Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 005354 21567251 na godz. na dobę w sumie
Corel Paint Shop Pro X. Podstawy - książka
Corel Paint Shop Pro X. Podstawy - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0502-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> paint shop pro
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości Paint Shop Pro X

Znany i popularny program graficzny Paint Shop Pro doczekał się kolejnej wersji, oznaczonej symbolem X. Podobnie jak poprzednie, ta wersja również jest świetną aplikacją dla grafików, projektantów i fanów fotografii cyfrowej, którzy oczekują prostoty obsługi i sporych możliwości. Duży wybór uniwersalnych narzędzi, współpraca z wieloma typami plików, a przede wszystkim możliwość obróbki zarówno grafiki bitmapowej, jak i wektorowej to główne atuty Paint Shop Pro X. W najnowszej wersji programu zwiększono głębię kolorów do 16 bitów, wprowadzono obsługę najpopularniejszych formatów RAW i przeprojektowano interfejs użytkownika, czyniąc go bardziej intuicyjnym.

Książka 'Corel Paint Shop Pro X. Podstawy' to rzetelny podręcznik. Dzięki niemu nauczysz się korzystać z narzędzi, jakie oferuje ta aplikacja. Dowiesz się, jak tworzyć nowe obiekty graficzne, modyfikować obrazy i umieszczać na nich tekst. Poznasz techniki zaznaczania i maskowania fragmentów obrazów, retuszowania ich, wyostrzania i rozmywania, a także zasady obróbki cyfrowych negatywów, czyli zdjęć w formacie RAW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Corel Paint Shop Pro X. Podstawy Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 83-246-0502-9 Format: B5, stron: 376 Poznaj mo¿liwoœci Paint Shop Pro X Znany i popularny program graficzny Paint Shop Pro doczeka³ siê kolejnej wersji, oznaczonej symbolem X. Podobnie jak poprzednie, ta wersja równie¿ jest œwietn¹ aplikacj¹ dla grafików, projektantów i fanów fotografii cyfrowej, którzy oczekuj¹ prostoty obs³ugi i sporych mo¿liwoœci. Du¿y wybór uniwersalnych narzêdzi, wspó³praca z wieloma typami plików, a przede wszystkim mo¿liwoœæ obróbki zarówno grafiki bitmapowej, jak i wektorowej to g³ówne atuty Paint Shop Pro X. W najnowszej wersji programu zwiêkszono g³êbiê kolorów do 16 bitów, wprowadzono obs³ugê najpopularniejszych formatów RAW i przeprojektowano interfejs u¿ytkownika, czyni¹c go bardziej intuicyjnym. Ksi¹¿ka „Corel Paint Shop Pro X. Podstawy” to rzetelny podrêcznik. Dziêki niemu nauczysz siê korzystaæ z narzêdzi, jakie oferuje ta aplikacja. Dowiesz siê, jak tworzyæ nowe obiekty graficzne, modyfikowaæ obrazy i umieszczaæ na nich tekst. Poznasz techniki zaznaczania i maskowania fragmentów obrazów, retuszowania ich, wyostrzania i rozmywania, a tak¿e zasady obróbki cyfrowych negatywów, czyli zdjêæ w formacie RAW. (cid:129) Uruchomienie programu (cid:129) Interfejs u¿ytkownika (cid:129) Narzêdzia malarskie (cid:129) Zaznaczenie fragmentów obrazów (cid:129) Skalowanie, kadrowanie i prostowanie obrazów (cid:129) Korzystanie z palety History (cid:129) Korekcja barwna i tonalna (cid:129) Usuwanie szumów (cid:129) Retusz portretów (cid:129) Praca z obiektami wektorowymi (cid:129) Obiekty tekstowe Rozdział 1. Podstawy obsługi programu ............................................................... 7 Uruchamianie programu .................................................................................................................8 Interfejs programu ............................................................................................................................9 Tworzenie nowego okna obrazu ...................................................................................................12 Otwieranie obrazu w oknie programu .........................................................................................14 Przeglądarka plików programu Paint Shop Pro .........................................................................14 Zapisywanie zmian wprowadzonych w oknie obrazu ...............................................................17 Rozdział 2. Warstwy ...................................................................................... 19 Warstwa Background (Tło) a zwykła warstwa ............................................................................ 20 Tworzenie nowej warstwy i nadawanie jej nazwy ............................................................................25 Zmiana nazwy istniejącej warstwy ............................................................................................... 27 Uaktywnianie warstwy i zmiana jej położenia w palecie Layers .............................................. 27 Usuwanie warstwy .......................................................................................................................... 29 Łączenie ze sobą warstw i ich rozłączanie ....................................................................................30 Zmiana właściwości warstwy .........................................................................................................32 Zmiana widoczności warstwy ........................................................................................................33 Kopiowanie warstw .........................................................................................................................33 Zmiana stopnia przezroczystości warstwy ..................................................................................35 Scalanie warstw ................................................................................................................................ 36 Rozdział 3. Narzędzia do malowania .................................................................39 Przybornik ........................................................................................................................................39 Paleta Materials ................................................................................................................................41 Narzędzie Paint Brush ................................................................................................................... 47 Narzędzie Flood Fill .......................................................................................................................52 Realistyczne narzędzia malarskie ..................................................................................................54 Rozdział 4. Zaznaczanie na warstwach rastrowych i Art Media, kopiowanie, wklejanie i przesuwanie ................................................................................... 71 Zaznaczanie całego obszaru obrazu ............................................................................................ 72 Zaznaczanie elementów o regularnych kształtach .................................................................... 72 Zaznaczanie elementów o nieregularnych kształtach ................................................................76 Odwracanie selekcji ........................................................................................................................ 84 Wykorzystywanie maskowania do utworzenia zaznaczenia .....................................................85 4 Corel Paint Shop Pro X. Podstawy Modyfikowanie zaznaczenia ........................................................................................................ 89 Zapisywanie zaznaczenia ...............................................................................................................93 Wczytywanie zaznaczenia ..............................................................................................................93 Kopiowanie i wklejanie ................................................................................................................. 94 Tworzenie warstwy rastrowej z zaznaczonego obszaru ..............................................................95 Przesuwanie za pomocą narzędzia Move .....................................................................................96 Rozdział 5. Modyfikacja obrazu ........................................................................99 Zmiana rozmiaru obrazu .............................................................................................................. 99 Kadrowanie obrazu .......................................................................................................................104 Kadrowanie zaznaczenia ..............................................................................................................106 Zmiana wielkości obszaru roboczego w oknie obrazu ............................................................107 Zmiana orientacji obrazu ............................................................................................................ 110 Prostowanie obrazu ........................................................................................................................111 Tworzenie odbicia ......................................................................................................................... 115 Korekcja perspektywy ................................................................................................................... 116 Rozdział 6. Zmiana widoku w oknie obrazu ...................................................... 121 Narzędzie Zoom ............................................................................................................................ 121 Paleta Overview ............................................................................................................................. 123 Rozdział 7. Cofanie wykonanych czynności ...................................................... 127 Polecenie Undo .............................................................................................................................127 Podstawowe informacje na temat palety History .....................................................................128 Rozdział 8. Retusz obrazów .......................................................................... 141 Usuwanie obiektów z obrazu .......................................................................................................142 Narzędzie Warp Brush .................................................................................................................149 Usuwanie aberracji chromatycznych — One Step Purple Fringe Fix oraz Chromatic Aberration Removal .....................................................................................................................150 Usuwanie szumów ......................................................................................................................... 155 Korekcja nasycenia oraz poziomów jasności obrazu ............................................................... 163 Dodawanie światła tylnego ..........................................................................................................174 Dodawanie do obrazu efektu błysku wypełniającego ..............................................................175 Przyciemnianie i rozjaśnianie obrazu ........................................................................................176 Praca z kolorem .............................................................................................................................178 Korekcja stopnia naświetlenia obrazu .......................................................................................187 Rozdział 9. Retuszowanie wyglądu sfotografowanych postaci ............................ 191 Usuwanie efektu czerwonych oczu — narzędzie Red Eye oraz funkcja Red Eye Removal ...... 191 Wybielanie zębów — narzędzie Makeover oraz polecenie Hue/Saturation/Lightness .........198 Usuwanie krost i blizn — narzędzie Makeover ........................................................................201 Usuwanie zmarszczek — narzędzie Scratch Remover .............................................................203 Dodawanie efektu opalenizny — narzędzie Makeover .......................................................... 207 Zmiana koloru włosów — polecenie Hue/Saturation/Lightness i tworzenie maski ........ 208 Spis treści 5 Wygładzanie skóry — polecenie Gaussian Blur .......................................................................210 Uwydatnianie oczu — polecenie Brightness/Contrast i związana z nim warstwa dopasowania ........................................................................................................ 213 Rozdział 10. Obiekty wektorowe .................................................................... 217 Tworzenie prostych obiektów wektorowych i ich edycja ........................................................217 Tworzenie i edycja linii wektorowych oraz tryb Knife ............................................................235 Tworzenie krzywych Béziera oraz krzywych swobodnych ......................................................241 Kontury obiektów ........................................................................................................................ 245 Edycja ścieżek, konturów i węzłów ............................................................................................ 252 Praca z wieloma obiektami wektorowymi znajdującymi się w oknie obrazu ...................... 260 Rozdział 11. Tekst ........................................................................................ 271 Praca z tekstem — zasady ogólne ................................................................................................271 Tekst pionowy ............................................................................................................................... 276 Umieszczanie rysunku w tekście ................................................................................................ 277 Tworzenie w obrazie wycięcia o kształcie tekstu i szablonu z „wydrążonymi” znakami literowymi ..................................................................................................................................... 282 Dodawanie cienia do tekstu ........................................................................................................ 285 Tworzenie wypukłego tekstu ...................................................................................................... 286 Konwertowanie tekstu na krzywe .............................................................................................. 288 Zamieszczanie tekstu wokół kształtu i ścieżki ......................................................................... 290 Antialiasing (wygładzanie) .......................................................................................................... 295 Rozdział 12. Praca z obrazami RAW ..............................................................297 Informacje na temat RAW .......................................................................................................... 297 Korekcja obrazów RAW w Paint Shop Pro .............................................................................. 299 Korekcja obrazów RAW w programie RawShooter Essentials ...............................................304 Rozdział 13. Metody wyostrzania i rozmywania obrazu ................................... 315 Metody wyostrzania obrazu ........................................................................................................ 315 Metody rozmywania obrazu ........................................................................................................ 321 Rozdział 14. Tworzenie ramek .......................................................................327 Dodawanie do obrazu tradycyjnego obramowania .............................................................327 Dodawanie do obrazu realistycznych ramek ............................................................................330 Rozdział 15. Picture Tube ..............................................................................339 Posługiwanie się narzędziem Picture Tube ................................................................................339 Zestaw Picture Tube ......................................................................................................................340 Wybór zestawu ...............................................................................................................................342 Opcje narzędzia .............................................................................................................................343 Tworzenie własnego zestawu .......................................................................................................345 Zdobywanie dodatkowych zestawów Picture Tube ......................................................................348 Skorowidz ....................................................................................................353 Korekcja wyglądu zdjęć jest jednym z nieodzownych zastosowań programów graficznych takich jak Paint Shop Pro. W dobie tak bardzo rozpowszechnionej fotografii cyfrowej stała się ona niemal standardową procedurą nierozerwalnie związaną z tworzeniem i przygotowywaniem obrazów pod kątem udostępnie- nia szerszej grupie odbiorców. Kiedy zaczynałam stawiać pierwsze kroki w dzie- dzinie fotografii i poszerzać swoje zainteresowania związane z grafiką kompute- rową, bardzo krytycznie oceniałam swoje prace — wydawały mi się niedoskonałe. Z uznaniem i zazdrością oglądałam fotografie bardziej doświadczonych kole- gów i zastanawiałam się, jak oni to robią, że ich obrazy są perfekcyjne m.in. pod względem nasycenia kolorów, ostrości. Sądziłam także, że ludzie z okładek czasopism i książek wyglądają idealnie, bo dostali tali dar od natury. Kryty- cyzm względem moich poczynań i uznanie dla pracy wielu fotografów pozo- stało, ale zmienił się mój sposób postrzegania obrazów, od kiedy zawodowo za- jęłam się grafiką komputerową. Wówczas czar prysł, ale jednocześnie pojawiły się nowe możliwości. Okazało się bowiem, że mając do dyspozycji program graficzny taki jak PSP, można zmieniać i dowolnie kształtować wygląd obrazu. Oczywiście istnieją pewnego rodzaju ograniczenia, jednak programiści z firm Jasc i Corel z każdą nową wersją programu pokazują, że niemożliwe staje się możliwe. Biorąc pod uwagę rozwój techniki (a zwłaszcza pojawienie się i upo- wszechnienie fotografii cyfrowej), rozwiązywanych jest coraz więcej problemów związanych z usuwaniem niedoskonałości obrazu. To jednak nie wszystko. Ten sam rozwój sprawia, że pojawiają się coraz to nowsze problemy. I to stanowi wyzwanie dla osób pracujących nad rozwijaniem możliwości programów gra- ficznych. W rozdziale tym będzie mowa głównie o najważniejszych narzędziach i poleceniach, które mają związek z edycją obrazów. Program oferuje użytkow- nikom opcje umożliwiające np. usuwanie aberracji chromatycznych, które są zmorą wielu fotografów, usuwanie szumów pojawiających się w obrazach, do- dawanie błysku wypełniającego i oświetlenia tylnego do fotografii. Ponadto znajdziesz tutaj informacje na temat korekcji naświetlenia, kolorów, możliwości usuwania z obrazu niepożądanych elementów. 142 Corel Paint Shop Pro X. Podstawy Na pewno wiele razy zdarzyło Ci się, że zrobiłeś zdjęcie, na którym na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało dobrze, a jednak... No właśnie, nagle dostrzegłeś element, który nie powinien znaleźć się w kadrze. Gdyby nie istniały programy graficzne takie jak PSP, musiałbyś już do końca życia oglądać na zdjęciu ze swoją dziewczyną tę stertę śmieci wystających z kosza znajdującego się tuż za jej plecami. Dzięki narzędziom takim jak Clone, Object Remover czy Eraser Twoje błędy wynikają- ce z nieumiejętnego wykadrowania sceny bądź zwykłego roztargnienia zostaną naprawione. Z narzędzi tych można oczywiście korzystać w różnych sytuacjach, zawsze wtedy, gdy przydałoby się coś wymazać, sklonować, usunąć z obrazu. Niepożądane obiekty można usunąć z obrazu również dzięki umiejętnemu kadrowaniu. Można to zrobić, wykorzystując dobrze Ci już znane narzędzie Crop. Narzędzie Clone Narzędzie Clone pozwala na usuwanie elementów z obrazu lub powielanie ich poprzez klonowanie pikseli z fragmentu obrazka i przenoszenie ich nad obszar wymagający retuszu. Uaktywnia się go poprzez naciśnięcie klawisza C lub klik- nięcie jego ikony w Przyborniku (rysunek 8.1). Rysunek 8.1. Lokalizacja narzędzia Clone w Przyborniku W palecie Tool Options narzędzia (rysunek 8.2) dostępnych jest wiele opcji. Rysunek 8.2. Paleta Tool Options narzędzia Clone i znajdujące się w niej opcje Za ich pomocą możesz określić parametry związane z końcówką tego narzędzia takie jak: kształt (Shape), twardość (Hardness) — zalecana wartość od 30 do 50, odległość pomiędzy pozostawianymi przez niego śladami (Step) — zalecana wartość 1, stopień wypełnienia śladu pozostawianego przez końcówkę (Density) — zalecana wartość to 100, grubość (Thickness), stopień pochylenia, inaczej kąt nachylenia (Rotation) — zalecana wartość to 0, krycie1 (Opacity) — zalecana war- 1 Krycie to stopień widoczności śladu pozostawianego w oknie obrazu przez narzędzie. Rozdział 8. u Retusz obrazów 143 tość to 100 , tryb mieszania (Blend Mode) — zaleca się stosowanie trybu Normal. Warto również zaznaczyć opcję Aligned mode. Wykonaj poniższe ćwiczenie, aby usunąć z obrazu postać, która nie powinna się na nim znaleźć. Ćwiczenie 8.1. Usuwanie elementu z obrazu za pomocą narzędzia Clone 1. Uaktywnij narzędzie Clone — wystarczy nacisnąć klawisz C. 2. W palecie Tool Options określ parametry związane z jego końcówką. 3. Naciśnij klawisz Shift i kliknij w tym miejscu obrazu, z którego chciałabyś pobrać piksele do zakrycia niepożądanego elementu (rysunek 8.3). Rysunek 8.3. Pobieranie pikseli, które mają zostać wykorzystane do retuszu fragmentu obrazu Zamiast naciskać klawisz Shift, możesz kliknąć lewym przyciskiem myszy. Natomiast aby pobrać piksele do retuszowania obrazu, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy. 4. Następnie już bez naciskania klawisza Shift kliknij w miejscu, w którym widnieje element przeznaczony do usunięcia. Zauważ, że zostały tu przeniesione piksele z miejsca pierwszego kliknięcia (rysunek 8.4). Rysunek 8.4. Klonowanie pikseli z jednego miejsca obrazu do drugiego za pomocą narzędzia Clone jest jedną z metod wykorzystywanych do retuszu 5. Naciskając lewy przycisk myszy, przesuwaj kursor po elemencie, który ma zostać usunięty. 6. Oto efekt (rysunek 8.5). 144 Corel Paint Shop Pro X. Podstawy Rysunek 8.5. Za pomocą narzędzia Clone usunięto osoby z tła Pamiętaj jednak o tym, że usuwanie elementów z obrazu nie jest jedynym zastosowaniem narzędzia Clone. Możesz za jego pomocą powielić obiekty (rysunek 8.6) lub sklonować je z jednego obrazu do drugiego. Rysunek 8.6. Za pomocą narzędzia Clone można sklonować elementy występujące w obrazie. Na rysunku po lewej fotografia oryginalna, po prawej — klonowanie elementu obrazu (biedronki) Narzędzie Object Remover Narzędzie Object Remover działa podobnie jak Clone. Pozwala ono zastąpić niepo- żądane elementy w obrazie obszarami sąsiadującymi. Aby je uaktywnić, skorzy- staj z palety Przybornik (rysunek 8.7). Rysunek 8.7. Paleta Przybornik i znajdujące się w niej narzędzie Object Remover Posługiwanie się narzędziem wygląda inaczej niż w przypadku Clone. Aby usu- nąć obiekt z obrazu, należy: 1. Uaktywnić narzędzie Object Remover. 2. W palecie Tool Options (rysunek 8.8) kliknąć przycisk Selection mode ( — uaktywni się wówczas wewnętrzne narzędzie Freehand. Następnie trzeba zaznaczyć w oknie obrazu ten element (elementy), którego chcemy się pozbyć. ) Rozdział 8. u Retusz obrazów 145 Rysunek 8.8. Palet Tool Options narzędzia Object Remover Możesz dokonać zaznaczenia obszaru, który ma być usunięty za pomocą Object Remover, dowolnym z narzędzi służących do tworzenia selekcji. Musisz to jednak zrobić jeszcze przed uaktywnieniem narzędzia Object Remover. 3. W palecie Tool Options kliknąć przycisk Source mode ( rozmieścić utworzoną ramkę, posługując się jej uchwytami na bokach i w narożnikach, tak aby objęła ten obszar obrazu, którym chcemy zastąpić zaznaczenie — materiał źródłowy (rysunek 8.9). ). Następnie Rysunek 8.9. Na zdjęciu oprócz słonia widoczne są jego odchody. Aby można je było usunąć za pomocą narzędzia Object Remover, zaznaczono je narzędziem Freehand, a następnie nad obszarem obrazu, który ma zastąpić zaznaczony fragment, rozmieszczono ramkę Obszar objęty ramką powinien być mniej więcej takiej samej wielkości jak fragment przeznaczony do usunięcia. 4. Określić stopień krycia materiału źródłowego za pomocą parametru Opacity. 5. Korzystając z parametru Feather, określić stopień wtapiania dla zaznaczenia dokonanego za pomocą narzędzia Freehand. 6. Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Use all layers. Jej zaznaczenie spowoduje, że materiał źródłowy będzie pobierany ze wszystkich warstw obrazu, a jeśli będzie niezaznaczona — jedynie z warstwy aktywnej. 7. Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie opcji Smart blending. Opcja ta, kiedy jest zaznaczona, miesza krawędzie i wykorzystuje zakresy tonalne obiektu podczas nakładania materiału źródłowego. 8. Kliknąć przycisk Apply. 9. Usunąć zaznaczenie — Ctrl+D. 146 Corel Paint Shop Pro X. Podstawy Na rysunku 8.10 przykład zdjęcia, z którego usunięto niepożądany element, korzystając z narzędzia Object Remover. Rysunek 8.10. Zdjęcie, z którego usunięto niepożądany element, korzystając z narzędzia Object Remover Narzędzia Eraser i Background Eraser Ostatnimi narzędziami służącymi do usuwania elementów z obrazu, które chcia- łabym zaprezentować, są Eraser i Background Eraser. Znajdują się one w Przyborniku na pozycji 12. i 13. Aby je uaktywnić, należy kliknąć ich ikony — odpowiednio ( ). W przypadku narzędzia Eraser możesz również nacisnąć klawisz X. Zacznijmy od pierwszego z nich. ) i ( Eraser Eraser, czyli tzw. Gumka, to narzędzie na pewno pomocne w pracy z obrazem. To takie koło ratunkowe, kiedy zadrży Ci ręka podczas malowania. Znacznie ułatwia życie. Zamiast precyzyjnie zaznaczać jakiś obiekt, aby go wyciąć z obrazu i wkleić do innego, możesz usunąć tło, na którym został umieszczony. Gumka pozwala usunąć defekt powstały podczas tworzenia obrazu. Możesz zetrzeć ele- ment znajdujący się na jednej z warstw, nie naruszając obrazów znajdujących się na pozostałych. Ogólna zasada posługiwania się gumką polega na przesuwaniu kursora myszy z wciśniętym jej lewym przyciskiem po obszarze, który chcemy usunąć. Chciałabym teraz podać kilka informacji na temat działania omawianego na- rzędzia, które powinny Cię zainteresować. Sposób, w jaki działa gumka, zależy od tego, czy znajdujesz się w danej chwili na warstwie ułożonej na samym dole listy w palecie Layers czy na którejś z pozostałych. Jeśli jest to warstwa najniżej ułożona, wówczas gumka usuwa elementy, pozostawiając w miejscu usuwania przeźroczysty obszar. W drugim przypadku gumka usuwa elementy w danym Rozdział 8. u Retusz obrazów 147 miejscu, malując takim kolorem, jaki w tym samym miejscu znajduje się na warstwie znajdującej się poniżej. Zakres skuteczności gumki można ustalić, ko- rzystając ze znajdującego się w palecie Tool Options parametru Opacity. Możesz tu- taj określić, jaki procent farby chcesz usunąć — 100 oznacza całkowite jej usunięcie. Jeśli chcesz pracować z narzędziem Eraser na warstwie Background, musi ona zostać uprzednio zamieniona w warstwę rastrową. Background Eraser — gumka usuwająca tło Background Eraser to narzędzie, które usuwa tło bez naruszania elementów ob- razka. Operacja umożliwia wymazanie tła przy zachowaniu krawędzi obiektu w kolorze narzędzia. Podczas jego stosowania należy pamiętać, aby środek kur- sora myszki znajdował się na pikselach tła. Jeśli umieścisz go w miejscu, w któ- rym znajdują się piksele tworzące obrazek, zostaną one usunięte wraz z tłem. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy klikasz kursorem miejsce, które zaraz będziesz chciał wymazać, narzędzie pobiera próbkę koloru (piksel, który znajduje się akurat w środku końcówki narzędzia), jaki będzie usuwało, gdy tylko pojawi się on pod obszarem pędzla. Pozostałe kolory zostaną nienaruszone. Posługiwanie się nim jest tak samo proste jak w przypadku Eraser. Polega ono na przesuwaniu kursora myszy z wciśniętym jej lewym przyciskiem po obszarze, który chcemy usunąć. Po uaktywnieniu tego narzędzia zobaczysz zapewne, że w jego palecie Tool Options (rysunek 8.11) znajduje się kilka elementów. Rysunek 8.11. Paleta Tool Options narzędzia Background Eraser Wiele z nich to dobrze już znane opcje takie jak Size, Hardness, Step, Density, Thick- ness, Rotation, Opacity, Use all Layers. Była o nich mowa np. podczas omawiania na- rzędzia Paint Brush. Pozwalają one określić wygląd i sposób działania końcówki narzędzia. Dodatkowo w palecie znajdują się opcje takie jak Tolerance, Sampling, Limits czy Sharpness. ¨ Parametr Tolerance. Jeśli chcesz wymazywać więcej kolorów naraz, zwiększ wartość tej opcji. Jeśli pracujesz w okolicach elementów położonych blisko siebie i ważna jest precyzja, podczas wymazywania zmniejsz wartość tego parametru. Parametr staje się dostępny, gdy opcja Auto tolerance nie jest zaznaczona. 148 Corel Paint Shop Pro X. Podstawy ¨ Opcja Limits. Kiedy klikniesz strzałkę znajdującą się po prawej stronie jej pola, rozwiniesz listę z trzema własnościami: Discontiguous, Contiguous oraz Find Edges. Z listy Limits wybierz Contiguous, co spowoduje, że gumka będzie wymazywała dokładnie taki kolor, jak kolor piksela, znajdującego się w środku końcówki narzędzia, gdy klikasz w oknie obrazu. Wybierając Discontiguous, wydajesz programowi polecenie, aby wymazywał z okna obrazu wszystkie te piksele, które mają podobny odcień, bez względu na to, czy tworzą ciągły obszar czy też są „porozrzucane” po całym obrazku. Trzecia z własności — Find Edges — ma tę cechę, że kiedy jest aktywna, wyszukuje podczas przeciągania kursorem po oknie obrazu krawędzie i sprawia, że stają się one bardziej uwydatnione. ¨ Opcja Sampling udostępnia cztery właściwości: Continuous, Once, BackSwatch oraz ForeSwatch. W tym przypadku radzę włączyć Continuous, ponieważ zmusza to gumkę do ciągłego sprawdzania, w miarę jak przesuwasz kursorem po obszarze obrazu, który kolor ma zostać wymazany. Ustawienie Once powoduje, że gumka tylko raz zbada próbkę koloru (podczas pierwszego kliknięcia obszaru przeznaczonego do wymazania). Kiedy będziesz przeciągać kursor myszy po oknie obrazu, wówczas tylko ten kolor będzie wymazywany. Włączenie BackSwatch sprawi, że gumka będzie wymazywała tylko ten kolor, który figuruje w palecie Materials jako kolor tła, zaś ForeSwatch — będzie wymazywała kolor aktualnie wybrany dla narzędzia. Aby usunąć jakiś konkretny kolor z okna obrazu, ustaw w opcji Sampling wartość ForeSwatch, a następnie kliknij w palecie Materials pole Foreground and Stroke Color. Kiedy pojawi się okno Color, kliknij w oknie obrazu ten kolor, który ma zostać usunięty — kursor powinien teraz wyglądać jak kroplomierz ( pojawi się nowo pobrany kolor. Kliknij OK. Teraz możesz rozpocząć przesuwanie kursorem po obszarze okna obrazu, który chcesz wymazać. ). W oknie Color, w polu Current ¨ Opcja Sharpness określa, w jakim stopniu różnica kolorystyczna pomiędzy wymazywanym obiektem a tłem ma wpływ na miękkość wymazywanych krawędzi. Po usunięciu pikseli z okna obrazu możesz je ponownie przywrócić, przeciągając kursorem po obszarach, z których zostały usunięte, z naciśniętym prawym przyciskiem myszy. Jeśli sprawia Ci to problem, spróbuj zwiększyć wartość parametru Tolerance. Dodatkowo radzę wykorzystać tę możliwość zaraz po usunięciu pikseli. Jeśli będziesz chciał zrobić to później, a w międzyczasie zdążysz już zmienić ustawienia parametrów Sampling i Limits, operacja ta nie powiedzie się. W takiej sytuacji będziesz musiał po prostu ustawić w palecie Tool Options dokładnie takie same ustawienia opcji Sampling i Limits, jakich użyłeś podczas usuwania pikseli. Rozdział 8. u Retusz obrazów 149 Narzędzie Warp Brush umożliwia deformację obrazu polegającą na wypychaniu, rozszerzaniu, zakręcaniu jego pikseli. Aby uzyskać do niego dostęp, kliknij ikonę narzędzia w Przyborniku (rysunek 8.12). Rysunek 8.12. Lokalizacja narzędzia Warp Brush w Przyborniku programu Paint Shop Pro X W jego palecie Tool Options (rysunek 8.13) dostępnych jest kilka trybów pracy. Powiązane z nimi przyciski znajdziesz w sekcji Warp modes. Każdy z trybów włą- czysz, klikając odpowiedni przycisk. Rysunek 8.13. Paleta Tool Options narzędzia Warp Brush Oto omówienie poszczególnych trybów. ¨ Push ( w którym przesuwasz kursor. ) — w tym trybie piksele są rozmazywane zgodnie z kierunkiem, ¨ ) — w tym trybie piksele są wypychane w różnych kierunkach Expand ( spod końcówki narzędzia. Ja używam tego trybu do korekcji oczu (za jego pomocą można sprawić, że staną się one większe), a także jako jedną z metod powiększania piersi. ¨ ) — w tym trybie piksele znajdujące się pod kursorem są zasysane Contract ( do środka. Ma on więc odwrotne działanie do trybu Expand. Można go wykorzystać do wyszczuplenia niektórych partii ciała, np. brzucha. ¨ Right Twirl ( z ruchem wskazówek zegara. ) — użycie tego trybu powoduje zakręcanie obrazu zgodnie ¨ Left Twirl ( przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. ) — użycie tego trybu powoduje zakręcanie obrazu w kierunku ¨ ) — ten tryb powoduje zupełnie przypadkowe przemieszczanie Noise ( pikseli znajdujących się pod kursorem. Prawdę powiedziawszy, nie znalazłam dla niego jeszcze zastosowania. ¨ Iron Out ( deformacji. ) i Unwarp ( ) — użycie tych trybów pozwala usunąć efekt 150 Corel Paint Shop Pro X. Podstawy W palecie Tool Options znajdują się ponadto opcje umożliwiające zmianę rozmiaru końcówki narzędzia (Size), stopnia jej twardości (Hardness), okre- ślenie przerw pomiędzy następującymi po sobie śladami pędzla (Step) — po- znałeś je już podczas omawiania opcji związanych z narzędziem Paint Brush. Dodatkowo narzędzie Warp Brush zostało wyposażone w opcję Strength umoż- liwiającą kontrolowanie stopnia deformacji obrazu. Znajduje się tutaj jeszcze kilka innych opcji związanych z mapami deformacji. Nie będę ich jednak omawiała, gdyż wykraczają one poza zakres materiału omawianego w tej książce. Aby użyć narzędzia Warp Brush, najpierw je uaktywniamy. Następnie wybiera- my tryb jego pracy w sekcji Warp modes. Potem ustalamy opcje związane z koń- cówką takie jak rozmiar czy twardość. Określamy siłę działania deformacji. Następnie umieszczamy kursor nad obszarem, który ma być zdeformowany, i zależnie od efektu deformacji, jaki chcemy uzyskać, naciskamy lewy przycisk myszy i rozpoczynamy przeciąganie kursorem po obszarze lub klikamy go. Oto efekt, jaki można w ten sposób uzyskać (rysunek 8.14). Rysunek 8.14. Efekt jaki można uzyskać za pomocą narzędzia Warp Brush i zmiany kontrastu w obrazie — po lewej. Po prawej oryginalna fotografia (fot. © DigiTouch) http://www.annaowczarz. pl/pspx/r8/wampirzyca Aberracje chromatyczne to barwne obwódki wokół obszarów zdjęć przedstawiają- cych krawędzie przedmiotów (np. gałęzie drzew na tle nieba) lub w miejscach gwałtownych przejść tonalnych (rysunek 8.15). Rozdział 8. u Retusz obrazów 151 Rysunek 8.15. Przykład fotografii, na której widoczne są aberracje chromatyczne (miejsca takie jak te wskazywane przez strzałkę). Jest to przykład tego, że jednymi z najbardziej ulubionych miejsc, w których goszczą aberracje, są obszary pomiędzy niebem a gałęziami drzew. To samo zdjęcie w kolorze możesz obejrzeć pod adresem http://www.annaowczarz.pl/pspx/r8/aberracje_chromatyczne Pojawiają się one wówczas, gdy jakieś urządzenie rejestrujące obraz (takie jak np. aparat cyfrowy) umieszcza niewłaściwe kolory w różnych miejscach obrazu. Przyczyną powstawania aberracji może być np. zastosowanie dużego zakresu zoomu optycznego2. W aparatach średniej klasy przy zastosowaniu zoomu 10× nie sposób uniknąć pojawienia się na fotografii tego zjawiska. Aberracje mo- żesz zauważyć również po użyciu aparatu cyfrowego do wykonania zdjęć, na których widoczne są gałęzie drzew na tle nieba, wewnętrzne krawędzie okna, gdy wpada przez nie jasne światło, lampy fluorescencyjne lub nieosłonięte ża- rówki, refleksy świetlne na wodzie, krawędzie obiektów oświetlonych od tyłu. Ponadto możesz mieć z nimi do czynienia podczas fotografowania nocą fajer- werków oraz świateł miasta. Jak sobie poradzić z aberracją, skoro już wystąpiła? W programie PSP w wersji X wprowadzona została nowa funkcja One Step Purple Fringle Fix, która umożliwia za pomocą jednego kliknięcia zredukowanie aber- racji, a nawet jej całkowite wyeliminowanie z obrazu. Aby z niej skorzystać, na- leży wybrać polecenie Adjust/One Step Purple Fringe Fix i aberracje zostaną usunięte. Aberracje można usunąć również za pomocą funkcji Chromatic Aberration Removal. Aby uzyskać dostęp do opcji, należy wybrać polecenie Adjust/Chromatic Aberration Removal. Otwarte zostanie wówczas okno dialogowe Chromatic Aberration Removal (rysunek 8.16). Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Chromatic Aberration Removal, można również kliknąć ikonę Chromatic Aberration Removal ( Photo. Jeśli pasek ten nie jest widoczny w oknie programu, wybierz polecenie View/Toolbars/Photo. ) znajdującą się na pasku narzędziowym 2 Nie jest to oczywiście jedyny czynnik wywołujący aberracje chromatyczne. Książka ta ma jednak na celu przedstawienie sposobu usuwania ich z fotografii, a nie omawianie przyczyn ich występowania. 152 Corel Paint Shop Pro X. Podstawy Rysunek 8.16. Okno dialogowe Chromatic Aberration Removal W oknie dialogowym występuje kilka opcji takich jak: ¨ Sample — zawiera ona w swoim obszarze próbki będące danymi, na podstawie których program dokonuje oczyszczenia obrazu z aberracji. Na jednym obrazie można utworzyć maksymalnie 10 próbek. Jeśli chcesz ich stworzyć więcej, musisz najpierw przeprowadzić wszystkie operacje na pierwszych dziesięciu, zatwierdzić korekcję, a następnie ponownie skorzystać z opcji Chromatic Aberration i stworzyć nowe próbki. Aby usunąć którąś z próbek, wystarczy kliknąć najpierw ją, a potem przycisk Remove. Aby wybrać określoną próbkę, wystarczy kliknąć jej nazwę na liście w obszarze próbek. ¨ Range — określa zakres kolorów aktywnej próbki. Zmiana wartości tej opcji aktywnej próbki spowoduje zmianę zakresu pikseli, które zostaną poddane korekcji. ¨ Show differences — zaznaczenie jej sprawi, że w polu podglądu po prawej stronie okna dialogowego Chromatic Aberration Removal widoczne staną się obszary obrazu (jasne miejsca na czarnym tle), na których występują aberracje. Im jaśniejsze będą te obszary, z tym większą mocą zostanie na nich zastosowana korekcja. ¨ Radius — parametr w pewnym sensie określa szerokość aberracji chromatycznej mierzoną w pikselach. Gdy aberracja jest „wąska”, powinno się nadawać mu niskie wartości, a gdy „szeroka” — większe. Dzięki temu filtr będzie działał maksymalnie wybiórczo, to znaczy będzie korygował aberrację, ale nie zmodyfikuje tych fragmentów obrazu, które mają podobny kolor jak ona, ale nią nie są. Wprowadzaj na początku do jej pola jak najmniejsze wartości i sukcesywnie je zwiększaj, obserwując jednocześnie skutki tych działań. Małe wartości powinny wystarczyć, aby efektywnie pozbyć się z obrazu aberracji chromatycznych. Domyślna wartość, czyli 10, jest całkiem dobra. Wartości poniżej 4 są raczej mało przydatne, a powyżej 40 stosuje się bardzo rzadko. Kluczem do skutecznego posługiwania się Rozdział 8. u Retusz obrazów 153 tym filtrem jest nabycie umiejętności precyzyjnego zaznaczania próbek reprezentatywnych dla kolorów aberracji. Każda próbka powinna zawierać tylko i wyłącznie kolory składające się na aberrację. Jeżeli z jakiegoś powodu w próbce koniecznie musi się znaleźć kolor nienależący do aberracji, niech chociaż będzie on ciemny, a nie jasny. Z ustawieniem Radius trzeba trochę poeksperymentować. Jeżeli program nie usuwa wszystkich aberracji nawet przy większych wartościach promienia, należy umieścić w obszarze aberracji dodatkową próbkę. Mówiąc dokładniej, trzeba umieścić ją w tej części obrazu, w której pozostały nieusunięte aberracje, i sprawdzić, czy to pomoże. ¨ Result on new layer — zaznaczenie tej opcji sprawi, że rezultat przeprowadzonych operacji podjętych w celu usunięcia aberracji zostanie automatycznie zapisany na nowej warstwie obrazu. Wykonaj poniższe ćwiczenia, aby poznać możliwości funkcji. Ćwiczenie 8.2. Usuwanie aberracji chromatycznych z fotografii cyfrowej 1. Wybierz polecenie Adjust/Chromatic Aberration Removal. 2. Jeśli w otwartym w ten sposób oknie dialogowym Chromatic Aberration Correction pola podglądu nie są widoczne, kliknij przycisk Show/Hide Previews, aby uzyskać podgląd ( usuwania aberracji z obrazu. ). Jest to bardzo ważne w przypadku 3. Powiększ widok obrazu do takiego rozmiaru, aby aberracje były bardzo dobrze widoczne, np. 200 . Możesz to zrobić za pomocą przycisku Zoom In lub Zoom Out (jeśli w oknie programu widok obrazu jest zbyt duży). 4. Ustaw widok obrazu tak, aby aberracje chromatyczne, które chcesz usunąć, stały się widoczne w znajdującym się po lewej stronie oknie podglądu. W tym celu skorzystaj z przycisku Navigate i otwartego po jego kliknięciu dodatkowego okna podglądu. 5. W oknie podglądu Before przeciągnij kursor w miejscu, w którym znajdują się aberracje. Zrób to tak, aby znalazły się one we wnętrzu tworzonego w ten sposób zamkniętego obszaru o kształcie czworoboku. Obszar ten stanie się tzw. próbką (ang. Sample). Trzymając kursor nad próbką, możesz za pomocą jego narożników powiększać lub zmniejszać obszar (rysunek 8.17). 6. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zatrzymaj się ponownie w oknie podglądu po lewej stronie okna dialogowego Chromatic Aberration Removal i przeciągnij kursor w miejscu, w którym znajdują się kolejne aberracje. W ten sposób stworzysz nową próbkę. 7. W polu Range wprowadź odpowiednią wartość. 154 Corel Paint Shop Pro X. Podstawy Rysunek 8.17. Okno dialogowe Chromatic Aberration Removal. Tworzenie próbki aberracji 8. W polu Radius wprowadź wartość 4 i zwiększaj ją stopniowo, obserwując w oknie podglądu po prawej stronie następujące zmiany. Kiedy aberracje znikną, zakończ wprowadzanie wyższych wartości. W większości przypadków należy stosować w polu Radius wartości z zakresu 4 – 20. Wartości mniejsze niż 10 są najodpowiedniejsze w przypadku niewielkich aberracji (1-, 2-pikselowych). 9. Usuń zaznaczenie opcji Show differences oraz Result on new layer, jeśli nie zamierzasz korzystać z podglądu, który umożliwi Ci zapoznanie się z rozmiarami aberracji w czerni i bieli, oraz chcesz, aby zmiany przeprowadzone na obrazie (usunięcie aberracji) zostały zastosowane na bieżącej warstwie. 10. Kliknij OK, aby zatwierdzić korekcję. Na rysunku 8.18 przedstawiono przykład fotografii zawierającej aberracje chro- matyczne (po lewej) oraz efekt zastosowania na niej funkcji Chromatic Aberration Removal (po prawej). Rysunek 8.18. Fragment fotografii zawierającej aberracje chromatyczne przed korekcją defektu (po lewej) i po (po prawej). Te same zdjęcia w kolorze możesz obejrzeć pod adresem http:// www.annaowczarz.pl/ pspx/r8/aberracje_ chromatyczne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Corel Paint Shop Pro X. Podstawy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: