Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00263 007574 22992708 na godz. na dobę w sumie
Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 3: Nauczyciel - wychowawca - opiekun - ebook/pdf
Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 3: Nauczyciel - wychowawca - opiekun - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 158
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3387-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Nauczyciel – Wychowawca – Opiekun, przygotowany pod redakcją naukową dr hab. Beaty Oelszlaeger-Kosturek, stwarza pole do namysłu nad wielością ról i zadań nauczyciela.  Funkcje i zadania nauczyciela istnieją w powiązaniu z podstawowymi funkcjami szkoły kształcąca, wychowawczą, opiekuńczą. Nauczyciel to osoba wcielająca się w różne role, posiadająca kompetencje opiekuna-wychowawcy, które warunkują prawidłowe relacje z wychowankiem. Jest podstawowym ogniwem procesu i systemu oświaty, siłą sprawczą. Od efektów jego pracy zależy przyszłość i jakość życia poszczególnych jednostek, kształt ładu społecznego i natura procesów makro, mezo i mikrospołecznych”.

 Niniejszy tom czasopisma jest adresowany głównie do studentów pedagogiki – przyszłych nauczycieli, wychowawców, opiekunów.

 

 (Z „Przedmowy” do tomu 3 „Cieszyńskiego Naukowego Forum Studenckiego” autorstwa A. Szczurek-Boruty)

 

Beata Oelszlaeger-Kosturek, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zastępca dyrektora ds. kształcenia, ekspert MEN. Zainteresowania badawcze autorki są ściśle związane z wcześniejszą, trzynastoletnią pracą w charakterze nauczyciela nauczania początkowego, kiedy wdrażała do praktyki edukacyjnej innowacje pedagogiczne (koncepcję Celestyna Freineta oraz nauczanie języka obcego – francuskiego w klasach I-III). Dotyczą takich kwestii, jak: cechy samokontroli i samooceny jako działań podmiotowych uczniów klas młodszych; uwarunkowania kształcenia nauczycieli; aspekty podmiotowości w kształceniu nauczycieli i uczniów klas I–III; uczenie się uczniów klas młodszych; integracja procesów nauczania, uczenia się i wychowania; nauczyciel i uczniowie jako uczestnicy szkoły jutra; działania nauczycieli; programy i podręczniki w kształceniu zintegrowanym i edukacji wczesnoszkolnej; innowacje pedagogiczne; nauczanie języka obcego nowożytnego w przedszkolu i klasach I–III. [21.03.2013\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie3 Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie3 Nauczyciel wychowawca opiekun pod redakcją Beaty Oelszlaeger-Kosturek Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2018 Redaktor serii: Publikacje Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Urszula Szuścik Recenzent Eugenia Rostańska Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie Redaktor Naczelna Alina Szczurek ‑Boruta Zespół redakcyjny Magdalena Stokłosa, Aleksandra Gancarz (sekretarze redakcji) Sylwia Worach, Anna Studenska (redakcja językowa – język angielski) Adres redakcji Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bielska 62, 43 ‑400 Cieszyn Spis treści Alina Szczurek ‑Boruta Przedmowa 9 Beata Oelszlaeger ‑Kosturek O refleksji w profesji pedagoga – wybrane problemy 13 Artykuły i rozprawy Agata Pokładnik Nauczyciel jako autorytet 27 Paulina Gonsior, Monika Baranik Pasja w zawodzie nauczyciela 31 Marcelina Ziętek Nauczyciel a przekazywanie wartości 36 Karolina Jezusek Kompetencje i wiedza nauczyciela języka obcego na etapie wychowania przedszkolnego 44 Paulina Gonsior Polskie szkolnictwo publiczne 52 Agata Worek Maria Montessori – twórczyni innowacyjnego poglądu na edukację małego dziecka 58 Dominika Tomczyk O nauczycielu i wychowawcy w edukacji małego dziecka (w kontekście wybranych koncepcji pedagogicznych) 61 Komunikaty z badań Aleksandra Oleś Sposoby wykorzystania gier i zabaw dydaktycznych przez nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej 69 Agata Płonka, Natalia Kidoń Etyka – plotka i plotkowanie 81 Doświadczenia krajowe i zagraniczne Sara Talik Estetyczna matematyka dziecięca 87 Działalność studencka Magdalena Dulęba, Ewelina Niżnik Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego w Cieszynie 93 Alicja Bartosik Studenckie Koło Naukowe Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej 98 Z przeszłości i współczesności kształcenia w Cieszynie Patrycja Gawlik Czas wolny studentów pedagogiki w Cieszynie w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku w świetle badań empirycznych 107 Kronika Aleksandra Michalik, Katarzyna Nogolová Dzieci, studenci, nauczyciele w programie „Razem dla przyszłości” Alicja Bartosik Notatka z konferencji Studenckiego Koła Naukowego Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej nt. „Etyka i estetyka w pracy nauczyciela” 120 117 Materiały pomocnicze dla studentów Wykaz proponowanej literatury o nauczycielu, wychowawcy i opiekunie (opracowała Marlena Głodek) Mirella Wojacka Lalka – opowiadanie dla dzieci uwrażliwiające na inność Anna Burda, Magdalena Kirkowska Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klasy drugiej pt. „W labiryncie marzeń” Magdalena Stokłosa, Agnieszka Żeliszewska Scenariusz zajęć edukacyjnych pt. „Zdrowa dieta drogą do dobrego samopoczucia” 130 125 139 134 Recenzje prac naukowych (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Red. Dorota Klus ‑Stańska. (Karolina Czech) 145 Noty o autorach 153 Contents Alina Szczurek ‑Boruta Preface 9 Beata Oelszlaeger ‑Kosturek On reflection in pedagogical profession – selected problems 13 Articles and treatises Agata Pokładnik A teacher as an authority 27 Paulina Gonsior, Monika Baranik Passion in the teaching profession 31 Marcelina Ziętek The teacher and transferring of the values 36 Karolina Jezusek Competences and knowledge of the foreign language teacher in preschool 44 Paulina Gonsior Polish public education 52 Agata Worek Maria Montessori – the author of an innovative view on the education of a toddler 58 Dominika Tomczyk The role of a teacher in the education of young children (in the context of selected pedagogical concepts) 61 Research reports Aleksandra Oleś Ways of using games and educational plays by teachers in early school education 69 Agata Płonka, Natalia Kidoń Ethics – a gossip and gossiping 81 Experiences and novelties from abroad Sara Talik Aesthetic mathematics for children 87 Students activity Magdalena Dulęba, Ewelina Niżnik Academic Sports Association in Cieszyn 93 Alicja Bartosik The Student Academic Club for Integrated Early School Education 98 Past and present of education in Cieszyn Patrycja Gawlik Leisure of pedagogy students in Cieszyn in the first two decades of the twenty ‑first century in the light of empirical research 107 Chronicle Aleksandra Michalik, Katarzyna Nogolová Children, teachers and students in the program “Together for the Future” Alicja Bartosik A brief report from the conference “Ethics and aesthetics in teaching profession” organized by The Club of Integrated Early School Education 120 117 Supplementary materials for students Recommended literature titles relating to a teacher, an educator and a tutor (compiled by Marlena Głodek) Mirella Wojacka The doll – a story making pupils more sensitive to otherness Anna Burda, Magdalena Kirkowska A lesson plan of learning activities for the second year of primary school “In the labyrinth of dreams” Magdalena Stokłosa, Agnieszka Żeliszewska A lesson plan of educational activities “Healthy eating – the way to wellness” 130 125 134 139 Reviews Early school (anti)education. Ed. Dorota Klus ‑Stańska. (Karolina Czech) 145 Notes on contributors 153 Przedmowa „Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie” (CNFS) to inicjatywa wydawnicza pracowników i studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nawiązująca do wielowiekowych lokalnych tradycji kształceniowych i publikacyjnych. Seria wydawnicza obejmuje swą tematyką obszar nauk społecznych i humanistycznych, stwarza studentom, absolwentom, a także doktorantom cieszyńskiego ośrodka akademickiego, choć nie tylko im, możliwość publikacji, prezentacji, wymiany myśli, aktywności naukowej, organizacyjnej i społecznej. W serii ukazały się dotychczas dwie prace. Pierwsza pt.: Między teorią a prak‑ tyką1, podejmująca próby szukania i ukazania związków teorii naukowych ze współczesną praktyką społeczną, edukacyjną i kulturalną. Tom drugi zatytu‑ łowany Wielokulturowość – doświadczanie Innego2 upowszechnia autorski do‑ robek żaków w zakresie wielokulturowości oraz wielowymiarowego podejścia do drugiego człowieka. Kolejny – trzeci już – tom „Cieszyńskiego Naukowego Forum Studenckiego” pt. Nauczyciel – Wychowawca – Opiekun, przygotowany pod redakcją naukową dr hab. Beaty Oelszlaeger ‑Kosturek, stwarza pole do namysłu nad wielością ról i zadań nauczyciela. Funkcje i zadania nauczyciela istnieją w powiązaniu z podstawowymi funkcjami szkoły: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą. Nauczyciel to osoba wcielająca się w różne role, posiadająca kompetencje opiekuna ‑wychowawcy, które warunkują prawidłowe relacje z wychowankiem. 1 „Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie”. T. 1. Między teorią a praktyką. Red. 2 „Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie”. T. 2. Wielokulturowość – doświadczanie A. Szczurek ‑Boruta. Katowice 2015. Innego. Red. A. Gancarz. Katowice 2016. 10  Przedmowa Nauczyciel jest podstawowym ogniwem procesu i systemu oświaty, siłą sprawczą. Od efektów jego pracy zależy przyszłość i jakość życia poszczególnych jednostek, kształt ładu społecznego i natura procesów makro ‑, mezo ‑ i mikrospołecznych. Na wyjątkowy charakter pracy nauczyciela już przed laty zwróciła uwagę Barbara Żechowska, zauważając, że nauczyciel to człowiek szczególnej rangi: nauczyciel‑ ‑pasjonat bezwarunkowo kocha to, co robi. Jemu bowiem chce się przypisać moc kształtowania pożądanych społecznie jednostek autonomicznych, światłych, twórczych, moralnie „czystych”, odpowie‑ dzialnych, zaangażowanych, rozumiejących świat, drugiego człowieka i siebie samego. Stawia się przed nauczycielem wymagania, którym nie sprostałby przedstawiciel żadnego innego zawodu3. Tom rozpoczyna tekst Beaty Oelszlaeger ‑Kosturek, opiekunki Studenckiego Koła Naukowego Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej, pedagoga, posiadają‑ cego doświadczenie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, realizującego innowacje pedagogiczne m.in. w zakresie nauczania języka obcego w klasach początkowych oraz środków metod i pracy z dziećmi w oparciu o koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta. Autorka – jak sama pisze – prezentuje w nim wybrane koncepcje pracy nauczyciela z uczniami, będące interesującymi przy‑ kładami refleksyjnego funkcjonowania pedagoga. Niniejszy tom zawiera teksty młodych badaczy, być może przyszłych na‑ ukowców, którzy – w celowy sposób posługując się kategoriami autorytetu, kompetencji i wiedzy nauczyciela – dostrzegają istniejące problemy jego pra‑ cy. Autorami tekstów o charakterze teoretycznym i praktycznym są głównie studenci pedagogiki, specjalność nauczycielska, ale także studenci pedagogiki opiekuńczo ‑wychowawczej oraz oligofrenopedagogiki z arteterapią, liderzy działań społecznych i edukacyjnych, członkowie studenckich kół naukowych (głównie Studenckiego Koła Naukowego Zintegrowanej Edukacji Wczesno‑ szkolnej, działającego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji), którym pro‑ blematyka nauczyciela jest szczególnie bliska. Publikacja gromadzi artykuły naukowe, komunikaty z badań, sprawozdania z konferencji. Prezentuje doświadczenia krajowe i zagraniczne studentów pe‑ dagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, działalność studencką w akade‑ mickim Związku Sportowym oraz Studenckim Kole Naukowym Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej, recenzje prac naukowych oraz materiały pomocnicze dla studentów. 3 B. Żechowska: Ewolucja w stawieniu pytań o nauczyciela czasu transformacji. W: Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. Red. A.A. Kotusiewiczowa, G. Koć ‑Seniuch, J. Niemiec. Warszawa–Białystok 1997, s. 43. Przedmowa  11 Praca zainteresować może głównie obecnych, przyszłych i początkujących pedagogów, ale także psychologów, socjologów, filozofów, badaczy kultury oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki oświatowej i społecznej. Mam nadzieję, że publikacja spotka się z życzliwym przyjęciem i zaintere‑ sowaniem Czytelników, którzy znajdą w niej ciekawe poznawczo i metodycz‑ nie analizy i interpretacje, inspirujące pracę edukacyjną. Alina Szczurek ‑Boruta Redaktor Naczelna „Cieszyńskiego Naukowego Forum Studenckiego” Noty o autorach Monika Baranik – uzyskała stopień licencjata z pedagogiki, specjalność: społeczno‑ ‑opiekuńcza z pedagogiką szkolną; obecnie studentka studiów pedagogicznych magisterskich, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie; członkini Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów im. Heleny Radlińskiej przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Swoje zaintereso‑ wania koncentruje wokół pedagogiki wczesnoszkolnej z uwzględnieniem roli nauczyciela w życiu dziecka. Alicja Bartosik – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wcze‑ snoszkolna i wychowanie przedszkolne; od 2017 r. przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej. Anna Burda – absolwentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W lipcu 2017 r. obroniła pracę magisterską, dotyczącą adaptacji dziecka do warunków szkolnych. Jej zainteresowania skupiają się na adaptacji, wychowaniu przedszkolnym oraz technikach plastycznych jak quilling, scrapbooking oraz decoupage. Karolina Czech – absolwentka pedagogiki, specjalność: opiekuńczo ‑wychowawcza; uczestniczka wielu konferencji naukowych, m.in. poświęconych problematyce autyzmu i psychologii pozytywnej; laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2014/2015; teoretyk i praktyk idei zdrowego odżywiania i naturalnego wychowania dzieci; entuzjastka edukacji alternatywnej, m. in. homeschoolingu; współzało‑ życielka i członek Zarządu Fundacji Edukacyjnej Emil w Cieszynie. Magdalena Dulęba – uzyskała stopień licencjata z pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna oraz oligofrenopedagogika z arteterapią; studentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika, specjalność: wychowanie przed‑ szkolne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; wiceprezes Klubu Uczelnianego AZS Cieszyn; interesuje się fotografią oraz organizacją ewentów sportowych. Patrycja Gawlik – studentka pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo‑ ‑wychowawcza z asystentem rodziny; członkini Studenckiego Koła Naukowego Edukacji 154  Noty o autorach Międzykulturowej i Koła Naukowego Pomocy Społecznej; zainteresowania: pedagogika specjalna, edukacja międzykulturowa, mitologia celtycka, literatura kryminalna i sensa‑ cyjna. Marlena Głodek – uzyskała stopień licencjata z pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz oligofrenopedagogika z artete‑ rapią, studentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Paulina Gonsior – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wcze‑ snoszkolna i wychowanie przedszkolne; zainteresowania koncentruje wokół pedagogiki wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem roli nauczyciela we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Karolina Jezusek – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wcze‑ snoszkolna i wychowanie przedszkolne; zgodnie z rodzinną tradycją pragnie spełniać się w roli nauczyciela; zainteresowania: podróżowanie i język angielski. Natalia Kidoń – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wcze‑ snoszkolna i wychowanie przedszkolne; członkini Studenckiego Koła Naukowego ZEW; zainteresowania: literatura, kino współczesne, sport. Magdalena Kirkowska – absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Warszaw‑ skim, na kierunku nauczenie języków obcych (nauczanie języka francuskiego i angielskiego) oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (WEiNoE w Cieszynie), na kierunku pedagogika, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowa‑ nie przedszkolne. Interesuje się wykorzystaniem technik ludycznych w nauczaniu języków obcych, kynologią i tresurą psów. Aleksandra Michalik – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; ukończyła szkolenie metodyczne i warsztaty dla nauczycieli ‑katechetów i wolontariuszy pracujących z dziećmi zorganizowane przez „Biblijne Stowarzyszenie Misyjne” oraz szkolenie metodyczne „Piękno w drobnostce, czyli jak w prosty sposób rozbudzić wyobraźnię dziecka” przeprowadzone przez Centrum Edukacji i Rozwoju. Zainteresowania: twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, znaczenie edukacji przyrodniczej w życiu dziecka, polisensoryczna aktywność dziecka w procesie poznawczym. Ewelina Niżnik – studentka oligofrenopedagogiki z arteterapią i pedagogiki, specjal‑ ność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Zainteresowania: integracja sensoryczna i wpływ środowiska społecznego na rozwój dziecka. Katarzyna Nogolová – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (na Wydziale Artystycznym w Cieszynie). Główne zainteresowania to wpływ sztuki i treści regionalnych na proces wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wcze‑ snoszkolnym, a także rola zwierząt w harmonijnym rozwoju dziecka. Beata Oelszlaeger ‑Kosturek – pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Wydziału Etnologii Noty o autarach  155 i Nauk o Edukacji w Cieszynie, doktor habilitowany nauk społecznych, pedagog, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej, posiadający do‑ świadczenie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, realizującego innowacje peda‑ gogiczne m.in. w zakresie nauczania języka obcego w klasach początkowych oraz środków, metod i pracy z dziećmi w oparciu o koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta. Wieloletni koordynator LLP/Erasmus na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, członek m.in. Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Cieszynie, Komisji ds. Stosunków Polsko ‑Czeskich i Polsko ‑Słowackich PAN, Soroptymist International Club w Cieszynie, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Autorka trzech monografii pedagogicznych, współautorka trzech monografii pedagogicznych, odznaczo‑ na Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, pedeutologii, pedagogiki rodziny i pedagogiki społecznej. Aleksandra Oleś – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wcze‑ snoszkolna i terapia pedagogiczna; członkini Studenckiego Koła Naukowego Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej. Zainteresowania koncentrują się na edukacji wczesnoszkolnej, sposobach pracy z dzieckiem zdolnym. Agata Płonka – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnosz‑ kolna i wychowanie przedszkolne; członkini Studenckiego Koła Naukowego ZEW. Zainte‑ resowania: literatura, kino współczesne, sport. Agata Pokładnik – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesno‑ szkolna i wychowanie przedszkolne; członkini Studenckiego Koła Naukowego ZEW; aktywnie działa jako wolontariusz oraz promuje Uniwersytet Śląski. Interesuje się nauczaniem przez zabawę, sportem oraz podróżami. Magdalena Stokłosa – studentka I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: opiekuńczo ‑wychowawcza z asystentem rodziny; interesuje się pedagogiką Janusza Korczaka; pasjonują ją podróże i kultury innych narodów. Sara Talik – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; wiceprzewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego ZEW. Zorganizowana, kreatywna, chętnie realizująca projekty, które pobudzają dzieci do działania i twórczego myślenia. Dominika Tomczyk – uzyskała stopień licencjata z pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Mirella Wojacka – studentka oligofrenopedagogiki z arteterapią. Zamiłowanie do książek, komiksu oraz filmów fantastycznych skłoniło ją do podjęcia prób pisarskich – w 2012 r. zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie literackim na bajkę promującą zdrowie psychiczne „W zdrowym ciele zdrowy duch”, następnie III miejsce w konkursie „Osoba niepełnosprawna moim sąsiadem” oraz II miejsce w konkursie na bajkę „Zdrowie po cieszyńsku”. Jako studentka pedagogiki przygotowuje bajki dla uczestników dwóch cyk‑ licznych imprez dla osób niepełnosprawnych: Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz „Święta z szyszką w tle”. Oprócz pisania fantastyki, w przyszłości chce prowadzić zajęcia 156  Noty o autorach z arteterapii, dogoterapii oraz felinoterapii. W wolnych chwilach czyta książki – zwłaszcza polskich autorów fantastyki. Aktualnie pracuje nad scenariuszem do komiksu. Agata Worek – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna. Zainteresowania: edukacja matematyczna i koncepcja pedagogiczna Marii Montessori; uprawia sporty (w tym – piłka siatkowa i pływanie). Marcelina Ziętek – studentka pedagogiki, specjalność: zintegrowana edukacja wcze‑ snoszkolna i wychowanie przedszkolne. Zainteresowania: teatr, gra aktorska, nauczyciel‑ stwo. Agnieszka Żeliszewska – studentka pedagogiki, specjalność: opiekuńczo ‑wychowawcza z asystentem rodziny; działa w Magazynie Studenckim „Suplement”; jest członkinią Stu‑ denckiego Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej. Interesuje się historią, aksjologią oraz zjawiskiem adaptacji społecznej u dzieci. Redakcja: Michał Noszczyk Projekt okładki i stron tytułowych: Marek J. Piwko {mjp} Redakcja techniczna: Anna U. Pilśniak Korekta: Adriana Szaforz Łamanie: Alicja Załęcka Projekt logo CNFS: Ewelina Rivillo Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208‑6336 ISBN 978‑83‑226‑3386‑1 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑226‑3387‑8 (wersja elektroniczna) Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12b, 40‑007 Katowice e‑mail: wydawus@us.edu.pl www.wydawnictwo.us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 10,0. Ark. wyd. 9,0. Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 20 zł (+VAT). Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71‑063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 3: Nauczyciel - wychowawca - opiekun
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: