Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00240 003293 21000783 na godz. na dobę w sumie
Corel Paint Shop Pro X. Obróbka zdjeć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne - książka
Corel Paint Shop Pro X. Obróbka zdjeć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0330-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> paint shop pro
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podstawowe techniki graficzne niezbędne każdemu fotografowi

Pakiety aplikacji graficznych Corel od dawna cieszą się zasłużoną popularnością. Niedawno do grupy narzędzi oferowanych przez tę firmę dołączyło nowe, równie znane -- Paint Shop Pro. Popularny edytor grafiki bitmapowej i cyfrowych zdjęć zyskał nową nazwę -- Corel Paint Shop Pro X, ale nadal pozostaje doskonałą i prostą w obsłudze aplikacją, stanowiącą jedno z podstawowych narzędzi w cyfrowej ciemni. Zwiększenie głębi kolorów do 16 bitów i możliwość obsługi najbardziej popularnych formatów RAW, bardziej intuicyjny interfejs, ulepszone narzędzia oraz nowe funkcje powodują, że praca nad obróbką zdjęć cyfrowych przebiega szybko i przyjemnie.

'Corel Paint Shop Pro X. Obróbka zdjęć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne' to książka przedstawiająca podstawowe możliwości tej aplikacji, które można zastosować w cyfrowej ciemni fotograficznej. Czytając ją i wykonując zawarte w niej ćwiczenia, poznasz interfejs użytkownika programu Paint Shop Pro X, nauczysz się importować zdjęcia z aparatu cyfrowego i dokonywać ich wstępnej obróbki. Dowiesz się, jak poprawiać i retuszować błędy, usuwać niepotrzebne obiekty, stosować efekty specjalne i tworzyć panoramy.

Przekonaj się, że prawie każde zdjęcie można uratować, jeśli tylko zastosuje się odpowiednie narzędzie.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Corel Paint Shop Pro X. Obróbka zdjeæ cyfrowych. Æwiczenia praktyczne Autor: Roland Zimek ISBN: 83-246-0330-1 Format: B5, stron: 192 Podstawowe techniki graficzne niezbêdne ka¿demu fotografowi (cid:129) Wyretuszuj i skoryguj nieudane zdjêcia (cid:129) Wykorzystaj warstwy do stworzenia kompozycji (cid:129) Zastosuj efekty specjalne Pakiety aplikacji graficznych Corel od dawna ciesz¹ siê zas³u¿on¹ popularnoœci¹. Niedawno do grupy narzêdzi oferowanych przez tê firmê do³¹czy³o nowe, równie znane — Paint Shop Pro. Popularny edytor grafiki bitmapowej i cyfrowych zdjêæ zyska³ now¹ nazwê — Corel Paint Shop Pro X, ale nadal pozostaje doskona³¹ i prost¹ w obs³udze aplikacj¹, stanowi¹c¹ jedno z podstawowych narzêdzi w cyfrowej ciemni. Zwiêkszenie g³êbi kolorów do 16 bitów i mo¿liwoœæ obs³ugi najbardziej popularnych formatów RAW, bardziej intuicyjny interfejs, ulepszone narzêdzia oraz nowe funkcje powoduj¹, ¿e praca nad obróbk¹ zdjêæ cyfrowych przebiega szybko i przyjemnie. „Corel Paint Shop Pro X. Obróbka zdjêæ cyfrowych. Æwiczenia praktyczne” to ksi¹¿ka przedstawiaj¹ca podstawowe mo¿liwoœci tej aplikacji, które mo¿na zastosowaæ w cyfrowej ciemni fotograficznej. Czytaj¹c j¹ i wykonuj¹c zawarte w niej æwiczenia, poznasz interfejs u¿ytkownika programu Paint Shop Pro X, nauczysz siê importowaæ zdjêcia z aparatu cyfrowego i dokonywaæ ich wstêpnej obróbki. Dowiesz siê, jak poprawiaæ i retuszowaæ b³êdy, usuwaæ niepotrzebne obiekty, stosowaæ efekty specjalne i tworzyæ panoramy. (cid:129) Instalacja programu (cid:129) Praca z plikami (cid:129) Korzystanie z menu i ikon (cid:129) Pobieranie zdjêæ z aparatu cyfrowego (cid:129) Automatyczna korekcja zdjêæ (cid:129) Usuwanie efektów nieprawid³owego oœwietlenia (cid:129) Zaznaczanie fragmentów zdjêæ (cid:129) Symulowanie dzia³ania filtrów (cid:129) Praca z warstwami (cid:129) Tworzenie panoram (cid:129) Dodawanie tekstu do obrazu Przekonaj siê, ¿e prawie ka¿de zdjêcie mo¿na uratowaæ, jeœli tylko zastosuje siê odpowiednie narzêdzie. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Podstawy pracy z programem Opis programu Co nowego? Instalacja programu Uruchamianie Okno programu Podstawowe operacje na plikach Otwieranie obrazu Zapisanie zdjęcia Eksportowanie zdjęcia Kilka porad Cofanie dokonanych zmian Przywracanie ustawień domyślnych Wyświetlenie ikon przy poleceniach górnego menu Praca z oknami dialogowymi Paleta podglądu Pobieranie zdjęć z aparatu cyfrowego Podłączenie aparatu cyfrowego do komputera Importowanie zdjęć 7 9 9 13 15 20 21 23 23 26 28 31 31 33 35 36 41 43 43 44 4 Corel Paint Shop Pro X(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rozdział 2. Proste poprawki Obracanie zdjęć Obracanie zdjęć w poziomie Obracanie o dowolny kąt Kadrowanie zdjęć Zmiana rozmiaru zdjęcia Podstawowa korekcja zdjęć Automatyczna korekcja Szybka korekcja zdjęć Automatyczne usuwanie szumu Balans kolorów Wyostrzanie zdjęć Korekcja niedoświetlenia Korekcja prześwietlenia Automatyczne usuwanie efektu czerwonych oczu Automatyczne usuwanie wad skóry Automatyczne rozjaśnianie zębów Automatyczne uzyskanie efektu opalenizny Automatyczne usuwanie purpurowych obwódek Rozdział 3. Korekcja i retusz zdjęć Zaznaczanie fragmentów zdjęć Proste zaznaczanie Lasso Magiczna różdżka Modyfikacja zaznaczonych obszarów Odwracanie ramki wyboru Rozszerzenie lub pomniejszenie zaznaczonego obszaru Zaznaczanie podobnych obszarów Usuwanie plamek i luk 16-bitowa paleta kolorów Usuwanie rys i zmarszczek Poprawianie większych fragmentów zdjęć Usuwanie obiektów Usuwanie efektu czerwonych oczu Rozjaśnianie zębów i oczu Usuwanie ciemnych kręgów pod oczami Wygładzanie skóry Prostowanie horyzontu 47 48 49 50 51 55 57 57 58 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 73 73 74 77 81 84 84 85 86 88 89 91 93 97 98 103 104 105 106 Spis treści Korygowanie perspektywy Korekcja zniekształceń beczkowych, poduszkowych i efektu rybiego oka Likwidacja aberracji chromatycznej Usuwanie szumu Histogram Oczyszczanie histogramu Nasycenie kolorów Regulacja poziomów wejściowych Krzywe tonalne Usuwanie artefaktów Miękkie zdjęcie Efekty Zdjęcia czarno-białe Zdjęcia w sepii i w odcieniach innych kolorów Zdjęcia z filtrem podczerwonym Negatyw zdjęcia Maska wyostrzająca Rozmycie tła Dodanie szumu Ramki Rozdział 4. Praca z wieloma zdjęciami i warstwami Praca z kilkoma zdjęciami Praca na warstwach Klonowanie obiektów Wstawianie półprzezroczystych obrazków Kopiowanie obiektów pomiędzy zdjęciami Kopiowanie obiektów z wtapianiem ich w tło Usuwanie tła Poprawianie nieba Zdjęcie w zdjęciu Przekształcanie zdjęcia w obraz namalowany ręcznie Panorama Usuwanie obiektów Dodawanie tekstu 5 107 108 110 112 115 120 121 123 125 127 128 130 133 136 137 138 139 141 144 145 149 149 150 153 154 157 162 164 167 170 173 176 180 183 4 Praca z wieloma zdjęciami i warstwami Olbrzymią zaletą programu Paint Shop Pro jest to, iż pozwala na pracę z wieloma zdjęciami równocześnie. W ten sposób można na przykład kopiować fragmenty jednej fotografii do innej. Do- brym pomysłem może być skopiowanie do zdjęcia pamiątkowego po- staci osoby, która robiła tę fotografię. Praca z kilkoma zdjęciami Po wczytaniu do programu kilku zdjęć pozostają one otwarte aż do mo- mentu ich zamknięcia lub też zakończenia pracy z programem. W trak- cie pracy można się przełączać pomiędzy nimi. Zawsze aktywne po- zostaje tylko jedno zdjęcie, co oznacza, że dokonując jakichkolwiek poprawek, nanosi się je jedynie na fotografię w otwartym oknie, nato- miast pozostałe obrazy nie ulegają zmianie. Aby wybrać do edycji jedno z otwartych uprzednio zdjęć, należy roz- winąć menu Window (rysunek 4.1). W dolnej części menu są wymie- nione ponumerowane kolejno ich nazwy. Wystarczy kliknąć nazwę właściwego pliku, aby go uaktywnić. 150 Corel Paint Shop Pro X(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.1. Wybór do edycji jednego z otwartych zdjęć Praca na warstwach Warstwę można sobie wyobrazić jako przezroczystą folię. Na niej może znajdować się zdjęcie lub jego dowolna część. Takich folii z różnymi obiektami może być kilka w obrazku, nad którym pracujemy. Obiekty leżące na wyższej warstwie zasłaniają te leżące na niższej. Fragmenty warstw, na których nie znajdują się żadne obiekty, są przezroczyste, dzięki czemu widoczne są obiekty leżące na niższych warstwach. Domyślnie, nowe zdjęcie po wczytaniu będzie się składało tylko z jed- nej warstwy. Zarządzanie warstwami jest możliwe dzięki palecie Layers (rysunek 4.2). Wyświetlone są na niej w postaci hierarchicznej wszystkie war- stwy, z których składa się dany obraz. Warstwy znajdujące się na wyż- szych pozycjach zasłaniają warstwy leżące niżej. Na przykładowym rysunku 4.2 są widoczne trzy warstwy o nazwach: Background, Raster 1 i Raster 2. Warstwa Background znajduje się najniżej i będzie zasłaniana przez wszystkie obiekty na warstwach leżą- cych wyżej. Większość zmian edycyjnych i efektów można dokony- wać na obiektach znajdujących się na aktywnej warstwie. Wybór ak- tywnej warstwy dokonuje się poprzez kliknięcie jej nazwy w palecie Layers. Można także w każdej chwili przekonać się, jak wygląda dana warstwa wraz z obiektami, które się na niej znajdują, umieszczając na Rozdział 4. • Praca z wieloma zdjęciami i warstwami 151 Rysunek 4.2. Paleta Layers jej nazwie wskaźnik myszy. Po chwili pojawi się miniaturka z pod- glądem wskazanej warstwy. W razie potrzeby można zmienić kolejność warstw, tym samym zmie- nić kolejność obiektów, które będą zasłaniane przez inne, leżące na wyższych warstwach. Ć W I C Z E N I E 4.1 Zmiana kolejności warstw Aby zmienić kolejność warstw, należy: 1. Kliknąć nazwę warstwy (rysunek 4.3). 2. Przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnąć warstwę, w zależności od potrzeby, wyżej lub niżej na liście warstw. 3. Zwolnić lewy przycisk myszy. W trakcie przeciągania warstwy obserwuj grubą linię rozgraniczającą dwie warstwy. Wskazuje ona, między którymi dwiema warstwami zo- stanie umieszczona przeciągana warstwa po zwolnieniu lewego przy- cisku myszy. Zbędne warstwy można usunąć. Wiąże się to oczywiście z usunięciem wszystkich obiektów, które się na niej znajdowały. 152 Corel Paint Shop Pro X(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.3. Zmiana kolejności warstw Ć W I C Z E N I E 4.2 Usuwanie warstwy Usunąć warstwę można w następujący sposób: 1. Kliknij nazwę usuwanej warstwy (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Usuwanie warstwy 2. Kliknij przycisk Delete Layer, widoczny na pasku palety Layers. 3. Jeżeli jesteś zdecydowany usunąć warstwę, kliknij przycisk Yes, widoczny w wyświetlonym oknie dialogowym Delete Layer (rysunek 4.5). Rysunek 4.5. Wyrażenie zgody na usunięcie warstwy Rozdział 4. • Praca z wieloma zdjęciami i warstwami 153 Klonowanie obiektów Zaznaczenie obiektu umożliwia jego wielokrotne wykorzystanie w tym samym obrazie. Wystarczy jedynie skopiować wybrany obiekt i wkleić go jako nową warstwę. Ć W I C Z E N I E 4.3 Klonowanie obiektów Wybrany obiekt klonuje się w następujący sposób: 1. Użyj narzędzia wybierania do zaznaczenia nim wybranego obiektu (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Zaznaczenie obiektu 2. Wybierz polecenie Copy z menu Edit. 3. Ponownie kliknij menu Edit, następnie wybierz polecenie Paste As New Layer. 4. Użyj narzędzia zaznaczania i zlikwiduj ramkę wyboru, klikając zdjęcie prawym przyciskiem myszy. 5. Wybierz narzędzie Pick Tool (rysunek 4.7). 6. Chwyć lewym przyciskiem myszy wnętrze zaznaczonego obiektu i przeciągnij go do wybranego miejsca. 7. Ponownie wybierz menu Edit, a następnie polecenie Paste As New Layer. 8. Przesuń kolejny obiekt na wybrane miejsce. 154 Corel Paint Shop Pro X(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.7. Zmiana położenia warstwy W ten sposób można wkleić do zdjęcia dowolną liczbę zaznaczonych fragmentów obrazów (rysunek 4.8). Jeżeli zdarzy się, iż jeden z nich zasłania inny, który także został skopiowany, można zmienić ich kolej- ność, modyfikując położenie odpowiedniej warstwy na palecie Layers. Rysunek 4.8. Wielokrotne klonowanie wybranego obiektu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Corel Paint Shop Pro X. Obróbka zdjeć cyfrowych. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: