Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 002983 21513763 na godz. na dobę w sumie
Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej - ebook/pdf
Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-378-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Nowe wydanie opracowania uwzględnia zmiany w przepisach dotyczące dokumentacji podatkowych wprowadzone w trakcie 2018 r. Dodano także aktualne stanowiska Ministerstwa Finansów dotyczące obowiązków podatników w zakresie cen transferowych.
W nowym, rozszerzonym wydaniu przedstawiamy:
• jakie powinny być zadania i cele sporządzającego dokumentację cen transferowych;
• jakie są zasady wyboru podmiotu do kontroli cen transferowych;
• jak przygotować się do kontroli związanej z cenami transferowymi;
• jakie elementy powinna zawierać dokumentacja cen transferowych;
• jak postępować w przypadku kontroli dokumentacji.
Dodatkowo Autor rozszerzył zakres informacji dotyczących elementów dokumentacji podatkowych, na które należy zwrócić uwagę, przygotowując się do kontroli podatkowej. Opracowanie zawiera także przykłady, wzory pism, wyciągi z przepisów i aktualne druki deklaracji.
Książka „Ceny transferowe: Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej” to unikalna i wartościowa pozycja na rynku podatkowych publikacji specjalistycznych. Atutem publikacji jest to, że Autor – wieloletni pracownik organów administracji skarbowej – zajmował się między innymi nadzorem nad postępowaniami kontrolnymi w zakresie cen transferowych. Dzięki temu mógł przedstawić Czytelnikom, w jaki sposób organy administracji skarbowej wyznaczają podatników, u których przeprowadzona będzie kontrola transakcji. Z publikacji Czytelnik dowie się zatem, niejako z pierwszej ręki, kiedy może spotkać się z ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych.
Podstawową zaletą publikacji jest przystępne przedstawienie tego, kto i kiedy musi liczyć się z tym, że zostanie u niego przeprowadzona kontrola dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi. Książka uwzględnia wprowadzone przez ustawodawcę w trakcie 2018 r. zmiany w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowania cen transferowych

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział I Kontrola cen transferowych – zagadnienia ogólne sobem i najbardziej efektywnym narzędziem jest skorzystanie z udogodnień, jakie dają Podmioty (osoby prawne i fizyczne) prowadzące działalność gospodarczą spotykają na co dzień wiele różnorodnych problemów związanych z ich aktywnością i chęcią maksymalizacji zysku. Jednocześnie nieodłącznym pragnieniem jest płacenie jak najmniejszych podatków. W tym celu wykorzystują każdą możliwość nadającą się do zrealizowania tych celów. Najprostszym spo- relacje z podmiotami powiązanymi. Elastyczność wzajemnych transakcji/zdarzeń wynikają- ca z tych powiązań kreuje naturalną okazję do skorzystania z warunków, jakie one stwarzają. Niestety, w wielu przypadkach pokusa osiągnięcia większych dochodów – nie w każdym przy- padku wykazywanych fiskusowi – jest tak duża, że podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że nie mają wystarczającej wiedzy do zidentyfikowania i oszacowania ryzyka, jakie wystę- puje w zakresie oceny skutków podatkowych realizacji transakcji/zdarzeń z podmiotami powiązanymi. W tym celu niezbędne jest zrozumienie natury i problematyki cen transferowych. Najlepszym sposobem i skuteczną metodą oceny zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających w tym obsza- rze, oprócz znajomości reguł prawnych, jest w sytuacjach wątpliwych postawienie pytania: Jeśli podatnik tego sam nie zrobi, to ustawodawca od 2017 roku zmusił go do zadania takiego pytania przez obowiązkowe przeprowadzenie analizy porównawczej po przekroczeniu pew- nego progu przychodów/kosztów podatnika. Ma to pozwolić na zastępczą rolę modelowej sytuacji oceny, czy badane ceny transferowe zostały ustalone na warunkach rynkowych. Przeważnie jedynym celem i powodem dokonania czynności między podmiotami powiąza- nymi jest możliwość osiągnięcia realnych korzyści w postaci poniesienia dużo mniejszych wydatków (kosztów), a nie chęć oszukania fiskusa. Pomimo to, przez nieznajomość reguł obowiązujących w zakresie cen transferowych, podatnik może narazić się na poważne spory z administracją skarbową. Aby temu zapobiec, należy przestrzegać paru podstawowych za- sad zawartych w niniejszym poradniku. Czy niezależne podmioty, w tych samych warunkach biznesowych, spełniając podobne funkcje, zachowałyby się tak samo? 9 Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej WAŻNE! Ministerstwo Finansów dostrzega to, jak skomplikowane stały się regulacje z zakresu cen transferowych. Dlatego otworzyło serwis internetowy Ceny transferowe. Serwis jest częścią strony Ministerstwa Finansów finanse.mf.gov.pl. W serwisie przed- stawiane są informacje na temat zmian w przepisach. Znajdują się tam również zmia- ny prawne dotyczące dokumentowania transakcji z firmami powiązanymi, informacje o porozumieniach cenowych, procedurach ich zawierania (np. o dokumentach skła- danych wraz z wnioskiem o porozumienie), o procedurze MAP czy dane statystyczne na temat zawartych porozumień. W serwisie są publikowane komunikaty i objaśnienia kwestii, które budzą wątpliwości. 1. Zasady wyboru podmiotów do kontroli cen transferowych Przedstawione przypadki i dokonana analiza zmian prawnych powinny spowodować, że po- ruszanie się po meandrach cen transferowych stanie się mniej skomplikowane i systemo- wo ograniczy możliwość popełniania nieprawidłowości w zakresie czynności dokonywanych między podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe są kluczową kwestią w obszarze zarządzania ryzykiem podatkowym. Zadaniem administracji skarbowej jest określenie wielkości ryzyka podatkowego w zakresie zasadności (konieczności) ich kontroli. Po analizie wzajemnych zależności organ podatkowy dokonuje oceny wysokości cen trans- ferowych jako czynnika określającego wielkość ryzyka podatkowego. Fiskus bada, czy ceny te są zgodne z ponoszonym ryzykiem oraz faktycznie pełnioną funkcją/ami uzasadniającymi ich rynkowość. Podmioty muszą umieć wykazać, że dokonują właściwej identyfikacji ryzyka oraz posiadają własne mechanizmy umożliwiające dokonanie prawidłowej oceny ich wpływu na osiągnię- ty wynik finansowy. W ten sposób wykażą, że przykładają należytą wagę do cen transfero- wych i że będą gotowe do równorzędnego, pod względem merytorycznym, sporu z ad- ■■ dokonują rozliczeń straty z lat ubiegłych, ■■ wykazują niską lub malejąca rentowność, znacznie odbiegającą od średniej rentowności w ich branży, ■■ wykazują dochody zwolnione z opodatkowania, ■■ wykazują niskie dochody w relacji do zaangażowanych kapitałów, ■■ podlegają restrukturyzacji, ■■ są akcjonariuszami lub udziałowcami zagranicznych spółek, beneficjentami trustów i fun- dacji, wspólnikami spółek osobowych i innych podmiotów tworzonych za granicą (CFC), w celu uniknięcia podatku dochodowego w Polsce lub zapłacenia go w niższej kwocie, ministracją skarbową. Należy pamiętać, że do grupy podmiotów kwalifikujących się jako pierwsze do obszaru zainteresowań administracji skarbowej zaliczają się te, które: 10 Rozdział I. Kontrola cen transferowych – zagadnienia ogólne Przykładowo, w 2016 roku do kontroli cen transferowych typowane były podmioty: ■■ dokonują transakcji grupowych, ■■ nie wpłacają zaliczek na podatek dochodowy lub wpłacają je w stosunkowo niskiej kwocie, niż to wynika z charakteru (profilu) prowadzonego biznesu. Podatnicy są/staną się obiektem zainteresowania administracji skarbowej w obszarze stoso- wania cen transferowych po spełnieniu następujących warunków: 1) wystąpią powiązania (krajowe, zagraniczne) między stronami transakcji/zdarzeń/płat- ności lub stroną tych czynności są podmioty z tzw. raju podatkowego i gdy 2) podmiot powiązany wykazuje: a) stratę b) lub dochód niższy od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby powiązania nie wy- stępowały. ■■ których obroty przekroczyły 1 mld zł, ■■ wykazujące stratę, ■■ w których w wyniku analizy plików JPK stwierdzono brak porównywalności w zakresie cen transferowych – kontrole były jednostkowe i raczej medialne, ponieważ system jest dopiero wdrażany i pełne możliwości osiągnie dopiero w ciągu trzech–pięciu lat od chwili, gdy obejmie ostatnią, planowaną grupę podatników. Zakres kontroli cen transferowych obejmował m.in.: ■■ udostępnianie wartości niematerialnych, ■■ transakcje finansowe, ■■ usługi doradcze, ■■ usługi zarządcze, ■■ restrukturyzację działalności w grupie. Organy podatkowe zwracają uwagę na przypadki ustalania przez podmioty powiązane wa- runków transakcji w taki sposób, aby nie wykazywać dochodów albo maksymalnie je obni- żać, np.: ■■ transakcja sprzedaży udziałów w łańcuchu podmiotów powiązanych powoduje sztuczne podwyższenie ich wartości do wartości rynkowej. Cel takiej transakcji to uniknięcie po- wstania dochodu; ■■ jednorazowa umowa o wielkiej wartości zawarta z większościowym udziałowcem w za- kresie przyszłych przepływów finansowych. Faktycznym celem tej umowy jest zapewnie- nie jednej stronie umowy (zagranicznej spółce matce) udziału w zyskach ze sprzedaży ak- cji innej spółki, a drugiej stronie powstanie straty podatkowej; ■■ opłata licencyjna znacznie przewyższa warunki rynkowe na rzecz zagranicznego licencjo- dawcy; ■■ funkcje ryzyk zostały nieprawidłowo przyporządkowane między centralą i jej polskim od- działem. Powodują one nierynkowy podział kosztów i zysków; ■■ pożyczki i gwarancje udzielone przez podmioty powiązane na warunkach nierynkowych – bez wynagrodzenia (odsetek) i z okresem spłaty na kilkanaście lat; ■■ odsprzedaż prawa majątkowego w postaci ekonomicznej własności znaku towaro- wego. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: