Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00512 008105 20247080 na godz. na dobę w sumie
Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich - ebook/pdf
Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 400
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2460-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> media i dziennikarstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).
Problematyka pracy koncentruje się wokół szeroko pojętego zagadnienia cyberprzemocy występującej wśród młodzieży – uczniów wiejskich szkół gimnazjalnych. W książce scharakteryzowano problem cyberprzemocy z perspektywy teoretycznej, ale dokonano również szczegółowej analizy zjawiska na podstawie zebranego materiału empirycznego. Poza aspektem naukowych interpretacji zjawiska, sformułowano także konkretne wnioski przydatne praktyce pedagogicznej i profilaktycznej. Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców interesujących się problematyką cyberprzemocy zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Książka stanowi przydatne kompendium wiedzy dla wykładowców oraz studentów w szczególności kierunków pokrewnych pedagogice i psychologii. Zakres tematyczny, jak również wnioski praktyczne zredagowane są w taki sposób, by publikacja stanowiła źródło wskazówek i informacji niezbędnych w pracy nauczycieli-praktyków, podejmujących wyzwania wychowawczo-profilaktyczne, zwłaszcza na III etapie edukacyjnym. Adresatami pracy są także rodzice uczniów, w szczególności dorastającej młodzieży, której niestety na coraz większą skalę problem cyberprzemocy dotyczy. Liczę, że przedstawione w monografii rozważania i wnioski przysłużą się studentom, nauczycielom oraz pracownikom nauki, jako źródło inspiracji do dalszych dociekań i pogłębionych studiów nad zagadnieniem cyberprzemocy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

m ł o d z i e ż y z e s z k ó ł w i e j s k i c h C y b e r p r z e m o c w ś r ó d A n n a W a l i g ó r a - H u k Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich Anna Waligóra-Huk Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich NR 3290 Anna Waligóra-Huk Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Pedagogika Ewa Wysocka Recenzent Bronisław Siemieniecki Spis treści Wstęp 9 1. Wybrane teorie i koncepcje wyjaśniające agresję i przemoc uczniowską 15 1 1 Wprowadzenie w problematykę agresji i przemocy Wyjaśnienia terminolo- giczne 19 1 2 Wybrane teorie psychologiczne wyjaśniające agresję i przemoc 28 1 2 1 Teoria instynktów Zygmunta Freuda 28 1 2 2 Teoria frustracji – agresji Johna Dollarda i Neala E Millera 30 1 2 3 Teorie uczenia się na przykładzie teorii wyuczonej agresji Arnolda H Bussa 33 1 3 Wybrane teorie socjologiczne wyjaśniające agresję i przemoc 37 1 3 1 Teoria anomii Emila Durkheima oraz koncepcja szkolnej anomii 38 1 3 2 Teoria uczenia się społecznego Alberta Bandury 41 1 3 3 Teoria etykietowania Edwina Lemerta i Howarda Beckera 44 1 4 Wybrane koncepcje integrujące wyjaśniające agresję i przemoc 46 1 4 1 Teoria zachowań problemowych Richarda i Shirley Jessorów 46 1 4 2 Koncepcja socjoekologiczna 51 1 4 3 Koncepcje dotyczące wpływu mediów na zachowania agresywne 54 2. Nowe media w komunikacji interpersonalnej dzieci i młodzieży 59 2 1 Charakterystyka nowych mediów 60 2 2 Wprowadzenie w problematykę oddziaływania mediów 61 2 3 Oddziaływanie mediów na przykładzie teorii uczenia się społecznego Alberta Bandury 62 2 4 Teorie i modele komunikacji interpersonalnej 64 2 4 1 Pojęcie komunikacji 66 2 4 2 Teoria komunikacji Harolda Lasswella 69 2 4 3 Teoria systemowa w komunikowaniu 70 2 4 4 Teorie konstruktywistyczne 71 2 4 5 Teorie kognitywistyczne 72 2 4 6 Teorie konektywistyczne 74 6 Spis treści 3. Wprowadzenie do problematyki badań dotyczących zjawiska cyberprze- mocy 77 3 1 Ujęcia definicyjne zjawiska cyberprzemocy 80 3 2 Cechy charakterystyczne zjawiska cyberprzemocy 86 3 3 Formy cyberprzemocy 91 3 4 Cyberprzemoc a przemoc tradycyjna 96 3 5 Skala zjawiska 99 3 6 Sprawcy i ofiary cyberprzemocy 102 3 7 Konsekwencje doświadczania cyberprzemocy 110 3 8 Wybrane przypadki doświadczania cyberprzemocy przez młodzież 116 4. Profilaktyka cyberprzemocy występującej wśród dzieci i młodzieży 123 4 1 Kryteria doboru oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych w  odnie- sieniu do cyberprzemocy 125 4 2 Szkolna polityka i infrastruktura w zakresie profilaktyki cyberprzemocy 130 4 3 Rola rodziców w zakresie profilaktyki cyberprzemocy 136 4 4 Kampanie i  społeczne akcje edukacyjne podejmowane w  ramach profi- laktyki cyberprzemocy występującej wśród dzieci i młodzieży 142 5. Koncepcja metodologiczna badań własnych 149 5 1 Uzasadnienie problematyki badań własnych i ich innowacyjność 149 5 2 Cele i przedmiot badań 152 5 3 Problematyka badań 153 5 4 Hipotezy badawcze 155 5 5 Zmienne i ich wskaźniki 156 5 6 Metody, techniki i narzędzia badawcze 160 5 7 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 165 5 7 1 Charakterystyka terenu badań 165 5 7 2 Charakterystyka próby badawczej 166 6. Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich – analiza wyników badań własnych 185 6 1 Charakterystyka zjawiska cyberprzemocy występującego wśród młodzieży ze szkół wiejskich 185 6 1 1 Skala występowania zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży uczęszcza- jącej do szkół wiejskich 185 6 1 2 Formy cyberprzemocy występujące wśród młodzieży uczęszczającej do szkół wiejskich 193 6 1 3 Poczucie bezpieczeństwa w  sieci młodzieży gimnazjalnej ze szkół wiej- skich 204 6 1 4 Wpływ poziomu agresji uczniów wiejskich szkół gimnazjalnych na popeł- nienie aktu cyberprzemocy 208 6 2 Profilaktyka i interwencja w zakresie cyberprzemocy 212 6 2 1 Znajomość zjawiska cyberprzemocy i świadomość zagrożeń w percepcji ro- dziców, nauczycieli i uczniów 212 Spis treści 7 6 2 2 Profilaktyka cyberprzemocy w  percepcji rodziców, nauczycieli i  uczniów oraz podejmowane w tym zakresie działania 229 6 2 3 Interwencja w  zakresie cyberprzemocy w  opinii rodziców, nauczycieli i uczniów 248 6 2 4 Dokumenty szkolne zawierające treści dotyczące cyberprzemocy 256 7. Pogłębiona charakterystyka sprawców i  ofiar cyberprzemocy – studia indywidualnych przypadków 275 7 1 Bartosz – sprawca cyberstalkingu wykorzystujący telefon komórkowy 275 7 2 Klaudia – ofiara cyberstalkingu z  wykorzystaniem telefonu komórko- wego 287 7 3 Kamila – sprawczyni cyberprzemocy wykorzystująca telefon komórkowy 296 7 4 Monika – ofiara cyberprzemocy w  filmach nagrywanych wbrew jej woli telefonem komórkowym 305 7 5 Marcin – sprawca cyberprzemocy wykorzystujący portal społecznościowy 314 7 6 Olga – ofiara cyberprzemocy na forum portalu społecznościowego 325 Wnioski końcowe i uogólnienia 335 Wnioski praktyczne 361 Bibliografia 371 Wykaz tabel 393 Summary 397 Zusammenfassung 399 Wstęp Współcześnie media odgrywają niezwykle ważną rolę w  wielu obszarach życia każdego człowieka Od przekazu medialnego, rozwiniętej na szeroką skalę technologii komunikacyjnej i  informacyjnej nie sposób się odizolować Media jako czwarta władza kreują rzeczywistość, podają jej interpretację, wyznaczają mainstream Ponadto kreują mody, ukierunkowują gusta i wybory Współczesny człowiek, oprócz opanowania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w  społeczeństwie ponowoczesnym, obarczony i  zobowiązany jest jednocześnie do przyswojenia sobie alfabetu, w sensie podstaw obsługi i użytkowania, szeroko pojętych mediów elektronicznych Dziś coraz popularniejsze staje się określenie cyfrowy analfabetyzm, służące jako kategoria opisu osób nieposługujących się kompetencjami medialnymi (ang media literacy) Marc Prensky, autor znanego opracowania Digital natives, digital immigrants, współczesną młodzież określa mianem cyfrowych tubylców Przez to określenie rozumie osoby, które od uro- dzenia obcowały z  wieloma technologiami komunikacyjnymi Natomiast ludzi dziś dorosłych, którzy nie mieli styczności z nowymi mediami od najwcześniej- szych lat życia, nazywa cyfrowymi imigrantami1 Przemoc rówieśnicza z  użyciem nowych mediów elektronicznych stała się w  ostatnich latach istotną i  poważną kwestią, nie tylko wychowawczą i  profi- laktyczną, ale wręcz społeczną Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że przemocy w sieci doświadcza ponad połowa dzieci w Polsce Specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemo- cy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić bez fachowego wsparcia rodziców, nauczycieli i  specjalistów Problem cyberprzemocy w  oczywisty sposób dotyczy szkół W  klasie, szatni czy na bo- isku szkolnym najczęściej dochodzi do aktów przemocy z  użyciem telefonów komórkowych Dzieci i młodzież rejestrują niechciane zdjęcia oraz filmy, a na- stępnie publikują je w internetowych serwisach Coraz częściej też „tradycyjne” 1 M Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants. „On the Horizon” 2001, Vol 9, No 5, s  1–3 10 Wstęp konflikty rówieśnicze ze szkolnego gruntu przenoszą się do sieci2 Problem okreś- lany z  języka angielskiego terminem cyberbullying lub coraz popularniejszym w  Polsce terminem cyberprzemoc zauważono zaledwie kilka lat temu, jednak bardzo szybko uznano go za istotną kwestię społeczną i przeciwdziałanie mu jest obecnie priorytetem wielu programów zarówno wychowawczych, edukacyjnych, jak i profilaktycznych, poświęconych bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci Współczesne społeczeństwo coraz częściej określa się mianem społeczeństwa informacyjnego, rozumianego jako nierozerwalnie związanego z technologią in- formacyjną i komunikacyjną Owo społeczeństwo cechuje się indywidualizacją, decentralizacją administracji oraz rozproszeniem skupisk ludzkich Dominującą więc przestrzenią, w  której wzrasta dziecko, jest przestrzeń informacyjna, two- rzona przez media i multimedia3 Niebagatelne znaczenie ma także ich codzienna obecność w życiu młodych ludzi, jak również zakres, sposób korzystania z me- diów, charakter relacji, jakie zachodzą pomiędzy mediami i ich użytkownikami, oraz skutki tych relacji4 Nie sposób dziś uniknąć używania nowoczesnych urządzeń i wyspecjalizowanych technologii, służących przekazywaniu informacji i wzajemnemu komunikowaniu się między ludźmi5 Znajdują one coraz szersze zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia, pozwalając na sprawne i szybkie nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, pozyskiwanie i  wymianę danych6 Dla nastolatków z  pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem infor- macji czy centrum rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a  niekiedy głównym i autonomicznym, środowiskiem społecznego funkcjonowania, zawie- rania i podtrzymywania relacji rówieśniczych7 Wielu młodych ludzi spędza pa- radoksalnie więcej czasu na kontaktach oraz zawieraniu relacji interpersonalnych w  świecie wirtualnym niż realnym Dlatego kwestia bezpiecznego korzystania z  nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym Współcześnie dostępne media poszerzają i prze- obrażają przestrzeń życia dzieci i  młodzieży, nadając dzieciństwu inną jakość Specjaliści z  Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) twierdzą 2 Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół. Red Ł Wojtasik Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje, 2009, s 4 3 A Waligóra-Huk: Úloha a miesto počitača v živote diet’at’a In: Implementácia mediálnej vchovy do edukácie v primárnom vzdelávaní Ed A Kostelansky Ružomberok, Wydawnictwo Verbum, 2011, s 161–173 Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000 5 A Waligóra: Media w procesie uczenia się studentów kierunków nauczycielskich W: Vysoko­ skolsky ucitel – vzdelavatel ucitel’ov Red R Stepanovic, L Vanis Trnava, Uniwersytet Cyryla i Metodego, 2009 4 S Juszczyk: Człowiek w  świecie mediów elektronicznych – szanse i  zagrożenia. Katowice, 6 S Juszczyk: Edukacja na odległość Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003 7 A Waligóra-Huk: Kampania i działania społeczne na rzecz bezpieczeństwa dzieci i mło­ dzieży w Internecie W: Technologie edukacyjne – tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość. Red T Lewowicki, B Siemieniecki Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s 184 Wstęp 11 wręcz, że dziecko rodzi się z przysłowiową myszką komputerową w dłoni I fak- tycznie, przychodząc na świat, młody człowiek otoczony jest różnego rodzaju sprzętem specjalistycznym, monitorami i czujnikami, które w sytuacji zagrożenia mają za zadanie ratować życie Już we wczesnym etapie dzieciństwa obserwujemy niezwykłe zaintereso- wanie dziecka mediami Maluch z  zaciekawieniem i  ogromną koncentracją śledzi zmieniające się barwy i  poruszające postacie na ekranie telewizora czy monitorze komputera, jak również z  chęcią naśladuje telefoniczne rozmowy rodziców i  opanowuje podstawy korzystania z  telefonu komórkowego Zda- rza się, iż w  wielu domach to właśnie pilot od telewizora i  telefon stanowią najwspanialszą zabawkę dziecka Do niewiele starszych dzieci adresowane są rozmaite gry oraz programy multimedialne, mające służyć celom edukacyj- nym bądź wyłącznie rozrywkowym W  dzisiejszych czasach to telewizor lub komputer zastępuje wieczorne rytuały czytania dziecku przed snem porcją kreskówek i  animacji Nowe media stanowią nieodzowną pomoc w  wielu istotnych sytuacjach życiowych – skutecznie wykorzystywane, przyczyniają się do atrakcyjnego i  wartościowego nauczania, a  także spędzania czasu wolne- go Niestety cyberprzestrzeń w  coraz większym stopniu staje się współczesną areną dla zjawisk zagrażających bezpieczeństwu najmłodszych Wraz ze wzro- stem dostępności nowoczesnych technologii zwiększa się też skala zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i  funkcjonowanie dzieci Korzystanie przez nie z  Internetu może wiązać się między innymi z  następującymi kategoriami zagrożeń: kontakt z  niebezpiecz- nymi treściami, kontakty z  niebezpiecznymi osobami, przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc) oraz uzależnienie od Internetu8 Należy mieć świadomość, iż są to tylko niektóre z  zagrożeń czyhających na młodego użytkownika mediów W  miarę postępu i  rozwoju technologii zapewne katalog niebezpieczeństw systematycznie będzie się poszerzał Z  powyższych powodów postanowiono przeprowadzić badania empiryczne dotyczące diagnozy i  profilaktyki cyber- przemocy wśród młodzieży ze szkół wiejskich, ponieważ to środowisko nie zostało do tej pory poddane szerokim badaniom diagnostycznym Przeprowadzone badania, wnioski końcowe i  uogólnienia zostały skoncen- trowane na problematyce charakterystyki zjawiska cyberprzemocy, występujące- go wśród uczniów gimnazjalnych szkół wiejskich oraz podejmowanych w  tym zakresie, przez rodziców i nauczycieli, działań profilaktycznych oraz interwencyj- nych Ważną częścią badań empirycznych są studia indywidualnych przypadków: sprawców i  ofiar cyberprzemocy Ogólna struktura monografii obejmuje część teoretyczną poruszanych zagadnień, część metodologiczną i  część dotyczącą analizy wyników przeprowadzonych badań oraz wnioski końcowe 8 J Barlińska: Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i  młodzieży w  Internecie. W: Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół…, s 35–36 12 Wstęp W rozdziale pierwszym scharakteryzowano najważniejsze teorie i koncepcje naukowe, wyjaśniające agresję i przemoc uczniowską Dokonano wprowadzenia w problematykę agresji i zaprezentowano ujęcia definicyjne pojęć: agresja i prze- moc Struktura rozdziału pierwszego składa się z trzech podrozdziałów, w któ- rych scharakteryzowano wybrane teorie naukowe dotyczące agresji i przemocy Budując podrozdziały, dokonano klasyfikacji wybranych teorii na koncepcje psychologiczne, socjologiczne i integrujące Rozdział drugi stanowi teoretyczne wprowadzenie w problematykę nowych mediów i ich roli w komunikacji interpersonalnej dzieci i młodzieży W rozdziale tym scharakteryzowano nowe media i przybliżono kwestię ich oddziaływania na użytkowników na przykładzie teorii uczenia się społecznego Alberta Bandury W dalszej części rozdziału zaprezentowano wybrane teorie i modele komunikacji interpersonalnej, takie jak: teoria komunikacji H Lasswella, teoria systemowa, teorie konstruktywistyczne, teorie kognitywistyczne i teorie konektywistyczne Rozdział trzeci stanowi natomiast wprowadzenie do problematyki badań dotyczących zjawiska cyberprzemocy, a  w  jego podrozdziałach przybliżono zagadnienia dotyczące ujęć definicyjnych zjawiska cyberprzemocy, jego cech charakterystycznych oraz form, a  także skali zjawiska, ponadto przedstawiono problematykę sprawców i  ofiar cyberprzemocy, jak również konsekwencji do- świadczania cyberprzemocy W  rozdziale tym zaprezentowano najważniejsze wyniki badań polskich i  zagranicznych, dotyczących występowania zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży W  rozdziale czwartym omówiono problematykę oddziaływań w  zakresie profilaktyki cyberprzemocy występującej wśród dzieci i  młodzieży Rozdział ten opisuje zagadnienia dotyczące kryteriów doboru oddziaływań profilaktycz- no-wychowawczych w odniesieniu do cyberprzemocy, prezentuje rolę rodziców oraz szkolnej polityki i  infrastruktury w  zakresie profilaktyki cyberprzemocy, jak również przedstawia kampanie i społeczne akcje edukacyjne, podejmowane w ramach profilaktyki cyberprzemocy występującej wśród dzieci i młodzieży Piąty rozdział niniejszej monografii przedstawia zwięzłą koncepcję metodo- logiczną badań własnych, a  zawarto w  nim uzasadnienie problematyki badań własnych i ich innowacyjności, cele i problematykę badawczą, hipotezy badaw- cze, zmienne oraz wskaźniki Zaprezentowano także metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane podczas realizacji badań empirycznych O innowacyjności prowadzonych badań świadczy przede wszystkim wybór terenu badań, jakim jest środowisko wiejskie, a także różnorodność zastosowanych metod i technik badawczych Ponadto badaniami objęto uczniów, nauczycieli i rodziców, a próba badawcza łącznie stanowiła N = 1487 Zastosowana metoda studium indywidu- alnych przypadków pozwoliła na wnikliwy opis doświadczeń sprawców i  ofiar cyberprzemocy Wymienione argumenty świadczą o  nowatorskim charakterze badań własnych Do tej pory w Polsce nie prowadzono podobnych analiz, a ba- danie zjawiska cyberprzemocy dotyczyło wyłącznie środowisk miejskich Wstęp 13 Szósty i siódmy rozdział prezentują ilościową i jakościową analizę wyników badań własnych W  rozdziałach tych dokonano analizy danych uzyskanych w  toku: 1) badań ankietowych uczniów, rodziców oraz wywiadów z  nauczy- cielami; 2) analizy dokumentów szkolnych; 3) przeprowadzonego testu wiedzy z zakresu cyberprzemocy oraz testu mierzącego poziom agresji uczniów; 4) in- dywidualnych, pogłębionych wywiadów z uczniami sprawcami i ofiarami cyber- przemocy; 5) obserwacji uczniów będących sprawcami i ofiarami cyberprzemocy w  trakcie wywiadów indywidualnych i  przerw międzylekcyjnych; 6)  analizy dokumentów będących dowodami cyberprzemocy; 7) plebiscytu życzliwości i niechęci Zebrany materiał badawczy posłużył do przeprowadzenia analiz sta- tystycznych oraz do opracowania odpowiedzi na postawione problemy badawcze i  weryfikacji hipotez Uzyskane dane zostały zinterpretowane w  ramach zapro- ponowanych teorii naukowych Przeprowadzone za pomocą metod sondażu diagnostycznego i studium in- dywidualnych przypadków, a także licznych technik, badania własne dostarczyły bogatych danych, które stały się podstawą opracowania końcowych uogólnień i wniosków dla praktyki pedagogicznej Publikację wieńczy wykaz pozycji bibliograficznych, wykorzystanych w toku redagowania poszczególnych rozdziałów, jak również spis tabel Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców interesujących się problematyką cyberprzemocy zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycz- nej Mam nadzieję, że książka okaże się przydatna dla wykładowców oraz studen- tów, w  szczególności kierunków pokrewnych pedagogice i  psychologii Zakres tematyczny, jak również wnioski praktyczne zredagowane są w  taki sposób, by publikacja stanowiła źródło wskazówek i  informacji niezbędnych w  pracy na- uczycieli – praktyków, podejmujących wyzwania wychowawczo-profilaktyczne, zwłaszcza na 3 etapie edukacyjnym Wykaz tabel Tabela 1. Charakterystyka ofiar agresji elektronicznej Tabela 2. Charakterystyka próby badawczej uczniów pod względem płci i wieku Tabela 3. Posiadanie przez młodzież telefonu komórkowego Tabela 4. Czynności, do których młodzież najczęściej wykorzystuje telefon komórkowy Tabela 5. Osoby, z  którymi młodzież najczęściej komunikuje się za pośrednictwem telefonu komórkowego Tabela 6. Posiadanie przez młodzież komputera w domu rodzinnym Tabela 7. Posiadanie przez młodzież własnego komputera Tabela 8. Posiadanie przez młodzież dostępu do Internetu w domu Tabela 9. Miejsca, w których młodzież najczęściej korzysta z Internetu Tabela 10. Czas, jaki młodzież spędza przed komputerem w dni powszednie, szkolne Tabela 11. Czas, jaki młodzież spędza przed komputerem w dni wolne od zajęć szkol- nych Tabela 12. Średni czas przeznaczony przez młodzież na korzystanie z  Internetu w  dni robocze i dni wolne od zajęć szkolnych Tabela 13. Posiadanie przez młodzież profili na portalach społecznościowych Tabela 14. Portale społecznościowe, z których korzysta młodzież Tabela 15. Posiadanie przez młodzież własnego bloga internetowego Tabela 16. Czynności, do których młodzież najczęściej wykorzystuje Internet Tabela 17. Charakterystyka próby badawczej rodziców pod względem płci Tabela 18. Charakterystyka próby badawczej rodziców pod względem wykształcenia Tabela 19. Charakterystyka próby badawczej rodziców pod względem wieku Tabela 20. Charakterystyka próby badawczej rodziców pod względem zatrudnienia Tabela 21. Charakterystyka próby badawczej rodziców pod względem liczby dzieci na Tabela 22. Charakterystyka próby badawczej nauczycieli pod względem płci Tabela 23. Charakterystyka próby badawczej nauczycieli pod względem wykształcenia Tabela 24. Charakterystyka próby badawczej nauczycieli pod względem stażu pracy Tabela 25. Charakterystyka próby badawczej nauczycieli pod względem stopnia awansu utrzymaniu w szkole zawodowego 394 Wykaz tabel Tabela 26. Charakterystyka próby badawczej nauczycieli pod względem uczestnictwa w  formach doskonalenia zawodowego dotyczących bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz cyberprzemocy Tabela 27. Opinia rodziców na temat częstotliwości występowania zjawiska cyberprze- mocy wśród dzieci i młodzieży Tabela 28. Wiedza rodziców na temat doświadczania przez dziecko cyberprzemocy Tabela 29. Opinia nauczycieli na temat częstotliwości występowania zjawiska cyberprze- i/lub stosowanie jej mocy wśród młodzieży Tabela 30. Wiedza nauczycieli na temat doświadczania przez uczniów cyberprzemocy w charakterze ofiary i/lub sprawcy Tabela 31. Doświadczanie przez młodzież cyberprzemocy internetowej w  charakterze ofiary sprawcy Tabela 32. Stosowanie przez młodzież cyberprzemocy internetowej w  charakterze Tabela 33. Doświadczanie przez młodzież cyberprzemocy za pośrednictwem telefonu komórkowego w charakterze ofiary Tabela 34. Sprawcy wielokrotnego kręcenia filmów lub fotografowania ofiary bez jej zgody z wykorzystaniem telefonu komórkowego Tabela 35. Stosowanie przez młodzież cyberprzemocy z  wykorzystaniem telefonu ko- mórkowego w charakterze sprawcy Tabela 36. Formy doświadczanej przez młodzież cyberprzemocy internetowej Tabela 37. Doznanie przez młodzież krzywdy emocjonalnej lub zranienia uczuć w Internecie świadka Tabela 38. Doświadczanie przez młodzież cyberprzemocy internetowej w  charakterze Tabela 39. Doświadczanie przez młodzież kradzieży tożsamości internetowej Tabela 40. Stosowane przez młodzież formy cyberprzemocy internetowej Tabela 41. Formy doświadczanej przez młodzież cyberprzemocy za pośrednictwem telefonu komórkowego Tabela 42. Doświadczanie przez młodzież cyberprzemocy za pośrednictwem telefonu komórkowego w charakterze świadka Tabela 43. Okoliczności kręcenia filmów lub fotografowania ofiary z  wykorzystaniem telefonu komórkowego w opinii młodzieży Tabela 44. Stosowane przez młodzież formy cyberprzemocy z wykorzystaniem telefonu komórkowego Tabela 45. Subiektywne poczucie bezpieczeństwa w Internecie w opinii młodzieży Tabela 46. Opinia nauczycieli na temat bezpieczeństwa uczniów w sieci Tabela 47. Opinia rodziców na temat bezpieczeństwa dziecka w sieci Tabela 48. Znajomość przez młodzież witryn internetowych zawierających treści stano- wiące zagrożenie dla odwiedzającego je użytkownika Tabela 49. Znajomość przez młodzież stron internetowych i  numerów infolinii, gdzie mogą szukać wsparcia ofiary cyberprzemocy Tabela 50. Poziom agresji u badanych uczniów Wykaz tabel 395 Tabela 51. Poziom agresji u badanych dziewcząt i chłopców, którzy popełnili i nie po- pełnili cyberprzemocy przemocy Tabela 52. Poziom agresji u  badanych uczniów, którzy popełnili i  nie popełnili cyber- Tabela 53. Obliczenie wartości składników testu χ2 Tabela 54. Opinia rodziców na temat cech charakteryzujących cyberprzemoc Tabela 55. Opinia nauczycieli na temat cech charakteryzujących cyberprzemoc Tabela 56. Opinia rodziców na temat informowania przez dziecko osób trzecich o do- Tabela 57. Opinia nauczycieli na temat informowania przez dzieci osób trzecich o doś- świadczanej cyberprzemocy wiadczanej cyberprzemocy Tabela 58. Opinia rodziców na temat nękania osoby w  sieci lub za pośrednictwem telefonu telefonu Tabela 59. Opinia nauczycieli na temat nękania osoby w  sieci lub za pośrednictwem Tabela 60. Opinia rodziców na temat cyberprzemocy Tabela 61. Opinia nauczycieli na temat cyberprzemocy Tabela 62. Znajomość przez rodziców stron w Internecie lub numerów infolinii, gdzie można szukać pomocy w sytuacji, gdy dziecko jest ofiarą cyberprzemocy Tabela 63. Znajomość przez nauczycieli stron w Internecie lub numerów infolinii, gdzie można szukać pomocy w sytuacji, gdy uczeń jest ofiarą cyberprzemocy Tabela 64. Poziom wiedzy młodzieży w zakresie cyberprzemocy Tabela 65. Opinia rodziców w zakresie kontroli telefonu komórkowego dziecka Tabela 66. Opinia rodziców w  zakresie kontroli czasu spędzanego przez dziecko przy Tabela 67. Opinia rodziców w zakresie kontroli aktywności dziecka w Internecie Tabela 68. Wiedza nauczycieli na temat korzystania przez uczniów z telefonów komór- komputerze kowych w szkole Tabela 69. Podejmowane przez rodziców zapobiegawcze działania w  zakresie ochrony dziecka przed cyberprzemocą Tabela 70. Opinia młodzieży na temat rozmów profilaktycznych dotyczących bezpiecz- nego korzystania z sieci podejmowanych przez rodziców Tabela 71. Opinia nauczycieli na temat działań zapobiegawczych podejmowanych w ra- mach profilaktyki cyberprzemocy Tabela 72. Inicjatywy organizowane przez nauczycieli w  szkole w  ramach profilaktyki Tabela 73. Uczestnictwo rodziców w inicjatywach organizowanych w szkole w ramach Tabela 74. Uczestnictwo młodzieży w inicjatywach o charakterze profilaktycznym w za- Tabela 75. Rodzaje inicjatyw o  charakterze profilaktycznym, w  których uczestniczyła cyberprzemocy profilaktyki cyberprzemocy kresie cyberprzemocy młodzież Tabela 76. Wiedza rodziców w zakresie uczestnictwa dziecka w inicjatywach organizo- wanych w szkole w ramach profilaktyki cyberprzemocy 396 Wykaz tabel Tabela 77. Działania interwencyjne podejmowane przez rodziców, gdy dziecko do- świadcza cyberprzemocy w charakterze ofiary Tabela 78. Działania interwencyjne podejmowane przez nauczycieli, gdy uczeń doś- wiadcza cyberprzemocy w charakterze ofiary Tabela 79. Działania interwencyjne podejmowane przez rodziców, gdy dziecko jest Tabela 80. Działania interwencyjne podejmowane przez nauczycieli, gdy uczeń jest sprawcą cyberprzemocy sprawcą cyberprzemocy Tabela 81. Opinia rodziców na temat szczerości i  otwartości dziecka – ofiary cyber- Tabela 82. Opinia nauczycieli na temat szczerości i  otwartości ucznia – ofiary cyber- Tabela 83. Osoby, do których młodzież zwróciłaby się, gdyby doświadczyła cyberprze- przemocy przemocy mocy Tabela 84. Wiedza nauczycieli na temat treści, celów i  działań dotyczących cyber- przemocy, zawartych w  szkolnym programie wychowawczym i  szkolnym programie profilaktyki Anna Waligóra-Huk Cyberbullying among teenagers and pre-teenagers from rural schools S u m m a r y Nowadays, media play an extremely important role in many areas of every human’s life. Media, which is considered as the fourth authority, create reality and impose its interpretation, as well as determine the mainstream. Apart from the necessity to master the skills indispensa- ble for functioning in the post-modern society, contemporary man is also burdened with the obligation to acquire the basics of operating and using electronic media in its broadest sense. Unfortunately, along with the entire multitude of benefits arising from using media, there are also specific threats posed by this which are likely to be met by a young man in cyberspace. In recent years, peer violence with the use of new electronic media has become an im- portant and burning issue, not just in educational and preventive terms, but also social ones. The problem defined as cyberbullying was first observed merely a few years ago, however very soon after that it was recognized as a critical social issue. Therefore preventing it has become a priority of many educational, didactic and preventive programmes dedicated to the safety of children and young people in the network. Unfortunately currently cyberspace is becoming more and more commonly an arena for events threatening the security of children. Along with the increasing availability of modern technologies, the scale of Internet threats that may affect the proper development and functioning of children also increases. This book focuses on the characteristics of the phenomenon of cyberbullying occurring among the pupils of junior high schools in a rural environment, and preventive actions and interventions taken in this regard by the parents and teachers. The monograph demonstrates in detail theoretical issues related to the discussed matter. It also comprises an extensive methodological discussion and a section dealing with the analysis of the results of the conducted studies, the important part of which is constituted by individual case studies of the perpetrators and victims of cyberbullying. Anna Waligóra-Huk Cybergewalt unter den Jugendlichen aus den Dorfschulen Z u s a m m e n f a s s u n g Heutzutage spielen Massenmedien eine sehr wichtige Rolle auf vielen Gebieten des mensch- lichen Lebens. Als sog. Vierte Macht kreieren sie die Wirklichkeit, interpretieren sie und bestim- men das Mainstream. Der Mensch von heute, der neben der Beherrschung von den Fähigkeiten, die ihm möglich machen, in einer postmodernen Gesellschaft zu existieren, ist auch verpflichtet, die Grundlagen der Bedienung und Benutzung der elektronischen Medien zu erlernen. Mit die- sen Medien aber sind nicht nur zahlreiche Vorteile, sondern auch bedauerlicherweise bestimmte Bedrohungen, auf die ein junger Mensch im Cyberspace stoßen kann, verbunden. Die gleichaltrige Gewalt unter Aufwendung elektronischer Medien wurde in den letzten Jahren zum ernsten gesellschaftspädagogischen Problem. Das in der englischen Sprache als cy- berbullying bezeichnete Problem wurde lediglich vor einigen Jahren wahrgenommen und sehr schnell als wichtige soziale Frage betrachtet, deren Bekämpfung in vielen erzieherischen und pro- phylaktischen Programmen, die der Sicherheit der Kinder und Jugendlichen im Internet gewid- met sind, Priorität eingeräumt wurde. Bedauerlicherweise wird der Cyberspace in zunehmendem Maße zur Bühne der, die Sicherheit der Jüngsten bedrohenden Erscheinungen. Mit zunehmender Zugänglichkeit der modernen Technologien sind auch die Internetbedrohungen im Anwachsen, die sich auf richtige Entwicklung und aufs Leben der Kinder negativ auswirken können. Im vorliegenden Buch konzentriert sich die Verfasserin darauf, das Phänomen der Cy- bergewalt unter den Gymnasiumschülern auf dem Lande zu charakterisieren und die von den Eltern und Lehrern unternommenen prophylaktischen Schritte und Interventionsmaßnahmen darzustellen. Die Monografie schildert ausführlich die die Cybergewalt betreffenden theoretischen Prob- leme. Sie beinhaltet auch die Methodologie und die Ergebnisse der durchgeführten Forschungen, deren wichtigen Teil die Studin über individuelle Fälle: der Cybergewalttäter und das Cyberge- waltopfer bilden. Redaktor Magdalena Białek Projektant okładki Damian Frania Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Sabina Stencel Łamanie Edward Wilk Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-459-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-460-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 25,0. Ark. wyd. 31,5. Papier offset kl. III, 90 g          Cena 50 zł (+ VAT) Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, Spółka Jawna ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek m ł o d z i e ż y z e s z k ó ł w i e j s k i c h C y b e r p r z e m o c w ś r ó d A n n a W a l i g ó r a - H u k Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich Anna Waligóra-Huk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: