibris Śląski - 1964, nr 6, s. 27. -- Exlibris Śląski - 1964, nr 11, s. 36. -- Exlibris Śląski - 1965, nr 1-3 (13-15), s. 44. -- Exlibris Śląski - 1965, nr 4-5 (16-17), s. 51. -- Exlibris Śląski - 1965, nr 6 (18), s. 57. -- Exlibris Śląski - 1965, nr 12 (24), s. 83. Zawartość: wykazy nowych członków Koła Miłośników Ekslibrisu w Katowicach. 9. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Zygmunt Acedański]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 3, s. 11, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: biogram i omówienie pracy twórczej Zygmunta Acedańskiego (1909-1991). 10. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Kronika/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 3, s. 12. Zawartość: list Koła Miłośników Ekslibrisu w Warszawie dla Koła Miłośników Ekslibrisu w Katowicach. 11. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Kwartalne sprawozdanie z działalności Koła Miłośników Exlibrisu w Katowicach/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 3, s. 12. Zawartość: sprawozdanie z działalności KME za okres styczeń – marzec 1964 r. 12. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Dziecięca twórczość exlibrisowa na wsi polskiej/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 4, s. 13-17, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: omówienie działalności kulturalno-oświatowej Karola Wierzgonia (1913-2000) w Bieruniu Nowym. Twórczość ekslibrisowa dzieci ze szkoły kierowanej przez K. Wierzgonia. 13. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Kronika/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 4, s. 18. Zawartość: informacja o wystawie ekslibrisów w Warszawie ze zbiorów Janusza Szymańskiego (1938-1998). 14. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Habent sua fata libelli/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 5, s. 21, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: tradycje bibliofilskie w rodzinie Wojciechowskich (Michalina, Władysław, Marian). Ekslibrisy wykonane dla księgozbioru M. Wojciechowskiego przez Stanisława Mękickiego i Zygmunta Waśniewskiego; biogramy Stanisława Mękickiego z Gliwic i Zygmunta Waśniewskiego (1921-1976) z Wrocławia. 15. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Kronika/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 5, s. 22. Zawartość: informacja o wystawie ekslibrisów w Szczecinie ze zbiorów Seweryna Knapego. 16. MĘKICKA, Julia (1899-1987) O narodzinach exlibrisu/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 6, s. 23-24. Zawartość: o oznaczaniu książek ekslibrisem wykonanym przez śląskich twórców, sposoby wykonywania ekslibrisów. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 13 17. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Irena Nowakowska – Acedańska/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 6, s. 24-26, wklejony oryg. ekslibris. Zawartość: biogram, twórczość i wystawy Ireny Nowakowskiej – Acedańskiej (1906-1983). 18. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Karol Baraniecki/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 6, s. 26-27, wklejony oryg. ekslibris. Zawartość: biogram Karola Baranieckiego (1911-1986). 19. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Sprawozdanie z działalności Koła Miłośników Exlibrisu w drugim kwartale/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 6, s. 27. Zawartość: sprawozdanie z działalności KME w Katowicach za okres kwiecień – czerwiec 1964 r. 20. MĘKICKA, Julia (1899-1987) X Międzynarodowy Kongres Exlibrisu/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 7-9, s. 28-30. Zawartość: sprawozdanie przebiegu z X Międzynarodowego Kongresu Ekslibrisu w Krakowie (10-13.IX.1964). 21. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Ekslibrisy Ireny Nowakowskiej – Acedańskiej]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 7-9, s. 30-31, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: prezentacja dwóch najnowszych ekslibrisów wykonanych w 1964 r. dla osób prywatnych przez Irenę Nowakowską – Acedańską (1906-1983). 22. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Ekslibrisy Ireny Nowakowskiej – Acedańskiej]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 10, s. 32-33, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: prezentacja dwóch najnowszych ekslibrisów wykonanych w 1964 r. dla biblioteki miejskiej w Gliwicach i dla Pauliny Chrzanowskiej przez Irenę Nowakowską – Acedańską (1906-1983). 23. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Dr Stanisław Aulich († 22.X.1964)/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 11, s. 34-36, wklejony oryg. ekslibris. Zawartość: biogram zmarłego kolekcjonera Stanisława Aulicha (1883-1964). 24. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Uzupełnienie działalności artystycznej Zygmunta Acedańskiego/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 12, s. 37-39, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: prezentacja najnowszych ekslibrisów wykonanych w 1964 r. przez Zygmunta Acedańskiego (1909- 1991). 25. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Sprawozdanie z działalności Koła Miłośników Exlibrisu/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1964, nr 12, s. 39. Zawartość: sprawozdanie z działalności KME w Katowicach za okres lipiec – grudzień 1964 r. 26. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Ekslibrisy Zygmunta Acedańskiego]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 1-3 (13-15), s. 40- 41, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: prezentacja najnowszych ekslibrisów wykonanych w 1965 r. przez Zygmunta Acedańskiego (1909- 1991). BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 14 27. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Ekslibrisy Ireny Nowakowskiej – Acedańskiej]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 1-3 (13- 15), s. 42-44, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: prezentacja najnowszych ekslibrisów wykonanych w 1965 r. przez Irenę Nowakowską – Acedańską (1906-1983). 28. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Kronika/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 1-3 (13-15), s. 44. Zawartość: informacje o nowościach ekslibrisoznawczych. 29. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Z żałobnej karty/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 1-3 (13-15), s. 44. Zawartość: informacja o śmierci Jana Serwina, długoletniego i zasłużonego członka Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Katowicach. 30. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Sprawozdanie z działalności Koła Miłośników Exlibrisu w I kwartale 1965 roku/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 1-3 (13-15), s. 44-45. Zawartość: sprawozdanie z działalności KME w Katowicach za okres styczeń – marzec 1965 r. 31. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Dlaczego zbieram exlibrisy?// Exlibris Śląski - 1965, nr 1-3 (13-15), s. 45. Zawartość: informacja ogłoszeniu przez redakcję „Exlibrisu Śląskiego” ankiety pt. „Dlaczego zbieram ekslibrisy?”. 32. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Edward Grabowski// Exlibris Śląski - 1965, nr 4-5 (16-17), s. 46-50, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: biogram i działalność artystyczna Edwarda Grabowskiego (1904-1966). 33. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Kronika/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 4-5 (16-17), s. 51. Zawartość: informacje o nowościach ekslibrisoznawczych i wystawie ekslibrisu wojskowego w Warszawie. 34. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Dlaczego zbieram exlibrisy?]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 6 (18), s. 52-57. Zawartość: wspomnienie ankiety rozpisanej pod takim samym tytułem w 1939 r. w „Silva Rerum”. Odpowiedź na ankietę z 1965 r. nadesłana przez Janusza Szymańskiego (1938-1998). Opis szczegółów kolekcji zbieracza. 35. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Sprawozdanie z działalności Koła ME w drugim kwartale b.r./ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 6 (18), s. 58. Zawartość: sprawozdanie z działalności KME w Katowicach za okres kwiecień – czerwiec 1965 r. 36. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Kronika/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 6 (18), s. 58-60. Zawartość: informacje o nowościach ekslibrisoznawczych i wystawie ekslibrisu w Malborku ze zbiorów Włodzimierza Egiersdorffa (1901-1977) w Warszawie oraz ze zbiorów Józefa Ondrusza (1918-1996) w Czeskim Cieszynie. 37. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Symbole objaśniające techniki graficzne na exlibrisach (CODE)/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 6 (18), s. 61. Zawartość: wykaz międzynarodowych symboli graficznych. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 15 38. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Ekslibrisy Edwarda Grabowskiego]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 7-9 (19-21), s. 62- 63, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: prezentacja najnowszych ekslibrisów wykonanych w 1965 r. przez Edwarda Grabowskiego (1904- 1966). 39. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Tadeusz Solski]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 7-9 (19-21), s. 63-65, wklejony oryg. ekslibris. Zawartość: sylwetka wrocławskiego kolekcjonera Tadeusza Solskiego (1884-1966), omówienie jego kolekcji. 40. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Kronika/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 7-9 (19-21), s. 65. Zawartość: informacja o planowanej przez Seweryna Knapego z Dobrzan wystawie ekslibrisu o tematyce morskiej. 41. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Dlaczego zbieram exlibrisy?]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 7-9 (19-21), s. 65-66. Zawartość: Odpowiedź na ankietę z 1965 r. nadesłana przez Seweryna Knapego. 42. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Teka ekslibrisów pro memoria Stanisława Aulicha]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 10 (22), s. 67-68, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: omówienie teki pamiątkowej dedykowanej zmarłemu kolekcjonerowi Stanisławowi Aulichowi (1883-1964) i wykonanej przez artystów śląskich. Biogram Wojciecha Barylskiego (1929-1999). 43. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Ekslibrisy Ireny Nowakowskiej – Acedańskiej i Zygmunta Acedańskiego]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 11 (23), s. 69-70, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: prezentacja najnowszych ekslibrisów wykonanych w 1965 r. przez Irenę Nowakowską – Acedańską (1906-1983) i Zygmunta Acedańskiego (1909-1991). 44. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Kronika/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 11 (23), s. 71-74. Zawartość: szczegółowe omówienie pięcioletniej działalności Koła Miłośników Ekslibrisu w Warszawie. 45. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Dlaczego zbieram exlibrisy?/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 11 (23), s. 74. Zawartość: Odpowiedź na ankietę z 1965 r. nadesłana przez Tadeusza Jabłońskiego. 46. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Księgozbiór Romana Chrząstowskiego]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 12 (24), s. 76- 77, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: omówienie księgozbioru Romana Chrząstowskiego z Katowic i ekslibrisów używanych przez niego do prywatnej biblioteki. 47. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Nowe ekslibrisy śląskich twórców]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 12 (24), s. 77-80, wklejone oryg. ekslibrisy.. Zawartość: prezentacja najnowszych ekslibrisów wykonanych przez Kazimierza Moździerza (1918-1997) oraz Zygmunta Acedańskiego (1909-1991). BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI POLSKICH CZASOPISM EKSLIBRISOZNAWCZYCH 1964 - 2009 16 48. MĘKICKA, Julia (1899-1987) [Nowe ekslibrisy dla śląskich odbiorców]/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 12 (24), s. 80- 82, wklejone oryg. ekslibrisy. Zawartość: prezentacja ekslibrisów wykonanych dla Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, Antoniego Dubika z Zabrza i Julii Mękickiej z Gliwic oraz przez Helenę Konopacką z Gliwic. 49. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Sprawozdanie z działalności Kat.[owickiego] Koła ME w IV kwartale 1965 r./ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 12 (24), s. 83. Zawartość: sprawozdanie z działalności KME w Katowicach za okres październik – grudzień 1965 r. 50. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Kronika/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 12 (24), s. 83-84. Zawartość: informacje o nowościach ekslibrisoznawczych i wystawie ekslibrisu w Poznaniu ze zbiorów Feliksa Wagnera. 51. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Od redakcji/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 12 (24), s. 84. Zawartość: kontynuowania publikacji w 1966 r. jako półrocznika. 52. MĘKICKA, Julia (1899-1987) Skorowidz/ Julia Mękicka// Exlibris Śląski - 1965, nr 12 (24), s. 85-87. Zawartość: sporządzony przez Julię Mękicką skorowidz nazwisk artystów wymienionych e czasopiśmie w latach 1964-1965. informacja o zakończeniu wydawania „Exlibrisu Śląskiego” na roku 1965 oraz zapowiedź
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bibliografia zawartości polskich czasopism ekslibrisoznawczych 1964-2009
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: