Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00014 011043 24121662 na godz. na dobę w sumie
Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej - ebook/pdf
Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 126
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887146 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook (-36%), audiobook).

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowania cen transferowych, poza zwiększeniem obowiązków spółek, oznaczają także zwiększone ryzyko odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółki. Przedstawiamy poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi.

W opracowaniu przedstawiono:

• jakie powinny być zadania i cele sporządzającego dokumentację cen transferowych,

• jakie są zasady wyboru podmiotu do kontroli cen transferowych,

• jak przygotować się do kontroli związanej z cenami transferowymi,

• jakie elementy powinna zawierać dokumentacja cen transferowych.

W opracowaniu pokazujemy główne problemy związane z dokumentowaniem podatkowym transakcji, podpowiadamy ich rozwiązanie. W poradniku przedstawiono przebieg kontroli podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień przysługujących kontrolowanym. Opracowanie podaje w przystępnej i uporządkowanej formie najważniejsze dla podatników informacje w zakresie aktualnych przepisów o cenach transferowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział I Kontrola cen transferowych – zagadnienia ogólne Najprostszym sposobem i najbardziej efektywnym narzędziem jest skorzystanie z udo- Podmioty (osoby prawne i fizyczne) prowadzące działalność gospodarczą spotykają na co dzień wiele różnorodnych problemów związanych z ich aktywnością i chęcią maksymalizacji zysku. Jednocześnie nieodłącznym pragnieniem jest płacenie jak najmniejszych podatków. W tym celu wykorzystują każdą możliwość nadającą się do zrealizowania tych celów. godnień, jakie dają relacje z podmiotami powiązanymi. Elastyczność wzajemnych trans- akcji/zdarzeń wynikająca z tych powiązań stwarza naturalną okazję do skorzystania z wa- runków, jakie one stwarzają. Niestety, w wielu przypadkach pokusa osiągnięcia większych dochodów – nie w każdym przy- padku wykazywanych fiskusowi – jest tak duża, że podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że nie mają wystarczającej wiedzy do zidentyfikowania i oszacowania ryzyka, jakie wystę- puje w zakresie oceny skutków podatkowych realizacji transakcji/zdarzeń z podmiotami powiązanymi. W tym celu niezbędne jest zrozumienie natury i problematyki cen transferowych. Najlepszym sposobem i skuteczną metodą oceny zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających w tym obsza- rze, oprócz znajomości reguł prawnych, jest w sytuacjach wątpliwych postawienie pytania: Jeśli podatnik tego sam nie zrobi, to ustawodawca od 2017 roku zmusi go do zadania takiego pytania przez obowiązkowe przeprowadzenie analizy porównawczej po przekroczeniu pew- nego progu przychodów/kosztów podatnika. Jest to nowość w polskich przepisach i spełnia zastępczą rolę modelowej sytuacji oceny, czy badane ceny transferowe zostały ustalone na warunkach rynkowych. Przeważnie jedynym celem i powodem dokonania czynności między podmiotami powiąza- nymi jest możliwość osiągnięcia realnych korzyści w postaci poniesienia dużo mniejszych wydatków (kosztów), a nie chęć oszukania fiskusa. Pomimo to, przez nieznajomość reguł obowiązujących w zakresie cen transferowych, podatnik może narazić się na poważne spory Czy niezależne podmioty, w tych samych warunkach biznesowych, spełniając podobne funkcje, zachowałyby się tak samo? 7 Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej z administracją skarbową. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać paru podstawowych za- sad zawartych w niniejszym poradniku. WAŻNE! Ministerstwo Finansów dostrzega to, jak skomplikowane stały się regulacje z zakresu cen transferowych. Dlatego pod koniec stycznia 2017 r. otworzyło serwis in- ternetowy Ceny transferowe. Serwis jest częścią strony Ministerstwa Finansów finanse. mf.gov.pl. W serwisie przedstawiane są informacje na temat zmian w przepisach. Znaj- dują się tam również zmiany prawne dotyczące dokumentowania transakcji z firmami powiązanymi, informacje o porozumieniach cenowych, procedurach ich zawierania (np. o dokumentach składanych wraz z wnioskiem o porozumienie), o procedurze MAP czy dane statystyczne na temat zawartych porozumień. W serwisie są publikowa- ne komunikaty i objaśnienia kwestii, które budzą wątpliwości. 1. Zasady wyboru podmiotów do kontroli cen transferowych Przedstawione przypadki i dokonana analiza zmian prawnych powinny spowodować, że po- ruszanie się po meandrach cen transferowych stanie się mniej skomplikowane i systemo- wo ograniczy możliwość popełniania nieprawidłowości w zakresie czynności dokonywanych między podmiotami powiązanymi. Od 2017 roku ceny transferowe stały się kluczową kwestią w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym. Zadaniem administracji skarbowej jest określenie wielkości ryzyka podatkowego w zakresie zasadności (konieczności) ich kontroli. Po analizie wzajemnych zależności organ podatkowy dokonuje oceny wysokości cen trans- ferowych jako czynnika określającego wielkość ryzyka podatkowego. Fiskus bada, czy ceny te są zgodne z ponoszonym ryzykiem oraz faktycznie pełnioną funkcją/ami uzasadniającymi ich rynkowość. Podmioty muszą umieć wykazać, że dokonują właściwej identyfikacji ryzyka oraz posiadają własne mechanizmy umożliwiające dokonanie prawidłowej oceny ich wpływu na osiągnię- ty wynik finansowy. W ten sposób wykażą, że przykładają należytą wagę do cen transfero- wych i że będą gotowe do równorzędnego, pod względem merytorycznym, sporu z ad- ■■ dokonują rozliczeń straty z lat ubiegłych, ■■ wykazują niską lub malejąca rentowność, znacznie odbiegającą od średniej rentowności w ich branży, ■■ wykazują dochody zwolnione z opodatkowania, ■■ wykazują niskie dochody w relacji do zaangażowanych kapitałów, ministracją skarbową. Należy pamiętać, że do grupy podmiotów kwalifikujących się jako pierwsze do obszaru zainteresowań administracji skarbowej zaliczają się te, które: 8 Rozdział I. Kontrola cen transferowych – zagadnienia ogólne Przykładowo, w 2016 roku do kontroli cen transferowych typowane były podmioty: ■■ podlegają restrukturyzacji, ■■ są akcjonariuszami lub udziałowcami zagranicznych spółek, beneficjentami trustów i fun- dacji, wspólnikami spółek osobowych i innych podmiotów tworzonych za granicą (CFC), w celu uniknięcia podatku dochodowego w Polsce lub zapłacenia go w niższej kwocie, ■■ dokonują transakcji grupowych, ■■ nie wpłacają zaliczek na podatek dochodowy lub wpłacają je w stosunkowo niskiej kwocie, niż to wynika z charakteru (profilu) prowadzonego biznesu. Podatnicy są/staną się obiektem zainteresowania administracji skarbowej w obszarze stoso- wania cen transferowych po spełnieniu następujących warunków: 1) wystąpią powiązania (krajowe, zagraniczne) między stronami transakcji/zdarzeń/płat- ności lub stroną tych czynności są podmioty z tzw. raju podatkowego i gdy 2) podmiot powiązany wykazuje: a) stratę b) lub dochód niższy od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby powiązania nie wy- stępowały. ■■ których obroty przekroczyły 1 mld zł, ■■ wykazujące stratę, ■■ w których w wyniku analizy plików JPK stwierdzono brak porównywalności w zakresie cen transferowych – kontrole były jednostkowe i raczej medialne, ponieważ system jest dopiero wdrażany i pełne możliwości osiągnie dopiero w ciągu trzech–pięciu lat od chwili, gdy obejmie ostatnią, planowaną grupę podatników. Zakres kontroli cen transferowych obejmował m.in.: ■■ udostępnianie wartości niematerialnych, ■■ transakcje finansowe, ■■ usługi doradcze, ■■ usługi zarządcze, ■■ restrukturyzację działalności w grupie. Organy podatkowe zwracają uwagę na przypadki ustalania przez podmioty powiązane wa- runków transakcji w taki sposób, aby nie wykazywać dochodów albo maksymalnie je obni- żać, np.: ■■ transakcja sprzedaży udziałów w łańcuchu podmiotów powiązanych powoduje sztuczne podwyższenie ich wartości do wartości rynkowej. Cel takiej transakcji to uniknięcie po- wstania dochodu; ■■ jednorazowa umowa o wielkiej wartości zawarta z większościowym udziałowcem w za- kresie przyszłych przepływów finansowych. Faktycznym celem tej umowy jest zapewnie- nie jednej stronie umowy (zagranicznej spółce matce) udziału w zyskach ze sprzedaży ak- cji innej spółki, a drugiej stronie powstanie straty podatkowej; ■■ opłata licencyjna znacznie przewyższa warunki rynkowe na rzecz zagranicznego licencjo- dawcy; ■■ funkcje ryzyk, zostały nieprawidłowo przyporządkowane między centralą i jej polskim od- działem. Powodują one nierynkowy podział kosztów i zysków; 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: