Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 005238 22562682 na godz. na dobę w sumie
Czasy i czasowniki angielskie - ebook/pdf
Czasy i czasowniki angielskie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 106
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 83-88507-27-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka prezentuje jasno sformułowane reguły, które pomogą utworzyć każdą formę czasownika. Przedstawia także najważniejsze regularne i nieregularne czasowniki w przejrzystych tabelach. W wyszukiwaniu czasownika pomaga alfabetyczna lista czasowników na końcu każdej książki. Dzięki tej książce można: uporządkować wiadomości, poznać reguły dotyczące czasów i czasowników, sprawdzić odmianę wybranego czasownika

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czasy i czasowniki angielskie Samantha Scott Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Englisch Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Ilona Arfaoui, Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1999 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-27-3 T∏umaczenie i adaptacja: Przemys∏aw Znaniecki Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Daria Miedziejko, Robert Kuc Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: ABEDIK, Poznaƒ Wydanie I Spis treÊci W tej ksià˝ce znajdziesz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Przeglàd terminów gramatycznych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Zasady pisowni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Wymowa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 6 7 8 Formy Êciàgni´te czasowników posi∏kowych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 Czasowniki zwrotne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Czasy gramatyczne – ich zastosowania i formy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Strona bierna .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Tabele koniugacyjne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 10 16 17 Angielskie czasowniki nieregularne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101 Polsko-angielski indeks czasowników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104 W tej ksià˝ce znajdziesz regu∏y dotyczàce • pisowni i wymowy czasowników angielskich • stosowania czasów angielskich tabele prezentujàce • formy czasowników angielskich we wszystkich czasach • nieregularnoÊci zwiàzane z odmianà czasowników angielskich „Czasy i czasowniki angielskie” zawierajà przejrzyste tabele koniugacyjne 84 regular- nych i nieregularnych czasowników modelowych. Wzory odmian pozwolà Ci bez trudu zorientowaç si´ we wszystkich formach – tak˝e z∏o˝onych; dla u∏atwienia osobliwoÊci ko- niugacyjne wyró˝niono kolorem i wyt∏umaczono je za pomocà praktycznych regu∏. Budowa tabel koniugacyjnych 1 l e c n a c regularny 2 3 cancel odwo∏ywaç Litera -l na koƒcu tematu nie podwaja si´ w AE. 2 3 1 PRESENT PAST FUTURE Present Simple Past Simple Future Simple shut zamykaç nieregularny t u h s Koƒcowa spó∏g∏oska podwaja si´ (patrz tak˝e str. 7). 6 4 5 7 4 cancel I you cancel he/she/it cancels cancel we cancel you they cancel Present Continuous I you he/she/it we you they am cancelling cancelling are cancelling is cancelling are cancelling are are cancelling Present Perfect I you he/she/it has we you they have cancelled have cancelled cancelled have cancelled have cancelled have cancelled Present Perfect Continuous I have been cancelling you have been cancelling he/she/it has been cancelling have been cancelling we have been cancelling you they have been cancelling IMPERATIVE cancel GERUND cancelling PAST PARTICIPLE cancelled 30 cancelled I you cancelled he/she/it cancelled cancelled we cancelled you they cancelled PRESENT Past Continuous Present Simple will I you will he/she/it will will we will you they will cancel cancel cancel cancel cancel cancel PAST Future Continuous Past Simple was I you were he/she/it was were we were you they were cancelling cancelling cancelling cancelling cancelling cancelling shut I you shut he/she/it shuts shut we shut you they shut will be cancelling I you will be cancelling he/she/it will be cancelling will be cancelling we will be cancelling you they will be cancelling I shut you shut he/she/it shut we shut you shut they shut Past Perfect Present Continuous Future Perfect Past Continuous shutting shutting shutting shutting shutting shutting had cancelled I you had cancelled he/she/it had cancelled had cancelled we had cancelled you they had cancelled will have I am shutting you will have shutting are he/she/it will have is shutting will have we are shutting you will have shutting are they will have shutting are Past Perfect Continuous I you he/she/it we you they cancelled was I cancelled you were cancelled he/she/it was cancelled we were cancelled you were cancelled were they Future Perfect Continuous Past Perfect I will have been cancelling have shut you will have been cancelling have shut he/she/it will have been cancelling shut will have been cancelling we have shut will have been cancelling you have shut they will have been cancelling have shut had shut I you had shut he/she/it had shut had shut we had shut you they had shut I had been cancelling you had been cancelling he/she/it had been cancelling had been cancelling we had been cancelling you they had been cancelling I you he/she/it has we you they Present Perfect CONDITIONAL Conditional II Conditional Past would cancel I you would cancel he/she/it would cancel would cancel we would cancel you they would cancel have been shutting I you have been shutting he/she/it has been shutting have been shutting we have been shutting you they have been shutting had been shutting I you had been shutting he/she/it had been shutting had been shutting we had been shutting you they had been shutting would have cancelled I you would have cancelled he/she/it would have cancelled would have cancelled we would have cancelled you would have cancelled they CONDITIONAL FUTURE Future Simple will I you will he/she/it will will we will you they will shut shut shut shut shut shut Future Continuous will be shutting I you will be shutting he/she/it will be shutting will be shutting we will be shutting you they will be shutting Future Perfect will have I you will have he/she/it will have will have we will have you they will have shut shut shut shut shut shut will have been shutting I you will have been shutting he/she/it will have been shutting will have been shutting we will have been shutting you they will have been shutting Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous Future Perfect Continuous 4 IMPERATIVE shut GERUND shutting PAST PARTICIPLE shut Conditional II Conditional Past would shut I would shut you he/she/it would shut would shut we would shut you they would shut would have shut I would have shut you he/she/it would have shut would have shut we would have shut you they would have shut 83 1 2 3 4 5 6 7 Rodzaj koniugacji: Informacja o tym, czy dany czasownik odmienia si´ regularnie, czy te˝ nie. Czasownik modelowy z t∏umaczeniem: W tabelach zamieszczone zosta∏y wy- brane czasowniki angielskie, najcz´Êciej u˝ywane w j´zyku codziennym. Przy cza- sowniku znajduje si´ t∏umaczenie jego podstawowego znaczenia. Krótka charakterystyka: W tym miejscu zwracamy uwag´ na osobliwoÊci i niere- gularnoÊci danego schematu koniugacji. Wyró˝nienie kolorem: Charakterystyczne koƒcówki odmiany czasowników (np. koƒcówka 3. osoby liczby pojedynczej -s) oraz formy odbiegajàce od regular- nych schematów koniugacji wyró˝nione sà zielonym kolorem. Formy pe∏ne czasowników posi∏kowych: Koniugacja czasowników w tabelach podana jest z formami pe∏nymi czasowników posi∏kowych – w taki sposób u˝ywa si´ ich w j´zyku pisanym. Stosowanie form Êciàgni´tych opisane jest na stronie 9. Podzia∏ tabeli na kolumny: W lewej kolumnie znajdujà si´ formy czasów teraê- niejszych danego czasownika, w Êrodkowej kolumnie formy czasów przesz∏ych, a w prawej – czasów przysz∏ych. Conditional: Poniewa˝ formy Conditional I i Future Simple tworzy si´ w taki sam sposób, Êwiadomie nie uj´to w tabelach form Conditional I. W alfabetycznej liÊcie czasowników na koƒcu ksià˝ki znajdziesz 100 najcz´Êciej u˝y- wanych czasowników nieregularnych. Ponadto wszystkie czasowniki, których odmiana podana jest w tej ksià˝ce, podsumowane sà w indeksie polsko-angielskim. Po ka˝dym czasowniku uj´tym w indeksie podany jest numer strony, na której mo˝na znaleêç jego koniugacj´. Przed tabelami zamieszczamy pewne dodatkowe informacje. Na stronach 7–9 znajduje si´ usystematyzowany przeglàd wa˝nych zasad pisowni i wymowy czasowników an- gielskich. Na stronie 10 omawiamy czasowniki zwrotne. Zwi´z∏e praktyczne wskazów- ki na temat stosowania czasów mo˝na znaleêç na stronach 10–15. Powodzenia! 5 Przeglàd terminów gramatycznych Active Auxiliary Verb Conditional I Conditional II, Conditional Past Conjugation Continuous Form Consonant Future Future Perfect Gerund Imperative Infinitive Irregular Verb Modal Verb Participle Passive Past Past Participle Past Perfect Plural Present Present Perfect Pronoun Reflexive Verb Regular Verb Simple Form Singular Subject Verb Vowel strona czynna czasownik posi∏kowy tryb warunkowy czasu teraêniejszego tryb warunkowy czasu przesz∏ego koniugacja (odmiana czasownika) forma czasu ciàg∏ego spó∏g∏oska czas przysz∏y czas przysz∏y dokonany rzeczownik ods∏owny tryb rozkazujàcy bezokolicznik czasownik nieregularny czasownik modalny imies∏ów strona bierna czas przesz∏y imies∏ów bierny czas zaprzesz∏y liczba mnoga czas teraêniejszy czas teraêniejszy dokonany zaimek czasownik zwrotny czasownik regularny forma czasu prostego liczba pojedyncza podmiot zdania czasownik samog∏oska AE = odmiana amerykaƒska j´zyka angielskiego BE = odmiana brytyjska j´zyka angielskiego 6 Zasady pisowni W formach czasowników angielskich mogà wyst´powaç nast´pujàce koƒcówki: 1. temat czasownika + -s/-es; 2. temat czasownika + -ed/-d/-ied; 3. temat czasownika + -ing. W odmianie wielu czasowników wyst´pujà zmiany w pisowni poszczególnych form. 1. temat czasownika + -s/-es W 3. osobie liczby pojedynczej czasu Simple Present (teraêniejszego prostego) czasowniki, których temat koƒczy si´ na -ch, -sh, -ss, -o lub -x, majà koƒcówk´ -es; czasowniki, których temat koƒczy si´ na spó∏g∏osk´ i liter´ -y (wymawianà jako samog∏oska i lub dyftong ai), czasowniki, których temat koƒczy si´ na samog∏osk´ i liter´ -y (wymawianà jako spó∏g∏oska j), majà koƒcówk´ -ies; litera -y znika; majà koƒcówk´ -s. watch push go study try carry play buy enjoy watches pushes goes studies tries carries plays buys enjoys 2. temat czasownika + -ed/-d/-ied Koƒcówka -ed s∏u˝y do tworzenia form czasu Simple Past (przesz∏ego prostego) i Past Participle (imies∏owu biernego) czasowników regularnych. czasowniki, których temat koƒczy si´ na -e, czasowniki, których temat koƒczy si´ na spó∏g∏osk´ i liter´ -y (wymawianà jako samog∏oska i lub ai), majà koƒcówk´ -d; majà koƒcówk´ -ied; litera -y znika; czasowniki jednosylabowe, których temat koƒ- majà podwojonà koƒ- czy si´ na jednà samog∏osk´ i jednà spó∏g∏osk´, cowà spó∏g∏osk´; arrive change carry try study stop plan czasowniki wielosylabowe, których temat koƒ- majà podwojonà koƒ- czy si´ na jednà samog∏osk´ i jednà spó∏g∏osk´, cowà spó∏g∏osk´ tylko prefer ale arrived changed carried tried studied stopped planned preferred wtedy, gdy akcent pada visit na ostatnià sylab´. offer visited offered Wyjàtek: W BE podwaja si´ tak˝e litera -l na koƒcu tematu w sylabie nieakcentowanej. W AE zjawisko to nie wyst´puje. travelled (BE) Przyk∏ad: travel traveled (AE) travel 7 3. temat czasownika + -ing Koƒcówka -ing s∏u˝y do tworzenia form Present Participle (imies∏owu czynnego) i Gerund (rzeczownika ods∏ownego). czasowniki, których temat koƒczy si´ na -e, czasowniki, których temat koƒczy si´ na -ee (wymawianà jako samog∏oska i lub ai), majà koƒcówk´ -ing; have litera -e znika; dance majà koƒcówk´ -ing; see having dancing seeing czasowniki, których temat koƒczy si´ na majà podwójnà koƒ- jednà samog∏osk´ i jednà spó∏g∏osk´, a akcent pada na ostatnià sylab´; cowà spó∏g∏osk´. stop plan get begin stopping planning getting beginning Wyjàtek: W BE podwaja si´ tak˝e litera -l na koƒcu tematu w sylabie nieakcentowanej. W AE zjawisko to nie wyst´puje. Przyk∏ad: cancel cancel cancelling (BE) canceling (AE) Wymowa Wymowa koƒcówki -ed w formach Past Simple i Past Participle po spó∏g∏oskach bezdêwi´cznych (-p, -f, -ss itd.) po spó∏g∏oskach dêwi´cz- nych i po samog∏oskach (-b, -v, -g itd.) po -d i -t bezdêwi´cznie (-t) dêwi´cznie (-d) zg∏osko- twórczo (-id) asked looked stopped allowed listened opened needed waited wanted jak t w s∏owie takt np. [ɑ(cid:16)skt] jak d w s∏owie son- da, np. [(cid:10)əυpənd] jak yd w s∏owie wydaç, np. [(cid:10)ni(cid:16)dd] Wymowa koƒcówki -s w 3. osobie liczby pojedynczej czasu Simple Present po spó∏g∏oskach bezdêwi´cznych bezdêwi´czne* (-s) po spó∏g∏oskach dêwi´cz- nych i po samog∏oskach dêwi´czne* (-z) waits gets cuts runs opens allows jak s w s∏owie nos, np. [DZets] jak z w s∏owie zadaç, np. [r(cid:7)nz] po spó∏g∏oskach syczàcych zg∏oskotwórczo (-iz) changes watches washes jak yz w s∏owie wyznaç, np. [(cid:10)wɒʃz] * W przeciwieƒstwie do j´zyka polskiego w j´zyku angielskim spó∏g∏oski dêwi´czne nie tracà 8 dêwi´cznoÊci na koƒcu wyrazu i np. wyrazy plays i place wymawia si´ ró˝nie (odpowiednio jako [pleiz] i [pleis]). Przy wymawianiu spó∏g∏osek dêwi´cznych czuje si´ drgania w krtani. Formy Êciàgni´te czasowników posi∏kowych Formy Êciàgni´te stosuje si´ g∏ównie w j´zyku mówionym. W j´zyku pisanym u˝ywa si´ z regu∏y form pe∏nych. have I have you have he/she/it has → he s/she s/it s we have you have they have → I ve → you ve → we ve → you ve → they ve will I will you will he/she/it we will you will they will → I ll → you ll → he ll/she ll/it ll → we ll → you ll → they ll be I am you are he/she/it is we are you are they are had → I m → you re → he s/she s/it s → we re → you re → they re I had you had he/she/it had → he d/she d/it d we had you had they had → I d → you d → we d → you d → they d would I would you would he/she/it would → he d/she d/it d we would you would they would → I d → you d → we d → you d → they d 9 Czasowniki zwrotne Zaimki zwrotne (Reflexive Pronouns) u˝ywane sà dla oznaczenia, ˝e wykonawca czyn- noÊci jest jednoczeÊnie odbiorcà jej skutków. W przeciwieƒstwie do j´zyka polskiego w j´zyku angielskim w odmianie czasowników zwrotnych w ka˝dej osobie stosuje si´ in- ny zaimek zwrotny. Poza zaimkami podanymi w poni˝szej tabeli stosuje si´ tak˝e spe- cjalny zaimek do form bezokolicznika: oneself. Uwaga: Nie ka˝dy polski czasownik zwrotny mo˝na przet∏umaczyç na j´zyk angielski jako czasow- nik zwrotny, i odwrotnie, np. to avail oneself to po polsku korzystaç, a przewracaç si´ to to fall. I you he she it enjoy enjoy enjoys enjoys enjoys myself yourself himself herself itself we you they enjoy enjoy enjoy ourselves yourselves themselves Czasy gramatyczne – ich zastosowania i formy W j´zyku angielskim wyst´puje dwanaÊcie czasów gramatycznych, które dzielà si´ na trzy grupy: Present (teraêniejsze), Past (przesz∏e) i Future (przysz∏e). W ka˝dej z tych trzech grup czasów mo˝na wyró˝niç cztery aspekty: Simple (prosty), Continuous (cià- g∏y), Perfect (dokonany) i Perfect Continuous (dokonany ciàg∏y). Czasy Simple stosuje si´ do opisania: • czynnoÊci odbywajàcych si´ wielokrotnie i regularnie oraz d∏ugotrwa∏ych stanów; • prawdziwych i powszechnie znanych faktów; • stanów o nieograniczonym czasie trwania. Present Simple Formy czasu Present Simple tworzy si´ na podstawie bezokolicznika. Zmiana zachodzi tylko w 3. osobie liczby pojedynczej (he, she, it), w której wyst´puje koƒcówka -s. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I/we/you/they live. I/we/you/they do not (don t) live. Do I/we/you/they He/she/it lives. He/she/it does not (doesn t) live. Does he/she/it live? live? Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc zwroty z czasownikiem posi∏kowym do w odpowied- niej formie: do not i does not; odmieniany czasownik we wszystkich osobach wyst´puje wtedy w niezmienionej formie bezokolicznika (bez koƒcówki w 3. osobie liczby pojedynczej). Zdania pytajàce tworzy si´, dodajàc czasownik posi∏kowy do lub does na poczàtku zdania; odmieniany czasownik we wszystkich osobach wyst´puje wtedy w niezmienionej formie bezokolicznika (bez koƒ- cówki w 3. osobie liczby pojedyn- czej). Uwaga: Wi´kszoÊç zdaƒ w j´zyku mówionym (blisko 80 ) wypowiadana jest w czasach Present Sim- ple i Past Simple. 10 Past Simple Formy czasu Past Simple czasowników regularnych tworzy si´, dodajàc do bezokoliczni- ka czasownika koƒcówk´ -ed. Na stronach 101–103 znajduje si´ lista czasowników nie- regularnych, które tworzà formy czasu Past Simple w inny sposób. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I lived. I did not live. Did I live? He/she/it We/you/they He/she/it (didn t) We/you/they he/she/it we/you/they Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc zwrot z czasownikiem posi∏kowym do w jego formie Past Simple: did not; czasownik wyst´puje wtedy w niezmienionej formie bezokolicznika (bez koƒcówki -ed). Zdania pytajàce tworzy si´, dodajàc na poczàtku zdania czasownik posi∏kowy do w jego formie Past Simple: did; cza- sownik wyst´puje wtedy w niezmienio- nej formie bezokolicznika (bez koƒców- ki -ed). Uwaga: Past Simple to tylko jeden z czasów przesz∏ych stosowanych w j´zyku angielskim. U˝ywa si´ go do opisania wydarzeƒ z przesz∏oÊci, które nie majà bezpoÊredniego wp∏ywu na stan teraêniejszy. Future Simple Formy czasu Future Simple tworzy si´ z czasownika posi∏kowego will oraz bezokoliczni- ka odmienianego czasownika. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I will live. I will not live. Will I live? He/she/it We/you/they He/she/it (won t) We/you/they he/she/it we/you/they Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏owo not po czasowniku posi∏kowym. Uwaga: Forma Êciàgni´ta ma postaç won’t. Zdania pytajàce tworzy si´, przemieszczajàc czasownik posi∏kowy will na poczàtek zdania. Uwaga: Mówiàc po angielsku o przysz∏oÊci, mo˝na pos∏ugiwaç si´ ró˝nymi formami gramatycznymi: Future Simple: do wyra˝ania obietnic i w∏asnych decyzji, a tak˝e w zdaniach warunkowych; to be going to: do wyra˝ania postanowieƒ oraz prognoz na temat przysz∏oÊci, które opierajà si´ na jednoznacznych przes∏ankach; Present Continuous: do wyra˝ania zamiarów i uzgodnieƒ; Present Simple: do mówienia o oficjalnych harmonogramach. Czasy Continuous stosuje si´ do opisania: • krótkotrwa∏ych i jednorazowych czynnoÊci nast´pujàcych w chwili, gdy o nich mówimy (Present Continuous); • czynnoÊci, podczas wykonywania których odbywajà si´ inne czynnoÊci; • dwóch równoczesnych czynnoÊci. Niektórych czasowników (np. like, hope, know i love) nie mo˝na u˝ywaç w czasach ciàg∏ych. 11 Present Continuous Formy czasu Present Continuous tworzy si´ z odpowiedniej formy czasownika posi∏ko- wego to be (is, am lub are) oraz bezokolicznika odmienianego czasownika, do którego dodaje si´ koƒcówk´ -ing. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I am living. I am not ( m not) living. Am I He/she/it is living. He /she/it is not ( s not) living. Is he/she/it living? living? We/you/they are living. We/you/they are not ( re not) living. Are we/you/they living? Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏owo not po czasowniku posi∏kowym. Zdania pytajàce tworzy si´, przemieszczajàc czasownik posi∏kowy to be (is, am lub are) na poczàtek zdania. Past Continuous Formy czasu Past Continuous tworzy si´ z odpowiedniej formy czasownika posi∏kowego to be (was lub were) oraz bezokolicznika odmienianego czasownika, do którego dodaje si´ koƒcówk´ -ing. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I/he/she/it was living. I/he/she/it was not living. Was I/he/she/it living? We/you/they were living. We/you/they were not living. Were we/you/they living? Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏owo not po czasowniku posi∏kowym. Zdania pytajàce tworzy si´, prze- mieszczajàc czasownik posi∏kowy to be (was lub were) na poczàtek zdania. Future Continuous Formy czasu Future Continuous tworzy si´ ze zwrotu z czasownikiem posi∏kowym to be: will be oraz bezokolicznika odmienianego czasownika, do którego dodaje si´ koƒcówk´ -ing. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I will be living. I will not be living. Will I be He/she/it We/you/they He/she/it (won t) he/she/it living? We/you/they we/you/they Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏owo not pomi´dzy wyrazy will i be. Zdania pytajàce tworzy si´, prze- mieszczajàc czasownik posi∏kowy will na poczàtek zdania. Czasy Perfect stosuje si´ do opisania: • czynnoÊci i zdarzeƒ, które jeszcze si´ nie zakoƒczy∏y oraz takich, które wprawdzie ju˝ si´ skoƒczy∏y, lecz okres, w którym zasz∏y, jeszcze trwa; • czynnoÊci, w których wypadku nie jest wa˝ne, kiedy nastàpi∏y; • czynnoÊci dokonanych w nieodleg∏ej przesz∏oÊci, których skutki widaç w teraêniejszo- Êci (Present Perfect); 12 • czynnoÊci uprzednich, czyli dokonanych zanim mia∏a miejsce inna czynnoÊç lub przed pewnym momentem w przesz∏oÊci (Past Perfect). Present Perfect Formy czasu Present Perfect tworzy si´ z odpowiedniej formy czasownika posi∏kowego to have (have lub has) oraz imies∏owu biernego (trzeciej formy) odmienianego czasow- nika. Czasowniki regularne tworzà imies∏ów, gdy dodamy do bezokolicznika koƒcówk´ -ed. Na stronach 101–103 znajduje si´ lista czasowników nieregularnych, które tworzà imies∏ów w inny sposób. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I/we/you/they have lived. I/we/you/they He/she/it has lived. He /she/it have not lived. Have I/we/you/they (haven t) lived? has not (hasn t) lived. Has he/she/it lived? Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏owo not po czasowniku posi∏kowym. Zdania pytajàce tworzy si´, prze- mieszczajàc czasownik posi∏kowy to have (have lub has) na poczàtek zdania. Uwaga: Present Perfect ma zupe∏nie inne znaczenie ni˝ Past Simple. U˝ywa si´ go mi´dzy innymi do opisania wydarzeƒ, które ju˝ zasz∏y, ale majà wp∏yw na stan teraêniejszy. Mo˝na powiedzieç, ˝e jest to czas poÊredni mi´dzy polskim czasem teraêniejszym a przesz∏ym. Past Perfect Formy czasu Past Perfect tworzy si´ z czasownika posi∏kowego to have w jego formie Past Simple – had – oraz imies∏owu biernego (trzeciej formy) odmienianego czasownika. Czasowniki regularne tworzà imies∏ów, gdy dodamy do bezokolicznika koƒcówk´ -ed. Na stronach 101–103 znajduje si´ lista czasowników nieregularnych, które tworzà imies∏ów w inny sposób. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I had lived. I had not lived. Had I lived? He/she/it We/you/they He /she/it (hadn t) We/you/they he/she/it we/you/they Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏owo not po czasowniku posi∏kowym. Zdania pytajàce tworzy si´, prze- mieszczajàc czasownik posi∏kowy had na poczàtek zdania. Future Perfect Formy czasu Future Perfect tworzy si´ z wyrazów will have oraz imies∏owu biernego (trzeciej formy) odmienianego czasownika. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I will lived. I will not have lived. Will I He/she/it have He/she/it (won t) We/you/they We/you/they he/she/it we/you/they have lived? Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏owo not pomi´dzy wyrazy will i have. Zdania pytajàce tworzy si´, prze- mieszczajàc czasownik posi∏kowy will na poczàtek zdania. 13 Czasy Perfect Continuous stosuje si´ do opisania: • czynnoÊci i stanów trwajàcych od pewnego momentu w przesz∏oÊci do chwili obecnej lub przez pewien czas do chwili obecnej (Present Perfect Continuous); • czynnoÊci i stanów, które trwa∏y w przesz∏oÊci do jakiegoÊ póêniejszego momentu w przesz∏oÊci (Past Perfect Continuous). Present Perfect Continuous Formy czasu Present Perfect Continuous tworzy si´ z odpowiedniego zwrotu z czasow- nikiem posi∏kowym to be (have been lub has been) oraz bezokolicznika odmienianego czasownika, do którego dodaje si´ koƒcówk´ -ing. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I/we/you/they have been living. I/we/you/they have not been Have I/we/you/they (haven t) living. He/she/it has been He/she/it living. has not (hasn t) been Has living. he/she/it been living? been living? Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏owo not pomi´dzy wyrazy have (lub has) i been. Zdania pytajàce tworzy si´, prze- mieszczajàc czasownik posi∏kowy to have (have lub has) na poczàtek zdania. Past Perfect Continuous Formy czasu Past Perfect Continuous tworzy si´ ze zwrotu z czasownikiem posi∏kowym to be: had been oraz bezokolicznika odmienianego czasownika, do którego dodaje si´ koƒcówk´ -ing. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I had been I had not been Had I He/she/it We/you/they living. He/she/it (hadn t) living. he /she/it We/you/they we/you/they been living? Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏owo not pomi´dzy wyrazy had i been. Zdania pytajàce tworzy si´, prze- mieszczajàc czasownik posi∏kowy had na poczàtek zdania. Future Perfect Continuous Formy czasu Future Perfect Continuous tworzy si´ ze zwrotu z czasownikiem posi∏kowym to be: will have been oraz bezokolicznika odmienianego czasownika, do którego dodaje si´ koƒcówk´ -ing. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I will living. I will not have been living. Will I He/she/it have He/she/it (won t) he/she/it have been We/you/they been We/you/they Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏owo not pomi´dzy wyrazy will i have. we/you/they living? Zdania pytajàce tworzy si´, przemieszczajàc czasownik posi∏kowy will na poczàtek zdania. 14 Conditional I JeÊli uwa˝amy jakieÊ zdarzenie za prawdopodobne, to w zdaniu podrz´dnym wyra˝ajà- cym warunek (po if) u˝ywamy czasu teraêniejszego prostego (Present Simple), a w zda- niu g∏ównym wyra˝ajàcym skutek – czasownika posi∏kowego will (ewentualnie can, may itd.), np.: If you aim carefully, you will hit the target. Conditional II JeÊli uwa˝amy zdarzenie za mniej prawdopodobne lub ca∏kiem nieprawdopodobne, to w zdaniu podrz´dnym wyra˝ajàcym warunek (po if) u˝ywamy czasu przesz∏ego proste- go (Past Simple), a w zdaniu g∏ównym wyra˝ajàcym skutek – czasownika posi∏kowego would (could, might itd.), np.: If you aimed carefully, you would hit the target. Formy trybu Conditional II tworzy si´ z czasownika posi∏kowego would oraz bezokolicz- nika odmienianego czasownika. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I would live. I would not live. Would I live? He/she/it We/you/they He/she/it (wouldn t) We/you/they he/she/it we/you/they Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏owo not po czasowniku posi∏kowym. Zdania pytajàce tworzy si´, przemieszczajàc czasownik posi∏kowy would na poczàtek zdania. Conditional Past JeÊli zdarzenie ju˝ zasz∏o, a my zastanawiamy si´, czy mog∏oby przebiec w inny sposób, to w zdaniu warunkowym (po if) u˝ywamy czasu Past Perfect, a w zdaniu g∏ównym wy- ra˝ajàcym skutek – czasownika posi∏kowego w postaci would have, could have, might have itd., np.: If the telephone hadn’t woken me, l never would have made it on time. Formy trybu Conditional Past tworzy si´ z wyrazów would have oraz imies∏owu biernego (trzeciej formy) odmienianego czasownika. zdanie twierdzàce zdanie przeczàce zdanie pytajàce I would lived. I would not have lived. Would I He/she/it have He/she/it (wouldn t) We/you/they We/you/they he/she/it we/you/they have lived? Zdania przeczàce tworzy si´, dodajàc s∏o- wo not pomi´dzy wyrazy would i have. Zdania pytajàce tworzy si´, prze- mieszczajàc czasownik posi∏kowy would na poczàtek zdania. 15 Strona bierna Formy strony biernej tworzy si´ z odpowiedniej formy czasownika posi∏kowego to be (is, am lub are) oraz imies∏owu biernego (trzeciej formy) odmienianego czasownika (np. cleaned, done lub sold). PRESENT PAST FUTURE Present Simple Present Continuous Future Simple I you am taught are taught he/she/it is we you they are are are taught taught taught taught I you am being taught are being taught I you will be taught will be taught he/she/it is being taught he/she/it will be taught we you they are being taught are being taught are being taught we you they will be taught will be taught will be taught Present Continuous Past Continuous Future Continuous I you am being taught are being taught I you was being taught were being taught I you will be being taught will be being taught he/she/it is being taught he/she/it was being taught he/she/it will be being taught we you they are are are being taught being taught being taught we you they were being taught were being taught were being taught we you they will be being taught will be being taught will be being taught Present Perfect Past Perfect Future Perfect I you have been taught have been taught I you had been being taught had been being taught I you will have been taught will have been taught he/she/it has been taught he/she/it had been being taught he/she/it will have been taught we you they have been taught have been taught have been taught we you they had been being taught had been being taught had been being taught we you they will have been taught will have been taught will have been taught Present Perfect Continous Past Perfect Continuous Future Perfect Continuous I you have been being taught have been being taught I you had been being taught had been being taught I you will have been being taught will have been being taught he/she/it has been beingtaught he/she/it had been being taught he/she/it will have been being taught we you they have been being taught have been being taught have been being taught we you they had been being taught had been being taught had been being taught we you they will have been being taught will have been being taught will have been being taught IMPERATIVE be + Past Participle* GERUND being taught 16 * rzadko CONDITIONAL Conditional II Conditional Past I you would would be taught be taught I you would have been taught would have been taught he/she/it would be taught he/she/it would have been taught we you they would would would be taught be taught be taught we you they would have been taught would have been taught would have been taught w o l l a allow pozwalaç regularny PRESENT PAST FUTURE Present Simple allow I you allow he/she/it allows allow we you allow allow they Past Simple allowed I you allowed he/she/it allowed allowed we you allowed allowed they Future Simple will I you will he/she/it will will we you will will they allow allow allow allow allow allow Present Continuous Past Continuous Future Continuous I you he/she/it we you they am allowing are allowing allowing is allowing are allowing are are allowing Present Perfect have allowed I you have allowed he/she/it has allowed have allowed we have allowed you they have allowed I was you were he/she/it was were we were you they were Past Perfect allowing allowing allowing allowing allowing allowing had allowed I you had allowed he/she/it had allowed had allowed we had allowed you they had allowed I will be allowing you will be allowing he/she/it will be allowing will be allowing we will be allowing you they will be allowing Future Perfect will have I you will have he/she/it will have will have we will have you they will have allowed allowed allowed allowed allowed allowed Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous Future Perfect Continuous have been allowing I you have been allowing he/she/it has been allowing we have been allowing have been allowing you they have been allowing had been allowing I you had been allowing he/she/it had been allowing we had been allowing had been allowing you they had been allowing will have been allowing I you will have been allowing he/she/it will have been allowing we will have been allowing will have been allowing you they will have been allowing IMPERATIVE allow GERUND allowing PAST PARTICIPLE allowed CONDITIONAL Conditional II would allow I you would allow he/she/it would allow we would allow would allow you they would allow Conditional Past would have allowed I you would have allowed he/she/it would have allowed we would have allowed would have allowed you they would have allowed 17 regularny r e w s n a answer odpowiadaç PRESENT PAST FUTURE Present Simple answer I you answer he/she/it answers answer we you answer answer they Past Simple answered I you answered he/she/it answered answered we you answered answered they Future Simple will I you will he/she/it will will we you will will they answer answer answer answer answer answer Present Continuous Past Continuous Future Continuous I you he/she/it we you they am answering are answering answering is answering are answering are are answering Present Perfect have answered I you have answered he/she/it has answered have answered we have answered you they have answered I was you were he/she/it was were we were you they were Past Perfect had answered I you had answered he/she/it had answered had answered we had answered you they had answered answering answering answering answering answering answering I will be answering you will be answering he/she/it will be answering will be answering we will be answering you they will be answering Future Perfect will have I you will have he/she/it will have will have we will have you they will have answered answered answered answered answered answered Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous Future Perfect Continuous have been answering I you have been answering he/she/it has been answering we have been answering have been answering you they have been answering had been answering I you had been answering he/she/it had been answering we had been answering had been answering you they had been answering will have been answering I you will have been answering he/she/it will have been answering we will have been answering will have been answering you they will have been answering IMPERATIVE answer GERUND answering PAST PARTICIPLE 18 answered CONDITIONAL Conditional II would answer I you would answer he/she/it would answer we would answer would answer you they would answer Conditional Past would have answered I you would have answered he/she/it would have answered we would have answered would have answered you they would have answered arrive przybywaç regularny e v i r r a Litera -e znika przed koƒcówkà -ing (patrz tak˝e str. 8); koƒcówka form Past Simple i Past Participle ma postaç -d, a nie -ed (patrz tak˝e str. 7). PRESENT PAST FUTURE Present Simple arrive I you arrive he/she/it arrives arrive we you arrive arrive they Past Simple arrived I you arrived he/she/it arrived arrived we you arrived arrived they Future Simple will I you will he/she/it will will we you will will they arrive arrive arrive arrive arrive arrive Present Continuous Past Continuous Future Continuous I you he/she/it we you they am arriving are arriving arriving is arriving are arriving are are arriving Present Perfect have arrived I you have arrived he/she/it has arrived have arrived we have arrived you they have arrived I was you were he/she/it was were we were you they were Past Perfect arriving arriving arriving arriving arriving arriving had arrived I you had arrived he/she/it had arrived had arrived we had arrived you they had arrived I will be arriving you will be arriving he/she/it will be arriving will be arriving we will be arriving you they will be arriving Future Perfect will have I you will have he/she/it will have will have we will have you they will have arrived arrived arrived arrived arrived arrived Present Perfect Continuous Past Perfect Continuous Future Perfect Continuous have been arriving I you have been arriving he/she/it has been arriving we have been arriving have been arriving you they have been arriving had been arriving I you had been arriving he/she/it had been arriving we had been arriving had been arriving you they had been arriving will have been arriving I you will have been arriving he/she/it will have been arriving we will have been arriving will have been arriving you they will have been arriving IMPERATIVE arrive GERUND arriving PAST PARTICIPLE arrived CONDITIONAL Conditional II would arrive I you would arrive he/she/it would arrive we would arrive would arrive you they would arrive Conditional Past would have arrived I you would have arrived he/she/it would have arrived we would have arrived would have arrived you they would have arrived 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czasy i czasowniki angielskie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: