Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00771 020967 21100586 na godz. na dobę w sumie
Bilingual Language Acquisition : Focus on Relative Clauses in Polish and English - ebook/pdf
Bilingual Language Acquisition : Focus on Relative Clauses in Polish and English - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: Angielski
ISBN: 978-83-235-1110-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka prezentuje dogłębną analizę współczesnego rozumienia rozwoju języka u dzieci dwujęzycznych.

Część pierwsza książki to szeroko zakrojony przegląd literatury naukowej traktującej o akwizycji języka z perspektywy teorii Gramatyki Uniwersalnej Noama Chomskiego. Część druga książki przedstawia wyniki serii badań nad akwizycją zdań względnych określających przez dwujęzyczne dzieci mówiące w języku polskim i angielskim oraz dzieci jednojęzyczne mówiące jedynie w języku polskim.

Dr Małgorzata Mróz w niniejszej książce poprzez połączenie teoretycznych i doświadczalnych aspektów lingwistyki szkicuje obraz rozwoju języka u dzieci dwujęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem akwizycji struktur gramatycznych. Książka ta przez dogłębną analizę współczesnej lingwistyki jest niezastąpionym źródłem szczegółowych informacji na temat rozwoju dwujęzyczności zarówno dla specjalistów w dziedzinie lingwistyki jak również dla studentów, badaczy oraz psychologów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P E_okladka_OK:Layout 1 5/12/11 1:02 PM Page 1 This book provides a comprehensive introduction to current thinking on bilingual child language development. The first part of the book presents a broad critical survey of the research literature adopting the perspective of Chomsky an Universal Generative Grammar, while the second part reports on a new series of studies on acquisition of restricted relative clause structures by bilingual English/Polish-speaking children and their monolingual Polish- speaking counterparts. Covering both theoretical and empirical issues, Dr Małgorzata Mróz constructs an up-to-date picture of how bilingual children acquire language with a focus on grammatical development. With a far-reaching and insightful perspective on the modern study of linguistics, this book is an invaluable reference for specialists in the field of bilingual first language acquisition and provides an excellent introduction for students and researchers in linguistics, psychology, and cognitive science. Niniejsza ksià˝ka prezentuje szczegółowà analiz´ współczesnego rozu- mienia rozwoju j´zyka u dzieci dwuj´zycznych. Cz´Êç pierwsza ksià˝ki to szeroko zakrojony przeglàd literatury naukowej traktujàcej o akwizycji j´zyka z perspektywy teorii Gramatyki Uniwersalnej Noama Chomskiego. Cz´Êç druga ksià˝ki przedstawia wyniki serii badaƒ nad akwizycjà zdaƒ wzgl´dnych okreÊlajàcych przez dwuj´zyczne dzieci mówiàce w j´zyku polskim i angielskim oraz dzieci jednoj´zyczne mówiàce jedynie w j´zyku polskim. Dr Małgorzata Mróz w niniejszej ksià˝ce poprzez połàczenie teoretycznych i doÊwiadczalnych aspektów lingwistyki szkicuje obraz rozwoju j´zyka u dzieci dwuj´zycznych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem akwizycji struktur gramaty- cznych. Ksià˝ka ta przez dogł´bnà analiz´ współczesnej lingwistyki jest nieza- stàpionym êródłem szczegółowych informacji na temat rozwoju dwuj´zycznoÊci zarówno dla specjalistów w dziedzinie lingwistyki jak równie˝ dla studentów, badaczy oraz psychologów. Cena 29 z∏ ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== M A Ł G O R Z A T A M R Ó Z B I L I N G U A L L A N G U A G E A C Q U I S I T I O N : F O C U S O N R E L A T I V E C L A U S E S I N P O L I S H A N D E N G L I S H M A Ł G O R Z A T A M R Ó Z B I L I N G U A L BILINGUAL L A N G U A G E LANGUAGE A C Q U I S I T I O N : ACQUISITION: O F S C FOCUS O N R E L A T I V E ON RELATIVE CLAUSES C L A U S E S IN POLISH I N P O L I S H AND ENGLISH A N D E N G L I S H U P E_str.tyt.:Layout 2 5/11/11 8:51 PM Page 1 BILINGUAL LANGUAGE ACQUISITION: FOCUS ON RELATIVE CLAUSES IN POLISH AND ENGLISH ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== P E_str.tyt.:Layout 2 5/11/11 8:51 PM Page 2 M A Ł G O R Z A T A M R Ó Z B I L I N G U A L BILINGUAL L A N G U A G E LANGUAGE A C Q U I S I T I O N : ACQUISITION: S O F C FOCUS O N R E L A T I V E ON RELATIVE C L A U S E S CLAUSES IN POLISH I N P O L I S H AND ENGLISH A N D E N G L I S H U ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Recenzenci Maria Dakowska Stanisław Puppel Jerzy Zybert Redaktor prowadza˛cy Maria Szewczyk Redakcja techniczna Zofia Kosin´ska Skład i łamanie Logoscript # Copyright by Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 ISBN 978-83-235-0678-2 Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 00-497 Warszawa, ul. Nowy S´wiat 4 http:// www.wuw.pl; e-mail: wuw@uw.edu.pl Dział Handlowy WUW: tel. (0 48 22) 55-31-333; e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl Ksie˛garnia internetowa: http://www.wuw.pl/ksiegarnia Wydanie I ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Acknowledgments I would like to thank Professor Jerzy Zybert, for all his comments, constant support, encouragement, and his confidence in me from the very beginning. Without his enormous help throughout my doctoral program, this book would have never been possible. I wish to thank Professor Suzanne Flynn who introduced me to the research on first language acquisition and bilingualism. I thank her for continuously giving her time to me, for sharing her knowledge, offering support and friendship. The experience I gathered by working together with her deeply influenced me and shaped both my academic and personal lives. I thank Jan Kozak, the director of Polish Saturday School in Boston, Anna Milewska, the director of Przedszkole Nr 174 in Warsaw, all the teachers, parents and children who participated in the study. I gratefully acknowledge the financial support from the Kosciuszko Foundation, which allowed me to finish my research project. I would like to thank my Husband, who encouraged me and supported throughout this process. I am grateful to him and my Mom for their continuous help, their time and encouragement. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Table of Contents Acknowledgments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Table of Contents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specific aims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summary of the chapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 1. Bilingualism. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. From monolingualism to bilingualism. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. The history of bilingual studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Defining and measuring bilingualism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Childhood bilingualism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. “Blue pachnie jak blueberry”: Interference, borrowing and code-switching . 1.6. Bilingualism and its influence on learning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1. Bilingualism and cognitive development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.2. Bilingualism and metalinguistic awareness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 2. Theories of First Language Acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Rationalist vs. empiricist paradigms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Imitation as a model of language learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Behaviorist model of language learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Connectionist model of language learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4. Chomsky’s arguments for Universal Grammar . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4.1. Plato’s problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4.2. Challenges to the UG model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Relationship between the UG parameters and actual grammatical development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. The Weak Continuity Hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. The Instantaneous Hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 11 12 14 17 17 18 18 22 25 27 27 28 30 32 32 32 34 36 37 39 39 42 43 43 43 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Bilingual Language Acquisition 2.3.3. The Maturation Hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4. The Strong Continuity Hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5. The Grammatical Mapping Paradigm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Can empiricist and rationalist paradigms be reconciled? . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 3. Bilingual First Language Acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. The Unitary Language System Hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. The Dual system hypotheses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. The Independent Development Hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. The Interdependent Development Hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Critical period in first language acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Defining simultaneous and successive bilingual language acquisition . . . . . . 3.6. Role of the UG in second language acquisition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1. The No Access Hypothesis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.2. The Partial Access Hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.3. The Full Access Hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 4. Linguistic Development: Acquisition of lexicon and syntax. . . 4.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Acquisition of lexicon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Acquisition of phonology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Acquisition of semantics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Acquisition of Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1. Constituent structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.2. Categorization of units: functional and content categories. . . . . . . . . 4.3.3. Phrase structure rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.4. Transformational rules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 5. Relative clauses: syntactic structure and acquisition . . . . . . . 5.1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Clauses and sentences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Subordinate clauses in English. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1. Traditional grammar perspective on subordination . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1.1. Noun clauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1.2. Adverb clauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1.3. Adjective clauses/relative clauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.2. Generative grammar perspective on subordination . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Relative clauses and the generative theory of grammar . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Patterns of acquisition of relative clause structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5.1. Emergence of proto-relatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5.2. Primacy of free relatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 45 47 48 49 50 50 50 51 52 53 54 55 56 57 57 58 60 61 61 61 62 64 67 67 67 70 71 73 74 74 74 76 76 76 77 77 78 79 80 80 82 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Table of Contents 5.6. Children’s errors in production and comprehension. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6.1. Pied-piping and prepositional stranding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6.2. Resumptive pronouns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6.3. Grammatical function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 6. Acquisition of subordination in Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Differences between Polish and English grammars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Subordinate clauses in Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Differences between relative clause structures in Polish and English . . . . . . 6.3.1. Relative markers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.2. Is co a complementizer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.2.1. Appositive reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.2.2. Pied-piping and stranding the preposition. . . . . . . . . . . . . . . 6.3.3. Subject and Object relative clauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3.4. Lexically headed and free relative constructions . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Acquisition of RCs in Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4.1. First relative clauses in Polish. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4.2. Child language versus adult language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Towards a syntactic tree for Polish relative clause structures . . . . . . . . . . . 6.6. Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 7. The research: methodology and subjects . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Design of the study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1. Background on Elicited Imitation Task . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2. Elicited Imitation Task Procedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3. Methods of analysis of Elicited Imitation Task. . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Subjects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 8. Research findings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Quantitative results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.1. Overall percentage of correct imitations across all structures . . . . . . . 8.1.2. Effects of syntactic type on successful imitations . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.3. Effects of syntactic position on successful imitations. . . . . . . . . . . . . 8.1.4. Interactions between position and type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.5. Interactions between language and type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1.6. Interactions between language and position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Error analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1. Description of error categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.2. Errors in English of bilingual children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.3. Errors in Polish of bilingual children. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.4. Errors in Polish of monolingual children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.5. Comparison between the three language groups. . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.6. One clause responses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 84 84 85 85 88 89 89 90 90 91 92 92 93 93 93 94 94 95 98 100 102 102 105 105 105 106 107 109 109 109 111 114 116 117 118 119 120 121 123 124 126 127 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 Bilingual Language Acquisition 8.2.7. Changes in word order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Chapter 9. Analysis and discussion of research findings . . . . . . . . . . . . . 9.1. Quantitative analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.1. General development of relative clauses in the tested groups . . . . . . 9.1.2. Development of the three types of relative clauses in the bilinguals . . 9.1.3. Development of the three types of relative clauses in Polish Monolinguals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.4. Effects of syntactic position on successful imitation . . . . . . . . . . . . . 9.1.5. Influence of language on syntactic type and position . . . . . . . . . . . . 9.2. Qualitative analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1. Discussion of the results form Polish monolinguals. . . . . . . . . . . . . . 9.2.2. Discussion of the results form English of bilingual children. . . . . . . . 9.2.3. Discussion of the results form Polish of bilingual children. . . . . . . . . 9.2.4. Findings from one clause responses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.5. Findings from the changes in word order. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.6. Discrepancy between the two languages in a bilingual. . . . . . . . . . . . Chapter 10. Conclusions and implications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1. Main findings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1.1. Autonomous development of two languages in a bilingual . . . . . . . 10.1.2. No uniqueness of bilingual development; the differences between the monolingual and bilingual can be attributed to insufficient input . . 10.1.3. The structure of Polish relative clauses differs from English relative clause structure; nevertheless, monolingual acquisition of Polish and of English is closely related . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2. Implications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.1. Implications for further studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.2. Pedagogical implications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List of Tables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List of Figures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appendices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appendix A. Elicited Imitation Test batteries for bilinguals in English . . . . . . . Appendix B. Elicited Imitation Test batteries for bilinguals in Polish . . . . . . . . Appendix C. Elicited Imitation Test batteries for Polish-speaking monolinguals . Streszczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 130 130 131 132 133 134 134 134 135 136 136 137 137 139 139 139 140 141 141 141 142 144 146 148 148 149 150 151 153 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Specific aims The aim of this study is to investigate the development of relative clause structures in bilingual simultaneous language acquisition of English and Polish as well as in monolingual first acquisition of Polish. Specifically, this book attempts to answer the following questions: 1. Is the development of two languages in a bilingual child autonomous or interference between the two languages? is there a certain degree of Specifically, will the findings from this research study support the Independent Development Hypothesis or the Interdependent Development Hypothesis? 2. Regardless of the autonomy or interdependence of the patterns of bilingual acquisition, is there any evidence to support Grosjean’s famous claim (1989) that a “bilingual is not a sum of two monolinguals”? In other words, is bilingual development unique or rather does the development in each language follow the monolingual patterns? If the latter is true, what is the explanation for the differences between monolingual and bilingual acquisition? 3. Do Polish monolingual patterns of acquisition of relative clauses follow the same course of development as in English? Specifically, are free relative clauses primary in development to lexically headed forms in Polish as it has been reported by Flynn and Lust (1981) for English. In addition, what is the importance of semantic determinacy in the monolingual acquisition of Polish relative clauses? To achieve the aforementioned goals the research conducted for the purpose of this book involved an Elicited Imitation Task carried out on Polish- American children living in Boston, MA, USA and a monolingual group in Warsaw, Poland. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Summary of the chapters This book is divided into 11 chapters. The first seven provide a detailed review of past and current literature, while the last four report on the conducted study, its design, results and discussion of findings. Chapter 1 is indented to provide an introduction to the concept of bilingualism. It attempts to present all existing definitions and classifications of bilingualism as well as to describe other aspects closely connected with this phenomenon, including code mixing and the influence of dual competence on learning. Chapter 2 discusses first language acquisition from two main viewpoints: rationalism and empiricism. It attempts to explain the key differences between the two approaches by the description of its main theories: imitation, behaviorism and connectionism as examples of empiricist paradigm, and Chomsky’s Universal Grammar as an example of the rationalist paradigm. The focus is given to the rationalist perspective. Chapter 3 describes simultaneous and successive bilingual language acquisitions. It addresses the question whether or not the child has separate linguistic systems for each language she/he acquires. It also discusses the differences between first and second language acquisitions, the critical period hypothesis and the role of Universal Grammar. Chapter 4 aims at shedding some light on actual linguistic development: the specific areas that have to be acquired and learning strategies adopted by children. This chapter discusses acquisition of lexicon (i.e. phonology and semantics) and syntax, but its focus is on the latter. Chapter 5 presents literature review on the syntactic structure of relative clauses and their acquisition in English viewed from the traditional grammar approach as well as Chomsky’s generative grammar model. Chapter 6 provides a description of relative clauses in Polish and compares them with relative clause structures in English. It also reviews the available literature on the patterns of acquisition of relative clauses in Polish. Chapter 7 presents information on the bilingual population living in the United States with a focus on Polish population. It includes the history of ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Summary of the chapters 13 Polish immigration, Polish language schools, Polish initiatives and attitudes towards being a Polish-American. Chapter 8 reports on a new series of studies that the author has conducted for the purpose of this book. The study involved a group of bilingual children acquiring Polish and English simultaneously as their first languages and a group of monolingual children acquiring Polish as a first language. The chapter describes the design of the study, employed methodology and the participants. Chapter 9 presents the results from the conducted study. The first part reports on the quantitative results, while the second part presents the analysis of errors. Chapter 10 provides a qualitative analysis and discussion of the research findings. Chapter 11 summarizes the main findings and discusses the implications for future research. It also offers some pedagogical recommendations for dealing with bilingual children. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Abstract Language acquisition remains one of the most debated topics in linguistics and developmental psychology today. Researchers report contradictory evidence due to a great number of individual variations and specifics of each linguistic environment at the same time emphasizing that more research is necessary. Bilingual language acquisition is even more challenging. Linguists and psychologists attempt to describe a typical course of development of the two languages and to propose different hypotheses to account for the processes that occur in all bilingual children. This book begins with a review of past and current literature on monolingual and bilingual language acquisition and other associated with this phenomenon processes. In order to provide new evidence to the field, it also describes a new series of studies on language groups that has not been researched before. Its focus is on restricted relative clause structures and their acquisition by bilingual English/Polish-speaking children (4;7–6;11, N=18) and by monolingual Polish-speaking counterparts (3;0–6;11, N=40). The design of the study matched that of a previously conducted English and French monolingual studies (Flynn and Lust, 1981; Foley, 1996), which used the Elicited Imitation Task as a method for data collection. The results indicate that the patterns of acquisition of relative clauses in English of bilingual children match those for English-speaking monolinguals, while the developmental patterns in Polish of bilinguals do not resemble that of Polish-speaking monolinguals. It is hypothesized that the reason for the discrepancy between the two languages in a bilingual subject lies in the proficiency in each language. Furthermore, the results revealed that the two languages in a bilingual child develop autonomously and no interference between the two has been found, thus providing additional evidence for Independent Development Hypothesis. It is argued that the reasons for the differences between the two languages cannot be attributed to the uniqueness of bilingual development, but rather to the insufficient input in the linguistic environment. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Abstract 15 In addition, the patterns of monolingual acquisition of relative clause structures in Polish differ from the development of these structures in English. No primacy of free relatives in Polish has been found. Moreover, semantic determinacy plays a more important role in the acquisition of relative clauses in Polish than in English implying that the underlying structure of free relatives and lexically headed forms differ between the two languages. Despite the differences between Polish and English relative clause structures, the monolingual acquisitions of both languages are closely related. The findings corroborate Chomsky’s generative grammar framework, the Strong Continuity Hypothesis and the Grammatical Mapping Paradigm. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bilingual Language Acquisition : Focus on Relative Clauses in Polish and English
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: