Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00365 008872 21043042 na godz. na dobę w sumie
Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r. - ebook/pdf
Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789389 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podatnicy VAT narażeni są na wiele sankcji i kar. Część z nich wynika z błędów w rozliczaniu VAT. W takich przypadkach podatnikom grozi utrata prawa do odliczenia lub stosowania obniżonej stawki VAT. Ponadto od 1 stycznia 2017 r. w ustawie o VAT obowiązują nowe przepisy umożliwiające nakładanie na podatników sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Może ono wynieść 20, 30 a nawet 100 procent zaniżenia zobowiązania w VAT.

Jednakże sankcje i kary grożące podatnikom nie wynikają tylko z samej ustawy o VAT. Przepisami Kodeksu karnego skarbowego określone zostały czyny zabronione związane m.in. z nieskładaniem deklaracji, niewpłacaniem podatku w terminie czy związane z wystawianiem faktur. Od 1 marca 2017 r. przestępstwa związane z wystawianiem faktur określa również Kodeks karny. 


Publikacja w przystępny i uporządkowany sposób omawia sankcje i kary wynikające z samej ustawy o VAT jak i z innych przepisów. Czytelnik dowie się m.in.:

• Kiedy ustalane jest dodatkowe zobowiązanie

• Kiedy podatnikowi grozi utrata prawa do odliczenia VAT i do stosowania obniżonej stawki

• W jakich przypadkach może dojść do wykreślenia z rejestru VAT

• Jakie uchybienia przy ewidencjonowaniu sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących zagrożone są karami

• Kiedy i w jakiej wysokości naliczane są odsetki od zaległości podatkowych

• Jakie wykroczenia i przestępstwa skarbowe dotyczące VAT przewiduje Kodeks karny skarbowy

• Jakie przestępstwa związane z wystawianiem faktur określa Kodeks karny


Całość poparta licznymi przykładami, aktualnymi interpretacjami i wyrokami sądowymi


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Spis treści 1.  Sankcje i kary wynikające z uStawy o Vat  1.1.    Decyzje w sprawach VAT  1.2.   Ustalanie dodatkowego zobowiązania  1.2.1.   Ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 112b i 112c ustawy o VAT  1.2.1.1.   Przypadki, w których jest ustalane dodatkowe zobowiązanie podatkowe  1.2.1.2.   Okoliczności wyłączające ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego  1.2.1.3.   Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego  1.2.1.4.   Decyzja w sprawie dodatkowego zobowiązania podatkowego  1.2.1.5.   Przepis przejściowy  1.2.2.   Ustanawianie dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 89b ust. 6 ustawy o VAT  w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 r.  1.3.   Odmowa rejestracji VAT  1.4.   Wykreślenie z rejestru VAT  1.4.1.   Podatnik, który nie istnieje  1.4.2.   Brak możliwości skontaktowania się z podatnikiem  1.4.3.   Niestawianie się na wezwanie  1.4.4.   Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  1.4.5.   Forma wykreślenia  1.4.6.   Skarga na wykreślenie/odwołanie od decyzji o wykreśleniu  1.4.7.   Przywrócenie zarejestrowania  1.5.   Przerejestrowanie podatnika  1.6.   Wykreślenie z rejestru podatników VAT UE  1.7.   Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika  1.8.   Odpowiedzialność solidarna nabywców  1.8.1.   Towary wrażliwe  1.8.2.   Warunki odpowiedzialności solidarnej  1.8.3.   Wyłączenie stosowania odpowiedzialności solidarnej  1.8.4.   Kaucja gwarancyjna  1.8.4.1.   Warunki złożenia kaucji gwarancyjnej  1.8.4.2.   Wniosek w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej  1.8.4.3.   Postanowienie w sprawie przyjęcia kaucji  1.8.4.4.   Wysokość kaucji gwarancyjnej  1.8.4.5.   Formy kaucji gwarancyjnej  1.8.4.6.   Oprocentowanie kaucji gwarancyjnej w formie depozytu  1.8.4.7.   Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa jako kaucja gwarancyjna  1.8.4.8.   Pisemne upoważnienie organu podatkowego jako kaucja gwarancyjna  1.8.4.9.   Wnioski dotyczące kaucji gwarancyjnej  1.8.4.10.   Zaliczanie kaucji gwarancyjnej na poczet zaległości podatkowych  1.8.4.11.   Właściwość naczelnika urzędu skarbowego  1.8.4.12.   Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną  1.8.5.   Wysokość i zakres odpowiedzialności solidarnej  1.8.6.   Decyzja w sprawie odpowiedzialności solidarnej  1.9.   Sankcyjny obowiązek zapłaty podatku  1.9.1.   Kwoty podatku wykazane na fakturach  1.9.1.1.   Zakres stosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT – jakich faktur dotyczy  1.9.1.2.   Zapłata kwot podatku  6 6 7 7 8 8 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 17 17 18 18 19 20 21 21 24 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 31 31 34 marzec 2017 Poradnik Gazety Prawnej nr 3 (889) 3 Spis treści 1.9.2.   Obowiązek zapłaty podatku przez organizacje pożytku publicznego  1.9.3.   Obowiązek zapłaty podatku przez podmiot, który nabył towary  2. Brak i utrata prawa do odliczenia  2.1.   Wyłączenia prawa do odliczenia  2.1.1.   Wyłączenia prawa do odliczenia określone przepisami art. 88 ustawy o VAT  2.1.1.1.   Zakup usług noclegowych i gastronomicznych  2.1.1.2.   Wyłączenie prawa do odliczania podatku naliczonego przy dokonywaniu zakupów   w imieniu nabywcy lub usługobiorcy   2.1.1.3.   Faktury i dokumenty celne niestanowiące podstawy do odliczenia  2.1.1.4.   Zakupy dokonywane przez podatników niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni  2.1.1.5.   Wyłączenie prawa do odliczenia podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowych   nabyć towarów  2.1.2.   Zakupy dotyczące czynności opodatkowanych w ramach szczególnych procedur  2.2.   Błędy na fakturach  2.3.   Utrata prawa do odliczenia  2.3.1.   Wystąpienie niedoborów  2.3.2.   Zaniechanie inwestycji  2.3.3.   Kradzież towarów lub ich zniszczenie  2.4.   Obowiązek korekty podatku odliczonego przez dłużnika  2.4.1.   Faktury, których nie dotyczy obowiązek korekty  2.4.2.   Przedłużenie terminu płatności  2.4.3.   Cesja wierzytelności przed upływem 150 dnia  2.4.4.   Zwolnienie z długu  2.4.5.   Należności uregulowane przez potrącenie  2.4.6.   Wpłata należności do depozytu sądowego  2.4.7.   Upadli podatnicy  2.4.8.   Okres rozliczeniowy korekty  2.4.9.   Uregulowanie należności po dokonaniu korekty  2.4.10.   Zwolnienie z długu  2.5.   Brak prawa do odliczenia zryczałtowanej kwoty zwrotu podatku  2.5.1.   Zapłata należności gotówką  2.5.2.   Częściowe naruszenie warunku zapłaty   2.5.3.   Zapłata należności z naruszeniem terminu płatności  2.5.4.   Brak możliwości odliczenia a koszty uzyskania przychodów  3.  utrata innych praw  3.1.   Utrata prawa do opodatkowania stawką 0   3.1.1.   Utrata prawa do zastosowania stawki 0  do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów  3.1.2.   Utrata prawa do zastosowania stawki 0  do eksportu towarów  3.1.3.   Utrata prawa do opodatkowania stawką 0  zaliczki na poczet eksportu towarów  3.1.4.   Utrata prawa do opodatkowania stawką 0  dostawy towarów, od której dokonano podróżnemu   zwrotu podatku  3.2.   Utrata prawa do składania deklaracji kwartalnych  3.2.1.   Przekroczenie limitu wartości sprzedaży  3.2.2.   Przekroczenie limitu wartości dostaw towarów wrażliwych  3.3.   Utrata prawa do korzystania z metody kasowej  3.4.   Utrata prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego  4 Poradnik Gazety Prawnej nr 3 (889) www.pgp.infor.pl 34 35 35 35 35 36 37 37 40 40 41 41 42 42 43 43 43 44 44 45 45 46 46 46 47 47 48 48 48 49 49 49 49 49 50 52 53 54 55 55 56 57 58 Spis treści 3.4.1.   Przekroczenie limitu wartości sprzedaży  3.4.2.   Dokonanie czynności wyłączającej możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego  4.   Sankcje i kary związane z oBowiązkiem ewidencjonowania Sprzedaży przy zaStoSowaniu   kaS rejeStrujących  4.1.   Odpowiedzialność karna skarbowa  4.2.   Ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego   4.2.1.   Decyzja ustalająca dodatkowe zobowiązanie podatkowe  4.2.2.   Osoby fizyczne a dodatkowe zobowiązanie podatkowe   4.3.   Utrata prawa do ulgi na zakup kas  4.3.1.   Okres, w którym można utracić prawo do ulgi na zakup kas  4.3.2.   Przesłanki wystąpienia obowiązku zwrotu ulgi na zakup kas  4.3.3.   Zaprzestanie używania kas rejestrujących  4.3.4.   Ulga na zakup kas a zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej  4.3.5.   Zaprzestanie prowadzenia działalności przez podatnika  4.3.6.   Termin zwrotu ulgi  5. odSetki za zwłokę od zaległości podatkowych w Vat  5.1.   Podstawowa stawka odsetek za zwłokę  5.2.   Obniżona stawka odsetek za zwłokę  5.3.   Podwyższona stawka odsetek za zwłokę  6.  wykroczenia i przeStępStwa SkarBowe dotyczące Vat  6.1.   Nieskładanie deklaracji VAT  6.2.   Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w deklaracjach VAT  6.3.   Niezłożenie informacji VAT-26  6.4.   Uporczywe niewpłacanie VAT w terminie   6.5.   Nieprowadzenie oraz nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ewidencji VAT  6.6.   Wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe dotyczące faktur  6.7.   Nieprzekazywanie wbrew obowiązkowi oraz składanie nieprawdziwych informacji o ewidencji VAT   w formacie JPK  6.8.   Podanie nieprawdy, zatajenie prawdy lub niezłożenie informacji podsumowującej  7.  przeStępStwa związane z wyStawianiem faktur  7.1.   Podrabianie i przerabianie faktur  7.2.   Wystawianie fikcyjnych faktur  7.3.   Nadzwyczajne złagodzenie kary oraz odstąpienie od wymierzenia kary  8. załączniki  Załącznik nr 1 – VAT-28  Załącznik nr 2 – VAT-28/A  Załącznik nr 3 – VAT-28/B  Załącznik nr 4 – VAT-28/C  Załącznik nr 5 – VAT-28/D  Załącznik nr 6 – UPR-1  58 58 59 59 61 62 62 62 62 63 64 66 68 68 70 70 72 74 76 77 77 77 79 79 80 81 82 82 83 83 84 86 86 88 90 92 94 96 marzec 2017 Poradnik Gazety Prawnej nr 3 (889) 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Co grozi podatnikom za błędy w rozliczaniu VAT w 2017 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: