Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00012 003064 22413174 na godz. na dobę w sumie
Bo ja tak mówię! Sprzeczki rodzinne i jak sobie z nimi radzić - książka
Bo ja tak mówię! Sprzeczki rodzinne i jak sobie z nimi radzić - książka
Autor: , , Liczba stron: 112
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1398-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Istna wojna domowa

Najlepsze sposoby na spacyfikowanie małoletniego szantażysty i zawarcie paktu o nieagresji.

Jajko mądrzejsze od kury

Zygmunt Freud twierdził, że dzieci nie są zwyczajnie złośliwe - one po prostu są złe. To dość kontrowersyjna teoria, którą jednak zaczynasz traktować całkiem serio przy kolejnym: 'Wcale nie!', 'A właśnie, że tak!', 'Mamo, bo ona...!', 'Nie, bo nie', 'Jesteś niesprawiedliwy'. Odrabianie pracy domowej z Twoim dzieckiem to istna droga przez mękę? Rywalizacja rodzeństwa przyprawia Cię o siwe włosy? Każde wyjście do sklepu z zabawkami albo znajomych kończy się awanturą? Skłonienie latorośli do wcześniejszego powrotu do domu przypomina przeciąganie liny? Nareszcie możesz odłożyć walerianę, a w zamian sięgnąć po książkę 'Bo ja tak mówię!'. Sprzeczki rodzinne i jak sobie z nimi radzić.

Autorzy w lekki, ale bardzo pomocny sposób opisują najczęściej spotykane sytuacje konfliktowe pomiędzy rodzicami i dziećmi, kłótnie i denerwujące zachowania, które doprowadzają nas do szału. Przedstawiają także szybkie i praktyczne rady, jak sprostać tym trudnym zadaniom. Wszystkie podobne rozwiązania, przydatne wskazówki i ciekawostki jeszcze niedawno wydawały nam się zupełnie niepotrzebne - do momentu, kiedy zostaliśmy rodzicami. Teraz, patrząc na swoją śpiącą 'pociechę', nie możesz uwierzyć, że może być ona tak egoistyczna, samolubna i rozkrzyczana.

Sprawdź, kiedy Twoja córka jest małą Miss Jekyll, a kiedy panną Hyde. Nie daj się minityranowi w osobie własnego słodkiego synka. Z radością, humorem i książką w dłoni zacznij:

Jesteś rodzicem i to Ty powinieneś kontrolować sytuację!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Bo ja tak m(cid:243)wiŒ! Sprzeczki rodzinne i jak sobie z nimi radzi(cid:230) Autor: Lauri Berkenkamp, Steven C. Atkins, Charlie Woglom T‡umaczenie: Ma‡gorzata Warmiæska-Biszczad ISBN: 978-83-246-1398-4 Tytu‡ orygina‡u: Because I Said So! Format: A5, stron: 112 Istna wojna domowa (cid:149) Pociski dzieciŒcych pysk(cid:243)wek (cid:149) CiŒ¿ka artyleria foch(cid:243)w i d„s(cid:243)w (cid:149) Strategie roszczeniowe i taktyki ma‡ych naci„gaczy (cid:149) Nieczysty orŒ¿ k‡amczucha Najlepsze sposoby na spacyfikowanie ma‡oletniego szanta¿ysty i zawarcie paktu o nieagresji. Jajko m„drzejsze od kury Zygmunt Freud twierdzi‡, ¿e dzieci nie s„ zwyczajnie z‡o(cid:156)liwe - one po prostu s„ z‡e. To do(cid:156)(cid:230) kontrowersyjna teoria, kt(cid:243)r„ jednak zaczynasz traktowa(cid:230) ca‡kiem serio przy kolejnym: (cid:132)Wcale nie!(cid:148), (cid:132)A w‡a(cid:156)nie, ¿e tak!(cid:148), (cid:132)Mamo, bo ona(cid:133)!(cid:148), (cid:132)Nie, bo nie(cid:148), (cid:132)Jeste(cid:156) niesprawiedliwy(cid:148). Odrabianie pracy domowej z Twoim dzieckiem to istna droga przez mŒkŒ? Rywalizacja rodzeæstwa przyprawia CiŒ o siwe w‡osy? Ka¿de wyj(cid:156)cie do sklepu z zabawkami albo znajomych koæczy siŒ awantur„? Sk‡onienie latoro(cid:156)li do wcze(cid:156)niejszego powrotu do domu przypomina przeci„ganie liny? Nareszcie mo¿esz od‡o¿y(cid:230) walerianŒ, a w zamian siŒgn„(cid:230) po ksi„¿kŒ (cid:132)Bo ja tak m(cid:243)wiŒ!(cid:148). Sprzeczki rodzinne i jak sobie z nimi radzi(cid:230). Autorzy w lekki, ale bardzo pomocny spos(cid:243)b opisuj„ najczŒ(cid:156)ciej spotykane sytuacje konfliktowe pomiŒdzy rodzicami i dzie(cid:230)mi, k‡(cid:243)tnie i denerwuj„ce zachowania, kt(cid:243)re doprowadzaj„ nas do sza‡u. Przedstawiaj„ tak¿e szybkie i praktyczne rady, jak sprosta(cid:230) tym trudnym zadaniom. Wszystkie podobne rozwi„zania, przydatne wskaz(cid:243)wki i ciekawostki jeszcze niedawno wydawa‡y nam siŒ zupe‡nie niepotrzebne - do momentu, kiedy zostali(cid:156)my rodzicami. Teraz, patrz„c na swoj„ (cid:156)pi„c„ (cid:132)pociechŒ(cid:148), nie mo¿esz uwierzy(cid:230), ¿e mo¿e by(cid:230) ona tak egoistyczna, samolubna i rozkrzyczana. Sprawd(cid:159), kiedy Twoja c(cid:243)rka jest ma‡„ Miss Jekyll, a kiedy pann„ Hyde. Nie daj siŒ minityranowi w osobie w‡asnego s‡odkiego synka. Z rado(cid:156)ci„, humorem i ksi„¿k„ w d‡oni zacznij: (cid:149) dogadywa(cid:230) siŒ z dzieciakiem w ka¿dym wieku, (cid:149) ucina(cid:230) w zarodku konflikty miŒdzy rodzeæstwem, (cid:149) sprawiedliwie dostosowywa(cid:230) karŒ do winy, (cid:149) t‡umaczy(cid:230) dra¿liwe kwestie, (cid:149) przekazywa(cid:230) warto(cid:156)ci i zasady moralne, (cid:149) uczy(cid:230) latoro(cid:156)l szacunku do pieni„dza, (cid:149) wprowadza(cid:230) w ¿ycie po¿yteczne gry i zabawy. Jeste(cid:156) rodzicem i to Ty powiniene(cid:156) kontrolowa(cid:230) sytuacjŒ! (cid:132)W‡a(cid:156)nie dlatego, ¿e ja tak m(cid:243)- wiŒ!(cid:148) (cid:132)W‡a(cid:156)nie dlatego, ¿e ja tak m(cid:243)wiŒ!(cid:148) Otwieramy drzwi samochodu i czujemy siŒ jak we wnŒtrzu (cid:156)mie- ciarki. WszŒdzie porozrzucane plecaki, papierki po cukierkach, sta- re kartony po sokach i jakie(cid:156) papierzyska. Wracamy wiŒc do miesz- kania i prosimy dzieci, ¿eby to posprz„ta‡y. Zanim jednak skoæczymy zdanie: (cid:132)Posprz„tajcie w samochodzie(cid:148), ju¿ zaczyna siŒ dyskusja. (cid:132)Dlaczego muszŒ to robi(cid:230)?(cid:148), (cid:132)Nigdy nie ba‡aganiŒ w samochodzie(cid:148), (cid:132)W samochodzie wcale nie jest brudno. Mo¿na uwa¿a(cid:230), ¿eby nie nadepn„(cid:230) na (cid:156)mieci(cid:148), (cid:132)W samochodzie jest za gor„co! BŒdzie mi niedobrze(cid:148), (cid:132)Nie umiem sprz„ta(cid:230). Jestem za ma‡a(cid:148). Nie ma takiego adwokata na (cid:156)wiecie, kt(cid:243)ry potrafi‡by przekona(cid:230) na- sze dzieci, by zrobi‡y to, o co je prosimy. Koæczy siŒ na tym, ¿e albo sami wykonujemy dan„ czynno(cid:156)(cid:230), bo zajmuje to mniej czasu ni¿ dys- kusja z nasz„ ma‡„ papug„, albo uciekamy siŒ do naszego ulubione- go stwierdzenia: (cid:132)Dlaczego masz to zrobi(cid:230)? Bo ja tak m(cid:243)wiŒ!(cid:148). 7 Brzmi znajomo? Nie martwmy siŒ (cid:151) teraz mamy wsparcie. (cid:132)Bo ja tak m(cid:243)wiŒ!(cid:148). Sprzeczki rodzinne ijak sobie znimi radzi(cid:230)to ksi„¿ka na temat najczŒstszych przyczyn napiŒ(cid:230) w rodzinie, k‡(cid:243)tni i denerwuj„cych zachowaæ, kt(cid:243)re doprowadzaj„ rodzic(cid:243)w do sza‡u. Znajdziemy w niej praktyczne wskaz(cid:243)wki, jak sobie z nimi radzi(cid:230). Ksi„¿ka opisuje codzienne utarczki, od g‡o(cid:156)nej wymiany zdaæ z po- wodu pracy domowej do k‡(cid:243)tni z dzie(cid:230)mi ‡ami„cymi zakazy czy skar¿„cymi na rodzeæstwo. Znajdziemy tu r(cid:243)wnie¿ gotowe rozwi„- zania, rady oraz informacje, kt(cid:243)re wydawa‡y siŒ nam zupe‡nie nie- przydatne, dop(cid:243)ki nie zostali(cid:156)my rodzicami. Jak korzysta(cid:230) z tej ksi„¿ki Ksi„¿kŒ nale¿y traktowa(cid:230) jak przewodnik. Przedstawione sytuacje zdarzy‡y siŒ naprawdŒ i jeszcze niejednokrotnie bŒdziemy ich (cid:156)wiadkami. Rozwi„zania oparte s„ na do(cid:156)wiadczeniu i zdrowym rozs„dku. DziŒki nim mo¿na siŒ przekona(cid:230), ¿e sprzeczki rodzinne, kt(cid:243)re doprowadzaj„ nas do sza‡u, mog„ ostatecznie stanowi(cid:230) po- w(cid:243)d do (cid:156)miechu. Ksi„¿ka zosta‡a lu(cid:159)no podzielona na sekcje, kt(cid:243)re odnosz„ siŒ do k‡(cid:243)tni pewnego okre(cid:156)lonego typu. Zastanawiamy siŒ, jak unikn„(cid:230) gr(cid:243)(cid:159)b, pr(cid:243)buj„c wyegzekwowa(cid:230) jakie(cid:156) zachowania? Zajrzyjmy do sekcji 1., R(cid:243)bcie, co chcecie, ja zawracam!, w kt(cid:243)rej znajdzie- my rozwi„zania problem(cid:243)w zwi„zanych z k‡(cid:243)tniami o b‡ahostki, skar¿eniem na innych oraz og(cid:243)lnym zamŒtem rodzinnym. Sekcja 2., 8 Nic, tylko zrzŒdzenie, zawiera rady i sugestie pomagaj„ce zacho- wa(cid:230) r(cid:243)wnowagŒ w stosunkach panuj„cych w rodzinie oraz jej p‡yn- ne funkcjonowanie. Sekcja 3., Zbrodnia i kara, opowiada o takich chwilach, w kt(cid:243)rych ¿ycie, wolno(cid:156)(cid:230) i d„¿enie do szczŒ(cid:156)cia k‡(cid:243)c„ siŒ z zasadami rodzinnymi. Ostatnia sekcja, Propozycje i pomys‡y na spokojne ¿ycie rodzinne, to dodatek zawieraj„cy rady i po¿y- teczne wskaz(cid:243)wki, kt(cid:243)re podpowiedz„, jak nie da(cid:230) siŒ zwariowa(cid:230). Znajdziemy tu listŒ adekwatnych do wieku dziecka obowi„zk(cid:243)w do- mowych oraz wz(cid:243)r regulaminu rodzinnego. Jak prze¿y(cid:230) sprzeczki rodzinne Kiedy stajemy twarz„ w twarz z buntuj„cym siŒ dziesiŒciolatkiem, z nastolatkiem targanym burz„ hormon(cid:243)w czy ze znajduj„cym siŒ w fazie negacji raczkuj„cym brzd„cem, zawsze starajmy siŒ wyko- rzystywa(cid:230) umiejŒtno(cid:156)ci, kt(cid:243)re pomog„ nam przetrwa(cid:230) trudny czas rodzicielstwa. Musimy wiedzie(cid:230), co i kiedy m(cid:243)wi(cid:230). Czasem najtrudniej- sz„ rzecz„ dla dzieci jest unikniŒcie konfrontacji, wiŒc u‡atwmy im to, ustŒpuj„c jako pierwsi. B„d(cid:159)my otwarci na komunikowanie siŒ. Dziecko mo¿e doprowadza(cid:230) nas do sza‡u, poniewa¿ chodz„ mu po g‡owie rzeczy, o kt(cid:243)rych nie potrafi jeszcze rozmawia(cid:230) albo nawet nie wie, ¿e to w‡a(cid:156)nie one s„ przyczyn„ jego zmartwieæ. S‡uchajmy go uwa¿nie i pozw(cid:243)lmy mu siŒ wy¿ali(cid:230) lub wyt‡umaczy(cid:230), o co chodzi, zanim 9 pochopnie odprawimy go z kwitkiem lub zaproponujemy jakie(cid:156) roz- wi„zanie. Czasem wszystko, czego mu trzeba, to ¿yczliwa osoba, kt(cid:243)ra je wys‡ucha. Zapominajmy. Trudno nie oszale(cid:230), kiedy dzieci ca‡e popo‡udnie k‡(cid:243)c„ siŒ ze sob„. Ale gdy konflikty min„, przejd(cid:159)my nad nimi do porz„dku dziennego. Dzieci w zdumiewaj„cy spos(cid:243)b potrafi„ w jednej chwili zaciekle ze sob„ walczy(cid:230), aby w nastŒpnej rado(cid:156)nie zaj„(cid:230) siŒ czym(cid:156) innym. Bierzmy z nich przyk‡ad i r(cid:243)wnie szybko od- zyskujmy dobry humor. Niech to bŒdzie nasza ma‡a nirwana. B„d(cid:159)my dla dziecka wzorem. Je(cid:156)li chcemy, aby dziecko s‡u- ¿y‡o nam pomoc„, traktowa‡o innych z szacunkiem i w og(cid:243)le by‡o dobrym obywatelem swojego (cid:156)wiata, poka¿my mu, jak to zrobi(cid:230). Je- ste(cid:156)my dla naszego dziecka najwa¿niejszym wzorem do na(cid:156)ladowa- nia, niech wiŒc nasze czyny pokazuj„ mu, na jakiego cz‡owieka chcieliby(cid:156)my je wychowa(cid:230). Zachowujmy poczucie humoru. Oczywi(cid:156)cie, ¿e nie jest nam do (cid:156)miechu w chwili, gdy dzieci skar¿„ na siebie bez opamiŒtania, a syn ka¿e sobie p‡aci(cid:230) za posprz„tanie swojego pokoju. We(cid:159)my jednak pod uwagŒ to, ¿e sytuacje, kt(cid:243)re doprowadzaj„ nas dzi(cid:156) do sza‡u, za kilka lat przejd„ do rodzinnej legendy. Przede wszystkim pamiŒtajmy jednak, ¿e cho(cid:230) rodzicielstwo stwa- rza okazje, ¿eby codziennie powtarza(cid:230): (cid:132)Bo ja tak m(cid:243)wiŒ!(cid:148), mo¿- na wypracowa(cid:230) strategie, kt(cid:243)re pomog„ nam radzi(cid:230) sobie z rodzin- nymi niesnaskami i pozwol„ cieszy(cid:230) siŒ z faktu bycia rodzicem, a nie uznawa(cid:230) go za z‡o konieczne. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bo ja tak mówię! Sprzeczki rodzinne i jak sobie z nimi radzić
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: