Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 007145 21295156 na godz. na dobę w sumie
Co się zmieni w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE od 1 stycznia 2018 r. - ebook/pdf
Co się zmieni w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE od 1 stycznia 2018 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887504 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2018 r. zmienia się zasady zatrudniania w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej m.in. Ukraińców, Białorusinów czy Rosjan. Obok dotychczas obowiązujących zezwoleń na pracę zostanie wprowadzone zezwolenie na pracę sezonową. Będzie to nowy rodzaj zezwolenia na pracę, które będzie wydawał starosta (poprzez powiatowy urząd pracy) właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.  Zezwolenie to będzie wydawane na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zmianie ulegnie też uproszczony sposób zatrudniania cudzoziemców na podstawie tzw. procedury oświadczeniowej (oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy). Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2018 r. warunkiem wpisania oświadczenia do ewidencji będzie:

  Jedną z najważniejszych zmian wynikających z omawianej nowelizacji jest wprowadzenie nowych przesłanek odmowy wydania zezwolenia na pracę (podobne przesłanki obowiązują w stosunku do odmowy zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy), jeśli okoliczności sprawy wskazują, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony bez związku z rzeczywistym zamiarem powierzenia pracy cudzoziemcowi lub że zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w innym celu niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu.

Niniejsza publikacja zawiera przedstawienie najważniejszych zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców spoza UE od 1 stycznia 2018 r. Będzie się można z niej dowiedzieć m.in.

- jak ubiegać się o nowe pozwolenia na pracę sezonową,

- do jakich prac będzie można zatrudnić cudzoziemców na podstawie tzw. procedury oświadczeniowej,

- jakie nowe obowiązki informacyjne zostały nałożone na pracodawców zatrudniających cudzoziemców spoza UE. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Co się zmieni w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE od 1 stycznia 2018 r. 3 Co się zmieni w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE od 1 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany przepisów dotyczące zatrudniania pracowników m.in. zza wschodniej granicy Polski na pod- stawie tzw. procedury oświadczeniowej (oświadczenie o zamiarze powie- rzenia pracy rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy). Ponadto obok dotychczas obowiązujących zezwoleń na pracę zostanie wprowadzone zezwolenie na pracę sezonową. Zezwolenie to będzie wydawał starosta na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Omawiana nowelizacja dotycząca zatrudniania cudzoziemców ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w cha- rakterze pracownika sezonowego. Najbardziej interesujące polskich pracodawców zmiany dotyczą jednak uszczelnienia procedury odnoszącej się do wykonywania pracy krótkoter- minowej przez obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy – na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego pracę o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanemu w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Oświadczenia – zmiana podstaw prawnych Obecnie pracodawcy mogą korzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy, polegającej na rejestracji w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Dotyczy to jedynie obywateli: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Wskazane oświadczenie umożliwia powierzenie cudzoziemcowi pracy przez okres 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy bez zezwolenia na pracę. Oczywiście samo oświadczenie może zostać zrealizowane dopie- ro w przypadku posiadania przez cudzoziemca dokumentu legalizującego pobyt (wiza, ruch bezwizowy, zezwolenie na pobyt czasowy). Co istotne, po zmianach przepisów od 1 stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisywane do ewidencji oświadczeń będą dotyczyły tylko tych prac, do których wykonywania nie jest wymagane zezwolenie na pracę sezonową. Jak wskazuje jednak ustawodawca w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, konieczne było ograniczenie obserwowanych nadużyć dotyczących wykorzystania procedury oświad- czeniowej niezgodnie z jej celem. Wobec tego po zmianach przepisów praca na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę będzie mogła być wciąż wykonywana przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zmienią się jednak zasady i regulacje prawne dotyczące tego rodzaju oświadczeń. Przede wszystkim zostanie uchylony § 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy sierpień 2017 sierpień 2017 IFKIFK 4 Co się zmieni w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE od 1 stycznia 2018 r. cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczno- ści uzyskania zezwolenia na pracę, pozwalającego na stosowanie uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców ze Wschodu, a cała procedura będzie obecnie wynikała z prze- pisów ustawowych (ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Ustawodawca podkreślił, że celem nowelizacji przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców jest po- zostawienie w pewnym zakresie takiej swobody zatrudniania pracowników zza wschodniej grani- cy jak dotychczas, z jednoczesnym wyraźnym wprowadzeniem prawa do odmowy wpisania oświadczenia do ewidencji w określonych przy- padkach oraz wprowadzeniem prawa do za- skarżenia tej decyzji. Zapewni to lepszą ochro- nę praw pracodawców oraz cudzoziemców. UWAGA! Cudzoziemcy zza wschodniej granicy nadal będą mogli wykonywać pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wy- konywania pracy cudzoziemcowi (lub kilkoma taki- mi oświadczeniami) przez okres nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Na razie nie zmieni się także lista państw, któ- rych obywatele będą objęci tymi rozwiązaniami. Lista ta będzie jednak mogła być swobodnie mo- dyfikowana w rozporządzeniu ministra właściwe- go do spraw pracy. Przewidziano również, że ten minister będzie mógł określić zawody, w których oświadczenia będą mogły dotyczyć również obywateli innych państw, stosownie do potrzeb rynku pracy. Elementy oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi Po nowelizacji przepisów od 1 stycznia 2018 r. to przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą określać elementy składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz warunki wpisania go do ewidencji oświadczeń. Elementy oświadczenia w zasadzie będą się pokrywać z elementami dotychczasowego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającemu wpisaniu do ewidencji oświadczeń, pod- miot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi będzie zamieszczał: ■■ informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi: — nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, — adres stałego pobytu albo adres siedziby, — numer telefonu oraz numer faksu, — numery identyfikacyjne NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działal- ność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej, — numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, — symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą cudzoziemca, — oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okolicz- ności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 (składający oświadczenie jest obowiąza- ny do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań), sierpień 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Co się zmieni w zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE od 1 stycznia 2018 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: