Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 003921 24125470 na godz. na dobę w sumie
CorelDRAW X7 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
CorelDRAW X7 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0002-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> corel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Projektuj z rozmachem w CorelDRAW!

Praca z CorelDRAW od wielu lat jest źródłem satysfakcji i sukcesów całej rzeszy użytkowników: projektantów, grafików, hobbystów i zawodowców. Już od ćwierćwiecza program ten wykorzystywany jest do tworzenia reklam, szyldów i skomplikowanych rysunków technicznych. Ponieważ jednak CorelDRAW działa na zasadach zupełnie innych niż popularny Paint czy Photoshop, wiele osób omija go szerokim łukiem. Niesłusznie! Niektóre obrazy, zwłaszcza te wymagające precyzji oraz skalowalności, da się przygotować wyłącznie w Corelu. Sprawdź, jak działa najnowsza wersja programu, CorelDRAW X7 PL.

W tej książce znajdziesz praktyczne informacje, które pozwolą Ci od razu rozpocząć pracę z programem. Dowiesz się, jakie reguły rządzą obiektami i jak wykorzystać je do swoich celów. Odkryjesz, jak narysować i wstawić kształt geometryczny, wypełnić go kolorem i uzupełnić o tekst. Nauczysz się zmieniać wielkość elementów oraz wygląd czcionek, pracować z tabelami, używać linijki i siatki. Zrozumiesz sens grupowania obiektów i stosowania prowadnic. A wszystko to w serii przemyślanych ćwiczeń, których wykonanie pozwoli Ci mistrzowsko opanować CorelDRAW!

Zostań specem od Corela!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:282)ci Rozdzia(cid:257) 1. Wst(cid:216)p Rozdzia(cid:257) 2. Rozdzia(cid:257) 3. Opis programu CorelDRAW X7 Co nowego w programie? Wymagania systemowe Ró(cid:285)nice mi(cid:218)dzy rysunkiem rastrowym a wektorowym Pierwsze kroki Uruchamianie programu Wygl(cid:200)d ekranu Zapisywanie, otwieranie i drukowanie dokumentów Zapisywanie dokumentów Otwieranie dokumentów Corel CONNECT Drukowanie rysunków Przydatne informacje Okno Podpowiedzi Podstawy rysunku wektorowego Rysowanie prostych obiektów Prostok(cid:200)ty, elipsy, wielok(cid:200)ty, gwiazdy i spirale Kszta(cid:239)ty podstawowe 7 7 8 12 12 17 17 22 26 26 29 31 35 37 40 45 45 45 50 3 Kup książkęPoleć książkę 4 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Rozdzia(cid:257) 4. Obiekty z 3 punktów Inteligentne rysowanie Nadawanie obiektom kolorów Transformacje obiektów Tworzenie kopii obiektu Kolejno(cid:258)(cid:202) obiektów Wybieranie obiektów Grupy obiektów Blokowanie obiektów Wyrównywanie i rozk(cid:239)adanie obiektów Zmiana kszta(cid:239)tu obiektów (cid:109)wiczenia podsumowuj(cid:200)ce Praca z tekstem i tabelami Tekst Wprowadzanie i formatowanie tekstu Formatowanie tekstu Wyrównywanie obiektów wzgl(cid:218)dem tekstu Wstawianie znaków specjalnych Zabawa czcionkami Tabele Tworzenie tabel Zaznaczanie wybranych elementów tabeli Praca nad kolumnami, wierszami i komórkami Wprowadzanie do komórek tekstu oraz obrazów Formatowanie tabeli i komórek (cid:109)wiczenia podsumowuj(cid:200)ce Rozdzia(cid:257) 5. Wype(cid:257)nienia i kontury Zmiana ustawie(cid:241) domy(cid:258)lnych Wype(cid:239)nienie jednolite Wype(cid:239)nienie tonalne Wype(cid:239)nienie deseniem Wype(cid:239)nienie tekstur(cid:200) Wype(cid:239)nienie postscriptowe Kontury obiektów Okno W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektu Szybkie wype(cid:239)nianie cz(cid:218)(cid:258)ci wspólnej (cid:109)wiczenia podsumowuj(cid:200)ce 51 52 54 58 61 66 67 70 72 73 76 78 89 89 89 94 104 105 107 109 109 112 114 117 118 119 123 124 126 131 135 137 138 139 144 146 147 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:257) 6. Spis tre(cid:278)ci Precyzyjne rysowanie Linijki Siatka Prowadnice Prowadnice dynamiczne Prowadnice wyrównania Przyci(cid:200)ganie do obiektów Przyci(cid:200)ganie tekstu do siatki bazowej (cid:109)wiczenia podsumowuj(cid:200)ce 5 151 152 155 158 161 163 165 168 170 Kup książkęPoleć książkę 6 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Kup książkęPoleć książkę 5 Wype(cid:257)nienia i kontury Gdy narysujesz nowy obiekt, zostan(cid:200) mu nadane domy(cid:258)lne kolory wype(cid:239)nienia oraz konturu (standardowo s(cid:200) to kolor czarny dla kon- turu i brak wype(cid:239)nienia). Oczywi(cid:258)cie wszystkie te parametry (i wiele innych) mo(cid:285)na dowolnie modyfikowa(cid:202). W rozdziale 3. pokaza(cid:239)em ju(cid:285), jak mo(cid:285)na zmieni(cid:202) kolor wype(cid:239)nienia. Jednak ono nie musi by(cid:202) jedno- kolorowe. CorelDRAW oferuje wiele ró(cid:285)nych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci stosowania wype(cid:239)nie(cid:241). Aby do nich dotrze(cid:202), musisz wybra(cid:202) narz(cid:218)dzie Interak- cyjne wype(cid:239)nienie. Po jego wybraniu na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci zostan(cid:200) wy(cid:258)wietlone wszystkie dost(cid:218)pne opcje wype(cid:239)nie(cid:241) (rysunek 5.1). Z wyj(cid:200)tkiem polecenia Bez wype(cid:239)nienia pozosta(cid:239)e opcje wype(cid:239)nie(cid:241) wy(cid:258)wietlone na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci po ich wybraniu daj(cid:200) dost(cid:218)p do szeregu ustawie(cid:241). Umo(cid:285)liwiaj(cid:200) one precyzyjny dobór i modyfikacj(cid:218) danego rodzaju wype(cid:239)nienia. 123 Kup książkęPoleć książkę 124 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Rysunek 5.1. Narz(cid:218)dzie Interakcyjne wype(cid:239)nienie Zmiana ustawie(cid:259) domy(cid:282)lnych Musisz pami(cid:218)ta(cid:202), aby przed skorzystaniem z narz(cid:218)dzia Interakcyjne wype(cid:239)nienie wskaza(cid:202) obiekt, gdy(cid:285) w przeciwnym razie pojawi si(cid:218) okno umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce zmian(cid:218) ustawie(cid:241) domy(cid:258)lnych pokazane na rysunku 5.2. Rysunek 5.2. Okno zmiany ustawie(cid:241) domy(cid:258)lnych Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 125 (cid:109) W I C Z E N I E 5.1 Zmiana domy(cid:258)lnych ustawie(cid:241) rysowania Gdy rysujesz nowy obiekt, standardowo nie posiada on wype(cid:239)nienia, a jego kontur przyjmuje kolor czarny. Aby to zmieni(cid:202), musisz wyko- na(cid:202) nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. Kliknij pusty obszar kartki. 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy palet(cid:218) kolorów z prawej strony ekranu, wybieraj(cid:200)c barw(cid:218) czerwon(cid:200). Poniewa(cid:285) nie zaznaczy(cid:239)e(cid:258) obiektu, program b(cid:218)dzie chcia(cid:239) zmieni(cid:202) ustawienia domy(cid:258)lne. 3. Pojawi si(cid:218) okno zmiany ustawie(cid:241) domy(cid:258)lnych. Pozostaw zaznaczon(cid:200) opcj(cid:218) Rysunek. Dzi(cid:218)ki temu zmiany b(cid:218)d(cid:200) si(cid:218) odnosi(cid:239)y do nowo tworzonych obiektów graficznych. 4. Zaznacz Tekst ozdobny, je(cid:285)eli chcesz zmieni(cid:202) tak(cid:285)e ustawienia domy(cid:258)lne tekstu artystycznego, lub Tekst akapitowy, je(cid:258)li chcesz dokona(cid:202) zmian w tek(cid:258)cie akapitowym. 5. Kliknij przycisk OK. Od tego momentu ka(cid:285)dy nowo rysowany obiekt b(cid:218)dzie mia(cid:239) czerwo- ne wype(cid:239)nienie. (cid:109) W I C Z E N I E 5.2 Przywrócenie oryginalnych ustawie(cid:241) rysowania Je(cid:285)eli chcesz przywróci(cid:202) oryginalne ustawienia, musisz wykona(cid:202) nast(cid:218)- puj(cid:200)ce kroki: 1. Kliknij pusty obszar kartki. 2. Nast(cid:218)pnie kliknij przekre(cid:258)lony kwadrat ( (ustawisz domy(cid:258)lny brak wype(cid:239)nienia). ) nad palet(cid:200) kolorów 3. Gdy pojawi si(cid:218) okno zmiany ustawie(cid:241) domy(cid:258)lnych, zaakceptuj jego ustawienia, klikaj(cid:200)c OK. 4. Nast(cid:218)pnie kliknij prawym przyciskiem myszy kolor czarny na palecie kolorów. W ten sposób przywrócisz standardowy czarny kontur. 5. Gdy ponownie pojawi si(cid:218) okno zmiany ustawie(cid:241) domy(cid:258)lnych, zaakceptuj jego ustawienia. Kup książkęPoleć książkę 126 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne W podobny sposób mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) inne ustawienia domy(cid:258)lne, na przy- k(cid:239)ad krój czy rozmiar tekstu. Wype(cid:257)nienie jednolite Jednolite wype(cid:239)nienie (rysunek 5.3) pozwala nada(cid:202) obiektowi tylko jeden kolor, a wi(cid:218)c dzia(cid:239)a tak, jak paleta przy prawej kraw(cid:218)dzi ekranu. Po wybraniu tego rodzaju wype(cid:239)nienia na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci zostanie wy(cid:258)wietlony przycisk umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cy rozwini(cid:218)cie listy z wyborem koloru. Jednak wi(cid:218)cej opcji ustalenia danego typu wype(cid:239)nienia b(cid:218)dzie mo(cid:285)liwe po wyborze polecenia Edytuj wype(cid:239)nienie (rysunek 5.4). Wy(cid:258)wietla ono okno zawieraj(cid:200)ce wszystkie dost(cid:218)pne opcje modyfikacji danego typu wype(cid:239)nienia. W przypadku wype(cid:239)nienia jednolitego mo(cid:285)na okre(cid:258)li(cid:202) modele kolorów b(cid:200)d(cid:283) palety, wybierane za pomoc(cid:200) jednej z trzech zak(cid:239)adek widocznych w lewym górnym rogu okna. Rysunek 5.3. Obiekty z wype(cid:239)nieniem jednolitym Rysunek 5.4. Zak(cid:239)adka Modele wype(cid:239)nienia jednolitego Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 127 W oknie przegl(cid:200)darki kolorów mo(cid:285)na wybra(cid:202) jeden spo(cid:258)ród kilku mo- deli kolorów (CMYK, RGB, HSB, Lab i inne). Wykorzystywana jest tu wizualna reprezentacja ca(cid:239)ego spektrum kolorów. (cid:109) W I C Z E N I E 5.3 Wybór jednolitego koloru Aby zastosowa(cid:202) wype(cid:239)nienie jednolite przy wykorzystaniu zak(cid:239)adki Modele, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce czynno(cid:258)ci: 1. Przesu(cid:241) pionowy suwak z prawej strony okna zak(cid:239)adki; w ten sposób wybierzesz potrzebny kolor. 2. Kliknij palet(cid:218) koloru, wybieraj(cid:200)c odcie(cid:241) (zostanie on zaznaczony kwadracikiem). W prawym górnym rogu zobaczysz pierwotny kolor obiektu oraz kolor, który zostanie mu nadany. 3. Kliknij przycisk OK, by zaakceptowa(cid:202) wybór. Je(cid:285)eli orientujesz si(cid:218), jak reprezentowane s(cid:200) barwy w poszczególnych modelach kolorów, mo(cid:285)esz wybra(cid:202) odpowiedni kolor, wykorzystuj(cid:200)c suwaki w cz(cid:218)(cid:258)ci Sk(cid:239)adowe. Szybkiego wyboru jednego spo(cid:258)ród kilku- dziesi(cid:218)ciu standardowych kolorów da si(cid:218) za(cid:258) dokona(cid:202) za pomoc(cid:200) roz- wijanej listy Nazwa. Niezwykle interesuj(cid:200)ce jest okno harmonii kolorów, dost(cid:218)pne po klik- ni(cid:218)ciu zak(cid:239)adki Miksery. Wybierane przy jego u(cid:285)yciu kolory s(cid:200) najbar- dziej przydatne podczas pracy z kilkoma obiektami, gdy chcesz, aby ich kolory wspó(cid:239)gra(cid:239)y ze sob(cid:200). Je(cid:258)li zastosujesz harmoni(cid:218) kolorów, spra- wisz, (cid:285)e b(cid:218)d(cid:200) one pasowa(cid:239)y do siebie. (cid:109) W I C Z E N I E 5.4 Wybór koloru za pomoc(cid:200) harmonii kolorów Aby dokona(cid:202) wyboru kolorów w oknie harmonii kolorów, wykonaj poni(cid:285)sze kroki: 1. Kliknij zak(cid:239)adk(cid:218) Miksery (rysunek 5.5). 2. Chwy(cid:202) jedno z kó(cid:239)eczek widocznych na kole harmonii kolorów. Przesuwaj(cid:200)c delikatnie mysz, obró(cid:202) je. Kolory harmonizuj(cid:200)ce ze sob(cid:200) zostan(cid:200) wy(cid:258)wietlone poni(cid:285)ej. 3. Wybierz liczb(cid:218) harmonizuj(cid:200)cych ze sob(cid:200) kolorów, zmieniaj(cid:200)c po(cid:239)o(cid:285)enie suwaka Rozmiar. Kup książkęPoleć książkę 128 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Rysunek 5.5. Zak(cid:239)adka Miksery wype(cid:239)nienia jednolitego 4. Wska(cid:285) potrzebny Ci kolor. 5. Kliknij przycisk OK. 6. Zaznacz inny obiekt. 7. Przejd(cid:283) ponownie do okna harmonii kolorów. 8. Pozostawiaj(cid:200)c po(cid:239)o(cid:285)enie ko(cid:239)a harmonii kolorów bez zmian, wybierz inny kolor z palety kolorów w dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci okna. (cid:109) W I C Z E N I E 5.5 Mieszanie kolorów Polecam tak(cid:285)e wypróbowanie funkcji mieszania kolorów. W tym celu musisz wykona(cid:202) opisane poni(cid:285)ej czynno(cid:258)ci: 1. Rozwi(cid:241) list(cid:218) Miksery. 2. Wybierz polecenie Przej(cid:258)cie kolorów (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Wybór mieszania kolorów Zobaczysz kolorowy kwadrat, w którego naro(cid:285)nikach znajduj(cid:200) si(cid:218) pola umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce wybór koloru odpowiedniego dla ka(cid:285)dego naro(cid:285)nika. Zostan(cid:200) one pó(cid:283)niej wymieszane ze sob(cid:200), daj(cid:200)c mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wyboru koloru po(cid:258)redniego. Po kolei klikaj pola Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 129 znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w naro(cid:285)nikach du(cid:285)ego kwadratu. Dla ka(cid:285)dego z nich wybierz odpowiedni kolor, który ma zosta(cid:202) ustalony dla danego naro(cid:285)nika. W du(cid:285)ym kwadracie zobaczysz kolory po(cid:258)rednie, powsta(cid:239)e w wyniku wymieszania wybranych r(cid:218)cznie kolorów — rysunek 5.7. Rysunek 5.7. Okno przej(cid:258)cia kolorów 3. Zmie(cid:241) po(cid:239)o(cid:285)enie paska Rozmiar tak, by dobra(cid:202) odpowiednie wielko(cid:258)ci kwadratów z kolorami po(cid:258)rednimi. 4. Wska(cid:285) odpowiedni kolor widniej(cid:200)cy w du(cid:285)ym kwadracie. Zostanie on zaznaczony czarn(cid:200) ramk(cid:200). 5. Kliknij przycisk OK. W ostatniej zak(cid:239)adce wybierany jest jeden z predefiniowanych modeli kolorystycznych. Istniej(cid:200) dwa rodzaje palet, z których mo(cid:285)na wybie- ra(cid:202) kolory; s(cid:200) to palety standardowe i niestandardowe. Standardowe palety kolorów s(cid:200) dostarczane przez niezale(cid:285)nych producentów i naj- lepiej stosowa(cid:202) je wraz z odpowiednim drukowanym katalogiem pró- bek kolorów. Je(cid:258)li posiadasz katalog z próbkami kolorów, mo(cid:285)esz wybra(cid:202) z niego odpowiedni model. Jest to niezwykle przydatna opcja, gdy chcesz zapewni(cid:202) pojawienie si(cid:218) konkretnego koloru na wydruku, z uwagi na to, (cid:285)e kolory wydrukowane zwykle ró(cid:285)ni(cid:200) si(cid:218) od tych, które widzisz na ekranie. Wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) to z innym sposobem powstawania kolorów w drukarce i na ekranie. Kup książkęPoleć książkę 130 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Opcje ostatniej zak(cid:239)adki okna dialogowego Palety pokazano na ry- sunku 5.8. Rysunek 5.8. Zak(cid:239)adka Palety wype(cid:239)nienia jednolitego (cid:109) W I C Z E N I E 5.6 Palety kolorów Aby skorzysta(cid:202) z palety kolorów, wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce czynno(cid:258)ci: 1. W oknie wyboru kolorów wska(cid:285) zak(cid:239)adk(cid:218) Palety. 2. Rozwi(cid:241) list(cid:218) Paleta i wybierz z niej tak(cid:200) palet(cid:218), jak(cid:200) masz tak(cid:285)e w postaci wydrukowanej. List(cid:218) palet do wyboru prezentuj(cid:218) na rysunku 5.9. Rysunek 5.9. Wybór palety kolorów Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 131 3. Przy u(cid:285)yciu suwaka znajduj(cid:200)cego si(cid:218) z prawej strony wybierz odpowiedni kolor. 4. Wska(cid:285) na palecie kolor i odczytaj jego nazw(cid:218) w polu Nazwa (rysunek 5.10). Rysunek 5.10. Nazwa wybranego koloru 5. Odszukaj teraz w drukowanym katalogu odczytan(cid:200) nazw(cid:218) i sprawd(cid:283), jak b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239) wybrany kolor na wydruku (najta(cid:241)sze drukarki nie wydrukuj(cid:200) jednak dok(cid:239)adnie takiego samego koloru; je(cid:285)eli zale(cid:285)y Ci na dok(cid:239)adnym odwzorowaniu kolorów, powiniene(cid:258) skorzysta(cid:202) z profesjonalnych urz(cid:200)dze(cid:241)). 6. Kliknij przycisk OK. Mo(cid:285)na tak(cid:285)e post(cid:218)powa(cid:202) odwrotnie, to znaczy najpierw wybra(cid:202) kolor na wydrukowanej palecie, a nast(cid:218)pnie odszuka(cid:202) jego nazw(cid:218) w zak(cid:239)adce Palety. Wype(cid:257)nienie tonalne Wype(cid:239)nienie tonalne (nazywane tak(cid:285)e gradientowym) pozwala usta- wi(cid:202) (cid:239)agodne przej(cid:258)cie mi(cid:218)dzy dwoma kolorami lub wi(cid:218)ksz(cid:200) ich liczb(cid:200), co pokazuj(cid:218) na rysunku 5.11. Rysunek 5.11. Obiekty z wype(cid:239)nieniem tonalnym (cid:109) W I C Z E N I E 5.7 Wype(cid:239)nienie tonalne dwukolorowe Aby zastosowa(cid:202) wype(cid:239)nienie tonalne dwukolorowe, musisz wykona(cid:202) nast(cid:218)puj(cid:200)ce czynno(cid:258)ci: Kup książkęPoleć książkę 132 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne 1. Wska(cid:285) narysowany uprzednio obiekt. 2. Wybierz narz(cid:218)dzie Interakcyjne wype(cid:239)nienie, a nast(cid:218)pnie Wype(cid:239)nienie tonalne. 3. Na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci kliknij polecenie Edytuj wype(cid:239)nienie. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe, takie jak na rysunku 5.12. Rysunek 5.12. Wype(cid:239)nienie tonalne 4. Wybierz typ wype(cid:239)nienia za pomoc(cid:200) opcji Typ. Mo(cid:285)esz si(cid:218) zdecydowa(cid:202) na jeden z czterech rodzajów wype(cid:239)nienia tonalnego: Liniowe, Eliptyczne, Sto(cid:285)kowe, Kwadrat. Wszystkie te opcje pokazano na rysunku 5.13. Rysunek 5.13. Typy wype(cid:239)nienia tonalnego Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 133 5. W obszarze miniaturki wype(cid:239)nienia ustal po(cid:239)o(cid:285)enie (cid:258)rodka wype(cid:239)nienia, trzymaj(cid:200)c wci(cid:258)ni(cid:218)ty lewy przycisk myszy. 6. Zmie(cid:241) k(cid:200)t gradacji w polu Obró(cid:202) — to spowoduje modyfikacj(cid:218) uko(cid:258)nego po(cid:239)o(cid:285)enia tonalnego. K(cid:200)t ten mo(cid:285)esz te(cid:285) zmieni(cid:202) poprzez przytrzymanie wci(cid:258)ni(cid:218)tego prawego przycisku myszy i poruszanie ni(cid:200) w obszarze miniaturki wybranego wype(cid:239)nienia (lewy górny róg okna). 7. W polu Pochyl okre(cid:258)l, pod jakim k(cid:200)tem wype(cid:239)nienie ma zosta(cid:202) pochylone. 8. Ustaw procentow(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) w polach Szeroko(cid:258)(cid:202) wype(cid:239)nienia i Wysoko(cid:258)(cid:202) wype(cid:239)nienia w odniesieniu do rozmiaru obiektu. 9. W przypadku wyboru innych warto(cid:258)ci procentowych ni(cid:285) 100 w polach Szeroko(cid:258)(cid:202) wype(cid:239)nienia i Wysoko(cid:258)(cid:202) wype(cid:239)nienia ustal sposób powtarzania i odbijania wype(cid:239)nienia, klikaj(cid:200)c na jednym z trzech przycisków: Domy(cid:258)lne wype(cid:239)nienie tonalne, Powtarzaj i odbij lub Powtarzaj. Sposób dzia(cid:239)ania tych opcji pokazano na rysunku 5.14. Rysunek 5.14. Sposób powtarzania i odbijania wype(cid:239)nienia 10. Kliknij przycisk OK. Kup książkęPoleć książkę 134 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne (cid:109) W I C Z E N I E 5.8 Wybór wype(cid:239)nie(cid:241) z biblioteki oraz definiowanie w(cid:239)asnych Aby wybra(cid:202) niestandardowy sposób wype(cid:239)nienia, wykonaj kolejno nast(cid:218)puj(cid:200)ce kroki: 1. W oknie wype(cid:239)nienia tonalnego kliknij przycisk z czarn(cid:200) strza(cid:239)k(cid:200) znajduj(cid:200)cy si(cid:218) z prawej strony obszaru miniatury (rysunek 5.15). Rysunek 5.15. Wybór jednego z predefiniowanych typów wype(cid:239)nie(cid:241) 2. Wybierz jeden z predefiniowanych rodzajów przej(cid:258)(cid:202). 3. Ustal po(cid:239)o(cid:285)enie ka(cid:285)dego w(cid:218)z(cid:239)a przez przesuni(cid:218)cie symbolu ( nad paskiem przej(cid:258)cia kolorów. Pasek pokazany jest na rysunku 5.16. ) Rysunek 5.16. Pasek przej(cid:258)cia kolorów 4. Je(cid:285)eli nie odpowiada Ci który(cid:258) z kolorów, kliknij jeden z w(cid:218)z(cid:239)ów i zmie(cid:241) barw(cid:218) na inn(cid:200), korzystaj(cid:200)c z listy rozwijanej Kolor w(cid:218)z(cid:239)a. 5. W polu Przezroczysto(cid:258)(cid:202) w(cid:218)z(cid:239)a okre(cid:258)l widoczno(cid:258)(cid:202) koloru przypisanego do danego w(cid:218)z(cid:239)a. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 135 6. Aby precyzyjnie umie(cid:258)ci(cid:202) w(cid:218)ze(cid:239) na pasku przej(cid:258)cia, wykorzystaj pole Po(cid:239)o(cid:285)enie w(cid:218)z(cid:239)a. 7. Dok(cid:239)adny punkt przej(cid:258)cia jednego koloru w inny na pasku przej(cid:258)cia wyznaczysz, zmieniaj(cid:200)c po(cid:239)o(cid:285)enie symbolu strza(cid:239)ki ( ). Wype(cid:257)nienie deseniem (cid:109) W I C Z E N I E 5.9 Wype(cid:239)nienie deseniem Sposoby wyboru i modyfikacji wype(cid:239)nie(cid:241) typu Wype(cid:239)nienie dese- niem wektorowym, Wype(cid:239)nienie deseniem z mapy bitowej oraz Wype(cid:239)- nienie deseniem dwukolorowym s(cid:200) bardzo do siebie podobne, dlatego zostan(cid:200) opisane na wspólnym przyk(cid:239)adzie. Aby wype(cid:239)ni(cid:202) obiekt dese- niem (rysunek 5.17), wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce czynno(cid:258)ci: Rysunek 5.17. Obiekty wype(cid:239)nione deseniem 1. Wska(cid:285) narysowany uprzednio obiekt. 2. Wybierz narz(cid:218)dzie Interakcyjne wype(cid:239)nienie, a nast(cid:218)pnie zdecyduj si(cid:218) na Wype(cid:239)nienie deseniem wektorowym, Wype(cid:239)nienie deseniem z mapy bitowej lub Wype(cid:239)nienie deseniem dwukolorowym. 3. Na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci kliknij polecenie Edytuj wype(cid:239)nienie. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe, takie jak na rysunku 5.18. 4. W oknie wype(cid:239)nienia deseniem kliknij przycisk z czarn(cid:200) strza(cid:239)k(cid:200) znajduj(cid:200)cy si(cid:218) z prawej strony obszaru miniatury i wybierz jedno z predefiniowanych wype(cid:239)nie(cid:241). 5. Ustal sposób naprzemiennego uk(cid:239)adania kafelków wype(cid:239)nienia w obiekcie, wybieraj(cid:200)c Odbicie lustrzane kafelków w poziomie lub Odbicie lustrzane kafelków w pionie. 6. Zaznacz pole Transformuj z obiektem. Wtedy modyfikacje i deformacje obiektu obejm(cid:200) tak(cid:285)e jego dese(cid:241). Desenie wype(cid:239)niaj(cid:200) w ca(cid:239)o(cid:258)ci zaznaczony obiekt w ten sposób, (cid:285)e w miejscu, w którym ko(cid:241)czy si(cid:218) jeden kafelek, zaczyna si(cid:218) nast(cid:218)pny. Kup książkęPoleć książkę 136 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Rysunek 5.18. Wype(cid:239)nienie deseniem wektorowym Rysunek 5.19. Górny kwadrat zosta(cid:239) wype(cid:239)niony bez zaznaczenia transformacji wype(cid:239)nienia wraz z obiektem, inaczej ni(cid:285) dolny. Dlatego dolny po zmniejszeniu i obrocie zmodyfikowa(cid:239) tak(cid:285)e rozmiary kafelków Tak(cid:200) sam(cid:200) zasad(cid:218) stosuje si(cid:218) na przyk(cid:239)ad dla tapety w systemie Windows — ale tutaj mo(cid:285)esz dokona(cid:202) tak(cid:285)e dowolnych transformacji, takich jak pochylenie czy obrót, co pokazuj(cid:218) na rysunku 5.19. 7. W cz(cid:218)(cid:258)ci Transformacje zmie(cid:241) Szeroko(cid:258)(cid:202) wype(cid:239)nienia i Wysoko(cid:258)(cid:202) wype(cid:239)nienia w taki sposób, aby dobra(cid:202) odpowiedni rozmiar desenia. 8. W polach Pochyl i Obró(cid:202) okre(cid:258)l sposób transformacji desenia. 9. W przypadku wyboru opcji Wype(cid:239)nienie deseniem dwukolorowym ustal Kolor przodu i Kolor ty(cid:239)u. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 137 Wype(cid:257)nienie tekstur(cid:196) Kolejnym sposobem wype(cid:239)nienia dowolnego obiektu jest u(cid:285)ycie tek- stury (rysunek 5.20). Wype(cid:239)nienia tekstur(cid:200) s(cid:200) losowymi obrazami gene- rowanymi przy wykorzystaniu fraktali. Nadaj(cid:200) one wype(cid:239)nianym obiek- tom wygl(cid:200)d materia(cid:239)ów naturalnych. Jednak stosowanie tekstury mo(cid:285)e znacz(cid:200)co powi(cid:218)kszy(cid:202) rozmiar pliku i wyd(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) czas jego drukowania. Rysunek 5.20. Obiekty wype(cid:239)nione tekstur(cid:200) (cid:109) W I C Z E N I E 5.10 Wype(cid:239)nienie tekstur(cid:200) Aby wype(cid:239)ni(cid:202) obiekt tekstur(cid:200), wykonaj poni(cid:285)sze kroki: 1. Wska(cid:285) narysowany uprzednio obiekt. 2. Wybierz narz(cid:218)dzie Interakcyjne wype(cid:239)nienie, a nast(cid:218)pnie Wype(cid:239)nienie tekstur(cid:200). 3. Na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci kliknij polecenie Edytuj wype(cid:239)nienie. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe, takie jak na rysunku 5.21. Rysunek 5.21. Wype(cid:239)nienie tekstur(cid:200) 4. Wybierz w(cid:239)a(cid:258)ciwy zestaw wype(cid:239)nie(cid:241) tekstur(cid:200), korzystaj(cid:200)c z rozwijanej listy Próbki. Kup książkęPoleć książkę 138 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne 5. Rozwi(cid:241) list(cid:218) Biblioteka tekstur i wybierz jedn(cid:200) z dost(cid:218)pnych próbek. 6. Zdefiniuj kolory wype(cid:239)nienia przy u(cid:285)yciu pól z kolorami (s(cid:200) dost(cid:218)pne przy prawej kraw(cid:218)dzi okna). Liczba barw mo(cid:285)e by(cid:202) ró(cid:285)na w zale(cid:285)no(cid:258)ci od wybranej tekstury. 7. Zmie(cid:241) parametry tekstury z prawej strony okna, aby zmodyfikowa(cid:202) jej wygl(cid:200)d. 8. Po naci(cid:258)ni(cid:218)ciu przycisku Transformacje okre(cid:258)l dok(cid:239)adnie rozmiar, pocz(cid:200)tek i inne parametry kafelka (podobnie jak w przypadku wype(cid:239)nienia deseniem). 9. Zaakceptuj wybór przyciskiem OK. Wype(cid:257)nienie postscriptowe (cid:109) W I C Z E N I E 5.11 Wype(cid:239)nienie postscriptowe Aby nada(cid:202) obiektowi wype(cid:239)nienie postscriptowe (rysunek 5.22), musisz wykona(cid:202) nast(cid:218)puj(cid:200)ce czynno(cid:258)ci: Rysunek 5.22. Obiekty z wype(cid:239)nieniem postscriptowym 1. Wska(cid:285) narysowany uprzednio obiekt. 2. Wybierz narz(cid:218)dzie Interakcyjne wype(cid:239)nienie, a nast(cid:218)pnie Wype(cid:239)nienie postscriptowe. 3. Na pasku w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci kliknij polecenie Edytuj wype(cid:239)nienie. Pojawi si(cid:218) okno dialogowe, takie jak na rysunku 5.23. 4. Wybierz jedno z dost(cid:218)pnych wype(cid:239)nie(cid:241), klikaj(cid:200)c na odpowiedniej nazwie w (cid:258)rodkowej cz(cid:218)(cid:258)ci okna. 5. Zmie(cid:241) ustawienia parametrów w cz(cid:218)(cid:258)ci Parametry tak, by dopasowa(cid:202) wygl(cid:200)d tekstury do w(cid:239)asnych potrzeb. Za ka(cid:285)dym razem zatwierdzaj zmiany przyciskiem Od(cid:258)wie(cid:285). 6. Gdy ju(cid:285) dokonasz wyboru, wci(cid:258)nij przycisk OK. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 139 Rysunek 5.23. Wype(cid:239)nienie postscriptowe Je(cid:285)eli w programie nie zobaczysz obiektów wype(cid:239)nionych postscriptem, wybierz z menu Widok polecenie Dok(cid:239)adny. Dla pozosta(cid:239)ych widoków b(cid:218)d(cid:200) wy(cid:258)wietlane jedynie literki „PS”. Cho(cid:202) CorelDRAW interpretuje tekstury postscriptowe w drukarkach nieobs(cid:239)uguj(cid:200)cych j(cid:218)zyka PostScript, umo(cid:285)liwiaj(cid:200)c ich wydruk, mo(cid:285)e si(cid:218) zdarzy(cid:202), (cid:285)e na starszych i specyficznych drukarkach nie otrzymasz oczekiwanego rezultatu. Kontury obiektów Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) obiektów oprócz wn(cid:218)trza ma tak(cid:285)e kontur. Jest on obrysem danego obiektu o w(cid:239)asnym kolorze, grubo(cid:258)ci i innych atrybutach. (Gdy rysujesz okr(cid:200)g o(cid:239)ówkiem na papierze, rysujesz kontur ko(cid:239)a, a gdy zamalujesz (cid:258)rodek na przyk(cid:239)ad kredk(cid:200), nadasz mu kolor wype(cid:239)nienia). Ró(cid:285)nic(cid:218) mi(cid:218)dzy konturem a wype(cid:239)nieniem obiektu pokazano na ry- sunku 5.24. Innego rodzaju kontury mog(cid:200) posiada(cid:202) obiekty zamkni(cid:218)te, na przyk(cid:239)ad wieloboki czy kwadraty, a innego — obiekty otwarte, czyli chocia(cid:285)by linie, które mog(cid:200) by(cid:202) zako(cid:241)czone strza(cid:239)kami. Oczywi(cid:258)cie, podobnie jak w przypadku wype(cid:239)nienia, mo(cid:285)esz nada(cid:202) konturowi przezroczysto(cid:258)(cid:202) i traktowa(cid:202) go tak, jakby go nie by(cid:239)o. Przypominam, (cid:285)e najprostszym Kup książkęPoleć książkę 140 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Rysunek 5.24. Kontur i wype(cid:239)nienie obiektu sposobem nadania koloru danemu obiektowi jest wskazanie go i klik- ni(cid:218)cie lewym przyciskiem myszy dowolnego koloru z prawej strony ekranu (na palecie kolorów). Je(cid:258)li natomiast klikniesz palet(cid:218) kolorów prawym przyciskiem myszy, mo(cid:285)esz ustawi(cid:202) kolor konturu tego obiektu. Znacznie bardziej rozbudowane mo(cid:285)liwo(cid:258)ci dost(cid:218)pne s(cid:200) po wy(cid:258)wie- tleniu okna Pióro konturu. Je(cid:285)eli masz ustawiony domy(cid:258)lny obszar roboczy, to wy(cid:258)wietlisz wspomniane okno poprzez dwukrotne klik- niecie ikony konturu na pasku statusu w prawym dolnym rogu okna programu (rysunek 5.25). Rysunek 5.25. Ikona konturu W przypadku wybranego klasycznego obszaru roboczego okno Pióro konturu mo(cid:285)na tak(cid:285)e wy(cid:258)wietli(cid:202), wybieraj(cid:200)c narz(cid:218)dzie o takiej samej nazwie znajduj(cid:200)ce si(cid:218) w przyborniku. Okno dialogowe Pióro konturu poza zmian(cid:200) rozmiaru, kszta(cid:239)tu i koloru ko(cid:241)cówki oferuje tak(cid:285)e mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) zmiany kszta(cid:239)tu zako(cid:241)czenia kon- turu. Okno to jest pokazane na rysunku 5.26. Obiekty otwarte mog(cid:200) posiada(cid:202) takie specyficzne w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci jak zako(cid:241)czenie zaokr(cid:200)glone, kwadratowe, (cid:258)ci(cid:218)te lub wyko(cid:241)czone strza(cid:239)kami. Obiekty zamkni(cid:218)te (takie jak kwadraty) nie maj(cid:200) zako(cid:241)czenia, wi(cid:218)c zmiana cz(cid:218)(cid:258)ci ustawie(cid:241) nie spowoduje zmiany ich wygl(cid:200)du. (cid:109) W I C Z E N I E 5.12 Nadawanie konturu Aby nada(cid:202) obiektowi kontur za pomoc(cid:200) okna konturu, wykonaj nast(cid:218)- puj(cid:200)ce kroki: Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 141 Rysunek 5.26. Okno pióra konturu 1. Wska(cid:285) narysowany uprzednio obiekt. 2. Wy(cid:258)wietl okno Pióro konturu. 3. Zmie(cid:241) kolor konturu, korzystaj(cid:200)c z pola Kolor w lewym górnym rogu okna. 4. Nast(cid:218)pnie okre(cid:258)l Szeroko(cid:258)(cid:202) konturu. Szeroko(cid:258)(cid:202) mo(cid:285)esz wybra(cid:202) z listy lub wpisa(cid:202) j(cid:200) r(cid:218)cznie. Pole i list(cid:218) pokazano na rysunku 5.27. Rysunek 5.27. Wybór szeroko(cid:258)ci konturu 5. Ustal teraz Styl konturu, a wi(cid:218)c okre(cid:258)l, czy linia b(cid:218)dzie ci(cid:200)g(cid:239)a, przerywana, wykropkowana i tym podobne. Dost(cid:218)pne style konturu widniej(cid:200) na rysunku 5.28. 6. Nast(cid:218)pnie w polu Naro(cid:285)niki ustaw sposób rysowania linii i krzywych w miejscach, gdzie nie s(cid:200) proste, czyli w naro(cid:285)nikach — rysunek 5.29. Pami(cid:218)taj jednak, i(cid:285) najlepszy efekt dla naro(cid:285)ników uzyskasz przy bardzo grubych konturach. Kup książkęPoleć książkę 142 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Rysunek 5.28. Wybór stylu konturu Rysunek 5.29. Naro(cid:285)niki 7. Podobnego wyboru trzeba b(cid:218)dzie dokona(cid:202) przy okre(cid:258)laniu zako(cid:241)cze(cid:241) linii dla obiektów otwartych (Zako(cid:241)czenia). Dost(cid:218)pne zako(cid:241)czenia linii pokazane s(cid:200) na rysunku 5.30. Rysunek 5.30. Zako(cid:241)czenia linii 8. Kontur mo(cid:285)e zosta(cid:202) umieszczony na zewn(cid:200)trz (Po(cid:239)o(cid:285)enie na zewn(cid:200)trz), wewn(cid:200)trz obiektu (Po(cid:239)o(cid:285)enie wewn(cid:200)trz) lub po obu stronach jego kraw(cid:218)dzi (Po(cid:239)o(cid:285)enie (cid:258)rodkowe). Zdecyduj o jego umiejscowieniu i wybierz jedn(cid:200) z trzech opcji w pozycji Po(cid:239)o(cid:285)enie rysunku 5.31. Rysunek 5.31. Ró(cid:285)ne sposoby po(cid:239)o(cid:285)enia konturu 9. Nadaj inny kszta(cid:239)t zako(cid:241)czeniom linii. Oprócz wymienionych wcze(cid:258)niej opcji linie mog(cid:200) tak(cid:285)e ko(cid:241)czy(cid:202) si(cid:218) strza(cid:239)kami, przy czym dla ka(cid:285)dego ich ko(cid:241)ca mo(cid:285)na wybra(cid:202) inn(cid:200) strza(cid:239)k(cid:218). Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 143 Przycisk Opcje pozwala utworzy(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) strza(cid:239)k(cid:218) lub inne dowolne zako(cid:241)czenie. Dost(cid:218)pne strza(cid:239)ki widniej(cid:200) na rysunku 5.32. Rysunek 5.32. Zako(cid:241)czenia linii 10. Okre(cid:258)l kszta(cid:239)t ko(cid:241)cówki pióra kaligraficznego w polu Kaligrafia. Mo(cid:285)esz ustawia(cid:202) parametry w polach Nacisk i K(cid:200)t, a tak(cid:285)e r(cid:218)cznie modyfikowa(cid:202) kszta(cid:239)t ko(cid:241)cówki (rysunek 5.33). W tym celu przytrzymaj wci(cid:258)ni(cid:218)ty lewy przycisk myszy w okienku podgl(cid:200)du i poruszaj ni(cid:200). 11. Zaznacz pole Za wype(cid:239)nieniem, je(cid:285)eli chcesz, by kontur zosta(cid:239) umieszczony za obiektem (tylko po(cid:239)owa grubo(cid:258)ci konturu Rysunek 5.33. Wp(cid:239)yw kszta(cid:239)tu ko(cid:241)cówki na kontur b(cid:218)dzie widoczna). Ustawienie tej opcji jest wskazane dla bardzo skomplikowanych obiektów, a szczególnie dla tekstu. W przeciwnym razie tekst b(cid:218)dzie bardzo niewyra(cid:283)ny, zw(cid:239)aszcza przy grubszych konturach. Kup książkęPoleć książkę 144 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne 12. Mo(cid:285)esz tak(cid:285)e zaznaczy(cid:202) pole Skaluj z obrazkiem, by grubo(cid:258)(cid:202) konturu zmienia(cid:239)a si(cid:218) automatycznie, gdy modyfikujesz rozmiar obiektu. Efekt zastosowania tej opcji zaprezentowano na rysunku 5.34. Rysunek 5.34. Skalowanie konturu razem z obiektem Okno W(cid:257)a(cid:282)ciwo(cid:282)ci obiektu Opisane wcze(cid:258)niej sposoby daj(cid:200) pe(cid:239)n(cid:200) kontrol(cid:218) nad wype(cid:239)nieniem obiektu i w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ciami jego konturu. Niestety, dotarcie do odpowied- nich okien nie jest najszybsze i najwygodniejsze. Cz(cid:218)sto jednak wystar- cz(cid:200) nam podstawowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci okre(cid:258)lania parametrów wype(cid:239)nienia czy te(cid:285) konturu, które zawsze b(cid:218)d(cid:200) pod r(cid:218)k(cid:200). Dost(cid:218)pne w programie okno dokowane W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektu dostoso- wuje si(cid:218) samoczynnie do aktualnie wybranego rodzaju obiektu, zawiera posegregowane opcje umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce zmian(cid:218) niemal wszystkich usta- wie(cid:241) i dodatkowo mo(cid:285)e by(cid:202) ca(cid:239)y czas wy(cid:258)wietlane na ekranie. (cid:109) W I C Z E N I E 5.13 Korzystanie z okna W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektu Najcz(cid:218)(cid:258)ciej wykonywane zmiany wype(cid:239)nienia oraz konturu obiektu mo(cid:285)na wprowadzi(cid:202) przy u(cid:285)yciu okna W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektu. 1. Wybierz z górnego menu Obiekt polecenie W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektu. Okno pojawi si(cid:218) przy prawej kraw(cid:218)dzi okna programu (rysunek 5.35). 2. Na samej górze okna dost(cid:218)pne s(cid:200) przyciski umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce wy(cid:258)wietlanie polece(cid:241) dotycz(cid:200)cych okre(cid:258)lonych w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektu. Domy(cid:258)lnie wybrane s(cid:200) polecenia w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci konturu. Znajduj(cid:200) si(cid:218) tu wszystkie najwa(cid:285)niejsze ustawienia umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce okre(cid:258)lenie wygl(cid:200)du konturu. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 145 Rysunek 5.35. Okno dokowane W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektu 3. W sekcji Wype(cid:239)nienie mo(cid:285)esz wybra(cid:202) jeden z dost(cid:218)pnych sposobów wype(cid:239)nienia obiektu. Mo(cid:285)esz tak(cid:285)e zrezygnowa(cid:202) z wype(cid:239)nienia, wybieraj(cid:200)c Bez wype(cid:239)nienia. Je(cid:285)eli obiekt b(cid:218)dzie posiada(cid:239) wype(cid:239)nienie, masz mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) jego szczegó(cid:239)owego okre(cid:258)lenia dzi(cid:218)ki polom zawieraj(cid:200)cym najwa(cid:285)niejsze parametry dost(cid:218)pne dla wybranego rodzaju wype(cid:239)nienia. 4. Po wybraniu przycisku Przezroczysto(cid:258)(cid:202) b(cid:218)dziesz móg(cid:239) okre(cid:258)li(cid:202) typ i rodzaj przezroczysto(cid:258)ci dla obiektu. 5. Nazwa kolejnej sekcji okna zmienia si(cid:218) w zale(cid:285)no(cid:258)ci od typu wskazanego obiektu. Dzi(cid:218)ki niej mo(cid:285)esz zadecydowa(cid:202) o podstawowych ustawieniach kszta(cid:239)tu obiektu. 6. Ostatni z przycisków umo(cid:285)liwia wy(cid:258)wietlenie kilku podstawowych informacji o wybranym obiekcie. Kup książkęPoleć książkę 146 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Szybkie wype(cid:257)nianie cz(cid:216)(cid:282)ci wspólnej Je(cid:258)li narysowa(cid:239)e(cid:258) kilka obiektów, które cz(cid:218)(cid:258)ciowo nachodz(cid:200) na siebie, mo(cid:285)esz szybko wype(cid:239)ni(cid:202) ich cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) wspóln(cid:200). W ten sposób nie tylko wype(cid:239)nisz kolorem dany obszar, ale tak(cid:285)e przekszta(cid:239)cisz go w osobny obiekt. Czynno(cid:258)(cid:202) t(cid:218) wykonasz za pomoc(cid:200) narz(cid:218)dzia Inteligentne wy- pe(cid:239)nienie. (cid:109) W I C Z E N I E 5.14 Szybkie wype(cid:239)nianie cz(cid:218)(cid:258)ci wspólnej Aby wype(cid:239)ni(cid:202) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) wspóln(cid:200) kilku obiektów, wykonaj poni(cid:285)sze po- lecenia: 1. Narysuj przynajmniej dwa obiekty i przesu(cid:241) je tak, by cz(cid:218)(cid:258)ciowo nak(cid:239)ada(cid:239)y si(cid:218) na siebie. 2. Wybierz z przybornika narz(cid:218)dzie Inteligentne wype(cid:239)nienie. 3. Rozwi(cid:241) list(cid:218) Opcje wype(cid:239)nienia (rysunek 5.36), aby okre(cid:258)li(cid:202), jakie ustawienia koloru zostan(cid:200) zastosowane dla cz(cid:218)(cid:258)ci wspólnej. Dost(cid:218)pne s(cid:200) nast(cid:218)puj(cid:200)ce mo(cid:285)liwo(cid:258)ci: (cid:84) U(cid:285)yj domy(cid:258)lnych — cz(cid:218)(cid:258)ci wspólnej zostanie nadany domy(cid:258)lny kolor wype(cid:239)nienia (taki sam jak w przypadku rysowania nowych obiektów), (cid:84) Okre(cid:258)l — ta opcja umo(cid:285)liwia rozwini(cid:218)cie listy i wybranie koloru wype(cid:239)nienia, (cid:84) Bez wype(cid:239)nienia — nowo utworzony obiekt nie b(cid:218)dzie posiada(cid:239) wype(cid:239)nienia. 4. W podobny sposób okre(cid:258)l kontur obiektu, który zostanie utworzony na podstawie cz(cid:218)(cid:258)ci wspólnej. W tym celu wybierz odpowiednie ustawienia w cz(cid:218)(cid:258)ci Opcje konturu. 5. Kliknij w obr(cid:218)bie cz(cid:218)(cid:258)ci wspólnej kilku obiektów. W ten sposób przekszta(cid:239)cisz j(cid:200) w nowy obiekt ze zdefiniowanym kolorem. Efekt tego dzia(cid:239)ania prezentuj(cid:218) na rysunku 5.37. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 147 Rysunek 5.36. Szybkie wype(cid:239)nianie Rysunek 5.37. Nowo powsta(cid:239)y obiekt (cid:197)wiczenia podsumowuj(cid:196)ce Cz(cid:218)sto zastosowanie odpowiednich wype(cid:239)nie(cid:241) pozwala (cid:239)atwo uzyska(cid:202) interesuj(cid:200)ce efekty. (cid:109) W I C Z E N I E 5.15 Efekt przycisku Poni(cid:285)szy rysunek sprawia wra(cid:285)enie trójwymiarowego przycisku (rysu- nek 5.38), a zosta(cid:239) utworzony tylko przy u(cid:285)yciu trzech obiektów i odpowiedniego doboru wype(cid:239)nienia. 1. Narysuj okr(cid:200)g. 2. Wybierz okno Wype(cid:239)nienie tonalne. 3. W polu Typ wybierz opcj(cid:218) Eliptyczne. 4. Nast(cid:218)pnie chwy(cid:202) miniaturk(cid:218) wype(cid:239)nienia w lewym górnym rogu i przesu(cid:241) (cid:258)rodek wype(cid:239)nienia eliptycznego w okolice prawego dolnego naro(cid:285)nika. Kup książkęPoleć książkę 148 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Rysunek 5.38. Trójwymiarowy przycisk 5. Zmie(cid:241) kolory wype(cid:239)nienia. Jako kolor pocz(cid:200)tkowy ustaw czarny, a jako ko(cid:241)cowy — bia(cid:239)y, tak jak na rysunku 5.39. 6. Nast(cid:218)pnie zmniejsz nieznacznie kopi(cid:218) okr(cid:218)gu. Podczas wykonywania tej czynno(cid:258)ci trzymaj wci(cid:258)ni(cid:218)ty przycisk Shift, aby dokona(cid:202) powi(cid:218)kszenia wzgl(cid:218)dem (cid:258)rodka obiektu (rysunek 5.40). 7. Poniewa(cid:285) kopia okr(cid:218)gu nie sprawia wra(cid:285)enia wypuk(cid:239)o(cid:258)ci, musisz ponownie przej(cid:258)(cid:202) do okna wype(cid:239)nienia tonalnego i przesun(cid:200)(cid:202) (cid:258)rodek wype(cid:239)nienia radialnego w okolice prawego dolnego naro(cid:285)nika. W efekcie otrzymasz obraz taki jak na rysunku 5.41. Rysunek 5.39. Ustawienia pozwalaj(cid:200)ce tworzy(cid:202) efekt kuli Rysunek 5.40. Okr(cid:200)g z wype(cid:239)nieniem tonalnym i jego pomniejszona kopia Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:253) 5. • Wype(cid:253)nienia i kontury 149 Rysunek 5.41. Przesuni(cid:218)cie (cid:258)rodka wype(cid:239)nienia tonalnego dla kopii okr(cid:218)gu 8. Wystarczy teraz narysowa(cid:202) szary kwadrat i przesun(cid:200)(cid:202) go pod oba okr(cid:218)gi. Kup książkęPoleć książkę 150 CorelDRAW X7 PL • (cid:193)wiczenia praktyczne Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

CorelDRAW X7 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: