Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 002559 22736415 na godz. na dobę w sumie
Błyskotliwość to za mało! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu? - książka
Błyskotliwość to za mało! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu? - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0112-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twoja firma już jest w internecie, czy tego chcesz, czy nie.
Wykorzystaj to jak najlepiej

Dlaczego niektóre strony tworzone w garażu przez grupy zapaleńców podbijają świat, a milionowe inwestycje internetowe upadają? Czy istnieje jakiś schemat sukcesu firmy internetowej? Oczywiście, i to niejeden, tyle że nie ma sensu powielać go w prosty sposób -- sukces Amazon.com nie oznacza, że zarobisz miliony, jeśli otworzysz e-księgarnię. Pomysł może wypalić, pod warunkiem że dostosujesz go do swojej branży, firmy, budżetu i rynku. Krótko mówiąc, jeśli chcesz zarobić na internecie, potrzebujesz własnej strategii e-biznesu.

Celem Twojej strategii e-biznesu nie musi być podbój świata. Być może będziesz używać internetu do zdobywania informacji o rynku. Może potrzebujesz bazy adresów i skrzynki e-mailowej, aby szybciej i taniej pozyskiwać klientów. A może chciałbyś wzbogacić podstawową działalność firmy o wymiar elektroniczny? Już teraz Twoja firma jest w sieci: wysyłasz e-maile, dostajesz oferty drogą elektroniczną, a część Twoich klientów robi zakupy przez internet. Wykorzystaj to do własnych celów. Ale najpierw przeczytaj tę książkę i dowiedz się więcej o e-biznesie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B³yskotliwoœæ to za ma³o! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu? Autor: Matt Haig T³umaczenie: Maciej Dzia³owski ISBN: 83-246-0112-0 Tytu³ orygina³u: If Youre So Brilliant... How Come You Dont Have an E-Strategy?: The Essential Guide to Online Business Format: A5, stron: 160 Twoja firma ju¿ jest w internecie, czy tego chcesz, czy nie. Wykorzystaj to jak najlepiej (cid:129) Klucz do sukcesu w sieci: budowanie e-marki, rozpoznanie ukrytych kosztów dzia³alnoœci internetowej, zapewnienie bezpieczeñstwa transakcji (cid:129) Studium przypadku: zwyciêzcy i ofiary internetowej gor¹czki z³ota (cid:129) Nowe zasady prowadzenia firmy w erze klikokracji Dlaczego niektóre strony tworzone w gara¿u przez grupy zapaleñców podbijaj¹ œwiat, a milionowe inwestycje internetowe upadaj¹? Czy istnieje jakiœ schemat sukcesu firmy internetowej? Oczywiœcie, i to niejeden, tyle ¿e nie ma sensu powielaæ go w prosty sposób — sukces Amazon.com nie oznacza, ¿e zarobisz miliony, jeœli otworzysz e-ksiêgarniê. Pomys³ mo¿e wypaliæ, pod warunkiem ¿e dostosujesz go do swojej bran¿y, firmy, bud¿etu i rynku. Krótko mówi¹c, jeœli chcesz zarobiæ na internecie, potrzebujesz w³asnej strategii e-biznesu. Celem Twojej strategii e-biznesu nie musi byæ podbój œwiata. Byæ mo¿e bêdziesz u¿ywaæ internetu do zdobywania informacji o rynku. Mo¿e potrzebujesz bazy adresów i skrzynki e-mailowej, aby szybciej i taniej pozyskiwaæ klientów. A mo¿e chcia³byœ wzbogaciæ podstawow¹ dzia³alnoœæ firmy o wymiar elektroniczny? Ju¿ teraz Twoja firma jest w sieci: wysy³asz e-maile, dostajesz oferty drog¹ elektroniczn¹, a czêœæ Twoich klientów robi zakupy przez internet. Wykorzystaj to do w³asnych celów. Ale najpierw przeczytaj tê ksi¹¿kê i dowiedz siê wiêcej o e-biznesie. (cid:129) Badanie rynku internetowego (cid:129) Dystrybucja produktów w sieci: programy partnerskie i strategie cenowe (cid:129) Marketing w sieci: jak zaistnieæ w wyszukiwarkach www, zbieraæ adresy klientów i mierzyæ skutecznoœæ e-promocji (cid:129) Transakcje internetowe: systemy p³atnoœci online, bezpieczeñstwo (cid:129) Zasady projektowania stron www (cid:129) Technologie przysz³oœci: portale g³osowe, P2P, XML, 3G. Przedmowa 1 Przygotowanie firmy do działalności internetowej Nowy podział w biznesie „Klikokracja” internetu Bądź przygotowany O książce 2 Początek ISP Nazwy domen Sprzedaż w sieci Zasady dobrego projektowania witryn Outsourcing w projektowaniu stron WWW Integracja technologiczna Doradztwo 3 Twoja marka internetowa Tworzenie społeczności Witryny dla obolałych oczu Nie tylko logo Ochrona marki Potęga nowej marki 4 Rynek Zdefiniuj swój rynek Rynki międzynarodowe Boisko równe dla wszystkich 7 9 9 11 12 14 17 17 19 20 24 27 28 30 31 32 34 36 37 39 41 42 44 46 4 Błyskotliwość to za mało! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu? Większa konkurencja 46 Parlez-vous dot.com? — mówienie językiem Twojego rynku 47 49 Pomocna dłoń 53 Dodawanie wartości Badanie odbiorcy sieciowego 54 5 Kwestie finansowe Sprzedaż produktów w sieci Programy partnerskie Sprzedaż powierzchni reklamowej Nacisk na cenę Jawność cen Kwestie walutowe Potencjał zysku 6 Klienci Zaufaj mi, jestem firmą internetową (dot.com) Jak pozbyć się zahamowań związanych z internetem 7 Promocja Reklama w sieci Marketing poprzez wyszukiwarki Marketing wirusowy Skuteczny marketing wirusowy — pięć zasad Sieciowe PR Marketing za zgodą SPAM Zbieranie adresów e-mail 8 Mierzenie wyników ROI czy RIP Wyniki nienamacalne Potrzeba dokładności Wyznaczniki ROI ROI i handel elektroniczny Co mierzysz? Dzienniki dostępu Darmowe usługi śledzące aktywność strony 55 55 56 57 59 60 60 62 63 64 64 79 79 80 81 84 86 91 91 92 95 96 98 100 103 104 105 107 108 Mierzenie rezultatów „miękkich” Mierzenie sukcesu w przyszłości Ciągły proces 9 Bezpieczeństwo Oceń sytuację Systemy płatności Hakerzy i firewall VPN Wirusy i robaki Ochrona przed wirusami — rady Fałszywe ostrzeżenia Oprogramowanie antywirusowe Prywatność Powiadom swoich klientów Kwestie prawne Plan awaryjny Zagrożenie wewnętrzne Outsourcing 10 Przyszłość SMS Voice Portal P2P XML 3G Produkty informacyjne Sieci biznesowe 11 Następne kroki Znajdziesz w sieci Słownik Skorowidz Spis treści 5 109 110 111 113 114 115 116 116 117 117 119 120 120 122 123 124 125 126 129 129 130 131 135 136 137 138 141 141 145 151 Ankieta przeprowadzona wśród małych i średnich przed- siębiorstw (MŚP) na zlecenie dostawcy urządzeń prze- znaczonych do łączenia się z internetem, firmy 3Com, ujawniła, że wprawdzie wiele podmiotów tego sektora posiada własne strony w sieci, ale ponad trzy czwarte z nich nie ma, z punktu widzenia IT, planu, jak wyko- rzystać obecność w cyberprzestrzeni. A to powoduje, że mniejsi przedsiębiorcy zostają w tyle. Adrian Hurrel, dyrektor zarządzający 3Com w Wielkiej Brytanii, stwier- dził: „Nasze badanie podkreśla zjawisko izolacji, od- czuwanej przez małe i średnie przedsiębiorstwa z po- wodu niewiedzy, do kogo zwrócić się po poradę, a także z powodu obawy o zbyt wysoki poziom kosztów i poziom technologii, jak na ich możliwości. Dotyczy to zarówno zakupu oraz kosztów utrzymania takich rozwiązań tech- nicznych”. Ten rozdział powinien Cię przekonać, że technologia i wiedza są w zasięgu firmy każdej wielkości. ISP Aby cokolwiek zrobić w sieci, niezbędny jest dostawca usług internetowych (ISP — Internet Service Provider). Pełni on rolę pośrednika, zaopatruje w odpowiednie opro- gramowanie do modemu i tym samym umożliwia połą- czenie się z siecią. Większość dostawców usług interne- towych oferuje jednocześnie usługi poczty elektronicznej, 18 Błyskotliwość to za mało! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu? Poruszanie się w gąszczu ofert ISP. a także hosting (możliwość zamieszczania strony in- ternetowej na danym serwerze). Na rynku istnieje wiele takich firm, jednak wybór powinien być poprzedzony starannym namysłem, ponieważ niewłaściwy krok może zaszkodzić przedsiębiorstwu. Analizując różne oferty, należy brać pod rozwagę: Niezawodność. Jeśli strona będzie niedostępna, po- · winieneś wiedzieć, ile potrwa przegląd i naprawa. · Dostęp. Jeżeli tempo transmisji danych jest wolne (czas potrzebny, aby witryna wyświetliła się na kom- puterze klienta), kontrahenci skierują swoją frustra- cję na Twoją firmę, a nie na dostawcę usług interne- towych. · Pomoc. Zanim podejmiesz decyzję, powinieneś spraw- dzić, czy dostawca usług internetowych posiada in- folinię. · ISDN. Jeżeli używasz linii ISDN, upewnij się, że dostawca usług internetowych korzysta z tej tech- nologii. Konieczna jest również decyzja, czy firma uzyska do- stęp do szerokopasmowego internetu, zapewniającego znacznie szybsze połączenia. Technologia szerokopa- smowa nie została wykorzystana przez małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z danymi MORI na 2001 rok około 80 proc. firm w Wielkiej Brytanii nie dostrzega takiej potrzeby), ale im szybsze i stabilniejsze jest po- łączenie, tym większa oszczędność. Biznesowe czasopisma internetowe, jak Internet Works (www.iwks.com), dostarczają informacji na temat naj- lepszych dostawców usług sieciowych. W Wielkiej Bry- tanii najlepszą reputację mają U-Net Limited (www. u-net.net), UUNET (www.uk.uu.net), CIX (www.cix.co.uk) oraz AAP InterNet (www.aapi.co.uk). Początek 19 Inna nazwa strony. NAZWY DOMEN Jeżeli chcesz, aby poważnie traktowano Cię w internecie, powinieneś wykupić własną domenę, a nie umieszczać stronę swojej firmy na darmowych serwerach, jak AOL czy Compuserve. Nazwa Twojej domeny powinna być albo tożsama z nazwą firmy, jak Rowery Szymona (www. roweryszymona.pl), albo powinna kojarzyć się z branżą, na przykład Sklep Rowerowy (www.skleprowerowy.pl). Wybierając nazwę domeny, przemyśl również kwe- stię odpowiedniego przyrostka adresu (czyli tej części, która znajduje się za nazwą firmy). Ten składnik po- zwala ustalić rodzaj witryny, a także jej pochodzenie. Przykładowo, przyrostek .fr stosują strony francuskie, a .pl — polskie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na witrynie ICANN (www.icann.org). Kiedy podejmiesz decyzję co do nazwy strony, po- winieneś ją zarejestrować w którymś z wymienionych serwisów internetowych: · Network Solutions (www.networksolutions.com). Ta witryna pomoże Ci ustalić, kto jest właścicielem do- meny, umożliwia także zmianę danych rejestracyj- nych dotyczących Twojego adresu internetowego. · Net Names (www.netnames.co.uk). Dzięki temu ser- wisowi można wyszukać domeny z przyrostkami .com, .co.uk lub .net oraz uzyskać informację, że ktoś wykupił adres internetowy podobny do Two- jego. · Net Benefit (www.netbenefit.com). Służy do reje- stracji domen, oferuje hosting, można także korzy- stać z usług dotyczących biznesu w internecie. Na tej stronie, dzięki serwisowi I-Watch, uzyskasz też informację, że została zarejestrowana witryna o na- zwie podobnej do Twojej. 20 Błyskotliwość to za mało! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu? · Nicnames (www.nicnames.co.uk). Można tu zareje- strować domeny dla Wielkiej Brytanii i całego świata. Jest to prosty w użytku, tani serwis, dzięki któremu można odszukać i wykupić nazwę strony. · NASK (www.nask.pl). Rejestrator domen dla Polski. Inni rejestratorzy to m.in. nazwa.pl, onet.pl, interia.pl, dns.pl. SPRZEDAŻ W SIECI Oprogramowanie przeznaczone do handlowania w in- ternecie nie wymaga nadzwyczaj dobrego komputera. Właściwie wystarczy taki, który umożliwia korzystanie z systemu operacyjnego Windows i programu Internet Explorer. Potrzebna będzie natomiast duża ilość miejsca na twardym dysku i sporo RAM (minimum 128 MB). Dostawca usług internetowych zapewne zaoferuje rów- nież umieszczenie strony internetowej na serwerze, a rejestracja domeny wraz z 10 GB przestrzeni na dysku będzie kosztować 30 – 600 złotych rocznie. Istnieje wiele tanich rozwiązań dotyczących handlu internetowego, są to m.in.: · Actnic Catalog (www.actnic.co.uk). Ten katalog kosz- tuje 2100 złotych rocznie i oferuje szeroki zakres usług. Przede wszystkim wspiera małe i średnie przed- siębiorstwa w zakładaniu internetowych kanałów sprzedaży i ma opinię najprostszego w użytku. · Actnic Business. Pozwala małym i średnim przed- siębiorstwom szybko, łatwo i za rozsądną cenę roz- szerzać kontakty B2C (business-to-consumer, firma klientowi) i B2B (business-to-business, firma firmie). Zawiera także kompletny zestaw narzędzi do pro- jektowania, budowania sklepów internetowych i za- rządzania nimi. Jest to doskonałe narzędzie. Początek 21 · Dragnet (www.dragnet.co.uk). Dragnet E-Business Ltd. wraz z Intelligent Network Technology (INT) pomogą Ci skonstruować komercyjną stronę inter- netową, przy czym jej cena nie przekroczy 6000 zło- tych. Znajdziesz tu wszystko — od narzędzi umoż- liwiających zamieszczenie strony na serwerze aż do tych, które wykorzystuje się w handlu elektronicznym. · Shop Creator (www.shopcreator.co.uk). Ceny produk- tów zaczynają się od około 1200 złotych, możesz jednak otrzymać darmową wersję oprogramowania, by je przetestować. · Secure Trading (www.securetrading.com). Secure Trading oferuje handlowanie w czasie rzeczywistym, wysoki poziom bezpieczeństwa, a także wykrywa- nia oszustw. · Worldpay (www.worldpay.com). Na tej stronie można skorzystać z usługi „Click and Build” (kliknij i bu- duj), która pozwala otworzyć w ciągu kilku godzin konto kupieckie. · Datacash (www.datacash.com). Na tej stronie konto handlowe zakładane jest szybko, dodatkowo trans- akcje są realizowane za pośrednictwem większości znanych kart kredytowych. · Netbanx (www.netbanx.com). Netbanx oferuje kilka usług i produktów, które pozwalają na zawieranie transakcji w sieci. Londyńska Orkiestra Symfoniczna oraz Opera Królewska www.lso.co.uk www.roh.org.uk S t r o n a i n t e r n e t o w a L o n d y ń s k i e j O r k i e s t r y S y m f o n i c z n e j ( L o n d o n S y m p h o n i c O r c h e s t r a ) p o w s t a ł a w 1 9 9 6 r o k u , a k i l k a l a t p ó ź n i e j , b ę d ą c w t e j k w e s t i i n i e k w e s t i o n o w a n y m p r e k u r s o r e m n a W y - s p a c h , o r k i e s t r a w p r o w a d z i ł a i n t e r n e t o w ą s p r z e d a ż b i l e t ó w . 22 Błyskotliwość to za mało! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu? S p r z e d a ż b i l e t ó w n a k o n c e r t y p r z e z s i e ć t o z ł o ż o n y p r o c e s h a n d l u i n t e r n e t o w e g o . W p r a w d z i e d o t y c z y m a ł e j l i c z b y w y - d a r z e ń , a l e z k a ż d y m w i ą ż e s i ę w i e l e r ó ż n y c h s z c z e g ó ł ó w , j a k : d a t y , c e n y b i l e t ó w , z n i ż k i , m i e j s c a i g o d z i n y w y s t ę p ó w . D o r e a l i z a c j i p r o j e k t u L o n d y ń s k i e j O r k i e s t r y S y m f o n i c z n e j u ż y - t o g o t o w e g o p r o d u k t u , a o b e c n i e 1 0 p r o c . s p r z e d a n y c h b i l e t ó w t o t r a n s a k c j e i n t e r n e t o w e . J e s t t o b a r d z o w y g o d n e , z w ł a s z c z a d l a g o ś c i z a g r a n i c z n y c h l u b s p o z a L o n d y n u . T i m O l d e r s h a w , k o o r d y n a t o r s t r o n y L o n d y ń s k i e j O r k i e s t r y S y m f o n i c z n e j , m ó w i : „ N a s z y m c e l e m j e s t d o s t a r c z a ć l u d z i o m t y l e i n f o r m a c j i , i l e p o t r z e b u j ą . N i e d a w n o n a s t r o n i e u m i e ś c i l i - ś m y r ó w n i e ż p l i k i d ź w i ę k o w e o r a z p r o g r a m k o n c e r t ó w . B a r d z o ł a t w o j e s t d o d a ć w p i s H T M L b e z p o ś r e d n i o w o p i s i e p r z e d - m i o t u o r a z w i n n y c h w z o r c a c h . J e s t t o b a r d z o d o b r a f u n k c j a , d z i ę k i k t ó r e j m o ż n a z ł a t w o ś c i ą t w o r z y ć e f e k t y s p e c j a l n e , n a p r z y k ł a d b y z w r ó c i ć u w a g ę n a k o n k r e t n y w y s t ę p l u b c e n y b i l e t ó w , b e z o b a w y , ż e s p o w o d u j e t o n i e p r z e w i d z i a n e z m i a n y n a i n n y c h s t r o n a c h c z y w z a w a r t o ś c i n a s z e j w i t r y n y ” . C a ł ą p r a c ę w y k o n a n o , w y k o r z y s t u j ą c w ł a s n e z a s o b y l u d z k i e . T r u d n o w y - l i c z y ć c a ł k o w i t y z w r o t z i n w e s t y c j i , a l e T i m O l d e r s h a w u w a - ż a , ż e „ ( w i t r y n a ) s p ł a c i ł a s i ę p r a w i e n a t y c h m i a s t i b y ł a w a r t a s k r o m n e j c e n y , z a j a k ą j ą k u p i l i ś m y ” . I n n ą b r y t y j s k ą i n s t y t u c j ą k u l t u r a l n ą o ś w i a t o w e j r e n o m i e , k t ó r a , b u d u j ą c s w o j ą s t r o n ę i n t e r n e t o w ą , u ż y ł a g o t o w e g o o p r o g r a m o w a n i a d o h a n d l u e l e k t r o n i c z n e g o , b y ł a O p e r a K r ó l e w s k a . C h r i s B u n c e , s z e f d z i a ł u I T , p o w i e d z i a ł : „ B y ł o t o b a r d z o p r o s t e , a c a ł k o w i t y k o s z t n i e p r z e k r o c z y ł 2 5 0 0 f u n - t ó w ” . T o d u ż o m n i e j o d p r z e w i d y w a n y c h 2 5 t y s . f u n t ó w , p r z y c z y m d z i e n n i e r e z e r w u j e s i ę 5 0 b i l e t ó w n a k o n c e r t y , c o d a j e o k o ł o 2 t y s . b i l e t ó w m i e s i ę c z n i e . N a o b y d w u s t r o n a c h i n t e r n e t o w y c h p i e r w o t n i e z o s t a ł w d r o - ż o n y s i e c i o w y s y s t e m r e z e r w a c j i b i l e t ó w , p o d o b n y d o i s t n i e - j ą c e j w c z e ś n i e j p r o c e d u r y w y k o r z y s t u j ą c e j f a k s i p o c z t ę , a n i e s p r z e d a ż b i l e t ó w w c z a s i e r z e c z y w i s t y m , c o b y ł o b y z d e c y d o - w a n i e d r o ż s z e . Z a m ó w i e n i a s k ł a d a n e n a w i t r y n i e s ą r e a l i z o - w a n e p r z e z p o ł ą c z e n i e s z y f r o w a n e . O p e r a K r ó l e w s k a p r o w a d z i o b e c n i e i n t e r n e t o w ą s p r z e d a ż b i l e t ó w w c z a s i e r z e c z y w i s t y m . P o k o s z t o w n e j a n a l i z i e r y n k u f i r m a p r z e k o n a ł a s i ę , ż e l u d z i e w o l ą w i e d z i e ć n a t y c h m i a s t , c z y Początek 23 Przepis na komercyjny sukces w internecie. Elizabeth Botham Sons www.botham.co.uk (Secure Socket Layer) s ą b i l e t y i k t ó r e m i e j s c a s ą d o s t ę p n e . J a k t w i e r d z i B u n c e : „ P o - t w i e r d z a s i ę t o z w ł a s z c z a w p r z y p a d k u g o ś c i s p o z a W i e l k i e j B r y t a n i i , k t ó r z y s t a r a j ą s i ę z o r g a n i z o w a ć k i l k a w y d a r z e ń w o g r a - n i c z o n y m c z a s i e ” . T r a d y c y j n a p i e k a r n i a E l i z a b e t h B o t h a m S o n s d z i a ł a o d 1 8 6 5 r o k u w W h i t b y , n a t e r e n i e h r a b s t w a Y o r k s h i r e . F i r m a b a r d z o w c z e ś n i e z a c z ę ł a k o r z y s t a ć z t e c h n o l o g i i i n t e r n e t o w y c h i w 1 9 9 5 r o k u o t w o r z y ł a s w o j ą s t r o n ę k o m e r c y j n ą . O f e r t ę h a n d l u e l e k - t r o n i c z n e g o o g r a n i c z o n o i s p o ś r ó d s z e r o k i e j ( o k o ł o 4 0 0 – 5 0 0 w y r o b ó w ) g a m y p r z y s t a w e k i p r o d u k t ó w c u k i e r n i c z y c h d o - s t a r c z a n y c h c o d z i e n n i e h u r t o w n i k o m i s p r z e d a w c o m d e t a - l i c z n y m w y b r a n o n i e k t ó r e — c i a s t a , c i a s t e c z k a , d ż e m y , k a w y i h e r b a t y , a t a k ż e k o s z e p i k n i k o w e . B o t h a m t o k l a s y c z n y p r z y k ł a d m a ł e j f i r m y , k t ó r a p o t r a f i ł a p o s z e r z y ć s w ó j r y n e k z b y t u i w p r o w a d z i ł a i n t e r n e t j a k o k a n a ł d y s t r y b u c j i . J e d n y m z c z y n n i k ó w , k t ó r y j e j t o u ł a t w i ł , b y ł a u ż y w a n a w c z e ś n i e j p r o c e d u r a s p r z e d a ż y w y s y ł k o w e j . W c i ą - g u s w o j e g o i s t n i e n i a s t r o n a p r z e s z ł a k i l k a z m i a n . P o c z ą t k o w o n i e w y k o r z y s t y w a n o p r o c e d u r g w a r a n t u j ą c y c h b e z p i e c z n e z a k u p y , a k l i e n c i d r u k o w a l i f o r m u l a r z e z a m ó w i e ń i p r z e s y ł a l i j e f a k s e m w r a z z d a n y m i k a r t k r e d y t o w y c h . Z c z a s e m t o r o z - w i ą z a n i e z a s t ą p i o n o s y s t e m e m S S L , k o - d u j ą c y m z a m ó w i e n i a , w k t ó r y c h z o s t a ł y w p r o w a d z o n e d a n e d o t y c z ą c e k a r t k r e d y t o w y c h i a d r e s ó w . Z d a n i e m d y r e k t o r a z a r z ą d z a j ą c e g o , M i c h a e l a J a r m a n a : „ S y s t e m S S L b y ł m a ł o e l a s t y c z n y , j e ś l i b r a ć p o d u w a g ę e d y t o w a n i e o p i s ó w p r o d u k - t ó w i z m i a n ę c e n ” . F i r m a z d e c y d o w a ł a s i ę w t e d y n a z a k u p g o t o w e g o o p r o - g r a m o w a n i a d o h a n d l u e l e k t r o n i c z n e g o , k t ó r e p o z w a l a z a - r z ą d z a ć c a ł y m p r o c e s e m e d y c j i k a t a l o g u , p r z e t w a r z a ć z a m ó - w i e n i a i k o n t r o l o w a ć s t a n m a g a z y n u . P r o g r a m u m o ż l i w i a ł b e z p i e c z n e s z y f r o w a n i e d a n y c h k a r t k r e d y t o w y c h , a t a k ż e p r z e t w a r z a n i e z a m ó w i e ń w ł a s n y m i z a s o b a m i . 24 Błyskotliwość to za mało! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu? Rysunek 2.1. Firma Botham Sons wykorzystała internet, aby poszerzyć rynek zbytu ZASADY DOBREGO PROJEKTOWANIA WITRYN Czym jest dobra strona internetowa? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Zależy to po prostu od zadań stawianych przed konkretną witryną. Jednakże więk- szość projektantów i deweloperów sieciowych mówi o uniwersalnych zasadach, które dotyczą stron komer- cyjnych. Nie ma znaczenia, czy witrynę projektuje ze- spół pracowników firmy, czy firma wykorzystuje out- sourcing. Pierwsza i najważniejsza zasada to łatwe porusza- nie się po stronie. Jakob Nielsen, najwybitniejszy eks- pert w dziedzinie projektowania witryn internetowych, wielokrotnie podkreślał, że wydajna nawigacja i uży- Początek 25 Internetowe repliki w obrębie Twojej strony. teczność jest równie ważna dla każdego użytkownika internetu, co interesująca szata graficzna. Aby zrozumieć, co stanowi istotę dobrej witryny, należy przyjrzeć się budowie sieci. Internet działa na zasadzie podobnej do układania klocków: projektanci sieciowi używają gotowych elementów. David Wein- berger, dziennikarz New York Times, uważa, że „czyni to sieć nieprzewidywalną, kreatywną. Sieć stanowi zaw- sze efekt pracy rąk ludzkich”. Pomimo mnogości stron internetowych ludzie tworzący witryny często nie ro- zumieją natury internetu. Zbyt często strony w sieci stają się właśnie przewidywalne, niekreatywne i nie- ludzkie. W końcu większość broszur firmowych nie ma w sobie nic ludzkiego. Zawartość Większość użytkowników szuka na stronach interne- towych informacji, a nie efektownej grafiki. Z tego po- wodu sposób, w jaki prezentowana jest zawartość wi- tryny, powinien być starannie przemyślany. Przecież nikt nie chce czytać stron wypełnionych ciągłym tek- stem. Informacje należy przedstawiać w przejrzysty sposób i dostosowany do potrzeb użytkownika, tak by lektura nie wymagała zbyt wielkiego wysiłku. Jest wiele sposobów, by to uczynić. Przede wszystkim należy pa- miętać o podziale ciągłego tekstu na partie, wprowadze- niu nagłówków. Dzięki temu użytkownicy będą mogli przejrzeć szybko stronę w poszukiwaniu informacji, które ich interesują. Można również stosować odno- śniki1, które pozwolą zagłębić się w tekście (przyjrzyj się, jak portale o profilu informacyjnym prezentują swoją treść). Stronę internetową można uznać za skonstru- owaną poprawnie, jeśli wszystkie jej części są dostępne 1 Ang. Link — przyp. tłum. 26 Błyskotliwość to za mało! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu? w wyniku co najwyżej trzech kliknięć myszką w do- wolnym miejscu witryny. Pomocne są również bezpo- średnie odnośniki. Wiele portali można by uważać za udane, gdyby nie zbyt duża liczba mylących odnośni- ków. Wprawdzie ciekawe ikonki i wyszukane słownic- two wydają się dobrym pomysłem, gdy należy określić linki, jednak warto pamiętać, że... łopatę zawsze należy nazwać łopatą. Należy trzymać się zrozumiałych ha- seł, jak „Strona główna”, „Nowe”, „Kontakt”, „Informa- cja o produktach” oraz „O stronie”. Zawsze pojawia się kwestia, skąd powinna pocho- dzić zawartość strony. Jeżeli planujesz regularnie ak- tualizować swoją witrynę — a tak powinno być — wtedy zadanie tworzenia jej treści może oznaczać co- raz cięższą pracę. Można sobie z tym poradzić, prosząc użytkowników odwiedzających stronę o umieszczanie komentarza, dodanie czegoś do zawartości strony. W ten sposób goście są angażowani na innym poziomie niż dotąd, a sama witryna dzięki temu staje się coraz bardziej obiektywna. Dobrym przykładem jest witryna firmy Amazon, na której goście pozostawiają recenzje zaku- pionych tu książek. Innym rozwiązaniem jest wynajęcie firmy, która do- starczałaby zawartość strony internetowej. Wynajmo- wanie treści jest coraz popularniejsze, jako że wiele wi- tryn komercyjnych chce przekazać krótką informację o swojej działalności. To naprawdę prosty mechanizm: płacisz firmie (na przykład Screaming Media) za prze- kazywanie oraz aktualizowanie wiadomości na temat Twojej strony. Nieważne jak „niszową” jest Twoja pu- bliczność w sieci, dostawcy zawartości internetowej zawsze będą w stanie przekazać istotne informacje. Wykorzystaj swoją siłę przyciągania. Jeżeli chcesz samodzielnie aktualizować treść wi- tryny, możesz wykorzystać kilka systemów zarządza- nia zawartością strony. Active Server Pages czy Cold Początek 27 Fusion to narzędzia często używane do tworzenia funk- cjonalnych serwisów internetowych. Ułatwiają utrzy- manie witryny, umożliwiają dostęp do narzędzi nad- zoru nad stroną w sieci poprzez okno przeglądarki i nie wymagają instalacji żadnego dodatkowego oprogramo- wania. I wreszcie, ważne, aby witryna oferowała poten- cjalnym klientom coś, co ma dla nich prawdziwą war- tość. Inaczej trudno będzie ich przekonać, by ją odwie- dzili jeszcze raz. Internet w żargonie marketingowym jest nazywany medium „ciągnącym”, a nie „pchającym”. Użytkownicy muszą wyszukać i przyciągnąć informa- cję do siebie. Aby to zrobili, należy ich motywować. Sposobem może być wyłączne posiadanie informacji lub udzielanie porad, zwłaszcza jeżeli te dane uda się dopasować do indywidualnych potrzeb użytkownika. OUTSOURCING W PROJEKTOWANIU STRON WWW Jeżeli zdecydujesz się na outsourcing w kwestii projek- towania strony internetowej, należy: · Poprosić o przedstawienie wcześniejszych prac i upewnić się, że wszystkie wykonane do tej pory strony internetowe są proste pod względem nawi- gacji i nie są zbyt rozbudowane graficznie — po tym najłatwiej rozpoznać nowicjuszy w branży. · Zaplanować podział zadań — niektóre agencje pro- jektujące witryny internetowe wymagają precyzyj- nych wskazówek, inne pomogą Ci w rozwoju stra- tegii internetowej. Powinieneś wiedzieć, co zrobić. · Sprawdzić, czy w ofercie znajduje się odpowiedni system umożliwiający handlowanie w sieci, czy tylko standardowe rozwiązania. Przesłuchaj projektanta. 28 Błyskotliwość to za mało! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu? · Zwrócić uwagę na to, kto jest właścicielem wyko- nanych stron. Pewnie w to nie wierzysz, ale część stron internetowych nie należy do firm, które za nie zapłaciły... Określić, jakie są koszty stałe i czy mogą się poja- · wić ukryte roczne opłaty albo koszty dodatkowe. Upewnić się, jakie są warunki płatności — ile i kie- · dy będzie trzeba zapłacić. Uzgodnić terminarz prac i kontrolować, czy wyko- · nawca go przestrzega. Zastanowić się, jak będziesz utrzymywał swoją · stronę i czy możesz to robić samodzielnie. Lista brytyjskich projektantów stron internetowych znaj- duje się na oficjalnej stronie www.ukwebdesigners.net. INTEGRACJA TECHNOLOGICZNA W kwestiach technologicznych najlepiej kierować się starą zasadą KISS2. Przeanalizuj podział prac w firmie, od etapu zapytania ofertowego, do dostawy i fakturo- wania. Nie zawsze skomplikowane rozwiązania techno- logiczne są niezbędne do tworzenia stron internetowych. Najczęściej frustrację powoduje integracja narzędzi po- zwalających na działania w czasie rzeczywistym. Na rynku jest dostępnych kilka produktów, które mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Warto rozważyć również kwestię pomocy dostawcy usług aplikacji (ASP — Applications Service Provider). Dla firmy, która rozpoczyna lub rozwija działalność komercyjną w sieci, jest to sposób na uniknięcie kosztów 2 Ang. Keep it simple, stupid — ma być proste, głupku — przyp. tłum. Początek 29 związanych z zakupem technologii i utrzymywaniem personelu działu IT. Działanie dostawców usług dla przedsiębiorczości internetowej (ESP — E-business Service Providers) koncentruje się na infrastrukturze, w której aplikacje mogą działać niezawodnie i bez- piecznie. Dostarczają oprogramowanie, sprzęt i służą pomocą techniczną potrzebną w działalności komer- cyjnej w sieci. Dodatkowo gwarantują obsługę połą- czeń z siecią od kilku dostawców takich usług, dys- ponują systemami umożliwiającymi funkcjonowanie witryny i narzędziami handlu elektronicznego oraz zarządzania relacjami z klientem (CRM). Przykładem dostawcy usług dla przedsiębiorczości internetowej jest AppTapp (www.apptapp.com). Alternatywny sposób integracji interfejsu www.laterooms.com 3 3 Spóźnione pokoje — przyp. tłum. S t r o n a L a t e R o o m s r o z p o c z ę ł a s w o j ą d z i a ł a l n o ś ć w 1 9 9 7 r o k u i k o s z t o w a ł a o k o ł o 7 0 t y s . f u n t ó w . W i t r y n a w s p i e r a h o t e l a r z y z c a ł e g o ś w i a t a , z a j e j p o ś r e d n i c t w e m m o ż n a w y - n a j ą ć p o k ó j w o s t a t n i e j c h w i l i . T y m s a m y m k l i e n c i o s z c z ę - d z a j ą n a r e z e r w a c j a c h . Z a m i a s t z d e c y d o w a ć s i ę n a i n t e g r a c j ę s y s t e m ó w h o t e l o w y c h z e s t r o n ą z a p o m o c ą i n t e r f e j s u c z a s u r z e c z y w i s t e g o , s t w o r z o n o p r z e s t r z e ń a d m i n i s t r a c y j n ą . D z i ę k i t e m u w ł a ś c i c i e l e h o t e l i m o g ą z a r e j e s t r o w a ć i u t r z y m y w a ć s w o j ą o f e r t ę w s i e c i , w y k o r z y s t u j ą c s t a n d a r d o w y i n t e r f e j s i n - t e r n e t o w y . W l i s t o p a d z i e 1 9 9 9 r o k u z e s t r o n ą w s p ó ł p r a - c o w a ł o 2 5 0 h o t e l i , o b e c n i e s z a c u j e s i ę , ż e l i c z b a t a w z r o s ł a d o 6 t y s . 30 Błyskotliwość to za mało! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu? DORADZTWO Z badania Institute of Management, przeprowadzonego w 2001 roku, wynika, że 40 proc. firm nie korzysta z pro- fesjonalnych lub bezstronnych porad dotyczących roz- woju strategii handlu internetowego. Godnym uwagi jest projekt Technology Means Business (TMB), przygoto- wany przez Department of Trade and Industry (DTI — Wydział Handlu i Przemysłu). Jego celem jest opraco- wanie standardu akredytacji branżowej w dziedzinie informacji biznesowej i doradztwa z zakresu IT dla małych przedsiębiorstw. Na stronie internetowej www. technologymeansbusiness.org.uk znajduje się lista akre- dytowanych doradców oraz 14 centrów akredytacyjnych w Wielkiej Brytanii. Patricia Hewitt, szefowa resortu małych przedsiębiorstw i handlu internetowego, uwa- ża, że „Technology Means Business umożliwia firmom identyfikację akredytowanych doradców biznesowych, a także daje gwarancję, że otrzymają wskazówki co do najnowszych osiągnięć technologii informatycznych i komunikacyjnych, które można wykorzystać w dzia- łalności komercyjnej”.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Błyskotliwość to za mało! Dlaczego nie masz jeszcze strategii e-biznesu?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: