Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00190 002602 22737751 na godz. na dobę w sumie
C++. Ćwiczenia praktyczne - książka
C++. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 120
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-479-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Język C++ jest obecnie najpopularniejszym językiem programowania. Powodów jest kilka: niewielka liczba słów kluczowych, ogromna ilość bibliotek umożliwiających zastosowanie C++ w wielu dziedzinach, a przede wszystkim ogromne możliwości języka, pozwalające na stworzenie praktycznie dowolnej aplikacji. Systemy operacyjne, aplikacje użytkowe, gry -- twórcy wszystkich tych programów wykorzystują właśnie język C++.

'C++. Ćwiczenia praktyczne' to książka przeznaczona dla osób, które chcą rozpocząć naukę tego języka. Opisuje najważniejsze zagadnienia niezbędne do pisania programów w C++. Każde z nich zilustrowane jest prostym przykładem. Po lekturze niniejszych ćwiczeń zdobędziesz podstawy niezbędne do dalszej nauki i tworzenia prawdziwych aplikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

C++. Æwiczenia praktyczne Autor: Andrzej Stasiewicz ISBN: 83-7361-479-6 Format: B5, stron: 120 Jêzyk C++ jest obecnie najpopularniejszym jêzykiem programowania. Powodów jest kilka: niewielka liczba s³ów kluczowych, ogromna iloġæ bibliotek umo¿liwiaj¹cych zastosowanie C++ w wielu dziedzinach, a przede wszystkim ogromne mo¿liwoġci jêzyka, pozwalaj¹ce na stworzenie praktycznie dowolnej aplikacji. Systemy operacyjne, aplikacje u¿ytkowe, gry — twórcy wszystkich tych programów wykorzystuj¹ w³aġnie jêzyk C++. „C++. Æwiczenia praktyczne” to ksi¹¿ka przeznaczona dla osób, które chc¹ rozpocz¹æ naukê tego jêzyka. Opisuje najwa¿niejsze zagadnienia niezbêdne do pisania programów w C++. Ka¿de z nich zilustrowane jest prostym przyk³adem. Po lekturze niniejszych æwiczeñ zdobêdziesz podstawy niezbêdne do dalszej nauki i tworzenia prawdziwych aplikacji. • Konfiguracja ġrodowiska programistycznego • Standardowe wejġcie i wyjġcie • Sk³adnia programu • Sterowanie wykonywaniem programu • Funkcje • Typy danych • Podstawy programowania obiektowego IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie...................................................n...................................................n............. ............................7 Dlaczego język C++ jest tak ważny?...................................................j........................ 7 Co da Czytelnikowi ta książka?...................................................j................................ 8 Co będzie potrzebne do korzystania z książki? ...................................................j........ 8 Jak uczyć się języka z tej książki? ...................................................j............................ 9 Rozdział 1. Nasz programistyczny warsztat ...................................................n......................................................11 Rozdział 2. Nasz pierwszy program...................................................n.......................................................................15 Czy to działa? ...................................................j...................................................j...... 15 Sposób na znikanie okienka konsoli...................................................j....................... 18 Podsumowanie...................................................j...................................................j..... 19 Rozdział 3. Pliki źródłowe w języku C++ ...................................................n.............................................................21 Pliki jako nośniki programów...................................................j................................. 21 Nośniki programów w C++ ...................................................j.................................... 22 Dyrektywa #include i scalanie plików cpp i h ...................................................j........ 23 Podsumowanie...................................................j...................................................j..... 24 Rozdział 4. Więcej o strumieniach cin i cout...................................................n................................................. 25 Standardowe strumienie wejścia i wyjścia ...................................................j............. 26 Kaskadowe posługiwanie się strumieniami ...................................................j............ 28 Odrobina formatowania ...................................................j.......................................... 29 Podsumowanie...................................................j...................................................j..... 32 Rozdział 5. Przestrzeń na Twoje algorytmy ...................................................n.....................................................33 Początek — najlepsze miejsce na dyrektywy #include ............................................. 33 Po nagłówkach — dostęp do biblioteki standardowej ............................................... 35 Po bibliotece standardowej — nasze własne deklaracje............................................ 36 Funkcja main() — centrum programu ...................................................j.................... 36 Po funkcji main() — definicje innych funkcji ...................................................j........ 37 Podsumowanie...................................................j...................................................j..... 38 Rozdział 6. Algorytmy ...................................................n...................................................n.... ...........................................39 Zwrotnica if() … else …...................................................j......................................... 39 Zwrotnica switch{ ...} ...................................................j............................................ 43 Pętla for( ...; ...; ...)...................................................j.................................................. 48 6 C++. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 7. Pętla while( ...)...................................................j...................................................j..... 52 Pętla do {...} while( ...)...................................................j........................................... 54 Instrukcje break i continue...................................................j...................................... 55 Podsumowanie...................................................j...................................................j..... 59 ...............................................61 Funkcje ...................................................n...................................................n...... Deklarowanie funkcji ...................................................j............................................. 61 Definiowanie funkcji ...................................................j.............................................. 63 Argumenty funkcji i referencja...................................................j............................... 68 Podsumowanie...................................................j...................................................j..... 71 Rozdział 8. Dane ...................................................n...................................................n......... ..................................................73 Typy danych ...................................................j...................................................j........ 73 Deklarowanie i inicjowanie prostych danych ...................................................j......... 75 Deklarowanie i inicjowanie danych tablicowych ...................................................j... 77 Deklarowanie i inicjowanie danych wskaźnikowych ................................................ 80 Operacje na danych ...................................................j................................................ 84 Podsumowanie...................................................j...................................................j..... 89 Rozdział 9. Klasy i obiekty...................................................n..........................................................................................91 Klasa jako nowy typ danych...................................................j................................... 91 Wewnętrzny ustrój klasy — dane...................................................j........................... 93 Wewnętrzny ustrój klasy — algorytmy ...................................................j.................. 95 Pewien specjalny algorytm, zwany konstruktorem ...................................................j 99 Podsumowanie...................................................j...................................................j... 105 Rozdział 10. Kontenery na dane...................................................n..............................................................................107 Podsumowanie...................................................j...................................................j... 115 Zakończenie ...................................................n...................................................n.............. ........................... 117 Rozdział 3. Pliki źródłowe w języku C++ Pliki jako nośniki programów Treść programu komputerowego zazwyczaj umieszczamy w plikach dyskowych. Za- wartość tych plików będzie odczytywana przez kompilator języka C++ i tłumaczona na ciąg binarnych poleceń dla procesora komputera. Programowanie nie zawsze jest równoznaczne z zapisywaniem czegoś w plikach — np. w przemyśle spotykamy się z sytuacjami wprowadzania programu do komputera za pomocą odpowiedniego ustawiania mikroprzełączników. Kiedyś powszechne było umieszczanie programu na odpowiedniej ilości dziurkowanych kart. Przygotowywanie programu w formie zapisów umieszczanych w plikach jest bardzo wy- godne, tanie i uniwersalne. Zawsze można taki program odtworzyć, poprawić, zlecić jego wykonanie, zarchiwizować na całe lata. Zapis programu dla komputera zazwyczaj ma strukturę zwykłego tekstu — mamy zatem do czynienia z plikami tekstowymi. Rzeczywiście, program napisany w zdecydowanej większości znanych języków daje się otworzyć i przeczytać za pomocą zwykłego Notat- nika. Jest to dodatkowe uproszczenie sposobu kodowania i przechowywania współczesnych programów. Skoro pliki źródłowe są zwyczajnymi plikami tekstowymi, do programowania wystarczy najzwyklejszy edytor tekstowy — np. popularny Notatnik. Jednak większość współczesnych środowisk programistycznych udostępnia programiście własne, wbudowane edytory. Są to edytory tekstowe, ale „znające” składnię języka i na przykład odpowiednio kolorujące niektóre frazy języka. Praca nad programem w takim edytorze jest prawdziwą przyjemno- ścią! Pamiętajmy jednak, że poradzilibyśmy sobie także dysponując zwykłym Notatnikiem. 22 C++. Ćwiczenia praktyczne Nośniki programów w C++ W języku C++ przyjęto powszechnie konwencję, że głównym nośnikiem algorytmów jest plik o rozszerzeniu cpp, czyli np. plik o nazwie test.cpp. Spotkamy się także z plikami o rozszerzeniu h, czyli np. o nazwie test.h, które są nośnikami nie tyle algorytmów, ile ich zapowiedzi lub ściślej — deklaracji. Wiadomo, skąd pochodzi nazwa cpp, natomiast literka h w nazwie pliku z deklaracjami wzięła się od słowa header — nagłówek. Swoje programy będziemy spisywać w pliku o nazwie np. test.cpp lub przyklad.cpp lub cokolwiek.cpp. Plik ten powinien mieć strukturę zwykłego pliku tekstowego i mógłby być przygotowany w dowolnym edytorze, potem odczytany przez kompilator języka C++, skompilowany i uruchomiony. Ćwiczenie 3.1. Pliki źródłowe naszych programów: 1. Po wykonaniu ćwiczeń z poprzedniego rozdziału na dysku Twojego komputera powinny pojawić się ich pliki źródłowe. Odszukaj katalog, w którym środowisko DEV zapisało te pliki (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Oto rzut oka na katalog roboczy — widzimy tutaj dwa pliki źródłowe (są to programy napisane w poprzednim rozdziale) i utworzone w wyniku ich kompilacji dwa finalne pliki exe, nadające się do uruchamiania w systemie Windows 2. Spróbuj otworzyć swoje pliki źródłowe za pomocą zwykłego Notatnika. Najprostsze programy w całości spisuje się w pliku cpp. Jeśli zachodzi konieczność za- deklarowania czegokolwiek, odpowiednie frazy umieszcza się raczej w górnej części tego pliku (gdzieś przed zasadniczą funkcją OCKP ), niż w oddzielnym pliku h. Umieszcza- nie deklaracji w pliku nagłówkowym jest wyrazem profesjonalizmu programisty, jego wysokiej kultury, dobrego smaku i zamiłowania do porządku. Jednak drobniutkie algo- rytmy z całym spokojem możemy umieszczać wyłącznie w pliku cpp. Postarajmy się zapamiętać, że język C++ w najlepszym, profesjonalnym wydaniu operuje parą plików cpp i h oraz że para ta nazywa się modułem. Rozdział 3. (cid:1) Pliki źródłowe w języku C++ 23 Dyrektywa #include i scalanie plików cpp i h A oto następny szczegół, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Skoro język C++ wpro- wadza do gry dwa pliki źródłowe, tym samym rozdzielając tak zwane deklaracje (zapo- wiedzi algorytmów) od tak zwanych implementacji (algorytmów), to w strukturze języka powinna znaleźć się dyrektywa łączenia pary takich plików w całość. Dla porównania — w Pascalu, Fortranie czy Basicu problem ten nie występuje, bo zarówno deklaracje, jak i implementacje umieszczamy w jednym i tym samym pliku. Zazwyczaj na samej górze pliku cpp — czyli na samym początku spisywanych algoryt- mów — pojawia się dyrektywa, nakazująca kompilatorowi spojrzenie w jakiś plik na- główkowy. Przypomnijmy sobie którykolwiek z programów z poprzedniego rozdziału: KPENWFGKQUVTGCO WUKPIPCOGURCEGUVF KPVOCKP ]  Widoczna tutaj w pierwszej linii dyrektywa nakazuje kompilatorowi przeczytanie pew- nego innego pliku, tutaj o nazwie iostream. Co prawda plik ten nie ma oczekiwanej na- zwy iostream.h, a tylko iostream, i jest to swego rodzaju naruszenie zasad uświęconych tradycją, ale dyrektywie wklejania w niczym to nie przeszkadza. Rzeczywiście — wkleja- niu za pomocą dyrektywy KPENWFG podlegają wszelkie pliki, nawet te o najdziwniej- szych nazwach, czego raczej nie należy nadużywać. Wklejać pliki nagłówkowe trzeba praktycznie zawsze. Oddzielną sprawą jest orientowanie się, jaki plik akurat należy wkleić. Jeśli potrzebne jest wyprowadzanie informacji na ekran — chętnie wklejamy plik nagłówkowy iostream. Jeśli potrzebujemy jakiejś funkcji matematycznej, wkleimy prawdopodobnie plik math.h zawierający zapowiedzi instrumentów matematycznych — stałej pi, sinusa, pierwiastka czy logarytmu (porównaj rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Poważniejsze programy intensywnie wykorzystują dyrektywę wklejania. Niech nas nie zaniepokoją cudzysłowy zamiast ostrych nawiasów, jak w naszych mikroprogramach — jest to pozostałość po dawnych czasach, gdy maszyny nie były tak szybkie jak dzisiaj. Ostre nawiasy nakazują rozpoczęcie wyszukiwania od katalogów bibliotecznych kompilatora. Kultura nakazuje, by swoje deklaracje wklejać średnikami, biblioteczne — nawiasami ostrymi 24 Ćwiczenie 3.2. C++. Ćwiczenia praktyczne Teraz zrobimy coś złego. Z któregoś z poprzednich programów usuńmy dyrektywę #include i poddajmy program kompilacji oraz uruchomieniu (porównaj rysunek 2.3): //#include iostream WUKPIPCOGURCEGUVF KPVOCKP ] EQWV6YQLGKOKGKPCYKUMQ TGVWTP _ Pierwsza linia została poprzedzona podwójnym ukośnikiem, zatem jest zamieniona na komentarz i nie podlega kompilacji. Czy ten program się uruchamia? Nie. Nawet się nie kompiluje — kompilacja kończy się komunikatem „niezadeklarowane cout”, „nie rozu- miem cout”, „nie wiem, co znaczy cout”! Widocznie w pliku iostream znajdował się opis algorytmu EQWV. Podsumowanie Nośnikami współczesnych programów komputerowych są zazwyczaj zwykłe pliki tekstowe. Języki rezerwują sobie rozszerzenia nazw plików — i tak pliki w języku C++ mają nazwy *.cpp i *.h, pliki pascalowe nazywają się *.pas, pliki z Fortranem *.for itd. Zapisuj swoje algorytmy w swoich plikach i strzeż ich jak oka w głowie! Staraj się wyrobić w sobie nawyk, by pliki każdego programu umieszczać w oddzielnym katalogu. Jest to ważne dlatego, że współczesne, duże programy zazwyczaj składają się z wielu plików źródłowych i trudno jest lokalizować je, gdy mieszają się z plikami innych programów. Plik *.cpp jest głównym nośnikiem algorytmów spisanych w języku C++. Plik *.h zwyczajowo mieści deklaracje (zapowiedzi) algorytmów w języku C++. Plik *.h jest włączany do pliku głównego *.cpp za pomocą dyrektywy KPENWFGPCYCARNKMWJ lub KPENWFGPCYCARNKMWJ . Niekiedy, szczególnie przy małych programach, pomija się plik *.h i deklaracje umieszcza bezpośrednio w pliku *.cpp.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C++. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: