Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00319 007486 22992357 na godz. na dobę w sumie
Cywilizacja zdrowia - ebook/pdf
Cywilizacja zdrowia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7859-736-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tytuł publikacji, którą przekazujemy w ręce czytelników oddaje sens czasów, w których żyjemy. To właśnie kategoria zdrowia zdominowała obecnie większość starań, które podejmują różne środowiska naukowe i zawodowe, aby coraz lepiej diagnozować i leczyć choroby oraz stosować odpowiednie działania profilaktyczne. Za sprawą przyjętej definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określającej zdrowie jako pełnię dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby upowszechniono interdyscyplinarny model podejścia do problematyki zagrożeń oraz chorób cywilizacyjnych.


Wybór tekstów składających się na monografię nie jest przypadkowy. Wszyscy autorzy w swoich rozważaniach koncentrują się w mniejszym lub większym stopniu na traktowaniu zdrowia i choroby zarówno jako wyzwania jak i zagrożenia cywilizacyjnego. Tym sposobem motywem przewodnim publikacji jest odwołanie explicite i implicite do paradygmatu salutogenetycznego zaproponowanego przez A. Antonovsky’ego. Koncepcja ta wspiera społeczno-ekologiczny model zdrowia oparty na indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie, odzwierciedlającej się w stylu życia jako całokształcie zachowań zdrowotnych człowieka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Cywilizacja zdrowia Cywilizacja zdrowia Praca zbiorowa pod redakcją dra Mateusza Warchała © Copyright by Olgierd Abramski, Anna Ast, Ewa Bandurska, Magda- lena Boczkowska, Justyna Czerwińska, Olga Dąbska, Natasza Doiczman, Marlena Duda, Victoria Dunaeva, Agata Dutkiewicz, Gabriela Hanus, Sylwia Hoszowska, Aleksandra Hulewska, Natalia Kaźmierczak, Sławomir Kania, Ewelina Kozłowska, Anna Kowalczyk, Michał Kurcwald, Aleksandra Mijalska, Jolanta Mogiła-Lisowska, Elżbieta Murias, Antoni Niedzielski, Katarzyna Zofia Pilarczyk, Patrycja Ręba, Justyna Sala-Suszyńska, Aleksandra Sobczyk-Kubiak, Łukasz Mikołaj Sokołowski, Martyna Tomczak, Olga Tytko, Eliza Wołoszynek, Małgorzata Wojnarowska, Agnieszka Wojtecka, Iwona Wrześniewska-Wal, Marzena Zarzeczna-Baran, Sebastian Artur Zdończyk Recenzja książki: dr hab. Stanisław Lachowski Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN e-book 978-83-7859-736-0 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2016 4 Spis treści NOWEGO EDUKACJI ZDROWOTNEJ 25 WSTĘP 7 Agnieszka Wojtecka, Małgorzata Wojnarowska, Marzena Zarzeczna-Baran, Ewa Bandurska MEDYCYNA TRADYCYJNA I ALTERNATYWNA W ŚWIETLE BADAŃ WYBRANYCH KRAJÓW 13 Jolanta Mogiła-Lisowska KONCEPCJA KIERUNKU W - WCZESNA PROFILAKTYKA ZDROWOTNA (WPZ) Michał Kurcwald NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE. NIEPOŻĄDANE KONSEKWENCJE NOWELIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII Z 1 LIPCA 2015 45 Łukasz Mikołaj Sokołowski BEZPIECZEŃSTWO NOWEJ ŻYWNOŚCI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE 71 Victoria Dunaeva ZASTOSOWANIE INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ W ŁAGODZENIU SKUTKÓW STRESU PRZEWLEKŁEGO 85 Sylwia Hoszowska LĘK PRZED DZIECKIEM – CZY PROPONOWANE NA RYNKU ŚRODKI NIWELUJĄCE GO MOGĄ UZALEŻNIAĆ? 91 Justyna Sala-Suszyńska DYSLEKSJA – PROBLEM CYWILIZACYJNY? 109 Natalia Kaźmierczak, Antoni Niedzielski ZABURZENIA ODŻYWIANIA JAKO CHOROBY CYWILIZACYJNE XXI WIEKU 121 Olga Tytko ZABURZENIA ODŻYWIANIA OBLICZA ZNANE I MNIEJ ZNANE Eliza Wołoszynek, Anna Kowalczyk, Olga Dąbska, Ewelina Kozłowska OTYŁOŚĆ – „ZMORA” WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI Agata Dutkiewicz ¹, Natasza Doiczman ² TENDENCJE DO ZACHOWAŃ BIGOREKTYCZNYCH WŚRÓD INSTRUKTOREK FITNESS – RAPORT Z BADAŃ WŁASNYCH 165 Aleksandra Mijalska CIAŁO W REŻIMIE – AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA STRATEGIĄ DYSCYPLINOWANIA CIAŁA Katarzyna Zofia Pilarczyk, Martyna Tomczak FIT KULTURA I MEDIALNE IDEAŁY PIĘKNA JAKO TŁO DLA ROZWOJU ZABURZEŃ ODŻYWIANIA 203 Aleksandra Sobczyk-Kubiak ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH JAKO ELEMENT PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W PRZESTRZENI ZDROWIA INDYWIDUALNEGO JAK I ZDROWIA PUBLICZNEGO 215 Iwona Wrześniewska-Wal ZGODA NA ZABIEG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ 183 133 149 229 5 245 Aleksandra Hulewska TERAPEUTYCZNY CHARAKTER RELACJI: LEKARZ – PACJENT. PARADYGMAT OSOBISTEGO KONTAKTU Magdalena Boczkowska, Marlena Duda POZIOM POCZUCIA KOHERENCJI STUDENTÓW KIERUNKÓW NAUCZYCIELSKICH A WYBRANE WSKAŹNIKI SOCJODEMOGRAFICZNE 261 Sławomir Kania BUDOWANIE ZAANGAŻOWANEJ KULTURY I POZYTYWNEGO KLIMATU SZKOŁY JAKO PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYM – W KIERUNKU PROFILAKTYKI POZYTYWNEJ 279 Justyna Czerwińska SYTUACJA ZDROWOTNA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY. TERAPIA-ZDROWIENIE-ROZWÓJ 293 Olgierd Abramski NIEKTÓRE ASPEKTY PRAKTYKI LOKOWANIA CMENTARZY A ŻYCIE I ZDROWIE CZŁONKÓW LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI. UWAGI NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW NEKROPOLII WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Anna Ast „SZLACHETNE ZDROWIE” – LITERACKI WIZERUNEK SPORTOWCA – WŁADYSŁAWA KOZAKIEWICZA. AUTOBIOGRAFIA JAKO PRZYKŁAD LITERATURY MOTYWUJĄCEJ Elżbieta Murias DYNAMIKA ŚWIATA METAFOR NA BLOGACH ONKOLOGICZNYCH Sebastian Artur Zdończyk ZACHOWANIA ZDROWOTNE KOBIET W OKRESIE STARZENIA PO PRZEBYTYM LECZENIU RAKA PIERSI 373 Anna Kowalczyk, Eliza Wołoszynek, Patrycja Ręba, Olga Dąbska ROLA CZYNNIKÓW ŻYWIENIOWYCH W ETIOPATOGENEZIE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH 387 Gabriela Hanus POSTAWY KONSUMENTÓW WZGLĘDEM EKOŻYWNOŚCI NA PRZYKŁADZIE POLSKI, DANII, FINLANDII, ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH I KANADY Olga Tytko SPRAWNI – NIEPEŁNOSPRAWNI Małgorzata Wojnarowska, Agnieszka Wojtecka, Marzena Zarzeczna-Baran, Ewa Bandurska NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA 425 397 409 313 345 355 6 WSTĘP Tytuł publikacji, którą przekazujemy w ręce czytelników oddaje sens czasów, w których żyjemy. To właśnie kategoria zdrowia zdominowała obecnie większość starań, które podejmują różne środowiska naukowe i zawodowe, aby coraz lepiej diagnozować i leczyć choroby oraz sto- sować odpowiednie działania profilaktyczne. Za sprawą przyjętej defi- nicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określającej zdrowie jako pełnię dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby upowszechniono interdyscyplinarny model podejścia do problematyki zagrożeń oraz chorób cywilizacyjnych. Wybór tekstów składających się na monografię nie jest przypadkowy. Wszyscy autorzy w swoich rozważaniach koncentrują się w mniejszym lub większym stopniu na traktowaniu zdrowia i choroby zarówno jako wyzwania jak i zagrożenia cywilizacyjnego. Tym sposobem motywem przewodnim publikacji jest odwołanie explicite i implicite do paradygmatu salutogenetycznego zaproponowanego przez A. Antonovsky’ego. Kon- cepcja ta wspiera społeczno-ekologiczny model zdrowia oparty na indy- widualnej odpowiedzialności za zdrowie, odzwierciedlającej się w stylu życia jako całokształcie zachowań zdrowotnych człowieka. Monografię otwiera tekst poruszający problematykę, która nabiera szczególnego znaczenia w czasach swoistego rozczarowania skuteczno- ścią tzw. medycyny tradycyjnej. Autorki obserwując i przybliżając czy- telnikom rozwiązania przyjęte w różnych krajach wskazują na widoczny trend związany z połączeniem technik medycyny tradycyjnej i alterna- tywnej, szczególnie w leczeniu pacjentów onkologicznych. Kolejny tekst wprowadza pojęcie wczesnej profilaktyki zdrowotnej i jej praktycznego wymiaru, czyli psychoedukacji i nauczania o aktyw- 7 ności prozdrowotnej. Autorka podkreśla znaczenie instytucjonalnych specjalistów współpracujących z poszczególnymi osobami oraz społecz- nościami (np. szkołami), którzy mogą udzielać rad związanych z ko- rzystną dla zdrowia aktywnością fizyczną, zbilansowanym odżywianiem się, właściwym reagowaniem na stres. Tematykę, z którą mierzą się obecnie wszystkie współczesne społe- czeństwa, czyli uzależnienie od nowych substancji psychoaktywnych po- rusza kolejny tekst. Autor kładzie w nim szczególny nacisk na negatywne skutki nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 1 lipca 2015 roku, które egzemplifikuje w oparciu o analizę anonimowych forów obrazkowych. Kolejny autor przybliża wybrane aspekty prawne dotyczące bezpie- czeństwa nowej żywności. Celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy obecny stan prawny uwzględnia kwestię stosowania nowych metod produkcji środków spożywczych i wprowadzania na rynek unijny żywności dotychczas niespożywanej w Unii Europejskiej w kontekście zasady ochrony oraz ograniczania możliwego ryzyka. W publikacji traktującej o zagrożeniach cywilizacyjnych nie mogło zabraknąć rozważań nt. stresu. W tym przypadku tematyka podjęta zo- stała w kontekście zastosowania innowacyjnych metod i narządzi mają- cych zastosowanie w łagodzeniu stresu przewlekłego np.: bio- i neurofe- edback. Odważną dyskusję nad „lękiem przed płodnością” podejmuje autorka artykułu będącego przeglądem współcześnie stosowanych środków an- tykoncepcyjnych ingerujących w zdrowie kobiety oraz ich uzależniają- cego charakteru. Z kolei inny, ostatnio coraz rzadziej podejmowany problem diagno- styczno-terapeutyczny porusza autorka tekstu dotyczącego dysleksji. Artykuł stanowi przegląd etiologii występowania zaburzenia z uwzględ- nieniem traktowania go jako problemu cywilizacyjnego oraz metod jego terapii. Szczególną troskę środowisk diagnostyczno-terapeutycznych sta- nowią ostatnio zaburzenia odżywiania. Nie bez powodu autorzy kolej- nego tekstu traktują je w kategorii zaburzeń cywilizacyjnych, gdyż jak wzmiankują (…) odzwierciedlają one pewne charakterystyczne tendencje we współczesnej kulturze zachodniej. Cześć czytelników może się także 8 zapoznać ze stosunkowo nową jednostką chorobową, nadal rzadko opi- sywaną, czyli ortoreksją. Pokrewny temat, czyli zagadnienie otyłości poruszają kolejni autorzy, którzy również traktują je w perspektywie cywilizacyjnej uznając przy tym, że (…) rozwój mechanizacji ułatwił człowiekowi życie, z drugiej zaś – przyczynił się do obniżenia potrzeby wydatkowania energii przyjmo- wanej wraz z żywnością. Opracowanie stanowi syntetyczny przewodnik dotyczący zagadnienia otyłości, w którym autorzy zwracają szczególną uwagę na jego przyczyny i skutki. Badania własne nad tendencją do zachowań bigorektycznych wśród instruktorek fitness opisują autorki kolejnego opracowania. Zapropo- nowana tematyka stanowi swoiste novum, ze wglądu na przyczynkowy charakter badań nad tym zjawiskiem. O cywilizacji zdrowia nie można mówić bez refleksji nad analizą re- lacji ciała i tożsamości jednostki w perspektywie makro i mikro spo- łecznej, o czym traktuje kolejny artykuł. Autorka parafrazując głównie Giddensa, Mead’a, czy Foucaulta przekłada rozważania teoretyczne na praktykę dotyczącą zjawiska dyscyplinowania ciała. Rozważania o zaburzeniach odżywiania w kontekście „fit kultury” podejmują autorki kolejnego opracowania w prezentowanym zbiorze tekstów koncentrując się na ideałach piękna zawartych w portalach in- ternetowych oraz społecznościowych i ich wpływie na powstanie okre- ślonych jednostek chorobowych. Z kolei znaczenie aktywności fizycznej i jej roli w utrzymywaniu zdrowia podkreśla w swoim artykule kolejna autorka. Prezentowany ma- teriał przedstawia ruch fizyczny jako czynnik niezbędny dla profilaktyki i utrzymania zdrowia w świetle badań autorki nad rzeczywistym stopie- niem aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych. Odrębny temat poruszony został w tekście dotyczącym medycyny estetycznej w kontekście zgody pacjenta na zabieg oraz ograniczenia ry- zyka jego wykonania w świetle przepisów prawa. Jak podkreśla autorka kolejnego opracowania satysfakcja chorych z jakości opieki zdrowotnej, a także ich gotowość do stosowania się do zaleceń lekarskich związana jest z funkcją jakości kontaktu, który lekarz nawiązuje z pacjentem. Ta od wielu lat badana relacja nabiera szczegól- nego znaczenia w kontekście humanizacji medycyny i stosowanego po- 9 dejścia fenomenologicznego. Praktyczne implikacje dotyczące wskaźnika poczucia koherencji studentów kierunków nauczycielskich przedstawiają autorki kolejnego tekstu. Dostrzegając rolę poczucia koherencji w psychospołecznym funkcjonowaniu nauczycieli oraz jego znaczenie w praktyce pedago- gicznej podjęły one i zaprezentowały badania, których celem była cha- rakterystyka poczucia koherencji przyszłych nauczycieli w odniesieniu do wybranych wskaźników socjodemograficznych takich jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz stan cywilny. O profilaktyce pozytywnej w kontekście budowania zaangażowanej kultury i pozytywnego klimatu szkoły traktuje następna publikacja. Autor dostrzega zagrożenie w postaci nowych negatywnych zjawisk tj. cyberprzemocy, uzależnienia behawioralnego, czy restrykcyjnych diet itp. Z tego powodu tak istotne jest prowadzenie profilaktyki pozytywnej, do których należą budowanie pozytywnego klimatu szkoły i klasy oraz zaangażowanej kultury szkoły Kolejne opracowanie stanowi charakterystykę sytuacji zdrowotnej kobiet, które padły ofiarą przemocy w rodzinie. Autorka ukazuje skutki przemocy wobec kobiet, a tym samym kwestionuje powszechnie panu- jący stereotyp, że przemoc w rodzinie jest wyłącznie sprawą prywatną. Tematykę tanatologiczną i funeralną, relatywnie rzadko przedsta- wianą w literaturze naukowej podejmuje autor tekstu poświęconego tym niełatwym zagadnieniom. W artykule szczegółowo omówiono zagad- nienia prawa funeralnego w kontekście lokalizowania cmentarzy w ob- rębie siedlisk ludzkich i niebezpieczeństw zdrowotnych i epidemiolo- gicznych z tym związanych. Następny artykuł nawiązuje do literatury biograficznej. Autorka bada motyw sportu w literaturze XIX i XX wieku, która opisują sylwetki spor- towców. Prezentacja literackiego opisu sportowca w perspektywie piśmien- nictwa autobiograficznego motywującego odbiorcę do rozpoczęcia aktyw- ności fizycznej została zobrazowana na przykładzie książki pt. „Nie mówcie mi jak mam żyć” opisującej sylwetkę Władysława Kozakiewicza. Autorka następnego artykułu prezentuje wynik badań własnych do- tyczących choroby nowotworowej i dynamiki jej znaczeń w doświad- czeniu osób chorujących. Badania zostały oparte na jakościowej analizie treści blogów onkologicznych. Autorka konstatuje, że rola chorego on- 10 kologiczne funkcjonuje jako stereotyp, natomiast blogesfera i kampanie społeczne starają się go łamać. Tematykę onkologiczną kontynuuje autor kolejnego opracowania, który podejmując analizę zachorowań na raka piersi w poszczególnych przedziałach wiekowych wskazuje drastyczny wzrost zachorowań wy- stępuje pomiędzy pięćdziesiątym a sześćdziesiątym dziewiątym rokiem życia. Celem swojej pracy autor uczynił analizę zachowań zdrowotnych kobiet po leczeniu raka piersi w okresie starzenia się z uwzględnieniem różnych czynników socjodemograficznych. Czynnikiem warunkującym zdrowie człowieka jest m.in. styl życia, co podkreślają autorki artykułu poświęconego relacji złego odżywiania do zapadalności na choroby nowotworowe. Na styl życia składają się zachowania zdrowotne, a wśród nich zwyczaje żywieniowe, które mogą oddziaływać biopozytywnie lub bionegatywnie na organizm człowieka. Autorki stawiają tezę, że błędy żywieniowe, zarówno ilościowe jak i jako- ściowe, mogą przyczynić się do przedwczesnej umieralności. Postawy konsumentów względem ekożywności na przykładzie Polski, Danii, Finlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kanady przedstawia autorka publikacji o charakterze przeglądowym. Analiza przeprowadzona na podstawie badań wtórnych z pięciu krajów świata pozwoliła zdefiniować profil konsumenta nabywającego produkty eko- logiczne oraz poznać motywy mające wpływ na jego decyzje. Kolejny artykuł przedstawia przykłady osób niepełnosprawnych, które mogą żyć pełnią życia i osiągać sukcesy zawodowe w różnych sfe- rach działalności publicznej np.: sporcie, rozrywce, czy mediach. Monografię zamyka tekst stanowiący próbę identyfikacji istoty, pod- stawowych założeń oraz korzyści wynikających z wykorzystania nowo- czesnych koncepcji zarządzania w ochronie zdrowiaSpektrum zagadnień poruszonych w całym materiale zawartym w monografii, niezależnie od jego badawczego czy przeglądowego charakteru skłania do refleksji nad wszechogarniającą nas i dominującą kategorią zdrowia rozumianą w wymiarze medycznym, psychologicznym, socjologicznym, antropo- logicznym, czy prawnym. Swoistym paradoksem jest jednak fakt, że rozwój cywilizacji, o który człowiek tak bardzo zabiegał stał się dla niego również zagrożeniem. 11 Dziękując wszystkim autorom za przyjęcie zaproszenie do publi- kacji mam nadzieję, że kolejne rozważania dotyczące tak istotnego za- gadnienia jakim jest zdrowie nadal pozostaną w kręgu zainteresowań specjalistom z tak wielu dziedzin, a dla czytelników staną się źródłem niekończących się inspiracji naukowych i zawodowych. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Cywilizacja zdrowia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: