Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00292 006035 22759519 na godz. na dobę w sumie
Coaching - książka
Coaching - książka
Autor: , Liczba stron: 344
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0492-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zarabianie przez rozmawianie.
Nowa ścieżka kariery dla ludzi, którzy lubią ludzi

Czy lubisz pracować z ludźmi?
Jeśli tak, mamy dla Ciebie intratną propozycję zawodową -- zostań coachem. Zarobki w tej doskonale rozwijającej się branży są wysokie, a popyt rośnie w oczach. Możesz wykonywać swój nowy zawód po godzinach albo ubiegać się o pracę na stanowisku coacha w dużej firmie. Jeśli ta propozycja Cię zainteresowała, prawdopodobnie masz do nas wiele pytań -- odpowiedź na nie znajdziesz w tej książce.

Po pierwsze: dlaczego ludzie mieliby potrzebować Twoich usług?
Rzecz w tym, że każdy z nas szuka pomocy, gdy zauważa rozbieżność pomiędzy swoimi oczekiwaniami i marzeniami a stanem faktycznym -- dzieje się to bardzo często. Taki stan rodzi stres, obawy i niepewność. Zadaniem coacha jest pomoc w likwidowaniu podobnych dylematów.

Po drugie: od czego zacząć karierę?
Coaching polega na rozmawianiu z ludźmi i przynoszeniu im ulgi. Tak naprawdę zajmujesz się tym od lat. Dlaczego więc nie miałbyś zacząć w ten sposób zarabiać? Spróbuj zorientować się, jak wpływasz na ludzi -- czy ich uspokajasz, dodajesz im otuchy, dajesz im odczuć, że mogą liczyć na Twoje trafne spostrzeżenia... a może wnosisz w ich życie więcej radości? A potem rozwiń w sobie zmysły coachingu, czyli:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Coaching Autorzy: Amanda Vickers, Steve Bavister T³umaczenie: Marcin Kowalczyk ISBN: 83-246-0492-8 Tytu³ orygina³u: Coaching Format: 122×194, stron: 344 Zarabianie przez rozmawianie. Nowa œcie¿ka kariery dla ludzi, którzy lubi¹ ludzi (cid:129) Corporate coaching. Jak zostaæ trenerem na us³ugach firm? (cid:129) Life coaching. Jak zostaæ doradc¹ osobistym? (cid:129) Psychotest. SprawdŸ, jakie s¹ Twoje zdolnoœci w zakresie coachingu Czy lubisz pracowaæ z ludŸmi? Jeœli tak, mamy dla Ciebie intratn¹ propozycjê zawodow¹ — zostañ coachem. Zarobki w tej doskonale rozwijaj¹cej siê bran¿y s¹ wysokie, a popyt roœnie w oczach. Mo¿esz wykonywaæ swój nowy zawód po godzinach albo ubiegaæ siê o pracê na stanowisku coacha w du¿ej firmie. Jeœli ta propozycja Ciê zainteresowa³a, prawdopodobnie masz do nas wiele pytañ — odpowiedŸ na nie znajdziesz w tej ksi¹¿ce. Po pierwsze: dlaczego ludzie mieliby potrzebowaæ Twoich us³ug? Rzecz w tym, ¿e ka¿dy z nas szuka pomocy, gdy zauwa¿a rozbie¿noœæ pomiêdzy swoimi oczekiwaniami i marzeniami a stanem faktycznym — dzieje siê to bardzo czêsto. Taki stan rodzi stres, obawy i niepewnoœæ. Zadaniem coacha jest pomoc w likwidowaniu podobnych dylematów. Po drugie: od czego zacz¹æ karierê? Coaching polega na rozmawianiu z ludŸmi i przynoszeniu im ulgi. Tak naprawdê zajmujesz siê tym od lat. Dlaczego wiêc nie mia³byœ zacz¹æ w ten sposób zarabiaæ? Spróbuj zorientowaæ siê, jak wp³ywasz na ludzi -- czy ich uspokajasz, dodajesz im otuchy, dajesz im odczuæ, ¿e mog¹ liczyæ na Twoje trafne spostrze¿enia… a mo¿e wnosisz w ich ¿ycie wiêcej radoœci? A potem rozwiñ w sobie zmys³y coachingu, czyli: (cid:129) zdolnoœæ obserwowania ludzkich zachowañ, (cid:129) cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ wobec innych, (cid:129) autentyzm w relacjach miêdzyludzkich, (cid:129) trzeŸwoœæ myœlenia i trafnoœæ wyci¹ganych wniosków, (cid:129) umiejêtnoœæ okazywania ciep³a i wspó³czucia, (cid:129) rzeczywisty szacunek i podziw dla innych, (cid:129) mi³e usposobienie i umiejêtnoœæ ³agodzenia napiêæ. Spis treści 01 02 03 04 Coaching — wprowadzenie Moda na coaching Powody, dla których warto zostać coachem Rzeczywistość zawodu coacha Coaching w firmach Naturalny coaching Ludzie są coachami z urodzenia Coaching to coś więcej niż rozmowa Czy każdy może zostać coachem? Cechy dobrego coacha Zrozumieć ideę coachingu Aby odnieść sukces, potrzebujesz coacha Krótka historia coachingu Coaching — różne podejścia Co decyduje o wyjątkowości coachingu? Typy coachingu Czy coaching jest właściwym wyborem? Mity o coachingu Rozpoczynamy karierę jako doradca rozwoju osobistego Life Coaching — może się nim zająć każdy Jakie szkolenia będą Ci potrzebne? Przyczyny, dla których ludzie decydują się na skorzystanie z pomocy coacha 9 10 11 13 14 17 18 20 21 22 29 30 30 32 35 38 41 41 45 46 46 47 4 S p i s t r e ś c i 05 06 07 Jak zacząć? Ile można zarobić? Znajdowanie niszy rynkowej Gdzie znaleźć klientów? Wyjaśnianie, czym jest coaching Jak zostać coachem menedżerskim? Coaching menedżerski Jak rozpocząć karierę w coachingu menedżerskim? Kompetencje Oczekiwania firm Finanse Sponsorzy Wspinaczka po drabinie hierarchii Doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i konsultingu Coaching zespołów Narzędzia Na sam szczyt Zamknięte koło Coaching w firmach Coaching wewnętrzny — stan obecny Coaching jako styl zarządzania Czy kierownicy mogą być coachami? Zaczynamy Analiza możliwości Praca w kulturze coachingowej Jeśli kultury coachingu nie ma Rozwój umiejętności coachingu Czas przeznaczony na coaching Co, jeśli nie możesz zająć się coachingiem wszystkich podwładnych? Kiedy poprosić o pomoc? Programy mentorskie Coaching dla szefa i kolegów Sprawy praktyczne Przygotowania do coachingu Metody coachingu Gdzie prowadzić coaching? Liczba sesji Częstotliwość i długość sesji Przerwy między sesjami Planowanie spotkań 48 50 51 52 53 55 56 56 57 60 60 61 63 64 64 65 65 66 67 68 68 70 71 75 76 77 78 79 79 80 81 81 83 84 84 86 88 89 90 91 08 09 10 11 5 S p i s t r e ś c i Początki Pierwsza sesja Co się stanie podczas pierwszej sesji? Doświadczenia i (lub) oczekiwania klienta dotyczące coachingu Przedstawienie swoich kompetencji i wyjaśnienie podejścia do coachingu Podpisanie umowy Poufność i zaufanie Określenie obowiązków obu stron Kwestia odpowiedzialności Przewidywanie problemów Poznaj swojego klienta Kwestionariusz wstępny Narzędzia badania profilu osobowości Określanie wartości Koło życia Koło pracy Identyfikacja najważniejszych kwestii Gdy klient korzystał już wcześniej z coachingu Decyzja, czy do siebie pasujecie Budowanie więzi z klientem Sposoby nawiązywania więzi Znaczenie dobrego kontaktu Przyspieszamy proces „poznawania się” Rozluźnianie więzi Robienie notatek podczas sesji Gdy brakuje więzi Utrata więzi Struktura sesji i modele coachingu O potrzebie schematu GROW Model S.C.O.R.E. Inner Game (gra wewnętrzna) Skilled Helper (kompetentne pomaganie) Model Co-Active Coaching Coaching — podstawowe zasady Druga sesja Wyznaczanie celów Na co chcesz przeznaczyć czas? Proces coachingu 93 94 95 95 96 96 97 98 99 99 100 100 101 101 104 108 109 110 111 113 114 114 115 125 126 127 127 129 130 130 140 143 144 146 149 150 150 155 157 6 S p i s t r e ś c i 12 13 14 15 Nastawienie i zachowanie coacha Zmiany układu między coachem a klientem Zagadnienia logistyczne Jak pytać i słuchać? O znaczeniu słuchania Pytania i odpowiedzi Sztuka słuchania Narzędzia i techniki Zachęta do przeprowadzenia zmiany Tolerowanie niedogodności Tworzenie przyzwyczajeń Kreatywna wizualizacja Metafory Zwiększanie możliwości „Eksperymenty” i „niepowodzenia” Spojrzenie z wielu perspektyw Prostowanie błędnego myślenia Lustrzane odbicie Typowe problemy i zagadnienia Powtarzające się problemy Odkładanie wszystkiego na później Stres Pewność siebie i asertywność Równowaga między pracą a życiem prywatnym Zarządzanie czasem Przywództwo Delegowanie zadań Szczęście Związki międzyludzkie Pieniądze i finanse Kontrolowanie emocji Sfera duchowa Wprowadzanie zmian i podnoszenie po- przeczki Coaching wiąże się ze zmianami Wyznaczanie celów jako sposób wywoływania zmian Odpowiedzialność Trzy najważniejsze sposoby nakłaniania ludzi do działania 160 161 162 165 166 166 177 183 184 184 185 187 188 189 190 192 194 198 201 202 202 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 217 218 218 219 222 7 S p i s t r e ś c i Śledzenie postępu Podnoszenie poprzeczki Znalezienie złotego środka Pułapki Rafy coachingu Gdy problemem jest coach Gdy to klient jest problemem Gdy problem leży w relacjach coach — klient Gdy problem leży w firmie Zbliżamy się do końca Ostatnia sesja Czy już naprawdę wszystko zostało zakończone? Co zrobić, jeśli klient pragnie kontynuować spotka- nia w nieskończoność? Ostatnia sesja Zmiana i postęp Kolejny krok Rozmowa ze sponsorem ze strony firmy Ostatnia sesja w przypadku kierownika, który równocześnie zajmuje się coachingiem swojego zespołu Rozwijanie własnych umiejętności coacha Doskonalenie umiejętności Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka Ocenianie swoich umiejętności Poprawa własnych umiejętności Kontynuowanie rozwoju Aspekty biznesowe Zakładanie własnej firmy Wybór nazwy dla firmy Forma prawna działalności gospodarczej Finanse Profesjonalny wizerunek firmy Kwestie osobiste Zagadnienia marketingowe Zdobywanie zamówień z firm Kursy i szkolenia Firmy szkoleniowe 226 227 230 231 232 232 237 239 241 245 246 246 247 249 253 254 256 257 259 260 260 261 265 269 273 274 275 275 277 278 278 279 286 289 290 16 17 18 19 20 8 S p i s t r e ś c i Informacje dodatkowe Słowniczek terminów Dodatek Skorowidz 293 305 311 329 02. Wyraz twarzy W tym rozdziale dowiesz się: · · · · · · dlaczego ludzie interesują się zawodem coacha, jak wygląda praca coacha, na czym polega coaching w firmach, dlaczego coaching staje się coraz bardziej popularny, na czym polega coaching, jakie korzyści płyną z coachingu. 10 Moda na coaching i C o a c h n g — w p r o w a d z e n e i Mamy do czynienia z prawdziwym boomem. Narastającą falą. Rewolucją. Bez względu na to, jak opiszemy to zjawisko, od kil- ku lat obserwujemy znaczący wzrost popularności coachingu. Półki w księgarniach dosłownie uginają się pod stosem książek poświęconych temu zagadnieniu. Porusza się je w czasopismach, gazetach i programach telewizyjnych. Coaching stał się bardzo popularny również w biznesie. Nic dziwnego, że interesuje się nim tak wielu ludzi. Skoro czytasz tę książkę, to zapewne je- steś jednym z nich. Może widziałeś gdzieś ogłoszenia zachęca- jące do udziału w kursie Life Coaching. Zapewne reklamowa- no go stwierdzeniem, iż dzięki niemu będziesz mógł osiągnąć zadowolenie z życia, robiąc coś satysfakcjonującego. A może zastanawiasz się, w jaki sposób wycofać się z tego wyścigu szczurów, przestać tyrać jak wół i zostawić cały ten młyn za sobą. Możliwe także, że chcesz zacząć pomagać członkom swo- jego zespołu w pracy — może nawet już to robisz. Zdajesz sobie sprawę z tego, że coaching jest istotną umiejętnością wchodzą- cą często w zakres obowiązków kierownika i że jeśli chcesz osiągnąć wyznaczone sobie cele krótko- i długoterminowe, mu- sisz ją w sobie rozwinąć. Możliwe, że pracujesz w dziale personalnym (HR) lub dziale szkoleń i poszukujesz informacji, które pozwoliłyby Ci wspo- móc innych menedżerów w utworzeniu odpowiedniej kultury coachingowej — środowiska, w którym wszyscy uczą się od siebie wzajemnie i w którym cele osób, zespołów oraz organi- zacji są ze sobą zintegrowane. Kiedyś coaching był ciekawą nowinką i wszyscy traktowali go opcjonalnie, ale dla firm, które chcą osiągnąć sukces, coraz częściej staje się on konieczno- ścią. Jeśli właśnie tego szukasz, to znajdziesz tu wiele przydat- nych materiałów, które pomogą Ci rozwinąć umiejętności swoich pracowników. Niestety, nie ma tu miejsca na szczegółowe roz- ważania na temat coachingu w środowisku firmowym. Możliwe także, że chcesz po prostu dowiedzieć się czegoś na temat 11 i C o a c h n g — w p r o w a d z e n e i jednego z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju osobistego i za- wodowego oraz korzyści, jakie może ono przynieść we wszyst- kich obszarach życia. Bez względu na powód, dla którego sięgnąłeś po tę książkę, znajdziesz w niej wiele istotnych informacji, które pomogą Ci poznać coaching zarówno od strony teoretycznej, jak i prak- tycznej. Powody, dla których warto zostać coachem Podobnie jak to jest ze wszystkimi zawodami, ludzie pragną zająć się coachingiem z wielu różnych powodów. Oto trzy najczęściej wymieniane. Poczucie samorealizacji i satysfakcji Coaching może przynieść wiele satysfakcji i zadowolenia z pracy. Możliwość pomagania ludziom w ich najintymniejszych i naj- ważniejszych aspektach życia jest prawdziwym przywilejem. Do- tyczy to zarówno pracy w firmie, jak i pracy w charakterze trenera rozwoju osobistego (ang. Life Coach) lub trenera kadry zarządzającej (ang. Executive Coach). Wiele osób decyduje się na karierę coacha, ponieważ chcą zmienić coś w świecie. Z niczym nie można porównać zado- wolenia odczuwanego, gdy uda Ci się pomóc komuś zmienić coś w jego życiu, rozwiązać jakiś problem, osiągnąć postawiony przed nim cel lub po prostu — pomóc mu być w życiu zwy- czajnie szczęśliwszym. Ludzie poszukują pomocy z wielu różnych przyczyn, ale więk- szość z nich można sprowadzić do tego, że zauważają rozbież- ność między własnymi oczekiwaniami i marzeniami a stanem faktycznym. Zadaniem coacha jest pomoc w likwidacji tych rozbieżności. Najczęściej ludzie chcą zarobić więcej pieniędzy, wzbogacić relacje z innymi, osiągnąć równowagę lub rozwinąć swoją karierę. 12 i C o a c h n g — w p r o w a d z e n e i Coaching dotyka także znacznie głębszego poziomu psycholo- gicznego — pozwala wielu osobom rozwinąć samoświadomość i wrażliwość. Dzięki temu stają się bardziej odpowiedzialne, odczuwają większą motywację i łatwiej będzie im kontrolować swoje zachowanie. Innymi słowy, zgodnie z popularną obecnie terminologią, zdobywają większą inteligencję emocjonalną. Jedną z zalet coachingu jest to, że poprzez pracę z innymi coach rozwija również w sobie wiele istotnych umiejętności. Refleksje klienta dotyczące korzyści płynących z coachingu Coaching pomógł mi zrozumieć, co jest dla mnie ważne w moim życiu i pracy. Zauważyłem, że teraz znacznie szybciej realizuję swoje cele. Mam poczucie, że zmiana ta ma charakter wielo- aspektowy — jest to szereg drobnych zmian, których już nawet nie zauważam, ponieważ stały się częścią mnie. Mogę wskazać wiele konkretnych różnic w sposobie pracy. Jestem teraz lepiej zorganizowany i znacznie skuteczniej wykorzystuję czas. Jednak chyba największą korzyścią jest to, że zrozumiałem swoje mo- tywy. Wiem, co mną kieruje i co jest dla mnie ważne w relacjach z ludźmi. Jestem dla siebie łagodniejszy, co wydaje się mieć pozytywny wpływ na moje kontakty z innymi. Korzyści finansowe W porównaniu z innymi zawodami coaching może przynieść także wymierne korzyści finansowe. Stawki są różne, ale czasem można w godzinę lub dwie zarobić tyle, ile inni ludzie przez cały dzień. Teraz jest chyba oczywiste, dlaczego perspektywa zosta- nia coachem jest tak pociągająca! Niezależność Niektórzy ludzie myślący o profesji coacha cieszą się z możli- wości zostania własnymi szefami. Coach pracuje na własny ra- chunek i nie musi słuchać niczyich rozkazów. Dzięki temu może wycofać się z wyścigu szczurów i być sam sobie sterem, żegla- rzem, okrętem — pracując tylko wtedy, gdy tego chce, i samo- dzielnie podejmując decyzje. Rzeczywistość zawodu coacha 13 i C o a c h n g — w p r o w a d z e n e i Rzeczywistość często rozmija się z marzeniami — tak też często jest w przypadku coachingu. Nie chcemy wylewać na Ciebie kubła zimnej wody i niszczyć Twoich nadziei. Mamy jednak obowiązek przedstawienia prawdziwego obrazu tego zawodu. Dobra wiadomość jest taka, że zainteresowanie mediów coach- ingiem utworzyło i utrzymuje popyt na takie usługi. Ludzie wie- dzą, że dzięki coachingowi będą mogli bardziej cieszyć się życiem i zdobyć poczucie spełnienia. Potencjalni klienci sami szukają coachów. Zła wiadomość to ta, że zapotrzebowanie na usługi coachów wcale nie jest tak duże, jak sugerowałyby to ogłoszenia. Oprócz tego na rynku tych usług panuje wysoka konkurencja, gdyż działa już na nim wielu coachów1. Rozwinięcie działalności do takiego momentu, w którym zacznie ona przynosić dochody, może potrwać jakiś czas. Dlatego też jeśli myślałeś o porzuce- niu dotychczasowej pracy i zajęciu się wyłącznie coachingiem, powinieneś najpierw przeczytać tę książkę. Warunki wstępne Umiejętności to nie wszystko Bardzo istotne jest to, abyś zrozumiał, że umiejętności coachingu to nie wszystko. Jeśli chcesz być niezależnym coachem, to mu- sisz mieć także motywację i chęć otworzenia własnej firmy. Osoba, która nie ma szczególnie rozwiniętych umiejętności coachingu, jest za to doskonała w marketingu, odniesie więk- szy sukces niż wspaniały coach, który nie potrafi się sprzedać. Szacuje się, że pracujący na własny rachunek coach powinien poświęcać jedną trzecią swojego czasu na zdobywanie klientów i prowadzenie firmy — to właśnie dlatego umiejętności marke- tingowe są takie ważne. 1 Oczywiście, autorzy opisują realia rynku amerykańskiego. W Polsce coaching dopiero się rozwija — przyp. tłum. 14 i C o a c h n g — w p r o w a d z e n e i Chociaż praca coacha to praca z ludźmi — będziesz spotykał się z nimi osobiście lub rozmawiał przez telefon — to jednak może to być biznes, w którym będziesz czuł się samotnie. Najczęściej będziesz pracował w pojedynkę, a nie w zespole. Nie każdemu to odpowiada. W jednoosobowej firmie trudno także awansować. Jeśli zechcesz wziąć wolny dzień lub tygodniowy urlop, nie będziesz mógł liczyć na wypłatę. Prowadzenie własnej firmy oznacza, że wszystko zależy wyłącznie od Ciebie. Odwaga i wytrzymałość Po tych „otrzeźwiających uwagach” chcielibyśmy stwierdzić, że jeśli będziesz miał odwagę, cierpliwość i zdobędziesz odpo- wiednie umiejętności, to prowadzenie własnej firmy coachin- gowej może okazać się spełnieniem marzeń. Więcej informacji na temat możliwości rozpoczęcia pracy znajdziesz w rozdziale 4. Problemom marketingu i finansów poświęcony jest rozdział 19. Coaching w firmach Coaching w firmach to z wielu względów prostsze zagadnienie. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach dostrzega się wartość coachingu jako jednego z najskuteczniejszych i najtańszych spo- sobów rozwijania pracowników. Zamiast posyłać wszystkich na zunifikowane kursy i szkolenia, zapewnia się im coaching, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb pracowni- ków. Jest to szczególnie istotne w przypadku bardziej doświad- czonych osób, które być może uczestniczyły już we wszystkich dostępnych kursach. Coaching przynosi firmom wiele korzy- ści. Są to: · · · zwiększona wydajność firmy jako całości, szybki rozwój pracowników, pełniejsze wykorzystanie możliwości najważniejszych pra- cowników, 15 i C o a c h n g — w p r o w a d z e n e i wyższa wydajność poszczególnych pracowników i lepsza obsługa klienta, większa motywacja i silniejsze przywiązanie do firmy, zwiększone umiejętności liderów. · · · Biznes zaakceptował coaching i wykorzystuje go na dwa sposoby: 1. 2. Oczekując, że coaching stanie się zadaniem kierowników, którzy w ramach swoich obowiązków będą pomagali swoim zespołom. Wynajmując zewnętrznych coachów, którzy mają pracować z kierownictwem wyższego szczebla. Tym zagadnieniom poświęcone są rozdziały 5. i 6. Do takiego nastawienia biznesu przyczyniło się kilka zjawisk: przywiązy- wanie coraz większej wagi do umiejętności kierowniczych, trend spłaszczania hierarchii i coraz częstsze wykorzystywanie pracy zdalnej. Oprócz tego kierownicy lubią mieć pod ręką kogoś, na kim mogliby sprawdzać reakcje na swoje pomysły. Brak zaufania do coachingu znikł niemal zupełnie. Osoby, które skorzystały z tej formy pomocy, zdały sobie sprawę, że miała ona duży wpływ na ich karierę i odniesiony sukces — i wiedzą już, że w coachingu nie chodzi o to, aby naprawić czyjeś błędy czy niedociągnięcia. W wielu firmach powstały już „kultury coachingowe”, a w wielu innych myśli się o wprowadzeniu coachingu. Dzięki temu skorzystać mogą wszyscy pracownicy — bez względu na zajmowane stanowiska. Ciekawe czasy To ciekawe czasy dla coachingu. Są tacy, którzy twierdzą, że to nie potrwa długo — mówią, że to tylko przejściowa moda. Jednak ciągła popularność tej dziedziny dowodzi, że ta ocena jest błędna. Coaching ma przed sobą przyszłość — wierzy- my, że wraz z upływem czasu będzie zdobywał jeszcze większe uznanie. Możesz się do tego przyczynić. Bez względu na to, 16 i C o a c h n g — w p r o w a d z e n e i czy zajmiesz się tym zawodowo, czy tylko wykorzystasz zdoby- te umiejętności do poprawy jakości swojego życia, wprowa- dzisz pozytywne zmiany w samym sobie i ludziach, z którymi masz do czynienia. Co możesz zrobić · · · Porozmawiaj z innymi coachami i poproś ich, aby podzie- lili się z Tobą swoimi odczuciami na temat coachingu. Zastanów się nad własnymi powodami, dla których chcesz zostać coachem lub poprawić swoje umiejętności w tym zakresie. Zastanów się nad minusami pracy niezależnego coacha i pomyśl, w jaki sposób mógłbyś pokonać ewentualne przeszkody.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: