Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00139 003006 22421672 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane - książka
CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-029-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Program CorelDRAW jest znany użytkownikom komputerów już od ponad 10 lat. Co roku firma Corel publikuje jego kolejną wersję rozbudowaną o nowe możliwości. Chociaż po program ten sięgają często amatorzy, także i wśród profesjonalistów cieszy się on dużym powodzeniem.

Jeżeli poznałeś już podstawy Corela, czas na następny krok. Ułatwi Ci go ta książka, która krok po kroku zaprezentuje zaawansowane techniki pracy z tą aplikacją. Zebrane w książce ćwiczenia koncentrują się wokół przygotowywania w Corelu publikacji przeznaczonych do drukowania - zarówno na domowej drukarce, jak i na maszynie offsetowej. Książka 'Corel 11. Ćwiczenia zaawansowane' jest więc idealnym podręcznikiem dla osób zajmujących się DTP i poligrafią.

Omówiono:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE CorelDRAW 11. Æwiczenia zaawansowane Autor: Maciej Gdula ISBN: 83-7361-029-4 Format: B5, stron: 128 Program CorelDRAW jest znany u¿ytkownikom komputerów ju¿ od ponad 10 lat. Co roku firma Corel publikuje jego kolejn¹ wersjê rozbudowan¹ o nowe mo¿liwoġci. Chocia¿ po program ten siêgaj¹ czêsto amatorzy, tak¿e i wġród profesjonalistów cieszy siê on du¿ym powodzeniem. Je¿eli pozna³eġ ju¿ podstawy Corela, czas na nastêpny krok. U³atwi Ci go ta ksi¹¿ka, która krok po kroku zaprezentuje zaawansowane techniki pracy z t¹ aplikacj¹. Zebrane w ksi¹¿ce æwiczenia koncentruj¹ siê wokó³ przygotowywania w Corelu publikacji przeznaczonych do drukowania – zarówno na domowej drukarce, jak i na maszynie offsetowej. Ksi¹¿ka „Corel 11. Æwiczenia zaawansowane” jest wiêc idealnym podrêcznikiem dla osób zajmuj¹cych siê DTP i poligrafi¹. Omówiono: • Tekst akapitowy i tekst ozdobny • Stosowanie stylów • Pracê z mapami bitowymi • Eksportowanie dokumentów i formaty plików • Wydruki na drukarce • Tworzenie plików PDF • Tworzenie separacji barwnych. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Rozdział 1. Tekst...................................................z...................................................z......... .................................................. 7 Tekst akapitowy i tekst ozdobny ...................................................o............................... 7 Formatowanie tekstu...................................................o................................................ 12 Symbole i znaki specjalne ...................................................o....................................... 22 Style tekstu...................................................o...................................................o............ 23 Rozdział 2. Style...................................................z...................................................z......... ................................................ 27 Paleta Grafika i tekst...................................................o................................................ 28 Modyfikowanie istniejących stylów...................................................o........................ 31 Tworzenie nowych stylów...................................................o....................................... 36 Szybkie tworzenie nowego stylu ...................................................o............................. 42 Szablony ...................................................o...................................................o............... 43 Rozdział 3. Praca z mapami bitowymi...................................................z............................................................... 47 Importowanie map bitowych do dokumentu...................................................o........... 47 Modyfikowanie map bitowych znajdujących się w dokumencie............................... 53 Dodatkowe operacje na mapach bitowych ...................................................o.............. 63 Rozdział 4. Eksportowanie dokumentów...................................................z........................................................ 65 Podstawowe wiadomości o eksportowaniu dokumentów .......................................... 65 Formaty plików...................................................o...................................................o..... 67 Eksport do formatów wektorowych...................................................o................... 68 Eksport do formatów bitmapowych...................................................o................... 76 Eksport do formatu PDF ...................................................o.................................... 83 Rozdział 5. Drukowanie ...................................................z...................................................z.... .................................... 85 Wydruk na drukarce systemowej ...................................................o............................ 85 Przygotowanie pliku dla drukarni ...................................................o........................... 92 Separacje barwne ...................................................o............................................... 93 Przygotowanie pliku PDF dla drukarni ...................................................o............. 97 4 CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane Rozdział 6. Przydatne informacje...................................................z...................................................................... 101 Konfigurowanie układu dokumentu ...................................................o...................... 101 Praca z obiektami umieszczonymi w dokumencie...................................................o 105 Symbole i biblioteka ...................................................o.............................................. 110 CorelDRAW i internet...................................................o........................................... 113 Dodatek A Dostosowywanie programu do własnych potrzeb ...................................................z..........125 Obszar roboczy ...................................................o...................................................o... 126 Dokument ...................................................o...................................................o........... 127 Globalne...................................................o...................................................o.............. 128 Rozdział 3. Praca z mapami bitowymi CorelDRAW 11 jest programem służącym do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej, ale umożliwia także korzystanie z map bitowych. Do opracowywanego dokumentu można zaimportować mapy bitowe w różnych formatach, kadrować je, przypisywać im efekty zaczerpnięte z programu Corel PHOTO-PAINT i wykonywać na nich wiele innych operacji. W trakcie lektury niniejszego rozdziału poznasz podstawowe możliwości pro- gramu CorelDRAW 11 w zakresie manipulacji i obróbki map bitowych. Importowanie map bitowych do dokumentu Istnieje kilka sposobów zaimportowania mapy bitowej do opracowywanej publikacji. CorelDRAW 11 umożliwia importowanie plików bitmapowych w wielu formatach, a także pozwala na ich wstępną obróbkę w trakcie procesu importu. Zacznijmy jednak od naj- prostszego przypadku. Ćwiczenie 3.1. Zaimportuj mapę bitową do dokumentu. 1. Wybierz z menu polecenie Plik/Importuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj (rysunek 3.1). 48 Rysunek 3.1. Okno dialogowe Importuj CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane 2. Z listy Pliki typu wybierz format mapy bitowej, w jakim zapisany jest p lik, który chcesz zaimportować. Możesz także pozostawić domyśl nie wybraną opcję Wszystkie pliki. CorelDRAW wyświetli wówczas w oknie dialogowym wszy stkie pliki w formatach, których użycie jest możliwe w progra mie. Jeśli chcesz wyświetlić podgląd zaznaczonego w oknie dialogowym pliku, włącz opcję Podgląd. 3. Znajdź odpowiedni plik, zaznacz go i kliknij przycisk Importuj. Kursor myszy zmieni kształt (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Kształt kursora myszy po wskazaniu mapy bitowej przeznaczonej do zaimportowania 4. Umieść kursor w miejscu, w którym ma znaleźć się lewy gór ny róg importowanej mapy bitowej i kliknij. Mapa bitowa zostanie osadzona w dokumencie (rysunek 3.3). Jeśli rozmiar mapy bitowej i (lub) rozdzielczość mapy bitowej są zbyt wysokie, może ona nie zmieścić się na stronie dokumentu. W takim przypadku można wykorzystać możliwość określenia rozmiaru importowanego obrazka bitmapowego. Można zrobić to dwoma sposobami — za pośrednictwem okna dialogowego l ub interaktywnie. Rozdział 3. (cid:1) Praca z mapami bitowymi 49 Rysunek 3.3. Mapa bitowa zaimportowana do dokumentu Ćwiczenie 3.2. Określ rozmiar mapy bitowej importowanej do dokumenjtu w sposób interaktywny. 1. 2. 3. Wybierz z menu polecenie Plik/Importuj. Wskaż w oknie dialogowym odpowiednią mapę bitową i kli knij przycisk Importuj. Umieść kursor myszy w miejscu, gdzie ma znaleźć się lewy górny róg obrazka i wciśnij lewy klawisz myszy (nie zwalniaj go). 4. Narysuj ramkę o wielkości takiej, jaką ma mieć zaimportow any obrazek (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Określanie rozmiaru importowanej mapy bitowej 5. Zwolnij klawisz. Mapa bitowa zostanie osadzona w dokum encie i przeskalowana do wielkości ramki, którą narysowałeś. Zauważyłeś zapewne w oknie dialogowym Importuj listę rozwijaną znajdującą się obok pola Nazwa pliku. Wybierając z niej odpowiednią opcję, możesz zmienić nie tylko rozmiar importowanej mapy bitowej, ale także jej rozdzielczo ść. Możesz także ją wykadrować. 50 Ćwiczenie 3.3. CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane Za pośrednictwem okna dialogowego zmień rozmiar mapy bitowej importowanej do do- kumentu. 1. 2. Wybierz z menu polecenie Plik/Importuj. W oknie dialogowym Importuj wybierz opcję Zmień rozmiar/rozdzielczość z listy położonej obok pola Nazwa pliku (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Wybór odpowiedniej opcji z menu 3. Wskaż odpowiedni plik i kliknij przycisk Importuj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Zmień rozmiar/rozdzielczość (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Okno dialogowe Zmień rozmiar/ rozdzielczość Rozdział 3. (cid:1) Praca z mapami bitowymi 51 4. 5. Wpisz nową wartość szerokości lub wysokości w pola tekst owe Szerokość i (lub) Wysokość. Jeśli chcesz, aby mapa bitowa została przeskalowana p roporcjonalnie, pozostaw włączoną opcję Zachowaj proporcje. Jeśli opcja Zachowaj proporcje jest włączona, jeden wymiar zostanie automatycznie dopasowany do tego, który określisz. Z listy Jednostki możesz wybrać jednostkę miary, którą chcesz się posługiwać przy skalowaniu mapy bitowej. Jeśli chcesz zmienić również rozdzielczość mapy bitowej , wpisz nowe wartości w polach W pionie i W poziomie w sekcji Rozdzielczość. Jeśli chcesz, aby rozdzielczość mapy bitowej w pionie i poziomie była jednakowa1, pozostaw włączoną opcję Jednakowe wartości (opcja ta jest domyślnie włączona). 6. Kliknij przycisk OK. Mapa bitowa zostanie osadzona w dokumencie. Ćwiczenie 3.4. Wykadruj mapę bitową podczas importowania jej do dojkumentu. 1. 2. 3. Wybierz z menu polecenie Plik/Importuj. W oknie dialogowym Importuj wybierz opcję Wykadruj z listy położonej obok pola Nazwa pliku. Wskaż plik, który chcesz zaimportować do dokumentu i klik nij przycisk Importuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wykadruj obrazek (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Okno dialogowe Wykadruj obrazek 1 Jednakowe wartości rozdzielczości w pionie i poziomrie są ważne w przypadku drukowania pracy. Podczas pracy z ploterem wielkoformatowym wielokrotnie naportykałem na problemy z drukiem wynikające z różnych wartości rozdzielczości poziomej i pionowej map bitrowych znajdujących się w pracy. Również w wielu drukarniach i naświetlarniach klienci są proszeni o zwrócenie na to uwagi w pracach, które oddają do druku. 52 CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane 4. Za pomocą uchwytów położonych na krawędziach ramki otacz ającej obrazek zmień wielkość ramki. Ramka wskazuje obszar, który zostanie zac howany po wykadrowaniu obrazka. Jeśli chcesz zmienić położenie ramki, umieść kurso r myszy w jej wnętrzu (kursor przyjmie kształt półotwartej dłoni), wciśnij le wy klawisz myszy i przesuń ramkę w nowe położenie. 5. Kliknij przycisk OK. Wykadrowany obrazek zostanie osadzony w dokumencie. Dotychczas importowaliśmy mapę bitową tak, że była ona osadzana w dokumencie. Tak zaimportowana mapa bitowa jest zapisywana wraz z dokumentem, co wydatnie wpływa na jego rozmiar. Jeśli więc mapa bitowa jest wyjątkowo duża (co nie jest rzadkością przy przygotowywaniu publikacji przeznaczonych do druku, szczególnie wielkoformatowego), plik .cdr osiąga ogromne rozmiary, co oczywiście wiąże się również ze znacznym spowol- nieniem działania programu i wydłużeniem czasu zapisywania pliku na dysku (Corel- DRAW podczas zapisywania kompresuje dokument, co w przypadku wykorzystania w do- kumencie map bitowych również znacząco wpływa na czas zapisywania). Rozwiązaniem tego problemu może być dołączenie mapy bitowej do pliku. Zaimportowana w ten spo- sób mapa bitowa nie jest osadzana w dokumencie. W dokumencie znajduje się jedynie łącze do niej, a podczas zapisu zachowywane są informacje o ewentualnych modyfika- cjach dokonanych w obrazku. Sam obrazek pozostaje na dysku, skąd Corel go pobiera podczas otwierania dokumentu. Oczywiście, przekazanie pracy innej osobie wiąże się w tym przypadku z koniecznością dołączenia również pliku mapy bitowej lub osadzenia mapy w dokumencie na podstawie informacji przechowywanych w łączu, o czym prze- czytasz w dalszej części tego rozdziału. Ćwiczenie 3.5. Umieść w dokumencie łącze do mapy bitowej. 1. 2. Wybierz z menu polecenie Plik/Importuj. W oknie dialogowym Importuj włącz opcję Dołącz mapę bitową zewnętrznie, wskaż odpowiedni plik i kliknij przycisk Importuj. Możesz również wykadrować mapę bitową lub zmienić jej rozmiar, tak jak zrobiłeś t o w ćwiczeniach 3.3 i 3.4. 3. Kliknij przycisk Importuj. Mapa bitowa zostanie dołączona do dokumentu. Potrafisz już umieścić mapę bitową w dokumencie. Teraz zajmiemy się sposobami jej modyfikowania. Rozdział 3. (cid:1) Praca z mapami bitowymi 53 Modyfikowanie map bitowych znajdujących się w dokumencie Mapa bitowa osadzona w dokumencie traktowana jest przez program Corel jak każdy inny obiekt — można ją przesuwać, obracać, skalować. Tak jak w przypadku obiektów wektorowych, operacje te są wykonywane za pomocą uchwytów transformacji. Na mapie bitowej można również wykonywać kilka innych operacji, niedostępnych dla obiektów wektorowych. Czytając niniejszy podrozdział, poznasz c zęść tych operacji. Ćwiczenie 3.6. Przeskaluj mapę bitową. 1. Zaznacz mapę bitową za pomocą narzędzia Wskaźnik. Wokół mapy bitowej wyświetlone zostaną uchwyty transformacji (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Uchwyty transformacji wokół mapy bitowej 2. Jeśli chcesz przeskalować mapę w jednej osi, przeciągnij jeden z uchwytów znajdujących się na krawędziach mapy bitowej. Jeśli chces z przeskalować mapę bitową proporcjonalnie, przeciągnij jeden z uchwytów narożnych. Ćwiczenie 3.7. Przypisz mapie bitowej efekt cienia. 1. 2. Zaznacz mapę bitową narzędziem Wskaźnik. Wybierz z przybornika narzędzie Interakcyjny cień (rysunek 3.9). 54 Rysunek 3.9. Ikona narzędzia Interakcyjny cień w przyborniku CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane 3. Umieść kursor narzędzia w miejscu, od którego cień ma być rzucany, wciśnij lewy klawisz myszy i przeciągnij w kierunku, w którym ma ukł adać się cień (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Tworzenie efektu cienia dla mapy bitowej 4. Zwolnij klawisz myszy. Mapie bitowej zostanie przypisa ny efekt cienia (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Mapa bitowa z efektem cienia W podobny sposób możesz przypisać mapie bitowej efekt przezroczystości. Zagadnienia te zostały już omówione w książce CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne wydanej przez Wydawnictwo Helion. Umieszczone w dokumencie mapy bitowe można kadrować ró żnymi sposobami. Rozdział 3. (cid:1) Praca z mapami bitowymi 55 Ćwiczenie 3.8. Wykadruj mapę bitową za pomocą narzędzia Szybkie kadjrowanie. 1. 2. 3. 4. Zaimportuj do dokumentu mapę bitową. Umieść w dokumencie dowolny zamknięty kształt wektorowy, np. elipsę. Zaznacz mapę bitową i wybierz z menu polecenie Efekty/Szybkie kadrowanie/ Umieść w kadrze. Wskaż kursorem myszy kształt wektorowy, który utworzyłe ś w punkcie 2. (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. Kadrowanie mapy bitowej do określonego kształtu Mapa bitowa zostanie umieszczona wewnątrz kształtu (r ysunek 3.13). Rysunek 3.13. Mapa bitowa umieszczona wewnątrz elipsy 56 CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane Do modyfikowania tak wykadrowanej mapy bitowej służą pozostałe polecenia z pod- menu Efekty/Szybkie kadrowanie: (cid:1) polecenie Wydobądź zawartość powoduje usunięcie efektu kadrowania i przywrócenie początkowej postaci mapy bitowej; (cid:1) polecenie Edytuj zawartość pozwala na edycję mapy bitowej — jej przesunięcie względem obiektu kadrującego, przeskalowanie lub obrót ; (cid:1) polecenie Zakończ edycję na tym poziomie powoduje zakończenie edycji mapy bitowej i ponowne umieszczenie jej w obiekcie kadruj ącym. Ćwiczenie 3.9. Wykadruj mapę bitową, posługując się narzędziem Kształjt. 1. Zaznacz mapę bitową i wybierz z przybornika narzędzie Kształt (rysunek 3.14). Rysunek. 3.14. Ikona narzędzia Kształt w przyborniku 2. 3. 4. 5. Kliknij kursorem narzędzia mapę bitową. Zaznacz dowolny z wierzchołków wyświetlonych w narożni kach mapy bitowej i przeciągnij go w dowolnym kierunku, aby zmienić kształt mapy bitowej. Zauważ, że jeśli przeciągniesz wierzchołek poza obrys mapy bitowej, do mapy zostaną dodane białe fragmenty. Jeśli chcesz dodać do obrysu mapy bitowej kolejny wier zchołek, kliknij w wybranym miejscu obrysu i wciśnij klawisz + na klawiaturze numerycznej. Posługując się paskiem opcji dla narzędzia Kształt, możesz wybrać rodzaj wierzchołka podobnie jak w przypadku edycji krzywych, któ ra została opisana w książce CorelDRAW 11. Ćwiczenia praktyczne. Nadaj obrysowi mapy bitowej nowy kształt (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Wykadrowana mapa bitowa Rozdział 3. (cid:1) Praca z mapami bitowymi 57 Jak zapewne wiesz, kolory w mapach bitowych mogą być zapisywane w różnych trybach — RGB, CMYK, skala szarości i inne. CorelDRAW 11 udostępnia mechanizmy umoż- liwiające konwersję mapy bitowej pomiędzy różnymi try bami definiowania kolorów. Model RGB, którego nazwa pochodzi od barw składowych — czerwonej (Red), zielonej (Green) i niebieskiej (Blue) — to model addytywny, czyli taki, który opiera się na do- dawaniu kolorów. Kolorem „zerowym” jest tu czarny (określany wartościami RGB 0, 0, 0). Suma maksymalnych nasyceń barw składowych daje kolor biały (255, 255, 255). Kolory, dla których nasycenia barw składowych są jednakowe, to odcienie szarości. Odpowiednio ustalając wartości natężeń barw składowych, możemy uzyskać ponad 16 milionów ko- lorów. Model RGB jest wykorzystywany w publikacjach przeznaczonych do prezento- wania na monitorach i innych urządzeniach wyświetlając ych obraz. Model CMYK to model kolorów wykorzystywanych w procesie druku. Jego nazwa po- chodzi również od barw podstawowych — niebieskozielonej (Cyan), purpurowej (Ma- genta), żółtej (Yellow) i czarnej (BlacK). Model CMYK jest modelem subtraktywnym, co oznacza, że opiera się na odejmowaniu barw od koloru białego. Kolor biały, jako kolor papieru w druku, jest tu kolorem wyjściowym. Teoretycznie model ten powinien istnieć bez koloru czarnego, ponieważ jest matematyczną odwrotnością modelu RGB. Jednakże w praktyce okazuje się, że zmieszanie farb drukarskich CMYK daje w wyniku kolor brudnobrązowy, a nie czarny. Z tego powodu dodano do zestawu barw podstawo- wych czerń. Model CMYK powinien być wykorzystywany w pracach przeznaczonych do kolorowego druku offsetowego lub cyfrowego. Inne modele barw dostępne w Corelu to: (cid:1) Czarno-biały (1bit) — obrazek w tym trybie składa się z odpowiednio rozmieszczonych punktów w kolorach czarnym i białym; (cid:1) Skala szarości (8 bitów) — obrazek tworzony jest z wykorzystaniem 256 odcieni szarości; (cid:1) Duotone (8 bitów) — tryb noszący polską nazwę Bichromia. Bichromia to druk z wykorzystaniem dwóch kolorów farb drukarskich. CorelDRAW umożliwia również przekształcenie obrazka do innych „odmian” bichromii — w ykorzystujących jedną, trzy lub cztery farby drukarskie; (cid:1) Z paletą (8 bitów) — kolory obrazka zapisywane są w palecie. Każdy z kolo rów definiowany jest liczbą ośmiobitową, co oznacza, że w palecie może znajdować się maksymalnie 256 kolorów; (cid:1) Kolor Lab (24 bity) — model barw używany głównie w mechanizmach konwersji pomiędzy innymi modelami oraz w kolorymetrii. 58 Ćwiczenie 3.10. CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane Zmień tryb kolorów mapy bitowej. 1. 2. Zaznacz mapę bitową Rozwiń podmenu Mapy bitowe/Tryb i wybierz odpowiedni model kolorów z podmenu. Zauważ, że model aktualnie wykorzystywany w bitmapie j est w menu nieaktywny. Ćwiczenie 3.11. Zmień rozdzielczość mapy bitowej. 1. 2. Zaznacz mapę bitową. Wybierz z menu polecenie Mapy bitowe/Zmień rozmiar/rozdzielczość. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Przeskaluj (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. Okno dialogowe Przeskaluj 3. 4. Wpisz nową wartość rozdzielczości w polach Poziomo i Pionowo w sekcji Rozdzielczość. Zauważ, że opcja Jednakowe wartości jest zaznaczona domyślnie. Kliknij przycisk OK. Rozdzielczość mapy bitowej zostanie zmieniona. Ćwiczenie 3.12. Zmodyfikuj mapę bitową, korzystając z programu Corel PjHOTO-PAINT. 1. 2. 3. Zaznacz mapę bitową. Wybierz z menu polecenie Mapy bitowe/Edytuj mapę bitową. Zaznaczona mapa bitowa zostanie otwarta w programie Corel PHOTO-PAINT (rysunek 3.17). Zmodyfikuj mapę bitową. Rozdział 3. (cid:1) Praca z mapami bitowymi 59 Rysunek 3.17. Mapa bitowa w programie Corel PHOTO-PAINT 4. Wybierz z menu programu Corel PHOTO-PAINT polecenie Plik/Zakończ. Zmiany, których dokonałeś, zostaną odwzorowane w mapie b itowej umieszczonej w dokumencie programu CorelDRAW. Ćwiczenie 3.13. Przypisz mapie bitowej maskę kolorów. Maska kolorów to efekt pozwalający na selektywne ukrycie lub wyświetlenie określonych kolorów na obrazku. Dzięki temu można na przykład usunąć z obrazka tło lub uczynić pewne obszary obrazka przezroczystymi. 1. 2. 3. 4. 5. Zaznacz mapę bitową. Wybierz z menu polecenie Mapy bitowe/Maska kolorów mapy bitowej. Wyświetlona zostanie paleta Maska kolorów mapy bitowej (rysunek 3.18). Kliknij ikonę z symbolem kroplomierza. Wskaż kursorem kol or w mapie bitowej, który ma być przezroczysty i kliknij go lewym klawisze m myszy. Kolor zostanie umieszczony na liście kolorów znajdującej się w górne j części palety. Za pomocą suwaka Tolerancja określ zakres odcieni wybranego koloru, które mają być przezroczyste. Jeśli chcesz, aby maska zakrywała wszystko oprócz zaznac zonego koloru, włącz opcję Pokaż kolory zamiast domyślnie wybranej Ukryj kolory. 60 CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane Rysunek 3.18. Paleta Maska kolorów mapy bitowej 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby przypisać mapie bitowej efekt maskowania (rysunek 3.19). Rysunek 3.19. Mapa bitowa z przypisanym efektem maskowania (usunięto błoto spod kół samochodu) 7. Jeśli chcesz dodać do maski kolejny kolor, kliknij drugą p ozycję na liście kolorów i wskaż nowy kolor. W podobny sposób możesz dodać do m aski następne kolory. Aby wyłączyć któryś z kolorów z maski, usuń wyświetlany p rzy nim symbol zaznaczenia. Za pomocą poleceń z menu Efekty/Dopasuj można skorygować kolorystykę mapy bitowej umieszczonej w dokumencie — kontrast, jasność, nasycenie kolorów i inne parametry. Ćwiczenie 3.14. Zmień kontrast mapy bitowej. 1. 2. Zaznacz mapę bitową. Wybierz z menu polecenie Efekty/Dopasuj/Poprawa kontrastu. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Poprawa kontrastu (rysunek 3.20). Rozdział 3. (cid:1) Praca z mapami bitowymi 61 Rysunek 3.20. Okno dialogowe Poprawa kontrastu 3. Zmień kontrast obrazka za pomocą wyszczególnionych ni żej elementów okna dialogowego. (cid:1) Za pomocą suwaka Obcinanie wartości wejściowych możesz rozszerzyć zakres tonalny obrazka. Przesuwając lewy suwak, zwiększasz zakre s kolorów ciemnych, a przesuwając prawy suwak — zakres kolorów jasnych. (cid:1) Suwak Kompresja zakresu wyjściowego służy do ograniczenia zakresu tonalnego obrazka. (cid:1) Wybierając odpowiednią opcję z sekcji Próbkowanie pipetą, możesz określić zakres tonalny obrazka, wskazując kolory, które wyznaczą jego granice. (cid:1) Zaznaczenie opcji Dopasuj automatycznie spowoduje automatyczny dobór kontrastu w obrazku. (cid:1) Jeśli chcesz zmienić kontrast dla jednego kanału barwne go, wybierz odpowiedni kanał z listy Kanał. (cid:1) Kliknięcie ikony z kłódką znajdującej się obok przycisku Podgląd powoduje, że wszystkie zmiany dokonane w oknie dialogowym są au tomatycznie odwzorowywane na mapie bitowej. 4. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić modyfikacje, lub Anuluj¸ aby zamknąć okno dialogowe bez wprowadzania zmian. Ćwiczenie 3.15. Zmodyfikuj jasność, kontrast i nasycenie obrazka. 1. 2. Zaznacz mapę bitową. Wybierz z menu polecenie Efekty/Dopasuj/Jaskrawość-Kontrast-Intensywność. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Jaskrawość-Kontrast-Intensywność (rysunek 3.21). 62 Rysunek 3.21. Okno dialogowe Jaskrawość, Kontrast, Intensywność CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane 3. Zmodyfikuj obrazek, wykorzystując suwaki w oknie dialogow ym: (cid:1) Suwak Jaskrawość umożliwia regulację jasności mapy bitowej. (cid:1) Suwak Kontrast służy do regulacji kontrastu kolorów. (cid:1) Suwak Intensywność służy do regulacji nasycenia kolorów w mapie bitow ej. (cid:1) Kliknięcie ikony z kłódką znajdującej się obok przycisku Podgląd powoduje, że wszystkie zmiany dokonane w oknie dialogowym są au tomatycznie odwzorowywane na mapie bitowej. 4. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić modyfikacje, lub Anuluj¸ aby zamknąć okno dialogowe bez wprowadzania zmian. Ćwiczenie 3.16. Zmień mapę bitową w jej negatyw. 1. 2. Zaznacz mapę bitową. Wybierz z menu polecenie Efekty/Transformacje/Dopełnienie (rysunek 3.22). Rysunek 3.22. Negatyw mapy bitowej Rozdział 3. (cid:1) Praca z mapami bitowymi 63 Dodatkowe operacje na mapach bitowych Oprócz modyfikowania map bitowych, Corel umożliwia wykonanie na nich kilku innych operacji. Nie zmieniają one w żaden sposób wyglądu mapy bitowej, ale w wielu przy- padkach ich wykonanie jest niezbędne, szczególnie podczas przygotowywania w Corelu materiałów do druku. Ćwiczenie 3.17. Osadź w dokumencie mapę bitową dołączaną zewnętrznie. Przypominasz sobie zapewne, że jednym ze sposobów umieszczenia w dokumencie mapy bitowej jest jej dołączenie zewnętrzne. W takim przypadku w dokumencie znajduje się jedynie odnośnik do pliku mapy bitowej oraz informacje o przypisanych jej modyfikacjach i efektach, co pozwala zredukować rozmiar pliku, a co za tym idzie — również czas jego przetwarzania. Jeśli jednak zamierzasz przekazać tak stworzony dokument Corela in- nemu użytkownikowi lub przesłać go do druku, musisz osadzić w nim wszystkie dołączone zewnętrznie mapy bitowe. 1. 2. Zaznacz mapę bitową dołączoną zewnętrznie do dokumentu . Wybierz z menu polecenie Mapy bitowe/Realizuj. Mapa bitowa zostanie osadzona w dokumencie. Czasem po wielu modyfikacjach mapy bitowej jej parametry mogą odbiegać od wyj- ściowych. Najczęstszymi problemami pojawiającymi się podczas drukowania prac za- wierających mapy bitowe są problemy z rozdzielczością i modelem kolorów. W menu Mapy bitowe znajduje się polecenie Przekształć w mapę bitową. Z założenia służy ono do przekształcania obiektów wektorowych w mapy bitowe, ale praktyka wykazuje, że przydaje się ono również podczas „zamykania” procesu edycji mapy bitowej umiesz- czonej w dokumencie. Ćwiczenie 3.18. Przypisz mapie bitowej ostateczne parametry. 1. 2. Zaznacz mapę bitową. Musi być ona osadzona w dokumencie , a nie dołączona zewnętrznie. Wybierz z menu polecenie Mapy bitowe/Przekształć w mapę bitową. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Przekształć w mapę bitową (rysunek 3.23). 64 Rysunek 3.23. Okno dialogowe Przekształć w mapę bitową CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane 3. 4. Wybierz z listy Kolor docelowy model kolorów dla mapy bitowej. Z listy Rozdzielczość wybierz docelową rozdzielczość dla mapy bitowej. 5. Kliknij przycisk OK.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW 11. Ćwiczenia zaawansowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: