Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00075 005238 22562707 na godz. na dobę w sumie
Chrześcijaństwo wśród religii świata - ebook/pdf
Chrześcijaństwo wśród religii świata - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 568
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788380903227 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook (-11%), audiobook).
Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009) Księga upamiętnia postać i dorobek Księdza Profesora Tadeusza Dajczera wybitnego kapłana, teologa, religioznawcy, założyciela Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Składają się na nią artykuły naukowe przygotowane przez autorów z UKSW oraz innych ośrodków akademickich w Polsce, a także wybrane wspomnienia osób, dla których spotkanie z Księdzem Profesorem i jego dziełami było inspiracją w poszukiwaniach duchowych i naukowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Od Redakcji .................................................................................................. Editorial ......................................................................................................... Słowo wstępne JE dr. hab. Rafała Markowskiego, Biskupa Pomocniczego Warszawskiego ......................................................................................... Słowo wstępne ks. dr. hab. Macieja Bały, prof. UKSW, Prorektora ............. Słowo wstępne ks. prof. dr. hab. Piotra Tomasika, Dziekana Wydziału Teo- logicznego UKSW .................................................................................... Słowo wstępne ks. prof. dr. hab. Jana Krokosa, Prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW ............................................................. Biogram ks. prof. dr. hab. Tadeusza Dajczera .............................................. Biography note about Rev. Prof. Tadeusz Dajczer ....................................... Kalendarium życia i działalności ................................................................. Bibliografia ks. prof. dr. hab. Tadeusza Dajczera ......................................... Bibliografia podmiotowa ........................................................................ Bibliografia przedmiotowa ..................................................................... Wykaz prac magisterskich powstałych w Akademii Teologii Katolickiej pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Dajczera ................................... CZĘŚĆ I: ARTYKUŁY Wokół myśli i pism ks. prof. dr. hab. Tadeusza Dajczera Ks. Tadeusz Dajczer, Autoreferat o zainteresowaniach i działalności na- ukowo-badawczej i dydaktyczno-wychowawczej ...................................... Eugeniusz Sakowicz, Księdza profesora Tadeusza Dajczera rozumie- nie teologii religii ........................................................................................ 15 19 23 25 27 29 33 37 41 43 43 51 55 63 67 2017 - Księga pamiątkowa - Dajczer - Chrześcijaństwo wśród religii świata 2.indd 7 05.07.2017 07:42:19 8 Spis treści Bp Rafał Markowski, Księdza prof. Tadeusza Dajczera strukturalna defi- nicja religii .................................................................................................. Ks. Leonard Fic, Chrześcijaństwo w myśli ks. prof. Tadeusza Dajczera Zofia Sokolewicz, Jedność świata Indian kalifornijskich. Przełamywa- nie stereotypów w myśleniu o wierzeniach religijnych tak zwanych lu- dów pierwotnych ......................................................................................... Wanda Zagórska, Współczesne zachowania quasi-mityczne. Aplikacja fe- nomenologii religii ks. prof. Tadeusza Dajczera do psychologii antropolo- gicznej ......................................................................................................... O. Paweł Mazanka CSsR, Metafizyka relacji w pismach ks. prof. Tadeusza Dajczera ...................................................................................................... Ks. Bolesław Szewc, Metoda i język pism duchowych ks. prof. Tade- usza Dajczera .............................................................................................. Religioznawstwo i misjologia O. Ashenafi Yonas Abebe IMC, Rozwiązywanie konfliktów i utrzymywa- nie pokoju w wieloetnicznej, wielokulturowej i wieloreligijnej Etiopii ..... O. Radosław Broniek OP, „Inicjacyjne” badanie religii w ujęciu Mircei Eliadego ...................................................................................................... S. Anna Miśkowiec FMM, Obrazy makro- i mikrokosmiczne świata Inków .......................................................................................................... Patrycja Halina Staniszewska-Pobikrowska, Obrzędowość ślubu wiet- namskiego ................................................................................................... Paweł Szuppe, Ogólna charakterystyka wybranych komponentów w tra- dycyjnych religiach afrykańskich ............................................................... Magdalena Rzym, Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami Indii. Teolo- gia Bede Griffithsa ...................................................................................... Ks. Andrzej Wańka, O wierze i wierze kościelnej ................................... Teologia i prawo, filozofia, psychologia i pedagogika Ks. Wojciech Góralski, Kult Eucharystii w listach pasterskich, orędziach i rozporządzeniach bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego ............... Ks. Dariusz Kurzydło, Wychowanie do postawy kontemplacyjnej ........ Ks. Ireneusz Mroczkowski, Moralno-duchowe implikacje Wielkiej Po- kuty Polaków .............................................................................................. 81 99 111 121 141 157 171 183 201 229 241 253 265 285 297 311 2017 - Księga pamiątkowa - Dajczer - Chrześcijaństwo wśród religii świata 2.indd 8 05.07.2017 07:42:19 Spis treści Paweł Sokołowski, Postmodernistyczny papież? .................................... Ks. Przemysław Kaczkowski, Wiara poszukująca zrozumienia w filozofii Edyty Stein .................................................................................................. Maciej Papierski, Wierność obietnicy fundamentem bycia osobowego we- dług Paula Ricoeura .................................................................................... Czesław Walesa, Małgorzata Tatala, Elżbieta Rydz, Podejście dwu- podmiotowe w kształtowaniu religijności małego dziecka ........................ Zofia Konaszkiewicz, Szkoła muzyczna jako szansa rozwojowa dla dzie- ci i młodzieży .............................................................................................. CZĘŚĆ II: ZASTOSOWANIA DZIEŁ KS. PROF. DR. HAB. TADEUSZA DAJCZERA W FORMACJI DUCHOWEJ 9 321 341 357 367 381 403 411 Hans Georg Müller, Pfarrer, Die eucharistische Spiritualität von Prof. Tadeusz Dajczer und die geistliche Erneuerung in der Pfarrei ................... Ks. Hans Georg Müller, Proboszcz, Duchowość eucharystyczna ks. prof. Tadeusza Dajczera i odnowa duchowa w parafii ........................................ Teksty prowadzące wprost do kontaktu z Bogiem. Wywiad z s. dr Czesławą Teresą Wójcik USJK................................................................. 419 CZĘŚĆ III: WSPOMNIENIA Propter amorem scientiam. Wywiad z ks. Witoldem Broniewskim ............. 427 Zaangażowanie i pracowitość pomimo cierpienia. Wywiad z ks. dr. Alek- sandrem Chyckim ..................................................................................... 433 Widzenie wiary. Wywiad z ks. dr. hab. Leonardem Ficem, prof. UKSW .... 437 Uwrażliwiał na rozwój życia wewnętrznego. Wywiad z abp. dr. hab. Ma- rianem Gołębiewskim ............................................................................... 443 Młody kapłan pogłębiony duchowo. Wywiad z ks. prof. dr. hab. Wojciechem Góralskim.................................................................................................. 449 2017 - Księga pamiątkowa - Dajczer - Chrześcijaństwo wśród religii świata 2.indd 9 05.07.2017 07:42:19 10 Spis treści Ksiądz Tadeusz Dajczer przez pryzmat czasu i dzieł. Wspomnienie ks. pra- łata Aleksandra Kustry .............................................................................. 451 Dał się porwać Eucharystii. Wywiad z ks. prof. dr. hab. Janem Łachem ..... 461 Fenomenolog religii. Wywiad z ks. dr. Rafałem Markowskim .................... 467 Heros wiary. Świadectwo bp. dr. Wiesława Alojzego Meringa .................... 481 Praca naukowa ks. prof. Tadeusza Dajczera w kontekście misji ad gentes. Świadectwo s. dr Anny Miśkowiec FMM ................................................ 483 Świadek Tajemnicy. Wywiad z s. dr Anną Mroczek CSA ........................... 489 Co piątek na Tamce… Wywiad z ks. dr. Andrzejem Panasiukiem, probosz- czem parafii św. Michała Archanioła w Mieścisku .................................. 493 Przyjaciel Boga. Wywiad z s. Jolantą Radzik CSA ...................................... 499 Poznawanie innych religii uczy miłości do własnego Kościoła. Wywiad z prof. dr. hab. Eugeniuszem Sakowiczem ............................................... 505 Nauka służy wierze. Wywiad z prof. dr hab. Zofią Sokolewicz ................... 519 Rzetelny naukowiec żyjący dogłębnie kapłaństwem. Wywiad z bp. dr. An- drzejem Suskim, Ordynariuszem Diecezji Toruńskiej .............................. 533 Profesor w ukłonie przed drugim człowiekiem. Wywiad z s. dr Czesławą Teresą Wójcik USJK ................................................................................. 541 Boży pasjonat. Świadectwo s. prof. dr hab. Zofii Józefy Zdybickiej USJK 547 Noty biograficzne .......................................................................................... 553 2017 - Księga pamiątkowa - Dajczer - Chrześcijaństwo wśród religii świata 2.indd 10 05.07.2017 07:42:19 Contents Editorial [in Polish] ....................................................................................... Editorial [in English] ..................................................................................... Foreword by Very Rev. Dr. Rafał Markowski, Warsaw auxiliary bishop .... Foreword by Rev. Dr. Maciej Bała, Professor of UKSW, Prorector ............. Foreword by Rev. Prof. Piotr Tomasik, Dean of the Department of Theolo- gy ............................................................................................................. Foreword by Rev. Prof. Jan Krokos, Vice-Dean of the Department of Philo- sophy ......................................................................................................... Biography note about Rev. Prof. Tadeusz Dajczer [in Polish] ...................... Biography note about Rev. Prof. Tadeusz Dajczer [in English] .................. Chronology of Rev. Prof. Tadeusz Dajczer’s life ......................................... Bibliography of Rev. Prof. Tadeusz Dajczer ................................................. Works of Rev. Prof. Tadeusz Dajczer ..................................................... Literature about Rev. Prof. Tadeusz Dajczer and his works ................... List of the master thesis written under direction of Rev. Prof. Tadeusz Dajczer ............................................................................................. PART I: ARTICLES Around the thought and works of Rev. Prof. Tadeusz Dajczer Rev. Tadeusz Dajczer, Self-report about scientific and didactic interests and activity ................................................................................................ Eugeniusz Sakowicz, The Reverend Professor Tadeusz Dajczer’s under- standing of the theology of religions ........................................................ M. Rev. Rafał Markowski, Rev. Prof. T. Dajczer’s structural definition of religion ...................................................................................................... 15 19 23 25 27 29 33 37 41 43 43 51 55 63 67 81 2017 - Księga pamiątkowa - Dajczer - Chrześcijaństwo wśród religii świata 2.indd 11 05.07.2017 07:42:19 12 Contents Rev. Leonard Fic, Christianity in the thought of the Rev. Prof. Tadeusz Dajczer ...................................................................................................... Zofia Sokolewicz, The Unity of Californian Indians. Breaking stereotypes of thinking about the religious beliefs of so-called primitive people ....... 111 99 Wanda Zagórska, Modern quasi-mythical behaviours. Application of phe- nomenology of religion by Rev. Prof. Tadeusz Dajczer to anthropological psychology ................................................................................................ 121 Fr. Paweł Mazanka CSsR, Metaphysics of relation in the writings of Rev. Prof. Tadeusz Dajczer .............................................................................. 141 Rev. Bolesław Szewc, The method and the language of Rev. Prof. Tadeusz Dajczer’s spirituals writings .................................................................... 157 Religious studies and missiology O. Ashenafi Yonas Abebe IMC, Conflict resolution and peace management in multi-ethnic, multi-cultural and multi-religious Ethiopia ..................... 171 Fr. Radosław Broniek OP, “Initiation” study of religion in terms of Mir- cea Eliade .................................................................................................. 183 S. Anna Miśkowiec FMM, Images of macro- and micro-cosmic world of the Incas .................................................................................................... 201 Patrycja Halina Staniszewska-Pobikrowska, Wedding ceremonies in the practice of the Vietnamese diaspora in Poland ................................... 229 Paweł Szuppe, General characteristics of the selected components in tra- ditional African religions .......................................................................... 241 Magdalena Rzym, Christianity in meeting with religions of India. Theolo- gy of Bede Griffiths .................................................................................. 253 Rev. Andrzej Wańka, Ecclesial aspect of faith ........................................... 265 Theology and law, philosophy, psychology and pedagogics Rev. Wojciech Góralski, The cult of the Eucharist in apostolic letters and blessed archbishop Antoni Julian Nowowiejski’s directives .................... 285 Rev. Dariusz Kurzydło, Education for contemplative attitude as a require- ment of modern times ............................................................................... 297 Rev. Ireneusz Mroczkowski, Moral and spiritual implications of the Great Penance of Poles ....................................................................................... 311 Paweł Sokołowski, Postmodern Pope? ...................................................... 321 2017 - Księga pamiątkowa - Dajczer - Chrześcijaństwo wśród religii świata 2.indd 12 05.07.2017 07:42:19 Contents 13 Rev. Przemysław Kaczkowski, Faith seeking understanding in the philo- sophy of Edith Stein .................................................................................. 341 Maciej Papierski, Faithfulness to the given word as a foundation of perso- nal existence according to Paul Ricoeur ................................................... 357 Czesław Walesa, Małgorzata Tatala, Elżbieta Rydz, Two subjects approach in shaping religiosity in small children ..................................... 367 Zofia Konaszkiewicz, Music school as a development opportunity for children and youth .................................................................................... 381 PART II: APPLICATION OF REV. PROF. TADEUSZ DAJCZER’S WORKS IN SPIRITUAL FORMATION Hans Georg Müller, Pfarrer, Die eucharistische Spiritualität von Prof. Tadeusz Dajczer und die geistliche Erneuerung in der Pfarrei ................. 403 Rev. Hans Georg Müller, Pastor, Rev. Prof. Tadeusz Dajczer’s Eucharis- tic spirituality and spiritual renewal in the parish ..................................... 411 Texts guiding directly into contact with God, Interview with S. Dr Czesława Teresa Wójcik USJK................................................................. 419 PART III: MEMOIRS Propter amorem scientiam, Interview with Rev. Witold Broniewski ........... 427 Commitment and diligence despite suffering, Interview with Rev. Dr. Alek- sander Chycki ........................................................................................... 433 The eyes of faith, Interview with Rev. Dr. Leonard Fic, prof. UKSW ......... 437 He inspired the development of the spiritual life, Interview with Archbishop Dr. Marian Gołębiewski ............................................................................ 443 The young priest deepened spiritually, Interview with Rev. Prof. Wojciech Góralski ..................................................................................................... 449 Rev. Aleksander Kustra, Rev. Tadeusz Dajczer through the prism of time and works .................................................................................................. 451 He was drawn into the Eucharist, Interview with Rev. Prof. Jan Łach ......... 461 2017 - Księga pamiątkowa - Dajczer - Chrześcijaństwo wśród religii świata 2.indd 13 05.07.2017 07:42:19 14 Contents The phenomenologist of religion, Interview with Rev. Dr. Rafał Markow- ski .............................................................................................................. 467 The Most Rev. Wiesław Alojzy Mering, The Heroes of faith ....................... 481 S. Anna Miśkowiec FMM, The scientific work of Rev. Prof. Tadeusz Daj- czer in the context of the mission ad gentes ............................................. 483 Witness to the Mystery, Interview with S. Dr. Anna Mroczek CSA ............. 489 Each Friday at Tamka Street…, Interview with Rev. Dr. Andrzej Panasiuk 493 Friend of God, Interview with S. Jolanta Radzik CSA ................................. 499 Knowledge of other religions teaches to love own Church, Interview with Prof. Eugeniusz Sakowicz ........................................................................ 505 Science serves faith, Interview with Prof. Zofia Sokolewicz ....................... 519 Honest scientist profoundly living his priesthood, Interview with The Most Rev. Dr. Andrzej Suski .............................................................................. 533 Professor bowing to the other Man, Interview with S. Dr. Czesława Teresa Wójcik USJK ............................................................................................ 541 S. Prof. Zofia Józefa Zdybicka USJK, Focused on God ............................... 547 Biographical notes ........................................................................................ 553 2017 - Księga pamiątkowa - Dajczer - Chrześcijaństwo wśród religii świata 2.indd 14 05.07.2017 07:42:19 Od Redakcji Tak naprawdę zostanie po mnie tylko to, co Bóg we mnie zbudował1. Możliwość upamiętnienia postaci i dzieł Księdza Profesora Tadeusza Dajczera jest dla nas zaszczytem i radością. Święty Ireneusz powiedział: „Chwałą Boga jest żywy człowiek”. Dla wielu ludzi właśnie tą szczególną chwałą Boga jest życie Księdza Profesora. Jako religioznawca i teolog, którego dorobek naukowy wpisuje się dziś w nurt wielkich fenomenologów religii, takich jak Rudolf Otto (1869– 1937), Gerardus van der Leeuw (1890–1950) czy Mircea Eliade (1907–1986)2, był jednocześnie człowiekiem rozmiłowanym w Bogu i w życiu wewnętrznym. W czasach trudnych dla Kościoła w Polsce stał się prekursorem katolickiego religioznawstwa i jego metody fenomenologicznej. Stworzył oryginalną definicję fenomenu religii. Po latach badań przeprowadzonych nad religiami pozachrześci- jańskimi, w kontekście pojawiających się w religioznawstwie, i nie tylko, tenden- cji relatywizujących systemy religijne, podjął w sposób całościowy problematykę oryginalności chrześcijaństwa wobec innych religii świata. W obliczu procesów globalizacyjnych oraz niebezpieczeństwa zanikania i zacierania się tożsamości kulturowej i religijnej jego badania wpisały się w obronę światowego dziedzictwa religijno-moralnego i kulturowego o podłożu judeo-chrześcijańskim. Twórczość naukowa Księdza Dajczera – jak podkreśla bp Rafał Markowski, jego uczeń – „stanowi istotny wkład w rozwój religioznawstwa, zwłaszcza polskiego, wkład, który, jak się wydaje, nigdy nie został właściwie dostrzeżony i doceniony”3. Postać Księdza Profesora nie może być zapomniana. Dlatego w środowiskach, z którymi był związany, zrodziła się inicjatywa zorganizowania sympozjum nauko- wego poświęconego Jego osobie i dziełom. Sympozjum to, pod hasłem „Mądry przewodnik w drodze do prawdy – Ksiądz Profesor Tadeusz Dajczer (1931–2009). Pro memoria”, odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Ks. T. Dajczer, Zdumiewająca bliskość. Rozważania o Eucharystii 2, wyd. 2, Warszawa 2008, s. 51. 2 Zob. ks. L. Fic, Chrześcijaństwo w myśli ks. prof. Tadeusza Dajczera, s. 99 tej księgi. 3 Bp R. Markowski, Rozumienie chrześcijaństwa w badaniach ks. Tadeusza Dajczera w kontek­ ście fenomenologii religii, Warszawa 2013. 2017 - Księga pamiątkowa - Dajczer - Chrześcijaństwo wśród religii świata 2.indd 15 05.07.2017 07:42:19 16 Od Redakcji w Warszawie 26 listopada 2015 r. Gospodarzami byli Wydział Teologiczny i Wy- dział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Kontynuacją tego wydarzenia jest niniejsza księga zawierająca prace dedykowane Księdzu Profesorowi. Są to artykuły nauko- we przygotowane przez autorów z UKSW oraz innych ośrodków akademickich w Polsce, a także wybrane wspomnienia tych, którzy w osobistym spotkaniu z jego osobą i dziełami zostali zainspirowani w poszukiwaniach naukowych i duchowych. Równolegle z zaangażowaniem propter amorem scientiam był on człowie- kiem autentycznego życia wewnętrznego. Przełomowym stało się w jego życiu spotkanie ze świętym Ojcem Pio, które zapoczątkowało jego radykalne dążenie do świętości i heroiczne prowadzenie do niej innych. Przez kilkadziesiąt lat po- święcał swój czas i siły penitentom, których miał setki, również z zagranicy. Wi- dać w tym było niezwykłe umiłowanie dusz ludzkich. Prowadził też grupy życia wewnętrznego. Z jednej z nich wyłonił się w roku 1985 Ruch Rodzin Nazaretań- skich. Ruch bardzo szybko rozprzestrzenił się w Polsce i w wielu krajach świata, gdzie do dziś jest obecny. Wydana w roku 1992 książka Księdza Dajczera Rozważania o wierze stała się unikalnym podręcznikiem życia wiarą. Przetłumaczona na 29 języków dotarła do czytelników w 36 krajach. Prawie każdego roku, gdzieś na świecie, ukazuje się nowe wydanie tego dzieła. Książki z serii „Rozważania o Eucharystii”, opubli- kowane u schyłku jego życia, mają 21 wydań w Polsce (wraz z audiobookami) i około 20 za granicą. Biskup Andrzej Suski zauważa, że gdyby Kościół badał osobę Księdza Daj- czera, to zgodnie z tym, jakim go osobiście znał i pamięta, byłby to kandydat do chwały ołtarzy, dla ukazania prawdy i dla dobra Kościoła. Potrzebny jest taki wzór, zwłaszcza kapłanom – harmonijnego połączenia pełni kapłaństwa z byciem rzetelnym naukowcem. Duchowni będący jednocześnie ludźmi nauki zawsze sto- ją w obliczu niebezpieczeństwa, że będą bardziej naukowcami niż kapłanami4. Zachęcamy do lektury księgi, która składa się z tekstów wprowadzających i trzech merytorycznie wyodrębnionych części. We wprowadzeniu znajdziemy słowo wstępne JE bp. dr. hab. Rafała Markowskiego oraz Władz Uniwersytetu: ks. Prorektora dr. hab. Macieja Bały, prof. UKSW, ks. Dziekana Wydziału Teo- logicznego prof. dr. hab. Piotra Tomasika oraz ks. Dziekana Wydziału Filozofii UKSW prof. dr. hab. Jana Krokosa. Jest tu również biogram i kalendarium życia ks. prof. Tadeusza Dajczera, jego bibliografia podmiotowa i przedmiotowa oraz spis prac magisterskich przygotowanych pod jego kierunkiem. Część pierwsza zawiera 22 artykuły naukowe poprzedzone autoreferatem Księ- dza Dajczera przygotowanym do profesury. Pierwszych siedem tekstów nawiązuje 4 Zob. Wspomnienie bp. Andrzeja Suskiego w tej księdze, Rzetelny naukowiec żyjący dogłębnie kapłaństwem, s. 533. 2017 - Księga pamiątkowa - Dajczer - Chrześcijaństwo wśród religii świata 2.indd 16 05.07.2017 07:42:19 Od Redakcji 17 bezpośrednio do nurtów jego twórczości naukowej i duchowej. Pięć z nich dotyczy sposobu rozumienia teologii religii, autorskiej definicji religii, ujęcia chrześcijań- stwa, inicjacji w kulturach plemiennych oraz aplikacji jego myśli religioznawczej do psychologii antropologicznej. Dwa pozostałe mówią o metafizyce relacji, me- todzie i języku w jego pismach duchowych. Kolejnych siedem artykułów należy do dyscyplin naukowych najbliższych Księdzu Profesorowi: religioznawstwa i misjologii. Część pierwszą zamyka osiem tekstów reprezentujących teologię, prawo, filozofię, psychologię i pedagogikę. Ich autorzy, ukazując swoje osiągnię- cia, chcieli przyczynić się do upamiętnienia osoby i dorobku Księdza Dajczera. Jego dzieła są wykorzystywane do formacji duchowej w Polsce i za granicą. W części drugiej księgi znajdują się teksty o charakterze świadectw zawierają- ce tego przykłady. Część trzecia zawiera 18 wspomnień kolegów ze studiów lub z uczelni, studentów oraz tych, którzy dzielili z nim myśl naukową. * * * W szczególny sposób dziękujemy Władzom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wydawnictwu Naukowemu UKSW za możliwość wydania tego dzieła. Wyrażamy głęboką wdzięczność wszystkim P.T. jego Au- torom za to, że pragnęli upamiętnić Kapłana i Naukowca, który „dał Kościołowi najwięcej, ile można dać”5. Redaktorzy 5 Wspomnienie bp. Rafała Markowskiego w tej księdze: Fenomenolog religii, s. 467. 2017 - Księga pamiątkowa - Dajczer - Chrześcijaństwo wśród religii świata 2.indd 17 05.07.2017 07:42:19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Chrześcijaństwo wśród religii świata
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: