Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 004078 21773745 na godz. na dobę w sumie
Compliance w e-sklepie. Prawne aspekty prowadzenia sklepu internetowego. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
Compliance w e-sklepie. Prawne aspekty prowadzenia sklepu internetowego. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 27
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3945-2511-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).
 Rozwój społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie nowych technologii sprawiają, że rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie. W sieci nie tylko szukamy informacji o produktach dostępnych w sklepach stacjonarnych, ale też coraz częściej produkty te kupujemy. Już ponad połowa internautów deklaruje, że przynajmniej jeden raz dokonała zakupów on-line i choć większość z nich to ludzie młodzi (do 35 lat), to możemy zaobserwować rosnące zainteresowanie e-zakupami również wśród osób starszych.

Wartość rynku e-commerce w Polsce w 2014 roku szacowano na ok. 27 miliardów złotych, a prognozy na 2015 roku mówią o ok. 33 miliardach złotych.
Od kilku lat – w ujęciu rok do roku – obserwujemy kilkunastoprocentowy wzrost tego segmentu, co związane jest m.in. z rozwojem sektora płatności on-line. Rośnie nie tylko wartość obrotów w ramach e-handlu, ale również liczba przedsiębiorców prowadzących działalność on-line. Część z nich skupia się przy tym wyłącznie na działalności w internecie, natomiast dla pozostałych sklepy internetowe stanowią naturalną nadbudowę dla ich stacjonarnej działalności.

Mając na uwadze stały wzrost liczby sklepów internetowych w Polsce, jak również wzrost osiąganych przez nie obrotów, kluczowym jest zapewnienie, aby prowadzona w ramach tych sklepów działalność była zgodna z prawem (tzw. compliance). Prowadzenie biznesu on-line wymaga bowiem spełnienia szeregu wymogów wynikających z rozlicznych, a do tego stale zmieniających się regulacji prawnych. Chodzi tutaj zwłaszcza o kwestie związane z ochroną konsumentów, świadczeniem usług drogą elektroniczną czy ochroną danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działalności e-sklepu.

Niniejszy e-book ma na celu zarysowanie podstawowych obowiązków spoczywających na właścicielach sklepów internetowych i wskazanie obszarów, w których mogą występować ryzyka prawne. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w formie pytań, co powinno uczynić lekturę bardziej przystępną i ułatwić Czytelnikowi orientację w tekście.

Mam nadzieję, że e-book okaże się Państwu przydatny i pomoże w sposób prawidłowy zorganizować działalność Państwa e-sklepu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przedstawionych tutaj zagadnień zachęcam do kontaktu (dane kontaktowe znajdą Państwo na końcu e-booka).


O AUTORZE

Piotr Grzelczak jest radcą prawnym z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz przedsiębiorców działających w branży IT i nowych technologii oraz w branży e-commerce, w tym w szczególności w doradztwie dla sklepów internetowych. Weryfikuje praktyczne aspekty działalności klientów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa (compliance). Miał przyjemność pracować zarówno dla tych największych podmiotów, takich jak np. Toyota, jak i dla małych oraz mikrofirm. Pomagał wielu sklepom internetowym wprowadzić nowe standardy i dostosować działalność do obowiązujących ram prawnych, a także odpowiednio zadbać o prywatność klientów i ochronę ich danych osobowych.   
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K a n c e l a r i a P r a w n a COMPLIANCE W E-SKLEPIE Prawne aspekty prowadzenia sklepu internetowego. Pytania i odpowiedzi. Piotr Grzelczak RADCA PRAWNY SPIS TREŚCI PIOTR_GRZELCZAK I. WSTĘP......................................................................................................................................................................2 SKLEP INTERNETOWY A KONSUMENCI........................................................................................................3 II. 1. Czy właściciele sklepów internetowych są przedsiębiorcami?...........................................................3 Kto jest uznawany za konsumenta? .........................................................................................................3 2. Czym jest umowa zawarta na odległość?...............................................................................................3 3. 4. Jakie obowiązki informacyjne ma sklep internetowy względem konsumenta?...............................4 Czy konieczne jest uzyskanie zgody konsumenta na dodatkowe płatności?..................................5 5. Czy zawarcie umowy na odległość wymaga potwierdzenia?..............................................................5 6. 7. Czy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy?.......................................................................5 III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO ZA WADY TOWARU...........................................8 1. Wprowadzenie..............................................................................................................................................8 Czym jest rękojmia?.....................................................................................................................................8 2. 3. Czym jest gwarancja jakości?..................................................................................................................10 DOKUMENTACJA SKLEPU INTERNETOWEGO ..........................................................................................12 IV. Czym jest regulamin sklepu internetowego?.......................................................................................12 1. 2. Do czego służy polityka prywatności?..................................................................................................13 3. Czy potrzebuję polityki cookies?............................................................................................................14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM...................................................15 V. Czy jako przedsiębiorca mam jakieś obowiązki związane z ochroną danych osobowych?........15 1. Czym są dane osobowe?..........................................................................................................................15 2. Co to znaczy „przetwarzać dane osobowe”?.......................................................................................15 3. 4. Kiedy przetwarzanie danych jest legalne?............................................................................................16 Jakie dane mogę przetwarzać na potrzeby prowadzenia sklepu internetowego?.......................18 5. Czy możliwe jest powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom? .............19 6. 7. Jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane?.................................................19 Jakie podstawowe obowiązki ma przedsiębiorca jako administrator danych?.............................20 8. Czy istnieje obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych do GIODO?..............................22 9. 10. Kim jest administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)?..................................................................22 11. Jakie są skutki nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?..........23 VI. AKTY PRAWNE....................................................................................................................................................26 VII. O AUTORZE..........................................................................................................................................................27 I. WSTĘP PIOTR_GRZELCZAK informacyjnego Rozwój społeczeństwa i upowszechnianie nowych technologii sprawiają, że rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie. W sieci nie tylko szukamy informacji o produk- tach dostępnych w sklepach stacjonarnych, ale też coraz częściej produkty te kupujemy. Już ponad połowa internautów deklaruje, że przynajmniej jeden raz dokonała zakupów on-line i choć więk- szość z nich to ludzie młodzi (do 35 lat), to możemy zaobserwować rosnące zainteresowanie e-zakupami również wśród osób star- szych.1 Wartość rynku e-commerce w Polsce w 2014 roku szacowano na ok. 27 miliardów złotych2, a prognozy na 2015 roku mówią o ok. 33 miliardach złotych.3 Od kilku lat – w ujęciu rok do roku – obserwujemy kilkunastoprocentowy wzrost tego segmentu, co związane jest m.in. z rozwojem sektora płatności on-line. Rośnie nie tylko wartość obrotów w ramach e-handlu, ale również liczba przedsiębiorców prowadzących działalność on-line. Część z nich skupia się przy tym wyłącznie na działalności w internecie, nato- miast dla pozostałych sklepy internetowe stanowią naturalną nadbudowę dla ich stacjonarnej działalności. Mając na uwadze stały wzrost liczby sklepów internetowych w Polsce, jak również wzrost osiąganych przez nie obrotów, kluczo- wym jest zapewnienie, aby prowadzona w ramach tych sklepów działalność była zgodna z prawem (tzw. compliance). Prowadzenie biznesu on-line wymaga bowiem spełnienia szeregu wymogów wynikających z rozlicznych, a do tego stale zmieniających się regu- lacji prawnych. Chodzi tutaj zwłaszcza o kwestie związane z ochro- ną konsumentów, świadczeniem usług drogą elektroniczną czy ochroną danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działalności e-sklepu. Niniejszy e-book ma na celu zarysowanie podstawowych obo- wiązków spoczywających na właścicielach sklepów internetowych i wskazanie obszarów, w których mogą występować ryzyka prawne. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione w formie pytań, co powinno uczynić lekturę bardziej przystępną i ułatwić Czytelni- kowi orientację w tekście. Mam nadzieję, że e-book okaże się Państwu przydatny i pomoże w sposób prawidłowy zorganizować działalność Państwa e-sklepu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przedstawionych tutaj zagadnień zachęcam do kontaktu (dane kontaktowe znajdą Pań- stwo na końcu e-booka). Piotr Grzelczak GFP LEGAL KANCELARIA PRAWNA 1 Raport E-commerce w Polsce 2015 przygotowany przez Gemius dla e-Commerce Polska (https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf). 2 Tak m.in. Forbes w artykule z dnia 23 października 2014 roku (http://www.forbes.pl/polacy-coraz-wiecej-kupuja-przez-internet,artykuly,185087,1,1.html). 3 Tak m.in. Obserwatorium w Raporcie na tosci-polskiego-rynku-e-commerce-w-2015-roku/#.VjCJw3mFOM8). temat wartości polskiego rynku e-commerce w 2015 roku (http://obserwatoriumit.pl/aktualnosci/raport-na-temat-war- COMPLIANCE W E-SKLEPIE 2 II. SKLEP INTERNETOWY A KONSUMENCI PIOTR_GRZELCZAK 1. Czy właściciele sklepów internetowych są przedsię- biorcami? W ramach sklepów internetowych prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży towarów lub usług. Dlatego też podmioty, które taką działalność prowadzą - właściciele skle- pów internetowych, są przedsiębiorcami. Należy zauważyć, że właścicielami sklepów internetowych mogą być nie tylko osoby fizyczne, lecz również spółki, stowarzy- szenia czy fundacje. W takim przypadku za przedsiębiorcę uważa- na jest bezpośrednio właśnie spółka, stowarzyszenie bądź funda- cja, a nie osoby fizyczne, które takim podmiotem zarządzają lub które w inny sposób są powiązane z jego działalnością. Nie dotyczy to jednak spółki cywilnej, gdyż spółka ta jest tylko umową między wspólnikami i nie ma odrębnej podmiotowości prawnej – tutaj przedsiębiorcami są jej wspólnicy. 2. Kto jest uznawany za konsumenta? Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsię- biorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działal- nością gospodarczą lub zawodową. Innymi słowy, konsumentami są osoby fizyczne, które nie zajmują się profesjonalnie prowadzeniem własnego biznesu w zakresie, którego dotyczy zawierana umowa. Osoby takie mają co do zasady słabszą pozycję rynkową niż przed- siębiorca, który posiada w danej dziedzinie odpowiednie doświad- czenie i wiedzę, dlatego też zostały objęte przez ustawodawcę szczególną ochroną prawną. Osoba fizyczna nie zawsze występuje jednak w charakterze kon- sumenta. Może się bowiem zdarzyć, że zamawia ona w sklepie inter- netowym coś na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, o czym świadczyć będzie zwłaszcza fakt, że w zamó- wieniu wskazuje nazwę firmy i numer NIP. W takiej sytuacji osoba ta nie jest uważana za konsumenta i nie podlega przewidzianej dla konsumentów ochronie. Przykładowo, jeżeli ktoś, kto prowadzi restaurację bądź kawiarnię, kupuje zestaw obrusów na potrzeby takiego obiektu, to jest on traktowany jak przedsiębiorca dokonują- cy zakupu u innego przedsiębiorcy. Jeżeli prowadzony przez Pań- stwa sklep internetowy oferuje towary lub usługi przeznaczone wyłącznie dla biznesu, może się okazać, że regulacje konsumenc- kie w ogóle nie będą Państwa dotyczyć. „(...) konsumentami są osoby fizyczne, które nie zajmują się profesjonalnie pro- wadzeniem własnego biznesu w zakre- sie, którego dotyczy zawierana umowa.” § 3. Czym jest umowa zawarta na odległość? Umową zawartą na odległość jest umowa przedsiębiorcy z kon- sumentem zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawiera- nia umów na odległość (np. sklepu internetowego), o ile zawarcie umowy następuje bez jednoczesnej fizycznej obecności stron w określonym miejscu, z wyłącznym wykorzystaniem środków poro- zumiewania się na odległość (do chwili zawarcia umowy włącznie). Umowę uważa się zatem za zawartą na odległość nie tylko wów- czas, gdy konsument dokonuje zakupów w sklepie internetowym w trybie on-line, lecz także wówczas, gdy kontakt ze sprzedają- cym następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu bądź faksu. COMPLIANCE W E-SKLEPIE 3 III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO ZA WADY TOWARU PIOTR_GRZELCZAK 1. Wprowadzenie Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy ponosi – jak każdy sprzedawca – odpowiedzialność za wady sprzedanego towaru. Odpowiedzialność ta może mieć charakter rękojmi (odpo- wiedzialność ustawowa) bądź też wynikać z udzielonej przez sprze- dawcę gwarancji. Co istotne, odpowiedzialność za wady towaru dotyczy nie tylko obrotu konsumenckiego (B2C), ale również obrotu profesjonalnego (B2B), w przypadku którego klientem sklepu internetowego jest inny przedsiębiorca. Status klienta (kon- sument/przedsiębiorca) nie pozostaje jednak bez znaczenia, gdyż w przypadku umów z przedsiębiorcami dopuszczalne jest wprowa- dzenie dużo dalej idących ograniczeń odpowiedzialności w zakresie rękojmi niż w umowach z konsumentami. 2. Czym jest rękojmia? Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, wśród których możemy wyróżnić wady fizyczne i prawne. Z wadą fizyczną mamy do czynienia wówczas, gdy towar jest niezgodny z umową. Chodzi tutaj w szczególności o sytuacje, gdy nie ma on właściwości, które powinien posiadać, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, lub został dostarczony w stanie niezupełnym. Do wad fizycznych zaliczamy również nieprawidłowy montaż towaru, jeżeli czynności montażowe wykonał sprzedający lub klient, który działał według dostarczonej mu instrukcji. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne, jeżeli istniały one w chwili wydania rzeczy kupują- cemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w niej w tej samej chwili. Za jakiekolwiek późniejsze uszkodzenia towaru odpowiada już natomiast wyłącznie klient. Jeżeli dojdzie więc do sporu sądowego, klient niebędący konsumentem powinien udowodnić, że wada lub jej przyczyna istniała w rzeczy od samego początku, co nie jest wcale sprawą łatwą. Bardziej korzystna jest natomiast sytuacja kon- sumentów, gdyż jeżeli wada stwierdzona zostanie przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy, będą oni korzystać z domniemania, że rzecz była pierwotnie wadliwa. W takiej sytuacji to sprzedawca powinien przedstawić dowody, które pozwolą na obalenie tego domniemania. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy klient nie uzyskuje pełnego i nieobciążonego prawa własności rzeczy. Dzieje się tak w sytuacji, gdy sprzedający nie był właścicielem tej rzeczy albo też rzecz była obciążona prawem osoby trzeciej (np. zastawem ustano- wionym na rzecz banku). W takim przypadku może nawet dojść do tego, że rzecz zostanie klientowi odebrana przez prawowitego wła- ściciela bądź też że będzie on musiał ponieść dodatkowe koszty celem zwolnienia jej spod obciążenia. Dlatego też, pomimo że rzecz nie ma wad fizycznych i funkcjonuje prawidłowo, uważa się, że jest ona obciążona wadą. COMPLIANCE W E-SKLEPIE 8 IV. DOKUMENTACJA SKLEPU INTERNETOWEGO PIOTR_GRZELCZAK 1. Czym jest regulamin sklepu internetowego? Regulamin sklepu internetowego jest dokumentem, który każdy sklep powinien posiadać. Jest to jakby konstytucja sklepu, określa- jąca podstawowe zasady jego funkcjonowania oraz reguły współ- pracy z klientami. Regulamin sklepu internetowego zawiera zwykle dwie grupy postanowień. Pierwsza związana jest z koniecznością spełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. Natomiast druga obejmuje warunki han- dlowe oraz prawa i obowiązki przedsiębiorcy i klienta. Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Przedsiębiorca nie tylko sprzedaje okre- ślone towary/usługi, ale za pośrednictwem platformy online udo- stępnia informacje o nich, umożliwia kontakt z obsługą sklepu za pośrednictwem formularza kontaktowego, zapewnia możliwość subskrypcji newslettera czy wypowiadania się na forum itp., czyli świadczy usługi drogą elektroniczną. W związku z powyższym przedsiębiorca zobowiązany jest do określenia regulaminu świad- czenia takich usług, który powinien być dostępny dla klientów bez- płatnie. Na żądanie klienta regulamin winien zostać udostępniony w taki sposób, aby umożliwić mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu informatycznego (np. w formie pliku w formacie PDF do pobrania przez klienta), a klient nie będzie zwią- zany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udo- stępnione. W regulaminie przedsiębiorca powinien w szczególności określić rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia, a także warunki zawierania i rozwiązy- wania umów z tym związanych, informacje o zagrożeniach wynikają- cych z korzystania z tych usług i tryb postępowania reklamacyjnego. W regulaminie sklepu internetowego określa się ponadto warunki handlowe oraz prawa i obowiązki przedsiębiorcy i klien- ta. Chodzi tutaj w szczególności o wskazanie czasu realizacji zamó- wienia, dostępnych form płatności i sposobów dostawy, ograni- czeń odpowiedzialności przedsiębiorcy (w zakresie dopuszczonym przez prawo), kwestii gwarancji itp. Generalnie rzecz ujmując, w regulaminie powinny się znaleźć wszystkie istotne informacje zwią- zane z realizacją przez przedsiębiorcę zamówień klientów, w tym informacje wymagane przepisami konsumenckimi, o których mowa w punkcie II powyżej. Chodzi o to, by po skonkretyzowaniu świad- czenia przedsiębiorcy w zamówieniu (towar/usługa, cena) regula- min dopełnił to zamówienie, wyznaczając w ten sposób zakres umowy zawartej z klientem. COMPLIANCE W E-SKLEPIE 12 V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM PIOTR_GRZELCZAK 1. Czy jako przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy mam jakieś obowiązki związane z ochroną danych osobowych? Przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych obo- wiązują nie tylko podmioty publiczne i duże przedsiębiorstwa, ale również małe firmy, w tym jednoosobowych przedsiębiorców, o ile mają siedzibę na terytorium Polski i w zakresie swojej działalności zarobkowej lub zawodowej przetwarzają dane. Wielkość obrotów czy liczba zatrudnionych pracowników nie mają tutaj znaczenia. Dlatego też przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe mają szereg obowiązków związanych z ochroną danych. 3. Co to znaczy „przetwarzać dane osobowe”? Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszel- kie dotyczące ich działania, w szczególności takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udo- stępnianie czy usuwanie, zwłaszcza jeśli wykonuje się je w syste- mach informatycznych. Wynika z tego w praktyce, że tak naprawdę każda styczność z danymi osobowymi będzie stanowić ich prze- twarzanie. Już samo posiadanie danych klientów czy pracowników należy uznać za przetwarzanie tych danych, gdyż wiąże się ono zarówno z ich zbieraniem, jak i utrwalaniem. 2. Czym są dane osobowe? Dane osobowe to pojęcie bardzo pojemne. Wbrew powszech- nemu mniemaniu obejmują one nie tylko imię, nazwisko, PESEL czy numer dowodu osobistego, lecz również wszelkie inne informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, a więc takiej, której tożsamość można ustalić. Danymi osobowymi może być zatem praktycznie każda informa- cja pod warunkiem, że można ją powiązać z określonym człowie- kiem. Przykładowo, danymi osobowymi są informacje o wynagro- dzeniu i historii zatrudnienia, informacje dotyczące stanu zdrowia i przebiegu chorób oraz dane odnoszące się do hobby, zaintereso- wań czy członkostwa w rozmaitych organizacjach. W przypadku sklepu internetowego danymi osobowymi będą w szczególności personalia klientów (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) i infor- macje odnoszące się do historii zakupów, złożonych zamówień itp. oraz dane pracowników sklepu. Ze względów praktycznych w dalszej części e-booka skupię się głównie na omówieniu kwestii związanych z przetwarzaniem danych klienckich. Bardzo często słyszę od przedsiębiorców, że przepisy o ochronie danych osobowych ich nie dotyczą, bo przecież nie udostępniają oni danych osobom trzecim i zachowują je na własne potrzeby. Takie podejście jest jednak z założenia błędne. Udostępnianie jest bowiem tylko jedną z form przetwarzania danych. Zapewnienie należytej ochrony osobom, których dane dotyczą, wymaga kompleksowego podejścia i wdrożenia środków, które będą chronić ich dane na każdym etapie procesu przetwarzania, a nie tylko w zakresie udostęp- niania. Powyższe jest aktualne zwłaszcza w przypadku sklepów inter- netowych, które przetwarzają dane w systemach informatycznych. COMPLIANCE W E-SKLEPIE 15 PIOTR_GRZELCZAK VI. AKTY PRAWNE 1. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827). 2. Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.). 3. Ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. z 1964, nr 43, poz. 296 ze zm.). 4. Ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz. U. nr 171, poz. 1800 ze zm.). 5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 ze zm.). 6. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 ze zm.). 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowia- dać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku, nr. 100, poz. 1024). 8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bez- pieczeństwa informacji z dnia 11 maja 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 745). COMPLIANCE W E-SKLEPIE 26 PIOTR_GRZELCZAK VII. O AUTORZE Jestem radcą prawnym z ponad ośmioletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuję się w doradztwie na rzecz przedsiębior- ców działających w branży IT i nowych technologii oraz w branży e-commerce, w tym w szczególności w doradztwie dla sklepów internetowych. Weryfikuję praktyczne aspekty działalności klien- tów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa (compliance). Mam przyjemność pracować zarówno dla tych największych pod- miotów, takich jak np. Toyota, jak i dla małych oraz mikrofirm. Pomogłem już wielu sklepom internetowym wprowadzić nowe standardy i dostosować działalność do obowiązujących ram praw- nych, a także odpowiednio zadbać o prywatność klientów i ochronę ich danych osobowych. Piotr Grzelczak tel. +48 792 917 998 i a P r a w n a K a n c e l a r ul. Sudecka 74 lok. 28 53-129 Wrocław www.gfplegal.pl Wydawca: Grzelczak Fogel i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych, ul. Sudecka 74/28, 53-129 Wrocław, NIP 8992786194. Numer wydania: wydanie pierwsze. Data i miejsce wydania: Wrocław, dnia 1 stycznia 2016 r. COMPLIANCE W E-SKLEPIE ISBN 978-83-945251-1-8 9 7 8 8 3 9 4 5 2 5 1 1 8 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Compliance w e-sklepie. Prawne aspekty prowadzenia sklepu internetowego. Pytania i odpowiedzi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: