Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 005276 22581512 na godz. na dobę w sumie
Czasy i czasowniki francuskie - ebook/pdf
Czasy i czasowniki francuskie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 83-88507-37-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> francuski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka prezentuje jasno sformułowane reguły, które pomogą utworzyć każdą formę czasownika. Przedstawia także najważniejsze regularne i nieregularne czasowniki w przejrzystych tabelach. W wyszukiwaniu czasownika pomaga alfabetyczna lista czasowników na końcu każdej książki. Dzięki tej książce można: uporządkować wiadomości, poznać reguły dotyczące czasów i czasowników, sprawdzić odmianę wybranego czasownika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czasy i czasowniki francuskie Pascale Rousseau Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Französisch Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Ilona Arfaoui, Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1998 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-37-0 T∏umaczenie i adaptacja: Przemys∏aw Znaniecki Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Daria Miedziejko, El˝bieta Piechorowska Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: ABEDIK, Poznaƒ Wydanie I W tej ksià˝ce znajdziesz regu∏y dotyczàce • pisowni i wymowy czasowników francuskich • stosowania czasów francuskich tabele prezentujàce • formy czasowników francuskich we wszystkich czasach • nieregularnoÊci zwiàzane z odmianà czasowników francuskich. „Czasy i czasowniki francuskie” zawierajà przejrzyste tabele koniugacyjne 74 re- gularnych i nieregularnych czasowników modelowych, a tak˝e przeglàd odmiany czasow- ników zwrotnych i czasowników w stronie biernej. Wzory odmian pozwolà Ci bez trudu zorientowaç si´ we wszystkich formach – tak˝e z∏o˝onych; dla u∏atwienia osobliwoÊci ko- niugacyjne wyró˝niono kolorem i wyt∏umaczono je za pomocà praktycznych regu∏. Budowa tabel koniugacyjnych 2 grupa I 3 r e l r a p 3 parler mówiç 4 Czasownik regularny. Do tej grupy nale˝y oko∏o 90 czasowników francuskich. INDICATIF SUBJONCTIF parle parles parle présent je tu il nous parlons vous parlez ils parlent ai as a passé composé j‘ tu il nous avons vous avez ils ont parlé parlé parlé parlé parlé parlé parle parles parle présent que je que tu qu‘ il que nous parlions que vous parliez parlent qu‘ ils 1 5 7 parlais parlais parlait imparfait je tu il nous parlions vous parliez ils parlaient avais avais avait plus-que-parfait j‘ tu il nous avions vous aviez ils parlé parlé parlé parlé parlé avaient parlé parlai parlas parla passé simple je tu il nous parlâmes vous parlâtes ils parl¯rent eus eus eut passé antérieur j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils parlé parlé parlé parlé parlé parlé eurent aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront parlé parlé parlé parlé parlé parlé aurais aurais aurait passé parlé j‘ parlé tu il parlé nous aurions parlé vous auriez parlé auraient parlé ils futur simple parlerai je parleras tu parlera il nous parlerons vous parlerez ils parleront CONDITIONNEL parlerais parlerais parlerait présent je tu il nous parlerions vous parleriez ils parleraient 12 4 W liczbie pojedynczej czasu indicatif présent znika ostatnia spó∏g∏oska tematu (w tym wypadku -t-). 3 partir odchodziç, odje˝d˝aç 2 grupa III 1 51 r i t r a p 4 6 7 suis es est passé composé parti je parti tu il parti nous sommes partis vous ˘tes partis partis sont ils SUBJONCTIF parte partes parte présent que je que tu qu‘ il que nous partions que vous partiez partent qu‘ ils étais étais était plus-que-parfait j‘ tu il nous étions vous étiez ils parti parti parti partis partis partis étaient fus fus fut passé antérieur je tu il nous fûmes vous fûtes ils parti parti parti partis partis partis furent serai seras sera futur antérieur je tu il nous serons vous serez ils seront parti parti parti partis partis partis sois sois soit passé parti que je parti que tu qu‘ parti il que nous soyons partis partis que vous soyez qu‘ soient partis ils partisse partisses partît imparfait que je que tu qu‘ il que nous partissions que vous partissiez qu‘ partissent ils fusse fusses fût plus-que-parfait parti que je parti que tu qu‘ parti il que nous fussions partis partis que vous fussiez qu‘ fussent partis ils serais serais serait passé je tu il nous serions vous seriez ils parti parti parti partis partis seraient partis IMPERATIF pars partons partez PARTICIPE présent partant passé parti(e) 7 61 aie aies ait parlasse parlasses parlât passé parlé que j‘ parlé que tu qu‘ parlé il que nous ayons parlé INDICATIF que vous ayez parlé présent ils qu‘ aient parlé je pars tu pars imparfait il part que je nous partons que tu vous partez qu‘ il partent ils que nous parlassions que vous parlassiez imparfait parlassent qu‘ je tu plus-que-parfait il que j‘ parlé eusse nous partions que tu parlé eusses vous partiez il qu‘ parlé eût partaient ils que nous eussions parlé que vous eussiez parlé passé simple ils qu‘ eussent parlé partis je partis tu IMPERATIF il partit parle nous partîmes parlons vous partîtes parlez ils ils partais partais partait partirent passé parlé(e) PARTICIPE futur simple présent partirai je parlant partiras tu il partira nous partirons vous partirez ils partiront CONDITIONNEL partirais partirais partirait présent je tu il nous partirions vous partiriez ils partiraient 1 2 3 4 5 6 7 Numer koniugacji: Za pomocà tego numeru mo˝na ka˝dorazowo przyporzàdko- waç wszystkie czasowniki, które wymieniono w porzàdku alfabetycznym na koƒcu ksià˝ki, odpowiedniemu wzorowi koniugacyjnemu. Grupa koniugacji: Informacja o tym, do której z trzech grup odmiany czasowni- ków francuskich nale˝y czasownik odmieniany w danej tabeli: •grupa I: czasowniki z koƒcówkà bezokolicznika -er, •grupa II: czasowniki z koƒcówkà bezokolicznika -ir, •grupa III: czasowniki z koƒcówkà bezokolicznika -re i -oir. Czasownik modelowy z t∏umaczeniem: Czasownik, który jest przyk∏adem dla wszystkich podobnych czasowników (z tym samym numerem koniugacji). Krótka charakterystyka: W tym miejscu zwracamy uwag´ na wyjàtki i nieregular- noÊci danego schematu koniugacji. Wyró˝nienie koƒcówek: W schematach odmiany czasowników regularnych grupy I parler (numer 3) i grupy II finir (numer 16) charakterystyczne koƒcówki wy- ró˝niono t∏ustym drukiem. Wyró˝nienie kolorem: Wszystkie formy odbiegajàce od regularnych schematów koniugacji wyró˝nione sà zielonym kolorem. Formy rodzaju ˝eƒskiego: Dla uproszczenia podajemy formy 3. osoby liczby po- jedynczej i mnogiej tylko z zaimkami osobowymi rodzaju m´skiego (bez elle lub el- les). Tak˝e w formach czasów z∏o˝onych, które odmieniajà si´ z czasownikiem po- si∏kowym ˘tre, podajemy imies∏owy jedynie w formie rodzaju m´skiego (np. nous sommes allés zamiast nous sommes allé(e)s). W cz´Êci tabeli przedstawiajàcej imies∏ów bierny (participe passé) zawsze podajemy tak˝e formy rodzaju ˝eƒskiego – poza wypadkami, kiedy takich form nie ma. W alfabetycznej liÊcie czasowników na koƒcu ksià˝ki znajdziesz dodatkowo oko∏o 1250 czasowników; przy ka˝dym z nich podano numer schematu koniugacji, zgodnie z którym czasownik ten si´ odmienia. Ponadto przy niektórych czasownikach podajemy in- formacje o u˝ywaniu z nimi czasowników posi∏kowych avoir i ˘tre oraz o stosowa- nych z nimi przyimkach w wypadkach, gdy mogà one nastr´czaç trudnoÊci Polakowi. Na stronie 7 mo˝na znaleêç przeglàd wa˝nych zasad pisowni czasowników francuskich. Powodzenia! 5 Przeglàd terminów gramatycznych accent aigu accent circonflexe accent grave auxiliaire cédille conditionnel passé conditionnel présent conjugaison consonne désinence féminin futur antérieur futur simple imparfait impératif indicatif infinitif masculin participe passé participe présent passé antérieur passé composé passé simple passif pluriel plus-que-parfait préposition présent pronom pronom personnel radical singulier subjonctif temps composé temps simple terminaison tréma verbe verbe défectif verbe impersonnel verbe irrégulier verbe pronominal verbe régulier voix passive voyelle akcent w prawo nad literà é daszek nad samog∏oskà akcent w lewo nad literami ∫, ¯ i ù czasownik posi∏kowy ogonek pod literà ˜ tryb warunkowy czasu przesz∏ego tryb warunkowy czasu teraêniejszego odmiana czasownika spó∏g∏oska koƒcówka rodzaj ˝eƒski czas przysz∏y dokonany czas przysz∏y czas przesz∏y niedokonany tryb rozkazujàcy tryb oznajmujàcy bezokolicznik rodzaj m´ski imies∏ów bierny imies∏ów czynny czas zaprzesz∏y czas przesz∏y dokonany z∏o˝ony czas przesz∏y dokonany prosty strona bierna liczba mnoga czas zaprzesz∏y przyimek czas teraêniejszy zaimek zaimek osobowy temat wyrazu liczba pojedyncza tryb ∏àczàcy czas z∏o˝ony czas prosty koƒcówka dwie kropki nad samog∏oskà czasownik czasownik u∏omny czasownik bezosobowy czasownik nieregularny czasownik zwrotny czasownik regularny strona czynna samog∏oska 6 Zasady pisowni W odmianie wielu czasowników francuskich wyst´pujà zmiany w pisowni poszczególnych form, które majà na celu zachowanie sta∏ej wymowy tematu. • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -cer, litera -c- zmienia si´ w -˜-, jeÊli pierwszà literà koƒcówki jest -a lub -o: annoncer ¡ nous annon˜ons, commencer ¡ il commen˜ait. • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -ger, przed literà -g- pojawia si´ dodatkowo -e-, jeÊli pierwszà literà koƒcówki jest -a lub -o: manger ¡ il mangeait, nager ¡ nous nageons. • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -oyer lub -uyer, przed niemà literà -e litera -y- zmienia si´ w -i-: nettoyer ¡ je nettoie, ale: nous nettoyons; appuyer ¡ il appuie, ale: nous appuyons. W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -ayer, mo˝na albo zachowywaç -y- we wszystkich formach, albo te˝ stosowaç zamiast niego -i-, jak w czasownikach na -oyer lub -uyer: payer ¡ je paye albo je paie; essayer ¡ nous essayerons albo nous essaierons. • W czasownikach typu espérer (numer 12) litera -é- pozostaje w pisowni w formach fu- tur simple i conditionnel présent, choç wymawiana jest jako dêwi´k ε (e otwarte): espérer ¡ j‘espérerai, j‘espérerais. Reforma ortografii z roku 1990 zezwala tak˝e na pisowni´ j’esp¯rerai(s). Uwaga! Nie traç orientacji! W nast´pujàcych typach czasowników nie zmieniajà si´ w pi- sowni ˝adne litery ani te˝ nie pojawiajà si´ dodatkowe litery: • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -ier, litera -i- nale˝y do tematu wyrazu i dlatego pozostaje we wszystkich formach: prier ¡ que nous priions, copier ¡ que vous copiiez. • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -éer, litera -é- pozostaje we wszystkich formach: créer ¡ ils créent, créé(e), agréer ¡ j‘agrée, agréé(e). • W czasownikach, których bezokolicznik koƒczy si´ na -guer, litera -u- pozostaje we wszystkich formach, tak˝e przed samog∏oskami -a i -o: distinguer ¡ nous distinguons, conjuguer ¡ je conjuguais. Dotyczy to tak˝e czasowników, których bezokolicznik koƒczy si´ na -quer: fabriquer ¡ nous fabriquons, critiquer ¡ ils critiquaient. 7 Czasowniki zwrotne Czasy z∏o˝one wszystkich czasowników zwrotnych tworzy si´ za pomocà czasownika posi∏kowego ˘tre. Zaimki zwrotne me, te i se zmieniajà si´ w m’, t’ i s’ przy czasownikach, które zaczynajà si´ od samog∏oski (np. s’allonger) lub od h–niemego (np. s’habituer). INDICATIF SUBJONCTIF me te se l¯ve l¯ves l¯ve présent je tu il nous nous levons vous ils levez l¯vent vous se me t‘ s‘ suis es est passé composé levé je levé tu il levé nous nous sommes levés vous vous ˘tes levés levés sont ils se me te se l¯ve l¯ves l¯ve présent que je que tu qu‘ il que nous nous levions que vous vous leviez l¯vent qu‘ se ils levais levais levait imparfait me je tu te il se nous nous levions vous ils vous se leviez levaient me te se levai levas leva passé simple je tu il nous nous levâmes vous ils levâtes lev¯rent vous se me te se l¯verai l¯veras l¯vera futur simple je tu il nous nous l¯verons vous ils l¯verez l¯veront vous se CONDITIONNEL me te se l¯verais l¯verais l¯verait présent je tu il nous nous l¯verions vous ils l¯veriez l¯veraient vous se 8 m‘ t‘ s‘ étais étais était plus-que-parfait je tu il nous nous étions vous vous étiez ils étaient s‘ fus fus fut me te se passé antérieur je tu il nous nous fûmes vous vous fûtes ils furent se me te se futur antérieur serai je seras tu il sera nous nous serons vous vous serez ils seront se me te se serais serais serait passé je tu il nous nous serions vous vous seriez ils se seraient levé levé levé levés levés levés levé levé levé levés levés levés levé levé levé levés levés levés levé levé levé levés levés levés me te se sois sois soit passé levé que je levé que tu qu‘ levé il que nous nous soyons levés levés que vous vous soyez qu‘ soient levés se ils me te se levasse levasses levât imparfait que je que tu qu‘ il que nous nous levassions que vous vous levassiez qu‘ levassent se ils me te se fusse fusses fût plus-que-parfait levé que je levé que tu qu‘ levé il que nous nous fussions levés que vous vous fussiez levés qu‘ fussent levés se ils IMPERATIF l¯ve-toi levons-nous levez-vous PARTICIPE présent se levant passé s‘étant levé Strona bierna Formy strony biernej tworzy si´ zawsze za pomocà czasownika posi∏kowego ˘tre. JeÊli podmiot zdania jest w rodzaju ˝eƒskim lub w liczbie mnogiej, to imies∏ów bierny przybiera odpowiednià form´, np. elle est élue… INDICATIF suis es est présent élu je élu tu il élu nous sommes élus vous ˘tes élus élus sont ils imparfait étais j‘ tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient fus fus fut passé simple je tu il nous fûmes vous ils fûtes furent serai seras sera futur simple je tu il nous serons vous ils serez seront élu élu élu élus élus élus élu élu élu élus élus élus élu élu élu élus élus élus ai as a passé composé j‘ tu il nous avons vous avez ont ils été élu été élu été élu été élus été élus été élus avais avais avait plus-que-parfait j‘ tu il nous avions vous aviez ils été élu été élu été élu été élus été élus avaient été élus eus eus eut passé antérieur j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils été élu été élu été élu été élus été élus été élus eurent aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront été élu été élu été élu été élus été élus été élus SUBJONCTIF sois sois soit présent élu que je élu que tu qu‘ élu il que nous soyons élus que vous soyez élus soient élus qu‘ ils aie aies ait passé été élu que j‘ été élu que tu qu‘ été élu il que nous ayons été élus été élus que vous ayez qu‘ aient été élus ils fusse fusses fût imparfait élu que je élu que tu élu qu‘ il que nous fussions élus élus que vous fussiez qu‘ fussent élus ils eusse eusses eût plus-que-parfait été élu que j‘ été élu que tu qu‘ été élu il que nous eussions été élus que vous eussiez été élus eussent été élus qu‘ ils CONDITIONNEL serais serais serait présent je tu il nous serions vous ils élu élu élu élus seriez élus seraient élus aurais aurais aurait passé été élu j‘ été élu tu il été élu nous aurions été élus été élus vous auriez ils auraient été élus IMPERATIF sois élu soyons élus soyez élus PARTICIPE présent étant élu passé ayant été élu 9 1 r i o v a grupa III INDICATIF présent ai j‘ as tu a il nous avons vous avez ont ils imparfait avais j‘ tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient eus eus eut passé simple j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils eurent aurai auras aura futur simple j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront avoir mieç Czasownik posi∏kowy. SUBJONCTIF ai as a passé composé j‘ eu eu tu eu il eu nous avons vous avez eu eu ont ils avais avais avait plus-que-parfait eu j‘ tu eu eu il eu nous avions eu vous aviez ils eu avaient eus eus eut passé antérieur eu j‘ eu tu il eu eu nous eûmes eu vous eûtes ils eu eurent aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront eu eu eu eu eu eu aie aies aie présent que j‘ que tu qu‘ il que nous ayons que vous ayez aient qu‘ ils aie aies ait passé eu que j‘ eu que tu qu‘ eu il que nous ayons eu eu que vous ayez qu‘ aient eu ils eusse eusses eût imparfait que j‘ que tu qu‘ il que nous eussions que vous eussiez eussent qu‘ ils eusse eusses eût plus-que-parfait eu que j‘ eu que tu qu‘ eu il que nous eussions eu que vous eussiez eu eussent eu qu‘ ils CONDITIONNEL aurais aurais aurait présent j‘ tu il nous aurions vous auriez ils auraient aurais aurais aurait passé j‘ tu il nous aurions vous auriez ils eu eu eu eu eu auraient eu IMPERATIF aie ayons ayez PARTICIPE présent ayant passé eu(e) 10 grupa III 2 e r t ˘ ˘tre byç Czasownik posi∏kowy. SUBJONCTIF ai as a passé composé j‘ tu il nous avons vous avez ont ils été été été été été été avais avais avait plus-que-parfait été j‘ tu été été il été nous avions été vous aviez ils été avaient eus eus eut passé antérieur j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils été été été été été été eurent aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront été été été été été été sois sois soit présent que je que tu qu‘ il que nous soyons que vous soyez soient qu‘ ils aie aies ait passé été que j‘ été que tu qu‘ été il que nous ayons été été que vous ayez qu‘ aient été ils fusse fusses fût imparfait que je que tu qu‘ il que nous fussions que vous fussiez fussent qu‘ ils eusse eusses eût plus-que-parfait été que j‘ été que tu qu‘ été il que nous eussions été que vous eussiez été eussent été qu‘ ils INDICATIF suis es est présent je tu il nous sommes vous ˘tes sont ils imparfait étais j‘ étais tu était il nous étions vous étiez ils étaient fus fus fut passé simple je tu il nous fûmes vous ils fûtes furent serai seras sera futur simple je tu il nous serons vous ils serez seront CONDITIONNEL serais serais serait présent je tu il nous serions vous ils seriez seraient aurais aurais aurait passé j‘ tu il nous aurions vous auriez ils été été été été été auraient été IMPERATIF sois soyons soyez PARTICIPE présent étant passé été (nieodmienne) 11 3 r e l r a p grupa I parler mówiç Czasownik regularny. Do tej grupy nale˝y oko∏o 90 czasowników francuskich. INDICATIF SUBJONCTIF parle parles parle présent je tu il nous parlons vous parlez ils parlent ai as a passé composé j‘ tu il nous avons vous avez ont ils parlé parlé parlé parlé parlé parlé parlais parlais parlait imparfait je tu il nous parlions vous parliez ils parlaient avais avais avait plus-que-parfait j‘ tu il nous avions vous aviez ils parlé parlé parlé parlé parlé avaient parlé parle parles parle présent que je que tu qu‘ il que nous parlions que vous parliez parlent qu‘ ils aie aies ait passé parlé que j‘ parlé que tu qu‘ parlé il que nous ayons parlé que vous ayez parlé aient parlé qu‘ ils parlasse parlasses parlât imparfait que je que tu qu‘ il que nous parlassions que vous parlassiez parlassent qu‘ ils eusse eusses eût plus-que-parfait parlé que j‘ parlé que tu qu‘ parlé il que nous eussions parlé que vous eussiez parlé qu‘ eussent parlé ils eus eus eut passé antérieur j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils parlé parlé parlé parlé parlé parlé eurent aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront parlé parlé parlé parlé parlé parlé parlai parlas parla passé simple je tu il nous parlâmes vous parlâtes ils parl¯rent futur simple parlerai je parleras tu parlera il nous parlerons vous parlerez ils parleront CONDITIONNEL parlerais parlerais parlerait présent je tu il nous parlerions vous parleriez ils parleraient 12 aurais aurais aurait passé parlé j‘ parlé tu il parlé nous aurions parlé parlé vous auriez ils auraient parlé IMPERATIF parle parlons parlez PARTICIPE présent parlant passé parlé(e) prier prosiç, modliç si´ grupa I 4 r e i r p Czasownik regularny. Litera -i- nale˝y do tematu wyrazu i pozostaje we wszystkich formach. INDICATIF prie pries prie présent je tu il nous prions vous priez prient ils imparfait priais je tu priais il priait nous priions vous priiez ils priaient priai prias pria passé simple je tu il nous priâmes vous priâtes ils pri¯rent prierai prieras priera futur simple je tu il nous prierons vous prierez ils prieront ai as a passé composé j‘ tu il nous avons vous avez ont ils prié prié prié prié prié prié avais avais avait plus-que-parfait j‘ tu il nous avions vous aviez ils prié prié prié prié prié avaient prié eus eus eut passé antérieur j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils prié prié prié prié prié prié eurent aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront prié prié prié prié prié prié SUBJONCTIF prie pries prie présent que je que tu qu‘ il que nous priions que vous priiez prient qu‘ ils aie aies ait passé prié que j‘ prié que tu qu‘ prié il que nous ayons prié que vous ayez prié aient prié qu‘ ils priasse priasses priât imparfait que je que tu qu‘ il que nous priassions que vous priassiez qu‘ priassent ils eusse eusses eût plus-que-parfait prié que j‘ prié que tu qu‘ prié il que nous eussions prié que vous eussiez prié qu‘ eussent prié ils CONDITIONNEL prierais prierais prierait présent je tu il nous prierions vous prieriez ils prieraient aurais aurais aurait passé prié j‘ prié tu il prié nous aurions prié prié vous auriez ils auraient prié IMPERATIF prie prions priez PARTICIPE présent priant passé prié(e) 13 5 r e é r c grupa I créer tworzyç Czasownik regularny. Litera -é- nale˝y do tematu wyrazu i pozostaje we wszystkich formach, a po niej mo˝e wyst´powaç druga litera -é- lub -e-. INDICATIF crée crées crée présent je tu il nous créons vous créez créent ils créais créais créait imparfait je tu il nous créions vous créiez ils créaient créai créas créa passé simple je tu il nous créâmes vous créâtes ils cré¯rent futur simple créerai je créeras tu il créera nous créerons vous créerez ils créeront CONDITIONNEL créerais créerais créerait présent je tu il nous créerions vous créeriez ils créeraient 14 ai as a passé composé j‘ tu il nous avons vous avez ont ils créé créé créé créé créé créé avais avais avait plus-que-parfait j‘ tu il nous avions vous aviez ils créé créé créé créé créé créé avaient eus eus eut passé antérieur j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils créé créé créé créé créé créé eurent aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront créé créé créé créé créé créé SUBJONCTIF crée crées crée présent que je que tu qu‘ il que nous créions que vous créiez créent qu‘ ils aie aies ait passé créé que j‘ créé que tu qu‘ créé il que nous ayons créé créé que vous ayez qu‘ aient créé ils créasse créasses créât imparfait que je que tu qu‘ il que nous créassions que vous créassiez qu‘ créassent ils eusse eusses eût plus-que-parfait créé que j‘ créé que tu qu‘ créé il que nous eussions créé créé que vous eussiez qu‘ eussent créé ils aurais aurais aurait passé j‘ tu il nous aurions vous auriez ils créé créé créé créé créé auraient créé IMPERATIF crée créons créez PARTICIPE présent créant passé créé (créée) annoncer oznajmiaç Czasownik regularny. grupa I 6 r e c n o n n a W pisowni ró˝nych form wyst´puje zmiana: litera: -c- zmienia si´ w -˜- przed -a lub -o. INDICATIF annonce annonces annonce présent j‘ tu il nous annon˜ons vous annoncez annoncent ils imparfait annon˜ais j‘ annon˜ais tu annon˜ait il nous annoncions vous annonciez ils annon˜aient annon˜ai annon˜as annon˜a passé simple j‘ tu il nous annon˜âmes vous annon˜âtes ils annonc¯rent annoncerai annonceras annoncera futur simple j‘ tu il nous annoncerons vous annoncerez ils annonceront CONDITIONNEL annoncerais annoncerais annoncerait présent j‘ tu il nous annoncerions vous annonceriez ils annonceraient ai as a passé composé j‘ tu il nous avons vous avez ont ils annoncé annoncé annoncé annoncé annoncé annoncé avais avais avait plus-que-parfait j‘ tu il nous avions vous aviez ils annoncé annoncé annoncé annoncé annoncé annoncé avaient eus eus eut passé antérieur j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils eurent annoncé annoncé annoncé annoncé annoncé annoncé aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront annoncé annoncé annoncé annoncé annoncé annoncé SUBJONCTIF annonce annonces annonce présent que j‘ que tu qu‘ il que nous annoncions que vous annonciez annoncent qu‘ ils aie aies ait passé annoncé que j‘ annoncé que tu qu‘ annoncé il que nous ayons annoncé annoncé que vous ayez qu‘ aient annoncé ils annon˜asse annon˜asses annon˜ât imparfait que j‘ que tu qu‘ il que nous annon˜assions que vous annon˜assiez annon˜assent qu‘ ils eusse eusses eût plus-que-parfait annoncé que j‘ annoncé que tu qu‘ annoncé il que nous eussions annoncé que vous eussiez annoncé eussent annoncé qu‘ ils aurais aurais aurait passé j‘ tu il nous aurions vous auriez ils annoncé annoncé annoncé annoncé annoncé auraient annoncé IMPERATIF annonce annon˜ons annoncez PARTICIPE présent annon˜ant passé annoncé(e) 15 7 r e g n a m grupa I manger jeÊç Czasownik regularny. W pisowni ró˝nych form wyst´puje zmiana: litera -g- zmienia si´ w -ge- przed -a lub -o. INDICATIF présent mange je tu manges il mange nous mangeons vous mangez ils mangent imparfait mangeais je tu mangeais mangeait il nous mangions vous mangiez ils mangeaient passé simple mangeai je tu mangeas mangea il nous mangeâmes vous mangeâtes ils mang¯rent futur simple je mangerai tu mangeras il mangera nous mangerons vous mangerez ils mangeront CONDITIONNEL présent je mangerais tu mangerais il mangerait nous mangerions vous mangeriez ils mangeraient ai as a passé composé mangé j‘ mangé tu il mangé nous avons mangé vous avez mangé mangé ont ils avais avais avait plus-que-parfait mangé j‘ mangé tu il mangé nous avions mangé mangé vous aviez ils avaient mangé eus eus eut passé antérieur mangé j‘ mangé tu mangé il nous eûmes mangé mangé vous eûtes ils eurent mangé aurai auras aura futur antérieur mangé j‘ mangé tu il mangé nous aurons mangé mangé vous aurez ils auront mangé passé aurais mangé j‘ aurais mangé tu il aurait mangé nous aurions mangé vous auriez mangé ils auraient mangé 16 SUBJONCTIF mange manges mange présent que je que tu qu‘ il que nous mangions que vous mangiez mangent qu‘ ils passé aie mangé que j‘ aies mangé que tu qu‘ mangé ait il que nous ayons mangé que vous ayez mangé qu‘ aient mangé ils imparfait mangeasse que je que tu mangeasses qu‘ que nous mangeassions que vous mangeassiez ils mangeassent qu‘ mangeât il plus-que-parfait eusse mangé que j‘ eusses mangé que tu qu‘ eût mangé il que nous eussions mangé que vous eussiez mangé qu‘ eussent mangé ils IMPERATIF mange mangeons mangez PARTICIPE présent mangeant passé mangé(e) appeler wo∏aç grupa I 8 r e l e p p a Czasownik regularny. Litera -l- zmienia si´ w -ll- przed -e niemym. INDICATIF SUBJONCTIF appelle appelles appelle présent j‘ tu il nous appelons vous appelez ils appellent appelais appelais appelait imparfait j‘ tu il nous appelions vous appeliez ils appelaient passé simple appelai j‘ appelas tu il appela nous appelâmes vous appelâtes ils appel¯rent appellerai appelleras appellera futur simple j‘ tu il nous appellerons vous appellerez ils appelleront ai as a passé composé j‘ tu il nous avons vous avez ont ils appelé appelé appelé appelé appelé appelé avais avais avait plus-que-parfait j‘ tu il nous avions vous aviez ils appelé appelé appelé appelé appelé appelé avaient eus eus eut passé antérieur j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils eurent appelé appelé appelé appelé appelé appelé aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront appelé appelé appelé appelé appelé appelé appelle appelles appelle présent que j‘ que tu qu‘ il que nous appelions que vous appeliez qu‘ appellent ils aie aies ait passé appelé que j‘ appelé que tu qu‘ appelé il que nous ayons appelé appelé que vous ayez qu‘ aient appelé ils appelasse appelasses appelât imparfait que j‘ que tu qu‘ il que nous appelassions que vous appelassiez qu‘ appelassent ils eusse eusses eût plus-que-parfait appelé que j‘ appelé que tu qu‘ appelé il que nous eussions appelé que vous eussiez appelé eussent appelé qu‘ ils CONDITIONNEL appellerais appellerais appellerait présent j‘ tu il nous appellerions vous appelleriez ils appelleraient aurais aurais aurait passé j‘ tu il nous aurions vous auriez ils appelé appelé appelé appelé appelé auraient appelé IMPERATIF appelle appelons appelez PARTICIPE présent appelant passé appelé(e) 17 9 r e t e j grupa I jeter rzucaç Czasownik regularny. Litera -t- zmienia si´ w -tt- przed -e niemym. INDICATIF SUBJONCTIF jette jettes jette présent je tu il nous jetons vous jetez ils jettent imparfait jetais je tu jetais il jetait nous jetions vous jetiez ils jetaient jetai jetas jeta passé simple je tu il nous jetâmes vous jetâtes ils jet¯rent futur simple jetterai je jetteras tu jettera il nous jetterons vous jetterez ils jetteront CONDITIONNEL jetterais jetterais jetterait présent je tu il nous jetterions vous jetteriez ils jetteraient 18 ai as a passé composé j‘ tu il nous avons vous avez ont ils jeté jeté jeté jeté jeté jeté avais avais avait plus-que-parfait j‘ tu il nous avions vous aviez ils jeté jeté jeté jeté jeté jeté avaient eus eus eut passé antérieur j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils jeté jeté jeté jeté jeté jeté eurent aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront jeté jeté jeté jeté jeté jeté jette jettes jette présent que je que tu qu‘ il que nous jetions que vous jetiez qu‘ jettent ils aie aies ait passé jeté que j‘ jeté que tu qu‘ jeté il que nous ayons jeté jeté que vous ayez qu‘ aient jeté ils jetasse jetasses jetât imparfait que je que tu qu‘ il que nous jetassions que vous jetassiez qu‘ jetassent ils eusse eusses eût plus-que-parfait jeté que j‘ jeté que tu qu‘ jeté il que nous eussions jeté jeté que vous eussiez qu‘ eussent jeté ils aurais aurais aurait passé j‘ tu il nous aurions vous auriez ils jeté jeté jeté jeté jeté auraient jeté IMPERATIF jette jetons jetez PARTICIPE présent jetant passé jeté(e) geler zamarzaç grupa I 10 r e l e g Czasownik regularny. Litera -e- zmienia si´ w -¯-, jeÊli ostatnià samog∏oskà koƒcówki jest -e nieme. INDICATIF SUBJONCTIF g¯le g¯les g¯le présent je tu il nous gelons vous gelez ils g¯lent gelais gelais gelait imparfait je tu il nous gelions vous geliez ils gelaient gelai gelas gela passé simple je tu il nous gelâmes vous gelâtes ils gel¯rent futur simple g¯lerai je g¯leras tu g¯lera il nous g¯lerons vous g¯lerez ils g¯leront CONDITIONNEL g¯lerais g¯lerais g¯lerait présent je tu il nous g¯lerions vous g¯leriez ils g¯leraient ai as a passé composé j‘ tu il nous avons vous avez ont ils gelé gelé gelé gelé gelé gelé avais avais avait plus-que-parfait j‘ tu il nous avions vous aviez ils gelé gelé gelé gelé gelé avaient gelé eus eus eut passé antérieur j‘ tu il nous eûmes vous eûtes ils gelé gelé gelé gelé gelé gelé eurent aurai auras aura futur antérieur j‘ tu il nous aurons vous aurez ils auront gelé gelé gelé gelé gelé gelé g¯le g¯les g¯le présent que je que tu qu‘ il que nous gelions que vous geliez g¯lent qu‘ ils aie aies ait passé gelé que j‘ gelé que tu qu‘ gelé il que nous ayons gelé que vous ayez gelé aient gelé qu‘ ils gelasse gelasses gelât imparfait que je que tu qu‘ il que nous gelassions que vous gelassiez qu‘ gelassent ils eusse eusses eût plus-que-parfait gelé que j‘ gelé que tu qu‘ gelé il que nous eussions gelé que vous eussiez gelé qu‘ eussent gelé ils aurais aurais aurait passé gelé j‘ gelé tu il gelé nous aurions gelé gelé vous auriez ils auraient gelé IMPERATIF g¯le gelons gelez PARTICIPE présent gelant passé gelé(e) 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czasy i czasowniki francuskie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: