Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 005547 20498515 na godz. na dobę w sumie
C#. Praktyczny kurs - książka
C#. Praktyczny kurs - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0818-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c# - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki programowania w C#

Chcesz poznać jeden z najpopularniejszych języków programowania? A może jesteś już programistą i chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje? Zamierzasz wykorzystywać ogromne możliwości platformy .NET? Zainteresuj się językiem C# -- połączeniem najlepszych cech Javy i C++, stanowiącym dziś podstawową technologię programistyczną środowiska .NET. C# to obiektowy język programowania cechujący się ogromną wszechstronnością -- za jego pomocą można stworzyć aplikacje zarówno dla 'dużych' komputerów, jak i urządzeń mobilnych typu Pocket PC. Można również wykorzystać go do budowania aplikacji internetowych w technologii ASP.NET.

'C#. Praktyczny kurs' to wprowadzenie do programowania w tym języku. Dzięki tej książce poznasz podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji dla systemu Windows z wykorzystaniem języka C# i platformy .NET. Dowiesz się, z jakich elementów składa się C# i na czym polega programowanie obiektowe. Nauczysz się implementować w swoich programach mechanizmy obsługi wyjątków i bez trudu tworzyć aplikacje z graficznym interfejsem użytkownika.

Zostań profesjonalnym programistą C#.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk‡ady na ftp: 199 kB Poznaj tajniki programowania w C# (cid:149) Z jakich element(cid:243)w sk‡ada siŒ jŒzyk C#? (cid:149) Co to jest programowanie obiektowe? (cid:149) Jak tworzy(cid:230) w‡asne aplikacje? Chcesz pozna(cid:230) jeden z najpopularniejszych jŒzyk(cid:243)w programowania? A mo¿e jeste(cid:156) ju¿ programist„ i chcesz poszerzy(cid:230) swoje kwalifikacje? Zamierzasz wykorzystywa(cid:230) ogromne mo¿liwo(cid:156)ci platformy .NET? Zainteresuj siŒ jŒzykiem C# (cid:150) po‡„czeniem najlepszych cech Javy i C++, stanowi„cym dzi(cid:156) podstawow„ technologiŒ programistyczn„ (cid:156)rodowiska .NET. C# to obiektowy jŒzyk programowania cechuj„cy siŒ ogromn„ wszechstronno(cid:156)ci„ (cid:150) za jego pomoc„ mo¿na stworzy(cid:230) aplikacje zar(cid:243)wno dla (cid:132)du¿ych(cid:148) komputer(cid:243)w, jak i urz„dzeæ mobilnych typu Pocket PC. Mo¿na r(cid:243)wnie¿ wykorzysta(cid:230) go do budowania aplikacji internetowych w technologii ASP.NET. (cid:132)C#. Praktyczny kurs(cid:148) to wprowadzenie do programowania w tym jŒzyku. DziŒki tej ksi„¿ce poznasz podstawowe zagadnienia zwi„zane z tworzeniem aplikacji dla systemu Windows z wykorzystaniem jŒzyka C# i platformy .NET. Dowiesz siŒ, z jakich element(cid:243)w sk‡ada siŒ C# i na czym polega programowanie obiektowe. Nauczysz siŒ implementowa(cid:230) w swoich programach mechanizmy obs‡ugi wyj„tk(cid:243)w i bez trudu tworzy(cid:230) aplikacje z graficznym interfejsem u¿ytkownika. (cid:149) Typy danych, zmienne i sta‡e (cid:149) Sterowanie przebiegiem programu (cid:149) Operacje na tablicach (cid:149) Klasy i obiekty (cid:149) Praca z systemem plik(cid:243)w (cid:149) Obs‡uga wyj„tk(cid:243)w (cid:149) Tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym Zostaæ profesjonalnym programist„ C# Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Zanim zaczniesz programować ........................................................ 11 Lekcja 1. Podstawowe koncepcje C# i .NET .................................................................. 11 Jak to działa ............................................................................................................... 11 Narzędzia ................................................................................................................... 12 Instalacja narzędzi ..................................................................................................... 13 Lekcja 2. Pierwsza aplikacja, kompilacja i uruchomienie programu .............................. 17 .NET Framework ....................................................................................................... 17 Visual C# Express ..................................................................................................... 18 Turbo C# Explorer .................................................................................................... 22 Mono ......................................................................................................................... 24 Struktura kodu ........................................................................................................... 25 Lekcja 3. Komentarze ...................................................................................................... 26 Komentarz blokowy .................................................................................................. 26 Komentarz liniowy .................................................................................................... 28 Komentarz XML ....................................................................................................... 28 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................. 29 Rozdział 2. Elementy języka ............................................................................. 31 Typy danych .................................................................................................................... 31 Lekcja 4. Typy danych w C# ........................................................................................... 32 Typy danych w C# .................................................................................................... 32 Zmienne ........................................................................................................................... 36 Lekcja 5. Deklaracje i przypisania .................................................................................. 36 Proste deklaracje ....................................................................................................... 36 Deklaracje wielu zmiennych ..................................................................................... 38 Nazwy zmiennych ..................................................................................................... 39 Zmienne typów odnośnikowych ............................................................................... 39 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................. 40 Lekcja 6. Wyprowadzanie danych na ekran .................................................................... 40 Wyświetlanie wartości zmiennych ............................................................................ 40 Wyświetlanie znaków specjalnych ............................................................................ 43 Instrukcja Console.Write ........................................................................................... 44 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................. 44 Lekcja 7. Operacje na zmiennych .................................................................................... 45 Operacje arytmetyczne .............................................................................................. 45 Operacje bitowe ......................................................................................................... 52 Operacje logiczne ...................................................................................................... 56 Przypisania ................................................................................................................ 58 4 C#. Praktyczny kurs Porównywania (relacyjne) ......................................................................................... 59 Pozostałe operatory ................................................................................................... 60 Priorytety operatorów ................................................................................................ 60 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................. 60 Instrukcje sterujące .......................................................................................................... 62 Lekcja 8. Instrukcja warunkowa if...else ......................................................................... 62 Podstawowa postać instrukcji if...else ....................................................................... 62 Zagnieżdżanie instrukcji if...else ............................................................................... 63 Instrukcja if...else if ................................................................................................... 66 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................. 69 Lekcja 9. Instrukcja switch i operator warunkowy .......................................................... 69 Instrukcja switch ....................................................................................................... 69 Przerywanie instrukcji switch ................................................................................... 72 Operator warunkowy ................................................................................................. 74 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................. 75 Lekcja 10. Pętle ............................................................................................................... 75 Pętla for ..................................................................................................................... 75 Pętla while ................................................................................................................. 79 Pętla do...while .......................................................................................................... 81 Pętla foreach .............................................................................................................. 82 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................. 83 Lekcja 11. Instrukcje break i continue ............................................................................. 84 Instrukcja break ......................................................................................................... 84 Instrukcja continue .................................................................................................... 87 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................. 88 Tablice ............................................................................................................................. 89 Lekcja 12. Podstawowe operacje na tablicach ................................................................ 89 Tworzenie tablic ........................................................................................................ 90 Inicjalizacja tablic ..................................................................................................... 92 Właściwość Length ................................................................................................... 93 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................. 94 Lekcja 13. Tablice wielowymiarowe ............................................................................... 95 Tablice dwuwymiarowe ............................................................................................ 95 Tablice tablic ............................................................................................................. 98 Tablice dwuwymiarowe i właściwość Length ........................................................ 100 Tablice nieregularne ................................................................................................ 102 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 106 Rozdział 3. Programowanie obiektowe ............................................................ 107 Podstawy ........................................................................................................................ 107 Lekcja 14. Klasy i obiekty ............................................................................................. 108 Podstawy obiektowości ........................................................................................... 108 Pierwsza klasa ......................................................................................................... 109 Jak użyć klasy? ........................................................................................................ 111 Metody klas ............................................................................................................. 112 Jednostki kompilacji, przestrzenie nazw i zestawy ................................................. 115 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 119 Lekcja 15. Argumenty i przeciążanie metod ................................................................. 120 Argumenty metod .................................................................................................... 120 Obiekt jako argument .............................................................................................. 123 Przeciążanie metod .................................................................................................. 127 Argumenty metody Main ........................................................................................ 128 Sposoby przekazywania argumentów ..................................................................... 129 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 130 Spis treści 5 Lekcja 16. Konstruktory ................................................................................................ 130 Czym jest konstruktor? ............................................................................................ 131 Argumenty konstruktorów ...................................................................................... 133 Przeciążanie konstruktorów .................................................................................... 134 Słowo kluczowe this ................................................................................................ 135 Niszczenie obiektu .................................................................................................. 138 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 139 Dziedziczenie ................................................................................................................. 140 Lekcja 17. Klasy potomne ............................................................................................. 140 Dziedziczenie .......................................................................................................... 140 Konstruktory klasy bazowej i potomnej .................................................................. 144 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 148 Lekcja 18. Modyfikatory dostępu .................................................................................. 148 Określanie reguł dostępu ......................................................................................... 149 Czemu ukrywamy wnętrze klasy? ........................................................................... 153 Jak zabronić dziedziczenia? .................................................................................... 157 Tylko do odczytu ..................................................................................................... 158 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 161 Lekcja 19. Przesłanianie metod i składowe statyczne ................................................... 162 Przesłanianie metod ................................................................................................. 162 Przesłanianie pól ..................................................................................................... 165 Składowe statyczne ................................................................................................. 166 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 169 Lekcja 20. Właściwości i struktury ............................................................................... 169 Właściwości ............................................................................................................ 170 Struktury .................................................................................................................. 178 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 182 Rozdział 4. Obsługa błędów ............................................................................ 183 Lekcja 21. Blok try...catch ............................................................................................. 183 Sprawdzanie poprawności danych .......................................................................... 183 Wyjątki w C# .......................................................................................................... 187 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 191 Lekcja 22. Wyjątki to obiekty ....................................................................................... 192 Dzielenie przez zero ................................................................................................ 192 Wyjątek jest obiektem ............................................................................................. 193 Hierarchia wyjątków ............................................................................................... 194 Przechwytywanie wielu wyjątków .......................................................................... 195 Zagnieżdżanie bloków try...catch ............................................................................ 198 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 199 Lekcja 23. Tworzenie klas wyjątków ............................................................................ 200 Zgłaszanie wyjątków ............................................................................................... 200 Ponowne zgłoszenie przechwyconego wyjątku ...................................................... 202 Tworzenie własnych wyjątków ............................................................................... 205 Sekcja finally ........................................................................................................... 206 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 208 Rozdział 5. System wejścia-wyjścia ................................................................ 211 Lekcja 24. Standardowe wejście i wyjście .................................................................... 211 Klasa Console .......................................................................................................... 211 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 221 Lekcja 25. Operacje na systemie plików ....................................................................... 221 Klasa FileSystemInfo .............................................................................................. 222 Operacje na katalogach ........................................................................................... 222 6 C#. Praktyczny kurs Operacje na plikach ................................................................................................. 229 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 234 Lekcja 26. Zapis i odczyt plików ................................................................................... 234 Klasa FileStream ..................................................................................................... 234 Dostęp swobodny .................................................................................................... 236 Operacje strumieniowe ............................................................................................ 241 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 250 Rozdział 6. Zaawansowane zagadnienia programowania obiektowego ............. 251 Polimorfizm ................................................................................................................... 251 Lekcja 27. Konwersje typów i rzutowanie obiektów .................................................... 251 Konwersje typów prostych ...................................................................................... 252 Rzutowanie typów obiektowych ............................................................................. 253 Rzutowanie na typ Object ....................................................................................... 257 Typy proste też są obiektowe! ................................................................................. 259 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 261 Lekcja 28. Późne wiązanie i wywoływanie metod klas pochodnych ............................ 261 Rzeczywisty typ obiektu ......................................................................................... 262 Dziedziczenie a wywoływanie metod ..................................................................... 264 Dziedziczenie a metody prywatne ........................................................................... 269 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 270 Lekcja 29. Konstruktory oraz klasy abstrakcyjne ......................................................... 271 Klasy i metody abstrakcyjne ................................................................................... 271 Wywołania konstruktorów ...................................................................................... 274 Wywoływanie metod w konstruktorach .................................................................. 278 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 280 Interfejsy ........................................................................................................................ 281 Lekcja 30. Tworzenie interfejsów ................................................................................. 281 Czym są interfejsy? ................................................................................................. 281 Interfejsy a hierarchia klas ...................................................................................... 283 Interfejsy i właściwości ........................................................................................... 286 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 288 Lekcja 31. Implementacja kilku interfejsów ................................................................. 288 Implementowanie wielu interfejsów ....................................................................... 288 Konflikty nazw ........................................................................................................ 290 Dziedziczenie interfejsów ....................................................................................... 293 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 295 Klasy zagnieżdżone ....................................................................................................... 296 Lekcja 32. Klasa wewnątrz klasy .................................................................................. 296 Tworzenie klas zagnieżdżonych .............................................................................. 296 Kilka klas zagnieżdżonych ...................................................................................... 298 Składowe klas zagnieżdżonych ............................................................................... 299 Obiekty klas zagnieżdżonych .................................................................................. 301 Rodzaje klas wewnętrznych .................................................................................... 304 Dostęp do składowych klasy zewnętrznej ............................................................... 305 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 307 Rozdział 7. Aplikacje z interfejsem graficznym ................................................ 309 Lekcja 33. Tworzenie okien .......................................................................................... 309 Pierwsze okno ......................................................................................................... 309 Klasa Form .............................................................................................................. 311 Menu ........................................................................................................................ 316 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 320 Spis treści 7 Lekcja 34. Delegacje i zdarzenia ................................................................................... 320 Koncepcja zdarzeń i delegacji ................................................................................. 321 Tworzenie delegacji ................................................................................................ 321 Delegacja jako funkcja zwrotna .............................................................................. 325 Delegacja powiązana z wieloma metodami ............................................................ 329 Zdarzenia ................................................................................................................. 331 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 341 Lekcja 35. Komponenty graficzne ................................................................................. 342 Wyświetlanie komunikatów .................................................................................... 342 Obsługa zdarzeń ...................................................................................................... 343 Menu ........................................................................................................................ 345 Etykiety ................................................................................................................... 346 Przyciski .................................................................................................................. 348 Pola tekstowe ........................................................................................................... 350 Listy rozwijane ........................................................................................................ 354 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ............................................................... 357 Zakończenie ................................................................................ 359 Skorowidz .................................................................................... 361 Rozdział 3. Programowanie obiektowe Każdy program w C# składa się z jednej lub wielu klas. W naszych dotychczasowych przykładach była to tylko jednak klasa o nazwie Program. Przypomnijmy sobie naszą pierwszą aplikację, wyświetlającą na ekranie napis. Jej kod wyglądał następująco: using System; public class Program { public static void Main() { Console.WriteLine( Mój pierwszy program! ); } } Założyliśmy wtedy, że szkielet naszych kolejnych programów, na których uczyliśmy się struktur języka programowania, ma właśnie tak wyglądać. Teraz nadszedł czas, aby wyjaśnić, dlaczego właśnie tak. Wszystko stanie się jasne po przeczytaniu niniejszego rozdziału. Podstawy Pierwsza część rozdziału 3. składa się z trzech lekcji, które przedstawiają podstawy pro- gramowania obiektowego w C#. W lekcji 14. jest omawiana budowa klas oraz tworze- nie obiektów. Zostały w niej przedstawione pola i metody, sposoby ich deklaracji oraz wywoływania. Lekcja 15. jest poświęcona argumentom metod oraz technice przeciążania metod, została w niej również przybliżona wykorzystywana już wcześniej metoda Main. Ostatnia, 16. lekcja, prezentuje temat konstruktorów, czyli specjalnych metod wywoły- wanych podczas tworzenia obiektów. 108 Rozdział 3. ♦ Programowanie obiektowe Lekcja 14. Klasy i obiekty Lekcja 14. rozpoczyna rozdział przedstawiający podstawy programowania obiektowego w C#. Podstawowe pojęcia zostaną tu wyjaśnione na praktycznych przykładach. Zaj- miemy się tworzeniem klas, ich strukturą i deklaracjami, poznamy związek między klasą i obiektem. Zostaną przedstawione składowe klasy, czyli pola i metody, dowiemy się też, czym są wartości domyślne pól. Poznamy również relacje między zadeklarowaną na stosie zmienną obiektową (inaczej referencyjną, odnośnikową) a utworzonym na stercie obiektem. Podstawy obiektowości Program w C# składa się z klas, które są z kolei opisami obiektów. To podstawowe poję- cia związane z programowaniem obiektowym. Osoby, które nie zetknęły się dotychczas z programowaniem obiektowym, mogą potraktować obiekt jako pewien byt programi- styczny, który może przechowywać dane i wykonywać operacje, czyli różne zadania. Klasa to z kolei definicja, opis takiego obiektu. Skoro klasa definiuje obiekt, jest zatem również jego typem. Czym jest typ obiektu? Zapoznajmy się z jedną z definicji: „Typ jest przypisany zmiennej, wyrażeniu lub inne- mu bytowi programistycznemu (danej, obiektowi, funkcji, procedurze, operacji, metodzie, parametrowi, modułowi, wyjątkowi, zdarzeniu). Specyfikuje on rodzaj wartości, które może przybierać ten byt. (...) Jest to również ograniczenie kontekstu, w którym odwoła- nie do tego bytu może być użyte w programie”1. Innymi słowy, typ obiektu określa po prostu, czym jest dany obiekt. Tak samo jak miało to miejsce w przypadku zmiennych typów prostych. Jeśli mieliśmy zmienną typu int, to mogła ona przechowywać wartości całkowite. Z obiektami jest podobnie, zmienna obiektowa hipotetycznej klasy Punkt może przechowywać obiekty klasy (typu) Punkt2. Klasa to zatem nic innego jak definicja nowe- go typu danych. Co może być obiektem? Tak naprawdę — wszystko. W życiu realnym mianem tym określić możemy stół, krzesło, komputer, dom, samochód, radio... Każdy z obiektów ma pewne cechy, właściwości, które go opisują: wielkość, kolor, powierzchnię, wysokość. Co więcej, każdy obiekt może składać się z innych obiektów (rysunek 3.1). Na przykład mieszkanie składa się z poszczególnych pomieszczeń, z których każde może być obiek- tem; w każdym pomieszczeniu mamy z kolei inne obiekty: sprzęty domowe, meble itd. Obiekty, oprócz tego, że mają właściwości, mogą wykonywać różne funkcje, zadania. Innymi słowy, każdy obiekt ma przypisany pewien zestaw poleceń, które potrafi wyko- nywać. Na przykład samochód rozumie polecenia „uruchom silnik”, „zgaś silnik”, „skręć w prawo”, „przyspiesz” itp. Funkcje te składają się na pewien interfejs udostępniany nam przez tenże samochód. Dzięki interfejsowi możemy wpływać na zachowanie samochodu i wydawać mu polecenia. 1 K. Subieta, Wytwarzanie, integracja i testowanie systemów informatycznych, PJWSTK, Warszawa 1997. 2 Jak dowiemy się w dalszej części książki, takiej zmiennej można również przypisać obiekty klas potomnych lub nadrzędnych w stosunku do klasy Punkt. Lekcja 14. Klasy i obiekty 109 Rysunek 3.1. Obiekt może zawierać inne obiekty W programowaniu jest bardzo podobnie. Za pomocą klas staramy się opisać obiekty, ich właściwości, zbudować konstrukcje, interfejs, dzięki któremu będziemy mogli wydawać polecenia realizowane potem przez obiekty. Obiekt powstaje jednak dopiero w trakcie działania programu jako instancja (wystąpienie, egzemplarz) danej klasy. Obiektów danej klasy może być bardzo dużo. Przykładowo: jeśli klasą będzie Samochód, to instancją tej klasy będzie konkretny egzemplarz o danym numerze seryjnym. Ponieważ dla osób nieobeznanych z programowaniem obiektowym może to wszystko brzmieć nieco zawile, zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Pierwsza klasa Załóżmy, że pisany przez nas program wymaga przechowywania danych odnośnie do punktów na płaszczyźnie. Każdy taki punkt jest charakteryzowany przez dwie wartości: współrzędną x oraz współrzędną y. Stwórzmy więc klasę opisującą obiekty tego typu. Schematyczny szkielet klasy wygląda następująco: class nazwa_klasy { //treść klasy } W treści klasy definiujemy pola i metody. Pola służą do przechowywania danych, metody do wykonywania różnych operacji. W przypadku klasy, która ma przechowywać dane dotyczące współrzędnych x i y, wystarczą więc dwa pola typu int3. Pozostaje nam jeszcze wybór nazwy dla takiej klasy. Występują tu takie same ograniczenia, jak w przypadku nazewnictwa zmiennych (patrz lekcja 5.), czyli nazwa klasy może składać się jedynie z liter (zarówno małych, jak i dużych), cyfr oraz znaku podkreślenia, ale nie może zaczy- nać się od cyfry. Choć jest to możliwe, raczej nie stosuje polskich znaków diakrytycz- nych. Przyjęte jest również, że w nazwach nie używa się znaku pokreślenia. Naszą klasę nazwiemy zatem, jakżeby inaczej, Punkt i będzie ona miała postać widoczną na listingu 3.1. Kod ten zapiszemy w pliku o nazwie Punkt.cs. 3 Tak więc punkty będą mogły przyjmować wyłącznie współrzędne całkowite. 110 Rozdział 3. ♦ Programowanie obiektowe Listing 3.1. Klasa przechowująca współrzędne punktów class Punkt { int x; int y; } Ta klasa zawiera dwa pola o nazwach x i y, które opisują współrzędne położenia punktu. Pola definiujemy w taki sam sposób jak zmienne. Kiedy mamy zdefiniowaną klasę Punkt, możemy zadeklarować zmienną typu Punkt. Robimy to podobnie, jak deklarowaliśmy zmienne typów prostych (np. short, int, char), czyli pisząc: typ_zmiennej nazwa_zmiennej; Ponieważ typem zmiennej jest nazwa klasy, to jeśli jej nazwą ma być przykladowyPunkt, deklaracja przyjmie postać: Punkt przykladowyPunkt; W ten sposób powstała zmienna odnośnikowa (referencyjna, obiektowa), która domyślnie jest pusta, tzn. nie zawiera żadnych danych. Dokładniej rzecz ujmując, po deklaracji zmienna taka zawiera wartość specjalną null, która określa, że nie zawiera ona odniesie- nia do żadnego obiektu. Musimy więc sami utworzyć obiekt klasy Punkt i przypisać go tej zmiennej4. Ta czynność wykonywana jest za pomocą operatora new w postaci: new nazwa_klasy(); zatem cała konstrukcja schematycznie wyglądać będzie następująco: nazwa_klasy nazwa_zmiennej = new nazwa_klasy(); w przypadku naszej klasy Punkt: Punkt przykladowyPunkt = new Punkt(); Oczywiście, podobnie jak w przypadku zmiennych typów prostych (por. lekcja 5.), również i tutaj można oddzielić deklarację zmiennej od jej inicjalizacji, zatem równie poprawna jest konstrukcja w postaci: Punkt przykladowyPunkt; przykladowyPunkt = new Punkt(); Powinniśmy sobie dobrze uzmysłowić, że po wykonaniu tych instrukcji w pamięci powstają dwie różne struktury. Pierwszą z nich jest powstała na tak zwanym stosie (ang. stack) zmienna referencyjna przykladowyPunkt, drugą jest powstały na tak zwanej stercie (ang. heap) obiekt klasy Punkt. Zmienna przykladowyPunkt zawiera odniesienie do przypisanego jej obiektu klasy Punkt i tylko poprzez nią możemy się do tego obiektu odwoływać. Schematycznie obrazuje to rysunek 3.2. 4 Osoby programujące w C++ powinny zwrócić na to uwagę, gdyż w tym języku już sama deklaracja zmiennej typu klasowego powoduje wywołanie domyślnego konstruktora i utworzenie obiektu. Lekcja 14. Klasy i obiekty 111 Rysunek 3.2. Zależność między zmienną odnośnikową a wskazywanym przez nią obiektem Jeśli chcemy odwołać się do danego pola klasy, korzystamy z operatora. (kropka), czyli używamy konstrukcji: nazwa_zmiennej_obiektowej.nazwa_pola_obiektu Przykładowo przypisanie polu x obiektu klasy Punkt reprezentowanego przez zmienną przykladowyPunkt wartości 100 będzie wyglądało następująco: przykladowyPunkt.x = 100; Jak użyć klasy? Spróbujmy teraz przekonać się, że obiekt klasy Punkt faktycznie jest w stanie przecho- wywać dane. Jak pamiętamy z poprzednich rozdziałów, aby program mógł zostać uru- chomiony, musi zawierać metodę Main (więcej o metodach już w kolejnym podpunkcie, a o metodzie Main w jednej z kolejnych lekcji). Dopiszmy więc do klasy Punkt taką meto- dę, która utworzy obiekt, przypisze jego polom pewne wartości oraz wyświetli je na ekra- nie. Kod programu realizującego takie zadanie jest widoczny na listingu 3.2. Listing 3.2. Użycie klasy Punkt using System; class Punkt { int x; int y; public static void Main() { Punkt punkt1 = new Punkt(); punkt1.x = 100; punkt1.y = 200; Console.WriteLine( punkt.x = + punkt1.x); Console.WriteLine( punkt.y = + punkt1.y); } } 112 Rozdział 3. ♦ Programowanie obiektowe Struktura klasy Punkt jest taka sama jak w przypadku listingu 3.1, z tą różnicą, że do jej treści została dodana metoda Main. W tej metodzie deklarujemy zmienną klasy Punkt o nazwie punkt1 i przypisujemy jej nowo utworzony obiekt tej klasy. Dokonujemy zatem jednoczesnej deklaracji i inicjalizacji. Od tej chwili zmienna punkt1 wskazuje na obiekt klasy Punkt, możemy się zatem posługiwać nią tak, jakbyśmy posługiwali się samym obiektem. Pisząc zatem punkt1.x = 100, przypisujemy wartość 100 polu x, a pisząc punkt.y = 200, przypisujemy wartość 200 polu y. W ostatnich dwóch liniach korzystamy z instrukcji Console.WriteLine, aby wyświetlić wartość obu pól na ekranie. Efekt jest widoczny na rysunku 3.3. Rysunek 3.3. Wynik działania klasy Punkt z listingu 3.2 Metody klas Klasy oprócz pól przechowujących dane zawierają także metody, które wykonują zapi- sane przez programistę operacje. Definiujemy je w ciele (czyli wewnątrz) klasy pomiędzy znakami nawiasu klamrowego. Każda metoda może przyjmować argumenty oraz zwracać wynik. Schematyczna deklaracja metody wygląda następująco: typ_wyniku nazwa_metody(argumenty_metody) { instrukcje metody } Po umieszczeniu w ciele klasy deklaracja taka będzie natomiast wyglądała tak: class nazwa_klasy { typ_wyniku nazwa_metody(argumenty_metody) { instrukcje metody } } Jeśli metoda nie zwraca żadnego wyniku, jako typ wyniku należy zastosować słowo void; jeśli natomiast nie przyjmuje żadnych parametrów, pomiędzy znakami nawiasu okrągłego nie należy nic wpisywać. Aby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, do klasy Punkt dodamy prostą metodę, której zadaniem będzie wyświetlenie wartości współrzęd- nych x i y na ekranie. Nadamy jej nazwę WyswietlWspolrzedne, zatem jej wygląd będzie następujący: void WyswietlWspolrzedne() { Console.WriteLine( współrzędna x = + x); Console.WriteLine( współrzędna y = + y); } Lekcja 14. Klasy i obiekty 113 Słowo void oznacza, że metoda nie zwraca żadnego wyniku, a brak argumentów po- między znakami nawiasu okrągłego wskazuje, że metoda ta żadnych argumentów nie przyjmuje. W ciele metody znajdują się dwie dobrze nam znane instrukcje, które wyświe- tlają na ekranie współrzędne punktu. Po umieszczeniu powyższego kodu wewnątrz klasy Punkt, przyjmie ona postać widoczną na listingu 3.3. Listing 3.3. Dodanie metody do klasy Punkt using System; class Punkt { int x; int y; void WyswietlWspolrzedne() { Console.WriteLine( współrzędna x = + x); Console.WriteLine( współrzędna y = + y); } } Po utworzeniu obiektu danej klasy możemy wywołać metodę w sposób identyczny, w jaki odwołujemy się do pól klasy, tzn. korzystając z operatora kropka (.). Jeśli zatem przykła- dowa zmienna punkt1 zawiera referencję do obiektu klasy Punkt, prawidłowym wywoła- niem metody WyswietlWspolrzedne będzie: punkt1.WyswietlWspolrzedne(); Ogólnie wywołanie metody wygląda następująco: nazwa_zmiennej.nazwa_metody(argumenty_metody); Oczywiście, jeśli dana metoda nie ma argumentów, po prostu je pomijamy. Wykorzy- stajmy teraz metodę Main do przetestowania nowej konstrukcji. Zmodyfikujemy program z listingu 3.2 tak, aby wykorzystywał metodę WyswietlWspolrzedne. Odpowiedni kod jest zaprezentowany na listingu 3.4. Wynik jego działania jest łatwy do przewidzenia (rysunek 3.4). Listing 3.4. Wywołanie metody WyswietlWspolrzedne using System; class Punkt { int x; int y; void WyswietlWspolrzedne() { Console.WriteLine( współrzędna x = + x); Console.WriteLine( współrzędna y = + y); } Rozdział 3. ♦ Programowanie obiektowe 114 Rysunek 3.4. Wynik działania metody WyswietlWspolrzedne klasy Punkt public static void Main() { Punkt punkt1 = new Punkt(); punkt1.x = 100; punkt1.y = 200; punkt1.WyswietlWspolrzedne(); } } Zobaczmy teraz, w jaki sposób napisać metody, które będą umiały zwracać wyniki. Typ wyniku należy podać przed nazwą metody, zatem jeśli ma ona zwracać liczbę typu int, deklaracja powinna wyglądać następująco: int nazwa_metody() { //instrukcje metody } Sam wynik zwracamy natomiast przez zastosowanie instrukcji return. Najlepiej zobaczyć to na praktycznym przykładzie. Do klasy Punkt dodamy zatem dwie metody — jedna będzie podawała wartość współrzędnej x, druga y. Nazwiemy je odpowiednio PobierzX i PobierzY. Wygląd metody PobierzX będzie następujący: int PobierzX() { return x; } Przed nazwą metody znajduje się określenie typu zwracanego przez nią wyniku — skoro jest to int, oznacza to, że metoda ta musi zwrócić jako wynik liczbę całkowitą z prze- działu określonego przez typ int (por. tabela 2.1). Wynik jest zwracany dzięki instrukcji return. Zapis return x oznacza zwrócenie przez metodę wartości zapisanej w polu x. Jak łatwo się domyślić, metoda PobierzY będzie wyglądała analogicznie, z tym że będzie w niej zwracana wartość zapisana w polu y. Pełny kod klasy Punkt po dodaniu tych dwóch metod będzie wyglądał tak, jak to zostało przedstawione na listingu 3.5. Listing 3.5. Metody zwracające wyniki using System; class Punkt { int x; int y; int PobierzX() Lekcja 14. Klasy i obiekty 115 { return x; } int PobierzY() { return y; } void WyswietlWspolrzedne() { Console.WriteLine( współrzędna x = + x); Console.WriteLine( współrzędna y = + y); } } Gdybyśmy teraz chcieli przekonać się, jak działają nowe metody, możemy wyposażyć klasę Punkt w metodę Main testującą ich działanie. Mogłaby ona mieć postać widoczną na listingu 3.6. Listing 3.6. Metoda Main testująca działanie klasy Punkt public static void Main() { Punkt punkt1 = new Punkt(); punkt1.x = 100; punkt1.y = 200; Console.WriteLine( współrzędna x = + punkt1.PobierzX()); Console.WriteLine( współrzędna y = + punkt1.PobierzY()); } Jednostki kompilacji, przestrzenie nazw i zestawy Każdą klasę można zapisać w pliku o dowolnej nazwie. Często przyjmuje się jednak, że nazwa pliku powinna być zgodna z nazwą klasy. Jeśli zatem istnieje klasa Punkt, to jej kod powinien znaleźć się w pliku Punkt.cs. W jednym pliku może się też znaleźć kilka klas. Wówczas jednak zazwyczaj jest to tylko jedna klasa główna oraz dodatkowe klasy pomocnicze. W przypadku prostych aplikacji tych zasad nie trzeba przestrzegać, ale w przypadku większych programów umieszczenie całej struktury kodu w jednym pliku spowodowałoby duże trudności w jego zarządzaniu. Pojedynczy plik możemy nazwać jednostką kompilacji lub modułem. Wszystkie dotychczasowe przykłady składały się zawsze z jednej klasy zapisywanej w jednym pliku. Zobaczmy więc, jak mogą współpracować ze sobą dwie klasy. Na listingu 3.8 znajduje się nieco zmodyfikowana treść klasy Punkt z listingu 3.1. Przed składowymi zostały dodane słowa public, dzięki którym będzie istniała możliwość odwoływania się do nich z innych klas. Ta kwestia zostanie wyjaśniona dokładniej w jednej z kolejnych lekcji. Na listingu 3.8 jest natomiast widoczny kod klasy Program, która korzysta z klasy Punkt. Tak więc treść z listingu 3.7 zapisujemy w pliku o nazwie Punkt.cs, a kod z listingu 3.8 w pliku Program.cs. 116 Rozdział 3. ♦ Programowanie obiektowe Listing 3.7. Prosta klasa Punkt class Punkt { public int x; public int y; } Listing 3.8. Klasa Program korzystająca z obiektu klasy Punkt using System; public class Program { public static void Main() { Punkt punkt1 = new Punkt(); punkt1.x = 100; punkt1.y = 200; Console.WriteLine( punkt1.x = + punkt1.x); Console.WriteLine( punkt1.y = + punkt1.y); } } W klasie Program znajduje się metoda Main, od której rozpoczyna się wykonywanie kodu aplikacji. W tej metodzie tworzony jest obiekt punk1 klasy Punkt, jego składowym przypisywane są wartości 100 i 200, a następnie są one wyświetlane na ekranie. Tego typu konstrukcje były wykorzystywane już kilkukrotnie we wcześniejszych przykładach. Jak teraz przetworzyć oba kody na plik wykonywalny? Nie jest to skomplikowane, po prostu nazwy obu plików (Program.cs i Punkt.cs) należy użyć jako argumentów wywo- łania kompilatora, czyli w wierszu poleceń wydać komendę: csc Program.cs Punkt.cs Musimy też wiedzieć, że plik wykonywalny powstały po kompilacji nie składa się wyłącznie z kodu wykonywalnego. W rzeczywistości kod wykonywany na platformie .NET składa się z tak zwanych zestawów (ang. assembly). Pojedynczy zestaw składa się z tak zwanego manifestu, metadanych oraz kodu języka pośredniego IL. Manifest to wszelkie informacje o zestawie, takie jak nazwy plików składowych, odwołania do innych zestawów, numer wersji itp. Metadane to natomiast opis danych i kodu języka pośred- niego w danym zestawie, m.in. zawierają definicje zastosowanych typów danych. Wszystko to może być umieszczone w jednym lub też kilku plikach (exe, dll). We wszystkich przykładach w tej książce będziemy mieli do czynienia tylko z zestawami jednoplikowymi i będą to pliki wykonywalne typu exe generowane automatycznie przez kompilator, tak że nie będziemy musieli zgłębiać się w te kwestie. Nie możemy jednak pominąć zagadnienia przestrzeni nazw. Otóż przestrzeń nazw to ograniczenie widoczności danej nazwy, ograniczenie kontek- stu, w którym jest ona rozpoznawana. Czemu to służy? Otóż pojedyncza aplikacja może się składać z bardzo dużej liczby klas, a jeszcze więcej klas znajduje się w bibliotekach Lekcja 14. Klasy i obiekty 117 udostępnianych przez .NET. Co więcej, nad jednym projektem zwykle pracują zespoły programistów. W takiej sytuacji nietrudno o powstawanie konfliktów nazw, czyli powstawania klas o takich samych nazwach. Tymczasem nazwa każdej klasy musi być unikatowa. Ten problem rozwiązują właśnie przestrzenie nazw. Jeśli bowiem klasa zostanie umieszczona w danej przestrzeni, to będzie widoczna tylko w niej. Będą więc mogły istnieć klasy o takiej samej nazwie, o ile tylko zostaną umieszczone w różnych przestrzeniach nazw. Taką przestrzeń definiuje za pomocą słowa namespace, a jej skła- dowe należy umieścić w występującym dalej nawiasie klamrowym. Schematycznie wygląda to tak: namespace nazwa_przestrzeni { elementy przestrzeni nazw } Przykładowo jeden programista może pracować nad biblioteką klas dotyczących grafiki trójwymiarowej, a drugi nad bibliotekę klas wspomagających tworzenie grafiki na płasz- czyźnie. Każdemu z nich możemy przydzielić osobne przestrzenie nazw, np. o nazwach Grafika2D i Grafika3D. W takiej sytuacji każdy z nich będzie mógł utworzyć własną klasę o nazwie Punkt i obie te klasy będzie można jednocześnie wykorzystać w jednej aplikacji. Klasy te mogłyby mieć definicje takie jak na listingach 3.9 i 3.10. Listing 3.9. Klasa Punkt w przestrzeni nazw Grafika2D namespace Grafika2D { class Punkt { public int x; public int y; } } Listing 3.10. Klasa Punkt w przestrzeni nazw Grafika3D namespace Grafika3D { class Punkt { public double x; public double y; } } Jak skorzystać z jednej z tych klas w jakimś programie? Mamy dwie możliwości. Pierw- sza z nich to podanie pełnej nazwy klasy wraz z nazwą przestrzeni nazw. Pomiędzy nazwą klasy a nazwą przestrzeni należy umieścić znak kropki. Przykładowo odwołanie do klasy Punkt z przestrzeni Grafika2D miałoby postać: Grafika2D.Punkt Sposób ten został przedstawiony na listingu 3.11. 118 Rozdział 3. ♦ Programowanie obiektowe Listing 3.11. Użycie przestrzeni nazw Grafika2D using System; public class Program { public static void Main() { Grafika2D.Punkt punkt1 = new Grafika2D.Punkt(); punkt1.x = 100; punkt1.y = 200; Console.WriteLine( punkt1.x = + punkt1.x); Console.WriteLine( punkt1.y = + punkt1.y); } } Drugi sposób to użycie dyrektywy using, w postaci: using nazwa_przestrzeni; Należy ją umieścić na samym początku pliku. Oznacza ona nic innego, jak informację dla kompilatora, że chcemy korzystać z klas zdefiniowanych w przestrzeni o nazwie nazwa_przestrzeni. Liczba umieszczonych na początku pliku instrukcji using nie jest ograniczona. Jeśli chcemy skorzystać w kilku przestrzeni nazw, używamy kilku dyrek- tyw using. Jasne jest więc już, co oznacza zwrot: using System; wykorzystywany w praktycznie wszystkich dotychczasowych przykładach. To deklaracja, że chcemy korzystać z przestrzeni nazw o nazwie System. Była nam ona niezbędna, gdyż w tej właśnie przestrzeni jest umieszczona klasa Console zawierająca metody Write i WriteLine. Domyślamy się też zapewne, że moglibyśmy pominąć dyrektywę using System, ale wtedy instrukcja wyświetlająca wiersz tekstu na ekranie musiałby przyjmować postać: System.Console.WriteLine( tekst ); Tak więc nasz pierwszy program z listingu 1.1 równie dobrze mógłby mieć postać widoczną na listingu 3.12. Listing 3.12. Pominięcie dyrektywy using System public class Program { public static void Main() { System.Console.WriteLine( Mój pierwszy program! ); } } Nie będzie także zaskoczeniem, że gdybyśmy chcieli, aby w programie z listingu 3.11 nie trzeba było odwoływać się przestrzeni nazw Grafika2D przy każdym wystąpieniu klasy Punkt, to należałoby użyć instrukcji using Grafika2D, tak jak zostało to zaprezen- towane na listingu 3.13. Lekcja 14. Klasy i obiekty 119 Listing 3.13. Użycie instrukcji using Grafika2D using System; using Grafika2D; public class Program { public static void Main() { Punkt punkt1 = new Punkt(); punkt1.x = 100; punkt1.y = 200; Console.WriteLine( punkt1.x = + punkt1.x); Console.WriteLine( punkt1.y = + punkt1.y); } } Pozostaje jeszcze kwestia jednoczesnego użycia klas Punkt z przestrzeni Grafika2D i Grafika3D. Można oczywiście użyć dwóch następujących po sobie instrukcji using: using Grafika2D; using Grafika3D; W żaden sposób nie rozwiąże to jednak problemu. Jak bowiem kompilator (ale także i programista) miałby wtedy odróżnić, o którą z klas chodzi, kiedy nazywają się one tak samo. Dlatego też w takim wypadku za każdym razem trzeba w odwołaniu podawać, o którą przestrzeń nazw chodzi. Stąd, jeśli chcemy zdefiniować dwa obiekty: punkt1 klasy Punkt z przestrzeni Grafika2D i punkt2 klasy Punkt z przestrzeni Grafika3D, należy użyć instrukcji: Grafika2D.Punkt punkt1 = new Grafika2D.Punkt(); Grafika3D.Punkt punkt2 = new Grafika3D.Punkt(); Ćwiczenia do samodzielnego wykonania Ćwiczenie 14.1 Napisz przykładową klasę LiczbaCalkowita, która będzie przechowywała wartość całkowitą. Klasa ta powinna zawierać metodę WyswietlLiczbe, która będzie wyświetlała na ekranie przechowywaną wartość, oraz metodę PobierzLiczbe zwracającą przechowy- waną wartość. Ćwiczenie 14.2 Napisz kod przykładowej klasy Prostokat zawierającej cztery pola przechowujące współrzędne czterech rogów prostokąta. Ćwiczenie 14.3 Do utworzonej w ćwiczeniu 14.2 klasy Prostokat dopisz metody zwracające współrzędne wszystkich czterech rogów oraz metodę wyświetlającą wartości współrzędnych. 120 Rozdział 3. ♦ Programowanie obiektowe Ćwiczenie 14.4 Do klas LiczbaCalkowita i Prostokat dopisz przykładową metodę Main testującą ich zachowanie. Ćwiczenie 14.5 Napisz klasę Protokat przechowującą jedynie współrzędne lewego górnego i prawego dolnego rogu (wystarczają one do jednoznacznego wyznaczenia prostokąta na płasz- czyźnie). Dodaj metody podające współrzędne każdego rogu. Ćwiczenie 14.6 Do klasy Prostokat z ćwiczeń 14.2 i 14.3 dopisz metodę sprawdzającą, czy wprowadzone współrzędne faktycznie definiują prostokąt (cztery punkty na płaszczyźnie dają dowolny czworokąt, który nie musi mieć kształtów prostokąta). Lekcja 15. Argumenty i przeciążanie metod O tym, że metody mogą mieć argumenty, wiemy z lekcji 14. Czas dowiedzieć się, jak się nimi posługiwać. Właśnie temu tematowi została poświęcona cała lekcja 15. Dowiemy się, w jaki sposób przekazuje się metodom argumenty typów prostych oraz referencyj- nych, poznamy też przeciążanie metod, czyli technikę umożliwiającą umieszczenie w jednej klasie kilku metod o tej samej nazwie. Nieco miejsca poświęcimy także meto- dzie Main, od której zaczyna się wykonywanie aplikacji. Zobaczymy również, w jaki sposób przekazać aplikacji parametry z wiersza poleceń. Argumenty metod W lekcji 14. dowiedzieliśmy się, że każda metoda może mieć argumenty. Argumenty metody to inaczej dane, które można jej przekazać. Metoda może mieć dowolną liczbę argumentów umieszczonych w nawiasie okrągłym za jej nazwą. Poszczególne argumenty oddzielamy od siebie znakiem przecinka. Schematycznie wygląda to następująco: typ_wyniku nazwa_metody(typ_argumentu_1 nazwa_argumentu_1, typ_argumentu_2 nazwa_argumentu_2, ... , typ_argumentu_N nazwa_argumentu_N) { /* treść metody */ } Przykładowo w klasie Punkt przydałyby się metody umożliwiające ustawianie współ- rzędnych. Jest tu możliwych kilka wariantów — zacznijmy od najprostszych: napiszemy dwie metody, UstawX i UstawY. Pierwsza będzie odpowiedzialna za przypisanie przekaza- Lekcja 15. Argumenty i przeciążanie metod 121 nej jej wartości polu x, a druga — polu y. Zgodnie z podanym powyżej schematem pierw- sza z nich powinna wyglądać następująco: void UstawX(int wspX) { x = wspX; } natomiast druga: void UstawY(int wspY) { y = wspY; } Metody te nie zwracają żadnych wyników, co sygnalizuje słowo void, przyjmują nato- miast jeden parametr typu int. W ciele każdej z metod następuje z kolei przypisanie warto- ści przekazanej w parametrze odpowiedniemu polu: x w przypadku metody UstawX oraz y w przypadku metody UstawY. W podobny sposób możemy napisać metodę, która będzie jednocześnie ustawiała pola x i y klasy Punkt. Oczywiście będzie ona przyjmowała dwa argumenty. Jak wiemy, w deklaracji należy oddzielić je przecinkiem, zatem będzie ona wyglądała następująco: void UstawXY(int wspX, int wspY) { x = wspX; y = wspY; } Metoda UstawXY nie zwraca żadnego wyniku, ale przyjmuje dwa argumenty: wspX, wspY, oba typu int. W ciele tej metody argument wspX (dokładniej — jego wartość) zostaje przypisany polu x, a wspY — polu y. Jeśli teraz dodamy do klasy Punkt wszystkie trzy powstałe wyżej metody, otrzymamy kod widoczny na listingu 3.14. Listing 3.14. Metody ustawiające pola klasy Punkt using System; class Punkt { int x; int y; int PobierzX() { return x; } int PobierzY() { return y; } void UstawX(int wspX) { x = wspX; 122 Rozdział 3. ♦ Programowanie obiektowe } void UstawY(int wspY) { y = wspY; } void UstawXY(int wspX, int wspY) { x = wspX; y = wspY; } void WyswietlWspolrzedne() { Console.WriteLine( współrzędna x = + x); Console.WriteLine( współrzędna y = + y); } } Warto teraz napisać dodatkową metodę Main, która przetestuje nowe metody. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, czy wszystkie trzy działają zgodnie z naszymi założeniami. Taka przykładowa metoda jest widoczna na listingu 3.155. Listing 3.15. Metoda Main testująca metody ustawiające współrzędne public static void Main() { Punkt pierwszyPunkt = new Punkt(); Punkt drugiPunkt = new Punkt(); pierwszyPunkt.UstawX(100); pierwszyPunkt.UstawY(100); Console.WriteLine( pierwszyPunkt: ); pierwszyPunkt.WyswietlWspolrzedne(); drugiPunkt.UstawXY(200, 200); Console.WriteLine( drugiPunkt: ); drugiPunkt.WyswietlWspolrzedne(); } Na początku tworzymy dwa obiekty typu (klasy) Punkt, jeden z nich przypisujemy zmiennej o nazwie pierwszyPunkt, drugi zmiennej o nazwie drugiPunkt6. Następnie wykorzystujemy metody UstawX i UstawY do przypisania polom obiektu pierwszyPunkt wartości 100. W kolejnym kroku za pomocą metody WyswietlWspolrzedne wyświetlamy te wartości na ekranie. Dalej wykorzystujemy metodę UstawXY, aby przypisać polom 5 W listingach na umieszczonych się na płycie CD znajduje się pełny kod klasy Punkt zawierający widoczną metodę Main. 6 W rzeczywistości zmiennym zostały przypisane referencje (odniesienia) do utworzonych na stercie obiektów. Można jednak stosować przestawioną tu uproszczoną terminologię, w której referencję utożsamia się z obiektem. Lekcja 15. Argumenty i przeciążanie metod 123 obiektu drugiPunkt wartości 200, oraz wyświetlamy je na ekranie, również za pomocą metody WyswietlWspolrzedne. Po wykonaniu tego programu otrzymamy widok jak na rysunku 3.5. Rysunek 3.5. Efekt wykonania programu z listingu 3.15 Obiekt jako argument Argumentem przekazanym metodzie może być również obiekt (ściślej: referencja do obiektu), nie musimy ograniczać się jedynie do typów prostych. Podobnie metoda może zwracać obiekt w wyniku swojego działania. W obu wymienionych sytuacjach postępo- wanie jest identyczne, jak w przypadku typów prostych. Przykładowo metoda UstawXY w klasie Punkt mogłaby przyjmować jako argument obiekt tej klasy, a nie dwie liczby typu int, tak jak zaprogramowaliśmy to we wcześniejszych przykładach (listing 3.14). Metoda taka wyglądałaby następująco: void UstawXY(Punkt punkt) { x = punkt.x; y = punkt.y; } Argumentem jest w tej chwili obiekt punkt klasy Punkt. W ciele metody następuje sko- piowanie wartości pól z obiektu przekazanego jako argument do obiektu bieżącego, czyli przypisanie polu x wartości zapisanej w punkt.x, a polu y wartości zapisanej w punkt.y. Podobnie możemy umieścić w klasie Punkt metodę o nazwie PobierzXY, która zwróci w wyniku nowy obiekt klasy Punkt o współrzędnych takich, jakie zostały zapisane w polach obiektu bieżącego. Metoda taka będzie miała postać: Punkt PobierzXY() { Punkt punkt = new Punkt(); punkt.x = x; punkt.y = y; return punkt; } Jak widzimy, nie przyjmuje ona żadnych argumentów, nie ma przecież takiej potrzeby; z deklaracji wynika jednak, że zwraca ona obiekt klasy Punkt. W ciele metody najpierw tworzymy nowy obiekt klasy Punkt, przypisując go zmiennej referencyjnej o nazwie punkt, a następnie przypisujemy jego polom wartości pól x i y z obiektu bieżącego. 124 Rozdział 3. ♦ Programowanie obiektowe Ostatecznie za pomocą instrukcji return powodujemy, że obiekt punkt staje się wartością zwracaną przez metodę. Klasa Punkt po wprowadzeniu takich modyfikacji będzie miała postać widoczną na listingu 3.16. Listing 3.16. Nowe metody klasy Punkt using System; class Punkt { int x; int y; int PobierzX() { return x; } int PobierzY() { return y; } void UstawX(int wspX) { x = wspX; } void UstawY(int wspY) { y = wspY; } void UstawXY(Punkt punkt) { x = punkt.x; y = punkt.y; } Punkt PobierzXY() { Punkt punkt = new Punkt(); punkt.x = x; punkt.y = y; return punkt; } void WyswietlWspolrzedne() { Console.WriteLine( współrzędna x = + x); Console.WriteLine( współrzędna y = + y); } } Aby lepiej uzmysłowić sobie sposób działania wymienionych metod, napiszemy teraz kod metody Main, który będzie je wykorzystywał. Należy go dodać do klasy naszej najnowszej wersji klasy Punkt. Kod ten został zaprezentowany na listingu 3.17. Lekcja 15. Argumenty i przeciążanie metod 125 Listing 3.17. Kod metody Main public static void Main() { Punkt pierwszyPunkt = new Punkt(); Punkt drugiPunkt; pierwszyPunkt.UstawX(100); pierwszyPunkt.UstawY(100); Console.WriteLine( Obiekt pierwszyPunkt ma współrzędne: ); pierwszyPunkt.WyswietlWspolrzedne(); Console.Write( ); drugiPunkt = pierwszyPunkt.PobierzXY(); Console.WriteLine( Obiekt drugiPunkt ma współrzędne: ); drugiPunkt.WyswietlWspolrzedne(); Console.Write( ); Punkt trzeciPunkt = new Punkt(); trzeciPunkt.UstawXY(drugiPunkt); Console.WriteLine( Obiekt trzeciPunkt ma współrzędne: ); trzeciPunkt.WyswietlWspolrzedne(); Console.Write( ); } Na początku deklarujemy zmienne pierwszyPunkt oraz drugiPunkt. Zmiennej pierw- szyPunkt przypisujemy nowo utworzony obiekt klasy Punkt (rysunek 3.7 a). Następ- nie wykorzystujemy znane nam dobrze metody UstawX i UstawY do przypisania polom x i y wartości 100 oraz wyświetlamy te dane na ekranie, korzystając z metody wyswietl- Wspolrzedne. W kolejnym kroku zmiennej drugiPunkt, która, jak pamiętamy, nie została wcześniej zainicjowana, przypisujemy obiekt zwrócony przez metodę PobierzWspolrzedne wywo- łaną na rzecz obiektu pierwszyPunkt. A zatem zapis: drugiPunkt = pierwszyPunkt.PobierzWspolrzedne(); oznacza, że wywoływana jest metoda PobierzWspolrzedne obiektu punkt, a zwrócony przez nią wynik jest przypisywany zmiennej drugiPunkt. Jak wiemy, wynikiem działania tej metody będzie obiekt klasy Punkt będący kopią obiektu pierwszyPunkt, czyli zawie- rający w polach x i y takie same wartości, jakie są zapisane w polach obiektu pierwszy- Punkt. To znaczy, że po wykonaniu tej instrukcji zmienna drugiPunkt zawiera referencję do obiektu, w którym pola x i y mają wartość 100 (rysunek 3.7 b). Obie wartości wyświe- tlamy na ekranie za pomocą instrukcji WyswietlWspolrzedne. W trzeciej części programu tworzymy obiekt trzeciPunkt (Punkt trzeciPunkt = new Punkt();) i wywołujemy jego metodę ustawXY, aby wypełnić pola x i y danymi. Metoda ta jako parametr przyjmuje obiekt klasy Punkt, w tym przypadku obiekt drugiPunkt. Zatem po wykonaniu instrukcji wartości pól x i y obiektu trzeciPunkt będą takie same, 126 Rozdział 3. ♦ Programowanie obiektowe jak pól x i y obiektu drugiPunkt (rysunek 3.7 c). Nic zatem dziwnego, że wynik działania programu z listingu 3.17 jest taki, jak zaprezentowany na rysunku 3.6. Z kolei rysu- nek 3.7 przedstawia schematyczne zależności pomiędzy zmiennymi i obiektami wystę- pującymi w metodzie Main. Rysunek 3.6. Utworzenie trzech takich samych obiektów różnymi metodami Rysunek 3.7. Kolejne etapy powstawania zmiennych i obiektów w programie z listingu 3.17 W fazie pierwszej, na samym początku programu, mamy jedynie dwie zmienne: pierw- szyPunkt i drugiPunkt. Tylko pierwszej z nich jest przypisany obiekt, druga jest po prostu pusta (zawiera wartość null). Przedstawia to rysunek 3.7 a. W części drugiej przypisujemy zmiennej drugiPunkt obiekt, który jest kopią obiektu pierwszyPunkt (ry- sunek 3.7 b), a w trzeciej tworzymy obiekt trzeciPunkt i wypełniamy go danymi pocho- dzącymi z obiektu drugiPunkt. Tym samym ostatecznie otrzymujemy trzy zmienne i trzy obiekty (rysunek 3.7 c). Lekcja 15. Argumenty i przeciążanie metod 127 Przeciążanie metod W trakcie naszej pracy nad kodem klasy Punkt powstały dwie metody o takiej samej nazwie, ale różnym kodzie. Chodzi oczywiście o metody ustawXY. Pierwsza wersja przyjmowała jako argumenty dwie liczby typu int, a druga miała tylko jeden argument, którym był obiekt klasy Punkt. Okazuje się, że takie dwie metody mogą współistnieć w klasie Punkt i z obu z nich możemy korzystać w kodzie programu. Ogólnie rzecz ujmując, w każdej klasie może istnieć dowolna liczba metod, które mają takie same nazwy, o ile tylko różnią się argumentami. Mogą one — ale nie muszą — również różnić się typem zwracanego wyniku. Nazywamy to przeciążaniem metod. Skonstruujmy zatem taką klasę Punkt, w której znajdą się obie wersje metody ustawXY. Kod tej klasy jest pr
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C#. Praktyczny kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: