Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00064 003512 22429267 na godz. na dobę w sumie
Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiębiorca powinien wiedzieć o  finansach - książka
Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiębiorca powinien wiedzieć o finansach - książka
Autor: , Liczba stron: 224
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3746-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jedyna książka w przystępny sposób przedstawiająca przedsiębiorcom świat finansów.
David Darsch,
założyciel i Dyrektor generalny Collaborative Forum, Hiszpania

Obowiązkowa lektura dla wszystkich przedsiębiorców.
Andrew Fisher,
Dyrektor generalny, Shazam Entertainment, Wielka Brytania


Prowadzić firmę
i nie zwariować

Jak sprawnie prowadzić firmę przy niewielkich nakładach pieniężnych? Jak szybciej się rozwijać, efektywniej pozyskiwać fundusze inwestycyjne i przyciągać do współpracy zdolnych pracowników? Jak zapewnić sobie większy zwrot z działalności?

Przedsiębiorcy z godnym zaangażowaniem samotnie stawiają czoła niezliczonym przeciwnościom losu, jakie stają przed każdą firmą. Tymczasem odrobina wiedzy o finansach, umiejętność wykorzystania tych informacji do podejmowania lepszych decyzji biznesowych, planowanie i podejmowanie działań we właściwym momencie może zagwarantować firmie solidnego rozwojowego kopa.

O finansowym sukcesie Twojej firmy decydują zaledwie cztery czynniki. Jakie? Przeczytaj tę lekkostrawną książkę napisaną dla takich biznesmenów jak Ty przez międzynarodowych ekspertów praktyków i zapomnij, że kiedykolwiek samo myślenie o finansach wywoływało u Ciebie dreszcze.David Frodsham jako przedsiębiorca przez wiele lat pracował w start-upach i dynamicznie rozwijających się młodych firmach; członek zarządów i rad nadzorczych, dyrektor generalny i trener z doświadczeniem zdobytym w Stanach Zjednoczonych i Europie. W kręgu jego zainteresowań szczególne miejsce zajmują inwestycje funduszy VC oraz problematyka dotycząca przejęć i fuzji.

Heinrich Liechtenstein jest profesorem nadzwyczajnym IESE Business School w Barcelonie, specjalistą w dziedzinie zarządzania finansami. Jego główne zainteresowania dotyczą tematyki finansowania przedsiębiorstw oraz rynku private equity. Jest członkiem rad nadzorczych wielu firm i fundacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Getting Between the Balance Sheets: The Four Things Every Entrepreneur Should Know About Finance Tłumaczenie: Aleksandra Podsiadlik Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3746-1 © David Frodsham and Heinrich Liechtenstein 2011 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. Palgrave® and Macmillan® are registered trademarks in the United States, the United Kingdom, Europe and other countries. First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title Getting Between the Balance Sheets by David Frodsham and Heinrich Liechtenstein. This edition has been translated and published under license from Palgrave Macmillan. The author has asserted his right to be identified as the author of this Work. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/bilans Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Przedmowa Nota od wydawcy polskiego PodziÚkowania ZwyciÚzcÈ zostaje… Dom Mody MissInge! Odcinek 1 PieniÈdze to jednak wszystko Rozdziaï 1 Bilans Domu Mody MissInge Odcinek 2 PiÚkno bilansu Rozdziaï 2 Kryzys i zakïopotanie Odcinek 3 NFO i kapitaï obrotowy Rozdziaï 3 Odcinek 4 Marta otrzymuje pomoc Rozdziaï 4 Moĝliwie szybki wzrost bez nowych inwestycji Odcinek 5 Rozdziaï 5 Odcinek 6 Rozdziaï 6 Odcinek 7 Rozdziaï 7 Odcinek 8 Rozdziaï 8 Wycena firmy Odcinek 9 Rozdziaï 9 Odcinek 10 Sprzedaĝ MissInge Fashions Rozdziaï 10 Lekcja Domu Mody MissInge ZaïÈcznik 1 Rachunek zysków i strat oraz bilans MissInge ZaïÈcznik 2 Wyniki ankiety ZaïÈcznik 3 Rachunek zysków i strat oraz bilans — okiem ksiÚgowego Pomoc banku Budowanie firmy ze szczupïymi Ărodkami pieniÚĝnymi Z powrotem w banku Struktury udziaïów oraz udziaïowcy Problem z kapitaïem zakïadowym MissInge Opcje i udziaïy ZatrzymaÊ Jakuba Kïopoty z umowÈ Przygotowanie firmy do sprzedaĝy 5 9 10 11 15 17 21 29 31 39 41 47 61 73 83 97 105 111 115 127 135 147 155 159 167 201 4 Getting Between the Balance Sheets Odcinek 2 Bilans Domu Mody MissInge Definicja szczÚĂcia: solidny rachunek w banku, dobry kucharz i brak problemów z trawieniem. Jean-Jacques Rousseau Hubert Kotowski Marta Inger Bilans Od: Wysïane: 11 wrzeĂnia 2009 roku 09:20 Do: Temat: Witaj, Marto, Bardzo mi przykro, ĝe zepsuïem wczoraj moment Twojego triumfu — pewnie pomyĂlaïaĂ sobie w tamtej chwili, ĝe wszystkie stereotypy dotyczÈce okropnych bankierów sÈ jak najbardziej praw- dziwe. Niestety, musiaïem poinformowaÊ CiÚ o decyzji komisji ds. przyznawania kredytów. Nasze zaniepokojenie wywoïaï alarmujÈcy wzrost aktywów, zwïaszcza powierzchni magazynowych. OczywiĂcie jest to zwiÈzane ze spadkiem rezerw finansowych firmy. Poniewaĝ ostatnio podzieliïaĂ siÚ ze mnÈ swoimi ambitnymi planami dotyczÈcymi wzrostu, w gïowie od razu zapaliïo mi siÚ czerwone Ăwiateïko. Postanowiïem bliĝej przyjrzeÊ siÚ bilansowi MissInge. Szczerze mówiÈc, jestem naprawdÚ przeraĝony i dlatego musiaïem CiÚ natychmiast powstrzymaÊ. Moim zdaniem firma musi siÚ radykalnie zmieniÊ, i to natychmiast, inaczej bÚdziesz miaïa do czynienia (no i bank oczywiĂcie równieĝ) z powaĝnym kryzysem. Udaïo mi siÚ wstrzymaÊ na krótko wykonanie decyzji. Mój dyrektor regionalny zgodziï siÚ jeszcze raz przyjrzeÊ wszystkiemu za miesiÈc — pod warunkiem, ĝe uda siÚ nam rozwiÈzaÊ problemy i ĝe stwo- rzymy efektywny plan dziaïania. (Prawdopodobnie pomogïo nam to, ĝe w ostatnim numerze naszego wewnÚtrznego biuletynu opisywaliĂmy TwojÈ firmÚ. Poza tym nasz bank lubi wspóïpracowaÊ z luděmi znajdujÈcymi siÚ w centrum publicznej uwagi. PamiÚtaj jednak, ĝe musi siÚ to wszystkim opïacaÊ). Niestety, nie mamy zbyt wiele czasu, dlatego zapoznaj siÚ z doïÈczonÈ analizÈ (podkreĂliïem naj- waĝniejsze fragmenty). Musimy szybko siÚ spotkaÊ, trzeba znaleěÊ jakieĂ sensowne rozwiÈzanie. Z powaĝaniem, Hubert Kotowski, dyrektor strategiczny ds. klientów korporacyjnych Bank PrzedsiÚbiorczoĂci ** „Najlepszy Bank Roku”: zwyciÚzca 2008, finalista 2009 ** 18 Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiÚbiorca powinien wiedzieÊ o finansach Dom Mody MissInge Rachunek zysków i strat w tys. zï Sprzedaĝ Koszty wïasne sprzedanych produktów Materiaïy (mikrofibra) Materiaïy (inne) Produkcja Transport (jako odsetek sprzedaĝy) Zysk ze sprzedaĝy Koszty wynagrodzeñ Koszty operacyjne jako odsetek kosztów wynagrodzeñ Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacjÈ i amortyzacjÈ (EBITDA) Amortyzacja Zysk operacyjny Koszty finansowe Zysk brutto Marĝa brutto Lata 2007 – 2009 2007 2008 2009 5400 10368 720 Prognoza 2011 64089 2012 77493 2013 92992 2010 42612 (1) –552 –4072 –7237 –259 –1890 –3421 –164 –1220 –2281 –108 –810 –1244 –28380 –41017 –49596 –59515 –13636 –19227 –23248 –27898 –9204 –13459 –16274 –19528 –4346 –9485 –6537 –7904 2,8 –20 168 –290 3131 (2) –1120 –2240 –8680 –151 1328 –1794 23072 –2604 –1193 14233 33477 –10080 –12320 –13720 –16520 –2170 27898 40 (3) –448 –896 –3472 –4032 –4928 –5488 –6608 25 (4) 13 (5) 0 0 –20 –1400 –1808 –9021 –135 –1400 –1828 –9156 0 –1400 –1828 –9156 23 25 30 0 121 –2071 –1951 0 –1951 34 5824 –3853 1971 –1839 132 36 8690 –3830 4860 –2654 2205 36 10349 –3459 6890 –2709 4181 36 Bilans Domu Mody MissInge 19 Prognoza 2011 0 12067 2323 1198 2012 0 14591 2809 1449 8545 10682 22748 15319 38067 20419 1122 10332 12916 27506 13835 41341 20839 1356 2010 0 8380 1633 834 5912 7102 15482 15414 30896 14146 767 2013 0 17509 3371 1739 12399 15499 33008 13088 46096 20659 1627 33 65 253 294 359 400 482 167 4000 1400 443 4300 1400 15207 4623 1400 21900 4969 1400 22596 5342 1400 22769 5743 1400 Lata 2007 – 2009 2007 2008 2009 1685 5620 2127 161 409 31 16 211 7710 1190 224 117 848 900 9800 540 1508 1728 9475 8285 2047 10340 17760 0 190 0 102 0 14 (6) 12d (7) (8) 115 120 1967 80 Bilans (tys. zï) ¥rodki pieniÚĝne Zapasy Surowce Póïprodukty i produkcja w toku Produkty gotowe NaleĝnoĂci Aktywa obrotowe Aktywa trwaïe AKTYWA RAZEM Linia kredytowa ZobowiÈzania wobec dostawców Rozliczenia miÚdzyokresowe ZobowiÈzania bieĝÈce 46 Kredyt preferencyjny 7,5 (11) 2000 Kapitaï zakïadowy 1400 (zaïoĝyciele i anioïowie biznesu) Kapitaï venture Kapitaï wïasny PASYWA RAZEM 35 (10) (9) 0 0 8000 24000 6172 13017 2047 10340 17760 24000 11066 30896 24000 11198 38067 24000 13404 41341 24000 17585 46096 Prognoza 2012 25750 4911 2010 14421 275 2011 21268 849 2013 30898 10239 –14146 –20419 –20839 –20659 Finansowanie bieĝÈcej dziaïalnoĂci NFO Kapitaï obrotowy Nadwyĝka (+), niedobór (–) gotówki Lata 2007 – 2009 2007 2008 2009 3412 9032 5620 235 1920 1685 1922 9633 7710 20 Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiÚbiorca powinien wiedzieÊ o finansach PiÚkno bilansu 21 Rozdziaï 2 PiÚkno bilansu To, o czym marzÚ, to sztuka równowagi. Henri Matisse Elegancja bilansu bierze siÚ z prostej zasady, która mówi, ĝe wartoĂÊ przedsiÚbiorstwa (jego „kapitaï wïasny”) jest tym, co owo przedsiÚbiorstwo posiada („aktywa”), minus to, co jest ono dïuĝne („zobowiÈzania”). MówiÈc jÚzykiem bilansu, wartoĂÊ aktywów równa jest war- toĂci pasywów, czyli zobowiÈzañ plus kapitaï wïasny. Jest to nie tylko prosta, ale równieĝ — jak bÚdzie siÚ moĝna przekonaÊ — niezwykle waĝna zasada. Bilans moĝe wyglÈdaÊ róĝnie, w zaleĝnoĂci od kraju pochodzenia firmy, od systemu ksiÚgowania i sposobu, w jaki firma przedstawia dane. Jednak sama idea bilansu oraz infor- macje w nim zawarte sÈ uniwersalne i róĝniÈ siÚ tylko sposobem przedstawienia. Tak wiÚc przyglÈdajÈc siÚ jakiemukolwiek bilansowi z któregokolwiek kraju, przy niewielkim wysiïku uda siÚ nam zrozumieÊ jego zawartoĂÊ. Oto sposób prezentacji bilansu preferowany przez nas (w Dodatku 3. znajduje siÚ wyja- Ănienie wszystkich terminów w bilansie): 22 Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiÚbiorca powinien wiedzieÊ o finansach Bilans — przedstawiajÈcy aktywa po lewej, a pasywa po prawej stronie — jest czÚsto wykorzystywany do oceny tego, jak silna jest dana organizacja. Firma ma „dobry bilans”. To proste, prawda? Aktywa to „coĂ pozytywnego”, podczas gdy zobowiÈzania to „coĂ nega- tywnego”. ¿eby pozycja firmy byïa dobra, potrzeba wielu aktywów i niewielu zobowiÈzañ. W rzeczywistoĂci powinno byÊ jednak na odwrót. Aktywa muszÈ byÊ w jakiĂ sposób finansowane: jeĂli w powyĝszym bilansie poziom pasywów pozostanie bez zmian, wzrost iloĂci aktywów moĝe mieÊ miejsce jedynie za cenÚ zmniejszenia iloĂci Ărodków pieniÚĝnych. Z kolei zobowiÈzania zmniejszajÈ iloĂÊ potrzebnego finansowania lub zwiÚkszajÈ zasoby Ărodków pieniÚĝnych firmy. MówiÈc jeszcze proĂciej: aktywa wymagajÈ finansowania, a pa- sywa sÈ jego ěródïem. Jeĝeli ktoĂ jest nam winny pieniÈdze za pracÚ, którÈ dla niego wykonaliĂmy, lub pro- dukty, które mu dostarczyliĂmy, powstaje „naleĝnoĂÊ”, którÈ wpisujemy do aktywów. Jednak oznacza to równieĝ, ĝe nasza firma pozbyïa siÚ w tej sytuacji jakichĂ Ărodków finansowych: poczyniliĂmy nakïady (równieĝ pieniÚĝne), ale nie otrzymaliĂmy jeszcze z tego tytuïu ĝadnego wynagrodzenia. Z drugiej strony, jeĝeli nie zapïaciliĂmy jeszcze dostawcy, tworzymy „zobo- wiÈzanie”, które naleĝy do pasywów. Oznacza to, ĝe otrzymaliĂmy jakieĂ produkty „za darmo” na pewien okres, co pomaga finansowaÊ naszÈ dziaïalnoĂÊ. Aktywa mogÈ byÊ finansowane albo poprzez wzrost zobowiÈzañ, albo poprzez wiÚkszÈ iloĂÊ kapitaïu zainwestowanego przez udziaïowców. SpoĂród tych dwóch moĝliwoĂci bar- dziej atrakcyjny jest wzrost zobowiÈzañ, jednak firma przede wszystkim musi byÊ w takiej sytuacji, by byïo jÈ staÊ na takie rozwiÈzanie. Niedawny globalny kryzys finansowy pokazaï, ĝe posiadanie zbyt wielu zobowiÈzañ moĝe brutalnie sprowadziÊ na ziemiÚ nawet duĝe firmy, tak wiÚc nie polecamy nadmiernego zwiÚkszania zobowiÈzañ. Jest to kwestia zachowania naleĝytej równowagi. ZobowiÈzania naprawdÚ mogÈ byÊ czymĂ pozytywnym, oczywiĂcie pod warunkiem ĝe firma jest dobrze przygotowana, aby przetrzymaÊ kryzys, a ryzyko bankructwa jest niewielkie. Aby zniechÚciÊ klientów do naduĝywania przywileju kredytu, dostawcy czÚsto oferujÈ zniĝkÚ za szybkÈ zapïatÚ faktury, dajÈc klientowi wybór pomiÚdzy zapïaceniem mniejszej kwoty wczeĂniej lub wiÚkszej w póěniejszym terminie. Czyli, zgodnie z tokiem naszych rozwaĝañ, wybór pomiÚdzy wiÚkszÈ iloĂciÈ dostÚpnych Ărodków pieniÚĝnych a wiÚkszym zyskiem. Nawet o gotówce nie powinniĂmy myĂleÊ jako o czymĂ bezdyskusyjnie „pozytywnym”, poniewaĝ ona równieĝ musi pochodziÊ ze wzrostu zobowiÈzañ lub kapitaïu wïasnego. Jeĝeli dodatkowe Ărodki pieniÚĝne (ponad to, co moĝna nazwaÊ buforem bezpieczeñstwa) bÚdÈ ulokowane w banku, przynoszÈc niewielki zwrot na lokacie, powstaje pytanie, dlaczego sÈ one w dyspozycji firmy, a nie udziaïowców? Inwestorzy z pewnoĂciÈ woleliby, by znajdowaïy siÚ one na ich wïasnych rachunkach. I znowu, poniewaĝ bilans musi siÚ „bilansowaÊ”, firma, której udziaïowcy dostarczajÈ zbyt wiele kapitaïu w postaci gotówki, ma problem. Zyski bowiem rozkïadajÈ siÚ na wiÚcej udziaïów, zmniejszajÈc na przykïad wskaěnik zysku na akcjÚ. Z tego powodu firmy czasami wykorzystujÈ nadwyĝkÚ Ărodków pieniÚĝnych do wykupywania swoich wïasnych udziaïów. MajÈc do dyspozycji mniejszÈ iloĂÊ Ărodków pieniÚĝnych i aktywów (pod warunkiem ĝe nie osïabia to zbytnio bilansu), firma ma szansÚ odnieĂÊ wiÚkszy sukces finansowy, a udzia- ïowcy mogÈ staÊ siÚ bogatsi. PiÚkno bilansu 23 WróÊmy do momentu, kiedy powstawaï Dom Mody MissInge, oraz do tego, jak ksztaï- towaï siÚ jego bilans aĝ do chwili obecnej. Marta zaïoĝyïa swojÈ firmÚ, Dom Mody MissInge, z kapitaïem zakïadowym wynoszÈcym 200 000 zïotych. Otworzyïa konto w banku i wpïaciïa na nie 200 000 zïotych gotówkÈ jako równowartoĂÊ swoich udziaïów. Bilans wyglÈdaï wtedy nastÚpujÈco: 200 000 zïotych Ărod- ków pieniÚĝnych po lewej stronie oraz 200 000 zïotych kapitaïu wïasnego po prawej: NastÚpnie Marta wykorzystaïa czÚĂÊ gotówki, aby kupiÊ maszyny (Ărodki trwaïe) o warto- Ăci 40 000 zïotych: Potem Marta rozpoczÚïa dziaïalnoĂÊ. By postawiÊ firmÚ na nogi, kupowaïa produkty innych firm i sprzedawaïa je z 50-procentowÈ marĝÈ. Dostawcy godzili siÚ na spïatÚ naleĝnoĂci w terminie 30 dni. Pierwszym krokiem byï zakup towaru za 40 000 zïotych, co spowodowaïo pojawienie siÚ dwóch nowych pozycji w bilansie (po jednej z kaĝdej strony). Po stronie aktywów pojawiïy siÚ „zapasy”, a po stronie pasywów „zobowiÈzania”, które muszÈ zostaÊ zapïa- cone dostawcom. 24 Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiÚbiorca powinien wiedzieÊ o finansach Oto jak wyglÈda bilans: Jak do tej pory, nic nie zmieniïo siÚ w pozycji „kapitaï wïasny” ani teĝ nie zmieniïa siÚ iloĂÊ Ărodków pieniÚĝnych, z wyjÈtkiem tych wydanych wczeĂniej na zakup Ărodka trwaïego. Bilans powiÚkszyï siÚ, co jest jednak bez znaczenia dla wyników firmy, a jedynie pokazuje istnienie wiÚkszej liczby pozycji bÚdÈcych ěródïem finansowania (zobowiÈzania) oraz iden- tycznej pozycji wymagajÈcej finansowania (zapasy). NastÚpnie Marta sprzedaïa towar z zyskiem klientowi, który zapïaci jej w póěniejszym terminie. Pozycja zapasów zniknÚïa, a zamiast niej pojawiïa siÚ wiÚksza kwota 60 000 zïo- tych naleĝnoĂci po stronie aktywów (pamiÚtajmy, ĝe Marta sprzedaïa towar z 50-procentowÈ marĝÈ, czyli za 150 wartoĂci zapasów): PiÚkno bilansu 25 Kapitaï wïasny równieĝ wzrósï — to tu wïaĂnie nastÚpuje kumulacja zysków. Na naszym rysunku przedstawiliĂmy to jako pojedynczÈ pozycjÚ, chociaĝ zwykle rozróĝnia siÚ kapitaï zakïadowy, wyïoĝony przez inwestorów, i zysk zatrzymany, który jest skumulowanym zyskiem firmy pomniejszonym o wypïacone dywidendy. W stosownym czasie reguluje siÚ zobowiÈzania wobec dostawcy i odbiera naleĝnoĂci od klienta. Bilans powraca teraz do pierwotnego stanu, z tym ĝe po lewej stronie jest juĝ trochÚ wiÚcej Ărodków pieniÚĝnych, a po prawej trochÚ wiÚcej kapitaïu wïasnego, który powiÚkszyï siÚ o wypracowany zysk. Ale to wcale nie pomaga Marcie w zbudowaniu firmy, która byïaby w stanie prowadziÊ regularnÈ sprzedaĝ. Marta potrzebuje produktów, które moĝna by na bieĝÈco oferowaÊ klientom, dlatego postanawia, ĝe najlepszym rozwiÈzaniem bÚdzie zgromadzenie zapasów mogÈcych pokryÊ póïtoramiesiÚczne zapotrzebowanie na sprzedaĝ. W ten sposób Marta przygotowuje siÚ na spodziewane nierównomierne zamówienia. Wydaje siÚ, ĝe jest to duĝo, ale zakïadajÈc, ĝe Marta chce zaczÈÊ sprzedawaÊ 100 kurtek w miesiÈcu, caïkiem rozsÈdnie byïoby mieÊ w zapasie 150 sztuk, biorÈc pod uwagÚ róĝne rozmiary, a byÊ moĝe i kolory. (Zakïadamy, ĝe wszystkie kurtki kosztujÈ tyle samo). Rozwaĝmy, o jakiej iloĂci Ărodków pieniÚĝnych jest mowa w przypadku miesiÚcznej sprzedaĝy wartej 60 000 zïotych przy kosztach wïasnych sprzedanych produktów wynoszÈ- cych 40 000 zïotych i marĝy 20 000 zïotych: x Marta pïaci dostawcy równowartoĂÊ za towar sprzedawany w ciÈgu 30 dni, tak wiÚc zobowiÈzania wynoszÈ 40 000 zïotych. x Zapasy o wartoĂci 60 000 zïotych przewidziane sÈ na 45 dni. x NaleĝnoĂci wyniosÈ 60 000 zïotych, stanowiÈc równowartoĂÊ miesiÚcznej sprzedaĝy. 26 Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiÚbiorca powinien wiedzieÊ o finansach Oto bilans, który powstaï przy uwzglÚdnieniu powyĝszych elementów: Fundusze potrzebne na prowadzenie dziaïalnoĂci to po prostu pozycje po lewej stronie bilansu, które wymagajÈ finansowania, minus pozycje po prawej, które sÈ jego ěródïem, tak wiÚc: 60 000 zïotych zapasów + 60 000 zïotych naleĝnoĂci – 40 000 zïotych zobowiÈzañ = 80 000 zïotych Ărodków pieniÚĝnych potrzebnych na prowadzenie dziaïalnoĂci. Saldo gotówkowe MissInge wynosi obecnie 100 000 zïotych — 180 000 zïotych po pierwszej transakcji pomniejszone o 80 000 zïotych Ărodków finansowych potrzebnych na dalsze prowadzenie dziaïalnoĂci. WartoĂÊ miesiÚcznej sprzedaĝy wynosi 60 000 zïotych, a rocznej 720 000 zïotych. Wymagane 80 000 zïotych Ărodków finansowania dziaïalnoĂci jest równe 11 wartoĂci rocznej sprzedaĝy. Moĝna spojrzeÊ na to równieĝ z innej perspektywy: jeĝeli sprzedaĝ roĂnie o kaĝde 400 zïotych, potrzebne jest dodatkowe finansowanie wynoszÈce 44 zïote. Fundusze potrzebne do zrealizowania kaĝdej transakcji sprzedaĝy nazwiemy „Funduszami koniecznymi dla prowadzenia dziaïalnoĂci” (Necessary Funds for Operations — NFO)1. NFO definiuje siÚ jako niezbÚdne Ărodki pieniÚĝne plus zapasy plus naleĝnoĂci minus zobowiÈzania oraz inne pozycje, które zaleĝÈ od sprzedaĝy. To daje odpowiedě na pytanie, ile funduszy jest potrzebnych za kaĝdym razem, gdy firma coĂ sprzedaje. W przypadku wiÚkszoĂci firm NFO jest istotnÈ czÚĂciÈ bilansu. 1 To, co my okreĂlamy pojÚciem NFO, inni mogÈ nazywaÊ kapitaïem obrotowym (KO), kapitaïem obrotowym netto (NKO), zapotrzebowaniem na kapitaï obrotowy lub nawet operacyjnym kapitaïem obrotowym. Jednak naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe za kaĝdym z tych okreĂleñ kryje siÚ wiele róĝnych rzeczy, tak wiÚc dla zachowania przejrzystoĂci my wybraliĂmy pojÚcie NFO — jest to podejĂcie rozwiniÚte w IESE Business School. PiÚkno bilansu 27 Tak wiÚc nasz bilans moĝna uproĂciÊ do czterech kategorii: x nadwyĝka gotówki (pamiÚtamy, ĝe niezbÚdne Ărodki pieniÚĝne sÈ wliczone w NFO); x NFO; x aktywa trwaïe; x kapitaï wïasny. Oto uproszczona struktura majÈtku Domu Mody MissInge: Kaĝda firma, maïa lub duĝa, stosujÈca najnowsze osiÈgniÚcia techniki lub ich niesto- sujÈca, zlokalizowana w Polsce lub za granicÈ, moĝe uproĂciÊ swój bilans w ten sposób. ¥rodki pieniÚĝne mogÈ oczywiĂcie znaleěÊ siÚ po którejkolwiek stronie bilansu, w zaleĝ- noĂci od tego, czy firma posiada ich nadwyĝkÚ, czy liniÚ kredytowÈ. Finansowanie firmy moĝe polegaÊ na dïugoterminowym kredycie, który zakwalifikujemy jako czÚĂÊ kapitaïu firmy. Poniewaĝ w tym momencie MissInge jest maïÈ organizacjÈ na wczesnym etapie roz- woju, na tym etapie jej aktywa sÈ finansowane kapitaïem wïasnym. Spójrzmy na to z takiej strony: firmy potrzebujÈ Ărodków pieniÚĝnych wyïÈcznie po to, by: x inwestowaÊ w nieruchomoĂci lub sprzÚt (Ărodki trwaïe); x pokrywaÊ straty dopóty, dopóki firma nie stanie siÚ na tyle zyskowna, aby inwesto- waÊ lub pïaciÊ dywidendy swoim udziaïowcom (kapitaï wïasny); x finansowaÊ bieĝÈcÈ dziaïalnoĂÊ (NFO). W naszym uproszczonym bilansie oprócz nadwyĝki gotówki znajdujÈ siÚ wïaĂnie te trzy inne kategorie. Kategorie te nie zmieniajÈ siÚ wraz ze wzrostem firmy, lecz zmienia siÚ sposób wykorzystania finansowania, niezaleĝnie od tego, czy jest to kapitaï pochodzÈcy od inwesto- rów, czy poĝyczka z banku lub linia kredytowa: x Przed fazÈ uzyskiwania dochodu: zakup najbardziej podstawowego sprzÚtu (Ărodki trwaïe), finansowanie rozwoju produktu oraz poczÈtek budowania firmy (straty: pomniejszenie kapitaïu wïasnego). x Z dochodem, ale przed fazÈ generowania zysków: finansowanie strat (kapitaï wïasny) i zwiÚkszanie sprzedaĝy (NFO). x Z dochodem i wygenerowanymi zyskami: zwiÚkszanie sprzedaĝy (NFO). 28 Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiÚbiorca powinien wiedzieÊ o finansach W miarÚ upïywu czasu i krzepniÚcia firmy NFO staje siÚ niezwykle waĝne. Organizacja, która ma bardzo maïy dochód w okresie dïuĝszym, niĝ jest to spodziewane, moĝe mieÊ mniej problemów ze Ărodkami pieniÚĝnymi niĝ firma, w której sprzedaĝ zwiÚksza siÚ szybciej, niĝ to byïo planowane. W momencie kiedy firmie zaczyna dobrze siÚ powodziÊ, inwestorzy mogÈ rozpoczÈÊ szczególnie twarde negocjacje dotyczÈce nowych Ărodków finansowania. Jest to moment obarczony stosunkowo niewielkim ryzykiem dla inwestorów, a firma moĝe nie mieÊ moĝliwoĂci lub czasu, by szukaÊ alternatywnych ěródeï finansowania (wyĝsze NFO oznacza mniejszÈ dostÚpnoĂÊ wolnych Ărodków pieniÚĝnych). Na przykïad firma produkujÈca póïprzewodniki wymaga olbrzymich inwestycji poczÈt- kowych, aby zaprojektowaÊ i stworzyÊ prototyp nowego ukïadu scalonego. Caïe finansowa- nie skupia siÚ w poczÈtkowej fazie ĝycia firmy i ma na celu doprowadzenie jej do momentu, w którym ukïad scalony dziaïa tak, ĝe moĝna zawrzeÊ kontrakt z pierwszym klientem. Ale kiedy to siÚ stanie i zwiÚksza siÚ popyt wĂród klientów, okazuje siÚ, ĝe problemy z finanso- waniem dopiero siÚ rozpoczÚïy, poniewaĝ NFO moĝe wymagaÊ nawet wiÚkszej iloĂci fundu- szy niĝ w fazie rozwoju produktu. Zanim zastanowimy siÚ, w jaki sposób NFO wiÈĝe siÚ z powszechnie uĝywanym, lecz czasami mylÈcym pojÚciem „kapitaïu obrotowego”, musimy najpierw wróciÊ do Marty i jej problemów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bilans w firmie. Cztery rzeczy, które przedsiębiorca powinien wiedzieć o finansach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: