Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 006125 20490311 na godz. na dobę w sumie
Bolesław Wysoki. Tułacz, repatriant, malkontent - ebook/pdf
Bolesław Wysoki. Tułacz, repatriant, malkontent - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 89
Wydawca: Avalon Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7730-972-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Bohater opowieści Benedykta Zientary, książę Bolesław Wysoki, protoplasta wrocławskiej linii Piastów śląskich, nie cieszył się dużym zainteresowaniem badaczy. Tymczasem była to postać barwna i ciekawa. Publikacja niniejsza przybliża sylwetkę najstarszego syna Władysława Wygnańca. Oprócz pobudzających wyobraźnię faktów biograficznych (udział u boku Konrada III w wyprawie krzyżowej czy walkach we Włoszech toczonych przez Fryderyka Barbarossę) książka zwraca uwagę czytelnika na działalność kolonzacyjną Bolesława. Książę, który mógł obserwować prowadzoną w Saksonii akcję kolonizacyjną na terenach dziewiczych lub słabo zaludnionych, w celu zwiększenia dochodów władcy starał się tę metodę przeszczepić na grunt śląski. Jego działalność gospodarcza przygotowała grunt dla realizacji przyszłych planów politycznych Henryka Brodatego i przyczyniła się do późniejszych sukcesów śląskiej linii piastowskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B O L E S Ł AW W Y S O K I T U Ł A C Z , R E PAT R I A N T, M A L KO N T E N T BENEDY KT ZIENTAR A B O L E S Ł AW W Y S O K I T UŁ ACZ , R EPAT R I A NT, M A L KONT ENT Avalon Kraków 2008 Redakcja, korekty i indeks Alina Doboszewska Opracowanie typograficzne i skład Andrzej Najder Projekt okładki i stron tytułowych Andrzej Najder Na okładce Rysunek brakteata z mennicy wrocławskiej, ok. 1190 roku © Copyright by Maria Zientarowa, Andrzej Zientara, Piotr Zientara, Kraków 2008; wyd. I w tej edycji © Copyright by Andrzej Jureczko, Kraków 2008 ISBN 978 83 7730-972-8 Z a m ó w i e n i a p r z y j m u j e Wydawnictwo AVALON T. Janowski Sp. j. ul. Fiołkowa 4/13; 31-457 Kraków tel. +48 606 750 749 zamowienia@wydawnictwoAVALON.pl www.wydawnictwoAVALON.pl SPIS TR EŚCI An d r z e j Ju r e c z k o W S T Ę P 7 B e n e d y k t Zi e n t a r a T U Ł AC Z , R E PAT R I A N T, M A L KON T E N T 33 I 35 I I 36 I I I 41 I V 4 6 V 53 V I 57 V I I 6 6 V I I I 71 I X 7 7 S PI S S K RÓ TÓW 81 I N DE K S N A Z W I S K 83 WSTĘP W tym roku przypada osiemdziesiąta rocznica urodzin i dwu- dziesta piąta śmierci autora tej książki. Benedykt Zientara urodził się 15 czerwca 1928 roku w Ołtarzewie koło Warszawy. Jego ojciec Stanisław, pracownik Policji Państwowej w Zegrzu, zginął w obozie koncentracyjnym Auschwitz w  roku 1940 lub 1941. Wychowanie i  zapewnienie synowi wykształcenia spadło na matkę, Helenę z Bochenków. Przed wojną Benedykt uczył się w Zegrzu, a pod ko- niec wojny brał udział w  tajnych kompletach gimnazjalnych pro- wadzonych przez siostry urszulanki w  Ożarowie. W  1947 roku zdał egzamin maturalny w liceum im. H. Kołłątaja w Warszawie. W  tym samym roku rozpoczął studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Miał okazję słuchania wykładów Tadeusza Manteuffla, Aleksandra Gieysztora, Jadwigi Karwasińskiej, Włodzimierza Antonowicza, Stanisława Herbsta, a po trzech latach studiów obronił na seminarium Mariana Małowista pracę magisterską na temat gospodarczych podstaw możnowładztwa pomorskiego w  XII wieku. Studia historyczne łączył z praktykami archeologicznymi i pracą zawodową. W 1948 roku otrzymał stypendium Towarzystwa Miłośników Historii, co wiązało się z obowiązkiem prac pomocniczych w Instytucie Historii UW. W 1949 roku objął funkcję asystenta w Muzeum Historycznym miasta stołecznego Warszawy. Wysoko oceniona praca magisterska i  zdolności intelektual- ne Benedykta Zientary stały się podstawą uzyskania przez niego eta- tu asystenta w  1950 roku. Uniwersytetowi Warszawskiemu pozostał wierny przez 33 lata, pracując tylko dodatkowo w latach 1953–1961 w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Pod kierunkiem swe- go mistrza Mariana Małowista obronił w 1954 roku pracę doktorską (kandydacką) Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego w XIV–XVII w. Habilitował się w roku 1961 na podstawie dysertacji Kryzys agrarny 7 Marchii Wkrzańskiej w XIV w. W 1967 roku otrzymał etat docenta, w 1971 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1981 – profesorem zwyczajnym. W małżeństwie z Marią z Płaczkowskich dochował się trzech synów: Piotra, Andrzeja i Wawrzyńca. Opublikowane prace, głęboka erudycja i  wszechstronność Benedykta Zientary przyniosły mu uznanie europejskiego środowiska historycznego. Ponad trzydzieści jego książek i  roz- praw przetłumaczono na języki obce. Zapraszany był jako visi- ting professor na wykłady do Frankfurtu nad Menem (1973/74) i  Giessen (1976/77). Brał czynny udział w  zjazdach Hansischen Arbeitsgemeinschaft in der DDR, Instituto Internazionale di Storia Economica w  Prato, Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Działał także w komisji podręcznikowej Polski i RFN oraz polsko-czechosłowackiej. W swej macierzystej uczelni pełnił funkcję prodziekana Wydziału Historycznego (1970–1973), od 1980 roku przewodniczył Radzie Naukowej Instytutu Historycznego UW, był członkiem Rad Instytutów PAN – Historii i  Historii Kultury Materialnej, Rad Naukowych Stacji i Komisji Naukowych Polskiego Towarzystwa Historycznego, zasiadał w  wielu komite- tach redakcyjnych wydawnictw. Przedwczesna śmierć Benedykta Zientary 11 maja 1983 roku spo- wodowała niepowetowaną stratę w polskiej historiografii. Przyjaciele, współpracownicy, studenci i  wszyscy, którzy mieli okazję znać Profesora, zazwyczaj podkreślają nie tylko zdumiewającą erudycję, inteligencję i pracowitość, ale także zalety jego charakteru. „Był on człowiekiem mającym jeden język, jedno poczucie sprawiedliwości” – napisał w nekrologu Henryk Samsonowicz. W trudnych czasach, w jakich przyszło mu żyć, cenił i głosił prawdę. Na jego pogrzebie padły słowa: „Benedykt Zientara przywracał wiarygodność tytułowi profesora historii, imieniu badacza, nauczyciela, obywatela”1. 1 H. Samsonowicz, Benedykt Zientara (15 VI 1928 – 11 V 1983), „Kwartalnik Historyczny” 1983, R. XC, nr 4, s. 1013–1016. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Bolesław Wysoki. Tułacz, repatriant, malkontent
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: