Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 003875 24089809 na godz. na dobę w sumie
Cywilizacja pieniądza - ebook/pdf
Cywilizacja pieniądza - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 282
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3785-9701-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-23%), audiobook).
„Pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest niepersonalna – że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem” (Lew Tołstoj, cytat z filmu „Money as Debt”). Powyższe stwierdzenie inicjatorzy konferencji potraktowali jako punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji o kulcie pieniądza. Rozwój społeczny, technologiczny i ekonomiczny doprowadził do sytuacji, w której wszystkie – materialne i niematerialne – elementy przestrzeni społecznej zyskały wymierną wartość – wartość pieniądza. Wartość ta traktowana jest nie tylko jako podstawowy element stratyfikacji społecznej; coraz częściej postrzegany jest także jako narzędzie regulacji społecznych kontaktów i relacji.
Niniejsza publikacja to efekt wymiany poglądów i doświadczeń o szeroko rozumianym wpływie i znaczeniu pieniądza we współczesnym świecie. Potrzeba utworzenia przestrzeni do prezentacji teoretycznych, badawczych i metodologicznych osiągnięć w zakresie ekonomizacji i finansalizacji cywilizacji stała się inspiracją do zorganizowania Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej. Jej zasadniczym celem była próba wyeksponowania możliwości kooperacji świata nauki ze światem gospodarki, przekładająca się na możliwość krzewienia istoty badań naukowych w zakresie ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych w przestrzeni praktycznych działań i rozwiązań.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cywilizacja pieniądza CYWILIZACJA PIENIĄDZA Pod redakcją dr. Mirosława Czerwińskiego © Copyright by Olgierd Abramski, Oskar J. Chmiel, Justyna Czerwińska, Katarzyna Jędrych, Joanna Juszczuk, Anna Kasprzyk, Grzegorz Libor, Paulina Lichota, Monika Łętocha, Jędrzej Malko, Dorota Nowalska-Kapuścik, Przemysław Paliwoda, Dorota Ślażyńska-Kluczek, Olga Tytko, Michał Zięba, Piotr A. Zwarycz Recenzja książki: dr Jolanta Gałuszka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN e-book 978-83-7859-701-8 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2016 4 Spis treści Wstęp 7 Anna Kasprzyk Problem wykluczenia w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Wpływ rynku pracy na zjawisko marginalizacji 11 Dorota Nowalska-Kapuścik Konsumenci bez pieniędzy jako uczestnicy gry rynkowej Justyna Czerwińska Przemoc ekonomiczna a nierówności płciowe Fenomen konsumpcji jako czynnik zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych Katarzyna Jędrych 21 35 49 61 73 91 107 121 Monika Łętocha Współczesna makdonaldyzacja społeczeństwa Olga Tytko Pozapłacowe sposoby wynagradzania pracowników Dorota Ślażyńska-Kluczek Miejsce innowacyjnych form pieniądza na rynku płatności Przemysław Paliwoda Bezpieczeństwo informacji w dobie płatności online Jędrzej Malko Pieniądz jako instytucja polityczna 5 Relacja, bank – klient – państwo. Wybrane aspekty pozycji banków i roli kapitału pożyczkowego Zasady prowadzenia polityki fiskalnej w Unii Europejskiej – podstawy dyscypliny fiskalnej w Unii Nierówny start, nierówne szanse. Międzypokoleniowa mobilność socjoekonomiczna oraz edukacyjna w Meksyku w roku 2010 Olgierd Abramski we współczesnej Polsce Joanna Juszczuk Gospodarczej i Walutowej Michał Zięba Oskar J. Chmiel 131 187 211 229 241 255 70 lat franka CFA: Perspektywy rozwoju wspólnej waluty w Afryce Zachodniej i Środkowej Dyskryminacja płacowa i językowa na quebeckim rynku pracy Paulina Lichota Reforma terytorialna walijskiego samorządu lokalnego w świetle kryzysu ekonomicznego Grzegorz Libor Sztuka inwestowania w piękno – metale i kamienie szlachetne na rynku inwestycji Piotr A. Zwarycz alternatywnych 271 6 Wstęp „Pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest niepersonalna – że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem” (Lew Tołstoj, cytat z filmu „Money as Debt”). Powyższe stwierdzenie inicjatorzy konferencji potraktowali jako punkt wyjścia do rozpoczęcia dyskusji o kulcie pieniądza. Rozwój społeczny, technologiczny i ekonomiczny doprowadził do sytuacji, w której wszystkie – materialne i niematerialne – elementy przestrzeni społecznej zyskały wymierną wartość – wartość pieniądza. Wartość ta traktowana jest nie tylko jako podstawowy element stratyfikacji społecznej; coraz częściej postrzegany jest także jako narzędzie regulacji społecznych kon- taktów i relacji. Niniejsza publikacja to efekt wymiany poglądów i doświadczeń o sze- roko rozumianym wpływie i znaczeniu pieniądza we współczesnym świecie. Potrzeba utworzenia przestrzeni do prezentacji teoretycznych, badawczych i metodologicznych osiągnięć w zakresie ekonomizacji i fi- nansalizacji cywilizacji stała się inspiracją do zorganizowania Interdy- scyplinarnej Konferencji Naukowej. Jej zasadniczym celem była próba wyeksponowania możliwości kooperacji świata nauki ze światem gospo- darki, przekładająca się na możliwość krzewienia istoty badań nauko- wych w zakresie ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicz- nych w przestrzeni praktycznych działań i rozwiązań. Książkę rozpoczyna tekst Anny Kasprzyk poświęcony zagadnieniom wykluczenia i dyskryminacji społecznej, stanowiącymi pokłosie niejed- norodnej sytuacji ekonomicznej i społecznej charakteryzującej współ- czesny, globalny rynek pracy. Autorka koncentruje się nie tylko na wska- zaniu przyczyn takiego stanu rzeczy, ale akcentuje także szeroki zakres konsekwencji, wśród których wymienia m.in. nasilenie różnic pomiędzy 7 biednymi i bogatymi, szerzenie się szarej strefy czy masowe migracje ludności. Problem marginalizacji społecznej pojawia się także w tek- ście Doroty Nowalskiej-Kapuścik p.t. „Konsumenci bez pieniędzy jako uczestnicy gry rynkowej”. Autorka pochyla się nad tematyką tytułowych konsumentów bez pieniędzy, zastanawiając się czy brak funduszy czyni z nich niepełnych, „wybrakowanych” graczy. Nakreślenie pojęcia prze- mocy ekonomicznej wraz z zarysowaniem podłoża społeczno-kulturo- wego przemocy finansowej obecnej zarówno w życiu rodzinnym, jak i na rynku pracy to zadanie, które postawiła przez sobą Justyna Czerwińska wskazująca na konieczność uwypuklania przekonania, że przemoc ma płeć. Tematyka związana z nierównością społeczną powraca w tekście Katarzyny Jędrych, zajmującej się kwestią pokazania, w jaki sposób jednostki wykorzystują konsumpcję do kształtowania i manifestowania swojego miejsca w społeczeństwie. Swoistego sądu nad procesem mak- donaldyzacji dokonuje Monika Łętocha, która w swoim tekście prezen- tuje pozytywne i negatywne strony zjawiska. Celem kolejnego artykułu była egzemplifikacja pozapłacowych sposobów nagradzania pracow- ników. Olga Tytko, posiłkując się przykładami zarówno z Polski, jak i in- nych krajów, wskazuje na cele, interpretacje oraz nieprawidłowości po- jawiające się w poszczególnych systemach premiowych. Polemikę z dość mocno rozpowszechnionym (głównie przez środki masowego przekazu) poglądem o wypieraniu pieniądza tradycyjnego przez elektroniczne odpowiedniki podjęła Dorota Ślażyńska-Kluczek, wskazując, iż na ro- dzimym gruncie proces wprowadzania innowacyjnych form płatności jest działaniem czasochłonnym. Problematykę związaną z nowymi, efek- tywnymi formami płatności znajdziemy także w tekście Przemysława Paliwody, który zastanawia się nad kwestią bezpieczeństwa transakcji dokonywanych drogą online. Natomiast Jędrzej Malko w artykule „Pie- niądz jako instytucja polityczna” snuje rozważania nad relacją występu- jącą pomiędzy pieniądzem a ekonomią polityczną. Ocena wybranych aspektów funkcjonowania i pozycji banków w Polsce na przełomie XX i XXI wieku prowadzona w kontekście przemian ogólnoświatowych znalazła swoje miejsce w rozważaniach prowadzonych przez Olgierda 8 Abramskiego, który analizuje relacje tworzone na linii: bank – klient – państwo. Intencją Autorki kolejnego artykułu było zilustrowanie zasad realizacji polityki fiskalnej w Unii Europejskiej. Joanna Juszczuk zaak- centowała także konieczność zwrócenia uwagi na podstawy dyscypliny fiskalnej w Unii Gospodarczej i Walutowej. Tymczasem Michał Zięba analizuje kwestionariusze zebrane w wyniku badań przeprowadzonych przez Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Wnioski zawarte zostały w tekście „Nierówny start, nierówne szanse. Międzypokoleniowa mo- bilność socjoekonomiczna oraz edukacyjna w Meksyku w roku 2010”. Obchody 70-tej rocznicy utworzenia franka CFA wykorzystuje Oskar J. Chmiel traktując je jako pretekst do rozważań nad perspektywą roz- woju wspólnej waluty w Afryce Zachodniej i Środkowej. Intencją Pau- liny Lichoty było przedstawienie problemu dyskryminacji płacowej oraz językowej na quebeckim rynku pracy. Autorka skupiła się głównie na sytuacji panującej w latach 60 i 70 ubiegłego stulecia. W kolejnym ar- tykule publikacji, autorstwa Grzegorza Libora, znajdziemy refleksję o wpływie kryzysu ekonomicznego na sytuację jednostek samorządu tery- torialnego w Walii. Publikację zamyka tekst Piotra A. Zwarycza, który podejmuje się próby przedstawienia zakresu, w jakim kruszce i metale szlachetne są wykorzystywane do celów inwestycyjnych. 9 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cywilizacja pieniądza
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: