Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00263 003836 21772030 na godz. na dobę w sumie
Compliance i wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Compliance i wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4330-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Analiza przedsiębiorstwa na bazie sprawozdania finansowego przedstawia w sposób jasny i przejrzysty sytuację ekonomiczną jednostki gospodarczej w zakresie wypłacalności oraz zwrotu zainwestowanego kapitału. Określa także potencjał ekonomiczny do rozwoju. Do nadzorowania rzetelności przedstawionych danych służą wewnętrzne procedury weryfikacji prowadzenia biznesu zgodnego z regulacjami prawnymi, zwane compliance, szczególnie ważne dla potencjalnych nabywców udziałów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Compliance i wielopłaszczyznowa  analiza przedsiębiorstwa Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda ISBN: 978-83-269-4330-0 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. WIELOPŁASZCZYZNOWA ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA Z ZASTOSOWANIEM PROCEDUR I ZASAD COMPLIANCE ORAZ DUE DILIGENCE Analiza przedsiębiorstwa na bazie sprawozdania finansowego przedstawia w sposób jasny i przejrzysty sytuację ekonomiczną jednostki gospodarczej w zakresie wypłacal- ności oraz zwrotu zainwestowanego kapitału. Określa także potencjał ekonomiczny do rozwoju. Do nadzorowania rzetelności przedstawionych danych służą wewnętrzne procedury weryfikacji prowadzenia biznesu zgodnego z regulacjami prawnymi, zwa- ne compliance, szczególnie ważne dla potencjalnych nabywców udziałów. Kryteria analizy ekonomicznej Wielopłaszczyznowa analiza ekonomiczna, w tym przypadku lidera na rynku amerykańskim, firmy zajmującej się projektowaniem i produkcją elektroniki, oprogramowania i komputerów osobistych, w odniesieniu do analizy rynku musi spełniać wiele kryteriów. Kluczowym kry- terium dla interesariuszy jest, aby sporządzone sprawozdanie finansowe na bazie, którego po- wstaje analiza ekonomiczna jednostki gospodarczej było: 1. Rzetelne – musi zawierać informacje wiarygodne i zgodne z prawdą, 2. Jasne – musi zastosować zasady, które przedstawiają informacje zrozumiałe dla odbiorcy, 3. Przydatne – dające adekwatność informacji przy podejmowaniu decyzji gospodarczych po- dejmowanych przez użytkowników sprawozdań finansowych, 4. Kompletne – musi zawierać wszystkie dane, bez pominięć informacji, które mogą wpłynąć na sytuację ekonomiczną w przyszłości, 5. Terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych z opóźnieniem pozbawia właścicie- li możliwości podejmowania decyzji celem zminimalizowania ryzyka. Informacja przeka- zana zbyt wcześnie, z pominięciem istotnych danych wpływa na poziom wiarygodności informacji, 6. Istotne – należy przyjąć poziom istotności zdarzeń gospodarczych mogących mieć wpływ na ryzyko prowadzonej działalności. Zgodnie z literą prawa Należy także zwrócić szczególną uwagę na aspekt zgodności działania jednostki gospodarczej z literą prawa w zakresie naliczania podatków oraz stosowania się do szeroko pojętych regula- cji prawnych w tym m.in. w zakresie zasad konkurencji, procedur przetargowych, prawa anty- monopolowego, zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. 3 Compliance i wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa Komórka compliance Do ochrony przed działaniami niepożądanymi stosuje się wywodzące się z audytu i kontro- lingu metody działania oparte o compliance, a polegające na zastosowaniu wielu procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej, czy- li ryzyka procesów sądowych, zjawiska zmów cenowych i przetargowych wpływających na utratę reputacji, mogących mieć odniesienie na wycenę wartości firmy. Podstawową funkcją komórki compliance jest monitorowanie wszystkich procesów związa- nych z obowiązującym prawem, to znaczy sprawdzenie i dostosowanie wszystkich regulacji i standardów do zgodności z literą prawa. To oznacza, że compliance pełni funkcję kontrolną, której celem jest nadzorowanie działań mających uzyskanie zgodności i zaufania we wszyst- kich aspektach działania firmy z regulacjami prawnymi oraz wyeliminowanie ryzyka prawnego. Compliance powinno działać zarówno wewnątrz organizacji poprzez wdrożenie kodu etycz- nego pokazującego w sposób przejrzysty, że działanie każdego pracownika ma konsekwencje prawne. Kod etyczny powinien być szczególnie przestrzegany przez zarządy spółki. Zarządza- jący powinni implementować wśród podwładnych zasady etyki, poprzez kreowanie i popieranie etycznych postaw pracowników np.: uczestnictwo w organizacjach społecznych, wolontariat. Zasady compliance powinny być wdrażane na zewnątrz organizacji poprzez dobre praktyki wobec organów kontrolnych i kontrahentów, przestrzeganie zasad antymonopolowych, jak również działań dotyczących ochrony danych osobowych, zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, unikaniu konfliktów interesów, transparentnej współpracy z kan- celariami prawnymi, które oferują audyt prawny, spełniania obowiązku przekazywania do wiadomości publicznej oraz do organu nadzoru, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, prze- widzianych literą prawa raportów na temat działalności gospodarczej. W Polsce zasady compliance weszły już do prawa. Za system działania zgodny z prawem od- powiadają departamenty audytu wewnętrznego, kontroling, zarządzania ryzykiem oraz dział prawny. W Stanach Zjednoczonych w zakresie poprawiania jakości informacji w sprawozda- niach finansowych oraz określenia na nowo funkcji zarządów, biegłych rewidentów oraz in- nych instytucji nadzoru korporacyjnego pełni ustawa SOX (Sarbanes – Oxley Act) z 2002 r. Wdrożenie zasad zgodności jest ważne dla wszystkich interesariuszy, w tym: 1. Inwestorów – w celu podjęcia decyzji w zakresie zakupu lub sprzedaży udziałów bądź akcji, 2. Kredytodawców – w celu podjęcia decyzji o udzieleniu bądź odmówieniu udzielenia kre- dytu, poręczenia, 4 Compliance i wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Compliance i wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: