Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 003085 22417727 na godz. na dobę w sumie
Controlling w przykładach. Poradnik praktyka - książka
Controlling w przykładach. Poradnik praktyka - książka
Autor: Liczba stron: 156
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8719-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Osiemnaście studiów przypadku z dziedziny controllingu

Controlling w przykładach. Poradnik praktyka to książka przeznaczona dla pracowników działów controllingu, finansów i sprzedaży. Każdy z rozdziałów stanowi studium przypadku wybranego zagadnienia wraz z propozycją optymalnych rozwiązań. Wszystkie przykłady czy zagadnienia to wynik codziennej pracy autora (praktyka!) i jego doświadczeń wyniesionych z działów controllingu wielu znanych firm.

Książka dostarczy Ci odpowiedzi na najważniejsze pytania z dziedziny controllingu:


Wojciech Próchnicki jest specjalistą ds. controllingu i raportowania oraz analitykiem finansowym w międzynarodowych korporacjach. Praca w działach finansowych i controllingu połączona z wiedzą z zakresu używania narzędzi Microsoft Office pozwala mu na przedstawienie praktycznych przykładów, a także rozwiązań problemów, z którymi spotykają się pracownicy tych działów. Jako trener pracuje od kilku lat. Główną tematyką prowadzonych szkoleń jest zastosowanie Excela, Accessa oraz VBA do usprawniania procesów biznesowych w firmie oraz automatyzowania pracy działów controllingu i finansów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/conprz Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8719-0 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI O AUTORZE WST(cid:265)P 1. WIELOBLOKOWY I WIELOSTOPNIOWY RACHUNEK PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I POKRY(cid:251) FINANSOWYCH Stopnie rachunku wyników Segmenty (bloki) rachunku wyników Przyk(cid:225)adowe modele wieloblokowe i wielostopniowe rachunki wyników Rozbudowany model wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników Dostosowanie systemu finansowo-ksi(cid:266)gowego do wymogów wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników Wady i zalety wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników 2. OCENA RENTOWNO(cid:285)CI ZLECE(cid:275) Z ZASTOSOWANIEM TECHNICZNEGO KOSZTU WYTWORZENIA (TKW) Sposób okre(cid:286)lania rentowno(cid:286)ci zlecenia RBH w poszczególnych wydzia(cid:225)ach produkcyjnych Okre(cid:286)lenie TKW produktów Rentowno(cid:286)(cid:252) zlece(cid:276) 3. OKRE(cid:285)LENIE POTRZEB RAPORTOWYCH W FIRMIE Kryteria podzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y i organizacji dzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y Etapy budowy systemu raportowania 4. BUD(cid:297)ETOWANIE ELASTYCZNE W SPRZEDA(cid:297)Y Bud(cid:298)etowanie elastyczne Struktura sprzeda(cid:298)y jako podstawa bud(cid:298)etów cz(cid:261)stkowych Wykonanie bud(cid:298)etu i analiza odchyle(cid:276) 7 9 11 12 14 14 17 18 19 21 21 22 23 23 27 27 29 35 36 37 40 Kup książkęPoleć książkę 4 | Controlling w przyk(cid:239)adach 5. SYSTEM RAPORTOWANIA WSKA(cid:295)NIKÓW EFEKTYWNO(cid:285)CI PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Wska(cid:296)niki efektywno(cid:286)ci Forma raportowania KPI Graficzna prezentacja realizacji celów KPI 6. ORGANIZACJA DZIA(cid:224)U SPRZEDA(cid:297)Y W FIRMIE US(cid:224)UGOWEJ Kryteria podzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y i organizacji dzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y Funkcje podlegaj(cid:261)ce ocenie Struktura dzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y wed(cid:225)ug kryterium geograficznego Struktura dzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y wed(cid:225)ug grup produktów poddawanych zdobieniu Struktura dzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y wed(cid:225)ug rodzaju klienta Struktura dzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y wed(cid:225)ug sposobu obs(cid:225)ugi Struktura dzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y wed(cid:225)ug techniki zdobienia Podsumowanie wszystkich koncepcji nowej organizacji dzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y 7. DYWERSYFIKACJA JAKO METODA ZWI(cid:265)KSZENIA SPRZEDA(cid:297)Y I KONKURENCYJNO(cid:285)CI FIRMY Dywersyfikacja i jej rodzaje Strategia dywersyfikacji Rola i zadania dzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y w budowaniu strategii dywersyfikacji Planowana rentowno(cid:286)(cid:252) produktów i grup klientów 8. STRATEGIA POPRAWY MAR(cid:297)Y Strategia poprawy mar(cid:298)y I stopnia Przedmiot dzia(cid:225)alno(cid:286)ci i struktura sprzeda(cid:298)y firmy System controllingu strategicznego Mar(cid:298)a I stopnia Rola szefa sprzeda(cid:298)y i dzia(cid:225)u sprzeda(cid:298)y w procesie 9. WYKRESY: RADAROWY, B(cid:260)BELKOWY, TYPU FLYING BRIDGES Wykres radarowy — prezentacja wska(cid:296)ników o ró(cid:298)nych miarach Wykres b(cid:261)belkowy — graficzna prezentacja struktury sprzeda(cid:298)y Wykres flying bridges — graficzna prezentacja odchyle(cid:276) w sprzeda(cid:298)y poszczególnych produktów 43 43 45 46 49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 58 59 61 65 65 67 67 72 73 77 77 80 83 Kup książkęPoleć książkę S P I S T R E (cid:165) C I | 5 10. STRATEGIA DZIA(cid:224)ANIA W NISZACH RYNKOWYCH JAKO SZANSA NA OSI(cid:260)GNI(cid:265)CIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Nisza rynkowa i jej rodzaje Strategia niszy rynkowej Strategia niszy rynkowej jako szansa dla lokalnego biura podró(cid:298)y Analiza ryzyka i mapa ryzyka dla biura podró(cid:298)y 11. CROSS-SELLING I UP-SELLING — STRATEGIE SPRZEDA(cid:297)Y Cross-selling Up-selling Strategie cross-sellingu i up-sellingu w hotelarstwie Korzy(cid:286)ci dla firmy i dla klienta wynikaj(cid:261)ce z cross-sellingu i up-sellingu 12. ZARZ(cid:260)DZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM ZA POMOC(cid:260) INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Ryzyko operacyjne Instrumenty pochodne Swap Opcje Kontrakty terminowe (forward, futures) Kontrakt typu forward jako narz(cid:266)dzie zabezpieczaj(cid:261)ce przed ryzykiem kursowym w transakcjach z podmiotem zagranicznym 13. KOSZTY JAKO(cid:285)CI Klasyfikacja kosztów jako(cid:286)ci Przyk(cid:225)ad rachunku kosztów jako(cid:286)ci 14. OPTYMALIZACJA PROCESÓW SPRAWOZDAWCZYCH System sprawozdawczy w firmie Budowa numeru zlecenia Okre(cid:286)lenie rentowno(cid:286)ci firmy w ró(cid:298)nych aspektach 15. ANALIZA POTENCJA(cid:224)U STRATEGICZNEGO FIRMY Analiza zasobów firmy Analiza kluczowych czynników sukcesu Mapa kluczowych czynników sukcesu 87 87 89 90 93 97 97 98 99 100 103 103 104 106 106 106 107 111 111 112 119 119 121 122 127 127 128 132 Kup książkęPoleć książkę 6 | Controlling w przyk(cid:239)adach 16. ROLA CONTROLLERA JAKO OSOBY KSZTA(cid:224)TUJ(cid:260)CEJ INFORMACJ(cid:265) ZARZ(cid:260)DCZ(cid:260) W FIRMIE Funkcja controllera w procesie pozyskiwania i przekazywania informacji Controller jako organizator systemu informacji w przedsi(cid:266)biorstwie Kompetencje zawodowe i spo(cid:225)eczne controllera Wspó(cid:225)praca controllera z kadr(cid:261) zarz(cid:261)dzaj(cid:261)c(cid:261) oraz reszt(cid:261) przedsi(cid:266)biorstwa Informacja zarz(cid:261)dcza i jej rodzaje Zrównowa(cid:298)ona karta wyników i kluczowe wska(cid:296)niki efektywno(cid:286)ci jako przyk(cid:225)ad pozyskiwania i przekazywania (prezentacji) informacji zarz(cid:261)dczej przez controllera 17. MACIERZ PROCEDUR JAKO NARZ(cid:265)DZIE ZARZ(cid:260)DZANIA PROCESAMI W FIRMIE Macierz procedur Macierz procedur — przyk(cid:225)ad: dzia(cid:225) HR 18. WSKA(cid:295)NIKI OCENY DOSTAWCÓW Wska(cid:296)niki oceny dostawców Miesi(cid:266)czna ocena dostawców Podzia(cid:225) na dostawców podstawowych i alternatywnych 135 135 138 140 142 142 144 147 147 148 151 151 152 152 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 7. DYWERSYFIKACJA JAKO METODA ZWI(cid:125)KSZENIA SPRZEDA(cid:191)Y I KONKURENCYJNO(cid:165)CI FIRMY D Y W E R S Y F I K A C J A J A K O M E T O D A Z W I (cid:125) K S Z E N I A S P R Z E D A (cid:191) Y Przedsi(cid:266)biorstwo produkcyjne, które wytwarza odzie(cid:298) robocz(cid:261) g(cid:225)ównie dla prze- mys(cid:225)u spo(cid:298)ywczego, boryka si(cid:266) z problemem 25-procentowego spadku sprze- da(cid:298)y w stosunku do lat wcze(cid:286)niejszych. Poniewa(cid:298) dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) firmy jest zwi(cid:261)- zana jedynie z bran(cid:298)(cid:261) spo(cid:298)ywcz(cid:261), obni(cid:298)enie poziomu sprzeda(cid:298)y grozi nawet upadkiem przedsi(cid:266)biorstwa. Podejmowane dzia(cid:225)ania marketingowe czy promo- cyjne maj(cid:261)ce na celu zwi(cid:266)kszenie sprzeda(cid:298)y nie da(cid:225)y po(cid:298)(cid:261)danych rezultatów. Przyczyn(cid:261) spadku sprzeda(cid:298)y jest rosn(cid:261)ca liczba firm oferuj(cid:261)cych takie same produkty w konkurencyjnych cenach. W jednostce podj(cid:266)to decyzj(cid:266) o dywersyfi- kacji przedmiotu dzia(cid:225)alno(cid:286)ci w celu zwi(cid:266)kszenia sprzeda(cid:298)y, konkurencyjno(cid:286)ci firmy oraz uzyskania niezale(cid:298)no(cid:286)ci finansowej przedsi(cid:266)biorstwa od jednej gru- py docelowej klientów z bran(cid:298)y spo(cid:298)ywczej. G(cid:225)ównym celem jest zmniejszenie ryzyka upadku jednostki poprzez urozmaicenie (cid:296)róde(cid:225) przychodów. W tym przypadku zostanie zastosowana dywersyfikacja koncentryczna polegaj(cid:261)ca na rozszerzeniu produkcji o wyroby dla innej ga(cid:225)(cid:266)zi przemys(cid:225)u ni(cid:298) dotychczas, ale przy zastosowaniu obecnych powi(cid:261)za(cid:276) technologicznych, logistycznych czy te(cid:298) obs(cid:225)ugiwanego rynku. DYWERSYFIKACJA I JEJ RODZAJE Dywersyfikacja jest dzia(cid:225)aniem polegaj(cid:261)cym na urozmaiceniu asortymentu produkcji czy us(cid:225)ug, maj(cid:261)cym na celu zmniejszenie ryzyka zwi(cid:261)zanego z pro- wadzeniem dzia(cid:225)alno(cid:286)ci w jednej bran(cid:298)y. G(cid:225)ównym celem dywersyfikacji jest wyrównanie strat w jednej ga(cid:225)(cid:266)zi dzia(cid:225)alno(cid:286)ci firmy zyskiem w innej. Dywersy- fikacja ma wiele zalet: 1. Zmniejsza si(cid:266) ryzyko zwi(cid:261)zane z prowadzeniem dzia(cid:225)alno(cid:286)ci poprzez uroz- maicenie (cid:296)róde(cid:225) przychodów. Kup książkęPoleć książkę 5 8 | Controlling w przyk(cid:239)adach 2. Likwidacja jednej grupy produktów czy us(cid:225)ug nie ma wp(cid:225)ywu na stabilno(cid:286)(cid:252) firmy w tak wielkim stopniu jak w przypadku jednej grupy produktów czy us(cid:225)ug. 3. Zwi(cid:266)ksza si(cid:266) konkurencyjno(cid:286)(cid:252) firmy. G(cid:225)ówne rodzaje dywersyfikacji to: 1. Dywersyfikacja horyzontalna — przedmiot dzia(cid:225)alno(cid:286)ci firmy zostaje rozszerzony o produkty (us(cid:225)ugi) niewykraczaj(cid:261)ce poza bran(cid:298)e, w których przedsi(cid:266)biorstwo dzia(cid:225)a obecnie. 2. Dywersyfikacja wertykalna — produkcja zostaje rozszerzona o dzia- (cid:225)anie b(cid:266)d(cid:261)ce faz(cid:261) nast(cid:266)pn(cid:261) lub poprzedni(cid:261) wzgl(cid:266)dem obecnej dzia(cid:225)alno(cid:286)ci (np. rozszerzenie dzia(cid:225)alno(cid:286)ci firmy produkcyjnej o samodzielne wytwarza- nie pó(cid:225)fabrykatów u(cid:298)ywanych w produkcji). 3. Dywersyfikacja koncentryczna — przedsi(cid:266)biorstwo rozszerza swoj(cid:261) dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252) poza bran(cid:298)(cid:266), w której funkcjonowa(cid:225)o do tej pory, ale przy zacho- waniu obecnych technologii i innych procesów. 4. Dywersyfikacja niepokrewna — jednostka podejmuje dodatkowo no- w(cid:261) dzia(cid:225)alno(cid:286)(cid:252), ca(cid:225)kowicie inn(cid:261) ni(cid:298) dotychczas prowadzona. STRATEGIA DYWERSYFIKACJI W ramach dywersyfikacji przedsi(cid:266)biorstwo b(cid:266)dzie si(cid:266) stara(cid:225)o wej(cid:286)(cid:252) do bran(cid:298)y medycznej poprzez rozszerzenie asortymentu o odzie(cid:298) medyczn(cid:261) przeznaczon(cid:261) dla szpitali, klinik, prywatnych przychodni stomatologicznych i innych prywat- nych zak(cid:225)adów leczniczych. W tym celu zostanie opracowana strategia dywer- syfikacji obejmuj(cid:261)ca nast(cid:266)puj(cid:261)ce elementy sk(cid:225)adowe (rysunek 7.1): 1. Produkcja — okre(cid:286)lenie zada(cid:276) produkcyjnych dla nowej grupy wyrobów (procesy technologiczne, dostosowanie parku maszynowego, szkolenia dla pracowników produkcyjnych). 2. Logistyka i magazynowanie — zbadanie, czy obecny system transpor- towy i magazynowy jest wystarczaj(cid:261)cy dla zapewnienia obs(cid:225)ugi zwi(cid:261)zanej z now(cid:261) grup(cid:261) produktów. 3. Marketing — przygotowanie akcji marketingowych i promocyjnych dla nowej grupy wyrobów oraz przygotowanie nowej oferty produktowej. Kup książkęPoleć książkę D Y W E R S Y F I K A C J A J A K O M E T O D A Z W I (cid:125) K S Z E N I A S P R Z E D A (cid:191) Y | 5 9 Rysunek 7.1. Sk(cid:225)adowe strategii dywersyfikacji 4. Sprzeda(cid:298) i obs(cid:225)uga klienta — zbadanie konkurencji w bran(cid:298)y odzie(cid:298)y medycznej, potrzeb rynku oraz okre(cid:286)lenie grupy docelowej klientów. 5. Zasoby ludzkie — pozyskanie z rynku nowych pracowników (sprzedaw- ców, technologów) maj(cid:261)cych do(cid:286)wiadczenie i wiedz(cid:266) na temat nowej grupy produktów i klientów z bran(cid:298)y medycznej. 6. Zakupy — wskazanie przez dzia(cid:225) zakupów dostawców nowych materia(cid:225)ów, cen materia(cid:225)ów oraz ich negocjacja z nowymi dostawcami. ROLA I ZADANIA DZIA(cid:146)U SPRZEDA(cid:191)Y W BUDOWANIU STRATEGII DYWERSYFIKACJI Zadania stawiane przed dzia(cid:225)em sprzeda(cid:298)y, zwi(cid:261)zane z tworzeniem za(cid:225)o(cid:298)e(cid:276) stra- tegii dywersyfikacji, s(cid:261) kluczowe i stanowi(cid:261) podstaw(cid:266) do okre(cid:286)lenia za(cid:225)o(cid:298)e(cid:276) po- zosta(cid:225)ych elementów planu rozszerzenia dzia(cid:225)alno(cid:286)ci firmy. To w odniesieniu Kup książkęPoleć książkę 6 0 | Controlling w przyk(cid:239)adach do tej strategii dzia(cid:225)y: marketingu, produkcji, zakupów, logistyki i magazyno- wania oraz zarz(cid:261)dzania zasobami ludzkimi b(cid:266)d(cid:261) mog(cid:225)y okre(cid:286)la(cid:252) swoje za(cid:225)o(cid:298)enia i elementy strategii. Dzia(cid:225) sprzeda(cid:298)y b(cid:266)dzie mia(cid:225) do wykonania kilka podsta- wowych zada(cid:276) w ramach okre(cid:286)lania za(cid:225)o(cid:298)e(cid:276) strategii rozszerzenia produkcji: 1. Zadanie 1. — badanie potrzeb rynku na wyroby typu odzie(cid:298) medyczna. 2. Zadanie 2. — okre(cid:286)lenie grupy docelowej klientów i ich podzia(cid:225) wed(cid:225)ug kry- terium wielko(cid:286)ci planowanej sprzeda(cid:298)y czy te(cid:298) rodzaju stosowanej odzie(cid:298)y medycznej. 3. Zadanie 3. — badanie konkurencji na rynku medycznym. 4. Zadanie 4. — wyznaczenie nowego asortymentu odzie(cid:298)y medycznej dla firmy. 5. Zadanie 5. — okre(cid:286)lenie planowanych bud(cid:298)etów sprzeda(cid:298)y oraz rentowno- (cid:286)ci poszczególnych produktów i wyrobów (z pomoc(cid:261) dzia(cid:225)ów: controllingu, produkcji, magazynowania i logistyki, zarz(cid:261)dzania zasobami ludzkimi i za- kupów). Dopiero po zako(cid:276)czeniu prac nad czterema pierwszymi zadaniami i przed- stawieniu ich wyników b(cid:266)d(cid:261) mog(cid:225)y by(cid:252) okre(cid:286)lane kolejne za(cid:225)o(cid:298)enia strategii w poszczególnych sferach (rysunek 7.2): 1. Produkcja — okre(cid:286)lenie procesu technologicznego dla nowych wyrobów, kalkulacja kosztów ich wytworzenia. 2. Logistyka i magazynowanie — okre(cid:286)lenie za(cid:225)o(cid:298)e(cid:276) gospodarki maga- zynowej dla nowych produktów, dostosowanie transportu oraz systemów magazynowych do nowych indeksów. 3. Marketing — przygotowanie oferty nowych wyrobów i jej promocji skie- rowanej do poszczególnej grupy docelowej klientów. 4. Zasoby ludzkie — okre(cid:286)lenie potrzeb zwi(cid:261)zanych z zatrudnieniem no- wych pracowników maj(cid:261)cych odpowiednie do(cid:286)wiadczenie i wiedz(cid:266) doty- cz(cid:261)c(cid:261) nowych produktów. 5. Zakupy — okre(cid:286)lenie listy surowców, materia(cid:225)ów oraz ich dostawców. Przy- gotowanie cen materia(cid:225)ów, negocjacja warunków zakupowych u dostawców. Zadanie 5. dzia(cid:225) sprzeda(cid:298)y b(cid:266)dzie móg(cid:225) zrealizowa(cid:252) dopiero po zako(cid:276)czeniu prac nad pozosta(cid:225)ymi elementami sk(cid:225)adowymi strategii. Dzia(cid:225) mo(cid:298)e okre(cid:286)li(cid:252) Kup książkęPoleć książkę D Y W E R S Y F I K A C J A J A K O M E T O D A Z W I (cid:125) K S Z E N I A S P R Z E D A (cid:191) Y | 6 1 Rysunek 7.2. Zale(cid:298)no(cid:286)ci poszczególnych elementów sk(cid:225)adowych strategii planowan(cid:261) sprzeda(cid:298) w nowej bran(cid:298)y z podzia(cid:225)em na wyroby i klientów, a w wy- niku prac poszczególnych innych dzia(cid:225)ów nad za(cid:225)o(cid:298)eniami strategii otrzyma cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) kosztow(cid:261) niezb(cid:266)dn(cid:261) do okre(cid:286)lenia rentowno(cid:286)ci wyrobów czy klientów. PLANOWANA RENTOWNO(cid:165)(cid:109) PRODUKTÓW I GRUP KLIENTÓW Podstaw(cid:261) takiej analizy jest wyliczenie dla ka(cid:298)dego klienta oraz produktu mar- (cid:298)y na trzech poziomach. W tym celu zastosowany zostanie rachunek mar(cid:298)y zy- sku — poszczególne elementy rachunku przedstawia rysunek 7.3. Kalkulacja mar(cid:298)y sk(cid:225)ada si(cid:266) z nast(cid:266)puj(cid:261)cych warto(cid:286)ci: 1. Przychody — jest to naj(cid:225)atwiejsza do wyliczenia warto(cid:286)(cid:252) w ca(cid:225)ej kalkula- cji mar(cid:298)owej. Warto(cid:286)(cid:252) sprzeda(cid:298)y danego produktu w analizowanym okresie mo(cid:298)na uzyska(cid:252) z systemów ksi(cid:266)gowych, sprzeda(cid:298)owych czy te(cid:298) magazyno- wych. To samo dotyczy warto(cid:286)ci sprzeda(cid:298)y do klientów. Kup książkęPoleć książkę 6 2 | Controlling w przyk(cid:239)adach SK(cid:66)ADNIKI(cid:3)KALKULACJI Przychody(cid:3)ze(cid:3)sprzeda(cid:463)y liczba(cid:3)sprzedanych(cid:3)produktów(cid:3)×(cid:3)cena(cid:3)sprzeda(cid:463)y koszty(cid:3)bezpo(cid:401)rednie Mar(cid:463)a(cid:3)I(cid:3)poziomu przychody(cid:3)ze(cid:3)sprzeda(cid:463)y(cid:3)—(cid:3)koszty(cid:3)bezpo(cid:401)rednie SPOSÓB(cid:3)WYLICZENIA(cid:3)POSZCZEGÓLNYCH(cid:3)SK(cid:66)ADNIKÓW koszty(cid:3)sprzedanych(cid:3)produktów(cid:3)(materia(cid:371)y,(cid:3)wynagrodzenia,(cid:3)pozosta(cid:371)e(cid:3)koszty(cid:3)produkcji) koszty(cid:3)po(cid:401)rednie koszty(cid:3)magazynowania,(cid:3)koszty(cid:3)marketingu,(cid:3)koszty(cid:3)dystrybucji(cid:3)produktów Mar(cid:463)a(cid:3)II(cid:3)poziomu przychody(cid:3)ze(cid:3)sprzeda(cid:463)y(cid:3)—(cid:3)koszty(cid:3)bezpo(cid:401)rednie(cid:3)—(cid:3)koszty(cid:3)po(cid:401)rednie koszty(cid:3)ogólne koszty(cid:3)administracji,(cid:3)zarz(cid:268)du,(cid:3)finansów,(cid:3)ksi(cid:295)gowo(cid:401)ci,(cid:3)HR(cid:3)itp. Mar(cid:463)a(cid:3)III(cid:3)poziomu przychody(cid:3)ze(cid:3)sprzeda(cid:463)y(cid:3)—(cid:3)koszty(cid:3)bezpo(cid:401)rednie(cid:3)—(cid:3)koszty(cid:3)po(cid:401)rednie(cid:3)—(cid:3)koszty(cid:3)ogólne Rysunek 7.3. Sk(cid:225)adniki rachunku mar(cid:298)y zysku 2. Koszty bezpo(cid:286)rednie — s(cid:261) to koszty wytworzenia sprzedanych produk- tów. W sk(cid:225)ad tych kosztów mog(cid:261) wchodzi(cid:252) koszty materia(cid:225)ów zu(cid:298)ytych do produkcji, energii, pracy ludzkiej oraz inne, zwi(cid:261)zane z produkcj(cid:261). Te kosz- ty mo(cid:298)na rozbi(cid:252) na ka(cid:298)dy produkt, dlatego mar(cid:298)a I poziomu jest okre(cid:286)lana jako najbardziej dok(cid:225)adna. 3. Koszty po(cid:286)rednie — s(cid:261) to koszty sprzeda(cid:298)y, które do produktów czy te(cid:298) klientów s(cid:261) przypisywane poprzez zastosowanie kluczy podzia(cid:225)u. G(cid:225)ówne koszty po(cid:286)rednie to: koszty magazynowania, marketingu czy te(cid:298) dystrybu- cji. Dotycz(cid:261) one obs(cid:225)ugi sprzeda(cid:298)y produktów do klientów i trudno jest je przypisa(cid:252) bezpo(cid:286)rednio do poszczególnych produktów czy klientów. 4. Koszty ogólne — s(cid:261) to koszty w (cid:298)aden sposób niezwi(cid:261)zane ze sprzeda(cid:298)(cid:261) produktów. G(cid:225)ówne koszty ogólne to: zarz(cid:261)d, finanse, ksi(cid:266)gowo(cid:286)(cid:252), admini- stracja, IT, HR. Nie maj(cid:261) one wp(cid:225)ywu na sprzeda(cid:298) produktów, ale s(cid:261) nie- zb(cid:266)dne do zapewnienia prawid(cid:225)owego funkcjonowania przedsi(cid:266)biorstwa. Do poszczególnych produktów równie(cid:298) przypisywane s(cid:261) poprzez zastoso- wanie kluczy podzia(cid:225)owych (np. warto(cid:286)ci sprzeda(cid:298)y produktów). Dla przedsi(cid:266)biorstwa zosta(cid:225)a przeprowadzona produktowa analiza mar(cid:298)y (rysunek 7.4). Dla ka(cid:298)dego produktu wyliczono mar(cid:298)(cid:266) I, II i III poziomu oraz okre(cid:286)lono procentowy udzia(cid:225) jego sprzeda(cid:298)y w ca(cid:225)o(cid:286)ci sprzeda(cid:298)y w przedsi(cid:266)- biorstwie. Koszty po(cid:286)rednie i ogólne zosta(cid:225)y rozdzielone w stosunku do udzia- (cid:225)u poszczególnych produktów w warto(cid:286)ci sprzeda(cid:298)y firmy. SK(cid:66)ADNIKI(cid:3)KALKULACJI PRODUKT(cid:3)1 PRODUKT(cid:3)2 PRODUKT(cid:3)3 PRODUKT(cid:3)4 PRODUKT(cid:3)5 PRODUKT(cid:3)6 PRODUKT(cid:3)7 PRODUKT(cid:3)8 PRODUKT(cid:3)9 PRODUKT(cid:3)10 Przychody(cid:3)ze(cid:3)sprzeda(cid:463)y koszty(cid:3)bezpo(cid:401)rednie Mar(cid:463)a(cid:3)I(cid:3)poziomu Mar(cid:463)a(cid:3)I(cid:3)poziomu(cid:3)[ ] koszty(cid:3)po(cid:401)rednie koszty(cid:3)ogólne Mar(cid:463)a(cid:3)II(cid:3)poziomu Mar(cid:463)a(cid:3)II(cid:3)poziomu(cid:3)[ ] Mar(cid:463)a(cid:3)III(cid:3)poziomu Mar(cid:463)a(cid:3)III(cid:3)poziomu(cid:3)[ ] Udzia(cid:371)(cid:3)w(cid:3)ca(cid:371)ej(cid:3)sprzeda(cid:463)y(cid:3)w(cid:3)przedsi(cid:295)biorstwie(cid:3)[ ] 4(cid:3)890 1(cid:3)577 3(cid:3)313 67,7 1(cid:3)186 2(cid:3)127 43,5 300 1(cid:3)826 37,4 10,5 1(cid:3)989 1(cid:3)112 876 44,1 482 394 19,8 122 272 13,7 4,3 4(cid:3)027 1(cid:3)362 2(cid:3)665 66,2 977 1(cid:3)688 41,9 247 1(cid:3)441 35,8 8,6 5(cid:3)306 3(cid:3)597 1(cid:3)709 32,2 1(cid:3)287 422 7,9 326 96 1,8 11,4 7(cid:3)522 7(cid:3)269 253 3,4 1(cid:3)825 (cid:882)1(cid:3)571 (cid:882)20,9 462 (cid:882)2(cid:3)033 (cid:882)27,0 16,1 5(cid:3)851 1(cid:3)941 3(cid:3)910 66,8 1(cid:3)419 2(cid:3)491 42,6 359 2(cid:3)131 36,4 12,5 3(cid:3)145 2(cid:3)785 360 11,5 763 (cid:882)403 (cid:882)12,8 193 (cid:882)596 (cid:882)18,9 6,7 3(cid:3)651 848 2(cid:3)803 76,8 886 1(cid:3)917 52,5 224 1(cid:3)693 46,4 7,8 9(cid:3)985 3(cid:3)333 6(cid:3)652 66,6 2(cid:3)422 4(cid:3)230 42,4 613 3(cid:3)617 36,2 21,4 310 99 212 68,2 75 136 44,0 19 117 37,8 0,7 RAZEM 46(cid:3)675 23(cid:3)922 22(cid:3)753 48,7 11(cid:3)322 11(cid:3)431 24,5 2(cid:3)866 8(cid:3)565 18,3 100,0 Rysunek 7.4. Produktowa analiza mar(cid:298)y Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Controlling w przykładach. Poradnik praktyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: