Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 003536 22429238 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 1 - książka
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 1 - książka
Autor: , Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-002-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
CorelDraw to jedna z najdłużej rozwijanych i najpopularniejszych aplikacji graficznych. Każda kolejna wersja wprowadza ulepszenia i nowe możliwości. Po piętnastu latach od pojawienia się pierwszej wersji programu, wprowadzono na rynek jedenastą edycję CorelDRAW.

Książka 'CorelDraw 11. Vademecum profesjonalisty' jest pozycją przeznaczoną dla grafików i ilustratorów, którzy chcą wykorzystać potężne możliwości tego programu w swojej codziennej pracy. Dzięki doświadczeniu Steve'a Baina dokładnie poznasz aplikację i i będziesz mógł wykorzystać setki wskazówek, które nauczą Cię uzyskiwać wspaniałe rezultaty.

Tom pierwszy przedstawia podstawowe zasady działania CorelDRAW i podstawy tworzenia grafiki wektorowej:

Materiał zawarty w niniejszej książce został opracowany w taki sposób, by opisane funkcje programu CorelDRAW stały się jasne dla wszystkich użytkowników, bez względu na zakres posiadanej wiedzy: od początkujących po zaawansowanych. Po przeczytaniu pierwszego tomu będziesz w stanie samodzielnie korzystać z programu CorelDraw i tworzyć w nim grafiki, jakie tylko sobie zamarzysz!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 1 Autorzy: Steve Bain, Nick Wilkinson T³umaczenie: Marek Korbecki ISBN: 83-7361-002-2 Tytu³ orygina³u: CorelDRAW 11 The Official Guide Format: B5, stron: 384 CorelDraw to jedna z najd³u¿ej rozwijanych i najpopularniejszych aplikacji graficznych. Ka¿da kolejna wersja wprowadza ulepszenia i nowe mo¿liwoġci. Po piêtnastu latach od pojawienia siê pierwszej wersji programu, wprowadzono na rynek jedenast¹ edycjê CorelDRAW. Ksi¹¿ka „CorelDraw 11. Vademecum profesjonalisty” jest pozycj¹ przeznaczon¹ dla grafików i ilustratorów, którzy chc¹ wykorzystaæ potê¿ne mo¿liwoġci tego programu w swojej codziennej pracy. Dziêki doġwiadczeniu Steve a Baina dok³adnie poznasz aplikacjê i i bêdziesz móg³ wykorzystaæ setki wskazówek, które naucz¹ Ciê uzyskiwaæ wspania³e rezultaty. Tom pierwszy przedstawia podstawowe zasady dzia³ania CorelDRAW i podstawy tworzenia grafiki wektorowej: • Interfejs CorelDraw 11; dostosowywanie go do w³asnych potrzeb • Praca z plikami i szablonami • Pomocnicze narzêdzia rysunkowe, linijki, siatka i prowadnice • Zaznaczanie, przemieszczanie i przekszta³canie obiektów • Tworzenie kszta³tów podstawowych i rysowanie linii; krzywe Béziera • Zarz¹dzanie obiektami i grupami obiektów, warstwy i style • Narzêdzia zwi¹zane z tekstem; ³¹czenie tekstu z obiektami • Wype³nienia i kontury, efekty kaligraficzne • Praca z kolorami, ró¿ne modele kolorów Materia³ zawarty w niniejszej ksi¹¿ce zosta³ opracowany w taki sposób, by opisane funkcje programu CorelDRAW sta³y siê jasne dla wszystkich u¿ytkowników, bez wzglêdu na zakres posiadanej wiedzy: od pocz¹tkuj¹cych po zaawansowanych. Po przeczytaniu pierwszego tomu bêdziesz w stanie samodzielnie korzystaæ z programu CorelDraw i tworzyæ w nim grafiki, jakie tylko sobie zamarzysz! 5RKUVTGħEK 1#WVQTG  2TGFOQYC  9RTQYCFGPKG  úħè+ 5[DMKUVCTV D 4QFKCđ +PVGTHGLURTQITCOW QTGN 4#9 Anatomia okna............................................................................................................. 25 Okno aplikacji CorelDRAW 11 .............................................................................. 25 Anatomia okna dokumentu..................................................................................... 26 Określanie wartości na paskach narzędziowych oraz w oknach dialogowych ................... 27 Praca z dokerami.......................................................................................................... 31 Otwieranie, przemieszczanie i zamykanie dokerów.................................................. 31 Dokery zagnieżdżone ............................................................................................. 32 Korzystanie z przybornika............................................................................................ 33 Praca z paskami narzędziowymi ................................................................................... 34 Korzystanie z palety kolorów ....................................................................................... 35 Przeglądanie palety kolorów ................................................................................... 35 Modyfikowanie opcji palety kolorów....................................................................... 36 Istotne różnice budowy interfejsu w wersji dla komputerów Macintosh........................... 36 4QFKCđ 1VYKGTCPKGKCRKU[YCPKGRNKMÎY  Ekran powitalny programu CorelDRAW 11................................................................... 41 Otwieranie pierwszego dokumentu ............................................................................... 42 Otwieranie plików dokumentów ................................................................................... 43 Otwieranie plików stworzonych w innych aplikacjach.............................................. 44 Komunikaty ostrzegawcze ...................................................................................... 44 Zamykanie i zapisywanie dokumentów ......................................................................... 45 Zamykanie dokumentu........................................................................................... 45 Zapisywanie pierwszego dokumentu ....................................................................... 45 Korzystanie z opcji zapisu ...................................................................................... 46 Polecenie Save As ................................................................................................. 48 Zaawansowane opcje zapisu................................................................................... 48 Korzystanie z opcji tworzenia kopii zapasowych ...................................................... 49 Praca z szablonami ...................................................................................................... 51 Otwieranie szablonów ............................................................................................ 51 Otwieranie i zapisywanie szablonów ....................................................................... 52 Polecenia schowka ...................................................................................................... 52 Kopiowanie a wycinanie ........................................................................................ 53 Polecenie Paste i Paste Special................................................................................ 53 6 CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 1 Cofanie i ponawianie operacji....................................................................................... 54 Podstawowe polecenia cofania................................................................................ 54 Korzystanie z dokera Undo .................................................................................... 55 Korzystanie z teczki podręcznej.................................................................................... 56 Importowanie i eksportowanie plików ........................................................................... 56 Opcje importu i eksportu plików................................................................................... 57 Eksport plików i wybór opcji........................................................................................ 59 Wybór formatu eksportu.............................................................................................. 61 úħè++ 2QPCYCPKGRTQITCOW QTGN 4#9 4QFKCđ -QPVTQNQYCPKGFQMWOGPVÎYKUVTQP  Przygotowanie strony .................................................................................................. 67 Opcje wyświetlania strony...................................................................................... 67 Definiowanie wymiarów i orientacji strony.............................................................. 69 Ustalanie koloru tła strony...................................................................................... 71 Korzystanie z wzorców układu dokumentu i etykiet................................................. 72 Nadawanie stronom nazw ............................................................................................ 76 Korzystanie z polecenia Rename Page..................................................................... 76 Korzystanie z dokera Object Properties ................................................................... 76 Korzystanie z dokera Object Manager ..................................................................... 77 Polecenia odnoszące się do stron dokumentu................................................................. 78 Opcje wstawiania stron i definiowania ustawień ....................................................... 78 Usuwanie stron...................................................................................................... 79 Korzystanie z trybu podglądu Page Sorter................................................................ 80 Gromadzenie informacji o rysunkach i obiektach ........................................................... 82 4QFKCđ 2QOQEPKEGPCTúFKCT[UWPMQYG  Korzystanie z linijki .................................................................................................... 83 Co mierzą linijki? .................................................................................................. 83 Ustawianie punktu zerowego linijki......................................................................... 84 Wybór jednostek miary.......................................................................................... 86 Ustawianie opcji linijek.......................................................................................... 86 Edycja skali rysowania........................................................................................... 88 Kalibrowanie linijek............................................................................................... 89 Korzystanie z siatki konstrukcyjnej............................................................................... 90 Sterowanie właściwościami siatki ........................................................................... 90 Opcje wyświetlania, sposobu wyświetlania i przyciągania ........................................ 92 Korzystanie z poleceń przyciągania ......................................................................... 92 Definiowanie sposobu działania funkcji przyciągania............................................... 94 Korzystanie z prowadnic.............................................................................................. 95 Tworzenie prowadnic............................................................................................. 95 Definiowanie właściwości prowadnic ...................................................................... 96 Dodawanie, usuwanie i przemieszczanie prowadnic................................................. 97 Definiowanie kolorów prowadnic............................................................................ 98 Blokowanie i odblokowywanie prowadnic ............................................................... 98 Sterowanie warstwą prowadnic..................................................................................... 99 Przekształcanie obiektów w prowadnice ................................................................ 100 Korzystanie z prowadnic predefiniowanych ........................................................... 101 4QFKCđ 2QYKúMUCPKGKVT[D[RQFINæFW Ustawianie trybów podglądu ...................................................................................... 105 Tryby podglądu szkieletowego i uproszczonego ..................................................... 106 Tryb podglądu schematycznego ............................................................................ 107 Spis treści 7 Tryb podglądu normalnego................................................................................... 107 Tryb podglądu dokładnego ................................................................................... 107 Powiększanie i przewijanie widoku stron..................................................................... 108 Korzystanie z narzędzia Zoom i paska właściwości................................................ 108 Korzystanie z narzędzia Hand............................................................................... 111 Specjalizowane tryby podglądu .................................................................................. 113 Widok sortera stron ............................................................................................. 113 Podgląd pełnoekranowy ....................................................................................... 114 Podgląd bieżącego zaznaczenia............................................................................. 115 Korzystanie z nawigatora podglądu............................................................................. 115 Korzystanie z dokera View Manager........................................................................... 116 Polecenia dokera View Manager ........................................................................... 117 Korzystanie z opcji zmiany widoku strony i skali powiększenia .............................. 118 4QFKCđ 2QFUVCYQYGRQNGEGPKCFQV[EæEGQDKGMVÎY  Zaznaczanie obiektów................................................................................................ 119 Zaznaczanie za pomocą narzędzia Pick.................................................................. 119 Techniki zaznaczania obiektów............................................................................. 121 Zaznaczanie obiektów na podstawie ich typu ......................................................... 123 Przemieszczanie obiektów.......................................................................................... 124 Korzystanie z narzędzia Pick ................................................................................ 125 Korzystanie z klawiszy podsuwania....................................................................... 125 Przekształcenia obiektów ........................................................................................... 126 Interaktywne przekształcanie obiektów.................................................................. 126 Posługiwanie się narzędziem swobodnej transformacji........................................... 128 Wykonywanie przekształceń precyzyjnych.................................................................. 129 Korzystanie z dokera Transformation .................................................................... 129 Wspólne opcje transformowania ........................................................................... 132 Określanie kolejności obiektów .................................................................................. 133 úħè+++ 0CTúFKCFQVYQTGPKCQDKGMVÎY  4QFKCđ 6YQTGPKGRQFUVCYQY[EJMUVCđVÎY Korzystanie z narzędzia Rectangle i paska właściwości ............................................... 137 Rysowanie prostokąta .......................................................................................... 138 Zaokrąglanie narożników prostokąta ..................................................................... 138 Tworzenie prostokątów za pomocą narzędzia 3-Point Rectangle ............................. 139 Korzystanie z narzędzia Ellipse i paska właściwości..................................................... 140 Rysowanie elipsy................................................................................................. 141 Sterowanie trybami elipsy .................................................................................... 141 Tworzenie elips za pomocą narzędzia 3-Point Ellipse............................................. 143 Korzystanie z narzędzia Polygon i paska właściwości.................................................. 144 Rysowanie wieloboków........................................................................................ 144 Rysowanie wieloboków i gwiazd .......................................................................... 145 Tworzenie wieloboków jako gwiazd...................................................................... 146 Formowanie wieloboków i gwiazd ........................................................................ 146 Korzystanie z narzędzia Spiral.................................................................................... 147 Korzystanie z narzędzia Graph Paper.......................................................................... 149 Wykorzystanie narzędzi Perfect Shape........................................................................ 150 Tworzenie obiektów typu Perfect Shape ................................................................ 152 Edytowanie węzłów kształtowych......................................................................... 152 Korzystanie z polecenia Convert Outline To Object ..................................................... 154 8 CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 1 4QFKCđ 4[UQYCPKGNKPKK Poznajmy narzędzia z grupy Line Tools ...................................................................... 155 Korzystanie z narzędzia Artistic Media ....................................................................... 156 Korzystanie z predefiniowanych wzorców ............................................................. 157 Rysowanie w trybie pędzla ................................................................................... 158 Korzystanie z rozpylacza...................................................................................... 159 Rysowanie w trybach kaligrafowania i czułym na nacisk........................................ 161 Zapisywanie wzorów pociągnięć i rozpylania......................................................... 161 Rysowanie za pomocą narzędzi Freehand i Polyline ..................................................... 162 Rysowanie łuków za pomocą narzędzia 3-Point Curve ................................................ 163 Rysowanie narzędziami Bézier i Pen........................................................................... 164 Anatomia krzywych Béziera ................................................................................. 164 Rysowanie za pomocą narzędzi Bézier i Pen.......................................................... 166 Edycja ścieżek Béziera .............................................................................................. 167 Korzystanie z ukrytej funkcji autotrasowania ............................................................... 171 Ścieżki złożone .......................................................................................................... 173 Łączenie ścieżek.................................................................................................. 174 Rozdzielanie ścieżek............................................................................................ 174 Konwertowanie obiektów na krzywe ..................................................................... 175 Korzystanie z narzędzia Dimension............................................................................. 175 Tryby pracy narzędzia Dimension ......................................................................... 176 Narzędzie Dimension i pasek właściwości ............................................................. 177 Definiowanie domyślnych ustawień narzędzia Dimension...................................... 179 Korzystanie z narzędzia Interactive Connector............................................................. 179 Edytowanie łamanych linii łączących .................................................................... 180 4QFKCđ KúEKGMUVCđVQYCPKGKRTGMUVCđECPKGQDKGMVÎY  Sposoby formowania obiektów................................................................................... 183 Formowanie i przekształcanie obiektów ...................................................................... 184 Polecenia kształtowania i pasek właściwości .......................................................... 184 Korzystanie z dokera Shaping ............................................................................... 187 Praktyczne przykłady kształtowania obiektów.............................................................. 188 Korzystanie z narzędzia Knife .................................................................................... 190 Cięcie obiektów za pomocą noża .......................................................................... 190 Definiowanie sposobu działania narzędzia Knife .................................................... 191 Korzystanie z narzędzia Eraser................................................................................... 192 Operowanie narzędziem Eraser............................................................................. 192 Definiowanie właściwości narzędzia Eraser ........................................................... 194 Korzystanie z narzędzia Smudge................................................................................. 195 Rozmazywanie obiektów...................................................................................... 195 Kontrolki narzędzia Smudge na pasku właściwości................................................ 196 4QFKCđ CTæFCPKGQDKGMVCOK  Korzystanie z poleceń grupowania .............................................................................. 199 Blokowanie i odblokowywanie obiektów..................................................................... 201 Kopiowanie, powielanie i klonowanie obiektów........................................................... 201 Szybkie kopiowanie obiektów............................................................................... 201 Sposoby wykorzystania polecenia Duplicate .......................................................... 202 Klonowanie obiektów .......................................................................................... 203 Tworzenie symboli .................................................................................................... 204 Korzystanie z polecenia Repeat .................................................................................. 207 Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów.................................................................. 207 Korzystanie z opcji wyrównywania ....................................................................... 208 Korzystanie z poleceń rozmieszczania ................................................................... 210 Koncepcja warstw..................................................................................................... 211 Spis treści 9 Doker Object Manager .............................................................................................. 212 Nawigowanie po stronach, obiektach i warstwach ................................................. 212 Korzystanie z trybów edycji i podglądu dokera Object Manager ............................. 215 Sterowanie właściwościami warstw....................................................................... 216 Praca z warstwami strony wzorcowej.................................................................... 217 Odszukiwanie i zamiana właściwości obiektów............................................................ 219 Wyszukiwanie i zaznaczanie obiektów .................................................................. 219 Zamiana właściwości obiektów............................................................................. 222 Wykorzystanie stylów graficznych.............................................................................. 223 Polecenia dotyczące stylów graficznych................................................................. 223 Posługiwanie się dokerem Graphic and Text .......................................................... 224 Opcje dokera Graphic and Text............................................................................. 227 Korzystanie z dokera Object Data............................................................................... 228 úħè+8 0CTúFKCVGMUVQYG D 4QFKCđ 9đCħEKYQħEKVGMUVW  Wybór między tekstem ozdobnym i akapitowym ......................................................... 233 Narzędzie Text programu CorelDRAW 11 .................................................................. 234 Edycja tekstu ...................................................................................................... 234 Konwertowanie tekstu ozdobnego na akapitowy..................................................... 236 Tworzenie tekstu ozdobnego...................................................................................... 237 Tworzenie tekstu akapitowego.................................................................................... 237 Tekst akapitowy zgodny z formatem sieciowym ..................................................... 237 Formatowanie tekstu przy użyciu paska właściwości .................................................... 238 Okno dialogowe Format Text..................................................................................... 238 Formatowanie na poziomie znaków....................................................................... 239 Formatowanie akapitów ....................................................................................... 243 Formatowanie tabulatorów ................................................................................... 247 Formatowanie kolumn.......................................................................................... 248 Efekty akapitowe................................................................................................. 249 Zmiana wielkości liter ............................................................................................... 250 Praca z użyciem tekstu ozdobnego.............................................................................. 251 Skalowanie i przemieszczanie tekstu ozdobnego..................................................... 251 Łączenie i rozbijanie tekstu ozdobnego.................................................................. 251 Konwersja tekstu ozdobnego na krzywe ................................................................ 252 Tekst ozdobny i narzędzie Shape .......................................................................... 252 Praca z tekstem akapitowym ...................................................................................... 254 Korzystanie z ramek tekstowych........................................................................... 254 Ustawianie tabulatorów przy użyciu linijki............................................................. 257 Praca z kolumnami .............................................................................................. 258 Osadzanie obiektów w tekście .................................................................................... 258 Tekst i style ............................................................................................................... 259 Tworzenie i edycja stylów .................................................................................... 260 Przypisywanie stylów tekstowych ......................................................................... 260 Edycja stylów tekstowych .................................................................................... 261 Opływanie tekstu wokół obiektów .............................................................................. 261 Zarządzanie czcionkami............................................................................................. 262 Praca z tekstem w innych językach ....................................................................... 263 4QFKCđ ĐæEGPKGVGMUVWQDKGMVCOK  Łączenie ramek tekstu akapitowego ............................................................................ 265 Łączenie ramek za pomocą poleceń....................................................................... 265 Interaktywne łączenie ramek................................................................................. 266 10 CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 1 Łączenie ramek rozmieszczonych na różnych stronach .......................................... 267 Usuwanie ramek tekstu akapitowego ..................................................................... 267 Rozłączanie ramek tekstowych ............................................................................. 268 „Zamrażanie” zawartości ramek............................................................................ 268 Umieszczanie tekstu na ścieżkach............................................................................... 269 Wprowadzanie tekstu wprost na ścieżkę ................................................................ 269 Korzystanie z polecenia Fit Text To Path............................................................... 270 Opcje dostępne na pasku właściwości Text on Curve/Object .................................. 272 Korzystanie z gotowych wzorców ......................................................................... 272 Ustawienia Text Orientation ................................................................................. 273 Pionowe ustawienie znaków ................................................................................. 273 Ustawienia Text Placement oraz Horizontal Offset ................................................ 274 Regulacja odległości tekstu od ścieżki ................................................................... 275 Opcja Place On Other Side ................................................................................... 275 Obiekty tekstowe na ścieżce i narzędzia Pick oraz Shape ............................................. 276 Interaktywna regulacja odstępów i położenia tekstu przy użyciu narzędzia Shape..... 276 Interaktywne regulowanie położenia tekstu za pomocą narzędzia Pick..................... 277 Oddzielanie tekstu od ścieżki ................................................................................ 278 Przywracanie właściwości tekstu........................................................................... 279 Prostowanie tekstu............................................................................................... 279 Łączenie tekstu wewnątrz ścieżek zamkniętych............................................................ 280 Obiekty jako kontenery........................................................................................ 280 Łączenie obiektów z zawartością tekstową............................................................. 281 4QFKCđ 0CTúFKCRQOQEPKEG Korzystanie z narzędzi językowych CorelDRAW......................................................... 283 Przyciski wspólne ................................................................................................ 284 Opcje modułu sprawdzania pisowni ............................................................................ 286 Definiowanie ustawień językowych modułu Spell Checker .................................... 287 Korzystanie z listy wyrazów ................................................................................. 288 Korzystanie z głównych list wyrazów.................................................................... 288 Ustawianie opcji list wyrazów użytkownika ........................................................... 289 Pozostałe opcje modułu sprawdzania pisowni......................................................... 291 Główne opcje funkcji sprawdzania pisowni............................................................ 292 Korzystanie z funkcji Grammatik................................................................................ 293 Sprawdzanie i poprawianie błędów gramatycznych................................................ 293 Włączanie i wyłączanie reguł gramatycznych......................................................... 293 Wybieranie stylu analizy ...................................................................................... 294 Edycja stylu gramatycznego ................................................................................. 295 Korzystanie z opcji Analysis................................................................................. 296 Korzystanie z tezaurusa ............................................................................................. 297 Definiowanie opcji tezaurusa ................................................................................ 298 Korzystanie z funkcji QuickCorrect ............................................................................ 299 Jak działa funkcja QuickCorrect............................................................................ 299 Definiowanie opcji QuickCorrect .......................................................................... 300 Tworzenie własnej listy QuickCorrect ................................................................... 301 Wyszukiwanie i zamiana tekstu.................................................................................. 301 Wyszukiwanie tekstu ........................................................................................... 301 Zamiana tekstu .................................................................................................... 302 Wyszukiwanie i zamiana atrybutów tekstu .................................................................. 302 Wyszukiwanie atrybutów tekstu............................................................................ 302 Zamiana atrybutów tekstu .................................................................................... 304 Spis treści 11 úħè8 9[RGđPKGPKCKMQPVWT[ D 4QFKCđ 9đCħEKYQħEKMQPVWTÎY Definiowanie właściwości pióra konturu ..................................................................... 307 Opcje Outline Pen i pasek właściwości........................................................................ 307 Korzystanie z narzędzia Outline.................................................................................. 308 Zawartość okna dialogowego Outline Pen ................................................................... 309 Definiowanie koloru konturu ................................................................................ 309 Definiowanie stylu konturu................................................................................... 310 Tworzenie i edycja stylów linii konturowych ......................................................... 311 Wybieranie grotów .............................................................................................. 312 Definiowanie kształtu narożników......................................................................... 315 Definiowanie kształtu zakończeń ścieżki................................................................ 315 Efekty kaligraficzne Outline Pen........................................................................... 316 Inne opcje konturu............................................................................................... 316 Opcje na karcie Outline Pen dokera Object Properties ................................................. 318 4QFKCđ 9[RGđPKGPKCQDKGMVÎY  Przegląd typów wypełnień ......................................................................................... 321 Wypełnianie obiektów ............................................................................................... 322 Stosowanie wypełnień jednolitych .............................................................................. 323 Definiowanie ustawień wypełnienia jednolitego ..................................................... 323 Stosowanie wypełnień tonalnych ................................................................................ 324 Interaktywne sterowanie wypełnieniami tonalnymi ................................................ 326 Modyfikowanie wypełnień tonalnych .................................................................... 328 Definiowanie opcji w oknie dialogowym Fountain Fill........................................... 329 Stosowanie wypełnień deseniem................................................................................. 331 Interaktywne sterowanie wypełnieniami deseniowymi ........................................... 332 Korzystanie z opcji dostępnych w oknie dialogowym Pattern Fill............................ 334 Tworzenie nowych deseni dwu- i pełnokolorowych ............................................... 335 Stosowanie wypełnień teksturowych........................................................................... 335 Ustawienia opcji wypełnień teksturowych.............................................................. 337 Tworzenie i zapisywanie próbek tekstur ................................................................ 339 Stosowanie wypełnień postscriptowych....................................................................... 339 Stosowanie wypełnień siatkowych.............................................................................. 341 Anatomia wypełnienia siatkowego ........................................................................ 342 Edycja wypełnienia siatkowego ............................................................................ 343 4QFKCđ 2TCECMQNQTCOK  Wybierz kolor — dowolny kolor ................................................................................ 345 Korzystanie z dokerów związanych z kolorami ............................................................ 345 Korzystanie z dokera Color .................................................................................. 346 Korzystanie z dokera Color Palette Browser .......................................................... 347 Korzystanie z dokera Color Styles......................................................................... 348 O modelach kolorów ................................................................................................. 352 Korzystanie z przeglądarek kolorów............................................................................ 354 Korzystanie z mikserów kolorów ................................................................................ 355 Mieszanie kolorów przy użyciu harmonii............................................................... 355 Mieszanie kolorów za pomocą miksera Color Blend .............................................. 357 Korzystanie z palet gotowych i palet użytkownika........................................................ 358 Korzystanie z palet gotowych ............................................................................... 358 Tworzenie palet użytkownika ............................................................................... 360 Regulowanie i przekształcanie kolorów ....................................................................... 361 12 CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 1 QFCVMK D QFCVGM# 5MTÎEQP[URKUVTGħEKVQOW 5MQTQYKF  Rozdział 13. 0CTúFKCRQOQEPKEG Wszystkie produkowane obecnie aplikacje graficzne wyposaża się w narzędzia do spraw- dzania poprawności pisowni, ale tylko CorelDRAW, jako wyjątek, oferuje także narzę- dzie umożliwiające badanie poprawności gramatycznej — Grammatik — oraz tezaurus. Narzędzia te przejęte zostały z edytora tekstu WordPerfect i obsługują kilka języków. Podobnie jak główne narzędzia CorelDRAW, również i te oferują funkcje statystyczne — dzięki nim możemy przeprowadzić analizę statystyczną tworzonego tekstu, otrzy- mując wyniki w czytelnej formie. CorelDRAW potrafi przeprowadzać kontrolę pisowni na bieżąco, a nawet usuwać niektóre błędy natychmiast po ich pojawieniu się. Działanie wszystkich opisanych funkcji możemy zdefiniować zgodnie z własnymi potrzebami. -QT[UVCPKGPCTúFKLú[MQY[EJ QTGN 4#9 Aby użyć narzędzi językowych CorelDRAW w odniesieniu do tekstu zawartego w do- kumencie, powinniśmy zaznaczyć ów tekst narzędziem Pick lub Text, a następnie wy- brać odpowiednią funkcję z podmenu Text/Writnig Tools. Wybrać ją można także z me- nu podręcznego, które pojawi się, gdy po włączeniu narzędzia Text klikniemy prawym klawiszem myszy wewnątrz bloku tekstowego. Kolejny sposób polega na kliknięciu tekstu prawym klawiszem myszy i wywołaniu funkcji sprawdzania pisowni (Spell Check). Funkcję tę można uruchomić również za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+F12, otwierając tym sposobem kartę Spell Checker okna dialogowego Writing Tools (patrz rysunek 13.1). 4[UWPGM Karta Spell Checker Narzędzia językowe można przełączać, otwierając kolejne karty w oknie Writing Tools. Jednakże wybór karty wcale nie musi powodować automatycznego uruchomienia danego narzędzia. 284 Część IV Narzędzia tekstowe 2T[EKUMKYURÎNPG Do narzędzi sprawdzania pisowni i gramatyki wspólnie należą niektóre spośród przyci- sków widocznych w oknie dialogowym Writing Tools. Przyciski te omówimy właśnie teraz. 2T[EKUM5VCTV Kliknięcie przycisku Start powoduje uruchomienie modułu kontroli pisowni lub grama- tyki. Jest on widoczny tylko wówczas, gdy funkcja automatycznego startu (Auto Start) jest wyłączona — domyślnie przyjmuje ona stan aktywności. Gdy uruchomione narzę- dzie napotka problem podczas procesu sprawdzania tekstu, przycisk Start zamienia się w przycisk zamiany (Replace), a po przestawieniu kursora w miejsce wolne od błędów, w przycisk wznawiania (Resume). Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Auto Start, należy kliknąć przycisk Options, znajdujący się w oknie dialogowym Writing Tools, a następnie dokonać wyboru ustawienia z poziomu menu wysuwanego. 2T[EKUM4GRNCEG Gdy w trakcie procesu sprawdzania odnaleziony zostanie błąd ortograficzny lub grama- tyczny, przycisk Start zamienia się w przycisk Replace. W takiej sytuacji powinniśmy wybrać jedno z sugerowanych rozwiązań problemu (rozwiązania te wyświetlane są na liście z lewej strony okna) i kliknąć Replace. Możemy dokonać edycji wybranego wy- razu zastępczego lub wpisać go bezpośrednio w polu Replace With. Po dokonaniu za- miany moduł sprawdzający ponownie kontroluje poprawność wyrazu zastępczego, po czym wznawia przeszukiwanie dokumentu. 2T[EKUM7PFQ Kliknięcie przycisku Undo powoduje cofnięcie ostatnio wprowadzonej poprawki. 2T[EKUM4GUWOG Po poprawieniu błędu i przeniesieniu kursora w inne miejsce — na przykład do innej części tekstu — przycisk Start zamienia się w przycisk Resume. Jego kliknięcie pozwa- la na wykonanie ponownego sprawdzenia wybranego fragmentu i kontynuację przeszu- kiwania od miejsca ustawienia kursora. 2T[EKUMK5MKR1PEGK5MKR#NN Jeśli wyraz lub zdanie, których poprawność została zakwestionowana przez moduł spraw- dzający, są w rzeczywistości poprawne — na przykład nazwisko lub rzadko spotykany termin — możemy spowodować, że program zignoruje ich wystąpienia. Kliknięcie przy- cisku Skip Once powoduje jednorazowe zignorowanie problematycznej frazy, ale rzeko- my problem będzie zgłaszany przy każdym, kolejno napotkanym jej wystąpieniu. Jeśli Rozdział 13. Narzędzia pomocnicze 285 jednak problem leży w wyrazie, którego moduł nie rozpoznaje, a my nie zamierzamy słowa tego dodawać do słownika, możemy użyć przycisku Skip All, powodującego igno- rowanie wszystkich wystąpień danego wyrazu lub frazy w całym dokumencie. 2T[EKUM#FF Przycisk Add pozwala dodawać wyrazy do słownika (User Word List). W słowniku, w ja- ki wyposażono program CorelDRAW brakuje wielu rzadko używanych nazw i terminów technicznych, które jednak możemy dodać samodzielnie, dopisując je do domyślnego słownika w bieżącym języku; dzięki temu dodane wyrazy nie będą zgłaszane przez mo- duł sprawdzający jako błędne. Kliknięcie przycisku Add powoduje natychmiastowe dopisanie wyświetlonego w polu Replace With lub Not Found wyrazu do słownika User Word List. Jeżeli jednak przycisk Add zostanie naciśnięty, gdy w żadnym z obu wymienionych pól nie pojawił się żaden wyraz, otworzy się okno dialogowe Add Word, za pomocą którego możemy podać do- wolny wyraz i zapisać go w słowniku (patrz rysunek 13.2). 4[UWPGM Okno dialogowe Add Word Każdy wyraz, który dodajemy, zapisywany jest w domyślnym słowniku obowiązującym dla bieżących ustawień językowych. Poszczególne pozycje słownika można edytować i usuwać, korzystając z okna dialogowego User Word List, o którym pomówimy nieco dalej. Gdy moduł Grammatik natknie się na problem natury gramatycznej, a nie ortograficznej, przycisk Add zostaje zastąpiony przyciskiem Turn Off. Kliknięcie go powoduje wyłączenie reguły, w sprzeczności z którą pozostaje zakwestionowany fragment tekstu. Wyłączona reguła przestaje obowiązywać w całym dokumencie. 2T[EKUM#WVQ4GRNCEG Wybranie alternatywnej pisowni dla zakwestionowanego wyrazu sprawia, że uaktyw- niony zostaje przycisk automatycznego zastępowania (Auto Replace). Kliknięcie owego przycisku powoduje dodanie do słownika User Word List błędnie zapisanego słowa wraz z jego poprawną formą. Jeżeli funkcja QuickCorrect (autokorekta) jest włączona, to w przypadku ponownego, błędnego wpisania dodanego wyrazu zostanie on automa- tycznie zastąpiony poprawną wersją. Więcej informacji na temat tej funkcji znajdziemy w dalszej części rozdziału, w punktach „Definiowanie opcji słownika” oraz „Korzysta- nie z funkcji QuickCorrect”. 2T[EKUM1RVKQPU Kliknięcie przycisku Options otwiera menu rozwijane, udostępniające różnorodne opcje, dotyczące bieżącego narzędzia językowego. Opcje te omówimy szczegółowo nieco dalej. 286 Część IV Narzędzia tekstowe CMTGUVGMUVW Korzystając z opcji Check, dostępnych z poziomu menu Options, możemy określić za- kres tekstu, w jakim ma być przeprowadzona kontrola poprawności pisowni czy grama- tyki. Wybór opcji zależy od tego, za pomocą którego narzędzia, Pick czy Text, zazna- czony został tekst.  Tekst podświetlony (Highlighted Text). Po wybraniu tej opcji sprawdzony zostanie tylko ten fragment tekstu, który zaznaczony został przy użyciu narzędzia Text; opcja staje się dostępna dopiero po zaznaczeniu fragmentu. Akapit, zdanie, wyraz (Paragraph, Sentence, Word). Wybranie tej opcji powoduje, że sprawdzeniu poddany zostaje akapit (a także zdanie lub wyraz) wyselekcjonowany lub ten, w którym ustawiony został kursor. Tekst zaznaczony (Selected Text). Po wybraniu tej opcji sprawdzeniu poddawany jest wyłącznie zaznaczony obiekt tekstowy. Jeśli do zaznaczenia obiektu użyjemy narzędzia Pick, wówczas jedynymi dostępnymi opcjami będą Selected Text i Document. Dokument (Document). Jest to opcja sprawdzania wszystkich obiektów tekstowych, na wszystkich stronach bieżącego dokumentu. Funkcja Auto Start jest włączona domyślnie, w związku z czym proces kontroli poprawności pisowni i gramatyki uruchamia się automatycznie, natychmiast po otwarciu okna dialogowego — w takiej sytuacji nie mamy więc możliwości wskazania zakresu badanego tekstu. Jeśli tekstowa zawartość dokumentu jest szczególnie obszerna, wówczas może się okazać, że na sposobność wybrania zakresu tekstu trzeba poczekać kilka sekund, w ciągu których dokument zostanie zbadany. Wyłączenie funkcji Auto Start powoduje, że proces sprawdzania poprawności dokumentu jest uruchamiany dopiero po naciśnięciu przycisku Start, co pozwala nam na wyznaczenie zakresu tekstu przed rozpoczęciem badania. 1RELGOQFWđWURTCYFCPKCRKUQYPK Klikając przycisk Options, znajdujący się na karcie Spell Checker okna dialogowego Writing Tools, uzyskamy dostęp do różnorodnych opcji i ustawień decydujących o spo- sobie działania modułu sprawdzania pisowni. Rozwinięte menu Options widzimy na ry- sunku 13.3. 4[UWPGM Menu opcji modułu Spell Checker Rozdział 13. Narzędzia pomocnicze 287 GHKPKQYCPKGWUVCYKGēLú[MQY[EJOQFWđW5RGNN JGEMGT Opcja Language pozwala wybrać język, jakim będzie operował moduł Spell Checker podczas badania poprawności pisowni. Zmiana ustawień językowych nie powoduje żad- nych modyfikacji istniejącego tekstu, a jedynie włączenie słownika lub listy wyrazów, z której będzie korzystał moduł sprawdzający pisownię. Po kliknięciu opcji Language na ekranie pojawi się okno dialogowe Select Language (patrz rysunek 13.4), w którym możemy dokonać wyboru języka. Zaznaczenie pola wyboru opcji Checking Show Ava- ilable Languages Only sprawia, że na liście wymienione zostają tylko te języki, dla któ- rych słowniki zostały zainstalowane. 4[UWPGM Okno dialogowe Select Language Zmiana języka, której towarzyszy zaznaczenie pola wyboru opcji Save As Default Wri- ting Tools Language, powoduje, że język ów będzie wykorzystywany przez moduły sprawdzające Spell Checker oraz Grammatik jako domyślny. Do listy języków możemy dodawać własne pozycje, choć nie powoduje to wygenerowa- nia słownika. Kliknięcie przycisku Add w oknie dialogowym Select Language powodu- je otwarcie okna Add Language Code (patrz rysunek 13.5). 4[UWPGM Okno dialogowe Add Language Code W oknie tym podajemy dwuliterowy kod, jak również opisową nazwę nowego języka. Jeżeli podany kod będzie pokrywał się z już wykorzystanym, to poprzednie ustawienia dla istniejącego kodu zostaną zastąpione nowymi, bez żadnego uprzedzenia. Nie jest to rozwiązanie aż tak niebezpieczne, jak mogłoby się wydawać, gdyż ustawienia zachowy- wane są tylko w przypadku dostępnych języków. Dlatego konflikt kodu może wystąpić tylko w przypadku tych nielicznych języków, jakie widnieją na liście po uaktywnieniu opcji Show Available Languages Only. Często bywa tak, że zmiana języka tekstu jest bardziej intuicyjnym posunięciem niż zmiana języka w module sprawdzającym — domyślnie bowiem język, w jakim napisany jest tekst, determinuje ustawienia językowe owego modułu. 288 Część IV Narzędzia tekstowe -QT[UVCPKGNKUV[Y[TCÎY Wśród narzędzi językowych CorelDRAW znajdziemy listy wyrazów (Word Lists), za- wierające wszystkie wyrażenia, których nie ma w słowniku, a powinny być uznawane jako poprawne. Jeżeli dany wyraz nie jest zapisany na żadnej z aktywnych list, moduł sprawdzający będzie sygnalizował błąd. CorelDRAW korzysta z dwóch typów list:  Główne listy wyrazów (Main Word Lists). Listami tymi zawiaduje CorelDRAW, a zawierają one najczęściej napotykane wyrazy w poszczególnych językach. Z każdą wersją CorelDRAW listy te stają się coraz obszerniejsze. Program udostępnia po jednej liście w każdym języku. Użytkownik nie może edytować głównych list wyrazów. Listy wyrazów użytkownika (User Word Lists). Są to listy zawierające te wyrazy, których nie obejmują listy główne, a które powinny być zaliczone do poprawnych.. Użytkownik może uzupełniać listy, korzystając z przycisku Add, a także tworzyć nowe, zapisując w nich dowolną liczbę wyrazów, nadając im specjalne nazwy i rozprowadzając wśród współpracowników, aby oni także mieli dostęp do specjalizowanego słownictwa. W listach użytkownika zawrzeć można także wyrazy, z których korzystać będzie funkcja QuickCorrect. Do dyspozycji mamy co najmniej jedną listę w każdym języku. Działanie modułu Spell Checker polega na porównywaniu wszystkich wyrazów, tworzą- cych treść dokumentu, z tymi, które zawarte są w listach głównych oraz w listach użyt- kownika, wybranych dla bieżącego języka. Jeśli wyrazy, jakie umieścimy w tekście, będą pochodziły z różnych języków, moduł sprawdzania pisowni zbada je przy użyciu odpowiednich list wyrazów. Warto zadbać o częste sporządzanie zapasowych kopii list wyrazów. Dzięki temu, dokonując ponownej instalacji programu CorelDRAW będziemy mogli zainstalować również kompletne listy, co uwolni nas od uzupełniania ich od początku. Nazwy plików, w których przechowywane są listy wyrazów użytkownika mają rozszerzenie .UWL, natomiast w przypadku plików list głównych rozszerzenie ma postać .MOR. -QT[UVCPKGIđÎYP[EJNKUVY[TCÎY Główne listy wyrazów są listami predefiniowanymi, a użytkownik programu nie może ich edytować. W listach tych zapisane są wyrazy wykorzystywane przez moduł spraw- dzania pisowni — nie są w nich przechowywane pary wyrazów, z których korzysta funk- cja QuickCorrect. Rysunek 13.6 przedstawia okno dialogowe Main Word Lists. 4[UWPGM Okno dialogowe Main Word Lists Rozdział 13. Narzędzia pomocnicze 289 Główna lista wyrazów powiązana jest z wybranym językiem. Klikając przycisk Chan- ge, możemy wybrać inny język, a następnie wskazać listę wyrazów. Operacja ta nie po- woduje zmiany ustawień językowych tekstu już zawartego w zaznaczonym fragmencie tekstu. Do każdego języka można przypisać dodatkowe listy wyrazów. W tym celu należy klik- nąć przycisk Add List. Na przykład, Amerykanie wykorzystujący amerykański słownik U.S. Spell Checker mogą dzięki temu wplatać w tekst wyrazy w języku polskim. Po do- daniu listy wyrazów polskich, moduł sprawdzania pisowni porównuje tekst najpierw z listą wyrazów angielskich, a dopiero wówczas, gdy niektóre wyrazy nie zostaną roz- poznane, z listą wyrazów w języku polskim. Jeśli okaże się, że i ta lista nie zawiera nie rozpoznanych wyrazów, program zgłosi błąd pisowni. 7UVCYKCPKGQRELKNKUVY[TCÎYWľ[VMQYPKMC Okno dialogowe User Word Lists otwiera się po kliknięciu przycisk Options w oknie Writing Tools i wybraniu polecenia User Word Lists z rozwijanego menu. W oknie tym (patrz rysunek 13.7) można tworzyć nowe listy i zmieniać domyślne powiązania list z ję- zykami. Ponadto, możemy tu definiować pary wyrazów dla funkcji QuickCorrect. 4[UWPGM Okno dialogowe User Word Lists 7UVCYKCPKGLú[MCDKGľæEGIQ To, która lista wyrazów użytkownika zostanie użyta, zależy od tego, jaki język tekstu wybierzemy. Każdemu językowi musi być przypisana co najmniej jednak lista tego ty- pu. Listę, którą zamierzamy poddać edycji, możemy wskazać po kliknięciu przycisku Change. Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Select Langu- age, przedstawionego na rysunku 13.4. Czynność ta nie powoduje zmiany ustawień ję- zyka tekstu ani narzędzi językowych; pozwala ona wybrać język, którego ustawienia mają zostać wyświetlone w oknie. Ponadto, dodać możemy nowy kod języka, choć nie jest to równoznaczne z utworzeniem nowego słownika. 290 Część IV Narzędzia tekstowe Te same listy wyrazów użytkownika mogą być wykorzystywane przy różnych ustawie- niach językowych. Możemy więc, na przykład, utworzyć nowy język o nazwie SB, co oznacza Snowboarder. Będzie to język specjalistyczny, składający się ze słów z dzie- dziny snowboardingu. Ponieważ jednak zdecydowana większość terminów, związanych z tą dyscypliną sportu, jest pochodzenia amerykańskiego, można je dodać do listy wy- razów dla języka U.S. English. Chcąc użyć języka, którego nazwa nie widnieje na liście Languages, gdy opcja Show Available Languages Only jest włączona (mówiliśmy o niej nieco wcześniej), należy uzupełnić instalację programu o niezbędne pliki językowe. QFCYCPKGNKUVY[TCÎYWľ[VMQYPKMC Kliknięcie przycisku Add List, widniejącego w oknie dialogowym User Words Lists, powoduje dodanie nowej listy wyrazów dla bieżącego języka; każdy język może wyko- rzystywać wiele takich list. Rozwiązanie takie jest użyteczne na przykład w instalacjach firmowych, w których można wykorzystać listy wyrazów, zawierających terminy spe- cyficzne dla danej instytucji, bez potrzeby indywidualnego instalowania ich w kompute- rach poszczególnych użytkowników. Każdy wyraz, jaki dodamy, klikając przycisk Add w oknie dialogowym Spell Checker, czy też tworząc parę wyrazową dla funkcji QuickCorrect, jest dopisywany do domyśl- nej listy wyrazów języka, w jakim ów tekst został napisany. Oryginalna lista wyrazów jest listą główną (Master) i nie można jej usunąć. Choć to właśnie ta lista jest listą do- myślną, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by do tej roli wyznaczyć jedną z pozosta- łych; w tym celu należy zaznaczyć nazwę wybranej listy i kliknąć przycisk Set Default. Obok nazwy każdej (oprócz Master) listy wyrazów, wymienionej w oknie dialogowym User Word Lists, widnieje pole wyboru. Zaznaczenie tego pola sprawia, że zasób słów, zgromadzony w danej liście, będzie wykorzystywany podczas sprawdzania poprawno- ści pisowni w bieżącym dokumencie. Listy nie zaznaczone będą przez CorelDRAW ignorowane. Choć niezaznaczona lista może pozostawać listą domyślną, do której do- dawane będą wszystkie nowe wyrazy, to jednak do momentu zaznaczenia pola jej wy- boru nie będą one brane pod uwagę w procesie kontroli pisowni. 2TGINæFCPKGKGF[ELCCYCTVQħEKNKUV[Y[TCÎYWľ[VMQYPKMC Zawartość list wyrazów użytkownika można przeglądać i edytować. Przeglądanie ułatwia pasek przesuwania, pozwalający na przewijanie listy w górę i w dół, a także pole teksto- we Word/Phrase, umożliwiające dotarcie bezpośrednio do podanego wyrazu lub frazy. Lista zawiera wyrazy dodane przez użytkownika. Obejmuje ona również pary wyrazowe wykorzystywane przez funkcję QuickCorrect, dodawane w wyniku kliknięcia przycisku Auto Replace na karcie Spell Checker lub definiowane za pomocą karty QuickCorrect, w oknie dialogowym Options. Listę można przesuwać, docierając w ten sposób do określonych wyrazów. Każda po- zycja listy składa się z dwóch części: wyrazu lub frazy (Word/Phrase), których to ele- mentów CorelDRAW wyszukuje oraz zapisu poprawnego, którym ma być zastąpiony błędnie wpisany wyraz (Replace With). Rozdział 13. Narzędzia pomocnicze 291 Dodawanie nowych pozycji. Aby uzupełnić listę wyrazów nowym słowem lub frazą, należy któryś z tych elementów wpisać w polu Word/Phrase — wprowadzany wpis mo- że składać się zarówno z liter, jak i cyfr. W polu Replace With natomiast należy wpisać wyraz (bądź frazę), który ma zastępować wyrażenie podane wcześniej. Pozostawienie pustego pola Replace With sprawia, że dany wyraz (lub fraza) będzie ignorowany pod- czas sprawdzania poprawności pisowni (CorelDRAW automatycznie wstawia znacznik Skip , nakazujący modułowi sprawdzania pisowni ignorowanie danego wyrażenia). Nowy wyraz zostaje dodany do listy po kliknięciu przycisku Add Entry. Dla przykładu, jeśli bardzo często zdarza się nam pomyłkowo wpisać „kalwisz” zamiast „klawisz”, to wyraz z błędem, czyli kalwisz, należy wpisać w polu Word/Phrase, a klawisz w polu Replace With. Operację kończy naciśnięcie przycisku Add Entry. Od tego momentu za każdym razem, kiedy ponownie wpiszemy kalwisz, wyraz ten zostanie zamieniony na klawisz. W przypadku wyrazu o określonej pisowni, którego nie uda nam się znaleźć na żadnej liście wyrazów, należy podać go w polu Word/Phrase, a w polu Replace With wpisać znacznik Skip . Dzięki temu narzędzia QuickCorrect oraz Spell Checker będą „wiedziały” o tym, że dany wyraz, odnaleziony w tekście pisanym w bieżącym języku, ma być zignorowany. Usuwanie pozycji z listy. Jeśli któraś z pozycji listy nie spełnia naszych potrzeb, mo- żemy ją usunąć. W tym celu zaznaczamy ją i klikamy przycisk Delete Entry. Program zażąda wówczas potwierdzenia decyzji o usunięciu danego wyrazu — wystarczy odpo- wiedzieć twierdząco. Edycja pozycji listy. Aby dokonać edycji pozycji listy wyrazów, należy najpierw za- znaczyć ową pozycję. Niezbędne poprawki wprowadzamy w polu Replace With, a na- stępnie klikamy przycisk zamiany (Replace Entry). Możliwa jest zamiana jednej pozycji na inną, ale tylko wówczas, gdy zawartość pola Word/Phrase jest w obu przypadkach taka sama. Definiowanie właściwości pozycji listy. Aby zdefiniować właściwości wybranej pozy- cji listy wyrazów, klikamy przycisk Properties. Korzystając z kontrolki typu pozycji (Entry Type), możemy zdecydować, czy dany wyraz ma być ignorowany i pomijany, czy też korygowany automatycznie (QuickCorrect), czy wreszcie traktowany jako wy- jątek od reguły. Oprócz tego możliwe jest zredagowanie komentarza, na przykład obja- śniającego pochodzenie wyrazu. 2QQUVCđGQRELGOQFWđWURTCYFCPKCRKUQYPK Rozwijane menu Options okna dialogowego Writing Tools udostępnia osiem opcji do- datkowych, oprócz opisanych wyżej: Auto Start (automatyczne uruchamianie). Po włączeniu tej opcji proces sprawdzania pisowni i gramatyki uruchamiany jest automatycznie, natychmiast po otwarciu okna dialogowego Writing Tools lub karty jednego z narzędzi sprawdzających. Beep On Misspelled (dźwięk przy napotkaniu błędu). Jest to opcja dźwiękowego sygnalizowania napotkania błędu. 292 Część IV Narzędzia tekstowe Recheck All Text (ponownie sprawdź cały tekst). Jest to opcja wymuszająca ponowne sprawdzenie całego tekstu, od samego początku. Check Words With Numbers (sprawdź wyrazy zawierające cyfry). Opcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję sprawdzania wyrazów zawierających cyfry. Check Duplicate Words (oznacz powielone wyrazy). Ta opcja służy do oznaczania wyrazów wpisanych dwukrotnie. Check Irregular Capitalization (sprawdź wielkie litery). Opcja ta przeznaczona jest do wyszukiwania niewłaściwie użytych wielkich liter, na przykład w środku wyrazu. Prompt Before Auto Replace (powiadom przed automatyczną zmianą). Za pomocą tej opcji użytkownik potwierdza każdą zmianę w tekście. Show Phonetic Suggestions (pokaż propozycje fonetyczne). Jest to opcja zamiany nierozpoznanych słów na wyrazy brzmiące podobnie. )đÎYPGQRELGHWPMELKURTCYFCPKCRKUQYPK Główne okno opcji (Options) programu CorelDRAW zawiera także osobną kartę usta- wień sprawdzania pisowni. Otworzyć ją możemy, rozwijając kategorię Workspace/Text. Perform Automatic Spell Checking (dokonuj automatycznego sprawdzania pisowni). Po włączeniu tej opcji, uaktywniają się pozostałe, zgromadzone na tej samej karcie. Za pomocą tej opcji bowiem zostaje włączony mechanizm sprawdzania pisowni podczas wprowadzania tekstu. W
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: