Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00248 003305 21534227 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW X3. Ćwiczenia praktyczne - książka
CorelDRAW X3. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0479-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dołącz do grona użytkowników i wielbicieli programu CorelDRAW

CorelDRAW X3 to najnowsza wersja doskonałej aplikacji służącej do tworzenia grafiki wektorowej, obecnej na rynku od kilkunastu lat. CorelDRAW cieszy się zasłużoną popularnością zarówno wśród amatorów, jak i profesjonalistów. W wersji X3 użytkownicy znajdą ponad 40 nowych funkcji i kilkaset usprawnień. Jednak aby wykorzystać możliwości Corela, należy poznać filozofię jego obsługi, zdecydowanie odmienną od tej, do której przyzwyczaiły nas programy takie jak Photoshop czy PaintShopPro służące do obróbki grafiki bitmapowej. Narzędzia wektorowe oferują znacznie większą swobodę tworzenia, ale opierającą się na zupełnie innych zasadach.

Książka 'CorelDRAW X3. Ćwiczenia praktyczne' to krótki podręcznik dla tych, którzy chcą poznać możliwości tej aplikacji od podstaw. Dzięki niniejszej książce zrozumiesz zasady tworzenia grafiki wektorowej i nauczysz się optymalnie wykorzystywać narzędzia oferowane przez CorelDRAW X3. Dowiesz się między innymi, jak tworzyć kształty podstawowe, używać wypełnień, przypisywać efekty i wprowadzać tekst.

Naucz się korzystać z najpopularniejszego programu do grafiki wektorowej

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl CorelDRAW X3. Æwiczenia praktyczne Autor: Roland Zimek ISBN: 83-246-0479-0 Format: A5, stron: 152 Do³¹cz do grona u¿ytkowników i wielbicieli programu CorelDRAW (cid:129) Poznaj interfejs u¿ytkownika (cid:129) Zastosuj narzêdzia rysunkowe i tekstowe (cid:129) Przypisz obiektom wype³nienia, kontury i efekty specjalne CorelDRAW X3 to najnowsza wersja doskona³ej aplikacji s³u¿¹cej do tworzenia grafiki wektorowej, obecnej na rynku od kilkunastu lat. CorelDRAW cieszy siê zas³u¿on¹ popularnoœci¹ zarówno wœród amatorów, jak i profesjonalistów. W wersji X3 u¿ytkownicy znajd¹ ponad 40 nowych funkcji i kilkaset usprawnieñ. Jednak aby wykorzystaæ mo¿liwoœci Corela, nale¿y poznaæ filozofiê jego obs³ugi, zdecydowanie odmienn¹ od tej, do której przyzwyczai³y nas programy takie jak Photoshop czy PaintShopPro s³u¿¹ce do obróbki grafiki bitmapowej. Narzêdzia wektorowe oferuj¹ znacznie wiêksz¹ swobodê tworzenia, ale opieraj¹c¹ siê na zupe³nie innych zasadach. Ksi¹¿ka „CorelDRAW X3. Æwiczenia praktyczne” to krótki podrêcznik dla tych, którzy chc¹ poznaæ mo¿liwoœci tej aplikacji od podstaw. Dziêki niniejszej ksi¹¿ce zrozumiesz zasady tworzenia grafiki wektorowej i nauczysz siê optymalnie wykorzystywaæ narzêdzia oferowane przez CorelDRAW X3. Dowiesz siê miêdzy innymi, jak tworzyæ kszta³ty podstawowe, u¿ywaæ wype³nieñ, przypisywaæ efekty i wprowadzaæ tekst. (cid:129) Instalacja i uruchomienie programu (cid:129) Praca z plikami (cid:129) Korzystanie z narzêdzi rysunkowych (cid:129) Zmiana atrybutów obiektów (cid:129) Transformowanie obiektów (cid:129) Tworzenie obiektów tekstowych (cid:129) Kontury i wype³nienia (cid:129) Narzêdzia do rysowania precyzyjnego Naucz siê korzystaæ z najpopularniejszego programu do grafiki wektorowej Rozdział 1. Wstęp Opis programu CorelDRAW X3 Co nowego w programie? Wymagania systemowe Różnice między rysunkiem rastrowym a wektorowym Rozdział 2. Pierwsze kroki Instalacja programu CorelDRAW X3 Uruchamianie programu Wygląd ekranu Zapisywanie, otwieranie i drukowanie rysunków Przydatne informacje Okno dokowane Hints Rozdział 3. Podstawy rysunku wektorowego Rysowanie prostych obiektów Nadawanie kolorów obiektom Transformacje obiektów Tworzenie kopii obiektu Kolejność obiektów Wybieranie obiektów Grupy obiektów Blokowanie obiektów Wyrównywanie i rozkładanie obiektów Ćwiczenia podsumowujące 5 5 6 7 7 13 13 17 19 22 28 31 35 35 44 47 50 53 54 56 58 59 63 4 CorelDRAW X3 • Ćwiczenia praktyczne Rozdział 4. Praca z tekstem Wprowadzanie i formatowanie tekstu Okno Format Text Wyrównywanie obiektów względem tekstu Wstawianie znaków specjalnych Ćwiczenia podsumowujące Rozdział 5. Używanie wypełnień i konturów Zmiana ustawień domyślnych Wypełnienie jednolite (Uniform Fill) Wypełnienie tonalne (Fountain Fill) Wypełnienie deseniem (Pattern Fill) Wypełnienie teksturą (Texture Fill) Wypełnienie postscriptowe (PostScript Texture) Okno dokowane (Color Docker Window) Kontury obiektów Szybkie wypełnianie części wspólnej Ćwiczenia podsumowujące Rozdział 6. Precyzyjne rysowanie Linijki Siatka Prowadnice Dynamiczne prowadnice Przyciąganie do obiektów Ćwiczenia podsumowujące 75 75 78 87 89 90 95 96 97 102 105 107 109 110 110 115 117 121 122 125 128 131 133 137 Gdy narysujesz nowy obiekt, zostaną mu nadane domyślne kolory wypełnienia, konturu itp. (standardowo jest to kolor czarny dla konturu i przezroczysty dla wypełnienia). Oczy- wiście, wszystkie te parametry (i wiele innych) można dowolnie mody- fikować. W rozdziale 3. pokazałem już, jak można zmienić kolor wy- pełnienia. Jednak nie musi ono być jednokolorowe. CorelDRAW oferuje wiele różnych możliwości używania wypełnień. Aby do nich dotrzeć, musisz wybrać narzędzie Fill Tool ( ). Tam zgrupowane są nastę- pujące sposoby wypełniania obiektów (rysunek 5.1): 1. Okno dialogowe jednolitego koloru wypełnienia. 2. Okno dialogowe wypełnienia tonalnego. 3. Okno dialogowe wypełnienia deseniem. 4. Okno dialogowe wypełnienia teksturą. 5. Okno dialogowe wypełnienia postscriptowego. 6. Brak wypełnienia (obiekt przezroczysty). 7. Okno dokowane. Rysunek 5.1. Narzędzie wypełnienia 9 6 CorelDRAW X3 • Ćwiczenia praktyczne Musisz pamiętać, aby przed skorzystaniem z narzędzia Fill Tool ( ) wskazać obiekt, gdyż w przeciwnym razie pojawi się okno umożli- wiające zmianę ustawień domyślnych pokazane na rysunku 5.2. Rysunek 5.2. Okno zmiany ustawień domyślnych Ć W I C Z E N I E 5.1 Zmiana domyślnych ustawień rysowania Gdy rysujesz nowy obiekt, standardowo jego kontur przyjmuje kolor czarny, a wypełnienie jest przezroczyste. Aby to zmienić, musisz wykonać następujące kroki: 1. Kliknij pusty obszar strony. 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy paletę kolorów z prawej strony ekranu, wybierając barwę czerwoną. Ponieważ nie zaznaczyłeś obiektu, program będzie chciał zmienić ustawienia domyślne. 3. Pojawi się okno zmiany ustawień domyślnych. Pozostaw zaznaczoną opcję Graphic. Dzięki temu zmiany będą się odnosiły do nowo tworzonych obiektów graficznych. 4. Zaznacz Artistic Text, jeżeli chcesz zmienić także ustawienia domyślne tekstu ozdobnego, lub Paragraph Text, jeśli chcesz dokonać zmian w tekście akapitowym. 5. Kliknij przycisk OK. Od tego momentu każdy nowo rysowany obiekt będzie miał czerwone wypełnienie. Rozdział 5. • Używanie wypełnień i konturów 9 7 Ć W I C Z E N I E 5.2 Przywrócenie oryginalnych ustawień rysowania Jeżeli chcesz przywrócić oryginalne ustawienia, musisz wykonać następujące kroki: 1. Kliknij pusty obszar strony. 2. Kliknij przekreślony kwadrat ( ) nad paletą kolorów (ustawisz domyślny brak wypełnienia). 3. Gdy pojawi się okno zmiany ustawień domyślnych, zaakceptuj jego ustawienia, klikając OK. 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolor czarny na palecie kolorów. W ten sposób przywrócisz standardowy czarny kontur. 5. Gdy ponownie pojawi się okno zmiany ustawień domyślnych, zaakceptuj jego ustawienia. W podobny sposób możesz zmienić inne ustawienia domyślne, na przykład krój czy rozmiar czcionki. Jednolite wypełnienie (rysunek 5.3) pozwala nadać obiektowi tylko jeden kolor, a więc działa tak, jak paleta przy prawej krawędzi ekranu. W oknie, które pojawia się na ekranie, można wybrać modele kolorów bądź palety (rysunek 5.4). Odpowiednie okno wybiera się spośród trzech zakładek. Rysunek 5.3. Obiekty z wypełnieniem jednolitym W oknie przeglądarki kolorów można wybrać jeden spośród kilku modeli kolorów (CMYK, RGB, HSB, Lab i inne). Wykorzystywana jest tu wizualna reprezentacja całego spektrum kolorów. 9 8 CorelDRAW X3 • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.4. Zakładka Models wypełnienia jednolitego Ć W I C Z E N I E 5.3 Wybór jednolitego koloru Aby zastosować wypełnienie jednolite przy wykorzystaniu zakładki Models, wykonaj następujące czynności: 1. Przesuń pionowy suwak z prawej strony jej okna; w ten sposób wybierzesz potrzebny kolor. 2. Kliknij paletę koloru, wybierając odcień (zostanie on zaznaczony kwadracikiem). W prawym górnym rogu zobaczysz pierwotny kolor obiektu (Old) oraz kolor, który zostanie mu nadany (New). 3. Kliknij przycisk OK, by zaakceptować wybór. Jeżeli orientujesz się, jak reprezentowane są barwy w poszczególnych modelach kolorów, możesz wybrać odpowiedni kolor, wykorzystując suwaki w części Components. Szybkiego wyboru jednego spośród kilkudziesięciu standardowych kolorów da się zaś dokonać dzięki rozwijanej liście Name. Niezwykle interesujące jest okno harmonii kolorów (Mixers). Wybie- rane przy jego użyciu kolory są najbardziej przydatne podczas pracy z kilkoma obiektami, gdy chcesz, aby ich kolory współgrały ze sobą. Jeśli zastosujesz harmonię kolorów, sprawisz, że będą one do siebie pasowały. Rozdział 5. • Używanie wypełnień i konturów 9 9 Ć W I C Z E N I E 5.4 Wybór koloru za pomocą zakładki harmonii kolorów Aby dokonać wyboru kolorów w oknie harmonii kolorów, wykonaj poniższe kroki: 1. Kliknij zakładkę Mixers (rysunek 5.5). Rysunek 5.5. Zakładka Mixers wypełnienia jednolitego 2. Chwyć jedno z kółeczek widocznych na kole harmonii kolorów. Przesuwając delikatnie mysz, obróć je. Kolory harmonizujące ze sobą zostaną wyświetlone poniżej. 3. Wybierz liczbę harmonizujących ze sobą kolorów, zmieniając położenie suwaka Size. 4. Wybierz potrzebny Ci kolor. 5. Kliknij przycisk OK. 6. Wybierz inny obiekt. 7. Przejdź ponownie do okna harmonii kolorów. 8. Pozostawiając położenie koła harmonii kolorów bez zmian, wybierz inny kolor z palety kolorów w dolnej części okna. 1 0 0 CorelDRAW X3 • Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 5.5 Mieszanie kolorów Polecam także wypróbowanie okna mieszania kolorów. W tym celu musisz wykonać poniżej opisane czynności: 1. W oknie Mixers kliknij przycisk Options. 2. Zaznacz pozycję Mixers i wskaż Color Blend (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Wybór mieszania kolorów Zobaczysz kolorowy kwadrat, w którego narożnikach znajdują się pola umożliwiające wybór koloru. Zostaną one później wymieszane ze sobą, dając możliwość wybrania koloru pośredniego. Po kolei kli- kaj pola znajdujące się w narożnikach dużego kwadratu. Dla każdego z nich wybierz odpowiedni kolor. W dużym kwadracie zobaczysz wtedy kolory pośrednie, powstałe w wyniku wymieszania wybranych ręcznie kolorów (rysunek 5.7). Rysunek 5.7. Okno mieszania kolorów 3. Zmień położenie paska Size tak, by dobrać odpowiednie wielkości kwadratów z kolorami pośrednimi. 4. Wskaż odpowiedni kolor widniejący w dużym kwadracie. Zostanie on zaznaczony czarną ramką. 5. Kliknij przycisk OK. Rozdział 5. • Używanie wypełnień i konturów 1 0 1 W ostatniej zakładce wybierany jest jeden z predefiniowanych modeli kolorystycznych. Istnieją dwa rodzaje palet, z których można wybierać kolory — standardowe i niestandardowe. Standardowe palety kolorów są dostarczane przez niezależnych producentów i najlepiej stosować je wraz z odpowiednim drukowanym katalogiem próbek kolorów. Jeśli posiadasz katalog z próbkami, możesz wybrać z niego odpowiedni model. Jest to niezwykle przydatna opcja, gdy chcesz zapewnić po- jawienie się konkretnego koloru na wydruku, z uwagi na to, że kolory wydrukowane zwykle różnią się od tych, które widzisz na ekranie. Wiąże się to z innym sposobem powstawania kolorów w drukarce i na ekranie. Opcje ostatniej zakładki okna dialogowego Uniform Fill pokazano na rysunku 5.8. Rysunek 5.8. Zakładka Palettes wypełnienia jednolitego Ć W I C Z E N I E 5.6 Palety kolorów Aby skorzystać z palety kolorów, wykonaj następujące czynności: 1. W oknie wyboru kolorów wskaż zakładkę Palettes. 2. Rozwiń listę Palette i wybierz z niej taką paletę, jaką masz także w postaci wydrukowanej. Listę palet do wyboru prezentuje rysunek 5.9. 1 0 2 CorelDRAW X3 • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.9. Wybór palety kolorów 3. Przy użyciu suwaka widniejącego z prawej strony wybierz odpowiedni kolor. 4. Wskaż na palecie kolor i odczytaj jego nazwę w polu Name (rysunek 5.10). Rysunek 5.10. Nazwa wybranego koloru 5. Odszukaj teraz w drukowanym katalogu odczytaną nazwę i sprawdź, jak będzie wyglądał wybrany kolor na wydruku (najtańsze drukarki nie wydrukują dokładnie takiego samego koloru; jeżeli zależy Ci na dokładnym odwzorowaniu kolorów, powinieneś skorzystać z profesjonalnych urządzeń). 6. Kliknij przycisk OK. Można także postępować odwrotnie, to znaczy najpierw wybrać kolor na wydrukowanej palecie, a następnie odszukać jego nazwę w oknie Palettes. Wypełnienie tonalne (nazywane także gradientowym) pozwala ustawić łagodne przejście między dwoma kolorami lub większą ich liczbą, co pokazuje rysunek 5.11. Rysunek 5.11. Obiekty z wypełnieniem tonalnym
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW X3. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: