Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00093 002398 22606256 na godz. na dobę w sumie
Community college w XXI wieku - ebook/pdf
Community college w XXI wieku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 111
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7587-870-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W swojej najnowszej publikacji pt. „Community College” Andrzej Murzyn podejmuje się badawczego opracowania jednych z najpopularniejszych instytucji edukacyjnych w USA. Community Collages to ważne w USA i Kanadzie systemy pozwalającym na dostęp do nauki większej liczbie zainteresowanych, stanowiące jednocześnie największy sektor edukacji wyższej.

Bardzo istotny z punktu widzenia autora jest wkład jakie wnoszą CC do przygotowania osób wchodzących w skład oddziałów natychmiastowego reagowania tj. strażaków, ratowników medycznych czy funkcjonariuszy innych służb. Ta pozycja utwierdziła się zwłaszcza po wydarzeniach z 11 września 2001r.  Autor pisze „ instytucja typu community college jest nadal elastyczna i otwarta na kulturalno-edukacyjne potrzeby społeczności lokalnych, których zaspokojenie wydaje się coraz trudniejsze w związku z gwałtownymi zmianami ekonomicznymi i politycznymi”.

Ważnym elementem wyróżniającym instytucje o których mowa w ich procesie przystosowawczym do aktualnych warunków i  wymagań, jest wyjątkowa elastyczność i twórczość w działaniu, a ponadto zaangażowanie i inwencja ich przywódców.

Początek wieku XXI przyniósł wiele trudności, z którymi uporać się musiały szkoły i uczelnie. Książka „Community college” jest opisem tych przemian i towarzyszącej im zmianie myślenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

A. Murzyn, Community college w XXI wieku, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-870-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 © Copyright by Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska Adiustacja: Izabela Rutkowska Projekt okładki: Andrzej Augustyński Opracowanie typografi czne: Alicja Kuźma Publikacja dofi nansowana przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej ISBN 978-83-7587-870-7 Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47 www.impulsofi cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsofi cyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2011 A. Murzyn, Community college w XXI wieku, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-870-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 Spis treści Wstęp ................................................................................................... 7 I. Kursy niepunktowane (non-credit courses) podstawą edukacji zawodowej .......................................................... 9 1. Istota i cele edukacyjnych programów niepunktowanych ............ 11 2. Struktura programów niepunktowanych ..................................... 37 3. Efekty realizowania niepunktowanych programów edukacyjnych ............................................................................... 51 II. Nowa fi lozofi a zarządzania uczelniami ............................................. 71 1. Od transformacji podstawowych umiejętności do twórczego uczenia się .............................................................. 74 2. Od kultury niedowierzania do kultury niewymuszonej wspólnoty .......................................................... 81 3. Marketing i przedsiębiorczość a otwarte zarządzanie uczelnią ...... 92 4. El Paso Community College – historia sukcesu ........................... 96 5. Technologia drugiej generacji a wypełnianie misji przez community college ................................................................ 102 Literatura ............................................................................................. 111 A. Murzyn, Community college w XXI wieku, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-870-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 Wstęp Instytucje typu community college stanowią największy sektor edukacji wyższej w Stanach Zjednoczonych i odgrywają istotną rolę na płaszczyźnie umożliwiania dostępu do kształcenia policealnego (postsecondary education). Badacze podają, że te popularne instytucje edukacyjne zapewniają szkole- nie specjalistyczne i programy zawodowe dla prawie połowy studentów1. Autorzy ostatnich raportów dotyczących działalności community college podkreślają też, że nie docenia się wkładu, jaki uczelnie te wnoszą w proces przygotowywania osób wchodzących w skład oddziałów natychmiastowego reagowania (fi rst responders), a więc strażaków, ratowników medycznych czy funkcjonariuszy organów ścigania. Po wydarzeniach z 11 września 2001 roku działalność uczelni na tym polu przybrała znaczne rozmiary i wyraźnie wpi- suje się w ogólnonarodową akcję na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa kraju. Świadczy to między innymi o tym, że instytucja typu community college jest nadal elastyczna i otwarta na kulturalno-edukacyjne potrzeby społeczności lokalnych, których zaspokojenie wydaje się coraz trudniejsze w związku z gwałtownymi zmianami ekonomicznymi i politycznymi. Społeczeństwo amerykańskie – pisze George Boggs – stoi dzisiaj przed wieloma wyzwaniami. Wśród największych problemów wymienia się: brak odpowiedniej ilości wykwalifi kowanych pielęgniarek, który stanowi zagroże- nie dla jakości opieki zdrowotnej, brak nauczycieli będący jedną z głównych przyczyn zapaści systemu edukacji oraz stale pogłębiający się brak wykwalifi - kowanych pracowników, co wiąże się bezpośrednio ze spadkiem wydajności 1 American Association of Community Colleges: First Responders. Washington 2006, s. V. A. Murzyn, Community college w XXI wieku, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-870-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011  Wstęp gospodarki i obniżaniem się standardu życia obywateli2. Aby poradzić sobie z tymi problemami, potrzebna jest twórczość pochodząca […] od ludzi, którzy nie są ograniczeni przez tradycję, lecz gotowi do podjęcia ryzyka, otwarci na nowe myślenie i robienie rzeczy inaczej niż dotychczas3. Instytucje typu community college – dodaje Boggs – już nie raz udowodniły, że potrafi ą działać twórczo i elastycznie, a zaangażowanie i inwencja ich przy- wódców niejednokrotnie uratowały uczelnie przed klęską. Niniejsza książka poświęcona jest najważniejszym – jak sądzę – dziedzi- nom działalności instytucji typu community college, które w ostatnich latach poddano istotnym przeobrażeniom. Uczelnie te, wchodząc w XXI wiek, mu- siały bowiem stawić czoła wielu trudnościom, zarówno politycznej, jak i eko- nomicznej natury. Zmiana myślenia na płaszczyźnie kształcenia zawodowego miała przede wszystkim sprawić, aby wspomniane placówki były w stanie stworzyć takie programy w zakresie niepunktowanej edukacji zawodowej, które stałyby się podstawą kompromisu między pożądaną elastycznością w dziedzinie kursów niepunktowanych a potrzebą integracji programów punktowanych z programami niepunktowanymi4. Wielu badaczy potwier- dza tezę, że nowa fi lozofi a zarządzania uczelniami przyczyniła się do tego, że community college jest nadal najbardziej elastyczną i otwartą instytucją eduka- cyjną, która nie zapomniała o swojej misji. 2 John E. Roueche, Melissa M. Richardson, Philip W. Neal, Susanne D. Roueche (red.): Th e Creative Community College: Leading Change Th rough Innovation. Washington, D.C. 2008. Community College Press, American Association of Community Colleges. 3 „[…] comes from people who are not bound by tradition but people who are willing to take risks, to think new thoughts, and to do things diff erently”. Ibidem, s. XI (tłumaczenie własne). 4 Michelle van Noy, James Jacobs, Susanne Korey, Th omas Bailey, Katherine L. Hughes (red.): Noncredit Enrollment in Workforce Education: State Policies and Community College Practices (Report). Washington, D.C. 2008. American Association of Community Colleges and Community College Center. A. Murzyn, Community college w XXI wieku, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-870-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 I. Kursy niepunktowane (non-credit courses) podstawą edukacji zawodowej Edukacja zawodowa, przeznaczona dla osób, które ukończyły szkołę średnią (postsecondary education), przechodzi w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych poważne zmiany. Zmiany te dotyczą przede wszystkim relacji między liczbą studentów uczestniczących w kursach niepunktowanych (non- -credit courses) a studentami, którzy realizują swoją edukację w ramach kur- sów punktowanych, czyli kursów z przypisywanymi punktami kredytowymi (credit courses)1. Autorzy raportu Noncredit Enrollment in Workforce Education: State Policies and Community College Practices podkreślają, że największy wzrost zauważa się na płaszczyźnie szkolenia zawodowego (workforce instruc- tion) i szkolenia kontraktowego (contract training)2. Programy te mają przede wszystkim na celu zaspokojenie zmieniających się potrzeb zawodowych i wy- posażenie ich podmiotów w niezbędne umiejętności, przy czym – jak piszą autorzy – chodzi tutaj głównie o taki sposób szkolenia, który „jest elastyczny i odpowiada na potrzeby pracodawcy”3. Okazuje się, że rozwój kreatyw- ności i elastyczności na polu wyższej edukacji zawodowej to jedno z pod- stawowych zadań, jakie stanęły przed instytucjami typu community college. W gruncie rzeczy sprawdziły się przepowiednie Edmunda Gleazera z roku 19614. Autor ten, będąc wówczas jednym z głównych działaczy AACC 1 Michelle van Noy, James Jacobs, Susanne Korey, Th omas Bailey, Katherine L. Hughes (red.): Noncredit Enrollment in Workforce Education…, op. cit. 2 Ibidem, s. 2. 3 „[…] is fl exible and responsive to employer needs”. Ibidem. 4 John E. Roueche, Melissa M. Richardson, Philip W. Neal, Susanne D. Roueche (red.): Th e Creative Community College: Leading Change Th rough Innovation, Washington, D.C. 2008. Community College Press, American Association of Community Colleges, s. 3. A. Murzyn, Community college w XXI wieku, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-870-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 I. Kursy niepunktowane (non-credit courses) podstawą edukacji zawodowej  (American Association of Community Colleges), pisał, że instytucje typu community college będą musiały w przyszłości stawić czoła gwałtownym zmianom demografi cznym, wyzwaniom globalnej ekonomii i coraz bar- dziej zaawansowanej technologii5. W związku z szybkimi zmianami w sek- torze wyższej edukacji zawodowej – zauważają autorzy raportu Noncredit Enrollment in Workforce Education: State Policies and Community College Practices – trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy colleges zaspokajają rosnące potrzeby i efektywnie wykorzystują swoje środki, zapewniając do nich dostęp wszystkim studentom6. W badaniach prowadzonych przez CCRC (Community College Research Center), wspólnie z National Council for Workforce Education (Narodowa Rada ds. Edukacji Zawodowej) oraz National Council for Continuing Education (Narodowa Rada ds. Edukacji Ustawicznej), skoncentrowano się głównie na realizowanym przez community colleges niepunktowanym szko- leniu zawodowym i szkoleniu kontraktowym. Próbowano ustalić, w jakim stopniu niepunktowana edukacja zawodowa i polityki stanowe wspierają rozwój zawodowy obywateli, zapewniają grupom poszkodowanym dostęp do edukacji wyższej i generują dochody dla instytucji typu community college. Badacze próbowali także znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób te instytucje edukacyjne organizują niepunktowane programy zawodowe, aby osiągnąć kompromis „między pożądaną elastycznością edukacji niepunkto- wanej a integracją programów punktowanych i programów niepunktowa- nych”7. Istotne było także zbadanie stopnia, w jakim niepunktowana eduka- cja zawodowa zaopatruje studentów w konkretne dowody potwierdzające jej rezultaty – mogą to być na przykład certyfi katy przedsiębiorczości (industry certifi cations)8. 5 John E. Roueche, Melissa M. Richardson, Philip W. Neal, Susanne D. Roueche (red.): 6 Michelle van Noy, James Jacobs, Susanne Korey, Th omas Bailey, Katherine L. Hughes Th e Creative Community College…, op. cit. (red.): Noncredit Enrollment…, op. cit. 7 „[…] the tradesoff between the deisred fl exibility of noncredit education and the integration of credit and noncredit programs”. Ibidem, s. 2. 8 Ibidem. A. Murzyn, Community college w XXI wieku, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-870-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 . Istota i cele edukacyjnych programów niepunktowanych  1. Istota i cele edukacyjnych programów niepunktowanych Instytucje typu community college od dawna są postrzegane jako podsta- wowe źródło rozwoju lokalnej siły roboczej. Mają więc z jednej strony służyć ludziom z różnych powodów zainteresowanym edukacją, a z drugiej – odpo- wiadać na potrzeby przedsiębiorstw poszukujących pracowników z różnymi poziomami umiejętności9. Autorzy raportu Noncredit Enrollment in Work- force Education: State Policies and Community College Practices podkreślają, że przeszłość edukacyjna studentów realizujących kursy niepunktowane jest różnorodna; co więcej, są oni coraz starsi i w coraz większym stopniu inte- resuje ich zdobywanie konkretnych umiejętności. Aby umożliwić przejście do programów punktowanych studentom zainteresowanym uzyskaniem konkretnego stopnia – piszą dalej autorzy raportu – uczelnie sięgają do róż- nych metod. Najczęściej jest to rekrutacja na programy punktowane spośród studentów realizujących kursy niepunktowane. Mamy tutaj jednocześnie do czynienia z silną tendencją do budowania pomostu między programami nie- punktowanymi i programami punktowanymi10. Trzeba pamiętać o tym, że nabór kandydatów, którzy mają uczestni- czyć w programach niepunktowanych, jest wspierany przez władze stanowe. Okazuje się, że ponad połowa stanów przeznacza część swoich środków na fi nansowanie niepunktowanej edukacji zawodowej realizowanej przez insty- tucje typu community college11. Fakt ten, zdaniem autorów raportu, świadczy o tym, że władze stanowe mają jasną wizję edukacji niepunktowanej. Wła- dze community colleges, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za jakość zawodowej edukacji niepunktowanej – co wynika między innymi z faktu, że ponad połowa stanów przypisuje tym instytucjom kluczową rolę na płasz- czyźnie wspierania rozwoju zawodowego obywateli na poziomie lokalnym i stanowym – nie tylko starają się odpowiadać na różne potrzeby studentów, ale także dążą do coraz sprawniejszego zaspokajania specyfi cznych potrzeb pracodawców. Aby oferowane przez uczelnie kursy rzeczywiście sprostały 9 Michelle van Noy, James Jacobs, Susanne Korey, Th omas Bailey, Katherine L. Hughes (red.): Noncredit Enrollment…, op. cit., s. 2. 10 Ibidem. 11 Ibidem. A. Murzyn, Community college w XXI wieku, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-870-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 I. Kursy niepunktowane (non-credit courses) podstawą edukacji zawodowej  oczekiwaniom pracodawców i pracobiorców, ich organizacja musi być oparta na zasadzie elastyczności. Niepunktowane programy zawodowe mają być poważnym źródłem dochodu dla instytucji typu community college. Tylko nieliczne stany na- kładają ograniczenia odnośnie do wysokości opłat, jakie mogą być ustalane przez uczelnie prowadzące niepunktowane kursy zawodowe. Uczelnie – podkreślają autorzy projektu – „mogą swobodnie zażądać tyle, ile zniesie rynek”12. Podstawowa zasada polega na tym, że niepunktowane programy zawodowe powinny się samofi nansować. Z badań wynika, że wiele insty- tucji typu community college konsekwentnie realizuje tę zasadę. Prawdzi- wym wyzwaniem dla uczelni jest służenie studentom i pracodawcom przy jednoczesnym generowaniu zysków, co z pewnością podnosi ich wartość i ma poparcie z wewnątrz. W publikacjach poświęconych działalności instytucji typu community college podkreśla się, że uczelnie te konsekwentnie realizują zasadę wie- lostronności, bez której w zasadzie nie miałyby racji bytu we współcze- snym społeczeństwie amerykańskim. W ostatnich latach zakres działalności uczelni znacznie się poszerzył, o czym przypominają między innymi Bailey i Morest13. Wzrosła liczba różnorodnych programów mających przyciągnąć nowych studentów i zaspokoić ich różnorodne potrzeby edukacyjne. Trze- ba jednak pamiętać, że community college, rozszerzając swoją działalność, aby skutecznie wspierać rozwój lokalnej siły roboczej, nie zaniedbuje także innych ważnych dziedzin. Chodzi tutaj między innymi o działania na rzecz umożliwienia poszkodowanym grupom społecznym dostępu do edukacji wyższej – działania te nadal stanowią bardzo ważny element misji realizo- wanej przez tę uczelnię. Autorzy projektu Noncredit Enrollment in Workforce Education: State Policies and Community College Practices zwracają uwagę na pewne cechy in- stytucji typu community college, które szczególnie podnoszą jej atrakcyjność i budzą zaufanie różnych grup społecznych. Chodzi tutaj głównie o dużą 12 „[…] are free to charge what the market will bear”. Michelle van Noy, James Jacobs, Susanne Korey, Th omas Bailey, Katherine L. Hughes (red.): Noncredit Enroll- ment…, op. cit., s. 2. 13 Th omas R., Bailey, Vanessa Smith Morest: Th e Organizational Effi ciency of Multiple Missions for Community Colleges. New York 2004. Columbia University, Teachers College, Community College Research Center. A. Murzyn, Community college w XXI wieku, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-870-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 . Istota i cele edukacyjnych programów niepunktowanych  elastyczność na płaszczyźnie realizowania konkretnych potrzeb społeczności lokalnej. Dzięki temu instytucja ta – dodają autorzy raportu – „jest lepiej dostosowana do potrzeb uczących się osób dorosłych niż tradycyjne kursy uczelniane”14. Fakt ten podkreślany jest także przez innych badaczy15. Zazna- czają oni również, że edukacja niepunktowana odpowiada przede wszystkim na potrzeby tych studentów, którzy są zainteresowani możliwie najprostszymi procedurami rekrutacji i elastycznymi programami, które byłyby typowe dla tego rodzaju edukacji. Ponadto ważną rolę odgrywa tutaj środowisko eduka- cyjne, które powinno się charakteryzować niskim poziomem sformalizowania, być bardziej przyjazne i pozbawione czynników onieśmielających słuchaczy16. Edukacja niepunktowana musi być oparta na zasadzie, która w kontekście kształcenia dorosłych określana jest jako „dydaktyka umożliwiania”17. Chodzi także o to, na co zwraca uwagę Elżbieta Dubas – że „kształcenie dorosłych to głównie uczenie się; pewne jest, że człowiek dorosły może się uczyć, ale nauczyć go nie można”18. Oprócz działania na rzecz wspierania rozwoju lokalnej siły roboczej nie- punktowana edukacja zawodowa ma stanowić rodzaj pomostu prowadzące- go do edukacji punktowanej19. Autorzy raportu podkreślają, że umacnianie takiego pomostu ma kluczowe znaczenie dla wielu studentów, którzy nie posiadają jeszcze żadnego stopnia i nie są jeszcze gotowi do uczestniczenia w programach punktowanych. Efektywność na tej płaszczyźnie jest uzależ- niona jednak od wielu czynników. Trzeba przede wszystkim 14 „[…] is better suited to adult learners than traditional college courses”. Michelle van Noy, James Jacobs, Susanne Korey, Th omas Bailey, Katherine L. Hughes (red.): Noncredit Enrollment…, op. cit., s. 4. 15 Kevin Dougherty, Marianne Bakia: Th e New Economic Development Role of Commu- nity College. New York 1999. Columbia University, Teachers College, Community College Research Center. 16 Warner N. Grubb, Norena Badway, Denise Bell: Community College and the Equity Agenda: Th e Potential of Noncredit Education. Annals of the American Academy of Political and Social Science 2003. 586(1). 17 Andrzej Murzyn: Kilka refl eksji tłumacza [w:] Horst Siebert: Metody pracy kształcenio- wej. Podręcznik nauczania aktywizującego. Tł. Andrzej Murzyn. Kraków 2005. Impuls. s. 143. 18 Anna Dubas: Wstęp do wydania polskiego [w:] Horst Siebert: Metody pracy kształce- niowej…, op. cit., s. 10. 19 Michelle van Noy, James Jacobs, Susanne Korey, Th omas Bailey, Katherine L. Hughes (red.): Noncredit Enrollment…, op. cit., s. 4. A. Murzyn, Community college w XXI wieku, Kraków 2011 ISBN: 978-83-7587-870-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011 I. Kursy niepunktowane (non-credit courses) podstawą edukacji zawodowej  […] kreować ścieżki prowadzące studentów realizujących kursy w ramach edu- kacji niepunktowanej do programów punktowanych lub rozwijać mechanizmy awansu dla uczestników edukacji niepunktowanej20. Autorzy raportu dodają, że dla grup poszkodowanych edukacja niepunktowa- na może stanowić poważną barierę dostępu do programów punktowanych. Bardzo ważną rolę na płaszczyźnie wspierania niepunktowanej edukacji zawodowej odgrywa polityka poszczególnych stanów. Chodzi tutaj przede wszystkim o działania, które ułatwiają różnym osobom nie tylko dostęp do community college, ale również edukację w obrębie tej instytucji. Niepunktowana edukacja zawodowa jest także postrzegana jako poten- cjalne źródło dochodu dla instytucji typu community college, co wiąże się z co- raz bardziej ograniczanymi funduszami przeznaczonymi na rozwój edukacji wyższej21. Główny dochód ma przynosić szkolenie kontraktowe (contract training). Jednak niektórzy badacze podkreślają, że trudno tak naprawdę ustalić, jaki dochód przynosi uczelniom edukacja niepunktowana22. Niepunktowana edukacja zawodowa realizowana przez instytucje typu community college wiąże się z potrzebami gospodarki lokalnej, a jednym z jej głównych celów jest szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby tej gospo- darki. Wymaga to od uczelni dużej elastyczności na płaszczyźnie planowania działalności oświatowej, która musi uwzględniać potrzeby pracodawców w zakresie wyposażenia pracowników w specyfi czne umiejętności, dzięki którym mogą się rozwijać w obrębie swoich zakładów pracy, umożliwiając tym samym rozwój tych ostatnich. Chodzi także o to, aby maksymalnie ułatwiać ludziom dostęp do nowych rodzajów pracy przez rozwijanie przez nich nowych umiejętności23. Programy oferowane przez uczelnie są więc uwarunkowane strukturą lokalnej siły roboczej oraz rodzajami pracodawców i zakładów pracy. Aby sprostać tym celom – podkreślają autorzy raportu – […] instytucje typu community college realizujące edukację niepunktowaną mogą starać się odpowiadać zarówno na potrzeby w zakresie rozwoju zawo- 20 „[…] develop pathways to connect noncredit students to credit programs, or develop mechanisms to award credit for noncredit education”. Michelle van Noy, James Jacobs, Susanne Korey, Th omas Bailey, Katherine L. Hughes (red.): Noncredit Enrollment…, op. cit., s. 4. 21 Ibidem, s. 5. 22 Ibidem. 23 Ibidem, s. 9.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Community college w XXI wieku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: