Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00150 003980 24093621 na godz. na dobę w sumie
C#. Ćwiczenia. Wydanie II - książka
C#. Ćwiczenia. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0595-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c# - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

C# to jeden z najmłodszych języków programowania. Opracowany w firmie Microsoft język jest połączeniem najlepszych cech C++ i Javy. Stanowi świetne narzędzie do tworzenia aplikacji dla systemu Windows i urządzeń mobilnych. C# jest stosunkowo łatwy do opanowania, ma prostą i czytelną składnię. Ścisła integracja z platformą .NET pozwala programistom korzystać z oferowanych przez nią klas i komponentów. Bardzo dużym atutem najnowszej wersji języka C# jest to, iż wszyscy, którzy chcą poznać jego możliwości, mogą skorzystać z dostępnego nieodpłatnie środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio Express Edition.

Dzięki książce 'C#. Ćwiczenia. Wydanie II' poznasz podstawy języka C# i nauczysz się korzystać ze środowiska Visual Studio Express. Dowiesz się, z jakich elementów składają się programy napisane w C# i na czym polega programowanie obiektowe. Przeczytasz o obsłudze wyjątków, projektowaniu okien dialogowych, przetwarzaniu danych i programowaniu sterowanym zdarzeniami. Wykonując kolejne ćwiczenia, poznasz zasady tworzenia aplikacji dla systemu Windows z wykorzystaniem komponentów platformy .NET.

Rozpocznij przygodę z programowaniem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl C#. Æwiczenia. Wydanie II Autor: Marcin Lis ISBN: 83-246-0595-9 Format: A5, stron: 216 Przyk³ady na ftp: 65 kB C# to jeden z najm³odszych jêzyków programowania. Opracowany w firmie Microsoft jêzyk jest po³¹czeniem najlepszych cech C++ i Javy. Stanowi œwietne narzêdzie do tworzenia aplikacji dla systemu Windows i urz¹dzeñ mobilnych. C# jest stosunkowo ³atwy do opanowania, ma prost¹ i czyteln¹ sk³adniê. œcis³a integracja z platform¹ .NET pozwala programistom korzystaæ z oferowanych przez ni¹ klas i komponentów. Bardzo du¿ym atutem najnowszej wersji jêzyka C# jest to, i¿ wszyscy, którzy chc¹ poznaæ jego mo¿liwoœci, mog¹ skorzystaæ z dostêpnego nieodp³atnie œrodowiska programistycznego Microsoft Visual Studio Express Edition. Dziêki ksi¹¿ce „C#. Æwiczenia. Wydanie II” poznasz podstawy jêzyka C# i nauczysz siê korzystaæ ze œrodowiska Visual Studio Express. Dowiesz siê, z jakich elementów sk³adaj¹ siê programy napisane w C# i na czym polega programowanie obiektowe. Przeczytasz o obs³udze wyj¹tków, projektowaniu okien dialogowych, przetwarzaniu danych i programowaniu sterowanym zdarzeniami. Wykonuj¹c kolejne æwiczenia, poznasz zasady tworzenia aplikacji dla systemu Windows z wykorzystaniem komponentów platformy .NET. (cid:129) Obs³uga œrodowiska Visual Studio Express (cid:129) Typy danych (cid:129) Operatory (cid:129) Instrukcje warunkowe i pêtle (cid:129) Programowanie obiektowe (cid:129) Obs³uga b³êdów (cid:129) Wyœwietlanie okien w systemie Windows (cid:129) Korzystanie z komponentów platformy .NET Rozpocznij przygodê z programowaniem Spis treści Wstęp Rozdział 1. Pierwsza aplikacja Język C# Jak właściwie nazywa się ten język? Środowisko uruchomieniowe Narzędzia Najprostszy program Kompilacja i uruchamianie Visual C# Express Dyrektywa using Zmienne i typy danych Typy danych Operatory Komentarze Instrukcje Instrukcje warunkowe Instrukcja goto Pętle Wprowadzanie danych Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Programowanie obiektowe Klasy Metody Konstruktory Specyfikatory dostępu Dziedziczenie 5 7 7 8 8 10 10 12 13 17 19 19 28 41 43 43 50 54 64 77 77 79 87 90 96 4 C#. Ćwiczenia Rozdział 5. Tablice Deklarowanie tablic Inicjalizacja Pętla foreach Tablice wielowymiarowe Rozdział 6. Wyjątki i obsługa błędów Rozdział 7. Obsługa błędów Blok try...catch Hierarchia wyjątków Własne wyjątki Interfejsy Prosty interfejs Interfejsy w klasach potomnych Czy to interfejs? Rozdział 8. Pierwsze okno Utworzenie okna Wyświetlanie komunikatu Zdarzenie ApplicationExit Rozdział 9. Delegacje i zdarzenia Delegacje Zdarzenia Rozdział 10. Komponenty Etykiety (Label) Przyciski (klasa Button) Pola tekstowe (TextBox) Pola wyboru (CheckBox, RadioButton) Listy rozwijalne (ComboBox) Listy zwykłe (ListBox) Menu 99 99 103 105 107 113 113 118 124 126 131 131 135 142 153 153 157 159 161 161 165 171 171 177 180 185 189 192 195 5 Tablice Tablice to jedne z podstawowych struktur danych i znane są z pewnością nawet początkującym programistom. Przypo- mnijmy jednak na wstępie podstawowe wiadomości i pojęcia z nimi związane. Tablica to stosunkowo prosta struktura danych po- zwalająca na przechowanie uporządkowanego zbioru elementów da- nego typu. Składa się z ponumerowanych kolejno komórek, a każda taka komórka może przechowywać pewną porcję danych. Jakiego rodzaju będą to dane, określa typ tablicy. Jeśli zatem zadekla- rujemy tablicę typu całkowitoliczbowego (int), będzie mogła ona za- wierać liczby całkowite, a jeśli będzie to typ znakowy (char), poszcze- gólne komórki będą mogły zawierać różne znaki. Deklarowanie tablic Przed skorzystaniem z tablicy należy zadeklarować zmienną tablico- wą, a ponieważ w C# tablice są obiektami, należy również utworzyć odpowiedni obiekt. Schematycznie robimy to w sposób następujący: typ_tablicy[] nazwa_tablicy = new typ_tablicy[liczba_elementów]; 100 C#. Ćwiczenia Oczywiście deklaracji zmiennej tablicowej oraz przypisania jej nowo utworzonego elementu można dokonać w osobnych instrukcjach, np. pisząc: typ_tablicy[] nazwa_tablicy; nazwa_tablicy = new typ_tablicy[liczba_elementów]; Pisząc zatem: int tablica[]; zadeklarujemy odniesienie do tablicy, która będzie zawierała elementy typu int, czyli 32-bitowe liczby całkowite. Samej tablicy jednak jesz- cze wcale nie ma. Przekonamy się o tym, wykonując kolejne ćwiczenie. Ć W I C Z E N I E 5.1 Deklaracja zmiennej tablicowej Zadeklaruj tablicę elementów typu całkowitego. Przypisz zerowemu elementowi tablicy dowolną wartość. Spróbuj wyświetlić zawartość tego elementu na ekranie. using System; public class main { public static void Main() { int[] tablica; tablica[0] = 11; Console.WriteLine( Zerowy element tablicy to: + tablica[0]); } } Już przy próbie kompilacji kompilator uprzejmie poinformuje nas, że chcemy odwołać się do zmiennej, która prawdopodobnie nie została zainicjalizowana, tak jak jest to widoczne na rysunku 5.1. Rysunek 5.1. Próba użycia niezainicjowanej zmiennej tablicowej Rozdział 5. • Tablice 101 Skoro więc wystąpił błąd, należy go natychmiast naprawić. Ć W I C Z E N I E 5.2 Utworzenie tablicy Zadeklaruj i zainicjalizuj tablicę elementów typu całkowitego. Przy- pisz zerowemu elementowi tablicy dowolną wartość. Spróbuj wyświe- tlić zawartość tego elementu na ekranie. using System; public class main { public static void Main() { int[] tablica = new int[1]; tablica[0] = 10; Console.WriteLine( Zerowy element tablicy to: + tablica[0]); } } Wyrażenie new tablica[1] oznacza stworzenie nowej, jednowymiaro- wej, jednoelementowej tablicy liczb typu int. Ta nowa tablica została przypisana zmiennej odnośnikowej o nazwie tablica. Od tej chwili można odwoływać się do kolejnych elementów tej tablicy, pisząc: tablica[index] Warto przy tym zauważyć, że elementy tablicy numerowane są od ze- ra, a nie od 1. Oznacza to, że pierwszy element tablicy 10-elementowej ma indeks 0, a ostatni 9 (nie 10!). Co się stanie, jeśli nieprzyzwycza- jeni do takiego sposobu indeksowania odwołamy się do indeksu o nu- merze 10? Ć W I C Z E N I E 5.3 Odwołanie do nieistniejącego elementu tablicy Zadeklaruj i zainicjuj tablicę dziesięcioelementową. Spróbuj przypisać elementowi o indeksie 10 dowolną liczbę całkowitą. using System; public class main { 102 C#. Ćwiczenia public static void Main() { int[] tablica = new int[10]; tablica[10] = 1; Console.WriteLine( Element o indeksie 10 to: + tablica[10]); } } Powyższy kod daje się bez problemu skompilować, jednak przy próbie uruchomienia takiego programu na ekranie zobaczymy okno widocz- ne na rysunku 5.2 informujące o wystąpieniu błędu. Chwilę później (po kliknięciu Don’t send) ujrzymy na konsoli komunikat podający konkretne informacje o typie błędu oraz miejscu programu, w którym on wystąpił (rysunek 5.3). Rysunek 5.2. Próba odwołania się do nieistniejącego elementu tablicy powoduje błąd aplikacji Rysunek 5.3. Systemowa informacja o błędzie Wbrew pozorom nie stało się jednak nic strasznego. Program co praw- da nie działa, ale błąd został wychwycony przez środowisko urucho- mieniowe. Konkretnie mówiąc, został wygenerowany tak zwany wyją- tek i aplikacja zakończyła działanie. Taki wyjątek możemy jednak przechwycić i tym samym zapobiec niekontrolowanemu zakończeniu wykonywania kodu. To jednak odrębny temat, którym zajmiemy się w rozdziale 6. Ważne jest to, że próba odwołania się do nieistniejącego elementu została wykryta i to odwołanie tak naprawdę nie wystąpi- ło! Program nie naruszył więc obszaru pamięci niezarezerwowanej dla niego. Rozdział 5. • Tablice 103 Inicjalizacja Tablice można zainicjalizować już w momencie ich tworzenia. Dane, które mają się znaleźć w poszczególnych komórkach, podajemy w na- wiasach klamrowych po deklaracji tablicy. Schematycznie wygląda to następująco: typ[] nazwa = new typ [liczba_elementów]{dana1, dana2,...,danaN} Jeśli zatem chcielibyśmy utworzyć pięcioelementową tablicę liczb cał- kowitych i od razu zainicjować ją liczbami od 1 do 5, możemy zrobić to w taki sposób: int[] tablica = new int[5] {1, 2, 3, 4, 5} Ć W I C Z E N I E 5.4 Inicjalizacja tablicy Zadeklaruj tablicę pięcioelementową typu int i zainicjuj ją liczbami od 1 do 5. Zawartość tablicy wyświetl na ekranie. using System; public class main { public static void Main() { int[] tablica = new int[5]{1, 2, 3, 4, 5}; for(int i = 0; i 5; i++){ Console.WriteLine( tablica[{0}] = {1} , i, tablica[i]); } } } Wynik działania kodu z powyższego ćwiczenia widoczny jest na ry- sunku 5.4. Nie jest niespodzianką, że wyświetlone zostały kolejne licz- by od 1 do 5. 104 C#. Ćwiczenia Rysunek 5.4. Zawartość kolejnych komórek tablicy utworzonej w ćwiczeniu 5.4 Kiedy inicjujemy tworzoną tablicę z góry znaną liczbą elementów, mo- żemy pominąć fragment kodu związany z tworzeniem obiektu, a kom- pilator doda go za nas. Zamiast pisać: typ[] nazwa = new typ [liczba_elementów]{dana1, dana2,...,danaN} możemy równie dobrze użyć konstrukcji: typ[] nazwa = {dana1, dana2,...,danaN} Oba sposoby są sobie równoważne i możemy używać tego, który jest dla nas wygodniejszy. Ć W I C Z E N I E 5.5 Bezpośrednia inicjalizacja tablicy Zadeklaruj tablicę pięcioelementową typu int i zainicjuj ją liczbami od 1 do 5. Użyj drugiego z poznanych sposobów inicjalizacji. Zawartość tablicy wyświetl na ekranie. using System; public class main { public static void Main() { int[] tablica = {1, 2, 3, 4, 5}; for(int i = 0; i 5; i++){ Console.WriteLine( tablica[{0}] = {1} , i, tablica[i]); } } } Rozdział 5. • Tablice 105 Pętla foreach Dotychczas poznaliśmy trzy rodzaje pętli: for, while i do…while. W przy- padku tablic (jak również kolekcji, którymi się w niniejszej publikacji nie zajmujemy) możemy również skorzystać z pętli typu foreach. Jest ona bardzo wygodna, gdyż umożliwia prostą iterację po wszystkich elementach tablicy; nie musimy też wprowadzać dodatkowej zmien- nej iteracyjnej. Pętla foreach ma postać następującą: foreach(typ identyfikator in wyrażenie) { //instrukcje } Konkretnie, jeżeli mamy tablicę o nazwie tab zawierającą liczby ty- pu int, możemy zastosować konstrukcję: foreach(int i in tab) { //instrukcje } W tym wypadku w kolejnych przebiegach pętli pod i będą podstawia- ne kolejne elementy tablicy. Ć W I C Z E N I E 5.6 Wykorzystanie pętli foreach do wyświetlenia zawartości tablicy Wykorzystaj pętlę foreach do wyświetlenia wszystkich elementów ta- blicy przechowującej liczby całkowite. using System; public class main { public static void Main() { int[] tab = new int[10]; for(int i = 0; i 10; i++){ tab[i] = i; 106 C#. Ćwiczenia } foreach(int i in tab){ Console.WriteLine(i); } } } Ć W I C Z E N I E 5.7 Zliczanie wartości w pętli foreach Wykorzystaj pętlę foreach do sprawdzenia, ile jest liczb parzystych, a ile nieparzystych w tablicy z elementami typu int. using System; public class main { public static void Main() { int[] tab = new int[100]; int parzyste = 0, nieparzyste = 0; Random rand = new Random(); for(int i = 0; i 100; i++){ tab[i] = rand.Next(); } foreach(int i in tab){ if(i 2 == 0){ parzyste++; } else{ nieparzyste++; } } Console.WriteLine( Tablica zawiera {0} liczb parzystych i {1} liczb nieparzystych , parzyste, nieparzyste); } } Tym razem przy wypełnianiu tablicy danymi korzystamy z obiektu klasy Random, która udostępnia wartości pseudolosowe. Dokładniej mó- wiąc, kolejną pseudolosową liczbę całkowitą uzyskujemy, wywołując metodę Next tejże klasy. Do stwierdzenia, czy kolejna komórka tabli- cy zawiera liczbę parzystą czy nieparzystą, wykorzystujemy operator dzielenia modulo. Oczywiście liczba parzysta modulo dwa daje wynik zero i taki też warunek sprawdzamy w instrukcji if. Rozdział 5. • Tablice 107 Tablice wielowymiarowe Tablice nie muszą być jednowymiarowe, jak w dotychczas prezento- wanych przykładach. Tych wymiarów może być więcej, na przykład dwa — otrzymujemy wtedy strukturę widoczną na rysunku 5.5, czyli rodzaj tabeli o zadanej ilości wierszy i kolumn. W tym przypadku ma- my dwa wiersze oraz cztery kolumny. Oczywiście w takiej sytuacji, aby jednoznacznie wyznaczyć komórkę, trzeba podać dwie liczby. Rysunek 5.5. Przykład tablicy dwuwymiarowej Musimy się teraz dowiedzieć, w jaki sposób zadeklarować tego typu tablicę. Zacznijmy od deklaracji samej zmiennej tablicowej. W przy- padku tablicy dwuwymiarowej ma ona postać: typ_tablicy[,] nazwa_tablicy; Samą tablicę tworzymy natomiast za pomocą instrukcji: new int[wiersze, kolumny]; Przykładowo, dwuwymiarową tablicę widoczną na rysunku 5.5 utwo- rzymy następująco (zakładając, że ma ona przechowywać liczby cał- kowite): int[,] tablica = new tablica[2, 5]; Inicjalizacja samych komórek może odbywać się, podobnie jak w przy- padku tablic jednowymiarowych, już w trakcie deklaracji: typ_tablicy[,] nazwa_tablicy = {(dana1, dana2), (dana3, dana4),..., (danaM, danaN)}; Zobaczmy, jak wygląda to na konkretnym przykładzie. 108 Ć W I C Z E N I E 5.8 C#. Ćwiczenia Tworzenie tablicy dwuwymiarowej Zadeklaruj tablicę dwuwymiarową typu int o dwóch wierszach i pię- ciu kolumnach i zainicjuj ją kolejnymi liczbami całkowitymi. Zawar- tość tablicy wyświetl na ekranie. using System; public class main { public static void Main() { int[,] tablica = new int[2, 5]; int counter = 0; for(int i = 0; i 2; i++){ for(int j = 0; j 5; j++){ tablica[i, j] = counter++; } } for(int i = 0; i 2; i++){ for(int j = 0; j 5; j++){ Console.WriteLine( tablica[{0}, {1}] = {2} , i, j, tablica[i, j]); } } } } Jak widać, do wypełniania tablicy używamy dwóch zagnieżdżonych pętli for. Pierwsza, zewnętrzna, odpowiada za iterację po indeksach wierszy tablicy, druga za iterację po indeksach kolumn. Zmienna counter służy nam jako licznik i jest w każdym przebiegu zwiększana o jeden, dzięki czemu w kolejnych komórkach uzyskujemy kolejne liczby całkowite. Po wypełnieniu danymi nasza tablica ma postać wi- doczną na rysunku 5.6. Rysunek 5.6. Tablica z ćwiczenia 5.8 po wypełnianiu danymi Rozdział 5. • Tablice 109 Do wyświetlenia danych używamy analogicznej konstrukcji z dwoma zagnieżdżonymi pętlami. Po uruchomieniu kodu na ekranie zobaczmy widok przedstawiony na rysunku 5.7. Jak widać, dane te zgodne są ze strukturą przedstawioną na rysunku 5.6. Rysunek 5.7. Wynik działania programu z ćwiczenia 5.6 Tablica dwuwymiarowa nie musi mieć wcale, tak jak w poprzednich przykładach, kształtu prostokątnego, tzn. takiego, gdzie liczba komó- rek w każdym wierszu i każdej kolumnie jest stała. Równie dobrze możemy stworzyć tablicę o kształcie trójkąta (rysunek 5.8.A) lub zu- pełnie nieregularną (rysunek 5.8.B). Przy tworzeniu struktur nieregu- larnych musimy się jednak nieco więcej napracować, gdyż każdy wiersz zazwyczaj trzeba tworzyć ręcznie, pisząc odpowiednią linię kodu. Rysunek 5.8. Przykłady bardziej skompliko- wanych tablic dwuwymia- rowych Postarajmy się utworzyć strukturę przedstawioną na rysunku 5.8.B. Zauważmy, że każdy wiersz można traktować jako oddzielną tablicę jednowymiarową. Zatem tak naprawdę jest to jednowymiarowa ta- blica, której poszczególne komórki zawierają inne jednowymiarowe 110 C#. Ćwiczenia tablice. Inaczej mówiąc, jest to tablica tablic. Wystarczy zatem zadekla- rować zmienną tablicową o odpowiednim typie, a następnie poszcze- gólnym jej elementom przypisać nowo utworzone tablice jednowymia- rowe o zadanej długości. To całe rozwiązanie problemu. Pytanie brzmi: co to znaczy „odpowiedni typ tablicy”. Pomyślmy — je- śli w tablicy (jednowymiarowej) chcieliśmy przechowywać liczby cał- kowite typu int, to typem tej tablicy było int. Pisaliśmy wtedy: int[] tablica; Jeśli zatem typem nie jest int, ale tablica typu int, którą oznaczamy jako int[], należy napisać: int[][] tablica; Z kolei utworzenie czteroelementowej tablicy zawierającej tablice z liczbami całkowitymi wymaga wpisu: new tablica[4][]; Te wiadomości powinny nam wystarczyć do wykonania kolejnego ćwiczenia. Ć W I C Z E N I E 5.9 Budowa tablicy nieregularnej Napisz kod tworzący strukturę tablicy widocznej na rysunku 5.8.B przechowującej liczby całkowite. W kolejnych komórkach powinny znaleźć się kolejne liczby całkowite, zaczynając od 1. using System; public class main { public static void Main() { int[][] tablica = new int[4][]; tablica[0] = new int[4]{1, 2, 3, 4}; tablica[1] = new int[2]{5, 6}; tablica[2] = new int[3]{7, 8, 9}; tablica[3] = new int[1]{10}; } } Rozdział 5. • Tablice 111 W tej chwili nasza struktura została wypełniona danymi, tak jak wi- doczne jest to na rysunku 5.9. Jak sobie jednak poradzić z jej wyświe- tleniem na ekranie. Oczywiście możemy zrobić to ręcznie, pisząc kod oddzielnie dla każdego wiersza. W przypadku tak małej tablicy nie będzie to problemem. Czy jednak tej czynności nie da się zautoma- tyzować? Najwygodniej byłoby przecież wyprowadzać dane na ekran w zagnieżdżonej pętli, tak jak w przypadku ćwiczenia 5.8. Rysunek 5.9. Tablica z ćwiczenia 5.9 wypełniona przykładowymi danymi Okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe, a z nieregularnością na- szej tablicy poradzimy sobie w bardzo prosty sposób. Każda tablica jest obiektem; posiada właściwość Length, dzięki czemu możemy sprawdzić jej długość. To całkowicie rozwiązuje problem wyświetlenia danych nawet z tak nieregularnej struktury jak obecnie opisywana. Ć W I C Z E N I E 5.10 Wyświetlanie danych z tablicy nieregularnej Zmodyfikuj kod z ćwiczenia 5.9 w taki sposób, aby dane zawarte w tablicy zostały wyświetlone na ekranie (rysunek 5.10). W tym celu użyj zagnieżdżonych pętli for. using System; public class main { public static void Main() { int[][] tablica = new int[4][]; tablica[0] = new int[4]{1, 2, 3, 4}; tablica[1] = new int[2]{5, 6}; tablica[2] = new int[3]{7, 8, 9}; tablica[3] = new int[1]{10}; 112 C#. Ćwiczenia for(int i = 0; i tablica.Length; i++){ Console.Write( tablica[{0}] = , i); for(int j = 0; j tablica[i].Length; j++){ Console.Write( [{0}] , tablica[i][j]); } Console.WriteLine( ); } } } Rysunek 5.10. Wyświetlenie danych z nieregularnej tablicy w ćwiczeniu 5.10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C#. Ćwiczenia. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: