Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00716 012081 21078657 na godz. na dobę w sumie
C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami - książka
C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2943-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

C++ w analizie konkretnych przykładów

Odrobinę zapomniany już język C++ wciąż ma ogromną wartość; w wielu miejscach i zastosowaniach nadal sprawdza się znakomicie. Dobry programista, student lub nauczyciel informatyki, a także każdy człowiek zainteresowany programowaniem powinien znać podstawy tego języka i umieć rozwiązywać konkretne zadania. Podobnie zresztą powinien opanować najważniejsze zagadnienia dotyczące programowania w językach Java i Turbo Pascal - i stosować je w praktyce. Trzyczęściowy zbiór, w którym zamieszczono te same lub bardzo zbliżone zadania wraz z rozwiązaniami w każdym z wyżej wymienionych języków, pozwala sprawdzić i uzupełnić wiedzę poprzez analizę podanego kodu we wszystkich tych językach.

Książka 'C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami' to jedna z trzech części zbioru zadań programistycznych, zawierająca zadania w języku C++. Znajdziesz tu ćwiczenia w zakresie komunikowania się komputera z użytkownikiem (standardowe operacje wejścia/wyjścia), wykorzystania instrukcji warunkowych oraz iteracji, używania tablic jedno i dwuwymiarowych. Kolejne zadania dotyczyć będą podprogramów, programowania obiektowego oraz zastosowania plików tekstowych. Taki układ książki ułatwi Ci przyswojenie sobie najważniejszych zagadnień z języka C++ w najlepszy możliwy sposób - na prostych, konkretnych przykładach.

Praktycznie opanuj podstawy języka C++.


Zajrzyj także do:

Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Turbo Pascal. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami

Zbiór zadań adresowany jest do maturzystów, studentów, nauczycieli informatyki oraz osób zainteresowanych programowaniem lub rozpoczynających naukę programowania w języku C++.

Uczniowie techników informatycznych mogą zbiory zadań wykorzystać do szybkiej powtórki przed egzaminem zawodowym.

W trakcie pisania tej książki Autor korzystał z tzw. aplikacji konsolowych (ang. console application) i kompilatora firmy Borland (C++).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Autor: Mirosław Kubiak ISBN: 978-83-246-2943-5 Format: 140×208, stron: 128 C++ w analizie konkretnych przykładów • Proste operacje wejścia/wyjścia • Tablice, iteracje oraz podprogramy • Programowanie obiektowe i pliki tekstowe Odrobinę zapomniany już język C++ wciąż ma ogromną wartość; w wielu miejscach i zastosowaniach nadal sprawdza się znakomicie. Dobry programista, student lub nauczyciel informatyki, a także każdy człowiek zainteresowany programowaniem powinien znać podstawy tego języka i umieć rozwiązywać konkretne zadania. Podobnie zresztą powinien opanować najważniejsze zagadnienia dotyczące programowania w językach Java i Turbo Pascal – i stosować je w praktyce. Trzyczęściowy zbiór, w którym zamieszczono te same lub bardzo zbliżone zadania wraz z rozwiązaniami w każdym z wyżej wymienionych języków, pozwala sprawdzić i uzupełnić wiedzę poprzez analizę podanego kodu we wszystkich tych językach. Książka „C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami” to jedna z trzech części zbioru zadań programistycznych, zawierająca zadania w języku C++. Znajdziesz tu ćwiczenia w zakresie komunikowania się komputera z użytkownikiem (standardowe operacje wejścia/wyjścia), wykorzystania instrukcji warunkowych oraz iteracji, używania tablic jedno- i dwuwymiarowych. Kolejne zadania dotyczyć będą podprogramów, programowania obiektowego oraz zastosowania plików tekstowych. Taki układ książki ułatwi Ci przyswojenie sobie najważniejszych zagadnień z języka C++ w najlepszy możliwy sposób – na prostych, konkretnych przykładach. • Operacje wejścia/wyjścia • Instrukcje warunkowe • Iteracje • Tablice jedno- i dwuwymiarowe • Podprogramy • Programowanie obiektowe • Pliki tekstowe Praktycznie opanuj podstawy języka C++ Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĂci Od autora Rozdziaï 1. Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia Rozdziaï 2. Podejmujemy decyzje w programie Rozdziaï 3. Rozdziaï 4. Iteracje Tablice Tablice jednowymiarowe Tablice dwuwymiarowe Rozdziaï 5. Podprogramy Rozdziaï 6. Programowanie obiektowe Rozdziaï 7. Pliki tekstowe 5 7 17 29 57 57 61 79 97 111 1 Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia W tym rozdziale zamieszczono proste zadania z przykïadowymi rozwiÈ- zaniami ilustrujÈce, w jaki sposób komputer komunikuje siÚ z uĝyt- kownikiem w jÚzyku C++. Kaĝda aplikacja powinna posiadaÊ moĝliwoĂÊ komunikowania siÚ z uĝytkownikiem. WykorzystujÈc proste przykïady, pokaĝemy, w jaki sposób program napisany w jÚzyku C++ komunikuje siÚ z nim poprzez standardowe operacje wejĂcia-wyjĂcia. Plik nagïówkowy z instrukcji #include iostream.h zawiera definicje klas1 umoĝliwiajÈcych wykonywanie operacji wejĂcia- wyjĂcia na strumieniach. Do wyprowadzania danych na ekran sïuĝy standardowy strumieñ wyjĂciowy cout, który w jÚzyku C++ domyĂlnie przypisuje ekran do standardowego urzÈdzenia wyjĂciowego systemu operacyjnego. Aby wyĂwietliÊ komunikat lub dane, trzeba do strumie- nia wyjĂciowego cout zastosowaÊ symbol podwójnego znaku mniejszo- Ăci (operacja wstawiania). Dwa znaki mniejszoĂci naleĝy wprowadziÊ z klawiatury. 1 WiÚcej informacji na temat klas czytelnik znajdzie w rozdziale 6. 8 C++. Zadania z programowania z przykïadowymi rozwiÈzaniami Do wprowadzania danych do programu sïuĝy standardowy strumieñ wejĂciowy cin oraz operator (dwa znaki wiÚkszoĂci, które równieĝ wprowadzamy z klawiatury), np. cin a;. Do formatowania strumienia wyjĂciowego bÚdziemy uĝywali flagi for- matujÈcej fixed i manipulatora setprecision(n). Flaga fixed uĝywa do liczb zmiennoprzecinkowych ustalonej kropki dziesiÚtnej, natomiast manipulator setprecision(n) ustala ich precyzjÚ na n — np. zapis cout setprecision(2); oznacza, ĝe liczby zmiennoprzecinkowe bÚdÈ wy- Ăwietlane z dokïadnoĂciÈ dwóch miejsc po kropce. Zastosowanie manipulatora setprecision(n) wymaga wïÈczenia do pro- gramu pliku nagïówkowego: #include iomanip.h Opisane powyĝej podejĂcie do operacji wejĂcia-wyjĂcia nazywa siÚ obiektowym2. Z A D A N I E 1.1 Napisz program, który oblicza pole prostokÈta. WartoĂci boków a i b wprowadzamy z klawiatury. W programie naleĝy przyjÈÊ, ĝe zmienne a i b oraz pole sÈ typu float (rzeczywistego). Przyj- mujemy format wyĂwietlania ich na ekranie z dokïadnoĂciÈ dwóch miejsc po kropce. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.1 #include iostream.h // Zadanie 1.1 #include iomanip.h #include conio.h main() { float a, b, pole; cout Program oblicza pole prostokata. endl; cout Podaj bok a. endl; cin a; cout Podaj bok b. endl; cin b; pole = a*b; 2 WiÚcej informacji na temat obiektowych operacji wejĂcia-wyjĂcia, flag i manipulatorów znajdzie czytelnik na stronach WWW poĂwiÚconych jÚzykowi programowania C++ pod adresem http://www.cplusplus.com/. Rozdziaï 1. • Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia 9 cout fixed; // flaga cout setprecision(2); // ustalenie precyzji cout Pole prostokata o boku a = a i boku b = b; cout wynosi pole . endl; getch(); // czeka na nacisniecie dowolnego klawisza } Linijka kodu float a, b, pole; umoĝliwia zadeklarowanie zmiennych a, b i pole (wszystkie zmienne w programie sÈ typu rzeczywistego float). Instrukcja cout Program oblicza pole prostokata. endl; wyĂwietla na ekranie komputera komunikat Program oblicza pole prostokata. Instrukcja cin a; czeka na wprowadzenie z klawiatury komputera liczby, która nastÚpnie zostanie przypisana zmiennej a. Pole prostokÈta zostaje obliczone w wyraĝeniu pole = a*b; Za wyĂwietlenie wartoĂci zmiennych a i b oraz pole wraz z odpo- wiednim opisem sÈ odpowiedzialne nastÚpujÈce linijki kodu: cout Pole prostokata o boku a = a i boku b = b; cout wynosi pole . endl; Flaga fixed uĝywa ustalonej kropki dziesiÚtnej dla liczb zmienno- przecinkowych. Zapis cout setprecision(2); oznacza, ĝe liczby te bÚdÈ wyĂwietlane na ekranie z dokïadnoĂciÈ dwóch miejsc po kropce. Natomiast funkcja getch(); (ang. get character — wczytaj znak) czeka na wczytanie dowolnego znaku z klawiatury (naciĂniÚcie dowolnego klawisza). Prototyp tej funkcji znajduje siÚ w pliku nagïówkowym conio.h. Instrukcja endl; (ang. end of line — koniec linii) przenosi kursor na poczÈtek nastÚp- nej linii. Komentarze w programie oznaczamy dwoma ukoĂnikami // to jest komentarz do programu 10 C++. Zadania z programowania z przykïadowymi rozwiÈzaniami SÈ one ignorowane w procesie kompilacji. Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.1. Program oblicza pole prostokata. Podaj bok a. 1 Podaj bok b. 2 Pole prostokata o boku a = 1.00 i boku b = 2.00 wynosi 2.00. Rysunek 1.1. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.1 Z A D A N I E 1.2 Napisz program, który wyĂwietla na ekranie komputera war- toĂÊ predefiniowanej staïej S = 3,14… Naleĝy przyjÈÊ format prezentowania tej staïej, oznaczanej w jÚzyku C++ jako M_PI, z dokïadnoĂciÈ piÚciu miejsc po kropce. Wskazówka Staïa M_PI znajduje siÚ w pliku nagïówkowym math.h, który poleceniem #include math.h naleĝy doïÈczyÊ do programu. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.2 #include iostream.h // Zadanie 1.2 #include iomanip.h #include math.h #include conio.h main() { cout Program wyswietla wartosc predefiniowanej stalej pi endl; cout z dokladnoscia pieciu miejsc po kropce. endl; cout pi = fixed setprecision(5) M_PI endl; getch(); // czeka na nacisniecie dowolnego klawisza } Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.2. Rozdziaï 1. • Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia 11 Program wyswietla wartosc predefiniowanej stalej pi z dokladnoscia pieciu miejsc po kropce. pi = 3.14159 Rysunek 1.2. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.2 Z A D A N I E 1.3 Napisz program, który wyĂwietla na ekranie komputera pierwiastek kwadratowy z wartoĂci predefiniowanej staïej S = 3,14... Naleĝy przyjÈÊ format wyĂwietlania tego pierwiastka z dokïadnoĂciÈ dwóch miejsc po kropce. Wskazówka Pierwiastek kwadratowy ze staïej S obliczamy, korzystajÈc z funkcji sqrt(). Funkcja ta znajduje siÚ w pliku nagïówkowym math.h. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.3 #include iostream.h // Zadanie 1.3 #include iomanip.h #include math.h #include conio.h main() { cout Program wyswietla pierwiastek kwadratowy z pi ; cout z dokladnoscia dwoch miejsc po kropce. endl; cout Sqrt(pi) = fixed setprecision(2) sqrt(M_PI) endl; getch(); // czeka na nacisniecie dowolnego klawisza } Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.3. Program wyswietla pierwiastek kwadratowy z pi z dokladnoscia dwoch miejsc po kropce. Sqrt(pi) = 1.77 Rysunek 1.3. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.3 12 Z A D A N I E 1.4 C++. Zadania z programowania z przykïadowymi rozwiÈzaniami Napisz program, który oblicza objÚtoĂÊ kuli o promieniu r. WartoĂÊ promienia wprowadzamy z klawiatury. W programie naleĝy przyjÈÊ, ĝe r jest typu float (rzeczywistego). Dla zmien- nych r oraz objetosc naleĝy przyjÈÊ format wyĂwietlania ich na ekranie z dokïadnoĂciÈ dwóch miejsc po kropce. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.4 #include iostream.h // Zadanie 1.4 #include iomanip.h #include math.h #include conio.h main() { float r, objetosc; cout Program oblicza objetosc kuli o promieniu r. endl; cout Podaj promien r. endl; cin r; objetosc = 4*M_PI*r*r*r/3; cout fixed; cout setprecision(2); cout Objetosc kuli o promieniu r = r wynosi ; cout objetosc . endl; getch(); // czeka na nacisniecie dowolnego klawisza } ObjÚtoĂÊ kuli o promieniu r oblicza linijka kodu objetosc = 4*M_PI*r*r*r/3; gdzie potÚgowanie zamieniono na mnoĝenie. Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.4. Program oblicza objetosc kuli o promieniu r. Podaj promien r. 1 Objetosc kuli o promieniu r = 1.00 wynosi 4.19. Rysunek 1.4. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.4 Z A D A N I E 1.5 Rozdziaï 1. • Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia 13 Napisz program, który oblicza wynik dzielenia caïkowitego bez reszty dla dwóch liczb caïkowitych a = 37 i b = 11. Wskazówka W jÚzyku C++ w przypadku zastosowania operatora dzielenia / dla liczb caïkowitych reszta wyniku jest pomijana3. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.5 #include iostream.h // Zadanie 1.5 #include conio.h main() { int a = 37; int b = 11; cout Program oblicza wynik dzielenia calkowitego endl; cout dla dwoch liczb calkowitych. endl; cout Dla liczb a = a i b = b endl; cout a / b = a/b . endl; getch(); // czeka na nacisniecie dowolnego klawisza } Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.5. Program oblicza wynik dzielenia calkowitego dla dwoch liczb calkowitych. Dla liczb a = 37 i b = 11 37/11 = 3. Rysunek 1.5. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.5 3 W jÚzyku Turbo Pascal naleĝy zastosowaÊ operator dzielenia caïkowitego bez reszty div. 14 Z A D A N I E 1.6 C++. Zadania z programowania z przykïadowymi rozwiÈzaniami Napisz program, który oblicza resztÚ z dzielenia caïkowitego dla dwóch liczb caïkowitych a = 37 i b = 11. Wskazówka Naleĝy zastosowaÊ operator reszty z dzielenia caïkowitego modulo, który oznaczamy w jÚzyku C++ symbolem . Operator ten umoĝliwia uzyskanie tylko reszty z dzielenia, natomiast caïkowita wartoĂÊ liczbowa jest odrzucana. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.6 #include iostream.h // Zadanie 1.6 #include conio.h main() { int a = 37; int b = 11; cout Program oblicza reszte z dzielenia calkowitego ; cout dwoch liczb calkowitych. endl; cout Dla liczb a = a i b = b endl; cout a b = a b . endl; getch(); // czeka na nacisniecie dowolnego klawisza } Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.6. Program oblicza reszte z dzielenia calkowitego dwoch liczb calkowitych. Dla liczb a = 37 i b = 11 37 11 = 4. Rysunek 1.6. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.6 Rozdziaï 1. • Proste operacje wejĂcia-wyjĂcia 15 Z A D A N I E 1.7 Napisz program, który oblicza sumÚ, róĝnicÚ, iloczyn i iloraz dla dwóch liczb x i y wprowadzanych z klawiatury. W pro- gramie przyjmujemy, ĝe liczby x i y sÈ typu float (rzeczywi- stego). Dla zmiennych x, y, suma, roznica, iloczyn i iloraz naleĝy przyjÈÊ format wyĂwietlania ich na ekranie z dokïadnoĂciÈ dwóch miejsc po kropce. Przykïadowe rozwiÈzanie — listing 1.7 #include iostream.h // Zadanie 1.7 #include iomanip.h #include conio.h main() { float x, y, suma, roznica, iloczyn, iloraz; cout Program oblicza sume, roznice, iloczyn i iloraz endl; cout dla dwoch liczb x i y wprowadzanych z klawiatury. endl; cout endl; cout Podaj x. endl; cin x; cout Podaj y. endl; cin y; suma = x+y; roznica = x-y; iloczyn = x*y; iloraz = x/y; cout fixed; cout setprecision (2); cout Dla x = x i y = y endl; cout endl; // wydruk pustej linii cout suma = suma , endl; cout roznica = roznica , endl; cout iloczyn = iloczyn , endl; cout iloraz = iloraz . ; getch(); // czeka na nacisniecie dowolnego klawisza } Rezultat dziaïania programu moĝna zobaczyÊ na rysunku 1.7. 16 C++. Zadania z programowania z przykïadowymi rozwiÈzaniami Program oblicza sume, roznice, iloczyn i iloraz dla dwoch liczb x i y wprowadzanych z klawiatury. Podaj x. 1 Podaj y. 2 Dla x = 1.00 i y = 2.00 suma = 3.00, roznica = -1.00, iloczyn = 2.00, iloraz = 0.50. Rysunek 1.7. Efekt dziaïania programu Zadanie 1.7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

C++. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: