Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00139 002905 22418139 na godz. na dobę w sumie
CSS. Nieoficjalny podręcznik - książka
CSS. Nieoficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 488
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1117-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> css
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystko o projektowaniu stron internetowych przy użyciu CSS

Obecnie w internecie coraz większe znaczenie ma forma. Witryny muszą swoim wyglądem sprawiać, że chce się na nich pozostać -- w przeciwnym wypadku użytkownicy wybiorą jedną spośród niezliczonych konkurencyjnych stron. Doskonałym narzędziem do nadawania atrakcyjnego i spójnego stylu witrynom są arkusze CSS, które pozwalają dowolnie definiować wszystkie elementy stron internetowych i błyskawicznie zmieniać ich wygląd. Są przy tym łatwe do nauczenia się oraz stosowania i pozwalają na uzyskiwanie ciekawych efektów wizualnych.

'CSS. Nieoficjalny podręcznik' to wszechstronny przegląd możliwości i zastosowań tej technologii. Dzięki tej książce dowiesz się, jak przygotować poprawny arkusz stylów i dołączyć go do strony, oraz poznasz sposoby formatowania elementów kodu HTML. Nauczysz się projektować profesjonalne i wygodne w użyciu strony WWW oraz menu do nawigacji po witrynach. Przeczytasz także o tym, jak przygotowywać strony do wydruku, zapewniać poprawne wyświetlanie stylów we wszystkich przeglądarkach i dbać o wiele innych szczegółów, które zapewnią Twoim witrynom wiernych użytkowników.

Wykorzystaj pełnię możliwości CSS i spraw, że użytkownicy
zakochają się w Twoich witrynach od pierwszego wejrzenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

CSS. Nieoficjalny podrŒcznik Autor: David Sawyer McFarland T‡umaczenie: £ukasz Piwko, Marcin Rog(cid:243)¿ ISBN: 978-83-246-1117-1 Tytu‡ orygina‡u: CSS: The Missing Manual Format: B5, stron: 488 Wszystko o projektowaniu stron internetowych przy u¿yciu CSS (cid:149) Jak przygotowa(cid:230) atrakcyjn„ stron„ internetow„? (cid:149) Jak szybko zmieni(cid:230) styl witryny? (cid:149) Jak zapewni(cid:230) poprawn„ obs‡ugŒ styl(cid:243)w CSS we wszystkich przegl„darkach? Obecnie w internecie coraz wiŒksze znaczenie ma forma. Witryny musz„ swoim wygl„dem sprawia(cid:230), ¿e chce siŒ na nich pozosta(cid:230) (cid:150) w przeciwnym wypadku u¿ytkownicy wybior„ jedn„ spo(cid:156)r(cid:243)d niezliczonych konkurencyjnych stron. Doskona‡ym narzŒdziem do nadawania atrakcyjnego i sp(cid:243)jnego stylu witrynom s„ arkusze CSS, kt(cid:243)re pozwalaj„ dowolnie definiowa(cid:230) wszystkie elementy stron internetowych i b‡yskawicznie zmienia(cid:230) ich wygl„d. S„ przy tym ‡atwe do nauczenia siŒ oraz stosowania i pozwalaj„ na uzyskiwanie ciekawych efekt(cid:243)w wizualnych. (cid:132)CSS. Nieoficjalny podrŒcznik(cid:148) to wszechstronny przegl„d mo¿liwo(cid:156)ci i zastosowaæ tej technologii. DziŒki tej ksi„¿ce dowiesz siŒ, jak przygotowa(cid:230) poprawny arkusz styl(cid:243)w i do‡„czy(cid:230) go do strony, oraz poznasz sposoby formatowania element(cid:243)w kodu HTML. Nauczysz siŒ projektowa(cid:230) profesjonalne i wygodne w u¿yciu strony WWW oraz menu do nawigacji po witrynach. Przeczytasz tak¿e o tym, jak przygotowywa(cid:230) strony do wydruku, zapewnia(cid:230) poprawne wy(cid:156)wietlanie styl(cid:243)w we wszystkich przegl„darkach i dba(cid:230) o wiele innych szczeg(cid:243)‡(cid:243)w, kt(cid:243)re zapewni„ Twoim witrynom wiernych u¿ytkownik(cid:243)w. (cid:149) Pisanie kodu HTML pod k„tem styl(cid:243)w CSS (cid:149) Budowa styl(cid:243)w i arkuszy CSS (cid:149) Dziedziczenie i kaskadowo(cid:156)(cid:230) styl(cid:243)w (cid:149) Do‡„czanie styl(cid:243)w CSS do stron WWW (cid:149) Formatowanie element(cid:243)w stron WWW (cid:149) Tworzenie atrakcyjnych menu (cid:149) Zarz„dzanie uk‡adem stron za pomoc„ styl(cid:243)w CSS (cid:149) Przygotowywanie stron do wydruku (cid:149) Obs‡uga styl(cid:243)w CSS w r(cid:243)¿nych przegl„darkach Wykorzystaj pe‡niŒ mo¿liwo(cid:156)ci CSS i spraw, ¿e u¿ytkownicy zakochaj„ siŒ w Twoich witrynach od pierwszego wejrzenia Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Nieoficjalna czołówka ........................................................................................ 11 Wstęp ..................................................................................................................15 Część I Podstawy CSS .................................................................... 27 Rozdział 1. Przystosowanie kodu HTML do pracy z CSS ................................. 29 HTML kiedyś i teraz ................................................................................ 29 HTML kiedyś — aby dobrze wyglądało ................................................. 30 HTML teraz — szkielet dla CSS ........................................................... 31 Pisanie HTML-a z myślą o CSS ................................................................ 32 Pamiętaj o strukturze .......................................................................... 32 Dwa nowe znaczniki HTML do nauczenia .......................................... 33 O czym trzeba zapomnieć ................................................................... 34 Podstawowe wskazówki ...................................................................... 37 Znaczenie deklaracji typu dokumentu ...................................................... 38 Rozdział 2. Tworzenie stylów i arkuszy stylów ...............................................41 Anatomia stylu ........................................................................................ 41 Zrozumieć arkusze stylów ........................................................................ 44 Styl wewnętrzny czy zewnętrzny ......................................................... 44 Wewnętrzne arkusze stylów ..................................................................... 45 Style zewnętrzne ...................................................................................... 46 Dołączanie arkusza stylów przy użyciu znacznika HTML .................... 47 Dołączanie arkuszy stylów za pomocą kodu CSS ................................. 48 Kurs: tworzenie pierwszego stylu .............................................................. 49 Tworzenie stylu wpisanego ................................................................. 50 Tworzenie wewnętrznych arkuszy stylów ............................................ 51 Tworzenie zewnętrznego arkusza stylów ............................................. 53 Rozdział 3. Podstawy selektorów — do czego odnoszą się style ...................57 Selektory znaczników — style dla całej strony ........................................... 57 Selektory klas — precyzyjna kontrola ........................................................ 59 Selektor ID — unikalne elementy strony ................................................... 62 Stylizowanie znaczników zagnieżdżonych ................................................. 63 Drzewo rodzinne HTML ..................................................................... 64 Tworzenie selektorów potomka ........................................................... 65 Nadawanie stylów grupom znaczników .................................................... 67 Grupowanie selektorów ....................................................................... 67 Selektor uniwersalny ........................................................................... 68 Pseudoklasy i pseudoelementy .................................................................. 68 Style odnośników ................................................................................ 69 Więcej pseudoklas i pseudoelementów ................................................. 69 Zaawansowane selektory .......................................................................... 72 Selektor dziecka .................................................................................. 73 Selektor brata ...................................................................................... 74 Selektor atrybutu ................................................................................. 75 Kurs: Selektory ......................................................................................... 76 Tworzenie selektora grupowego ........................................................... 78 Tworzenie i stosowanie selektora klasy ................................................ 79 Tworzenie i stosowanie selektora identyfikatora .................................. 81 Tworzenie selektora potomka .............................................................. 82 Rozdział 4. Oszczędzanie czasu dzięki dziedziczeniu .................................... 85 Czym jest dziedziczenie? .......................................................................... 85 Jak dziedziczenie upraszcza arkusze stylów ............................................... 87 Granice dziedziczenia ............................................................................... 87 Kurs: dziedziczenie ................................................................................... 89 Prosty przykład: dziedziczenie jednopoziomowe .................................. 89 Wykorzystanie dziedziczenia do zmiany stylu całej strony ................... 90 Kiedy dziedziczenie nie działa .............................................................. 92 Rozdział 5. Zarządzanie wieloma stylami: kaskada ........................................95 Kaskadowość stylów ................................................................................. 96 Style dziedziczone mogą się grupować .................................................. 96 Najbliższy przodek bierze górę ............................................................. 97 Górę bierze styl bezpośredni ................................................................ 98 Jeden znacznik wiele stylów ................................................................. 98 Precyzja: który styl weźmie górę .............................................................. 100 Remis: wygrywa ostatni ..................................................................... 101 Kontrolowanie kaskady .......................................................................... 103 Zmienianie precyzji ........................................................................... 103 Wybiórcze przesłanianie .................................................................... 103 4 C S S . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Kurs: Kaskadowość w akcji ..................................................................... 105 Tworzenie stylu mieszanego ............................................................. 105 Łączenie kaskady i dziedziczenia ....................................................... 107 Rozwiązywanie konfliktów ................................................................ 108 Część II Stosowanie CSS ................................................................111 Rozdział 6. Formatowanie tekstu ................................................................... 113 Formatowanie tekstu ............................................................................. 113 Wybór kroju czcionki ........................................................................ 115 Kolorowanie tekstu ........................................................................... 117 Zmiana rozmiaru pisma ......................................................................... 118 Stosowanie pikseli ............................................................................ 118 Stosowanie słów kluczowych, procentów i jednostki em .................... 119 Formatowanie słów i liter ....................................................................... 122 Pogrubienie i kursywa ....................................................................... 123 Zamiana tekstu na wielkie litery ....................................................... 123 Dekorowanie tekstu .......................................................................... 124 Odstęp między wyrazami i literami ................................................... 125 Formatowanie całych akapitów .............................................................. 127 Zmienianie odstępu między wierszami ............................................. 127 Wyrównywanie tekstu ....................................................................... 128 Wcinanie pierwszego wiersza i usuwanie marginesów ....................... 130 Formatowanie pierwszej litery lub pierwszego wiersza akapitu ........... 131 Stylizowanie list ..................................................................................... 132 Typy list ........................................................................................... 133 Pozycjonowanie punktorów i numerów ............................................. 134 Punktory graficzne ............................................................................ 135 Kurs: formatowanie tekstu ..................................................................... 137 Ustawienia strony ............................................................................. 137 Formatowanie nagłówków i akapitów ................................................ 139 Formatowanie list ............................................................................. 141 Wykańczanie projektu ...................................................................... 142 Rozdział 7. Marginesy, dopełnienie i obramowanie ......................................145 Istota modelu blokowego ........................................................................ 145 Marginesy i dopełnienie ......................................................................... 147 Zapis skrótowy marginesów i dopełnienia ......................................... 148 Konflikty marginesów ....................................................................... 149 Likwidowanie odstępu za pomocą marginesów ujemnych .................. 150 Prezentacja elementów śródliniowych i blokowych ............................ 152 S P I S T R E Ś C I 5 Ramki .................................................................................................... 153 Skrócony zapis właściwości ramek ..................................................... 155 Formatowanie poszczególnych krawędzi ............................................ 155 Kolorowanie tła ...................................................................................... 157 Określanie wysokości i szerokości ........................................................... 157 Obliczanie rzeczywistych wymiarów bloku ........................................ 158 „Kontrolowanie wycieków” za pomocą właściwości overflow .............. 160 Naprawianie modelu blokowego w IE 5 .............................................. 162 Umieszczaj treść na elementach pływających .......................................... 165 Tła i ramki a elementy pływające ....................................................... 167 Wstrzymać pływanie ......................................................................... 168 Kurs: marginesy, tła i ramki .................................................................... 170 Ustawianie marginesów .................................................................... 170 Ustawianie odstępów wokół znaczników ........................................... 172 Wyróżnianie tekstu za pomocą teł i ramek ......................................... 172 Tworzenie paska bocznego ................................................................ 175 Naprawianie błędów przeglądarki ...................................................... 178 O krok dalej ...................................................................................... 180 Rozdział 8. Umieszczanie grafiki na stronach WWW .................................... 181 CSS i znacznik img ........................................................................... 181 Obrazy tła ............................................................................................... 182 Sterowanie powtarzaniem ...................................................................... 186 Pozycjonowanie obrazu tła ...................................................................... 188 Słowa kluczowe ................................................................................. 188 Dokładne wartości ............................................................................ 190 Procenty ............................................................................................ 190 Umieszczanie obrazu na sztywno ...................................................... 192 Skrócona właściwość background ........................................................... 194 Kurs: Tworzenie galerii zdjęć .................................................................. 195 Tworzenie ramki obrazu .................................................................... 195 Dodawanie podpisu ........................................................................... 197 Tworzenie galerii fotografii ................................................................ 200 Dodawanie cieni ................................................................................ 204 Kurs: Używanie obrazów tła .................................................................... 207 Umieszczanie obrazu w tle strony ...................................................... 207 Zastępowanie ramek grafiką .............................................................. 211 Używanie grafiki w listach punktowanych ......................................... 212 Zaokrąglanie rogów paska bocznego .................................................. 214 Tworzenie zewnętrznego arkusza stylów ........................................... 217 6 C S S . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Rozdział 9. Upiększanie systemu nawigacji ...................................................219 Wybieranie odnośników do stylizacji ...................................................... 219 Poznaj stany odnośników .................................................................. 219 Wybieranie określonych odnośników ................................................ 221 Stylizowanie odnośników ....................................................................... 222 Podkreślanie odnośników .................................................................. 222 Tworzenie przycisku ......................................................................... 224 Używanie grafiki ............................................................................... 226 Tworzenie pasków nawigacji .................................................................. 228 Używanie list nienumerowanych ...................................................... 228 Pionowe paski nawigacji .................................................................... 229 Poziome paski nawigacji ................................................................... 232 Zaawansowane techniki pracy z odnośnikami ........................................ 236 Duże, klikalne przyciski .................................................................... 237 CSS .................................................................................................. 239 Drzwi przesuwne .............................................................................. 240 Kurs: Stylizowanie odnośników .............................................................. 242 Podstawy formatowania odnośników ................................................ 242 Dodawanie obrazu tła do odnośnika .................................................. 245 Wyróżnianie odnośników zewnętrznych ........................................... 246 Oznaczanie odwiedzonych stron ....................................................... 248 Tworzenie pionowego paska nawigacji .............................................. 248 Dodawanie efektu rollover i tworzenie odnośników „Jesteś tutaj” ....... 252 Poprawianie błędów IE ...................................................................... 255 Z pionowego w poziomy .................................................................... 256 Rozdział 10. Formatowanie tabel i formularzy ..............................................261 Właściwy sposób używania tabel ............................................................ 261 Stylizowanie tabel .................................................................................. 264 Dodawanie dopełnienia ..................................................................... 264 Ustawianie wyrównania w pionie i w poziomie .................................. 264 Tworzenie ramek .............................................................................. 266 Stylizowanie wierszy i kolumn .......................................................... 268 Stylizowanie formularzy ......................................................................... 269 HTML elementów formularza ........................................................... 271 Rozmieszczanie elementów formularza za pomocą CSS .................... 273 Kurs: Stylizowanie tabeli ........................................................................ 275 Kurs: Stylizowanie formularza ................................................................ 279 S P I S T R E Ś C I 7 Część III Tworzenie układu strony za pomocą CSS ....................285 Rozdział 11. Tworzenie układów opartych na elementach pływających .....287 Jak działa układ w CSS? .......................................................................... 287 Dzielny znacznik div ................................................................... 288 Typy układów stron WWW ..................................................................... 289 Podstawy układów opartych na elementach pływających ......................... 291 Stosowanie elementów pływających w układach ..................................... 295 Używanie właściwości float dla wszystkich kolumn ........................... 296 Elementy pływające wewnątrz elementów pływających ...................... 298 Pozycjonowanie elementów za pomocą ujemnych marginesów .......... 298 Rozwiązywanie problemów z elementami pływającymi ........................... 304 Czyszczenie i zawieranie elementów pływających .............................. 304 Tworzenie kolumn o pełnej wysokości ............................................... 308 Zapobieganie upadaniu elementów pływających ................................ 311 Rozwiązywanie problemów z Internet Explorerem .................................. 313 Podwójny margines ........................................................................... 313 Trzypikselowa luka ........................................................................... 315 Inne problemy w IE ........................................................................... 318 Kurs: Układy wielokolumnowe ............................................................... 319 Strukturyzowanie HTML-a ............................................................... 319 Tworzenie stylów układu ................................................................... 320 Dodawanie kolejnej kolumny ............................................................ 322 Dodawanie „fałszywej kolumny” ........................................................ 323 Ustawianie stałej szerokości .............................................................. 325 Kurs: Układ z ujemnym marginesem ...................................................... 326 Wyśrodkowywanie układu ................................................................. 327 Pływające kolumny ........................................................................... 330 Końcowe poprawki ............................................................................ 333 Rozdział 12. Pozycjonowanie elementów na stronie WWW ....................... 335 Jak działają właściwości pozycjonujące? .................................................. 336 Ustawianie wartości pozycjonujących ................................................ 338 Gdy pozycjonowanie bezwzględne jest względne ................................ 342 Kiedy (i gdzie) używać pozycjonowania względnego? .......................... 343 Stos elementów ................................................................................. 346 Ukrywanie fragmentów strony .......................................................... 347 Użyteczne strategie pozycjonowania ....................................................... 347 Pozycjonowanie wewnątrz elementu ................................................. 349 Wyłamywanie elementu poza blok ..................................................... 350 Używanie pozycjonowania CSS dla układu strony .............................. 351 Użycie stałego pozycjonowania do tworzenia ramek za pomocą stylów CSS ..................................... 356 8 C S S . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Kurs: Pozycjonowanie elementów strony ................................................ 360 Wzbogacanie banera strony ............................................................... 360 Dodawanie podpisu do zdjęcia ........................................................... 364 Rozmieszczanie głównych elementów strony .................................... 366 Część IV Zaawansowany CSS ...................................................... 373 Rozdział 13. CSS dla strony przeznaczonej do wydruku ............................... 375 Jak działają arkusze stylów dla mediów? ................................................. 375 Jak dodawać arkusze stylów przeznaczone dla mediów? .......................... 377 Określanie typu medium dla zewnętrznego arkusza stylów ................ 378 Określanie typu medium w arkuszu stylów ....................................... 378 Tworzenie stylów dla wydruku ............................................................... 379 Używanie !important do przesłonięcia stylów ekranowych ................ 379 Zmiana stylów tekstu ....................................................................... 381 Stylizowanie tła dla wydruków .......................................................... 382 Ukrywanie niepotrzebnych obszarów strony ...................................... 384 Wstawianie podziałów stron w wydrukach ........................................ 385 Kurs: Tworzenie arkusza stylów przeznaczonego dla wydruków .............. 387 Usuwanie niepotrzebnych elementów strony .................................... 387 Usuwanie tła i dostosowywanie układu ............................................. 389 Zmiana formatowania tekstu ............................................................ 390 Wyświetlanie logo ............................................................................. 391 Wyświetlanie URL ............................................................................ 392 Rozdział 14. Dobre nawyki w CSS .................................................................. 393 Wstawianie komentarzy ......................................................................... 393 Porządkowanie stylów i arkuszy stylów ................................................... 394 Jasno nazywaj style ........................................................................... 395 Używanie kilku klas dla zaoszczędzenia czasu ................................... 396 Uporządkuj style za pomocą grupowania ........................................... 398 Korzystanie z wielu arkuszy stylów .................................................... 399 Usuwanie przeszkadzających stylów przeglądarki ................................... 401 Wykorzystanie selektorów potomków .................................................... 404 Dzielenie stron na sekcje ................................................................... 405 Zidentyfikuj ciało .............................................................................. 406 Obsługa błędów Internet Explorera ......................................................... 409 Najpierw projektuj dla nowoczesnych przeglądarek ........................... 409 Oddziel kod CSS dla IE za pomocą komentarzy warunkowych ........... 410 S P I S T R E Ś C I 9 Dodatki ......................................................................................... 413 Dodatek A Zestawienie właściwości CSS .......................................................415 Dodatek B CSS w Dreamweaverze 8 .............................................................. 445 Dodatek C Zasoby CSS ..................................................................................... 469 Skorowidz .........................................................................................................477 10 C S S . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Tworzenie stylów i arkuszy stylów ROZDZIAŁ N awet najbardziej skomplikowane i najpiękniejsze strony, jak ta na rysun- ku 2.1, są tworzone od pojedynczego stylu. W miarę dodawania następ- nych stylów i arkuszy stylów strona rozwija się aż do uzyskania pełnego efektu, który inspiruje innych projektantów i zachwyca odwiedzających. Zarów- no nowicjusze, jak i doświadczeni programiści muszą przestrzegać kilku zasad dotyczących tworzenia stylów i arkuszy stylów. Rozdział ten zaczniemy właśnie od podstawowych zasad ich tworzenia i używania. Wskazówka: Niektórzy szybciej się uczą, robiąc coś, zamiast czytając. Osoby, które wolą najpierw spróbować coś zrobić, a dopiero potem wrócić i przeczytać, co dokładnie zrobiły, mogą przejść do kursu na stronie 49. Anatomia stylu Pojedynczy styl definiujący wygląd jednego elementu na stronie jest bardzo pro- sty. W zasadzie to tylko reguła informująca przeglądarkę o tym, jak ma formato- wać dany element na stronie — zmień kolor tekstu nagłówka na niebieski, nary- suj czerwoną obwódkę wokół obrazu albo stwórz pasek boczny o szerokości 150 pikseli do przechowywania listy odnośników. Gdyby style mogły mówić, to prze- glądarka usłyszałaby coś w tym rodzaju: „Hej przeglądarko! To ma wyglądać do- kładnie tak”. Styl składa się z dwóch zasadniczych części: nazwy elementu strony, który przeglądarka ma sformatować (selektora), i rzeczywistych instrukcji for- matowania (bloku deklaracji). Na przykład selektor może być nagłówkiem, aka- pitem tekstu, obrazem itd. Blok deklaracji może zamienić kolor tego tekstu na niebieski, dodać czerwoną obwódkę wokół akapitu, umieścić zdjęcie na środku strony — ilość możliwości jest nieskończona. Anatomia stylu Rysunek 2.1. Każda wykorzystująca style strona WWW zaczyna się od pojedynczego stylu. Na tym rysunku podstawowy styl (po lewej) kładzie podwaliny pod ciało całej strony (po prawej) Uwaga: Specjaliści często, idąc za przykładem W3C, style CSS nazywają regułami. W tej książce terminy styl i reguła stosowane są zamiennie. Oczywiście style nie mogą porozumiewać się w żadnym ludzkim języku, jak poka- zuje piękny przykład z poprzedniego akapitu. Posługują się własnym językiem. Przykładowo, aby ustawić standardowy kolor i rozmiar pisma we wszystkich akapitach na stronie, można napisać: p { color: red; font-size: 1.5em; } Powyższy styl mówi: „Spraw, aby tekst we wszystkich akapitach — oznaczonych znacznikiem p — był czerwony i żeby rozmiar czcionki wynosił 1.5em” (em to jednostka miary, która bazuje na normalnym rozmiarze tekstu w przeglądarce; więcej na ten temat w rozdziale 6.). Jak widać na rysunku 2.2, nawet tak prosty styl jak ten przykładowy składa się z kilku elementów: 42 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y C S S Anatomia stylu Rysunek 2.2. Styl (reguła) składa się z dwóch głównych części: selektora, który informuje przeglądarkę, co ma być sformatowane, i bloku deklaracji, który za- wiera listę instrukcji formatowania do użycia przez przeglądarkę w celu nadania stylu selektorowi • Selektor — jak pisałem wcześniej, selektor informuje przeglądarkę o tym, który element lub które elementy na stronie mają mieć nadany styl — np. nagłówek, akapit, obrazek czy odnośnik. Na rysunku 2.2 selektor (p) odnosi się do znacznika p . Dzięki temu wszystkie przeglądarki będą formatowały zawartość znaczników p zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi w tym stylu. Dzięki dużej liczbie selektorów dostępnych w CSS i przy odrobinie inwencji twórczej można zapanować nad formatowaniem stron (następny rozdział opisuje selektory szczegółowo). • Blok deklaracji — kod znajdujący się po selektorze definiuje wszystkie opcje formatowania, które chcemy zastosować do selektora. Blok otwiera lewy nawias klamrowy ({) a zamyka prawy (}). • Deklaracja — pomiędzy otwierającym a zamykającym blok deklaracji na- wiasem klamrowym znajduje się jedna lub więcej deklaracji lub instrukcji formatowania. Każda deklaracja składa się z dwóch części: właściwości i jej wartości oraz kończy się znakiem średnika. • Właściwość — w CSS dostępny jest cały szereg opcji formatowania zwanych właściwościami. Właściwość to pojedyncze słowo, lub kilka słów oddzielo- nych myślnikami, powodujące określony efekt stylizujący. Większość wła- ściwości ma nazwy składające się ze zwykłych angielskich słów, jak font- size (rozmiar pisma), margin-top (górny margines) czy background-color (kolor tła). Przykładowo właściwość background-color — nietrudno się do- myślić — ustawia kolor tła. Mnóstwa właściwości nauczymy się w trakcie czytania tej książki. Wskazówka: W dodatku A znajduje się poręczny spis właściwości CSS. • Wartość — nareszcie możemy wykazać się swoim geniuszem, przypisując wartości do właściwości CSS i w ten sposób zmieniając kolor tła na przykład na niebieski, czerwony, fioletowy lub zielony. Jak wyjaśnię w kolejnych roz- działach, różne właściwości CSS wymagają stosowania różnych, określo- nych typów wartości — określających kolor (na przykład red albo #FF0000), jednostki miary (na przykład 18px, 2in czy 5em), adres URL (na przykład images/background.gif) — lub konkretnych słów kluczowych (na przykład top, center, bottom). Style nie muszą znajdować się w jednym wierszu, jak na rysunku 2.2. Wiele styli składa się z wielu właściwości formatujących i aby były one bardziej czytelne, można je rozbić na kilka wierszy. Przykładowo selektor i otwierający nawias R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ T W O R Z E N I E S T Y L Ó W I A R K U S Z Y S T Y L Ó W 43 Zrozumieć arkusze stylów klamrowy można umieścić w pierwszym wierszu, każdą deklarację w oddzielnym, a zamykający nawias klamrowy w ostatnim wierszu, jak poniżej: p { color: red; font-size: 1.5em; } Pomocne jest też wcinanie właściwości przy użyciu pojedynczego tabulatora albo kilku spacji, co wizualnie oddziela deklaracje od selektora i ułatwia orientację w tym, co jest czym. Na koniec jeszcze można dodać pojedynczą spację pomię- dzy dwukropkiem a wartością właściwości, co również wpływa dodatnio na czy- telność kodu. W rzeczywistości można zastosować dowolną liczbę spacji. Można więc napisać color:red, color: red, a także color: red. Zrozumieć arkusze stylów Oczywiście jeden styl nie przekształci strony w dzieło sztuki. Można za jego po- mocą zmienić kolor akapitów na czerwony, ale aby nadać stronie wspaniały wy- gląd, trzeba użyć wielu stylów. Ich zbiór tworzy arkusz stylów. Arkusz stylów może być wewnętrzny lub zewnętrzny w zależności od tego, gdzie został umiesz- czony — w kodzie samej strony internetowej czy w oddzielnym pliku do niej do- łączonym. Styl wewnętrzny czy zewnętrzny W większości przypadków najlepszym wyborem są zewnętrzne arkusze stylów, ponieważ ułatwiają one tworzenie i przyspieszają aktualizację całej witryny. Wszystkie style znajdują się w jednym pliku. Wystarczy tylko jeden wiersz kodu, aby taki plik ze stylami dołączyć do strony HTML i całkowicie zmienić jej wygląd. Wygląd całej witryny można zmienić, edytując tyko jeden plik — arkusz stylów. Po stronie użytkownika zewnętrzne arkusze stylów pomagają w szybszym otwie- raniu stron. Przy użyciu zewnętrznego arkusza stylów strony zawierają tylko podstawowy kod HTML — żadnych „bajtożernych” tabel czy znaczników font ani też kodu stylów wewnętrznych. Ponadto gdy przeglądarka pobierze zewnętrzny arkusz stylów, to przechowuje go na dysku komputera użytkownika (w niewi- docznym folderze o nazwie cache), zapewniając sobie do niego szybki dostęp. Kiedy użytkownik przejdzie na inną stronę witryny, na której wykorzystano ten sam zewnętrzny arkusz stylów, przeglądarka nie musi pobierać go ponownie, tylko używa tego, który zapisała w pamięci podręcznej (cache). Daje to znaczne oszczędności, jeśli chodzi o czas pobierania strony. Uwaga: Podczas pracy nad stroną i podglądania postępu w przeglądarce pamięć podręczna może zwrócić się przeciwko webmasterowi. Rozwiązanie tego problemu znajduje się w ramce na stronie 49. 44 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y C S S Wewnętrzne arkusze stylów Wewnętrzny arkusz stylów to zbiór stylów stanowiący część kodu strony. Znaj- duje się zawsze pomiędzy otwierającym a zamykającym znacznikiem style w nagłówku strony ( head ). Poniżej znajduje się przykład: Wewnętrzne arkusze stylów style type= text/css h1 { color: #FF7643; font-face: Arial; } p { color: red; font-size: 1.5em; } /style /head body /* Dalej znajduje się reszta strony…*/ Uwaga: Znacznik style można umieścić po znaczniku title w nagłówku strony, ale więk- szość webmasterów umieszcza go bezpośrednio przed zamykającym znacznikiem /head , jak w tym przykładzie. Znacznik style należy do kodu HTML, a nie CSS. Jego przeznaczeniem jest jednak informować przeglądarkę, że kod w nim zawarty to CSS, a nie HTML. Tworzenie wewnętrznych arkuszy stylów polega na wpisaniu jednego lub więk- szej liczby stylów do znacznika style . Wewnętrzne arkusze stylów łatwo dodaje się do stron i wywołują one natych- miastowy efekt wizualny. Nie są jednak najbardziej efektywnym rozwiązaniem przy tworzeniu witryny składającej się z wielu podstron. Jednym z powodów jest to, że taki arkusz trzeba skopiować i wkleić na każdą stronę witryny, co jest bardzo czasochłonne i dodaje do stron zużywający transfer kod. Jednak wewnętrzne arkusze stylów sprawiają najwięcej problemów, gdy chce się zmienić wygląd całej witryny. Przykładowo chcemy zmienić wygląd nagłówka h1 , który pierwotnie miał być pisany dużymi zielonymi i pogrubionymi lite- rami, a teraz chcemy, aby jednak był pisany małymi niebieskimi literami i uży- wał kroju Courier. Stosując wewnętrzne arkusze stylów, trzeba by było edytować każdą stronę witryny. Kto ma tyle czasu? Na szczęście jest na to proste rozwiązanie — zewnętrzne arkusze stylów. Uwaga: Istnieje też możliwość (aczkolwiek nie zaleca się tego) dodania stylów do konkretnego znacznika HTML bez użycia arkusza stylów. Jak tego dokonać, stosując tak zwany styl wpisany, można przeczytać w kursie na stronie 50. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ T W O R Z E N I E S T Y L Ó W I A R K U S Z Y S T Y L Ó W 45 Style zewnętrzne Style zewnętrzne Zewnętrzny arkusz stylów to nic innego jak zwykły plik tekstowy zawierający wszystkie reguły CSS. Nigdy nie zawiera kodu HTML, więc nie należy w nim umieszczać znacznika style , i zawsze ma rozszerzenie .css. Można mu nadać dowolną nazwę, ale opłaci się stosować nazwy opisowe. Na przykład arkusz sty- lów dotyczących całej witryny może mieć nazwę global.css, a arkusz stylów tylko dla formularza może nosić nazwę form.css. A B Y Z Y S K A Ć N A C Z A S I E Sprawdzaj poprawność tworzonego kodu CSS Podobnie jak za pomocą walidatora W3C upewniamy się, czy tworzone przez nas strony są w pełni po- prawne (patrz ramka na stronie 36), tak samo powin- no się dbać o kod CSS. W3C udostępnia narzędzie in- ternetowe do sprawdzania kodu arkuszy stylów pod adresem http://jigsaw.w3.org/cssvalidator/. Działa ono podobnie jak walidator HTML — można podać adres URL strony do sprawdzenia (albo adres do sa- mego zewnętrznego pliku CSS), wysłać plik do walida- tora lub skopiować i wkleić kod do formularza, a na- stępnie wysłać go do sprawdzenia. Podczas pisania kodu CSS można łatwo zrobić literów- kę, a jeden mały błąd może obrócić cały skrupulatnie zaplanowany projekt wniwecz. Jeśli oparta na arku- szach stylów strona nie wygląda tak, jak zostało zapla- nowane, to powodem może być prosty błąd w kodzie CSS. Walidator CSS konsorcjum W3C jest pierwszym etapem na drodze do usuwania usterek związanych z projektem. W przeglądarce Firefox możliwe jest szybkie spraw- dzenie tego, co powoduje problemy. Wystarczy w niej otworzyć stronę wykorzystującą arkusz stylów, który chcemy sprawdzić, i z menu Narzędzia wybrać pole- cenie Konsola błędów. Następnie w zakładce Błędy można znaleźć wszystkie miejsca w kodzie CSS, których prze- glądarka nie rozumie. Wskazówka: Aby, mając stronę z wewnętrznym arkuszem stylów, przerobić ją na stronę z arku- szem zewnętrznym, wystarczy wyciąć cały kod znajdujący się w znaczniku style (bez samego znacznika). Następnie należy utworzyć plik tekstowy i wkleić do niego pobrany kod CSS. Plik można zapisać pod dowolną nazwą z rozszerzeniem .css — na przykład global.css — i dołączyć go do strony przy użyciu jednej z technik opisanych poniżej. Jeśli mamy już utworzony arkusz stylów, trzeba go dołączyć do strony, dla której został przeznaczony. Można to zrobić za pomocą znacznika HTML link lub dyrektywy CSS @import — robi ona w zasadzie to samo, co znacznik link . Wszystkie dostępne w tej chwili przeglądarki traktują obie te techniki równo- rzędnie i jako że każda z nich dołącza arkusze stylów do strony, wybór konkret- nej jest kwestią preferencji (z jednym wyjątkiem opisanym poniżej). Uwaga: Dyrektywa @import potrafi robić jedną rzecz, której nie potrafi znacznik link : dołą- czać zewnętrzne arkusze stylów do innych zewnętrznych arkuszy stylów. Ta zaawansowana technika została opisana na stronie 399. 46 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y C S S Style zewnętrzne W A R S Z T A T N A P R A W C Z Y Zbyt stara na @import Zewnętrzne arkusze stylów można dołączać do stron za pomocą znacznika HTML link albo przy użyciu dyrektywy CSS @import. Jedyna sytuacja, w której ma znaczenie wybór jednej z tych dwóch technik, to taka, gdy użytkownicy korzystają z jednej starej przeglądarki — mówiąc ściślej, chodzi o Netscape Navigator 4. Ta bardzo stara przeglądarka tak słabo obsługuje style, że strony w niej oglądane mogą być całkowicie nieczytelne. Navigator 4 nie rozpoznaje dyrektywy @import i igno- ruje arkusze dołączane za jej pomocą. Fakt ten można także obrócić na własną korzyść. Jeśli zawsze używa się dyrektywy @import, to Navigator 4 nie będzie pró- bował wyświetlić strony przy użyciu dołączonych w ten sposób stylów. Strony nie będą wyglądały aż tak dobrze w tej przeglądarce, ale przynajmniej będą czytelne. Dołączanie arkusza stylów przy użyciu znacznika HTML Jedną z metod dodawania zewnętrznych arkuszy stylów do stron jest użycie znacznika HTML link . Jego wygląd różni się nieznacznie w zależności od tego, czy jest on stosowany na stronie HTML, czy XHTML. Poniższy przykład dotyczy strony w HTML-u: link rel= stylesheet type= text/css href= css/global.css A ten strony w XHTML-u: link rel= stylesheet type= text/css href= css/global.css / Jedyna różnica widoczna jest na końcu znacznika. Znacznik link to element pusty, ponieważ ma tylko znacznik otwierający i nie istnieje odpowiadający mu znacznik zamykający /link . W XHTML-u konieczne jest dodanie zamyka- jącego ukośnika (/ ), aby oznaczyć, że znacznik w tym miejscu się kończy. W HTML-u ukośnik ten nie jest wymagany. Pozostałe części znacznika link są takie same zarówno w HTML-u, jak i XHTML-u. Wymaga on podania trzech atrybutów: • rel — oznacza typ łącza — w tym przypadku jest to łącze do arkusza stylów, • type — informuje przeglądarkę, jakiego typu danych może się spodziewać — plik tekstowy zawierający kod CSS, • href — wskazuje lokalizację zewnętrznego pliku arkusza stylów. Wartością tego atrybutu jest adres URL i działa on podobnie jak atrybut src używany przy dodawaniu obrazów do strony lub atrybut href wykorzystywany przy tworzeniu łączy do innych stron. Wskazówka: Do każdej strony można dołączyć wiele zewnętrznych arkuszy stylów poprzez użycie wielu znaczników style , z których każdy wskazuje na inny plik. Technika ta jest doskonałym sposobem na organizację stylów CSS, o czym przekonamy się w rozdziale 14. (strona 399). R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ T W O R Z E N I E S T Y L Ó W I A R K U S Z Y S T Y L Ó W 47 Style zewnętrzne Dołączanie arkuszy stylów za pomocą kodu CSS CSS ma wbudowany mechanizm dołączania zewnętrznych arkuszy stylów — dyrektywę @import. Stosuje się ją wewnątrz znacznika HTML style w ten sposób: style type= text/css @import url(css/global.css); /style W przeciwieństwie do znacznika HTML link dyrektywa @import należy do języka CSS i ma pewne właściwości niespotykane w HTML-u: • Aby utworzyć łącze do zewnętrznego pliku CSS, trzeba użyć url, a nie atry- butu href, oraz adres umieścić w nawiasach okrągłych. W tym przykładzie css/global.css jest ścieżką do zewnętrznego pliku CSS. Cudzysłowy ota- czające adres URL są opcjonalne, w związku z czym poprawny jest zarówno zapis url(css/global.css), jak i url( css/global.css ). Uwaga: Poza tym, że cudzysłowy otaczające adres URL w CSS stanowią kilka dodatkowych znaków w pliku, to jeszcze Internet Explorer dla komputerów Mac ma problemy ze zrozumieniem tak pre- zentowanych adresów. • Podobnie jak przy użyciu znacznika link , za pomocą dyrektywy @import można dodawać wiele zewnętrznych arkuszy stylów do jednego pliku HTML: style type= text/css @import url(css/global.css); @import url(css/forms.css); /style • Po dyrektywach @import można dodawać zwykłe arkusze stylów, jakie na przykład mają odnosić się tylko do tej jednej strony, która jednak korzysta także ze stylów używanych w całej witrynie. Uwaga: Na temat tego, jak reguły oddziałują między sobą i jak tworzyć reguły przesłaniające inne reguły, piszę na stronie 102. Można nawet utworzyć zewnętrzny arkusz stylów, który zawiera tylko dyrektywy @import dołączające inne zewnętrzne arkusze stylów. Technika ta jest często wykorzy- stywana do organizacji arkuszy (patrz strona 399). Poniżej znajduje się przykład: style type= text/css @import url(css/global.css); @import url(css/forms.css); p { color:red; } /style W zasadzie wszystkie dyrektywy @import powinny znajdować się przed re- gułami CSS, ale jeśli się o tym zapomni, nic złego się nie stanie. Przeglądarki powinny ignorować wszystkie arkusze stylów importowane po regułach CSS, ale żadna z dostępnych obecnie przeglądarek nie przestrzega tej zasady. 48 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y C S S Kurs: tworzenie pierwszego stylu Kurs: tworzenie pierwszego stylu Reszta tego rozdziału została poświęcona podstawom dodawania stylów wpisanych, pisania reguł CSS i tworzenia wewnętrznych oraz zewnętrznych arkuszy stylów. Pra- cując z tą książką, będziemy tworzyć fikcyjną witrynę o nazwie CosmoFarmer.com, opracowując różne jej aspekty projektowe i w końcu tworząc całe składające się na nią strony. Aby zacząć, trzeba pobrać pliki kursu dostępne na poświęconej tej książce stronie pod adresem www.sawmac.com/css/. Należy kliknąć odnośnik prowadzący do archiwum ZIP zawierającego pliki kursu (na stronie można znaleźć także szczegółowe informacje na temat rozpakowywania archiwów ZIP). Pliki do każdego rozdziału znajdują się w oddzielnych folderach, których nazwy zostały nadane według wzoru r02, r03 itd. Następnie trzeba uruchomić swój ulubiony edytor stron internetowych — bez względu na to, czy jest to prosty edytor tekstu, jak Notatnik albo TextEdit, czy też wizualne środowisko, jak Dreamweaver lub Microsoft Expression Web Designer (informacje na temat wyboru edytora znajdują się na stronie 21). W A R S Z T A T N A P R A W C Z Y Nie daj się złapać na pamięć podręczną Pamięć podręczna przeglądarki (cache) to doskonały sposób na przyspieszenie surfowania po sieci. Za każdym razem, gdy do pamięci tej zapisywane są jakieś często używane pliki — jak zewnętrzne arkusze stylów lub obrazy — zapisywane są cenne chwile z podróży po względ- nie powolnych autostradach internetu. Kiedy przeglą- darka potrzebuje ponownie tego samego pliku, to za- miast jeszcze raz go pobierać, może przejść od razu do tego, co jest nowe, czyli wcześniej niewyświetlanych części strony czy nowych obrazów. Jednak to, co jest dobre dla odwiedzających stronę, nie musi być dobre dla webmastera ją tworzącego. Jako że przeglądarki zapisują pobrane zewnętrzne pliki CSS w pamięci podręcznej, można łatwo wpaść w pułapkę podczas pracy nad stroną. Wyobraźmy sobie, że pra- cujemy nad stroną, na której wykorzystujemy zewnętrz- ny arkusz stylów, i podglądamy efekt naszych działań w przeglądarce. Coś jest nie tak, więc wracamy do edy- tora i wprowadzamy korekty w pliku CSS. Kiedy po- nownie ładujemy stronę do przeglądarki, zmiany, których dokonaliśmy, nie są widoczne! Właśnie daliśmy się zła- pać na pamięć podręczną. Kiedy odświeżamy stronę, przeglądarka nie zawsze ponownie pobiera zewnętrz- ny arkusz stylów, w związku z czym możemy nie zo- baczyć najnowszej i najlepszej wersji swojej strony. Są dwa sposoby ominięcia tej przeszkody: wyłączyć pamięć podręczną lub zmusić przeglądarkę, aby po- bierała ponownie wszystko za każdym razem. Większość przeglądarek można zmusić do przeładowania (co powoduje również ponowne załadowanie wszystkich dołączonych plików), wciskając przycisk Ctrl ((cid:97)) i przy- cisk odświeżania strony w przeglądarce. Kombinacja kla- wiszy Ctrl+F5 działa w Internet Explorerze dla Windowsa. W Firefoksie należy użyć klawiszy Ctrl+Shift+R ((cid:97)+Shift+R). Pamięć podręczną można także wyłączyć całkowicie. W Internet Explorerze należy kolejno wybrać zakładki Narzędzia/Opcje Internetowe/Ogólne/Historia prze- glądania/Ustawienia. W sekcji Tymczasowe pliki inter- netowe należy kliknąć Ustawienia i upewnić się, że opcja Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron jest ustawiona na Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę. Klikamy dwa razy przycisk OK, aby zamknąć okno opcji internetowych. W Firefoksie należy przejść do Narzędzia/Opcje (Windows) lub Firefox/Preferences (Mac), aby otworzyć okno opcji tej przeglądarki. Następnie klikamy przycisk Prywatność i odznaczamy opcję Pa- miętaj pobrane pliki. Osoby używające przeglądarki Safari dla komputerów Mac powinny pobrać darmowy dodatek Safari Enhancer dostępny na stronie www.versiontracker.com/dyn/ moreinfo/macosx/17776. Wyłączenie pamięci podręcznej przeglądarki może dra- stycznie spowolnić przeglądanie stron internetowych. Lepiej zatem ją włączyć po skończeniu edycji plików CSS. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ T W O R Z E N I E S T Y L Ó W I A R K U S Z Y S T Y L Ó W 49 Kurs: tworzenie pierwszego stylu Uwaga: Osoby używające programu Dreamweaver mogą zajrzeć do dodatku B, w którym wyja- śniam, jak tworzyć style i arkusze stylów za pomocą tego programu. Dreamweaver, podobnie jak wiele innych programów do edycji HTML-a, pozwala także na pracę z czystym kodem HTML po na- ciśnięciu przycisku Code View. Wypróbuj go w tym kursie. Tworzenie stylu wpisanego Wpisując reguły CSS (jak te opisane na stronie 41) bezpośrednio w kodzie HTML strony, tworzy się style wpisane. Ten rodzaj stylów nie ma żadnych zalet zwią- zanych z oszczędnością czasu i transferu i dlatego profesjonaliści używają go nie- zmiernie rzadko. Jeśli jednak zajdzie konieczność zmiany wyglądu jednego ele- mentu tylko na jednej stronie, to poratowanie się stylem wpisanym może mieć sens. Jeśli już to zrobimy, to chcemy, aby taki styl działał poprawnie. Ważne jest, aby poprawnie umieścić go w znaczniku, który chcemy sformatować. Poniżej znajduje się przykład pokazujący dokładnie, jak tego dokonać: 1. W wybranym edytorze otwórz plik r02/basic.html. Ten prosty, ale elegancki plik XHTML zawiera kilka różnych nagłówków, jeden akapit, listę nienumerowaną oraz informację o prawach autorskich w znaczniku address . Zaczniemy od utworzenia stylu wpisanego dla znacznika h1 . 2. Kliknij wewnątrz otwierającego znacznika h1 i wpisz style= color: red; . Znacznik powinien wyglądać tak: h1 style= color: red; Atrybut style należy do języka HTML, a nie CSS, dlatego używamy po nim zna- ku równości i cały kod CSS umieszczamy w cudzysłowach. Tylko to, co znajduje się w cudzysłowie, jest kodem CSS. W tym przypadku dodaliśmy właści- wość o nazwie color, która zmienia kolor tekstu, i nadaliśmy jej wartość red (wię- cej na temat kolorowania tekstu znajduje się na stronie 117). Dwukropek oddziela nazwę właściwości od jej wartości. Następnie obejrzymy wynik w przeglądarce. 3. Otwórz stronę basic.html w przeglądarce. Na przykład wybierając z menu Plik polecenie Otwórz plik, zależnie od prze- glądarki. Wiele edytorów HTML-a udostępnia także funkcję podglądu strony w przeglądarce (ang. Preview In Browser), która umożliwia otwarcie strony w wybranej przeglądarce po naciśnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy albo wybraniu opcji menu. Warto sprawdzić, czy używany przez nas edytor posiada taką oszczędzającą czas funkcję. Gdy strona zostanie wyświetlona w przeglądarce, zobaczymy, że nagłówek będzie miał kolor czerwony. Style wpisane mogą składać się z większej liczby reguł CSS. Dodamy jeszcze jedną. 4. Wróć do edytora HTML-a, kliknij w miejscu znajdującym się bezpośred- nio po średniku za słowem red i wpisz font-size: 4em;. Średnik oddziela dwie różne reguły. Znacznik h1 powinien wyglądać na- stępująco: h1 style= color: red;font-size: 4em; 50 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y C S S Kurs: tworzenie pierwszego stylu 5. Obejrzyj stronę w przeglądarce. Kliknij na przykład przycisk odświeżania przeglądarki (tylko nie zapomnij uprzednio zapisać pliku XHTML). Teraz nagłówek jest bardzo duży. Przekonaliśmy się też, jak bardzo praco- chłonne jest tworzenie stylów wpisanych. Sprawienie, aby wszystkie na- główki h1 w witrynie wyglądały jak ten, mogłoby zabrać cały dzień — choćby na samo wpisywanie — i spowodowałoby powstanie ogromnych ilości kodu. 6. Wróć do edytora i usuń całą zawartość atrybutu style, przywracając znacznik nagłówka do postaci h1 . Teraz utworzymy wewnętrzny arkusz stylów. Tworzenie wewnętrznych arkuszy stylów Lepszym podejściem od stosowania wpisanych arkuszy stylów jest użycie arkuszy, które zawierają wiele reguł sterujących wyglądem wielu elementów na stronie. W tym podrozdziale utworzymy arkusz stylów, który będzie zmieniał wygląd wszystkich nagłówków najwyższego rzędu za jednym zamachem. Ta prosta reguła automatycznie formatuje wszystkie znaczniki h1 na stronie. 1. W pliku basic.html kliknij bezpośrednio po znaczniku /title . Następnie naciśnij Enter i wpisz style type= text/css . Kod HTML powinien teraz wyglądać tak (dodany fragment jest wyróżniony): title Podstawowa strona internetowa /title style type= text/css /head Otwierający znacznik style oznacza początek arkusza stylów. Po nim powinien znajdować się selektor CSS oznaczający początek pierwszego stylu. 2. Naciśnij klawisz Enter i wpisz h1 {. h1 oznacza znacznik, do którego przeglądarka ma zastosować następujący po nim styl. Ten dziwnie powykręcany znak znajdujący się po h1 to nawias klamrowy i oznacza on początek właściwości tego stylu. Innymi słowy, mówi: „Po mnie zaczyna się prawdziwa zabawa”. 3. Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do nowego wiersza, naciśnij klawisz Tab i wpisz color: red. Wpisaliśmy tę samą właściwość, co w przypadku stylu wpisanego (color), i jej wartość ustawiliśmy na red. Jak już wspominałem na stronie 43, ostatni średnik oznacza koniec deklaracji właściwości. Uwaga: Z technicznego punktu widzenia właściwość nie musi znajdować się w nowym wierszu, ale jest to dobry zwyczaj. Gdy każda właściwość znajduje się w osobnym wierszu, łatwiej jest szybko przejrzeć cały arkusz stylów i sprawdzić, z jakich właściwości się on składa. Inną pomocną techniką jest stosowanie tabulacji (albo kilku spacji). Dzięki wcięciom można łatwo odróżnić wszystkie reguły za jednym spojrzeniem, ponieważ selektory ustawione są wtedy w jednej linii po lewej stronie, a właściwości są nieco przesunięte w prawo. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ T W O R Z E N I E S T Y L Ó W I A R K U S Z Y S T Y L Ó W 51 Kurs: tworzenie pierwszego stylu 4. Naciśnij ponownie Enter i wpisz cztery dodatkowe właściwości, jak poniżej: font-size: 2em; font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; border-bottom: 2px dashed black; Każda z tych właściwości dodaje inny efekt wizualny do nagłówka. Pierwsze dwie ustawiają rozmiar i krój pisma, trzecia usuwa przestrzeń otaczającą na- główek, a ostatnia dodaje pod nim linię. Wszystkie te właściwości zostały szczegółowo omówione w części drugiej. Praca nad tym stylem jest już zakończona, więc trzeba zaznaczyć jego koniec. 5. Naciśnij klawisz Enter i w ostatnim wierszu napisz tylko zamykający nawias klamrowy (}). Nawias ten jest odpowiednikiem nawiasu otwierającego, który wpisaliśmy w punkcie 2., jego zadaniem jest poinformować przeglądarkę, że „tutaj koń- czy się ta reguła CSS”. Jedyne, co pozostało do zrobienia, to zamknąć arkusz stylów znacznikiem zamykającym. 6. Naciśnij klawisz Enter i wpisz /style . Zamykający znacznik /style oznacza koniec arkusza stylów. Gratulacje — właśnie ukończyłeś tworzenie wewnętrznego arkusza stylów. Kod na stronie powinien teraz wyglądać tak: title Podstawowa strona internetowa /title style type= text/css h1 { color: red; font-size: 2em; font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; border-bottom: 2px dashed black; } /style /head 7. Obejrzyj stronę w przeglądarce. Stronę można obejrzeć w przeglądarce, otwierając ją tak, jak opisano w punkcie 3. na stronie 50, lub, jeśli jest cały czas otwarta, tylko ją odświeżając. W każdym przypadku strona ta powinna wyglądać tak, jak na rysunku 2.3. Następnie dodamy jeszcze jeden styl. Uwaga: Nigdy nie zapominaj dodać zamykającego znacznika /style na końcu wewnętrznego arkusza stylów. Jego brak spowoduje, że przeglądarka wyświetli w oknie kod CSS, a po nim w ogóle niesformatowaną treść strony. 8. Wróć do edytora i kliknij za zamykającym nawiasem klamrowym stylu nagłówka h1, naciśnij klawisz Enter i dodaj poniższą regułę: p { color: #003366; font-size: .9em; line-height: 150 ; margin-top: 0; } 52 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y C S S Kurs: tworzenie pierwszego stylu Rysunek 2.3. Za pomocą CSS można z łatwością kreatywnie formatować wygląd tekstu, zmieniając krój pisma, kolor i rozmiar tekstu, a nawet dodając dekoracyjne obramowania i podkreślenia Reguła ta formatuje wszystkie akapity na stronie. Nie przejmuj się zbytnio w tej chwili tym, co oznaczają wszystkie użyte w niej właściwości. W dalszych rozdziałach opisuję je szczegółowo. 9. Obejrzyj stronę w przeglądarce. Strona zaczyna nabierać kształtu. Widać, w jakim kierunku stylistycznym będzie podążać. Aby ją ukończyć, trzeba jeszcze dodać style formatujące nagłówek drugiego rzędu, listę nienumerowaną i informację o prawach au- torskich. Proces, przez który przed chwilą przeszliśmy, to coś w rodzaju CSS w pigułce. Zaczęliśmy od strony HTML, dodaliśmy arkusz stylów i utworzyliśmy reguły CSS poprawiające wygląd naszej strony. W następnej części tego kursu nauczymy się pracować bardziej efektywnie, wykorzystując zewnętrzne arkusze stylów. Tworzenie zewnętrznego arkusza stylów Jako że wewnętrzne arkusze stylów grupują wszystkie style w nagłówku strony, są one o wiele łatwiejsze do tworzenia i utrzymania niż wcześniej tworzone style wpisane. Ponadto styl wewnętrzny pozwala na modyfikację wyglądu dowolnej liczby wystąpień znacznika na stronie (na przykład h1 ) przy wpisaniu tylko jednej prostej reguły. Jednak zewnętrzny arkusz stylów jest jeszcze lepszy — po- zwala przechowywać w jednym pliku wszystkie style dotyczące całej witryny. Edycja jednego stylu w takim zewnętrznym arkuszu wywołuje efekt na wszystkich stronach witryny. W tym podrozdziale style utworzone wcześniej przeniesiemy do zewnętrznego pliku. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ T W O R Z E N I E S T Y L Ó W I A R K U S Z Y S T Y L Ó W 53 Kurs: tworzenie pierwszego stylu 1. W swoim edytorze utwórz nowy plik i zapisz go pod nazwą global.css w tym samym folderze, w jakim znajduje się strona, nad którą pracujemy. Pliki zewnętrznych arkuszy stylów mają rozszerzenie .css. Nazwa pliku global.css oznacza, że zawarte w nim style mają zastosowanie do wszystkich stron witryny (można oczywiście użyć dowolnej nazwy, pod warunkiem że zachowane zostanie rozszerzenie .css). Zacznijmy od dodania nowego stylu do arkusza stylów. 2. Wpisz poniższą regułę do pliku global.css: body { background-image: url(images/bg.jpg); background-repeat: repeat-x; } Reguła ta ma zastosowanie do znacznika body , czyli tego, który zawiera całą treść widoczną w oknie przeglądarki, i ustawia tło na stronie. W przeciwieństwie do podobnej właściwości w HTML-u, właściwość CSS background-image umożliwia prezentację grafiki na wiele różnych sposobów — w tym przypadku obrazek będzie powtarzany w poziomie przez całą szerokość strony. Więcej na temat właściwości tła znajduje się na stronie 182. Zamiast pisać od nowa wszystkie utworzone wcześniej style, można je sko- piować z poprzedniego podrozdziału i wkleić do tego arkusza. 3. Otwórz plik basic.html, na którym pracowaliśmy wcześniej, i skopiuj całą zawartość znacznika style (nie kopiuj samych znaczników style ). Skopiuj style dokładnie w taki sam sposób, jak kopiuje się zwykły tekst. Na przykład z menu Edycja wybierz polecenie Kopiuj lub naciśnij klawisze Ctrl+C ((cid:97)+C). 4. Do pustego pliku global.css wklej skopiowane style, wybierając polecenie Wklej z menu Edycja lub naciskając CTRL+V ((cid:97)+V). Zewnętrzne arkusze stylów nigdy nie zawierają kodu HTML — dlatego nie skopiowaliśmy znacznika style . 5. Zapisz i zamknij plik global.css. Teraz pozostało tylko wyczyścić stary plik i dołączyć do niego nowy arkusz stylów. 6. Wróć do pliku basic.html i usuń znaczniki style i wszystkie wpisane wcześniej reguły CSS. Style te nie są już potrzebne, ponieważ znajdują się w zewnętrznym pliku, który mamy dołączyć. 7. W miejscu, gdzie były style (pomiędzy zamykającym znacznikiem /title a zamykającym /head ), wpisz poniższy kod: link href= global.css rel= stylesheet type= text/css / Znacznik link to jeden ze sposobów dołączania arkuszy stylów do strony. Innym jest użycie dyrektywy @import, o czym pisałem na stronie 48. Znacznik ten określa lokalizację zewnętrznego pliku arkusza stylów (na temat dwóch innych atrybutów — rel i type — można przeczytać na stronie 47). 54 C Z Ę Ś Ć I ♦ P O D S T A W Y C S S Kurs: tworzenie pierwszego stylu Uwaga: W tym przykładzie plik arkusza stylów znajduje się w tym samym folderze co strona. Gdyby był w innym folderze, trzeba by było wskazać jego lokalizację za pomocą ścieżki dostępu definiowanej względem dokumentu lub folderu głównego. Czynności są takie same, jak przy tworze- niu odnośnika do innej strony (krótki kurs dotyczący odnośników względnych można znaleźć na stronie www.communitymx. com/content/article.cfm?cid=230AD). 8. Zapisz plik i obejrzyj go w przeglądarce. Strona powinna wyglądać tak samo jak w punkcie 9. na stronie 53 — z do- datkiem fajnej grafiki biegnącej wzdłuż górnej krawędzi (za którą odpowie- dzialny jest kod CSS dodany w punkcie 2.). Reguły CSS w tym zewnętrznym arkuszu stylów są takie same, jak te w wewnętrznym — znajdują się tylko w innym miejscu. Aby zademonstrować, jak przydatne jest umieszczanie arkuszy stylów w plikach zewnętrznych, dołączymy na
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CSS. Nieoficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: