Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00993 004374 21552737 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne - książka
CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 196
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-627-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

CorelDRAW 12 to kolejna wersja jednego z najpopularniejszych programów do edycji grafiki wektorowej. Obecny na rynku od ponad 10 lat cieszy się zasłużoną popularnością ze względu na łatwość obsługi, mnogość narzędzi i ogromne możliwości. Nadaje się zarówno do projektowania prostych rysunków, jak i rozbudowanych publikacji. Filozofia pracy z nim jest zdecydowanie inna niż w przypadku takich programów, jak Paint, Photoshop czy Paint Shop Pro. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy opanować zasady pracy z narzędziami wektorowymi.

Książka 'CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne' to podręcznik dla tych, którzy chcą poznać możliwości tej aplikacji od podstaw. Dzięki książce zrozumiesz zasady tworzenia grafiki wektorowej i nauczysz się optymalnie wykorzystywać narzędzia oferowane przez CorelDRAW 12. Dowiesz się m.in. jak tworzyć kształty podstawowe, używać wypełnień, przypisywać efekty i wprowadzać tekst.

Książka opisuje:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl CorelDRAW 12. Æwiczenia praktyczne Autor: Roland Zimek ISBN: 83-7361-627-6 Format: B5, stron: 196 CorelDRAW 12 to kolejna wersja jednego z najpopularniejszych programów do edycji grafiki wektorowej. Obecny na rynku od ponad 10 lat cieszy siê zas³u¿on¹ popularnoġci¹ ze wzglêdu na ³atwoġæ obs³ugi, mnogoġæ narzêdzi i ogromne mo¿liwoġci. Nadaje siê zarówno do projektowania prostych rysunków, jak i rozbudowanych publikacji. Filozofia pracy z nim jest zdecydowanie inna ni¿ w przypadku takich programów, jak Paint, Photoshop czy Paint Shop Pro. Aby w pe³ni wykorzystaæ jego mo¿liwoġci, nale¿y opanowaæ zasady pracy z narzêdziami wektorowymi. Ksi¹¿ka „CorelDRAW 12. Æwiczenia praktyczne” to podrêcznik dla tych, którzy chc¹ poznaæ mo¿liwoġci tej aplikacji od podstaw. Dziêki ksi¹¿ce zrozumiesz zasady tworzenia grafiki wektorowej i nauczysz siê optymalnie wykorzystywaæ narzêdzia oferowane przez CorelDRAW 12. Dowiesz siê m.in. jak tworzyæ kszta³ty podstawowe, u¿ywaæ wype³nieñ, przypisywaæ efekty i wprowadzaæ tekst. Ksi¹¿ka opisuje: • Instalacjê programu • Pracê z plikami • Tworzenie obiektów • Edycjê w³aġciwoġci obiektów — transformacje, nadawanie kolorów, wyrównywanie i rozk³adanie na stronie • Stosowanie narzêdzi tekstowych • Wype³nienia i kontury • U¿ywanie linijek, siatki i prowadnic • Edycjê krzywych i modyfikowanie kszta³tów obiektów • Pracê z mapami bitowymi • Efekty Spis treści Rozdział 1. Wstęp................................................................................................................................................................. 7 Opis programu CorelDRAW 12 ...................................................m................................ 7 Co nowego w programie?...................................................m.......................................... 8 Wymagania systemowe ...................................................m............................................. 9 Różnice między rysunkiem rastrowym a wektorowym ............................................... 9 Rozdział 2. Pierwsze kroki........................................................................................................................................... 13 Instalacja programu CorelDRAW 12 ...................................................m...................... 13 Uruchamianie programu ...................................................m.......................................... 17 Wygląd ekranu...................................................m...................................................m...... 18 Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków ...................................................m... 21 Zapisywanie rysunków ...................................................m...................................... 21 Otwieranie rysunków ...................................................m......................................... 23 Drukowanie rysunków ...................................................m....................................... 24 Przydatne informacje ...................................................m............................................... 25 Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego....................................................................................................29 Rysowanie prostych obiektów...................................................m................................. 29 Prostokąty, elipsy, wielokąty i spirale ...................................................m............... 29 Kształty podstawowe ...................................................m......................................... 33 Obiekty z 3 punktów...................................................m.......................................... 34 Uproszczone rysowanie ...................................................m..................................... 34 Nadawanie kolorów obiektom...................................................m................................. 36 Transformacje obiektów ...................................................m.......................................... 38 Tworzenie kopii obiektu ...................................................m.......................................... 40 Kolejność obiektów ...................................................m................................................. 41 Wybieranie obiektów...................................................m............................................... 42 Grupy obiektów ...................................................m...................................................m.... 43 Blokowanie obiektów ...................................................m.............................................. 44 Wyrównywanie i rozkładanie obiektów ...................................................m.................. 45 Przykładowe rysunki ...................................................m............................................... 48 4 CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 4. Praca z tekstem ........................................................................................................................................ 57 Wprowadzanie i formatowanie tekstu ...................................................m..................... 57 Okno Format Text ...................................................m...................................................m 59 Wyrównywanie obiektów względem tekstu...................................................m............... 66 Przykłady ...................................................m...................................................m.............. 67 Rozdział 5. Nadawanie wypełnień i konturów................................................................................................... 71 Zmiana ustawień domyślnych ...................................................m................................. 72 Wypełnienie jednolite (Uniform Fill)...................................................m...................... 73 Wypełnienie tonalne (Fountain Fill) ...................................................m....................... 76 Wypełnienie deseniem (Pattern Fill) ...................................................m....................... 78 Wypełnienie teksturą (Texture Fill) ...................................................m........................ 80 Wypełnienie postscriptowe (PostScript Texture)...................................................m.... 81 Okno dokowane (Color Docker Window) ...................................................m.............. 82 Kontury obiektów ...................................................m...................................................m. 82 Przykłady ...................................................m...................................................m.............. 86 Rozdział 6. Precyzyjne rysowanie.......................................................................................................................... 89 Linijki ...................................................m...................................................m.................. . 89 Siatka ...................................................m...................................................m................... . 92 Prowadnice ...................................................m...................................................m........... 94 Dynamiczne prowadnice ...................................................m......................................... 96 Przyciąganie do obiektów...................................................m........................................ 98 Przykłady ...................................................m...................................................m............ 101 Rozdział 7. Edycja krzywych .................................................................................................................................... 109 Rysowanie linii ...................................................m...................................................m... 109 Rysunek odręczny (Freehand Tool)...................................................m................. 110 Krzywe Béziera (Bezier Tool) ...................................................m......................... 112 Pisak (Artistic Media Tool) ...................................................m............................. 112 Pióro (Pen Tool)...................................................m............................................... 115 Narzędzie Polyline (Polyline Tool) ...................................................m................. 115 3-punktowa krzywa (3 Point Curve Tool) ...................................................m....... 116 Łącznik (Interactive Connector Tool)...................................................m.............. 116 Krzywe Béziera ...................................................m...................................................m.. 118 Zmiana kształtu krzywych...................................................m..................................... 119 Zmiana kształtu obiektów...................................................m...................................... 124 Przykłady ...................................................m...................................................m............ 125 Rozdział 8. Modyfikacje obiektów ........................................................................................................................ 131 Narzędzia kształtu...................................................m.................................................. 131 Nóż (Knife Tool)...................................................m.............................................. 131 Gumka (Eraser Tool) ...................................................m....................................... 132 Pędzel rozmazujący (Smudge Brush) ...................................................m.............. 133 Pędzel chropowaty (Roughen Brush) ...................................................m.............. 134 Inteligentne usuwanie segmentów (Virtual Segment Delete) ............................ 135 Łączenie obiektów ...................................................m................................................. 136 Spis treści 5 Kształtowanie ...................................................m...................................................m..... 137 Spawanie (Weld) ...................................................m...................................................m 138 Przycinanie (Trim)...................................................m................................................. 139 Część wspólna (Intersect) ...................................................m...................................... 140 Proste przycinanie (Simplify) ...................................................m.......................... 140 Przód bez tyłu (Front Minus Back)...................................................m.................. 141 Tył bez przodu (Back Minus Front) ...................................................m................ 141 Przykłady ...................................................m...................................................m............ 141 Rozdział 9. Praca z bitmapami ................................................................................................................................149 Rozdział 10. Efekty............................................................................................................................................................ 155 Dopasowanie kolorów (Adjust), przekształcenia (Transform) i korekcja (Correction) ............................................ 156 Metamorfoza (Blend) ...................................................m............................................ 157 Przykłady użycia metamorfozy ...................................................m....................... 162 Obrys (Contour)...................................................m...................................................m.. 165 Przykłady użycia konturu ...................................................m................................ 167 Obwiednia (Envelope) ...................................................m........................................... 168 Przykłady użycia obwiedni ...................................................m.............................. 171 Głębia (Extrude) ...................................................m...................................................m. 172 Soczewka (Lens)...................................................m...................................................m. 177 Perspektywa (Add Perspective)...................................................m............................. 182 Kadrowanie (Power Clip) ...................................................m...................................... 183 Efekty interakcyjne...................................................m................................................ 185 Interakcyjna metamorfoza ...................................................m............................... 185 Interakcyjny obrys ...................................................m........................................... 186 Interakcyjna obwiednia...................................................m.................................... 186 Interakcyjna głębia...................................................m........................................... 186 Interakcyjne zniekształcenie (Interactive Distortion Tool) ................................ 187 Interakcyjny cień (Interactive Drop Shadow Tool) ............................................ 188 Interakcyjna przezroczystość (Interactive Transparency) .................................. 189 Dopasowanie tekstu do ścieżki...................................................m.............................. 192 Obwiednia i oblewanie tekstem obiektów ...................................................m....... 195 Rozdział 6. Precyzyjne rysowanie Aby tworzony rysunek był dopracowany, musimy nauczyć się dokładnego umiejscawiania obiektów na kartce. O pewnych możliwościach automatycznego układania obiektów wspominaliśmy już wcześniej, w rozdziale 3., gdzie omówiono wyrównywanie i rozmiesz- czanie. CorelDRAW oferuje jednak znacznie większe możliwości w tym zakresie. A są to: (cid:1) linijki, (cid:1) siatki, (cid:1) prowadnice (oraz dynamiczne prowadnice), (cid:1) przyciąganie do obiektów. O tym, czy linijki, siatki bądź prowadnice są wyświetlane (widoczne) w dokumencie, decydujemy za pomocą górnego menu View — rysunek 6.1. Gdy z lewej strony danej pozycji znajduje się symbol , to ta opcja jest wybrana. Kliknięcie jej spowoduje wy- łączenie (a tym samym zniknie symbol z lewej strony). Sam fakt, iż dana opcja jest widoczna, nie oznacza wcale, że jest też aktywna. Przyciąganie do siatki, prowadnic lub obiektów włączamy także w górnym menu View, jak również na pasku właściwości (rysunek 6.2), gdy nie jest zaznaczony żaden obiekt. Musimy pamiętać jednak, że dana opcja może być aktywna, a niekoniecznie widoczna, gdy jest wyłączone jej wyświetlanie. Linijki Linijki wyświetlane na ekranie umożliwiają zorientowanie się w rozmiarach i położeniu rysowanych obiektów na kartce. Dodatkowo bieżąca pozycja myszy oraz bieżący rozmiar rysowanego obiektu są wyświetlane na pasku stanu (dolna część okna). Pasek stanu może być widoczny lub nie, gdyż jest niezależny od linijekn (rysunek 6.3). CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne 90 Rysunek 6.1. Górne menu View Rysunek 6.2. Przyciski przyciągania na pasku właściwości Rysunek 6.3. Charakterystyczne punkty linijek Rozdział 6. (cid:1) Precyzyjne rysowanie 91 Na linijkach wyświetlane są następujące informacje: (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) Jednostka linijki — najlepiej ustawić ją, tak by najpełniej odpowiadałna docelowemu przeznaczeniu rysunku; do wydruku na kartnce doskonale nadają się milimetry lub centymetry, z kolei do wyświetlania na enkranie piksele. Aktualne położenie wskaźnika myszy — małe przerywane kreski pokazujące na linijkach aktualne położenie kursora myszy. Punkt 0 linijki — wszystkie współrzędne będą mierzone od tego punktnu. Początek układu znajduje się więc w lewym dolnym rogun kartki. Punkt przecięcia linijek — umożliwia ustawienie punktu (0, 0), jak i położenia samej linijki. Ćwiczenie 6.1. Aby wyświetlić i ustawić właściwości linijki, musistz wykonać kolejno następujące kroki: 1. 2. Wybierz z górnego menu polecenie View/Rulers. Znaczek z lewej strony opcji oznacza, że linijka jest już wyświetlana, a ponowne wnybranie tej opcji spowoduje wyłączenie wyświetlania linijki. Następnie ustaw przed rozpoczęciem rysowania odpowinednie jednostki dla rysunku. Jednostki miary linijki możesz ustawić za pomocą paskna właściwości (gdy nie jest zaznaczony żaden obiekt), rozwijając listę Units — rysunek 6.4. Rysunek 6.4. Wybór jednostki miary 3. Teraz chwyć i przeciągnij punkt przecięcia linijek w wybranym miejscu. Po puszczeniu linijki dany punktn dokumentu zostanie ustawiony jako początek układu współrzędnych (0, 0). , ustawiając punkt (0, 0) Linijki są standardowo wyświetlane powyżej i z lewej strony obszaru rysowania. Gdy jednak pracujemy nad pewnym obiektem, to odczytanie dokładnych współrzędnych z często odda- lonych linijek może być kłopotliwe. Dlatego można przeciągnąć linijki na dowolny obszar rysunku. Ćwiczenie 6.2. Aby przeciągnąć linijki w wybrane położenie, wykonajt następujące czynności: 1. 2. Chwyć i przeciągnij punkt przecięcia linijek z przytrzymanym klawiszem Shift. Zmień położenie tylko jednej linijki, przeciągając ją zn przytrzymanym klawiszem Shift. 92 CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne 3. Następnie przywrócić domyślne położenie linijki, klikanjąc ją dwukrotnie (lub na punkcie przecięcia linijek ) z przytrzymanym klawiszem Shift — rysunek 6.5. Rysunek 6.5. Linijki można przeciągnąć w dowolne miejsce Siatka Siatka w połączeniu z linijkami daje możliwość bardzo dokładnego umieszczenia obiektów na kartce w określonych z góry punktach. Po włączeniu siatki widzimy ją na ekranie w postaci kratki. Gdy zostanie włączona opcja przyciągania do siatki (View/Snap To Grid), to każdy nowo rysowany bądź przeciągany obiekt będzie automatycznie przyciągany do wyświetlanej siatki — rysunek 6.6. Rysunek 6.6. Siatka jest widoczna w postaci kratki Ćwiczenie 6.3. Aby ustawić parametry siatki, musisz wykonać następtujące czynności: 1. 2. Wybierz z górnego menu Tools/Options…, następnie Document oraz Grid (lub z górnego menu View/Grid And Ruler Setup…) — rysunek 6.7. Zaznacz opcję Frequency, aby ustawić liczbę punktów siatki przypadającą na njednostkę długości, czyli na przykład ile punktów siatki umieścinć na 1 milimetrze. Im większe podasz wartości, tym gęstsza będzie siatka. Rozdział 6. (cid:1) Precyzyjne rysowanie 93 Rysunek 6.7. Ustawianie parametrów siatki 3. 4. 5. 6. Zaznacz opcję Spacing, aby określić, co ile jednostek (na przykład milimetrnów) będzie umieszczony punkt siatki. Im większe podasz nwartości, tym rzadsza będzie siatka (punkty przecięcia siatki będą leżały dalej od siebie). Trzeba też określić w środkowej części okna, czy siatkna ma być widoczna (Show grid) oraz czy obiekty mają być przyciągane do niej (Snap to grid). Zdecyduj, czy chcesz siatkę wyświetlić na ekranie w postaci linii (Show grid as lines), czy też jako punkty (Show grid as dots); wygląda ona wówczas podobnie jak papier milimetrowy. Następnie kliknij przycisk OK. Pamiętajmy, że jeżeli ustawimy bardzo gęstą siatkę, to nie zauważymy jej efektu, gdyż punkty siatki będą leżały tak blisko siebie, iż rysowany lub przemieszczany obiekt będzie sprawiał takie wrażenie, jakby nie był dociągany do siatki. Ponadto przy małych powiększe- niach będą na ekranie wyświetlane tylko niektóre punkty przecięcia siatki, co dodatkowo może wprowadzać w błąd. Gdyby przy gęstej siatce i małym powiększeniu miały być wy- świetlane wszystkie punkty przecięcia siatki, to na ekranie leżałyby one tak gęsto, że zle- wałyby się ze sobą. Na początku eksperymentów z siatką należy ustawić jej odstępy na około 10 milimetrów. Można wtedy zauważyć wyraźne skokowe rysowanie lub przeciąga- nie obiektów. Mimo tak rzadkiej siatki na ekranie mogą być wyświetlane co któreś jej punkty przecięcia, dlatego warto ustawić też duże pnowiększenie. Ćwiczenie 6.4. Aby rysować za pomocą linijki, musisz wykonać nastętpujące czynności: 1. 2. 3. Włącz przyciąganie do linijki. Wybierz rysowanie dowolnego obiektu, na przykład pronstokąta. Rozpocznij rysowanie obiektu. Zwróć uwagę, że podczans rysowania rozmiar obiektu jest automatycznie dopasowywany do najbliższego punnktu siatki. 94 Ćwiczenie 6.5. CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne Aby modyfikować obiekty za pomocą linijki, wykonaj ktolejne kroki: 1. 2. 3. Włącz przyciąganie do linijki. Chwyć i przeciągnij jeden z narysowanych wcześniej obniektów. Zwróć uwagę, że obiekt zmienia swoje położenie „skokowo”. Chwyć jeden z uchwytów zaznaczenia i przeciągnij, zmnieniając jego rozmiar. Prowadnice Na rysunku możemy umieszczać tzw. prowadnice, ułatwniające wyrównywanie, umieszczanie i zmiany położenia obiektów. Prowadnice są wyświetlane w postaci niebieskich przery- wanych linii na obszarze rysowania. Ćwiczenie 6.6. Aby do rysunku dodać prowadnicę, wykonaj następujące tczynności: 1. 2. 3. Chwyć jedną z linijek i przeciągnij wskaźnik myszy na nkartkę. Ustawiona w ten sposób prowadnica ma kolor czerwony, co oznacza, iż jest tneraz wybrana; po kliknięciu dowolnego innego miejsca zmieni kolor na niebieski. Ponownie kliknij ją, co spowoduje wyświetlenie uchwytónw obracania w postaci dwukierunkowych strzałek oraz znacznika środka obrotu . Chwyć za jedną ze strzałek obrotu obróć prowadnicę (rysunek 6.8). i, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, Rysunek 6.8. Obracanie prowadnic Rozdział 6. (cid:1) Precyzyjne rysowanie 95 Ćwiczenie 6.7. Możesz też bardzo precyzyjnie określić położenie prowadnic. W tym celu wykonaj kolejne czynności: 1. Wybierz z górnego menu polecenie View/Guidelines Setup… lub kliknij dwukrotnie dowolną z prowadnic. Zostanie wyświetlone okno ustawiania prowadnic — rysunek 6.9. Rysunek 6.9. Ustawianie prowadnic Wybierz z lewej strony opcję Horizontal lub Vertical, w zależności od tego, czy chcesz dodać prowadnicę poziomą czy pionową. W białym polu wpisz w wybranych jednostkach miary wanrtość współrzędnej, przez którą ma przechodzić prowadnica. Kliknij przycisk Add, aby dodać nową prowadnicę. Kliknij przycisk OK. 2. 3. 4. 5. Ćwiczenie 6.8. Aby precyzyjnie określić położenie prowadnicy ukośnej, musisz wykonać następujące czynności: 1. 2. 3. Wybierz z górnego menu polecenie View/Guidelines Setup…; zostanie wyświetlone okno ustawiania prowadnic. Przejdź do opcji Guides, aby dodać ukośną prowadnicę. Rozwiń pole Specify, aby określić, czy podasz dwa punkty, przez które bnędzie przechodziła ukośna prowadnica (2 Points), czy wolisz podać tylko jeden punkt i kąt obrotu (Angle and 1 Point) — rysunek 6.10. Rysunek 6.10. Określanie sposobu podawania współrzędnych prowadnicy ukośnej 4. W odpowiednich polach wpisz współrzędne określające ponłożenie prowadnicy. 96 CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne 5. 6. Kliknij przycisk Add, aby dodać nową prowadnicę. Kliknij przycisk OK. Po umieszczeniu prowadnic na obszarze rysowania każdy nowo rysowany lub prze- mieszczany obiekt, gdy znajdzie się w pobliżu prowadnicy, zostanie do niej przycią- gnięty. Do prowadnic pionowych i poziomych są przyciągane krawędzie ramki zaznaczo- nego obiektu, jego środek i punkt, za który jest przeciągany, natomiast do prowadnic ukośnych jest przyciągany środek obiektu oraz punkt, który został kliknięty przy prze- ciąganiu obiektu. Każdą z ustawionych w ten sposób prowadnic można w dowolnej chwili poddać edycji, przeciągając ją w inne miejsce lub obracając bądź też dwukrotnie klikając. Jeżeli zaznaczymy prowadnicę (ma ona wtedy kolor czerwony), możemy ją usunąć, wciskając klawisz Delete. Gdy prowadnice znajdują się już w odpowiednich miejscach, możemy je zablokować (aby nie przesunąć ich przez przypadek), zaznaczając daną prowadnicę, a następnie wybierając polecenie z górnego menu Arrange/Lock Object. Aby odblokować prowadnicę, musimy kliknąć ją i wybrać polecenie z górnego menu Arrange/Unlock Object. Dynamiczne prowadnice Dynamiczne prowadnice, podobnie jak zwykłe, pozwalają na przyciąganie do nich charakte- rystycznych punktów obiektów. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Dynamiczne prowadnice pojawiają się na ekranie jedynie wtedy, gdy nowo rysowany lub przeciąga- ny obiekt znajdzie się na przedłużeniu linii obróconej o wielokrotność 45 stopni wzglę- dem jednego z charakterystycznych punktów obiektów już narysowanych. Na dyna- micznej prowadnicy pojawią się także dodatkowe informacje, takie jak kąt i odległość, umożliwiające precyzyjne umiejscowienie obiektu (rysunek 6.11). Rysunek 6.11. Dynamiczna prowadnica Rozdział 6. (cid:1) Precyzyjne rysowanie 97 Włączenia przyciągania do dynamicznej prowadnicy możesz dokonać, wybierając z górne- go menu polecenie View/Dynamic Guides lub przycisk na pasku właściwości o takiej samej nazwie. Ćwiczenie 6.9. Aby przeciągnąć obiekt w inne położenie z wykorzystaniem dynamicznej prowadnicy, wykonaj następujące czynności: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Narysuj dwa dowolne obiekty. Włącz wyświetlanie dynamicznych prowadnic, wybierając nz górnego menu polecenie View/Dynamic Guides. Wybierz wskaźnik i chwyć nim jeden z obiektów. Przeciągaj obiekt w pobliżu innego obiektu i obserwujn pojawiające się dynamiczne prowadnice. Gdy obiekt będzie przyciągany do odpowiedniej prowadnnicy, zwróć uwagę na kąt i położenie wyświetlane na dynamicznej prowadnicy. Gdy będzie Ci odpowiadać kąt i położenie przeciąganegno obiektu względem obiektu, dla którego wyświetlona została dynamiczna prowadnican, zwolnij lewy przycisk myszy. Ćwiczenie 6.10. Aby zmienić ustawienia dynamicznych prowadnic, wykontaj następujące czynności: 1. Wyświetl okno ustawień dynamicznych prowadnic, wybieranjąc z górnego menu polecenie View/Dynamic Guides Setup — rysunek 6.12. Rysunek 6.12. Okno ustawień dynamicznych prowadnic 2. 3. Zaznacz pole Dynamic Guides On, jeżeli chcesz, aby dynamiczne prowadnice pojawiały się na ekranie. Jeżeli chcesz, aby na dynamicznych prowadnicach pojanwiały się informacje o kącie i odległości, pozostaw zaznaczone pola Angle Screen Tip oraz Distance Screen Tip. 98 CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne 4. 5. 6. Pole Tick Spacing pozwoli Ci ustalić odległości pomiędzy punktami leżącymni na dynamicznej prowadnicy, do których będzie przycinągany rysowany lub przeciągany obiekt. Jeżeli chcesz, aby pojawiały się dynamiczne prowadnince dla innych kątów niż wielokrotność 45 stopni, wpisz tę wartość w polu Guides degrees i dodaj ją do listy przyciskiem Add. Aby pozostawić wyświetlanie dynamicznych prowadnic (nnawet jeżeli nie będą wielokrotnością 45 stopni) pojawiających się jako przednłużenia prostych odcinków segmentów aktualnie rysowanych krzywych, pozostaw znaznaczone pole Extend Along Segment — rysunek 6.13. Rysunek 6.13. Dynamiczna prowadnica będąca przedłużeniem prostego segmentu rysowanej linii 7. Zaakceptuj ustawienia, klikając przycisk OK. Przyciąganie do obiektów Przyciąganie do obiektów — obok przyciągania do siatki czy prowadnic — pozwala pre- cyzyjnie umieszczać obiekty względem innych obiektów lub elementów specjalnych. Aby przyciąganie do obiektów było aktywne, musi być włączona opcja z górnego menu View/Snap To Objects. Od tej pory wszystkie rysowane lub przeciągane obiekty będą przyciągane do tak zwanych punktów przyciągania obiektów już znajdujących się w cha- rakterystycznych miejscach obiektów. Punkty przyciągania będą się pojawiać na ekranie zawsze wtedy, gdy kursor myszy znajdzie się w pobliżu jednego z takich punktów. Punkty przyciągania znajdują się we wszystkich węzłach obiektu oraz w innych charaktery- stycznych punktach (na przykład środek obiektu czy punkt, który został złapany przy przeciąganiu). Na poniższym rysunku (rysunek 6.14) zaznaczyliśmy małymi symbolami punkty przyciągania dla prostokąta i elipsy. Symbole punktów przyciągania różnią się w zależności od rodzaju punktu przyciągania, który oznnaczają. Rozdział 6. (cid:1) Precyzyjne rysowanie 99 Rysunek 6.14. Punkty przyciągania dla prostokąta i elipsy Ćwiczenie 6.11. Aby podczas rysowania obiekty były przyciągane do już narysowanych, musisz wykonać kolejne kroki: 1. 2. 3. 4. 5. Narysuj dowolny obiekt, na przykład prostokąt. Włącz opcję z górnego menu View/Snap To Objects. Ponownie wybierz narzędzie rysowania na przykład prnostokątów. Rozpocznij rysowanie obiektu, zbliżając się powoli don jednego z charakterystycznych punktów narysowanego wcześniej obiektu. Zwróć uwagę, że rysowany obiekt zostanie przyciągnięnty do innego obiektu w punkcie, który zostanie wyświetlony na ekranie. Zwonlnij lewy przycisk myszy. W zależności od punktu przyciągania możemy wyróżnić knilka symboli: (cid:1) (cid:1) węzeł (Node) przecięcie (Intersection) innych obiektów — rysunek 6.15; — pojawia się w punkcie będącym jednym z węzłów obinektu; — jest punktem przecięcia się dwóch Rysunek 6.15. Punkt przyciągania w miejscu przecięcia się dwóch obiektów (cid:1) (cid:1) (cid:1) — punkt leżący dokładnie w połowie odległości środek (Midpoint) pomiędzy węzłami obiektu; punkt elipsy (Quadrant) z lewej strony lub prawej strony elipsy, ewentualnie jnej wycinka bądź łuku; styczna (Tangent) obiektu — rysunek 6.16; — jest punktem stycznym rysowanej linii do innego — jest punktem leżącym na górze, na dole, Rysunek 6.16. Punkt przyciągania dla odcinka stycznego do obiektu (cid:1) prostopadła (Perpendicular) narysowanie linii prostej prostopadłej do innego obiektu — rysunek 6.17; — jest punktem umożliwiającym 100 CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 6.17. Punkt przyciągania dla prostej prostopadłej do obiektu (cid:1) (cid:1) (cid:1) krawędź (Edge) środek (Center) linia bazowa tekstu (Text Baseline) bazowej tekstu — rysunek 6.18. — jest dowolnym punktem leżącym na krawędzi obiektu; — punkt leżący pośrodku obiektu; — punkt leżący na linii Rysunek 6.18. Punkt przyciągania do linii bazowej tekstu Ćwiczenie 6.12. Aby zmienić ustawienia przyciągania do obiektów, wykotnaj następujące czynności:. 1. Wybierz z górnego menu polecenie View/Snap to Objects Setup wywołujące okno ustawień przyciągania do obiektów — rysunek 6.19. Rysunek 6.19. Punkty przyciągania dla prostokąta i elipsy 2. 3. 4. 5. Zaznacz pole Snap to Objects On, jeżeli chcesz włączyć przyciąganie do obiektów. Pozostaw zaznaczone pole Show Snap location marks, aby symbole przyciągania do obiektów były wyświetlane na ekranie. W części okna Modes włącz lub wyłącz te pozycje, które chcesz pozostawinć aktywne podczas przyciągania. Z listy rozwijanej Snapping threshold wybierz odległość kursora myszy od charakterystycznych punktów obiektów, dla którycnh ma zadziałać przyciąganie. Rozdział 6. (cid:1) Precyzyjne rysowanie 101 Przykłady Przykład 6.1. Opisane w tym rozdziale możliwości pozwalają na prostsze i dokładniejsze wykonanie wielu czynności. Aby przećwiczyć przyciąganie do siatki, utworzymy poniższy rysunek (rysunek 6.20). Rysunek 6.20. Linie na kuli 1. 2. 3. Zanim zaczniesz rysować, ustaw siatkę. W tym celu włąncz wyświetlanie siatki za pomocą polecenia View/Grid oraz przyciąganie do siatki przy użyciu polecenia View/Snap To Grid. Ustaw odstęp między liniami siatki, wybierając View/Grid And Ruler Setup… (polecamy ustawić odstęp między liniami siatki na 5 minlimetrów). Jak zapewne już zauważyłeś, aby utworzyć taki rysunenk, musisz rozpocząć od koła. Przypominamy, że koło narysujesz przy użyciu narzędnzia elipsy klawiszem Ctrl — rysunek 6.21. z przytrzymanym Rysunek 6.21. Koło narysowane przy użyciu siatki 4. Teraz musisz dorysować pozostałe linie tworzące obrazn na kuli. Chwyć więc za boczny uchwyt zaznaczenia i, przytrzymując klawisz Shift, przeciągnij lekko wskaźnik myszy do środka koła. W trakcie wykonywania tej czynności wnciśnij i zwolnij prawy przycisk myszy, aby pozostawić oryginał — rysunek 6.22. 102 Rysunek 6.22. Tworzenie kolejnych linii siatki CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne 5. Wydaje się teraz, iż pozostałe linie można dorysowaćn, powtarzając ostatnio wykonane polecenie. Jednak gdy spróbujesz użyć kilka razy kombninacji Ctrl+R, zobaczysz, że nie uzyskasz spodziewanego efektu. Dzieje się takn dlatego, że program zapamiętuje przeskalowanie obiektu w procentach, a nie w jednosntkach miary, dlatego też kolejne elipsy znajdują się w coraz mniejszej odległości od siebie — rysunek 6.23. Rysunek 6.23. Rysunek uzyskany przez powtarzanie ostatnio wykonanej czynności 6. 7. Musisz więc tworzyć kolejne elipsy przez ręczne zmnienjszanie ich szerokości, z pozostawieniem oryginału. Zachowanie jednakowych nodległości między nimi byłoby więc niemożliwe, gdyby nie ustawione przyciągnanie do siatki. Powtarzaj tę czynność, aż narysujesz pionową linię — rysunek 6.24. Rysunek 6.24. Rysunek uzyskany za pomocą siatki 8. Zaznacz następnie wszystkie utworzone obiekty. Rozdział 6. (cid:1) Precyzyjne rysowanie 103 9. Kliknij je ponownie, tak aby pojawiły się uchwyty obnrotu i, przytrzymując klawisz Ctrl, obróć je o 45 stopni — rysunek 6.25. Rysunek 6.25. Obrót wszystkich obiektów 10. Jeżeli zdarzy się, że niektóre obiekty przykrywają sinę nawzajem, to po zaznaczeniu wszystkich wybierz przezroczyste wypełnienie. Przykład 6.2. Przećwiczymy teraz rysowanie za pomocą przyciągania do obiektów. Poniższy rysunek przedstawia ciekawą kompozycję, którą łatwo uzyskać przy zastosowaniu przyciągania do obiektów. Możemy się oczywiście pokusić o narysowanie jej także bez włączania tej opcji, jednak obiekty nie byłyby wtedy do siebie ideatlnie dopasowane (rysunek 6.26). Rysunek 6.26. Kompozycja obiektów utworzona przy włączonym przyciąganiu do obiektów 1. 2. 3. 4. Narysuj kwadrat (przypominamy, że kwadraty rysujemy nz przytrzymanym klawiszem Ctrl). Teraz musisz narysować okrąg wpisany w kwadrat. Zrobinsz to bez problemu, jeżeli włączysz przyciąganie do obiektów (View/Snap To Objects). Gdy będziesz chciał narysować koło, przysuń kursor mnyszy w okolice jednego z narożników kwadratu, a zobaczysz charakterystycznny symbol punktu przyciągania. Teraz przy wciśniętym lewym przycisku myszy przeciągnnij wskaźnik do przeciwległego wierzchołka kwadratu, tak by przy nim też pojawił snię mały niebieski kwadrat — rysunek 6.27. Rysunek 6.27. Rysowanie okręgu wpisanego w kwadrat przy włączonym przyciąganiu do obiektów 104 CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne 5. 6. 7. Narysowanie kwadratu wpisanego w okrąg będzie wymaganło małej sztuczki. Zaznacz oba obiekty i obróć je o 45stopni (w tym celu nprzytrzymaj klawisz Ctrl). Dzięki obróceniu obiektów nie będziesz miał teraz pnroblemów z narysowaniem kwadratu. Ustaw kursor myszy w pobliżu punktu styku koła z kwandratem i z przytrzymanym lewym przyciskiem myszy przeciągnij ją do przeciwległnego, podobnego punktu — rysunek 6.28. Rysunek 6.28. Narysowanie kwadratu wpisanego w okrąg wymaga obrócenia obiektów 8. Narysowanie okręgu wpisanego w mniejszy kwadrat nien powinno sprawić żadnych problemów. Wystarczy postępować tak jak poprzednio — rysunek 6.29. Rysunek 6.29. Rysowanie okręgu wpisanego w mniejszy kwadrat 9. Następnie zaznacz wszystkie obiekty i ponownie obrónć je o 45 stopni. 10. Teraz wystarczy już wypełnić kwadraty kolorem czarnym, a okręgi białym, aby uzyskać końcowy efekt. Przykład 6.3. Kolejnym przykładem będzie piramida z trójkątów, którą utworzymy, wykorzystując między innymi przyciąganie do obiektów — rysunek 6.30. Rysunek 6.30. Piramida z trójkątów Rozdział 6. (cid:1) Precyzyjne rysowanie 105 1. 2. Wybierz narzędzie uproszczonego rysowania (Smart Drawing Tool) . Narysuj odręcznie trójkąt, program powinien sam zaminenić go na figurę trójkąta równobocznego — rysunek 6.31. Rysunek 6.31. Utworzenie trójkąta 3. 4. Wybierz wskaźnik i chwyć narysowany trójkąt za prawy ndolny kąt. Przeciągnij trójkąt do lewego dolnego kąta trójkąta, ponzostawiając oryginał (zrobisz to, jeżeli podczas przeciągania wciśniesz i nzwolnisz prawy przycisk myszy). Zwróć uwagę, że wykorzystując punkty przyciągania, wnykonasz to zadanie dokładnie — rysunek 6.32. Rysunek 6.32. Skopiowanie trójkąta z użyciem punktów przyciągania do obiektów 5. 6. Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+R, aby powtórzyć ostatnio wykonaną czynność. W ten sposób otrzymasz trzy trójkąty obok siebie. Ponownie chwyć za jeden z dolnych narożników dowolny nz trójkątów i przeciągnij go do jednego z górnych kątów narysowanych trójkątówn — rysunek 6.33. Nie zapomnij pozostawić oryginału, wciskając i zwalniając prawy pnrzycisk myszy podczas tej czynności. Rysunek 6.33. Tworzenie kolejnych poziomów piramidy 7. 8. Przeciągaj, podobnie jak w punkcie poprzednim, kolejnne trójkąty, aż uzyskasz złożoną z nich piramidę. Nadaj wszystkim trójkątom wypełnienie — rysunek 6.34. 9. Aby zapełnić teraz „dziury” w piramidzie, zaznacz trnójkąt leżący bezpośrednio nad nią. 106 CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 6.34. Piramida bez trójkątów zasłaniających „dziury” 10. Chwyć następnie za górny uchwyt i przeciągnij go z pnrzytrzymanym klawiszem Ctrl poprzez obiekt na dół, pozostawiając oryginał — rysunek 6.35. Rysunek 6.35. Zasłanianie „dziur” 11. 12. Podobnie zapełnij pozostałe „dziury”. Nadaj odpowiednie wypełnienie wszystkim trójkątom. Przykład 6.4. W ostatnim przykładzie utworzymy tarczę zegarka. Wykorzystamy tutaj możliwość przy- ciągania do prowadnic nie tylko charakterystycznych punktów obiektów, ale także środka obrotu (rysunek 6.36). Rysunek 6.36. Tarcza zegarka 1. 2. 3. Utwórz pionową i poziomą prowadnicę, przeciągając wsknaźnikiem myszy linijki na obszar roboczy. Włącz przyciąganie do siatki, wybierając z górnego mennu polecenie View/Snap To Guidelines. Wybierz narzędzie rysowania elips narysuj kółko. i, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl, Rozdział 6. (cid:1) Precyzyjne rysowanie 107 4. 5. 6. 7. Wybierz narzędzie wprowadzania tekstu który będzie oznaczał godzinę dwunastą. i utwórz ozdobny napis „XII”, Dla wprowadzonego tekstu wybierz wyrównywanie Center (do środka). Pozwoli to zachować odpowiednie wyrównanie tekstów in kółek w przypadku pozostałych oznaczeń godzin. Chwyć wskaźnikiem na pionową prowadnicę. utworzony tekst za jego środek i przeciągnij go W podobny sposób przeciągnij kółko, umieszczając je nnieznacznie pod tekstem — rysunek 6.37. Rysunek 6.37. Umieszczenie środka tekstu i kółka na pionowej prowadnicy 8. 9. Wskaźnikiem zaznacz oba obiekty (kółko i tekst) i zgrunpuj je poleceniem Group na pasku właściwości. Kliknij zaznaczoną grupę obiektów, tak by pojawiły sinę uchwyty obracania . 10. Chwyć za środek obrotu i przeciągnij go na przecięcie prowadnic. 11. Złap za jedną ze strzałek obracania i, mając wciśniętny klawisz Ctrl, obróć kopię grupy obiektów o 30 stopni (kopię utworzysz, wciskająnc i zwalniając prawy przycisk myszy w trakcie obracania) — rysunek 6.38. Rysunek 6.38. Obracanie obiektów względem punktu przecięcia prowadnic 108 CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne 12. Kolejne „godziny” utworzysz, wciskając na klawiaturze knombinację klawiszy Ctrl+R powtarzającą ostatnio wykonaną czynność. 13. Mając utworzone „godziny”, zaznacz wszystkie obiekty ni rozdziel wszystkie grupy, wybierając przycisk Ungroup All na pasku właściwości. 14. Wybierz narzędzie tekstu i popraw wszystkie „godziny” — rysunek 6.39. Rysunek 6.39. Poprawione oznaczenia godzin 15. Następnie utwórz duże koło. 16. 17. 18. Chwyć za środek utworzonego koła i przeciągnij je na npunkt przecięcia prowadnic. Przesuń koło na sam dół poleceniem Arrange/Order/To Back. Możesz teraz nadać kolory wypełnienia poszczególnym onbiektom.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW 12. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: