Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00104 003878 22406843 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne - książka
CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-009-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Program CorelDRAW jest znany użytkownikom komputerów już od ponad 10 lat. Co roku firma Corel publikuje jego nową wersję wzbogaconą o nowe możliwości. Do największych zalet CorelDRAW należą: łatwość obsługi, ogromna popularność oraz różnorodność zastosowań -- zarówno do celów profesjonalnych, jak i 'codziennych'. Dzięki przemyślanemu układowi poleceń, posługiwanie się programem jest łatwe nawet dla osób początkujących, dlatego też jest to doskonały program dla osób, które chcą nauczyć się tworzenia rysunków wektorowych.

Książka 'CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne' przeznaczona jest dla osób początkujących, które chcą poznać podstawy tworzenia grafiki wektorowej wykorzystując do tego celu właśnie CorelDRAW. Zainteresować się nią powinni także użytkownicy starszych wersji programu chcący poznać nowe możliwości udostępniane przez najnowszą edycję tej popularnej aplikacji.

'CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne' przestawia za pomocą kilkudziesięciu ćwiczeń najważniejsze funkcje CorelDraw:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl CorelDRAW 11. Æwiczenia praktyczne Autor: Roland Zimek ISBN: 83-7361-009-X Format: B5, stron: 168 Program CorelDRAW jest znany u¿ytkownikom komputerów ju¿ od ponad 10 lat. Co roku firma Corel publikuje jego now¹ wersjê wzbogacon¹ o nowe mo¿liwoġci. Do najwiêkszych zalet CorelDRAW nale¿¹: ³atwoġæ obs³ugi, ogromna popularnoġæ oraz ró¿norodnoġæ zastosowañ — zarówno do celów profesjonalnych, jak i „codziennych”. Dziêki przemyġlanemu uk³adowi poleceñ, pos³ugiwanie siê programem jest ³atwe nawet dla osób pocz¹tkuj¹cych, dlatego te¿ jest to doskona³y program dla osób, które chc¹ nauczyæ siê tworzenia rysunków wektorowych. Ksi¹¿ka „CorelDRAW 11. Æwiczenia praktyczne” przeznaczona jest dla osób pocz¹tkuj¹cych, które chc¹ poznaæ podstawy tworzenia grafiki wektorowej wykorzystuj¹c do tego celu w³aġnie CorelDRAW. Zainteresowaæ siê ni¹ powinni tak¿e u¿ytkownicy starszych wersji programu chc¹cy poznaæ nowe mo¿liwoġci udostêpniane przez najnowsz¹ edycjê tej popularnej aplikacji. „CorelDRAW 11. Æwiczenia praktyczne” przestawia za pomoc¹ kilkudziesiêciu æwiczeñ najwa¿niejsze funkcje CorelDraw: • Instalacjê i konfiguracjê programu • Tworzenie prostych obiektów, ich transformacje i grupowanie • Formatowanie tekstu • Wykorzystanie narzêdzi „kontur i wype³nienie” • Precyzyjne rysowanie z u¿yciem siatki i prowadnic • Edycjê krzywych • Efekty specjalne Spis treści Rozdział 1. Wstęp..............................................................................................................................................................7 Opis programu CorelDRAW 11...................................................m...................................... 7 Co nowego w programie?...................................................m............................................... 8 Wymagania systemowe ...................................................m................................................. 9 Różnice między rysunkiem rastrowym a wektorowym ...................................................m..... 9 Rozdział 2. Pierwsze kroki........................................................................................................................................13 Instalacja programu CorelDRAW 11...................................................m............................. 13 Uruchamianie programu...................................................m............................................... 16 Wygląd ekranu...................................................m...................................................m......... 18 Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków ...................................................m........... 20 Zapisywanie rysunków...................................................m........................................... 20 Otwieranie rysunków ...................................................m............................................. 22 Drukowanie rysunków ...................................................m........................................... 23 Przydatne informacje...................................................m...................................................m 24 Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego.....................................................................................................27 Rysowanie prostych obiektów ...................................................m...................................... 27 Prostokąty, elipsy, wielokąty i spirale ...................................................m...................... 27 Obiekty podstawowe...................................................m.............................................. 30 Nadawanie kolorów obiektom ...................................................m...................................... 31 Transformacje obiektów ...................................................m.............................................. 33 Tworzenie kopii obiektu ...................................................m.............................................. 36 3-punktowe obiekty...................................................m...................................................m.. 37 Kolejność obiektów ...................................................m...................................................m.. 37 Wybieranie obiektów...................................................m...................................................m 38 Grupy obiektów ...................................................m...................................................m....... 39 Blokowanie obiektów ...................................................m.................................................. 41 Wyrównywanie i rozkładanie obiektów ...................................................m......................... 41 Przykładowe rysunki ...................................................m...................................................m 44 Rozdział 4. Praca z tekstem..................................................................................................................................... 49 Wpisywanie i formatowanie tekstu ...................................................m............................... 49 Okienko Format Text ...................................................m.................................................. 51 Przykłady ...................................................m...................................................m................58 4 CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. Nadawanie wypełnień i konturów.................................................................................................61 Zmiana ustawień domyślnych...................................................m....................................... 61 Wypełnienie jednolite (Uniform Fill) ...................................................m............................ 63 Wypełnienie tonalne (Fountain Fill) ...................................................m.............................. 66 Wypełnienie deseniem (Pattern Fill)...................................................m.............................. 68 Wypełnienie teksturą (Texture Fill)...................................................m............................... 69 Wypełnienie postscriptowe (PostScript Texture) ...................................................m............ 70 Okno dokowane (Color Docker Window)...................................................m...................... 71 Kontury obiektów ...................................................m...................................................m.... 72 Przykłady ...................................................m...................................................m................75 Rozdział 6. Precyzyjne rysowanie..........................................................................................................................77 Linijki ...................................................m...................................................m.................. ... 78 Siatka...................................................m...................................................m................... ... 79 Prowadnice...................................................m...................................................m.............. 82 Przyciąganie do obiektów ...................................................m............................................ 84 Przykłady ...................................................m...................................................m................85 Rozdział 7. Edycja krzywych....................................................................................................................................89 Rysowanie linii ...................................................m...................................................m........ 89 Rysunek odręczny (Freehand Tool) ...................................................m......................... 90 Krzywe Béziera (Bezier Tool) ...................................................m................................ 92 Pisak (Artistic Media Tool) ...................................................m.................................... 92 Pióro (Pen Tool)...................................................m...................................................m. 95 Narzędzie Polyline (Polyline Tool)...................................................m.......................... 95 3-punktowa krzywa (3 Point Curve Tool) ...................................................m................ 96 Łącznik (Interactive Connector Tool) ...................................................m...................... 96 Krzywe Béziera ...................................................m...................................................m....... 98 Zmiana kształtu krzywych...................................................m............................................ 99 Zmiana kształtu obiektów ...................................................m.......................................... 104 Przykłady ...................................................m...................................................m.............. 105 Rozdział 8. Modyfikacje obiektów......................................................................................................................107 Narzędzia kształtu ...................................................m...................................................m.. 107 Nóż (Knife Tool)...................................................m................................................. 107 Gumka (Eraser Tool) ...................................................m........................................... 108 Rozmazywanie (Smudge Brush) ...................................................m........................... 109 Wyostrzanie (Roughen Brush) ...................................................m.............................. 110 Łączenie obiektów...................................................m...................................................m.. 111 Kształtowanie ...................................................m...................................................m........ 112 Spawanie (Weld) ...................................................m................................................. 113 Przycinanie (Trim)...................................................m............................................... 114 Część wspólna (Intersect)...................................................m..................................... 114 Proste przycinanie (Simplify)...................................................m................................ 115 Przód bez tyłu (Front Minus Back)...................................................m........................ 115 Tył bez przodu (Back Minus Front)...................................................m....................... 116 Przykłady ...................................................m...................................................m.............. 116 Rozdział 9. Praca z bitmapami.............................................................................................................................123 Spis treści 5 Rozdział 10. Efekty ........................................................................................................................................................129 Dopasowanie kolorów (Adjust), przekształcenia (Transform) i korekcja (Correction)......... 130 Metamorfoza (Blend) ...................................................m................................................ 131 Przykłady użycia metamorfozy ...................................................m............................. 136 Obrys (Contour)...................................................m...................................................m..... 138 Przykłady użycia konturu ...................................................m..................................... 140 Obwiednia (Envelope) ...................................................m............................................... 141 Przykład użycia obwiedni...................................................m..................................... 144 Głębia (Extrude)...................................................m...................................................m..... 145 Soczewka (Lens)...................................................m...................................................m.... 149 Perspektywa (Add Perspective) ...................................................m.................................. 154 Kadrowanie (Power Clip)...................................................m........................................... 155 Efekty interakcyjne ...................................................m...................................................m 157 Interakcyjna metamorfoza ...................................................m.................................... 157 Interakcyjny obrys...................................................m............................................... 158 Interakcyjna obwiednia ...................................................m........................................ 158 Interakcyjna głębia...................................................m............................................... 158 Interakcyjne zniekształcenie (Interactive Distortion Tool) .......................................... 159 Interakcyjny cień (Interactive Drop Shadow Tool)...................................................m.. 160 Interakcyjna przezroczystość (Interactive Transparency)............................................ 161 Dopasowanie tekstu do ścieżki ...................................................m................................... 164 Obwiednia i oblewanie tekstem obiektów ...................................................m.............. 167 Rozdział 5. Nadawanie wypełnień i konturów Gdy narysujemy nowy obiekt, zostaną mu nadane domyślne kolory wypełnienia, kontu- ru itp. (standardowo jest to kolor czarny dla konturu i przezroczysty dla wypełnienia). Oczywiście wszystkie te parametry (i wiele innych) można dowolnie modyfikować. W roz- dziale 3. pokazaliśmy już, jak zmienić kolor wypełnienia. Jednak wypełnienie nie musi być jednokolorowe. CorelDRAW oferuje wiele różnych możliwości wypełnień. Aby dotrzeć do nich, musimy wybrać narzędzie Fill Tool . W nim zgrupowane są następujące sposo- by wypełniania obiektów: 1. okno dialogowe jednolitego koloru wypełnienia, 2. okno dialogowe wypełnienia tonalnego, 3. okno dialogowe wypełnienia deseniem, 4. okno dialogowe wypełnienia teksturą, 5. okno dialogowe wypełnienia postscriptowego, 6. bez wypełnienia (obiekt przezroczysty), 7. okno dokowane. Rysunek 5.1. Narzędzie wypełnienia Zmiana ustawień domyślnych Musimy pamiętać, aby przed skorzystaniem z narzędzia Fill Tool , wskazać obiekt, gdyż w przeciwnym razie pojawi się okno umożliwiające zmianę ustawień domyślnych — rysunek 5.2. 62 CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.2. Okno zmiany ustawień domyślnych Ćwiczenie 5.1. Gdy rysujemy nowy obiekt, standardowo jego kontur jest w kolorze czarnym, a wypełnienie przezroczyste. Aby to zmienić, musisz wykonać następujące kroki. 1. Kliknij pusty obszar kartki. 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy paletę kolorów z prawej strony ekranu, wybierając barwę czerwoną. Ponieważ nie zaznaczyłeś obiektu, program będzie chciał zmienić ustawienia domyślne. 3. Pojawi się okno zmiany ustawień domyślnych. Pozostaw zaznaczoną opcję Graphic. Dzięki temu zmiany będą się odnosiły do nowo tworzonych obiektów graficznych. 4. Zaznacz Artistic Text, jeżeli chcesz także zmienić ustawienia domyślne tekstu artystycznego, a Paragraph Text przy zmianach w tekście akapitowym. 5. Kliknij przycisk OK. Od tego momentu każdy nowo rysowany obiekt będzie posiadał wypełnienie czerwone. Ćwiczenie 5.2. Jeżeli chcesz przywrócić oryginalne ustawienia, musisz wykonać kolejno następujące kroki. 1. Kliknij pusty obszar kartki. 2. Następnie kliknij przekreślony kwadrat brak wypełnienia). nad paletą kolorów (ustawisz domyślnie 3. Gdy pojawi się okienko zmiany ustawień domyślnych, zaakceptuj je, klikając OK. 4. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kolor czarny na palecie kolorów. W ten sposób przywrócisz standardowy czarny kontur. 5. Gdy ponownie pojawi się okno zmiany ustawień domyślnych, zaakceptuj je. W podobny sposób możesz zmienić inne ustawienia domyślne, na przykład krój czy rozmiar tekstu. Rozdział 5. (cid:1) Nadawanie wypełnień i konturów 63 Wypełnienie jednolite (Uniform Fill) Rysunek 5.3. Obiekty z wypełnieniem jednolitym Jednolite wypełnienie pozwala nadać obiektowi tylko jeden kolor, podobnie jak po wy- braniu barwy z palety przy prawej krawędzi ekranu. W oknie, które się pojawi na ekranie, można wybrać modele kolorów bądź palety (rysunek 5.4). Odpowiednie okno wybieramy spośród trzech zakładek w lewym górnym rogu okna. Rysunek 5.4. Zakładka Models wypełnienia jednolitego W oknie przeglądarki kolorów można wybrać jeden spośród kilku modeli kolorów (CMYK, RGB, HSB, Lab i inne). Wykorzystywana tu jest wizualna reprezentacja całego spektrum kolorów. Ćwiczenie 5.3. Aby zastosować wypełnienie jednolite w zakładce Models, wykonaj następujące czynności. 1. Przesuń pionowy suwak z jej prawej strony okienka, w ten sposób wybierzesz potrzebny kolor. 2. Następnie kliknij paletę koloru, wybierając odcień (zostanie on zaznaczony małym kwadracikiem). W prawym górnym rogu zobaczysz kolor obiektu, który zmieniasz (Old), oraz kolor, który zostanie mu nadany (New). 3. Następnie kliknij przycisk OK, akceptując dokonany wybór. Jeżeli znamy reprezentację barw, możemy wybrać odpowiedni kolor, wykorzystując suwaki w części Components. Zaś szybkiego wyboru jednego spośród kilkudziesięciu standardo- wych kolorów dokonamy dzięki rozwijanej liście Name. Niezwykle interesujące jest okno harmonii kolorów (Mixers). Wybierane w ten sposób kolory są najbardziej przydatne podczas pracy z kilkoma obiektami, gdy chcemy, aby ich kolory współgrały ze sobą. Jeśli zastosujemy harmonię kolorów, to sprawimy, że będą one do siebie pasowały. 64 Ćwiczenie 5.4. CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne Aby dokonać wyboru kolorów w okienku harmonii kolorów, wykonaj kolejno poniższe kroki. 1. Kliknij zakładkę Mixers. 2. Chwyć jedno z małych kółeczek na kole harmonii kolorów. Przesuwając delikatnie mysz, obróć je. Kolory, które harmonizują ze sobą, będą wyświetlane poniżej. 3. Wybierz ilość harmonizujących ze sobą kolorów, zmieniając położenie suwaka Size. 4. Wybierz potrzebny kolor. 5. Kliknij przycisk OK. 6. Następnie wybierz inny obiekt. 7. Przejdź ponownie do okna harmonii kolorów. 8. Pozostawiając położenie koła harmonii kolorów bez zmian, wybierz inny kolor z palety kolorów w dolnej części okna. Rysunek 5.5. Zakładka Mixers wypełnienia jednolitego Ćwiczenie 5.5. Polecamy także wypróbowanie okna mieszania kolorów. W tym celu musisz wykonać kolejne czynności. 1. W okienku Mixers kliknij przycisk Options. 2. Następnie zaznacz pozycję Mixers i wskaż Color Blend. Rysunek. 5.6. Wybór mieszania kolorów Zobaczysz wtedy kolorowy kwadrat, w którego narożnikach znajdują się pola umożli- wiające wybór koloru „wylewającego” się z tego narożnika. Klikając każde z nich, wybierz pożądany kolor — rysunek 5.7. Rozdział 5. (cid:1) Nadawanie wypełnień i konturów 65 Rysunek 5.7. Okno mieszania kolorów 3. Zmieniaj położenie paska Size, tak by dobrać odpowiednie wielkości kwadratów z kolorami pośrednimi. 4. Wskaż odpowiedni kolor. Zostanie on zaznaczony małym czarnym obramowaniem. 5. Kliknij przycisk OK. W ostatniej zakładce wybieramy jeden z predefiniowanych modeli kolorowych. Istnieją dwa rodzaje palet, z których można wybierać kolory: standardowe i niestandardowe. Stan- dardowe palety kolorów dostarczane są przez niezależnych producentów i najkorzystniej stosować je wraz z odpowiednim drukowanym katalogiem próbek kolorów. Gdy posiadamy katalog z próbkami kolorów, możemy wtedy wybrać sobie odpowiedni model do posiada- nego katalogu. Jest to niezwykle przydatna opcja, gdy chcemy sobie zapewnić konkretny kolor na wydruku, gdyż kolory wydrukowane zwykle różnią się od tych, które widzimy na ekranie. Wiąże się to z innym sposobem powstawania kolorów na drukarce i na ekranie. Rysunek 5.8. Zakładka Palettes wypełnienia jednolitego Ćwiczenie 5.6. Aby skorzystać z palety kolorów, wykonaj następujące czynności. 1. W okienku wyboru kolorów wskaż zakładkę Palettes. 66 CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne 2. Rozwiń listę Palette i wybierz z niej taką paletę, jaką posiadasz w postaci wydrukowanej. Rysunek 5.9. Wybór palety kolorów 3. Wybierz na suwaku z prawej strony odpowiedni kolor. 4. Następnie wskaż na palecie kolor i odczytaj jego nazwę w polu Name (rysunek 5.10). Rysunek 5.10. Nazwa wybranego koloru 5. Odszukaj teraz w drukowanym katalogu odczytaną nazwę i sprawdź, jak będzie wyglądał wybrany kolor na wydruku (najtańsze drukarki nie wydrukują jednak dokładnie takiego samego koloru, jeżeli zależy Ci na dokładnym odwzorowaniu kolorów, powinieneś skorzystać z profesjonalnych urządzeń). 6. Kliknij przycisk OK. Można także postępować odwrotnie, to znaczy najpierw wybrać kolor w drukowanej palecie, a następnie odszukać jego nazwę w okienku Palettes. Wypełnienie tonalne (Fountain Fill) Rysunek 5.11. Obiekty z wypełnieniem tonalnym Wypełnienie tonalne (nazywane także gradientowym) pozwala ustawić łagodne przejście między dwoma kolorami lub większą ich liczbą. Ćwiczenie 5.7. Aby zastosować wypełnienie tonalne dwukolorowe, musisz wykonać następujące czynności. 1. Wskaż narysowany uprzednio obiekt. 2. Następnie rozwiń narzędzie wypełnienia — rysunek 5.12. i wybierz wypełnienie tonalne 3. Następnie wybierz typ wypełnienia za pomocą listy rozwijanej Type . Możesz się zdecydować na wypełnienie wzdłuż ścieżki liniowej (Linear), radialnej (Radial), stożkowej (Conical) lub kwadratowej (Square). Rozdział 5. (cid:1) Nadawanie wypełnień i konturów 67 Rysunek 5.12. Wypełnienie tonalne 4. Zmień kąt gradacji w polu Angle , co spowoduje zmianę ukośnego położenia tonalnego. Kąt ten możesz też zmienić, trzymając wciśnięty prawy przycisk myszy i poruszając nią w obszarze miniaturki wybranego wypełnienia (prawy górny róg okna). 5. Natomiast w polu Edge pad i końcowy pozostają niezmienne, zanim zaczną się przenikać. określ, jak długo kolor początkowy 6. W obszarze miniaturki wypełnienia ustal położenie środka wypełnienia, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy; kąt gradacji zmienia się prawym przyciskiem myszy (oprócz ścieżki radialnej, która nie posiada kąta gradacji). 7. Wybierz następnie typ wypełnienia, czyli dwukolorowe (Two color), w polu przejścia kolorów (Color blend). 8. W wypełnieniu dwukolorowym określ kolor początkowy (From) i końcowy (To) . 9. Wyznacz następnie środek przejścia kolorów (Mid-point) . 10. Na zakończenie wybierz sposób dobierania kolorów przejściowych (wzdłuż linii prostej lub ścieżki biegnącej przez koło kolorów ). Rysunek 5.13. Sposób przejścia między kolorami w wypełnieniu dwukolorowym 11. Kliknij przycisk OK. Ćwiczenie 5.8. Aby wybrać wypełnienie dowolne, wykonaj kolejno następujące kroki. 1. Postępuj tak jak w poprzednim ćwiczeniu, aż wykonasz polecenie numer 6. 68 CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne 2. Następnie wybierz typ wypełnienia, czyli dowolne (Custom), w polu przejścia kolorów (Color blend). Dowolne wypełnienie pozwala wybrać kilka kolorów, które będą się przenikać nawzajem. 3. Wybierz jeden z predefiniowanych rodzajów przejść w polu Presets. Rysunek 5.14. Wybór jednego z predefiniowanych typów wypełnień 4. Ustal położenie każdego koloru przez przesunięcie małego trójkąta przejścia kolorów. nad paskiem Rysunek 5.15. Pasek przejścia kolorów 5. Jeżeli nie odpowiada Ci jeden z kolorów, to kliknij nad nim biały trójkąt barwę na inną. i zmień 6. Możesz także dzięki kwadratom określić kolor początkowy i końcowy. znajdującym się po bokach paska przejść kolorów Wypełnienie deseniem (Pattern Fill) Rysunek 5.16. Obiekty wypełnione deseniem Ćwiczenie 5.9. Aby zastosować dla obiektu wypełnienie deseniem, wykonaj następujące czynności. 1. Wskaż narysowany uprzednio obiekt. 2. Następnie rozwiń narzędzie wypełnienia i wybierz wypełnienie deseniem . Rysunek 5.17. Wypełnienie deseniem Rozdział 5. (cid:1) Nadawanie wypełnień i konturów 69 3. Zdecyduj się na wypełnienie obiektu obrazkiem dwukolorowym (2-color), wielokolorowym (Full color) lub mapą bitową (Bitmap). 4. Rozwiń pole z wyborem deseniu i wybierz jeden z predefiniowanych w programie. 5. Jeżeli zdecydowałeś się na deseń dwukolorowy, to możesz wybrać własne kolory za pomocą pól Front . W pozostałych przypadkach określasz jedynie istniejący deseń. oraz Back 6. Zaznacz pole Transform fill with object, dzięki temu modyfikacje i deformacje obiektu spowodują także zastosowanie ich do deseniu. Desenie wypełniają w całości zaznaczony obiekt w ten sposób, że w miejscu gdzie kończy się jeden kafelek, zaczyna się następny. Jest to identyczna zasada, jaką stosuje się na przykład dla tapety w systemie Windows z tym, że możesz dokonać także dowolnych transformacji, takich jak pochylenie czy obrót. Rysunek 5.18. Górny kwadrat został wypełniony bez zaznaczenia transformacji wypełnienia wraz z obiektem odwrotnie niż dolny. Dlatego dolny po zmniejszeniu i obrocie zmodyfikował także rozmiary kafelków 7. W części Size zmieniaj tak szerokość aby dobrać odpowiedni rozmiar deseniu (by ładnie wypełniał obiekt). i wysokość , Wypełnienie teksturą (Texture Fill) Rysunek 5.19. Obiekty wypełnione teksturą Kolejnym sposobem wypełnienia dowolnego obiektu jest użycie tekstury. Wypełnienia tek- sturą są obrazami losowymi, generowanymi przy wykorzystaniu fraktali. Nadają one wypeł- nianym obiektom wygląd materiałów naturalnych. Jednak używanie tekstury znacząco może powiększyć rozmiar pliku i wydłużyć czas jego drukowania. Ćwiczenie 5.10. Aby zastosować dla obiektu wypełnienie teksturą, wykonaj kolejne kroki. 1. Wskaż narysowany uprzednio obiekt. 2. Następnie rozwiń narzędzie wypełnienia — rysunek 5.20. i wybierz wypełnienie teksturą 70 CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.20. Wypełnienie teksturą 3. Rozwiń listę z biblioteką tekstur (Texture library) i wybierz jedną z dostępnych. 4. Następnie przewijaj listę Texture list. Wybierając z niej poszczególne wzory, możesz zobaczyć ich podgląd w okienku poniżej. 5. Zdefiniuj kolory wypełnienia za pomocą pól z kolorami dostępnych obok listy. W zależności od wybranej tekstury liczba barw może być inna. 6. Kliknij przycisk Preview, aby zobaczyć, jak dokonane zmiany wpłynęły na wygląd tekstury. 7. Zmieniaj parametry tekstury z prawej strony okienka, aby modyfikować jej wygląd. Po każdej zmianie nie zapomnij wcisnąć przycisku Preview. 8. Określ dokładnie rozmiar, początek i inne parametry kafelka, podobnie jak w wypełnieniu deseniem, wybierając przycisk Tiling. 9. Zaakceptuj wybór przyciskiem OK. Wypełnienie postscriptowe (PostScript Texture) Rysunek 5.21. Obiekty z wypełnieniem postscriptowym Ćwiczenie 5.11. Aby zastosować dla obiektu wypełnienie postscriptowe, musisz wykonać następujące czynności. Rozdział 5. (cid:1) Nadawanie wypełnień i konturów 71 1. Wskaż narysowany uprzednio obiekt. 2. Następnie rozwiń narzędzie wypełnienia i wybierz wypełnienie postscriptowe . Rysunek 5.22. Wypełnienie postscriptowe 3. Zaznacz pole Preview Fill, aby zobaczyć daną teksturę w oknie z prawej strony, gdyż w przeciwnym wypadku zobaczysz jedynie jej nazwę. 4. Zmieniaj ustawienia parametrów w części Parameters, tak by dopasować wygląd do własnych potrzeb. Za każdym razem zatwierdzaj je przyciskiem Refresh. 5. Gdy dokonasz już wyboru, wciśnij przycisk OK. Jeżeli w programie nie zobaczysz obiektów wypełnionych postscriptem, wybierz z górnego menu View polecenie Enhanced, bowiem dla pozostałych widoków będą wyświetlane jedynie literki „PS”. Choć CorelDRAW interpretuje tekstury postscriptowe na drukarkach nieobsługujących języka PostScript, umożliwiając ich wydruk, to może się zdarzyć, że na starszych i spe- cyficznych drukarkach nie otrzymamy oczekiwanego rezultatu. Okno dokowane (Color Docker Window) Okno to pojawia się przy prawej krawędzi ekranu, umożliwiając szybkie nadawanie kolorów wskazanym obiektom. W prawym górnym rogu widoczne są trzy przyciski po- zwalające wybierać kolory za pomocą suwaków, przeglądarki kolorów lub palet. Kliknięcie przycisku Fill spowoduje nadanie wskazanym obiektom aktualnie wybranego koloru, zaś przycisku Outline — zmieni kolor krawędzi obiektu. Jeżeli chcemy eksperymentować z różnymi kolorami, to musimy wcisnąć symbol kłódki , a przy zmianie koloru nie będziemy musieli za każdym razem klikać przycisk Fill — rysunek 5.23. 72 Rysunek 5.23. Okno dokowane CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne Kontury obiektów Większość obiektów oprócz wnętrza ma także kontur. Jest on obrysem danego obiektu (gdy rysujemy kółko ołówkiem na papierze, to rysujemy jego kontur, a gdy zamalujemy je na przykład kredką, to nadamy kolor mu wypełnienia) o własnym kolorze, grubości i innych atrybutach. Innego rodzaju kontury mogą posiadać obiekty zamknięte, na przykład. wielo- boki, kwadraty, a inne obiekty otwarte, czyli linie itp., które mogą być zakończone na przykład strzałkami. Oczywiście podobnie jak w przypadku wypełnienia, możemy nadać konturowi przezroczystość i traktować go tak, jakby go nie było. Przypominamy, że najprost- szym sposobem nadania koloru danemu obiektowi jest wskazanie go i kliknięcie lewym przyciskiem myszy dowolny kolor z prawej strony ekranu, na palecie kolorów. Klikając natomiast paletę kolorów prawym przyciskiem myszy, możemy ustawić kolor konturu danego obiektu. Rysunek 5.24. Kontur i wypełnienie obiektu Znacznie bardziej rozbudowane możliwości dostępne są po wybraniu narzędzia Outline Tool . Pojawi się wtedy dodatkowy pasek z następującymi możliwościami: Rysunek 5.25. Narzędzie konturu 1. okno dialogowe Outline Pen Dialog, 2. okno dialogowe Outline Color Dialog, Rozdział 5. (cid:1) Nadawanie wypełnień i konturów 73 3. brak konturu, 4. kontur włosowy (o minimalnej z możliwych grubości), 5. kontury od 1/2 punktu do 24 punktów, 6. okno dokowane. Okno dialogowe Outline Pen daje poza zmianą rozmiaru, kształtu i koloru końcówki, także możliwość zmiany kształtu zakończenia konturu. Obiekty otwarte mogą posiadać takie specyficzne właściwości, jak zakończenie zaokrąglone, kwadratowe, ścięte lub wykoń- czone strzałkami. Obiekty zamknięte (takie jak kwadraty itp.) nie posiadają zakończenia, więc możemy jedynie modyfikować na przykład naroża. Rysunek 5.26. Okno pióra konturu Ćwiczenie 5.12. Aby nadać obiektowi kontur za pomocą okienka konturu, wykonaj następujące kroki. 1. Wskaż narysowany uprzednio obiekt. 2. Przytrzymaj przez chwilę wciśnięte narzędzie konturu okienko konturu . , a następnie wybierz 3. Zmień kolor konturu, korzystając z pola Color w lewym górnym rogu. 4. Następnie określ jego szerokość za pomocą pola Width. Szerokość możesz wybrać z listy lub wpisać ją ręcznie. Rysunek 5.27. Wybór szerokości konturu 5. Ustal teraz styl konturu, a więc określ, czy linia będzie ciągła, przerywana, kropkowana itp. — rysunek 5.28. 74 Rysunek 5.28. Wybór stylu konturu CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne 6. Następnie w polu narożniki (Corners) ustaw sposób rysowania linii i krzywych w miejscach, gdzie nie przechodzą one gładko. Pamiętaj jednak, iż najlepszy efekt dla narożników uzyskach przy bardzo grubych konturach. Rysunek 5.29. Narożniki 7. Podobnie postąp przy określaniu sposobu zakończenia linii dla obiektów otwartych (Line caps). Rysunek 5.30. Zakończenie linii 8. Zakończeniom linii możesz także nadać strzałki, inną dla początku linii, a inną dla końca. Przycisk Options pozwala utworzyć własną strzałkę lub inny dowolny sposób zakończenia. Rysunek 5.31. Zakończenia linii 9. Następnie określ kształt końcówki pióra kaligraficznego w polu Calligraphy. Możesz ustawiać parametry nie tylko w polach nacisk (Stretch) i kąt (Angle), ale także ręcznie modyfikować kształt końcówki, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy w okienku podglądu i ruszając nią — rysunek 5.32. 10. Zaznacz pola Behind fill ,jeżeli chcesz, by kontur został umieszczony za obiektem, dlatego tylko połowa grubości konturu będzie widoczna. Ustawienie tej opcji jest wskazane dla bardzo skomplikowanych obiektów, a w szczególności dla tekstu, gdyż w przeciwnym razie tekst będzie bardzo niewyraźny, szczególnie przy grubszych konturach. Rozdział 5. (cid:1) Nadawanie wypełnień i konturów 75 Rysunek 5.32. Wpływ kształtu końcówki na kontur 11. Możesz także zaznaczyć pole Scale with image, by grubość konturu zmieniała się automatycznie, gdy modyfikujesz rozmiar obiektu. Rysunek 5.33. Skalowanie konturu razem z obiektem Okno koloru konturu opisaliśmy już dokładnie przy okazji omawiania wypełnienia obiektu. pozwala dokładnie określić kolor rysowanego konturu. Okno to Podobnie okno dokowane koloru też zostało opisane wcześniej. Przykłady Zastosowanie odpowiednich wypełnień często pozwala w prosty sposób uzyskać intere- sujące efekty. Przykład 5.1. Poniższy rysunek sprawia wrażenie trójwymiarowego przycisku, a został utworzony tylko przy użyciu trzech obiektów i odpowiedniego doboru wypełnienia. Rysunek 5.34. Trójwymiarowy przycisk 76 CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne 1. Narysuj okrąg. 2. Wybierz okienko wypełnienia tonalnego. 3. W polu Type wybierz opcję Radial. 4. Następnie chwyć za miniaturkę wypełnienia w prawym górnym rogu i przesuń środek wypełnienia radialnego w okolice lewego górnego narożnika. 5. Zmień kolory wypełnienia. Kolor początkowy ustaw na czarny, a końcowy na szary. Rysunek 5.35. Ustawienia pozwalające tworzyć efekt kuli 6. Następnie powiększ nieznacznie kopię okręgu. Podczas wykonywania tej czynności trzymaj wciśnięty przycisk Shift, aby powiększenia dokonać względem środka obiektu. 7. Przesuń kopię okręgu pod oryginalny okrąg. Rysunek 5.36. Okrąg z wypełnieniem tonalnym i jego powiększona kopia 8. Ponieważ kopia okręgu nie sprawia wrażenia wypukłości, musisz ponownie przejść do okna wypełnienia tonalnego i przesunąć środek wypełnienia radialnego w okolice prawego dolnego narożnika. Rysunek 5.37. Przesunięcie środka wypełnienia tonalnego dla kopii okręgu 9. Wystarczy teraz narysować szary kwadrat i przesunąć go pod oba okręgi.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: