Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 004337 24081813 na godz. na dobę w sumie
C++ Builder 6. Vademecum profesjonalisty - książka
C++ Builder 6. Vademecum profesjonalisty - książka
Autor: , , , Liczba stron: 944
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-151-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ builder - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompletny przewodnik po środowisku C++ Buildera

C++ Builder to zgodne ze standardem ANSI C++ środowisko szybkiego tworzenia aplikacji (RAD) w systemie Windows. Dzięki C++ Builder można tworzyć zarówno aplikacje typu 'desktop', jak również aplikacje rozproszone i internetowe. 'C++ Builder 6. Vademecum profesjonalisty' dostarczy Ci aktualnych informacji na temat najnowszych możliwości tego środowiska. Poznasz między innymi technologie DataSnap, C++ Mobile, XML, BizSnap, dbExpress.

Książka ta była pisana z myślą o aktualnych i przyszłych użytkownikach środowiska C++ Builder. Jest to poradnik dla programistów, a jego podstawowym zadaniem jest poszerzenie wiedzy na temat środowiska C++ Builder i związanych z nim technologii; opis najnowszych funkcji wprowadzonych w wersji 6 środowiska oraz ułatwienie tworzenia wydajnego i użytecznego oprogramowania. Choć większość rozdziałów adresowana jest do średnio zaawansowanych i zaawansowanych użytkowników, zostały one ułożone w taki sposób, że stopień trudności rośnie wraz z numerami rozdziałów, więc początkujący programiści nie powinni mieć większych problemów ze zrozumieniem opisywanych koncepcji. Doświadczenie i bogata wiedza autorów 'C++Builder 6. Vademecum profesjonalisty' to gwarancja rzetelności tej książki. Jeśli programujesz w C++ Builder, jest Ci ona po prostu niezbędna.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl C++ Builder 6. Vademecum Profesjonalisty Autorzy: Jarrod Hollingworth, Bob Swart, Mark Cashman, Paul Gustavson T³umaczenie: Jaros³aw Dobrzañski, Rafa³ Joñca, Rafa³ Szpoton ISBN: 83-7361-151-7 Tytu³ orygina³u: C++Builder 6 Developer s Guide Format: B5, stron: 944 C++ Builder to zgodne ze standardem ANSI C++ ġrodowisko szybkiego tworzenia aplikacji (RAD) w systemie Windows. Dziêki C++ Builder mo¿na tworzyæ zarówno aplikacje typu „desktop”, jak równie¿ aplikacje rozproszone i internetowe. „C++ Builder 6. Vademecum profesjonalisty” dostarczy Ci aktualnych informacji na temat najnowszych mo¿liwoġci tego ġrodowiska. Poznasz miêdzy innymi technologie DataSnap, C++ Mobile, XML, BizSnap, dbExpress. Ksi¹¿ka ta by³a pisana z myġl¹ o aktualnych i przysz³ych u¿ytkownikach ġrodowiska C++ Builder. Jest to poradnik dla programistów, a jego podstawowym zadaniem jest poszerzenie wiedzy na temat ġrodowiska C++ Builder i zwi¹zanych z nim technologii; opis najnowszych funkcji wprowadzonych w wersji 6 ġrodowiska oraz u³atwienie tworzenia wydajnego i u¿ytecznego oprogramowania. Choæ wiêkszoġæ rozdzia³ów adresowana jest do ġrednio zaawansowanych i zaawansowanych u¿ytkowników, zosta³y one u³o¿one w taki sposób, ¿e stopieñ trudnoġci roġnie wraz z numerami rozdzia³ów, wiêc pocz¹tkuj¹cy programiġci nie powinni mieæ wiêkszych problemów ze zrozumieniem opisywanych koncepcji. • Naucz siê tworzyæ mobilne aplikacje korzystaj¹c z Borland C++Mobile Edition • Poznaj sposoby przetwarzania i transformacji dokumentów XML • Twórz us³ugi sieciowe wykorzystuj¹c BizSnap oraz WSDL i SOAP • Pisz aplikacje rozproszone za pomoc¹ DataSnap • Uzyskaj dostêp do baz danych niezale¿nie od platformy wykorzystuj¹c dbExpress • Poznaj sztuczki i chwyty stosowane przy pisaniu aplikacji graficznych i multimedialnych • Poszerz mo¿liwoġci ġrodowiska programistycznego za pomoc¹ OpenToolsAPI • Poznaj tajniki Windows 32 API i wykorzystaj je w swoich aplikacjach Doġwiadczenie i bogata wiedza autorów „C++Builder 6. Vademecum profesjonalisty to gwarancja rzetelnoġci tej ksi¹¿ki. Jeġli programujesz w C++ Builder, jest Ci ona po prostu niezbêdna. 4WVQMCPCMUKæľMú 9RTQYCFGPKG P úħè+ 2QFUVCY[ħTQFQYKUMC $WKNFGT Rozdział 1. Wprowadzenie do środowiska C++Builder ...........................................27 Rozdział 2. Projekty i środowisko projektowe C++Buildera .....................................53 Rozdział 3. Programowanie w C++Builderze.............................................................97 Rozdział 4. Tworzenie własnych komponentów .....................................................185 Rozdział 5. Edytory komponentów i edytory właściwości ....................................271 úħè++ 2TQITCOQYCPKGDCFCP[EJ Rozdział 6. Architektura komponentów bazodanowych firmy Borland .............333 Rozdział 7. Programowanie baz danych.................................................................341 Rozdział 8. Borland Database Engine ......................................................................355 Rozdział 9. Zbiory danych po stronie klienta oraz rozszerzenia zbiorów danych ........................................................367 Rozdział 10. InterBase Express .....................................................................................375 Rozdział 11. Komponenty ADO Express .....................................................................393 Rozdział 12. Dostęp do danych za pomocą dbExpress .........................................411 Rozdział 13. Przetwarzanie dokumentów XML oraz program XML Mapper.........425 úħè+++ 2TQITCOQYCPKGYU[UVGOKG9KPFQYU Rozdział 14. Wykorzystanie interfejsu Win32 ..............................................................447 Rozdział 15. Techniki graficzne oraz multimedialne ................................................521 Rozdział 16. Biblioteki DLL.............................................................................................563 Rozdział 17. Programowanie COM ............................................................................599 6 C++Builder 6. Vademecum profesjonalisty úħè+8 2TQITCOQYCPKGU[UVGOÎYTQRTQUQP[EJ Rozdział 18. DCOM — ulegamy rozproszeniu ...........................................................643 Rozdział 19. SOAP i usługi sieciowe w BizSnap..........................................................673 Rozdział 20. Aplikacje rozproszone w DataSnap......................................................695 Rozdział 21. Połączenia wielowarstwowe w DataSnap .........................................727 Rozdział 22. Programowanie serwerów WWW z WebSnap....................................749 úħè8 +PVGTHGLURTQITCOKUV[EP[1RGP6QQNU#2+ Rozdział 23. Tools API — rozszerzenie środowiska Borland ......................................789 QFCVMKF Dodatek A Przykładowe aplikacje C++Buildera .....................................................835 Dodatek B Programowanie aplikacji mobilnych w C++ ......................................849 Dodatek C Źródła informacji .....................................................................................873 Dodatek D Aktywacja komponentu TXMLDocument w C++Builder Professional ......................................................................889 Skorowidz..................................................................................................901 5RKUVTGħEK 1#WVQTCEJ J 9RTQYCFGPKG J Kto powinien przeczytać tę książkę?...................................................r..................................21 Organizacja książki...................................................r...................................................r..........22 Płyta CD-ROM ...................................................r...................................................r................23 Wymagania systemowe środowiska C++Builder ...................................................r...............23 Konwencje wykorzystywane w książce ...................................................r.............................23 úħè+ 2QFUVCY[ħTQFQYKUMC $WKNFGT 4QFKCđ 9RTQYCFGPKGFQħTQFQYKUMC $WKNFGT Język C++ ...................................................r...................................................r........................28 Zgodność z ANSI ...................................................r...................................................r......28 Zgodność z kompilatorami Microsoftu ...................................................r........................29 Polecane podręczniki języka C++ ...................................................r................................31 Rozszerzenia języka wprowadzone przez firmę Borland i obiekty standardowe ...........31 VCL, formularze i komponenty...................................................r..........................................34 Formularz.............................................r...................................................r.........................34 Paleta komponentów...................................................r...................................................r..35 Zdarzenia i procedury obsługi zdarzeń...................................................r.........................35 Testowanie programu ...................................................r...................................................r37 Tworzymy pierwszy prawdziwy program ...................................................r..........................37 Najczęściej zadawane pytania ...................................................r............................................43 Co nowego w wersji 6. C++Buildera?...................................................r................................44 Zgodność z poprzednimi wersjami — projekty ...................................................r...........45 Zgodność z poprzednimi wersjami — biblioteka standardowa C++ ..............................45 Zgodność z poprzednimi wersjami — zmiany w programach obsługi baz danych ........45 Zgodność z poprzednimi wersjami — zmiana nazwy i rozdzielenie DsgnIntf...............46 Pozostałe nowe funkcje ...................................................r................................................46 Linux, Kylix, CLX, EJB a C++Builder ...................................................r..............................46 Krótki opis CLX ...................................................r...................................................r........47 Integracja systemu pomocy na wielu platformach ...................................................r.......48 Uproszczone IDL, IIOP i EJB ...................................................r......................................48 Biblioteka standardowa C++ ...................................................r..............................................49 Kontenery ...................................................r...................................................r..................49 Zarządzanie pamięcią ...................................................r...................................................r50 Podsumowanie ...................................................r...................................................r.................51 8 C++Builder 6. Vademecum profesjonalisty 4QFKCđ 2TQLGMV[KħTQFQYKUMQRTQLGMVQYG $WKNFGTC  Cechy zintegrowanego środowiska projektowego C++Buildera...........................................53 Główne okno i paski narzędziowe...................................................r................................53 Okno Project Manager (Menedżer projektu)...................................................r................54 Aranżacja okien środowiska projektowego...................................................r..................54 Okno Object Inspector...................................................r..................................................55 Kategorie właściwości w oknie Object Inspector...................................................r.........57 Okno Object TreeView...................................................r.................................................59 Edytor kodu źródłowego ...................................................r..............................................59 Formularze zapisane jako tekst...................................................r.....................................62 Projekty C++Buildera ...................................................r...................................................r......64 Pliki używane w projektach C++Buildera...................................................r....................64 Menedżer projektu...................................................r...................................................r.....67 Różne sposoby budowania dla różnych plików ...................................................r...........68 Własne narzędzia budowania ...................................................r.......................................69 Stosowanie techniki przeciągnij i upuść w celu zmiany kolejności kompilacji..............72 Pakiety i ich użycie ...................................................r...................................................r..........72 Kiedy należy używać pakietów? ...................................................r..................................75 Interaktywny debugger w C++Builderze...................................................r............................75 Usuwanie błędów z aplikacji wielowątkowych...................................................r............77 Zaawansowane pułapki...................................................r.................................................77 Zaawansowane funkcje pułapek...................................................r...................................80 Widoki debugowania programów w C++Builderze...................................................r.....80 Podgląd, obliczanie i modyfikacja...................................................r................................84 Okno Debug Inspector...................................................r..................................................86 Zaawansowane testowanie programów ...................................................r..............................87 Znajdowanie źródła błędów naruszenia dostępu ...................................................r..........88 Dołączanie do uruchomionego procesu...................................................r........................89 Używanie debugowania Just-In-Time ...................................................r..........................89 Debugowanie zdalne...................................................r...................................................r..90 Debugowanie bibliotek DLL ...................................................r........................................92 Skracanie czasu kompilacji...................................................r.................................................92 Prekompilowane nagłówki ...................................................r...........................................93 Inne sposoby zmniejszania czasu kompilacji ...................................................r...............94 Podsumowanie ...................................................r...................................................r.................96 4QFKCđ 2TQITCOQYCPKGY $WKNFGTG J Stosowanie zalecanych technik programistycznych w C++Builderze ..................................98 Rezygnacja z używania typu char* na rzecz klasy String ...............................................98 Referencje i ich odpowiednie użycie...................................................r............................99 Unikanie zmiennych globalnych ...................................................r................................102 Korzystanie z modyfikatora const ...................................................r..............................107 Zasady obsługi wyjątków ...................................................r...........................................109 Zarządzanie pamięcią za pomocą new i delete...................................................r...........113 Rodzaje rzutowania w C++ ...................................................r........................................117 Kiedy korzystać z preprocesora?...................................................r................................119 Wykorzystanie biblioteki standardowej C++ ...................................................r.............122 Wprowadzenie do VCL ...................................................r...................................................r.122 Wszystko ma swój początek w klasie TObject ...................................................r..........123 Tworzenie aplikacji z istniejących obiektów...................................................r..............124 Korzystanie z biblioteki VCL...................................................r.....................................125 Rozszerzenia języka C++ ...................................................r...........................................127 Biblioteka VCL a biblioteka CLX...................................................r..............................134 Spis treści 9 Przegląd palety komponentów...................................................r..........................................134 Tworzenie interfejsów użytkownika...................................................r.................................137 Ramki i szablony komponentów ...................................................r................................137 Ramki...............................................r...................................................r...........................138 Radzenie sobie ze zmianami rozmiaru okien ...................................................r.............146 Złożoność implementacji interfejsów użytkownika ...................................................r...150 Rozszerzenie użyteczności przez umożliwienie dostosowanira interfejsu użytkownika do własnych potrzeb ...................................................r..........156 Korzystanie z techniki przeciągnij i upuść ...................................................r.................161 Rozwiązanie...................................................r...................................................r.............162 Kod ...................................................r...................................................r..........................162 Jak to działa? ...................................................r...................................................r...........164 Otaczanie techniki przeciągnij i upuść ...................................................r.......................165 Tworzenie i użycie komponentów niewizualnych...................................................r............165 Kreowanie aplikacji wielowątkowych...................................................r..............................166 Podstawy wielozadaniowości ...................................................r.....................................166 Podstawy wielowątkowości...................................................r........................................166 Tworzenie wątku wywołaniem funkcji API...................................................r...............167 Obiekt TThread...................................................r...................................................r........170 Wątek główny VCL...................................................r...................................................r.174 Ustalanie priorytetu ...................................................r...................................................r.177 Mierzenie czasu wykonania wątków...................................................r..........................179 Synchronizacja wątków...................................................r..............................................180 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............184 6YQTGPKGYđCUP[EJMQORQPGPVÎYJ Tworzenie, kompilacja i instalacja pakietów...................................................r....................185 Tworzenie pakietu komponentów ...................................................r..............................186 Kompilacja i instalacja pakietów...................................................r................................190 Tworzenie własnych komponentów ...................................................r.................................190 Pisanie komponentów...................................................r.................................................190 Pisanie komponentów niewizualnych ...................................................r........................193 Tworzenie komponentów widocznych...................................................r.......................218 Tworzenie własnych komponentów związanych z danymi ..........................................241 Rejestracja komponentów...................................................r...........................................250 Mechanizm strumieniowania...................................................r............................................253 Dodatkowe wymagania dotyczące strumieniowania...................................................r..254 Strumieniowanie niepublikowanych właściwości...................................................r......254 Dystrybucja komponentów ...................................................r...............................................258 Miejsca umieszczania rozpowszechnianych plików ...................................................r..259 Nazwy pakietów i ich jednostek...................................................r.................................260 Nazwy komponentów ...................................................r.................................................262 Dystrybucja wyłącznie pakietu projektowego...................................................r............263 Rozpowszechnianie komponentów dla różnych wersji C++Buildera...........................263 Tworzenie bitmap dla palety komponentów ...................................................r..............267 Wskazówki dotyczące projektowania komponentów przeznaczonych do rozpowszechniania...................................................r...................268 Inne zagadnienia związane z dystrybucją komponentów..............................................268 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............269 F[VQT[MQORQPGPVÎYKGF[VQT[YđCħEKYQħEK  Tworzenie edytorów właściwości...................................................r.....................................273 Metoda GetAttributes()...................................................r...............................................283 Metoda GetValue() ...................................................r...................................................r..284 Metoda SetValue()...................................................r...................................................r...285 4QFKCđ 4QFKCđ 10 C++Builder 6. Vademecum profesjonalisty Metoda Edit()...................................................r...................................................r...........285 Metoda GetValues() ...................................................r...................................................r289 Korzystanie z właściwości klasy TProperyEditor ...................................................r......289 Sposób wyboru odpowiedniego edytora...................................................r.....................290 Właściwości a wyjątki ...................................................r...................................................r...291 Rejestracja edytorów właściwości ...................................................r....................................293 Pobieranie PTypeInfo istniejącej właściwości i klasy dla typu spoza VCL..................294 Uzyskiwanie PTypeInfo dla typów spoza VCL na zasadzie tworzenia ich ręcznie......300 Jak otrzymać TTypeInfo* dla typu spoza VCL?...................................................r........301 Zasady przysłaniania edytorów właściwości...................................................r..............302 Korzystanie z obrazów w edytorach właściwości ...................................................r............303 Metoda ListMeasureWidth() ...................................................r......................................307 Metoda ListMeasureHeight() ...................................................r.....................................307 Metoda ListDrawValue()...................................................r............................................308 Metoda PropDrawValue() ...................................................r..........................................312 Metoda PropDrawName() ...................................................r..........................................313 Tworzenie edytorów komponentów ...................................................r.................................315 Metoda Edit()...................................................r...................................................r...........319 Metoda EditProperty()...................................................r................................................322 Metoda GetVerbCount()...................................................r.............................................324 Metoda GetVerb()...................................................r...................................................r....324 Metoda PrepareItem()...................................................r.................................................325 Metoda ExecuteVerb() ...................................................r...............................................327 Metoda Copy()...................................................r...................................................r.........328 Rejestracja edytorów komponentów...................................................r.................................329 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............330 úħè++ 2TQITCOQYCPKGDCFCP[EJ 4QFKCđ #TEJKVGMVWTCMQORQPGPVÎYDCQFCPQY[EJHKTO[$QTNCPF Przegląd rodzajów komponentów bazodanowych...................................................r............333 Zestawy komponentów...................................................r...............................................333 Borland Database Engine...................................................r..................................................336 Jednowarstwowa architektura BDE oraz dbGo ...................................................r................336 BDE/SQL Links, IBExpress, dbExpress oraz dbGo (architektura dwuwarstwowa)...........337 Rozproszone bazy danych — DataSnap (architektura wielowarstwowa) ...........................337 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............339 4QFKCđ 2TQITCOQYCPKGDCFCP[EJ J Czym są moduły danych? ...................................................r.................................................341 Zalety stosowania modułów danych...................................................r.................................342 Moduły danych w aplikacjach, bibliotekach DLL oraz obiektach rozproszonych..............343 Zawartość modułu danych ...................................................r................................................345 Dodawanie właściwości do modułu danych...................................................r.....................345 Data Module Designer ...................................................r...................................................r...346 Widok drzewa obiektów oraz projektant modułów danych ..........................................346 Edytor diagramów danych ...................................................r................................................346 Zaawansowane pojęcia, dotyczące wykorzystania modułów danych .................................349 Dziedziczenie klasy formularza w modułach danych ...................................................r349 Obsługa nierównego dziedziczenia klas formularzy i modułów danych ......................350 Moduł danych niezależny od interfejsu użytkownika ...................................................r351 Moduł danych a komponenty szkieletowe i komponenty specyficzne dla aplikacji.....351 Moduły danych w pakietach...................................................r.......................................353 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............354 Spis treści 11 4QFKCđ 4QFKCđ $QTNCPF CVCDCUG PIKPG J Wprowadzenie do Borland Database Engine (BDE)...................................................r........355 Architektura jednowarstwowa (Single-Tier) ...................................................r..............356 Architektura klient-serwer (BDE oraz SQL Links)...................................................r....357 BDE wraz z ODBC...................................................r...................................................r..357 Przegląd komponentów...................................................r...................................................r..358 Architektura komponentów ...................................................r........................................359 Komponenty połączenia ...................................................r.............................................359 TTable — zbiór danych niewykorzystujący SQL ...................................................r......360 TQuery — zbiór danych wykorzystujący SQL ...................................................r..........361 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............365 DKQT[FCP[EJRQUVTQPKGMNKGPVC QTCTQUGTGPKCDKQTÎYFCP[EJJ Wprowadzenie do idei zbiorów danych po stronie klienta..................................................367 Wykorzystanie prostych zbiorów danych po stronie klientar w środowisku klient-serwer.........369 Zwiększanie wydajności zbiorów danych po stronie klienta...............................................370 Wykorzystywanie zbiorów danych po stronie klienta w środowisku wielowarstwowym......371 Specjalizowane rodzaje zbiorów danych po stronie klienta ................................................372 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............373 4QFKCđ +PVGT$CUG ZRTGUUJ Wprowadzenie do komponentów IBExpress...................................................r....................375 Konfiguracja schematu ...................................................r...................................................r..376 Reguły bazy danych...................................................r...................................................r.......378 Generatory, wyzwalacze oraz procedury składowane...................................................r......379 Generatory ...................................................r...................................................r...............379 Wyzwalacze...................................................r...................................................r.............380 Procedury składowane...................................................r................................................381 Diagnostyka aplikacji opartej na InterBase ...................................................r......................382 Baza danych — tworzenie oraz nawiązywanie połączenia .................................................382 Wykorzystanie transakcji...................................................r..................................................384 Dostęp do bazy InterBase ...................................................r.................................................384 TIBUpdateSQL...................................................r...................................................r........385 TIBTable...................................................r...................................................r..................386 TIBQuery...................................................r...................................................r.................386 TIBDataSet ...................................................r...................................................r..............386 TIBSQL oraz TIBStoredProc ...................................................r.....................................387 TIBEvents...................................................r...................................................r................387 Konfiguracja programu Bug Tracker...................................................r................................388 update, delete, insert, refresh ...................................................r......................................388 Pola ...................................................r...................................................r..........................389 Modyfikacje buforowane...................................................r............................................390 Transakcje oraz komponenty związane z danymi ...................................................r......390 Program Bug Tracker w działaniu ...................................................r....................................391 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............392 4QFKCđ -QORQPGPV[# 1 ZRTGUU J ADO a BDE ...................................................r...................................................r...................394 Dodatkowe zabezpieczenia...................................................r.........................................395 Kopiowanie rekordów oraz zbiorów danych...................................................r..............396 Przegląd komponentów ADO...................................................r...........................................396 Zgodność ADO z VCL...................................................r...............................................397 Połączenie z bazą danych ...................................................r.................................................397 Klasa TADOConnection...................................................r.............................................397 Obiekt Provider — dostawca danych ...................................................r.........................398 12 C++Builder 6. Vademecum profesjonalisty Ciąg opisujący połączenie (connection string)...................................................r...........398 Transakcje...................................................r...................................................r................398 Wykorzystywanie wartości domyślnych ...................................................r....................399 Dostęp do zbiorów danych ...................................................r...............................................399 TADOTable ...................................................r...................................................r.............399 Ustanawianie połączenia dla TADOTable ...................................................r.................399 Ustawianie nazwy tabeli...................................................r.............................................400 Uaktywnianie tabeli...................................................r...................................................r.400 Wykorzystanie z TADOTable źródeł danych oraz kontrolek związanych z danymi....400 Przeglądanie zawartości tabeli...................................................r....................................400 Dodawanie oraz modyfikowanie rekordów...................................................r................400 Wyszukiwanie rekordów ...................................................r............................................401 Wykorzystywanie filtrów ...................................................r...........................................401 TADOQuery ...................................................r...................................................r............401 Wykonywanie procedury składowanej za pomocą TADOStoredProc..........................402 Konfiguracja TADOStoredProc ...................................................r.................................402 Wykonywanie procedury składowanej...................................................r.......................402 Pobieranie wyników działania procedury...................................................r...................403 Modyfikacja danych przy użyciu TADOCommand...................................................r...403 Konfiguracja TADOCommand ...................................................r..................................403 Wykonywanie polecenia za pomocą TADOCommand.................................................403 Wykorzystanie TADOCommand w celu dostępu do zbiorów danych..........................403 TADODataSet ...................................................r...................................................r.........404 Zarządzanie transakcjami ...................................................r.................................................404 Wykorzystanie zdarzeń komponentów...................................................r.............................404 Zdarzenia TADOConnection...................................................r......................................404 Zdarzenia TADOCommand ...................................................r.......................................405 Zdarzenia klas pochodnych TADOCustomDataSet ...................................................r...405 Tworzenie podstawowej aplikacji bazodanowej ...................................................r..............405 Pobieranie ciągu połączenia od użytkownika...................................................r.............406 Pobieranie nazw tabel...................................................r.................................................406 Pobieranie nazw pól...................................................r...................................................r.406 Pobieranie nazw procedur składowanych...................................................r...................406 Optymalizacja wydajności...................................................r................................................407 Zapytanie czy tabela? ...................................................r.................................................407 Położenie kursora ...................................................r...................................................r....407 Rodzaje kursorów ...................................................r...................................................r....408 Buforowanie ...................................................r...................................................r............408 Obsługa błędów ...................................................r...................................................r.............408 Aplikacje wielowarstwowe a ADO ...................................................r..................................409 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............409 4QFKCđ QUVúRFQFCP[EJCRQOQEæFD ZRTGUU dbExpress...................................................r...................................................r.......................411 Własne sterowniki dbExpress...................................................r.....................................412 Komponenty dbExpress...................................................r...................................................r.412 TSQLConnection...................................................r...................................................r.....413 TSQLDataSet...................................................r...................................................r...........414 Kontrolki związane z danymi ...................................................r.....................................415 Dlaczego jednokierunkowy? ...................................................r......................................416 TSQLClientDataSet...................................................r...................................................r.417 TSQLMonitor ...................................................r...................................................r..........418 Migracja z technologii BDE ...................................................r.............................................421 Przykład migracji...................................................r...................................................r.....422 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............424 Spis treści 13 4QFKCđ 2TGVYCTCPKGFQMWOGPVÎY:/.QTCRTQITCO:/./CRRGT Przetwarzanie dokumentów XML ...................................................r....................................425 Właściwości dokumentu XML...................................................r...................................426 Interfejsy dokumentu XML ...................................................r........................................427 Odczytywanie dokumentów XML ...................................................r.............................428 Zapisywanie dokumentów XML ...................................................r................................429 Łączenie danych z dokumentów XML...................................................r.............................430 Program XML Mapper ...................................................r...................................................r..438 Transformacja...................................................r...................................................r..........442 Demonstracja transformacji...................................................r........................................442 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............444 úħè+++ 2TQITCOQYCPKGYU[UVGOKG9KPFQYU 4QFKCđ 9[MQT[UVCPKGKPVGTHGLUW9KPJ Podstawy interfejsu Win32...................................................r...............................................448 Zarządzanie oknami...................................................r...................................................r.......450 Przykład zarządzania oknami ...................................................r.....................................451 Efekty animacji okien...................................................r.................................................464 Identyfikatory komunikatów ...................................................r......................................465 Odpowiadanie na komunikaty w systemie Windows...................................................r.466 Usługi systemowe ...................................................r...................................................r..........467 Przykład programu wykorzystującego usługi systemowe.............................................470 Uruchamianie aplikacji oraz odkrywanie uchwytów okien ..........................................485 Interfejs GDI ...................................................r...................................................r..................488 Zmiana kształtu programu ...................................................r..........................................489 Obsługa multimediów...................................................r...................................................r....493 Odtwarzanie plików multimedialnych...................................................r........................494 Zwiększona dokładność odtwarzania przy użyciu zegara multimedialnego.................497 Wspólne elementy sterujące i okna dialogowe...................................................r.................500 Wspólne elementy sterujące ...................................................r.......................................500 Wspólne okna dialogowe...................................................r............................................503 Elementy powłoki systemowej ...................................................r.........................................505 Wykorzystanie funkcji ShellExecute() w celu uruchomienia przeglądarki ..................506 Wykorzystanie funkcji ShellExecuteEx() do uruchomienia aplikacji...........................507 Tworzenie kopii zapasowych katalogów oraz plików...................................................r508 Umieszczanie plików w koszu ...................................................r...................................512 Obsługa ustawień regionalnych ...................................................r........................................514 Usługi sieciowe...................................................r...................................................r..............515 Pobieranie informacji o sieci ...................................................r......................................516 Dodawanie obsługi funkcji systemowych ...................................................r..................517 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............519 4QFKCđ 6GEJPKMKITCHKEPGQTCOWNVKOGFKCNPG Interfejs GDI ...................................................r...................................................r..................522 Interfejs programistyczny Windows oraz kontekst urządzenia.....................................522 Klasa TCanvas...................................................r...................................................r.........523 Klasa TPen...................................................r...................................................r...............527 Klasa TBrush ...................................................r...................................................r...........529 Klasa TFont ...................................................r...................................................r.............531 Klasa TColor...................................................r...................................................r............532 Przykład — zegar analogowy...................................................r.....................................533 14 C++Builder 6. Vademecum profesjonalisty Przetwarzanie obrazu...................................................r...................................................r.....534 Mapy bitowe w systemie Windows...................................................r............................534 Klasa TBitmap...................................................r...................................................r.........535 Format JPEG...................................................r...................................................r............540 Format GIF ...................................................r...................................................r..............544 Format PNG...................................................r...................................................r.............544 Przetwarzanie multimediów ...................................................r.............................................547 Interfejs MCI ...................................................r...................................................r...........547 Interfejs Waveform Audio...................................................r..........................................554 Uwagi końcowe ...................................................r...................................................r.......561 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............562 4QFKCđ $KDNKQVGMK .. J Tworzenie biblioteki DLL w programie C++Builder...................................................r.......564 Kreator DLL Wizard ...................................................r..................................................565 Tworzenie kodu DLL ...................................................r.................................................567 Dodawanie pliku nagłówkowego biblioteki DLL ...................................................r......568 Kompilacja biblioteki DLL ...................................................r........................................569 Dołączanie biblioteki DLL ...................................................r...............................................570 Dołączanie statyczne biblioteki DLL ...................................................r.........................570 Dołączanie dynamiczne biblioteki DLL...................................................r.....................572 Eksportowanie klas z biblioteki DLL ...................................................r...............................577 Pakiety a biblioteki DLL...................................................r...................................................r581 Czynności konieczne do utworzenia pakietu...................................................r..............582 Formularze w bibliotekach DLL...................................................r.......................................583 Okna modalne SDI ...................................................r...................................................r..585 Okna potomne MDI...................................................r...................................................r.587 Obsługa pamięci współdzielonej w bibliotekach DLL...................................................r.....588 Wykorzystywanie bibliotek DLL utworzonych w Microsoft Visualr C++ w programie C++Builder...................................................r...............................................594 Wykorzystywanie bibliotek DLL utworzonych w C++Builder w programie Microsoft Visual C++...................................................r...............................595 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............596 4QFKCđ 2TQITCOQYCPKG 1/J Podstawy technologii COM...................................................r..............................................600 Elementy architektury COM ...................................................r......................................600 Technologie COM ...................................................r...................................................r...601 Tworzenie oraz wykorzystywanie interfejsów COM ...................................................r.......602 Klasa IUnknown...................................................r...................................................r......603 Identyfikator interfejsu ...................................................r...............................................605 Biblioteki typu ...................................................r...................................................r.........606 Tworzenie interfejsu w programie C++Builder ...................................................r.........607 Implementacja interfejsu w programie C++Builder...................................................r...609 Uzyskiwanie dostępu do obiektu COM...................................................r......................613 Importowanie biblioteki typu ...................................................r.....................................615 Dodawanie automatyzacji...................................................r.................................................617 Dodawanie automatyzacji do istniejącego programu...................................................r.618 Tworzenie kontrolera automatyzacji ...................................................r..........................621 Dodawanie ujścia zdarzeń ...................................................r................................................624 Tworzenie serwera COM...................................................r..................................................625 Implementacja ujścia zdarzeń po stronie klienta...................................................r........630 Formanty ActiveX ...................................................r...................................................r.........636 Zalecana literatura...................................................r...................................................r..........637 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............638 úħè+8 2TQITCOQYCPKGU[UVGOÎYTQRTQUQP[EJ 4QFKCđ 1/ōWNGICO[TQRTQUGPKW J Spis treści 15 Co to jest DCOM? ...................................................r...................................................r.........643 DCOM w systemach z rodziny Windows ...................................................r..................644 Narzędzie DCOMCnfg ...................................................r...................................................r..645 Globalne ustawienia bezpieczeństwa ...................................................r.........................645 Ustawienia bezpieczeństwa wyłączne dla serwera...................................................r.....648 Testowanie obiektów DCOM w praktyce ...................................................r........................651 Tworzenie aplikacji serwera...................................................r.......................................651 Tworzenie aplikacji klienta ...................................................r........................................653 Konfiguracja zezwoleń na dostęp i uruchamianie...................................................r......655 Konfiguracja tożsamości ...................................................r............................................657 Uruchamianie przykładu...................................................r.............................................657 Programowanie bezpieczeństwa ...................................................r.......................................657 Parametry funkcji CoInitializeSecurity ...................................................r......................658 Stosowanie CoInitializeSecurity...................................................r.................................659 Klienty i zabezpieczenia DLL ...................................................r....................................661 Implementacja programatywnego sterowania dostępem...............................................661 Implementacja zabezpieczeń na poziomie interfejsu ...................................................r.663 Używanie serwera Blanket ...................................................r.........................................665 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............672 4QFKCđ 51#2KWUđWIKUKGEKQYGY$K5PCR J Tworzenie usług sieciowych...................................................r.............................................673 Aplikacja serwera SOAP ...................................................r............................................674 Moduł sieciowy serwera SOAP...................................................r..................................675 Interfejs usługi sieciowej ...................................................r............................................677 Uruchamianie serwera SOAP...................................................r.....................................679 Konsumpcja usług sieciowych...................................................r..........................................681 Importer WSDL...................................................r...................................................r.......681 Korzystanie z IcmInch...................................................r................................................685 Korzystanie z innych usług sieciowych...................................................r............................687 Interfejsy programistyczne Google Web API ...................................................r............687 Klucz do wyszukiwarki Google ...................................................r.................................688 Wyszukiwanie w Google...................................................r............................................688 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............694 4QFKCđ #RNKMCELGTQRTQUQPGY CVC5PCRJ Wprowadzenie do DataSnap...................................................r.............................................695 Klienci i serwery DataSnap ...................................................r..............................................697 Tworzenie prostego serwera DataSnap ...................................................r......................697 Rejestracja serwera DataSnap ...................................................r....................................701 Tworzenie klienta DataSnap...................................................r.......................................702 Korzystanie z modelu aktówki ...................................................r...................................704 Używanie ApplyUpdates...................................................r............................................708 Implementacja obsługi błędów...................................................r...................................708 Demonstracja błędów aktualizacji...................................................r..............................711 Tworzenie serwera DataSnap typu nadrzędny-szczegółowy ........................................712 Eksportowanie zestawów danych typu nadrzędny-szczegółowy ..................................714 Tworzenie klienta DataSnap typu nadrzędny-szczegółowy..........................................715 Stosowanie tabel zagnieżdżonych ...................................................r..............................716 Wąskie gardła w przepustowości DataSnap...................................................r...............718 16 C++Builder 6. Vademecum profesjonalisty Bezstanowy DataSnap ...................................................r...................................................r...720 Serwery DataSnap przechowujące stan a serwery bezstanowe.....................................720 Wdrażanie ...................................................r...................................................r......................725 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............726 4QFKCđ 2QđæEGPKCYKGNQYCTUVYQYGY CVC5PCR Zdalny dostęp do serwera poprzez DCOM...................................................r.......................727 Połączenie sieciowe HTTP ...................................................r...............................................728 Gromadzenie obiektów...................................................r...............................................730 Połączenia poprzez gniazda w TCP/IP ...................................................r.............................731 Zarejestrowane serwery...................................................r..............................................733 Broker obiektów ...................................................r...................................................r......734 Nowe połączenia w DataSnap ...................................................r..........................................735 Komponent TLocalConnection ...................................................r..................................736 Komponent TConnectionBroker ...................................................r................................740 Komponent TSOAPConnection ...................................................r.......................................743 Serwer SOAP DataSnap w C++Builderze Enterprise ...................................................r744 Klient SOAP DataSnap w C++Builderze Enterprise ...................................................r.746 Podsumowanie ...................................................r...................................................r...............748 4QFKCđ 2TQITCOQYCPKGUGTYGTÎY9999GD5PCR  WebAppDebugger ...................................................r...................................................r.........749 Domyślny WebActionItem...................................................r.........................................750 Diagnostyka ...................................................r...................................................r.............750 Diagnostyka aplikacji serwera WWW ...................................................r.......................752 Demonstracja WebSnap...................................................r...................................................r.752 Komponenty WebSnap...................................................r...............................................753 Moduł WWW WebSnap...................................................r.............................................753 Moduł danych WebSnap ...................................................r............................................754 Komponent DataSetAdapter...................................................r.......................................755 Moduł strony WebSnap ...................................................r..............................................756 Uruchamianie...................................................r...................................................r...........757 Dopracowywanie szczegółów ...................................................r....................................758 Architektura WebSnap...................................................r...................................................r...760 Akcje a strony...................................................r...................................................r..........760 Moduły WWW w WebSnap...................................................r.......................................760 Moduły stron WebSnap ...................................................r..............................................761 Moduły danych WebSnap ...................................................r..........................................761 WebSnap a WebBroker ...................................................r..............................................761 Wykonywanie skryptów po stronie serwera...................................................r...............761 Adaptery WebSnap...................................................r...................................................r..762 Generatory WebSnap...................................................r..................................................765 Logowanie w WebSnap ...................................................r...................................................r.766 Aplikacja WebSnap ...................................................r...................................................r.766 Moduł strony WebSnap .......................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C++ Builder 6. Vademecum profesjonalisty
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: