Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 002460 20851502 na godz. na dobę w sumie
Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B - ebook/pdf
Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-575-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> raporty i analizy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Złożoność i zmienność mikro- i makrootoczenia to kluczowe czynniki, które coraz częściej wymuszają stosowanie innych niż typowe nośników informacji w komunikacji na rynku B2B. W praktyce gospodarczej zarówno produktowe, jak i systemowe certyfikaty w sposób wiarygodny stanowią o jakości oferty, a także coraz częściej są integralnym elementem strategii rozwoju współczesnych podmiotów przemysłowych. Prezentowana monografia jest ciekawym i kompleksowym studium literaturowo-badawczym, w którym na podstawie pogłębionej analizy światowej literatury przedmiotu oraz wyników badań empirycznych wykazano istotną rolę certyfikatów w kontekście zachodzących dwustronnych procesów przepływu szeroko rozumianej informacji i w ramach budowania relacji w łańcuchach dostaw. Ponadto w książce poddano analizie aktualne dane z zakresu globalnej certyfikacji oraz wyznaczono kierunki jej dalszego rozwoju.

 

Ze względu na wysokie walory merytoryczne, poznawcze i aplikacyjne publikacja stanowi cenną pozycję, która może zainteresować pracowników naukowych, doktorantów, studentów kierunków ekonomicznych i technicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, jak również menedżerów i specjalistów z zakresu praktyki gospodarczej zajmujących się problematyką jakości, a w szczególności certyfikacji, na rynku B2B.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Wronka – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Magdalena Ankiel REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Hanna Opala SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com © Copyright by Anna Wronka, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07911.17.0.M Ark. 16,0; ark. druk. 16,5 ISBN 978-83-8088-574-5 e-ISBN 978-83-8088-575-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Rodzicom Spis treści Wstęp Rozdział 1 Jakość produktów i jej znaczenie na rynku 1.1. Ewolucja pojęcia jakości i próby jej definicji 1.1.1. Geneza problematyki jakości 1.1.2. Istota współczesnego rozumienia pojęcia jakości 1.2. Czynniki wpływające na jakość produktów 1.2.1. Cechy jakościowe produktu 1.2.2. Koncepcja struktury produktu – próba umiejscowienia cech jakościowych 1.2.3. Jakość usług i czynniki ją tworzące 1.2.4. Proces postrzegania jakości wyrobów i usług 1.3. Jakość jako wyróżnik konkurencyjności 1.3.1. Pojęcie konkurencyjności 1.3.2. Strategie konkurowania 1.3.3. Konkurowanie jakością Rozdział 2 Wyróżniki komunikacji rynkowej 2.1. Istota komunikacji 2.1.1. Pojęcie komunikacji 2.1.2. Modele komunikacji 2.1.3. Procesowo-znaczeniowy wymiar komunikacji 2.2. Komunikacja rynkowa 2.2.1. Proces komunikacji rynkowej 2.2.2. Etapy budowania strategii komunikacji rynkowej 2.3. Źródła informacji o jakości w procesie komunikacji na rynku B2B 2.3.1. Charakterystyka rynku B2B 2.3.2. Proces zakupu dóbr przemysłowych 2.3.3. Nośniki komunikacji na rynku B2B 9 13 13 13 18 22 22 24 27 30 36 36 37 45 53 53 53 55 61 65 65 67 74 74 75 80 Rozdział 3 Certyfikaty systemowe i produktowe jako szczególny rodzaj znaków w komunikacji rynkowej 3.1. Uwarunkowania normatywne jakości i certyfikacji w Polsce 3.1.1. Ocena zgodności – dyrektywy nowego podejścia 3.1.2. Ustawodawstwo krajowe z zakresu zarządzania jakością 3.2. Certyfikaty produktowe jako nośniki informacji o jakości wyrobu na rynku B2B 3.2.1. Założenia certyfikacji produktów 3.2.2. Modele certyfikacji produktów 3.2.3. Oznaczenie CE jako przykład obligatoryjnego certyfikatu produktowego 3.2.4. Dobrowolne certyfikaty produktowe i ich znaczenie w procesie komunikacji na rynku B2B 3.2.5. Marka jako nośnik informacji o jakości 3.3. Certyfikaty systemów zarządzania jako nośniki informacji o jakości na rynku B2B 3.3.1. Normatywne założenia systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 3.3.2. Procedura certyfikacji systemowej 3.3.3. Kierunki rozwoju certyfikacji systemów w Polsce i na świecie 3.4. Znaczenie certyfikatów w relacjach z dostawcami 3.4.1. Założenia marketingu relacyjnego 3.4.2. Relacje z dostawcami w ramach łańcucha dostaw 3.4.3. Znaczenie jakości w procesie zakupu dobra przemysłowego Rozdział 4 Studia przypadków 4.1. Studium przypadku A 4.2. Studium przypadku B 4.3. Studium przypadku C 4.4. Studium przypadku D 4.5. Studium przypadku E 4.6. Studium przypadku F 4.7. Studium przypadku G 4.8. Studium przypadku H 4.9. Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań – studia przypadków Rozdział 5 Modelowa propozycja komunikacji jakości oferty na rynku B2B Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków Spis wykresów 89 89 90 93 102 104 105 109 114 129 134 134 142 147 182 182 184 193 201 201 204 207 209 213 216 218 221 223 229 235 239 259 261 263 Wstęp Współczesna gospodarka nie może prawidłowo funkcjonować bez skutecz- nej komunikacji, która stanowi obecnie kluczowy element strategii większo- ści przedsiębiorstw. Szczególną wagę przypisuje się procesom komunikacji na złożonym i wymagającym rynku B2B, gdzie umiejętność dostosowania się do potrzeb i oczekiwań klientów przemysłowych jest warunkiem sine qua non funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W literaturze przedmiotu1 coraz częściej rozpatruje się rolę komunikacji na gruncie koncepcji marketingu relacji. Wynika to z faktu, że poza rolą perswazyjną (nakłaniającą do zakupu) służy ona również skutecznemu informowaniu i reagowania na potrzeby interesariuszy fir- my. Dobór użytych narzędzi komunikacji znacznie determinuje poziom zaufa- nia pomiędzy partnerami rynkowymi. Stanowi to przyczynek do długofalowych relacji, umożliwiających obniżenie kosztów prowadzonej działalności, zmniej- szenie ryzyka podejmowanych decyzji oraz umocnienie przewagi konkurencyj- nej2. Wobec tak istotnych konsekwencji przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po inne niż typowe dla marketingu-mix instrumenty informacyjne. Na rynku B2B większość komunikatów nadawanych przez podmioty gospodar- cze dotyczy szeroko rozumianej jakości oferty. Coraz powszechniej wykorzystywa- nym w tym zakresie nośnikiem informacji są certyfikaty, zarówno produktowe, jak i systemowe. Stanowią one wiarygodne i rozpoznawalne poświadczenie spełnienia określonych wymagań, będących podstawą certyfikacji. Uzyskane certyfikaty syste- 1 2 Przykładowo: J. Mohr, R. Spekman, Characteristics of Partnership Success: Partnership Attri- butes, Communication Behaviour and Conflict Resolution Techniques, „Strategic Management Journal” 1990, vol. 15(4), s.  135; P.H. Andresen, Relationship Development and Marketing Communication: An Integrated Model, „Journal of Business and Industrial Marketing” 2001, vol. 16(3), s. 168; Ch. Gronroos, From Marketing Mix to Relationship Marketing-Towards a Para- digm Shift in Marketing, „Management Decision” 1994, vol. 32(2), s. 4; P. Kwiatek, G. Leszczyński, M. Zieliński, Komunikacja w relacjach business-to-business, Advertiva, Poznań 2009, s. 19. R.D. Jewell, Establishing Effective Repositioning Communications in Competitive Marketplace, „Journal of Marketing Communications” 2007, vol. 13 (4), s. 231. 10 Wstęp mowe są przede wszystkim niezależnym potwierdzeniem prawidłowej implemen- tacji wymagań międzynarodowych standardów zarządzania. Z kolei certyfikaty produktowe dokumentują wyróżniające się cechy i funkcje wyrobów. Narastające zainteresowanie firm dobrowolną certyfikacją jest widoczne zarówno na świecie, jak i w Polsce. Globalizacja procesów przepływu towarów i usług znacząco sprzyja za- potrzebowaniu na rzetelne certyfikaty, świadczące o wdrożeniu ustandaryzowanych reguł technicznych, rozwiązań organizacyjnych czy procesów produkcyjnych. Powyższe przesłanki oraz fakt, że większość dostępnych opracowań z zakresu komunikacji rynkowej odnosi się przede wszystkim do rynku dóbr i usług kon- sumpcyjnych (B2C), stały się motywem podjęcia i zweryfikowania w niniejszej monografii tematyki znaczenia certyfikatów jako źródeł informacji o jakości tech- nicznej na rynku B2B. Powyżej określony cel główny pracy został rozwinięty poprzez cele szczegóło- we, które obejmują: 1. Określenie roli certyfikatów produktowych i systemowych w komunikacji rynkowej. 2. Scharakteryzowanie postaw firm wobec certyfikacji jako instrumentu kształtowania konkurencyjności podmiotów gospodarczych. 3. Identyfikację nośników komunikacji, poprzez które przedsiębiorstwa informują o oferowanej przez nich jakości technicznej. 4. Określenie postrzeganej przez dostawców roli certyfikatów produktowych i syste- mowych w kształtowaniu wyobrażenia nabywców o jakości technicznej wyrobu. 5. Określenie roli certyfikatów produktowych i systemowych, postrzeganych przez na- bywców przy ocenie jakości technicznej wyrobu dostawcy. Struktura pracy jest konsekwencją realizacji głównego celu oraz celów szczegó- łowych. Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Pierwszy rozdział zawiera analizę ewolucji pojęcia jakości oraz opisuje jakość produktów i czynniki ją tworzące, ze szczególnym uwzględnieniem procesów po- strzegania jakości dóbr i usług. Ponadto w rozdziale tym podjęto rozważania doty- czące roli jakości w strategiach konkurowania przedsiębiorstw. W rozdziale drugim przedstawiono istotę komunikacji, podstawowe pojęcia i modele procesowo-znaczeniowego wymiaru komunikacji. Ponadto scharaktery- zowano procesy komunikacji rynkowej i zdefiniowano poszczególne etapy budo- wania strategii komunikacji przedsiębiorstw z otoczeniem. Następnie zamieszczo- no charakterystykę procesów nabywczych na rynku B2B oraz wskazano główne nośniki informacji o oferowanej na tym rynku jakości. Kolejny rozdział został poświęcony określeniu znaczenia certyfikatów w pro- cesach komunikacji jako nośników informacji o oferowanej jakości. Przedstawio- no w nim obowiązujące aspekty prawne związane z problematyką oceny jakości i certyfikacji produktów i systemów, a następnie scharakteryzowano ich funkcje komunikacyjne. W rozdziale tym podjęto również analizę znaczenia certyfikatów w budowaniu i doskonaleniu relacji z dostawcami na rynku B2B oraz wskazano kierunki rozwoju certyfikacji systemów w Polsce i na świecie. Wstęp 11 W rozdziale czwartym zawarto część empiryczną pracy, w ramach której za- prezentowano wyniki wybranych studiów przypadku z zakresu analizy przesłanek i korzyści z podjętej przez firmy certyfikacji oraz określono rolę certyfikatów w re- lacjach z dostawcami. W ramach podsumowania części teoretycznej i badawczej w rozdziale 5 opra- cowano modelową propozycję procesu komunikacji, dotyczącej jakości oferty na rynku B2B. W zakończeniu nawiązano do stopnia realizacji postawionych w pracy celów. Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano syntetyczne wnioski po- znawcze oraz zamieszczono propozycje dalszych badań w obszarze znaczenia cer- tyfikatów produktowych i systemowych w działaniach przedsiębiorstw funkcjonu- jących na rynku B2B. Monografia, oprócz rozważań teoretycznych, prezentuje wyniki jakościowych badań empirycznych, otrzymane na podstawie weryfikacji zarówno źródeł wtór- nych, takich jak międzynarodowe raporty i dane jednostek certyfikacyjnych, jak i pierwotnych, w tym głównie informacji uzyskanych przez autorkę w trakcie wy- wiadów prowadzonych w 2011 r., zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rozdział 1 Jakość produktów i jej znaczenie na rynku 1. rozdział 1.1. Ewolucja pojęcia jakości i próby jej definicji Jakość jest coraz częściej kluczowym czynnikiem w procesie decyzyjnym, zarówno na rynku nabywców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jednakże różnorod- ność perspektyw1, z których jest ona postrzegana oraz stosunkowo wysoki stopień subiektywności pojęcia doprowadziły do powstania na przestrzeni dziejów wielu definicji jakości, zorientowanych na różne kryteria. Złożoność zagadnienia jakości oraz specyfika pojęcia należącego do grupy tzw. pojęć pierwotnych, czyli niedefiniowalnych, których sens wynika stricte z okre- ślonego kontekstu, sprawia, że wypracowanie jednoznacznej definicji jest niezwy- kle trudne. Jednakże na potrzeby niniejszej monografii podjęto się próby zapropo- nowania definicji, która w pełni precyzowałaby interdyscyplinarność tego terminu oraz kontekst, w jakim użyto go w pracy. 1.1.1. Geneza problematyki jakości Geneza problematyki jakości sięga czasów starożytnych, toteż analiza ewolucji tego pojęcia wydaje się być interesująca i ważna dla zrozumienia jego istoty. Szybko postępujący rozwój naukowo-techniczny dał początek dziedzinie, okre- ślanej współcześnie mianem zarządzania jakością. Opracowaniem podstawowych pojęć z tego zakresu zajęli się już starożytni filozofowie. 1 Przykładowo Katarzyna Szczepańska wyróżnia następujące perspektywy jakości: inżynie- rii, działań, zarządzania strategicznego, marketingową, finansowo-ekonomiczną, zasobów ludzkich oraz kultury organizacyjnej. Szerzej: K. Szczepańska, Kompleksowe zarządzanie ja- kością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, s. 24. 14 Jakość produktów i jej znaczenie na rynku Pojęcie jakości po raz pierwszy zostało użyte przez Platona (427–347 p.n.e.) jako greckie poiotes. Ten twórca systemu filozoficznego zwanego idealizmem obiektywnym uznawał świat rzeczywisty za niedoskonałe odzwierciedlenie real- nie istniejących idei. Dlatego wyłącznie ilościowa (wymierna) charakterystyka nie była wystarczająca, stąd jakość stała się niezbędną kategorią ilustrująca tzw. byt rzeczywisty. Platon w swych licznych rozważaniach dotyczących istoty poznania używał tego pojęcia dla oznaczenia cechy rzeczy. Stwierdził on, że jakość, podob- nie jak piękno, jest tzw. sądem wartościującym, wyrażonym przez użytkownika. Zatem jeżeli nie ma użytkownika, to nie ma takiego sądu2. Jakość była przez Plato- na utożsamiana ze stopniem doskonałości danego dobra, określanym indywidual- nie przez poszczególnych użytkowników dóbr materialnych oraz niematerialnych w zależności od ich subiektywnych odczuć i doświadczeń. Rozważania te kontynuował w swoich słynnych dziełach Kategorie oraz Metafi- zyka uczeń Platona – Arystoteles (384–322 p.n.e.). Jakość rozpatrywał on w dwóch ujęciach: metafizycznym (Metafizyka) oraz ontologicznym (Kategorie). Ujęcie metafizyczne3 wskazuje trzy znaczenia jakości. Po pierwsze pod poję- ciem tym Arystoteles rozumiał różnicę istoty (przykładowo: człowiek jest według niego zwierzęciem o pewnej jakości, ponieważ jest dwunożny, a koń jest takim, ponieważ jest czworonożny). Takie rozumienie nie odnosiło się do tzw. rzeczy ru- chomych ani poruszających się, które obejmowała druga interpretacja jakości we- dług Arystotelesa. Jakość pojmował on jako własność substancji w ruchu. Częścią tych odmian była na przykład cnota, zgodnie z nauką Arystotelesa ujawniająca różnice ruchu bądź działania, według których rzeczy w ruchu działają lub doznają złego lub dobrego. To, co może być poruszone, jest dobre, zaś to, co może to czynić albo działać w inny sposób, jest złe. Dobro i zło oznaczają w tym kontekście jakość, zwłaszcza u tych istot żywych, które mają wolną wolę. Zaś jakość w odniesieniu do nieruchomych obiektów matematycznych jest wszystkim tym, „co istnieje w licz- bie poza ilością”4. W ujęciu ontologicznym5 Arystoteles włączył jakość do dziesięciu podstawo- wych pojęć służących do opisu rzeczy i zjawisk związanych z procesem poznania, obok takich kategorii filozoficznych jak: ilość, relacja, substancja, miejsce, czas, położenie, dyspozycja, czynność czy proces. Ogólnie jakością nazywa on w Kategoriach6 to, na mocy czego rzeczy są w pe- wien sposób określane. W ramach takiego rozumienia pojęcia można wyróżnić 2 3 4 Szerzej: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1, PWN, Warszawa 2007, s. 94. Arystoteles, Metafizyka, PWN, Warszawa 1984, s. 130. A. Nieścior, Bieguny pojęcia jakości – Arystoteles i ujęcie procesowe, „Problemy Jakości” 2000, nr 3, s. 2. 5 Ontologia – dział filozofii zajmujący się ogólną teorią bytu oraz charakterem i strukturą rze- czywistości, szerzej: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN, Warszawa 1980, s. 528. Arystoteles, Kategorie, PWN, Warszawa 2003, s. 48. 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: