Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00190 037348 23541906 na godz. na dobę w sumie
Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku - ebook/pdf
Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 196
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788323390954 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem książki jest analiza pozycji ustrojowej oraz zasad organizacji i funkcjonowania brytyjskiego samorządu lokalnego po II wojnie światowej. Wyznaczenie cezury czasowej na rok 1945 zostało podyktowane tym, że wówczas rozpoczęto w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej realizację koncepcji państwa dobrobytu (welfare state), co miało decydujący wpływ na zmianę w sposobie postrzegania roli władz lokalnych, które stały się odtąd przede wszystkim organami odpowiedzialnymi za redystrybucję dóbr oraz świadczenie wielu usług publicznych na rzecz obywateli. Przeświadczenie o zasadności i dużym znaczeniu nowej roli samorządu zdeterminowało sposób myślenia o brytyjskich instytucjach lokalnych na kilka dziesięcioleci i nadal, mimo przeprowadzonych w ostatnich latach reform, wydaje się dominować.

Opracowanie ma charakter komparatystyczny, zmierza bowiem do zbadania procesu tworzenia się, działania i kierunku rozwoju samorządu lokalnego w każdej z czterech części Zjednoczonego Królestwa. W książce dąży się do wskazania przyczyn, które wpłynęły na przyjęcie określonych rozwiązań, oraz podejmuje się próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, w jakim zakresie są one do siebie podobne.

Prezentowana książka z jednej strony przyczynia się do wypełnienia luki na krajowym rynku wydawniczym, z drugiej zaś wpisuje się w niedawno otwartą dyskusję nad aktualnym stanem struktur brytyjskiego samorządu lokalnego i zachodzącymi w nich przeobrażeniami. Lektura monografii przekonuje, że wiele zawartych w niej ustaleń i wniosków stanowi cenny i gruntownie udokumentowany wkład dr Elżbiety Sadowskiej do wzmiankowanej dyskusji.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Zięby 

Praca Elżbiety Sadowskiej jest znakomitym przykładem, jak należy badać zagadnienia samorządu lokalnego, tak by były to badania ważne i ciekawe. A dodać należy, że za przedmiot swych analiz Autorka obrała jeden z najtrudniejszych i jednocześnie najbardziej frapujących przykładów różnorodności samorządowej, czyli Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Szczerskiego, prof. UJ 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Recenzenci prof dr hab. Andrzej Zięba dr hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ Projekt okładki Anna Sadowska Książka fi nansowana przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2011/01/N/HS5/03672) © Copyright by Elżbieta Sadowska Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2014 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN 978-83-233-3726-3 www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 12-663-23-81, tel./fax 12-663-23-83 Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98 tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325 Książkę dedykuję Rodzicom Spis treści Wstęp .................................................................................................................................... 9 Rozdział I Geneza i rozwój samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii do 1945 roku .............. 21 1. Władza lokalna na Wyspach Brytyjskich do końca XVIII wieku ........................... 21 1.1. Organizacja anglosaskich wspólnot lokalnych (V–XI w.) ................................ 21 1.2. Tendencje centralizacyjne w zarządzie lokalnym za panowania dynastii normandzkiej i Plantagenetów (XI–XV w.) ....................................................... 25 1.3. Zmiany w strukturze władzy lokalnej od monarchii Tudorów do końca XVIII wieku ............................................................................................................ 31 2. Kształtowanie się systemu samorządu lokalnego w XIX wieku .............................. 36 2.1. Społeczne i polityczne przyczyny zmian w samorządzie lokalnym ................ 36 2.2. Reformy władzy lokalnej ...................................................................................... 41 2.3. Doktrynalne podstawy zreformowanego systemu samorządu lokalnego ..... 45 3. Brytyjska administracja lokalna w pierwszej połowie XX wieku ........................... 50 3.1. Organizacja i funkcjonowanie samorządu lokalnego na początku XX wieku ................................................................................................................ 50 3.2. Wpływ koncepcji welfare state na władze lokalne ............................................. 53 Rozdział II Organizacja samorządu lokalnego w Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii ....... 57 1. Normatywne ramy funkcjonowania brytyjskiego samorządu lokalnego .............. 57 1.1. Status samorządu lokalnego w ramach brytyjskiej konstytucji nieskodyfi kowanej ................................................................................................. 57 1.2. Prawne podstawy działania samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii ........ 65 1.3. Wartości samorządu lokalnego............................................................................ 68 2. Struktura władzy lokalnej w Zjednoczonym Królestwie ......................................... 73 2.1. Jednostki samorządu lokalnego ........................................................................... 73 2.2. Organy władzy lokalnej, ich kompetencje i zasady wyboru ............................ 79 2.3. Aparat administracyjny samorządów lokalnych ............................................... 92 3. Zadania samorządu lokalnego Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii ............ 97 3.1. Zadania związane z bezpieczeństwem publicznym .......................................... 99 3.2. Zadania z zakresu polityki społecznej ................................................................ 103 7 3.3. Zadania związane z zarządzaniem infrastrukturą komunalną ....................... 106 3.4. Zadania związane z rozwojem ekonomicznym ................................................. 108 Rozdział III Funkcjonowanie samorządu lokalnego w Zjednoczonym Królestwie ...................... 111 1. Społeczna pozycja władz lokalnych ............................................................................ 111 1.1. Partycypacja obywateli w procesie wyborczym ................................................. 111 1.2. Instytucje demokracji bezpośredniej i uczestniczącej ...................................... 117 1.3. Opinia publiczna wobec władz lokalnych .......................................................... 122 2. Oddziaływanie władz centralnych na funkcjonowanie samorządu lokalnego ..... 125 2.1. Zasady fi nansowania ............................................................................................. 125 2.2. Formy i środki kontroli ........................................................................................ 133 2.3. Współpraca między władzami lokalnymi a centrum ....................................... 143 3. Współpraca władz lokalnych ....................................................................................... 149 3.1. Współdziałanie organów samorządowych na poziomie ogólnokrajowym ...... 149 3.2. Współpraca na poziomie międzynarodowym .................................................. 154 Rozdział IV Samorząd lokalny wobec przeobrażeń brytyjskiego ustroju ...................................... 159 1. Wpływ procesu dewolucji na organizację i funkcjonowanie samorządu lokalnego ........................................................................................................................ 159 1.1. Irlandia Północna .................................................................................................. 161 1.2. Szkocja .................................................................................................................... 165 1.3. Walia ....................................................................................................................... 169 2. Lokalizm i nowy lokalizm ............................................................................................ 172 Konkluzje ............................................................................................................................. 179 Bibliografi a .......................................................................................................................... 183 Wstęp Celem książki jest analiza pozycji ustrojowej oraz zasad organizacji i funk- cjonowania brytyjskiego samorządu lokalnego po II wojnie światowej. Wy- znaczenie cezury czasowej na rok 1945 zostało podyktowane tym, że wów- czas rozpoczęto w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej1 realizację koncepcji państwa dobrobytu (welfare state), co miało decydujący wpływ na zmianę w sposobie postrzegania roli władz lokalnych, które stały się odtąd przede wszystkim organami odpowiedzialnymi za redys- trybucję dóbr oraz świadczenie wielu usług publicznych na rzecz obywateli. Przeświadczenie o zasadności i dużym znaczeniu nowej roli samorządu zde- terminowało sposób myślenia o brytyjskich instytucjach lokalnych na kilka dziesięcioleci i nadal, mimo przeprowadzonych w ostatnich latach reform, wydaje się dominować. Opracowanie ma charakter komparatystyczny, zmierza bowiem do zbada- nia procesu tworzenia się, działania i kierunku rozwoju samorządu lokalne- go w każdej z czterech części Zjednoczonego Królestwa. W książce dąży się do wskazania przyczyn, które wpłynęły na przyjęcie określonych rozwiązań, oraz podejmuje się próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, w jakim za- kresie są one do siebie podobne. Wyeksponowane w prezentowanej analizie cechy organizacji samorządu lokalnego w poszczególnych częściach Wielkiej Brytanii pozwolą stwierdzić, w jakim stopniu angielskie, północnoirlandzkie, szkockie i walijskie samorządy lokalne są do siebie podobne oraz czy owe po- dobieństwa stanowią podstawę do wyróżnienia wspólnego dla nich wszyst- kich sposobu organizacji władzy lokalnej. Główna hipoteza dysertacji zakłada 1 W dalszej części pracy występują głównie skrócone nazwy państwa, przy czym w roz- dziale pierwszym termin „Wielka Brytania” ma niekiedy znaczenie geografi czne i odnosi się do największej z wysp archipelagu Wysp Brytyjskich. Ponadto, zgodnie z występującą w litera- turze przedmiotu konwencją, terminy „Ulster” oraz „Irlandia Północna” są używane zamien- nie, pomimo iż ta ostatnia obejmuje jedynie sześć z dziewięciu hrabstw tworzących irlandzką prowincję Ulster. 9 bowiem, że Zjednoczone Królestwo stanowi przykład państwa o charakterze unitarnym, w którym wykształciły się odmienne systemy władzy lokalnej. Z jednej strony jest ona rozwinięciem ugruntowanego w nauce przeko- nania o odmienności anglosaskiej tradycji administrowania sprawami pub- licznymi2, z drugiej zaś – próbą polemiki z obecnym w literaturze przedmio- tu stanowiskiem, mówiącym, iż różnorodne systemy samorządu lokalnego mogą istnieć w ramach państwa federalnego, w państwie unitarnym nato- miast zasadniczo funkcjonuje jeden system3. Naturalnie przez wzgląd na to- czący się proces dewolucji Wielką Brytanię trudno uznać za państwo typowo unitarne, wykształcenie się odmiennych systemów władz lokalnych znacznie jednak poprzedziło proces przekazania części uprawnień instytucjom pół- nocnoirlandzkim, szkockim oraz walijskim. Dewolucja pogłębiła jedynie ist- niejące wcześniej różnice. Weryfi kacja przyjętych założeń umożliwi ponadto odniesienie się do występującej w nauce konstrukcji modelu angielskiego sa- morządu lokalnego, obejmującego Anglię i Walię, a niekiedy jedynie Anglię4. Porównanie przyjętych rozwiązań pozwoli na rozważenie zasadności ewen- tualnego przekształcenia owego modelu w model brytyjski, charakteryzujący również Irlandię Północną i Szkocję. W książce znajdują się także nawiązania do typologii, które wyróżniają anglosaską formę samorządu lokalnego5. Na wybór Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jako przedmiotu analizy wpłynęły czyniąca tę problematykę zajmującą wie- lowiekowa historia władzy lokalnej w Anglii, uważanej za kolebkę europej- skiej i światowej samorządności6, oraz tradycja badań prowadzonych przez uczonych związanych ze Szkołą Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagielloń- skiego, które z jednej strony zmierzały do rozpoznania pojęcia samorząd- ności, z drugiej natomiast obejmowały refl eksję nad ustrojami państwowy- mi krajów anglo saskich7. Ostatni z wymienionych nurtów badawczych jest kontynuowany przez pracowników Katedry Konstytucjonalizmu i Ustrojów 2 K. Szczerski, Porządki biurokratyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 111. 3 L.  Rajca, Modele samorządu terytorialnego [w:] eadem (red.), Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 18. 4 K. Łokucijewski, Angielski model demokracji lokalnej i jego praktyczne uwarunkowania, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 3, s. 57–74. 5 E.C. Page, M.J. Goldsmith (eds.), Central and Local Government Relations: A Compara- tive Analysis of West European Unitary States, Sage Publications, London 1987, s. 156–163; cyt. za: L. Rajca, Modele…, op.cit., s. 15. 6 L. Rajca, Samorząd terytorialny w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii [w:] eadem (red.), Samorząd terytorialny…, op.cit., s. 323. 7 Zob. K.  Grzybowski, Demokracja angielska, Wydawnictwo Czytelnik, Kraków 1946; M.Z. Jedlicki, Zagadnienia polityczno-ustrojowe Wielkiej Brytanii i dominiów, Nakładem Księ- garni Stefana Kamińskiego, Kraków 1947; J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europej- skiego, Wydawnictwo Przemiany, Warszawa 1990 (reprint książki opublikowanej po raz pierw- szy w Wilnie w 1934 r.); idem, Samorząd porównawczy. Wykłady prof. dr. Panejki, Polska Szkoła 10 Państwowych, działającej w Instytucje Nauk Politycznych i Stosunków Mię- dzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego8. Nie bez znaczenia pozostaje również nieszablonowość omawianego państwa, które – choć formalnie unitarne przez wzgląd na swoją strukturę i wspomniany już proces dewolucji – wymyka się utrwalonym klasyfi kacjom. Istotna jest także wspólna tradycja polityczna i kulturowa Anglii, Irlandii Pół- nocnej, Szkocji i Walii, stanowiąca punkt wyjścia niniejszych rozważań, oraz jednoczesna specyfi ka każdego z wymienionych krajów. Studia nad brytyjską władzą lokalną stają się ponadto niezwykle interesujące w obliczu współczes- nych prób reformowania samorządu lokalnego w tym państwie. Zwolennicy zmian podkreślają ich nieuchronność spowodowaną skomplikowaniem rze- czywistości społeczno-politycznej, podczas gdy ich przeciwnicy wskazują na groźbę zatracenia brytyjskiego postrzegania samorządu na rzecz charaktery- stycznej dla państw Europy kontynentalnej centralizacji9. Uzasadnieniem wyboru tematu pracy jest również nieznaczna liczba publikacji poświęconych brytyjskiemu samorządowi lokalnemu w rodzimej literaturze przedmiotu. Wprawdzie w 2012 roku ukazały się dwa znaczące opracowania dotyczące tej problematyki10, niemniej rozważania w nich za- warte koncentrują się bądź na implementacji nowych koncepcji zarządzania publicznego, bądź na reformach przeprowadzonych przez rządy Partii Pracy w latach 1997–2010 i zasadniczo dotyczą jedynie samorządu angielskiego. W obu monografi ach ustrojowa pozycja władz lokalnych nie znajduje się w głównym nurcie narracji, a uwagi na ten temat mają charakter poboczny. Samorząd lokalny jest zjawiskiem złożonym, w związku z czym może być rozpatrywany wieloaspektowo. W kontekście nauk o polityce jest on przede wszystkim zagadnieniem ustrojowym, obejmującym kwestie decentralizacji systemu politycznego, a więc ułożenia struktury władz publicznych i modelu zarządzania państwem11. W prezentowanej książce przyjęto tę perspektywę, Nauk Politycznych, Kraków 1928; W. Zakrzewski, Ustawa i delegacja ustawodawcza w Anglii, nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1960. 8 Zob. A.  Zięba, Parlament Wielkiej Brytanii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994; idem, Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, Temida 2, Białystok 2001; idem, Współczes- ny konserwatyzm brytyjski, PWN, Warszawa 1990; T. Wieciech, Konwenanse konstytucyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011; idem, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. 9 P.  Swianiewicz, Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Wydawnictwo Municipium, Warszawa 1997, s. 21. 10 Zob. K. Radzik-Maruszak, Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979– 2010. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania, Wydawnictwo Uni- wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012; L. Rajca, Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach 1997–2010, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2012. 11 K. Szczerski, Pozycja samorządu terytorialnego w systemie politycznym – zagadnienia te- oretyczne i polska praktyka ustrojowa. Uwagi do badań politologicznych [w:] B. Szlachta (red.), 11 opierając strukturę pracy na metodologii badań instytucji prawno-ustro- jowych zaproponowanej przez Jerzego Wróblewskiego, który wskazał trzy płaszczyzny analizy. Są nimi: kontekst genetyczny, obejmujący badania nad powstaniem i kształtowaniem się określonej instytucji, kontekst formalno- -strukturalny, poświęcony głównie ramom prawnym wyznaczającym zakres jej działania, oraz kontekst funkcjonalny, odnoszący się do wszelkich formal- nych i nieformalnych czynników wpływających na opisywany byt12. Metodo- logia pracy została więc oparta na ujęciu instytucjonalnym, podkreślającym wartość analizy systemowej13. Każda z wyszczególnionych płaszczyzn wymaga zastosowania zróżni- cowanych narzędzi badawczych. Tradycyjna perspektywa formalnoprawna została wykorzystana we fragmentach dotyczących regulacji statusu praw- nego samorządu, a także w opisie struktury organów administracji lokalnej. W rozdziale pierwszym, poświęconym genezie i kształtowaniu się samorządu lokalnego, wykorzystano także analizę historyczną, przeprowadzoną na pod- stawie źródeł zastanych. Została ona oparta na regule „progu rozdrobnienia” autorstwa Georga Simmela, wykorzystanej również w koncepcji Reinharta Kosellecka14, którą Krzysztof Zamorski opisuje jako „rozsądną granicę po- zwalającą widzieć zdarzenie w kategoriach jedności sensu, poniżej którego zatraca ono swoje znaczenie”15. Jej dopełnieniem jest krytyczna analiza źró- deł i literatury. W celu prezentacji działania organów samorządu lokalnego posłużono się danymi liczbowymi dotyczącymi między innymi frekwencji wyborczej. Zostały również przytoczone uzyskane przez badaczy brytyjskich wyniki badań odnoszących się do społecznego obrazu władz lokalnych. Kluczowa rola w opracowaniu przypadnie ujęciu porównawczemu, stoso- wanemu w odniesieniu do wielu z omawianych kwestii. Podobieństwo bądź jego brak w przypadku badanych zmiennych pozwolą na zweryfi kowanie postawionej we wstępie hipotezy o możliwości wykształcenia się kilku syste- mów samorządu lokalnego w obrębie państwa unitarnego. Należy zaznaczyć, że nie chodzi tu o opracowanie konkretnego przypadku, co byłoby istotne dla Myśl i Polityka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 439. Por. J. Stanyer, Understanding Local Govern- ment, Martin Robertson, London 1976, s. 16–28. 12 J. Wróblewski, Problemy metodologiczne badania instytucji prawnoustrojowych, „Proble- my Rad Narodowych” 1973, nr 25, s. 12. 13 Zob. V. Lowdnes, Instytucjonalizm [w:] D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w na- ukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 89–107. 14 R. Koselleck, Przedstawienie, zdarzenie i struktura [w:] J. Kałążny (red.), Opowiadanie historii. W niemieckiej refl eksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, s. 293. 15 K. Zamorski, Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii historii, Księgarnia Aka- demicka, Kraków 2008, s. 219. 12 Bibliografia Akty prawne Act for the Relief of the Poor, 1601. Building Act, 1984 Commissioner for Complaints (Northern Ireland) Order, 1996. Economic Development and Construction Act, 2009. Electoral Administration Act, 2006. Electoral Registration and Administration Act, 2013. Fire and Rescue Service Act, 2004. Government of Wales Act, 1998. Government of Wales Act, 2006. Health and Social Care Act, 2001. Lieutenancies Act, 1997. Local Authority Social Service Act, 1970. Local Democracy, Economic Development and Construction Act, 2009. Local Government Access to Information Act, 1985. Local Government Act, 1888. Local Government Act, 1894. Local Government Act, 1899. Local Government Act, 1972. Local Government Act, 2000. Local Government Act, 2003. Local Government and Housing Act, 1989. Local Government in Scotland art, 2003. Local Government and Public Involvement in Health Act, 2007. Local Government Finance Act, 1988. Local Government Finance Act, 1992. Local Government (Northern Ireland) Act, 1972. Local Government (Northern Ireland) Order, 2005. Localism Act, 2011. Municipal Corporation Act, 1835. Northern Ireland Act, 1998. Ombudsman (Northern Ireland) Order, 1996. Police and Fire Reform (Scotland) Act, 2012. 183 Police (Northern Ireland Act), 2000. Police Reform and Social Responsibility Act, 2011. Political Parties, Elections and Referendums Act, 2000 Public Libraries and Museums Act, 1964. Railways Act, 2005 Road Traffi c Regulation Act, 1984. Scotland Act, 2012 Scottish Local Government (Election) Act, 2009. Scottish Public Services Ombudsman Act, 2002. Sheriff s Act, 1887. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2007/C 306/01. Transport Act, 1985. Źródło wszystkich wymienionych aktów prawnych: http://www.legislation.gov.uk. Raporty i sprawozdania 20 mph Limit Pilot Area. Monitoring Report, Bristol County Council, Bristol 2012, s. 18. Annual Report 2011/2012 of the Public Service Ombudsman for Wales, http://www.ombud- sman.wales.org.uk [15.04.2013]. [20.04.2013]. Annual Report 2011/2012 of Scottish Public Service Ombudsman, http://www.-spso.org.uk Annual report and accounts 2011/2012 of the Audit Commission for Local Authorities and the Na- tional Health Service in England, http://www.offi cial-documents.gov.uk [15.05.2013]. Annual Report of the Assembly Ombudsman for Northern Ireland and the Northern Ireland Commissioner for Complaints, http://www.ni-ombudsman.org.uk [20.04.2013]. Communities in the driving seat: A study of Participatory Budgeting in England. Final report, https://www.gov.uk/government [29.04.2013]. First General Report of the Commission appointed to inquire into the Municipal Corporations in England and Wales [w:] W. Th ornhill (ed.), Th e Growth and Reform of English Local Government, Littlehampton Book Services, London 1971. Government Response to the Justice Committee Report: Public Appointments: Lord-Lieutenants and High Sheriff Presented to Parliament by the Lord Chancellor and Secretary of State for Justice by Command of Her Majesty, http://www.offi cial-documents.gov.uk [20.04.2013]. Local elections and referendums in England 2012. Report on the administration of the elections and referendums held on 3 May 2012, http://www.electoralcommission.org.uk [28.04.2012]. Local elections in Wales 2012. Report on the administration of the elections held on 3 May 2012, http://www.electoralcommission.org.uk [12.11.2012]. Report of the Committee of Inquiry into the Conduct of Local Authority Business (Widdicombe Committee). Report of Royal Commission on Local Government in England 1966–1969, vol. I–III, Cmnd 4040, June 1969, http://www.offi cial-documents.gov.uk [12.11.2012]. Social Insurance and Allied Services Report by Sir William Beveridge Presented to Parliament by Command of His Majesty November 1942, http://www.fordham.edu. 184 Scottish council elections 2012. Report on the administration of the elections held on 3 May 2012, http://www.electoralcommission.org.uk [28.04.2013]. Strong and Prosperous Communities.  Th e Local Government White Paper, Department for Communities and Local Government, London 2006. Inne dokumenty 2011 Census: Key Statistics for Wales, http://www.ons.gov.uk. Allen G., Independence from the Centre: Does Local Government’s Freedom Lie in a New Consti- tutional Settlement?, Local Government Association, London 2012. Brown G., Foreword, Communities in Control, http://www.offi cial-documents.gov.uk [20.05.2013] Central-Local Concordat, 12 December 2007, http://www.localis.org.uk [14.11.2012]. Code of Conduct for members of community councils in Wales. Guidance from the Public Service Ombudsman for Wales for members of community councils, www.wales.gov.uk. Th e Code of Conduct for members of local authorities in Wales. Guidance from the Public Service Ombudsman for Wales for members of county and county borough council, fi re and rescue, authorities and national park authorities, http://www.ombudsman-wales.org.uk. Commonwealth of Britain Bill [w:] T. Benn, A. Hood, Common Sense: A New Constitution for Britain, Hutchinson, London 1993. Community Planning: How can communities get the most from the Power of Well-being? Th e di- scussion paper following the Community Foundation for Northern Ireland Observatory semi- nar, November 2011, http://www.communityfoundationni.org [20.12.2012]. Th e Constitution of the United Kingdom [w:] J. Cornford (ed.), Th e Constitution of the United Kingdom, Institute for Public Policy Research, London 1991. Th e Constitution of the World Organization of United Cities and Local Governments, www.uclg.org [11.04.2013]. Control shift . Returning power to local communities, http://www.conservatives.com [20.01.2013]. Deklaracja misji Komitetu Regionów, http://cor.europa.eu Giving more people a say in local spending: Participatory Budgeting – a national strategy, Department for Communities and Local Government, http://www.openeyecommunications.com [29.04.2013]. Macdonald J., A Draft Constitution for the United Kingdom [w:] „We the People...” – Towards a Written Constitution, Appendix 2, Hebden Royal Publications Ltd., London 1990. Memorandum of Understanding and Supplementary Agreements Between the United Kingdom Government, Scottish Ministers, the Cabinet of the National Assembly for Wales and the Nort- hern Ireland Executive Committee, CM 5240, http://www.ofmdfmni.gov.uk [15.05.2013]. Mission Statement for One Voice Wales, http://www.onevoicewales.org.uk [10.04.2013]. NALC Manifesto for the Future of Local Councils, http://www.nalc.gov.uk [10.04.2013]. Qvortrup M., Localism and Direct Democracy: Comparative Perspective from West European Representative Democracies, House of Lords, www.consoc.org.uk [28.04.2013]. Public Appointments: Lord-Lieutenants and High Sheriff s, Sixth Report of Session 2007–2008, Hou- se of Commons Justice Committee, http://www.publications.parliament.uk [20.04.2013]. Th e Queen’s Speech 2013, https://www.gov.uk/government/speeches/the-queens-speech-2013 [15.05.2013]. Th e reputation of local government. Research study conducted for Local Government Association, http://www.ipsos-mori.com [14.05.2013]. 185 Scottish Offi ce Brief on Local Government in Scotland 1975, dokument dostępny w czytelni głównej Biblioteki Uniwersytetu w Edynburgu. Stevenson L., Public Attitudes to Local Government in Scotland. A Literature Review, www.improvementservice.org.uk [15.05.2013]. Strong and Prosperous Communities, http://www.offi cialdocuments.gov.uk. The Offi ce of Sheriff Principal, Judicial Appointments Board for Scotland, Edinburgh 2010, s. 2. Twinning for Tomorrow’s World. Practical Handbook, Council of European Municipalities and Regions, Brussels 2013, http://www.twinning.org [11.04.2013]. Worldwide Declaration of Local Self-Government, http://www.logincee.org [11.04.2013]. Monografie i opracowania Adams G.B., Constitutional History of England, Henry Colt and Company, New York 1929. Alexander A., Local Government in Britain since Reorganization, George Allen Unwin, Lon- Ashley P., English Local Government, Ballantyne Press, London 1905. Ashley P., Local and central Government: A comparative study of England, France, Prussia and United States, Ballantyne Press, London 1906. Ashley P., Zarząd centralny i lokalny w Anglii, Francyi, Prusiech i Stanach Zjednoczonych. Stu- dyum porównawcze, tłum. J. Gościcki, nakładem Towarzystwa Wydawniczego, Lwów 1910. Atkinson H., Wilks-Heeg S., Local Government from Th atcher to Blair: Th e Politics of Creative Autonomy, Polity Press, Cambridge 2000. Austin J., Th e Province of Jurisprudence Determined, John Murray, Albemarle Street, London Bagehot W., Th e English Constitution, Chapman Hall, London 1882. Barr N., Państwo dobrobytu jako skarbonka. Informacja, ryzyko, niepewność a rola państwa, tłum. B. Więckowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, War- szawa 2012. Barnett H., Britain Unwrapped: Government and Constitution Explained, Penguin Group, Lon- Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Wydawnictwo Arche, Gdańsk don 1982. 1832. don 2002. 2007. Birrell D., Comparing Devolved Governance, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2012. Biskup P., Prawno-polityczna ewolucja brytyjskiej doktryny suwerenności, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007. Bogdanor V., Devolution in the United Kingdom, Oxford University Press, Oxford 1999. Bogdanor V., Politics and the Constitution: Essays on British Government, Dartmouth Publish- ing Company Ltd., Aldershot 1996. Brodrick G.C., Local Government in England [w:] J.W. Probyn (ed.), Local Government and Taxation in the United Kingdom, Cassell Petter, Galpin and Co., London 1882. Byrne T., Local Government in Britain, Penguin Books, London 1986. Chandler J.A., Explaining local government, Manchester University Press, Manchester 2007. Chandler J.A., Local government today, Manchester University Press, Manchester 2009. Chandler J.A., Public Policy-making for Local Government, Croom Helm, London 1988. Clarke K., Harrison S., Governing Health and Social Care [w:] G. Stoker, D. Wilson (eds.), British Local Government into the 21st Century, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2004. 186 Coakley J., Northern Ireland and the British Dimension [w:] idem, M. Gallagher (eds.), Politics in the Republic of Ireland, Routledge, Oxford 2010. Copus C., English Local Government: Neither Local Nor Government [w:] P. Swianiewicz (ed.), Territorial Consolidation Reforms in Europe, Open Society Institute, Budapest 2010. Copus C., Party politics and local government, Manchester University Press, Manchester 2004. Czapiewski T., Kształtowanie się systemu politycznego Szkocji, Zapol, Szczecin 2011. Dawson D.A., Economic change and the changing role of local government [w:] M. Loughlin et al. (eds.), Half a century of municipal decline 1935–1985, Allen Unwin, London 1985. Dalton P.J., Dexter R.J, Constitutional Law, Oyez Publishing, London 1976. Davis H., Th e fragmentation of community government [w:] S. Leach, H. Davis et al. (eds.), Enabling or Disabling Local Government, Open University Press, Buckingham 1996. Deakin N., Change in Local Government [w:] R. Holme, M. Elliott (eds.), 1688–1988 Time for a New Constitution, Macmillan Press, London 1988. Dean A., Th e British Constitution, Rochester, New York 1893. Dean A.D., Rimmer E.J., A Digest of the Law and Practice Relating to Local Government in Eng- land and Wales (Including London), Butterworth Co., London 1914. Dicey A.V., Introduction to the study of the law of the Constitution, Macmillan and Co., London Dolnicki B., Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Wydawnictwo A. Abram- 1885. skiego, Katowice 1994. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006. Dunowska A. et al., Wielka Brytania [w:] L. Wojtasiewicz (red.), Administracja państwowa i samorząd terytorialny w wybranych krajach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996. Elcock H., Local Government, Routledge, London 1994. Elliott M., Constitutional Continuity and the Position of Local Government [w:] K. Young (ed.), National Interests and Local Government, Heinemann, London 1983. Flynn N., Public Sector Management, Sage Publications Ltd., London 2007. Fraser D., Introduction: Municipal reform in historical perspective [w:] idem (ed.), Municipal reform and the industrial city, Leicester University Press, Leicester 1982. Fraser D., Power and Authority in the Victorian City, Basil Blackwell, Oxford 1979. Gains F., Th e Local Bureaucrat: A Block to Reform or a Key to Unlocking Change? [w:] G. Sto- ker, D. Wilson (eds.), British Local Government into the 21st Century, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2004. Game Ch., Leach S, Political Parties and Local Democracy [w:] L. Pratchett, D. Wilson, Local Democracy and Local Government, Macmillan Press Ltd., Basingstoke 1996. Garrard J. (ed.), Heads of the Local State: Mayors, Provosts and Burgomasters since 1800, Ash- gate, Aldershot 2007. Gdulewicz E., Kręcisz W., Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii [w:] W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010. Genet J.P., Political Th eory and Local Communities in Later Medieval England [w:] J.R.L. High- fi eld, R. Jeff s (eds.), Th e Crown and Local Communities, Alan Sutton, Gloucester 1981. Gneist R., Th e History of the English Constitution, William Clowes and Sons, London 1886. Goodnow F.J., Comparative Administrative Law an Analysis of the Administrative Systems Na- tional and Local of the United States, England, France and Germany, G.P. Putam’s Sons, London 1893. Górski G., Historia administracji, LexisNexis, Warszawa 2002. Green A., Hoggett P., Quangos and Local Governance [w:] L. Pratchett, D. Wilson (eds.), Local Democracy and Local Government, Macmillan, Basingstoke 1996. 187 Griffi th J., Foreword [w:] M. Loughlin et al. (eds.), Half a Century of Municipal Decline 1935– 1985, London 1985. Gromadzka-Grzegorzewska M., Narodziny polskich nauk administracyjnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1985. Groves M., Government needs to be closer to residents [w:] T. Shakespeare (ed.), One Tire or Two?: A debate about the right scale for local government, Localis, London 2009. Grzybowski K., Demokracja angielska, Czytelnik, Kraków 1946. Grzybowski S., Historia Irlandii, Ossolineum, Wrocław 2003. Hampton W., Local Government and Urban Politics, Longman, London 1987. Harris G.M., Comparative Local Government, Th e Mayfl ower Press Ltd., London 1948. HasLuck E.L., Local government in England, Cambridge University Press, Cambridge 1948. Henney A., Inside local government, Sinclair Browne, London 1984. Hill D.M, Democratic Th eory and Local Government, George Allen Unwin Ltd., Edinburgh 1974. Humes S., Martin E.M., Th e Structure of Local Governments Th roughout the World, Martinus Nijhoff , Hague 1961. Hutchison I.G., Legislative and Executive Autonomy in Modern Scotland [w:] H.T. Dickinson, M. Lynch (eds.), Th e Challenge to Westminster: Sovereignty, Devolution and Independence, Tuckwell Press Ltd., East Linton 2000. Izdebski H., Historia administracji, Liber, Warszawa 2001. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2011. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004. Jackson P.W., Local Government, Butterworths, London 1970. Jaroszyński M., Rozważania ideologiczne i programowe, Przemiany, Warszawa 1990 (reprint książki wydanej po raz pierwszy w Warszawie w 1936 r.). Jedlicki M.Z., Zagadnienia polityczno-ustrojowe Wielkiej Brytanii i dominiów, Nakładem Księ- Jeff erys K. (ed.), Labour and the Wartime Coalition: From the diary of James Chuter Ede, 1941– garni Stefana Kamińskiego, Kraków 1947. 1945, Th e Historians’ Press, London 1987. Jenks E., An Outline of English Local Government, Methuen Co., London 1894. John P., Local Governance in Western Europe, Sage Publications, London 2001. John P., Strengthening Political Leadership? More Th an Mayors [w:] G. Stoker, D. Wilson (eds.), British Local Government into the 21st Century, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2004. John P., Th e Restructuring of Local Government in England and Wales [w:] R. Batley, G. Stoker (eds.), Local Government in Europe: Trends and Development, Macmillan, London 1991. Jones G., Stewart J., Th e Case for Local Government, George Allen Unwin, London 1983. Jones G., Travers T., Central Government Perceptions of Local Government [w:] L. Pratchett, D. Wil- son (eds.), Local Democracy and Local Government, Macmillan Press Ltd., Basingstoke 1996. Kaczorowska M., Dewolucja systemu politycznego. Istota, wpływ i znaczenie – casus Zjednoczo- nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [w:] J. Szymanek, M. Kaczorowska, A. Rothert, Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007. Keith M., Knowing the City? 21th Century Urban Policy and the Introduction of Local Strategic Partnership, [w:] C. Johnstone, M. Whitehead (eds.), New Horizons in British Urban Policy. Perspectives on New Labour’s Urban Renaissance, Ashgate, London 2004. Keith-Lucas B., Richards P.G., A History of Local Government in the Twentieth Century, George Allen Unwin, London 1978. Kelly J., Th e Missing Ingredient: Inter-Municipal Cooperation and Central-Local Relations in the UK [w:] R. Hulst., A. van Monfort (eds.), Inter-Municipal Cooperation in Europe, Springer, Houten 2007. 188 Redakcja Anna Poinc-Chrabąszcz Korekta Barbara Górska Skład i łamanie Katarzyna Mróz-Jaskuła Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 12-663-23-81, tel./fax 12-663-23-83
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Brytyjski samorząd lokalny po 1945 roku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: