Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00272 005976 20297106 na godz. na dobę w sumie
Compliance w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Compliance w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 213
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-3076-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Compliance jest to taki sposób organizacji przedsiębiorstwa, który redukuje do minimum ryzyko wystąpienia wszelkich nieprawidłowości.

Dobrze funkcjonująca firma może szybko stracić pozycję - wystarczy nierozsądne posunięcie lub zaniechanie działań. Jedna zła decyzja często powoduje bowiem efekt domina, co może skończyć się nawet bankructwem. Jest to szczególnie istotne w czasach rozchwianej gospodarki. Aby do tego nie doszło, potrzebny jest w przedsiębiorstwie Compliance.

Autor w interdyscyplinarnym ujęciu przedstawia poszczególne elementy systemu Compliance. Książka może znacznie ułatwić zbudowanie struktury przedsiębiorstwa opartej na nowoczesnych standardach zarządzania. Przedstawione zagadnienia zostały poparte wieloma przykładami, zwłaszcza z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, gdzie systemy Compliance są na porządku dziennym.

Adresaci:
Książka jest adresowana do kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za system Compliance, firm konsultingowych i naukowców podejmujących tę tematykę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 1 Wprowadzenie praktyczne Zanim poświęcimy się dokładnej analizie pracy rzeczonego krawca, przyjrzyj- my się okolicznościom i uwarunkowaniom rynku w obecnych czasach. W dobie globalnego kryzysu finansowego firmy muszą dążyć do zapewnienia zgodności działalności swojego przedsiębiorstwa z prawem, by w ten sposób ograniczyć ryzyko prawne, które mogłoby doprowadzić do poważnych konsekwencji w sfe- rze ekonomicznej. Nie wszystkim się to jednak do tej pory udawało, a przyczy- na była najczęściej ta sama: przedsiębiorstwa te nie były zorganizowane w na- leżyty sposób, a działające systemy bezpieczeństwa zawiodły, co pozwoliło na dopuszczenie do działań niezgodnych z prawem. Wskazać należy w tym miejscu tylko na niektóre liczby, które w zatrważa- jący sposób obrazują skandale i afery gospodarcze ostatnich lat. W 2010 r. prokuratura stwierdziła w Polsce 166 tys. przestępstw gospodarczych i wsz- częła 73 tys. odpowiednich postępowań1. Na przestępstwach gospodarczych Skarb Państwa i indywidualne majątki Polaków tracą rocznie około 3 mld złotych2. Niestety równie niepokojące są raporty policji. W 2009 r. wszczętych zostało 5884 postępowań w sprawach o przestępstwa korupcyjne, a stwier- dzono 8305 takich wykroczeń. Najwięcej wśród nich jest przypadków łapow- nictwa czynnego i biernego oraz przekroczenia uprawnień3. Sytuacja nie ma się o wiele lepiej także u naszego zachodniego sąsiada, Republiki Federalnej Niemiec. Z miarodajnych badań przeprowadzonych przez PwC wynika, że aż 60 niemieckich przedsiębiorstw miało w 2009 r. problemy z przestępstwa- 1 Źródło: (statystyki policyjne) http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/842/47682/Postepowa- nia_wszczete_przestepstwa_stwierdzone_i_wykrywalnosc_w_latach_19992010.html 2 Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/472564,przestepstwa_gospodarcze_kusi_duzy_ zysk_i_niewielkie_zagrozenie_kara.html 3 Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2009 roku (http://bip.mswia.gov.pl/portal/ bip/197/18405/Raport_o_stanie_bezpieczenstwa.html) 12 Rozdział 1 mi gospodarczymi4. Zgodnie ze sprawozdaniem Federalnego Urzędu Krymi- nalnego, w roku 2008 odnotowano łącznie prawie 84550 przypadków prze- stępstw gospodarczych, które spowodowały szkody o łącznej sumie 3,43 bi- liona euro5. Liczby te dowodzą, że sytuacja w tej dziedzinie nie jest dobra, pomijając już pytanie, ile nieprawidłowości nie zostało wykrytych i nigdy nie ujrzy światła dziennego. Zaznaczyć należy, że przytoczone zostały na razie same liczby. Wspomnia- ne nieprawidłowości mogą dla przedsiębiorstwa okazać się jednak fatalne, jeśli weźmiemy pod uwagę ich konsekwencje. Takowe nie wyczerpują się jedy- nie na sankcjach karnych czy też administracyjnych oraz powództwach cywil- nych. Pierwsze na miejscu zdarzenia są zawsze media, które poszukując sen- sacji, nagłaśniają sprawę. Dla przedsiębiorstwa oznaczać to może znaczny uszczerbek na reputacji, co spowoduje efekt łańcuchowy, nad którym nie będzie można zapanować: utrata dobrego imienia prowadzi do zmiany w firmę „nie- lubianą”, działającą nielegalnie, na czym korzysta konkurencja (rodzima lub nawet zagraniczna); to prowadzi z kolei do spadku obrotów, co ostatecznie może wręcz zrujnować konkretne przedsiębiorstwo, w którym – na początku łańcucha – tylko jeden jedyny pracownik wziął tylko raz i jedną jedyną łapów- kę. Często może to jednak wystarczyć, aby zrealizował się tzw. czarny scenariusz, który dla celów niniejszej publikacji często będziemy określać bardzo wyrazistym zwrotem anglojęzycznym, worst-case6. Ilustracja 1 obrazuje, jak destruktywne działanie może mieć wykroczenie poza Compliance w ogólnym znaczeniu. Z uwagi na jej kształt, przedstawiony tu efekt domina nazwiemy eufemistycz- nie tęczą niepowodzeń. Próby ratunkowo-naprawcze są wprawdzie możliwe, mogą jednak okazać się bardzo drogie i nie zawsze udaje się zwieńczyć je sukcesem. Ilustracja 1 pokazuje, że efekt łańcuchowy (tęcza niepowodzeń), który doprowadza do worst-case, rozgrywa się poza przedsiębiorstwem, w swoich skutkach jednak do niego powraca. Nie należy zatem dopuszczać do takiej sytuacji. Średnie środki poświęcone na usuwanie skutków spowodowanych przez tylko jedno 4 C. Nestler, S. Salvenmoser, K.-D. Bussmann, Wirtschaftskriminalität 2009 – Sicherheitslage in deutschen Großunternehmen [Przestępczość gospodarcza 2009 – sytuacja bezpieczeństwa w nie- mieckich dużych przedsiębiorstwach], wrzesień 2009, s. 3, dostępne na: http://www.pwc.de/de/ risiko-management/assets/Studie-Wirtschaftskriminal-09.pdf. 5 Roczne sprawozdanie o przestępstwach gospodarczych Federalnego Urzędu Kryminalnego z 2009 r., s. 6, dostępne na: http://www.bka.de/nn_193376/SharedDocs/Downloads/DE/Publi- kationen/JahresberichteUndLagebilder/Wirtschaftskriminalitaet/wirtschaftskriminalitaetBu ndeslagebild2009,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/wirtschaftskriminalitaet- Bundeslagebild2009.pdf. 6 Z ang.: najgorszy możliwy przypadek, por. Internetowy słownik polsko-angielski, Wydawnic- two PONS, http://pl.pons.eu/. Wprowadzenie praktyczne 13 Skandal / Skandal/ afera afera Media media Uszczer- Uszczer- bek na bek na reputacji reputacji Postępo- Postępo- wania wania karne i karne inne i inne Spadek Spadek zysków/ zysków / sankcje sankcje NIEPRAWIDŁOWOŚĆ WORST-CASE PRZEDSIĘBIORSTWO Ilustracja 1. Tęcza niepowodzeń, w której efekt domina prowadzi od nieprawidłowości do worst-case Straty: • Sankcje formalno-prawne • Ryzyko finansowe • Uszczerbek na reputacji • Niższe obroty • Wysokie koszty „akcji ratunkowych” Korzyści: • Lepsza ocena przedsiębiorstwa (rating) • Transparencja umacnia zaufanie • Zwiększanie konkurencyjności • Wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku Rachunek zysków i strat w Compliance Ilustracja 2. Rachunek zysków i strat wynikający z prowadzenia lub zaniechania wprowadzenia systemu Compliance i konsekwencje takich działań przestępstwo gospodarcze szacuje się na 830.000 euro7. Ta średnia suma obej- muje nie tylko sankcje finansowe, ale także wszelkie inne środki związane z daną nieprawidłowością, do których należeć mogą m.in. koszty personalne, 7 C. Nestler, S. Salvenmoser, K.-D. Bussmann, Wirtschaftskriminalität…, s. 13. 14 Rozdział 1 restrukturyzacyjne, kampanie reklamowo-naprawcze, spadek obrotów przed- siębiorstwa i wiele innych w zależności od konkretnego przypadku. Sytuacja taka ostatecznie szkodzi nie tylko samym przedsiębiorstwom – im więcej skan- dali, więcej przestępstw gospodarczych, tym mniejszy poziom zaufania zagra- nicznych inwestorów wobec rzetelności rynku krajowego i tym mniejsze inwe- stycje zagraniczne. W celu lepszego ukazania opisanego podejścia praktyczne- go, na ilustracji 2 został przedstawiony w formie wagi Compliance rachunek zysków i strat. Wynika z tego jednoznacznie, że korzyści wynikające z wdrożenia systemu Compliance przeważają straty, jakie mogą – oczywiście nie muszą, o czym w dalszej części – pojawić się z uwagi na jego brak. Po stronie strat, jakie mogą wystąpić, znajdują się nie tylko sankcje formalno-prawne oraz ekonomiczne, ale także ryzyko finansowe, uszczerbek na reputacji, niższe obroty przedsię- biorstwa oraz wspomniane już wysokie koszty akcji ratunkowych. Dominującą pozycję przyjmują natomiast korzyści z dobrze funkcjonującego systemu Com- pliance, a wśród nich lepsza ocena przedsiębiorstwa, podkreślenie przejrzystych struktur, a przez to zwiększenie konkurencyjności i ogólne wzmocnienie pozy- cji na rynku.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Compliance w przedsiębiorstwie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: