Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 024289 23435938 na godz. na dobę w sumie
Cantico delle creature. Do słów Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu oraz tekstów Starego Testamentu na orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem instrumentów ceramicznych, chór mieszany oraz sopran i tenor solo - ebook/pdf
Cantico delle creature. Do słów Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu oraz tekstów Starego Testamentu na orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem instrumentów ceramicznych, chór mieszany oraz sopran i tenor solo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 44
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3845-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> muzyka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Przedmiotem publikacji jest partytura kompozycji „Cantico delle creature” do słów św. Franciszka z Asyżu oraz tekstów Starego Testamentu napisanej na orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem instrumentów ceramicznych, chór oraz sopran i tenor solo. Pomysł napisania utworu „Cantico delle creature” narodził się w wyniku kontaktu autora z pracownikami oraz studentami Pracowni Ceramiki Katedry Rzeźby Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego związanymi z projektem „Akademia Dźwięków Ziemi” dotyczącego badania możliwości konstruowania nietradycyjnych instrumentów muzycznych z wykorzystaniem technik ceramicznych, a którego kierownikiem jest dr hab. Małgorzata Skałuba-Krentowicz. Gliniane instrumentarium zajmuje centralne miejsce w warstwie instrumentacyjnej kompozycji, a jego związek z naturą nawiązuje do tematyki żywiołów – treści związanych ze stworzeniem opiewanym przez św. Franciszka. Ponadto przyjmuje rolę medium łączącego ducha dawnych czasów z obecnym spojrzeniem na świat dźwięków.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cantico delle creature Karol Pyka Cantico delle creature Do słów Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu oraz tekstów Starego Testamentu na orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem instrumentów ceramicznych, chór mieszany oraz sopran i tenor solo Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2019 Redaktor serii: Muzyka Bogumiła Mika Recenzent Jacek Glenc Projekt okładki: Krzysztof Skrzypek Projekt typografi czny i łamanie: Hanna Olsza Copyright © 2019 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3751-7 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3845-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 2,9. Ark. wyd. 6,0. Papier off set. kl. III, 90 g. Cena 14,90 zł (w tym VAT) Druk i oprawa Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71-063 Szczecin Pomysł napisania utworu Cantico delle creature narodził się w wyniku kontak- tu autora z pracownikami oraz studentami Pracowni Ceramiki Katedry Rzeźby In- stytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, związanymi z pro- jektem „Akademia Dźwięków Ziemi”, dotyczącym badania możliwości konstru- owania nietradycyjnych instrumentów muzycznych z wykorzystaniem technik ce- ramicznych. Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Skałuba-Krentowicz. Gliniane instrumentarium zajmuje centralne miejsce w warstwie instrumentacyj- nej kompozycji – nie tylko wyeksponowany jest swoisty charakter jego brzmienia poprzez wykorzystanie partii solowych, lecz także słychać je w ansamblach wyko- nywanych wspólnie z instrumentami profesjonalnymi. Oszczędna warstwa instru- mentacyjna utworu stwarza przestrzeń dla delikatnego brzmienia ceramicznych na- rzędzi dźwiękowych. Cantico delle creture została napisana do słów Pieśni słonecznej autorstwa św. Franciszka z Asyżu. Uznaje on wszystkie stworzenia za swoich braci i siostry, po- chodzących i stworzonych przez tego samego Boga Stworzyciela. Wszystkie stwo- rzenia, natura oraz żywioły, które wymienia św. Franciszek w Pieśni słonecznej, są przedstawione w swoim pierwotnym kształcie – jako pozbawione piętna grzechu stanowią odbicie piękna i harmonii samego Boga. Jest to pochwała Stwórcy i pięk- na jego dzieła, napisana przez uduchowionego mistyka, w którym ucichły wszel- kie konfl ikty – przez to jest zjednoczony z całym stworzeniem w oddawaniu Bogu chwały. Prócz tekstu Cantico delle creature w kompozycji zawarte zostały fragmen- ty Pisma Świętego – Psalmu 104 oraz Księgi Rodzaju. Fakt występowania w warstwie tekstowej Pieśni słonecznej pochwały dla wszel- kiego stworzenia, w tym żywiołów oraz ciał niebieskich, otwiera możliwości odda- nia poprzez język muzyki – z wykorzystaniem odpowiednich brzmień instrumen- tów ceramicznych oraz profesjonalnych – treści związanych z każdym z tych stwo- rzeń. Sam proces wytwarzania obiektów ceramicznych stanowi pewien rodzaj aktu twórczego – przy udziale wszystkich czterech żywiołów, a także wiedzy, wyobraź- ni i pracy ceramika. Z tej perspektywy Pieśń o stworzeniu jest materiałem łączącym dziedzinę muzyczną ze sztuką ceramiczną. Gliniane przedmioty dźwiękowe od zarania dziejów były i są nadal znane lu- dom wszystkich kontynentów oraz cywilizacji, co pozwala na potwierdzenie ich znaczącej roli w kształtowaniu oblicza kulturowego wszystkich zakątków świa- ta. Śmiało można stwierdzić, że stworzone w czasach prehistorycznych przedmio- 6 ty nie straciły swojego uroku ani niepowtarzalności, choć wiele epok dzieli nas od czasów, w których powstały i po raz pierwszy znalazły zastosowanie. Starożytne instrumenty muzyczne pozwalają nam „usłyszeć” przeszłość poprzez dźwięki, ja- kie wydają. Obecnie budowniczy glinianych narzędzi dźwiękowych niejednokrotnie wzorują się na formach glinianych mistrzów starożytnego rzemiosła ceramicznego, często wzbogacając je o elementy niesione przez współczesną myśl techniczną oraz własną wiedzę i wyobraźnię. Dzięki temu powstają niezwykle ciekawe formy, dzięki którym duch dawnych czasów może na nowo przemówić, przybliżając słuchaczom pierwotne siły natury. Nie da się ukryć, iż brzmienie ceramicznych instrumentów jest charakterystyczne dla tej grupy i odbiega od walorów sonorystycznych instru- mentów profesjonalnych. Jednak niesie ze sobą naturalną prostotę wyrazu, niepo- wtarzalną jakość i przywołuje na myśl skojarzenia z dawnymi obrzędami, znanymi jedynie z kart historii. Choć materiały takie jak stopy metali czy tworzywa sztucz- ne znajdują obecnie powszechne zastosowanie do budowy profesjonalnych instru- mentów muzycznych, wypalona glina z jej właściwościami przyjmuje rolę medium łączącego ducha dawnych czasów z obecnym spojrzeniem na świat dźwięków. Bogactwo płynące z szerokich możliwości brzmieniowych, które daje wypalo- na glina, a które przywołują na myśl odległe kultury i ich elementy związane z ro- dzajami instrumentów, stanowi skarbnicę możliwości oddania dzięki walorom mu- zycznym wielu aspektów sonorystycznych. Biorąc pod uwagę te czynniki, najbar- dziej odpowiednią tematyką, która pozwoli na ukazanie w możliwie szerokim za- kresie zasobu jakości brzmieniowych ceramicznego instrumentarium, byłyby tre- ści związane z żywiołami, z naturą i nadprzyrodzonymi siłami nimi rządzącymi. Utwór jest przeznaczony do wykonania przez małą symfoniczną orkiestrę, chór oraz dwoje solistów – sopran i tenor z towarzyszeniem instrumentarium ceramicz- nego, które nadaje charakter eklektyczny kompozycji, co można zauważyć w fak- turze brzmieniowej, nawiązującej do wielu kultur. Przywołuje na myśl skojarzenia z pierwotnym wyrazem wszelkiego stworzenia oraz przypomina o żywiołach, któ- rymi człowiek jest otoczony. Instrumentarium ceramiczne umiejscowione jest w partyturze zgodnie z obo- wiązującymi standardami – fl ety w miejscu instrumentów dętych drewnianych, róg wraz z instrumentami dętymi blaszanymi, natomiast perkusyjne instrumen- ty razem. Jest to związane z symfonicznym traktowaniem partii glinianych instru- mentów – nie tylko występują one w roli solistycznej, ale także w ensemblach oraz w tutti. Dodatkowo układ taki pozwala na lepszą orientację w kwestii odczytania zapisu partyturowego. Instrumentacja: 7 Flet Okaryna sopranowa/gliniany xun/gliniany fl et poprzeczny Okaryna altowa Oraryna tenorowa Okaryna barytonowa Quena gliniana Obój Klarnet B Fagot 2 Rogi F Róg gliniany 2 Trąbki B 2 Puzony Perkusja: Kotły Dzwony rurowe (gliniane bądź metalowe) Dzwonki orkiestrowe Kalimba gliniana Marimba Instrumenty perkusyjne: piatti sospesi, gliniany kocioł, darbuka gliniana, udu gli- niane, gliniane dzwonki wietrzne, gliniane grzechotki Harfa Sopran solo Tenor solo Chór mieszany (SATB) Skrzypce I Skrzypce II Altówki Wiolonczele Kontrabasy 8 Choć obecnie niekiedy wykorzystuje się jeszcze instrumenty gliniane w utwo- rach z zakresu muzyki symfonicznej, to ich udział jest niewielki – wręcz szczątko- wy. Jednak dzięki próbie wykorzystania tych instrumentów we współczesnej orkie- stracji wiele obszarów dawnego świata może znów zaistnieć, poszerzając możliwo- ści sonorystyczne orkiestry symfonicznej o nowe jakości. Jednocześnie zjawisko to odnosi się także do zapożyczeń z muzyki etno oraz folk różnych regionów świata, z których te instrumenty się wywodzą – wykorzystanie ich charakterystyki brzmie- niowej indywidualnej dla kultury, którą reprezentują, wydaje się interesujące i stwa- rza szerokie możliwości współczesnym artystom.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cantico delle creature. Do słów Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu oraz tekstów Starego Testamentu na orkiestrę symfoniczną z towarzyszeniem instrumentów ceramicznych, chór mieszany oraz sopran i tenor solo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: