Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 005276 22581521 na godz. na dobę w sumie
Czasy i czasowniki hiszpańskie - ebook/pdf
Czasy i czasowniki hiszpańskie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 83-88507-47-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> hiszpański
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka prezentuje jasno sformułowane reguły, które pomogą utworzyć każdą formę czasownika. Przedstawia także najważniejsze regularne i nieregularne czasowniki w przejrzystych tabelach. W wyszukiwaniu czasownika pomaga alfabetyczna lista czasowników na końcu każdej książki. Dzięki tej książce można: uporządkować wiadomości, poznać reguły dotyczące czasów i czasowników, sprawdzić odmianę wybranego czasownika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czasy i czasowniki hiszpaƒskie Carlos Segoviano Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2001 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Spanisch Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Ilona Arfaoui, Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 1998 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-47-8 T∏umaczenie i adaptacja: Alina Rozynek Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Daria Miedziejko, Monika Jaskólska Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: ABEDIK, Poznaƒ Wydanie I Spis treÊci W tej ksià˝ce znajdziesz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Przeglàd terminów gramatycznych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Co warto wiedzieç o odmianie czasowników hiszpaƒskich .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kilka s∏ów o ró˝nicach w odmianach j´zyka hiszpaƒskiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 6 7 9 Tabele koniugacyjne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 Czasownik posi∏kowy haber – mieç.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 Czasownik posi∏kowy ser – byç .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 Czasownik posi∏kowy estar – byç, znajdowaç si´ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12 Regularne czasowniki modelowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 1. koniugacja: -ar (amar – kochaç) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 2. koniugacja: -er (beber – piç) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 3. koniugacja: -ir (vivir – ˝yç) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 Zwrotny czasownik modelowy (lavarse – myç si´).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16 Strona bierna (ser amado – byç kochanym).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 66 nieregularnych czasowników w porzàdku alfabetycznym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18 Rekcja najcz´Êciej u˝ywanych czasowników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84 Lista czasowników nieregularnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88 W tej ksià˝ce znajdziesz regu∏y dotyczàce • pisowni i wymowy czasowników hiszpaƒskich • stosowania czasów hiszpaƒskich tabele prezentujàce • formy czasowników hiszpaƒskich we wszystkich czasach • nieregularnoÊci zwiàzane z odmianà czasowników hiszpaƒskich. „Czasy i czasowniki hiszpaƒskie” zawierajà przejrzyste tabele koniugacyjne 72 regularnych i nieregularnych czasowników wzorcowych, jednego czasownika zwrot- nego i strony biernej. Wzory odmian pozwolà Ci bez trudu zorientowaç si´ we wszystkich formach – tak˝e z∏o˝onych; dla u∏atwienia osobliwoÊci koniugacyjne zaznaczono kolorem i wyt∏umaczono je za pomocà praktycznych regu∏. Budowa tabel koniugacyjnych 3 1 2 5 r e b e b 2. koniugacja: -er beber piç czasownik regularny 4 INDICATIVO SUBJUNTIVO presente beba bebas beba bebamos bebáis beban imperfecto bebiera/bebiese bebieras/bebieses bebiera/bebiese bebiéramos/bebiésemos bebierais/bebieseis bebieran/bebiesen 3 jugar graç, bawiç si´ -u- ¡ -ue-/-g- ¡ -gu- (przed -e; patrz tak˝e str. 8) 2 1. koniugacja: -ar 1 38 r a g u j perfecto haya bebido hayas bebido haya bebido hayamos bebido hayáis bebido hayan bebido pluscuamperfecto hubiera/hubiese bebido hubieras/hubieses bebido hubiera/hubiese bebido hubiéramos/hubiésemos bebido hubierais/hubieseis bebido hubieran/hubiesen bebido INDICATIVO presente juego juegas juega jugamos jugáis juegan IMPERATIVO bebe beba afirmativo (tú) (usted) (nosotros) bebamos imperfecto (vosotros) jugaba (ustedes) jugabas jugaba jugábamos jugabais jugaban bebed beban negativo no bebas no beba no bebamos no bebáis no beban pretérito perfecto he jugado has jugado ha jugado hemos jugado habéis jugado han jugado pluscuamperfecto había jugado habías jugado había jugado habíamos jugado habíais jugado habían jugado INFINITIVO simple beber GERUNDIO simple bebiendo PARTICIPIO bebido compuesto haber bebido indefinido jugué jugaste jugó jugamos jugasteis jugaron compuesto habiendo bebido pretérito anterior hube jugado hubiste jugado hubo jugado hubimos jugado hubisteis jugado hubieron jugado SUBJUNTIVO presente juegue juegues juegue juguemos juguéis jueguen perfecto haya jugado hayas jugado haya jugado hayamos jugado hayáis jugado hayan jugado imperfecto jugara/jugase jugaras/jugases jugara/jugase jugáramos/jugásemos jugarais/jugaseis jugaran/jugasen pluscuamperfecto hubiera/hubiese jugado hubieras/-ieses jugado hubiera/-iese jugado hubiéramos/-iésemos jugado hubierais/-ieseis jugado hubieran/-iesen jugado IMPERATIVO afirmativo (tú) (usted) (nosotros) (vosotros) (ustedes) juega juegue juguemos jugad jueguen negativo no juegues no juegue no juguemos no juguéis no jueguen 4 6 7 5 7 presente bebo bebes bebe bebemos bebéis beben imperfecto bebía bebías bebía bebíamos bebíais bebían indefinido bebí bebiste bebió bebimos bebisteis bebieron futuro imp. beberé beberás beberá beberemos beberéis beberán condicional bebería beberías bebería beberíamos beberíais beberían pretérito perfecto he bebido has bebido ha bebido hemos bebido habéis bebido han bebido pluscuamperfecto había bebido habías bebido había bebido habíamos bebido habíais bebido habían bebido pretérito anterior hube bebido hubiste bebido hubo bebido hubimos bebido hubisteis bebido hubieron bebido futuro perfecto habré bebido habrás bebido habrá bebido habremos bebido habréis bebido habrán bebido condicional comp. habría bebido habrías bebido habría bebido habríamos bebido habríais bebido habrían bebido 14 4 futuro imp. jugaré jugarás jugará jugaremos jugaréis jugarán condicional jugaría jugarías jugaría jugaríamos jugaríais jugarían futuro perfecto habré jugado habrás jugado habrá jugado habremos jugado habréis jugado habrán jugado condicional comp. habría jugado habrías jugado habría jugado habríamos jugado habríais jugado habrían jugado INFINITIVO simple jugar GERUNDIO simple jugando PARTICIPIO jugado compuesto haber jugado compuesto habiendo jugado 47 1 2 3 4 5 6 7 Numer koniugacji: Za pomocà tego numeru mo˝na ka˝dorazowo przyporzàdko- waç wszystkie czasowniki, które wymieniono w porzàdku alfabetycznym na koƒcu ksià˝ki, odpowiedniemu wzorowi koniugacyjnemu. Grupa czasownikowa: Podaje ona, do której z trzech hiszpaƒskich grup czasow- ników nale˝y czasownik modelowy: • 1. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -ar, • 2. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -er, • 3. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -ir. Czasownik modelowy z t∏umaczeniem: Czasownik, który jest przyk∏adem dla wszystkich podobnych czasowników (z tym samym numerem koniugacji). Krótka charakterystyka: Uwagi o nieregularnoÊciach wzoru koniugacyjnego. Wyró˝nienie koƒcówek: Przy regularnych czasownikach modelowych 1., 2. i 3. koniugacji (numer 4, 5 i 6) koƒcówki – znak rozpoznawczy tych grup czasownika – wyró˝niono t∏ustym drukiem. Wyró˝nienie kolorem: W czasownikach nieregularnych wyró˝niono zielonym ko- lorem wszystkie formy, które odbiegajà od regularnego schematu koniugacji. Zaimki osobowe: Nie sà przytoczone razem z odmienianà formà, poniewa˝ z re- gu∏y sà u˝ywane tylko wtedy, kiedy powinny zostaç zaakcentowane. Jedynie przy formach trybu rozkazujàcego podano dla lepszej orientacji zaimki osobowe. Dla przypomnienia: Przy formie grzecznoÊciowej (usted, ustedes) u˝ywamy czasow- nika w 3. osobie liczby pojedynczej lub mnogiej. Zwyczajowymi skrótami w tym wypadku sà Vd., Vds. lub te˝ Ud., Uds. W alfabetycznej liÊcie czasowników na koƒcu ksià˝ki znajdziesz oko∏o 1350 kolejnych nieregularnych czasowników ze wskazaniem na wzór koniugacji, na przyk∏adzie którego tworzone sà formy szukanego czasownika. Na stronie 9 znajdziesz informacje o osobliwoÊciach j´zyka hiszpaƒskiego, zw∏aszcza w jego odmianie latynoamerykaƒskiej, a przyk∏ady podane od strony 84 pomogà Ci w wy- borze w∏aÊciwego przyimka dla najcz´Êciej u˝ywanych czasowników hiszpaƒskich. Powodzenia! 5 Przeglàd terminów gramatycznych acento acusativo condicional [simple] condicional comp[uesto] conjugacion consonante dativo diptongo feminino futuro imp[erfecto] futuro perfecto gerundio compuesto gerundio simple imperativo imperfecto indefinido indicativo infinitivo masculino modo participio (perfecto) pasiva perfecto plural pluscuamperfecto preposición presente pretérito anterior pretérito imperfecto pretérito perfecto prenombre personal régimen preposicional singular subjuntivo sujeto verbo verbo auxiliar verbo defectivo verbo irregular verbo reflexivo verbo regular vocal voz pasiva 6 akcent biernik I tryb warunkowy II tryb warunkowy koniugacja spó∏g∏oska celownik dwug∏oska, dyftong (rodzaj) ˝eƒski czas przysz∏y niedokonany czas przysz∏y dokonany (z∏o˝ony) gerundium (imies∏ów z∏o˝ony) gerundium (imies∏ów prosty) tryb rozkazujàcy patrz pretérito imperfecto czas przesz∏y prosty tryb oznajmujàcy bezokolicznik (rodzaj) m´ski tryb imies∏ów czasu przesz∏ego patrz voz pasiva patrz pretérito perfecto liczba mnoga czas zaprzesz∏y przyimek czas teraêniejszy czas zaprzesz∏y II czas przesz∏y dokonany prosty czas przesz∏y z∏o˝ony zaimek osobowy rekcja liczba pojedyncza tryb przypuszczajàcy podmiot czasownik czasownik posi∏kowy czasownik u∏omny czasownik nieregularny czasownik zwrotny czasownik regularny samog∏oska strona bierna Co warto wiedzieç o odmianie czasowników hiszpaƒskich Trzy grupy czasownika Wszystkie czasowniki hiszpaƒskie podzielone sà na trzy grupy (koniugacje) w zale˝noÊci od ich koƒcówek: • 1. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -ar, • 2. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -er, • 3. koniugacja: czasowniki zakoƒczone na -ir. Osobowe i nieosobowe formy czasownika Czasownik ma formy osobowe i nieosobowe. Formy osobowe mogà byç proste (np. pre- sente, futuro) lub z∏o˝one (np. pretérito perfecto, pluscuamperfecto). Czasy z∏o˝one w j´zyku hiszpaƒskim tworzy si´ zawsze z czasownikiem posi∏kowym haber, np. he amado, hemos corrido. Formami nieosobowymi sà: infinitivo (amar, haber amado), gerundio (amando, habiendo amado) i participio (amado). Tryby i czasy Czasownik ma trzy ró˝ne tryby: indicativo, subjuntivo i imperativo (patrz tak˝e terminy gramatyczne na str. 6). Condicional, wczeÊniej tak˝e uwa˝any za tryb, jest dziÊ powszechnie uznawany za cz´Êç trybu oznajmujàcego. Tryb oznajmujàcy obejmuje nast´pujàce czasy: • presente, • pretérito perfecto (lub pretérito compuesto), • indefinido (lub perfecto simple), • imperfecto (pretérito imperfecto), • pluscuamperfecto (pretérito pluscuamperfecto), • pretérito anterior, • futuro imperfecto (lub futuro simple), • futuro perfecto (lub futuro compuesto), • condicional simple, • condicional compuesto. Do trybu warunkowego (subjuntivo) nale˝à nast´pujàce czasy: • presente, • imperfecto, • perfecto, • pluscuamperfecto, • futuro imperfecto i futuro perfecto. W ksià˝ce tej zrezygnowano ze szczegó∏owej prezentacji dwóch ostatnich czasów, po- niewa˝ obecnie prawie si´ ich nie u˝ywa. 7 Formy futuro imperfecto (de subjuntivo) tworzy si´ od 3. osoby indefinido. Majà one koƒcówki -are lub -iere, -ares/-ieres, -are/-iere, -áremos/-iéremos, -areis/-iereis, -aren/-ieren, np. viviere, cantare. Przys∏owie, w którym stosuje si´ ten czas, jest ciàgle jeszcze aktualne: Donde fueres, haz lo que vieres (B´dàc w Rzymie, zachowuj si´ jak Rzy- mianin). Futuro perfecto (de subjuntivo) tworzy si´ za pomocà formy futuro imperfecto czasowni- ka haber i imies∏owu czasu przesz∏ego, np. hubiere vivido, hubiere cantado. OsobliwoÊci ortograficzne Liczne czasowniki hiszpaƒskie wykazujà regularne zmiany ortograficzne, aby mog∏a zostaç zachowana wymowa formy podstawowej: • czasowniki z koƒcówkà -car: -c- ¡ -qu- przed -e atacar ¡ ataque, buscar ¡ busque… • czasowniki z koƒcówkà -gar: -g- ¡ -gu- przed -e pagar ¡ paguemos, jugar ¡ juguemos… • czasowniki z koƒcówkà -zar: -z- ¡ -c- przed -e almorzar ¡ almuerces, cruzar ¡ cruces… • czasowniki z koƒcówkà -guar: -gu- ¡ -gü- przed -e averiguar ¡ averigüé, aguar ¡ agüe… • czasowniki z koƒcówkà -cer wzgl´dnie -cir: -c- ¡ -z- przed -a i -o vencer ¡ venza, zurcir ¡ zurza… • czasowniki z koƒcówkà -ger wzgl´dnie -gir: -g- ¡ -j- przed -a i -o coger ¡ cojo, dirigir ¡ dirijo… • czasowniki z koƒcówkà -guir: -gu- ¡ -g- przed -a i -o seguir ¡ sigo, distinguir ¡ distingo… • czasowniki z koƒcówkà -quir: -qu- ¡ -c- przed -a i -o delinquir ¡ delinco… Tak˝e zmiana akcentu jest wariantem czysto ortograficznym, np. przy: • licznych czasownikach z koƒcówkà -iar: ampliar ¡ amplío, confiar ¡ confías… • licznych czasownikach z koƒcówkà -uar: acentuar ¡ acentúa, continuar ¡ continúe… • czy te˝ przy takich czasownikach, jak: aislar ¡ aíslo, poseer ¡ poseíste, prohibir ¡ prohíbe, rehuir ¡ rehúye, reunir ¡ reúne… 8 Kilka s∏ów o ró˝nicach w odmianach j´zyka hisz- paƒskiego Ró˝nice mi´dzy dialektami istniejà zarówno w europejskiej odmianie j´zyka hiszpaƒskie- go (np. mi´dzy dialektem kastylijskim i andaluzyjskim), jak i w j´zyku hiszpaƒskim Amery- ki ¸aciƒskiej i Ârodkowej. Mo˝na wi´c wyró˝niç tam j´zyk hiszpaƒski „nizinny“ (u˝ywany wokó∏ Karaibów i w takich cz´Êciach Ameryki Po∏udniowej, jak: Argentyna, Urugwaj, Chi- le) i j´zyk hiszpaƒski „górski“ (u˝ywany np. w Peru, Kolumbii i Meksyku). Ró˝nice te doty- czà przede wszystkim wymowy i s∏ownictwa, ale tak˝e fleksji czasowników. Voseo Zjawisko to zachodzi przede wszystkim w j´zyku mieszkaƒców Argentyny i Urugwaju, ale te˝ niektórych cz´Êci Ameryki Ârodkowej: zamiast tú stosuje si´ vos. Forma czasownika, która po∏àczona jest z vos, jest utworzona od 2. osoby liczby mnogiej czasowników zakoƒczonych na -ar lub -er, przy czym -i- wypada: sois staje si´ sos, vais – vas, hacéis – hacés. Mówi si´ vos sos (= tú eres) i vos hacés (= tú haces). JeÊli zaimek osobowy jest dope∏nieniem w bierniku lub celowniku, to vos zast´powane jest przez te. Jako zaimek dzier˝awczy brzmi on tu: Y a vos, ¿cómo te va?, ¿Hablás con tu hermano? Tryb rozkazujàcy przy voseo odpowiada 2. osobie liczby mnogiej, przy czym wypada -d-: mirá (= mira), fijate (= fijate), escuchame (= escúchame). Ustedes zamiast vosotros Prawie w ca∏ej hiszpaƒskoj´zycznej Ameryce zamiast vosotros u˝ywane jest ustedes. Uste- des jest formà zwracania si´ do ka˝dego w liczbie mnogiej, zarówno w u˝yciu poufa∏ym, jak te˝ w formach grzecznoÊciowych. Forma ta stosowana jest tak˝e w niektórych regio- nach Andaluzji, Estremadury i na Wyspach Kanaryjskich. U˝ycie indefinido W wielu regionach hiszpaƒskoj´zycznej Ameryki stosuje si´ indefinido, podczas gdy w Hiszpanii u˝ywa si´ pretérito perfecto: ¿Viste la película de Almodóvar? zamiast ¿Has visto la película de Almodóvar? Loísmo W ca∏ej Ameryce ¸aciƒskiej u˝ywa si´ form lo i los zamiast le i les dla okreÊlenia osób rod- zaju m´skiego w bierniku. To zjawisko nazywane jest loísmo i zachodzi tak˝e w Hiszpanii, przede wszystkim na po∏udniu: ¿Has visto a Juan? – Sí, lo vi ayer. S∏ownictwo Po odkryciu Ameryki do j´zyka hiszpaƒskiego, a tak˝e do innych j´zyków europejskich, nap∏yn´∏a du˝a liczba indiaƒskich s∏ów. Wp∏yw j´zyków indiaƒskich (np. quencha w Ekwadorze i Peru, náhuatl w Meksyku, guaraní w Paragwaju, mapuche w Chile) jest wi- doczny w s∏ownictwie, np. aguacate, cacao, canoa, chocolate, hamaca, huracán, maíz, papa, soroche, tabaco, tomate. 9 1 r czasownik posi∏kowy e b a h haber mieç U˝ywany jest wy∏àcznie jako czasownik posi∏kowy. Hay jest formà nieosobowà i niezmiennà. INDICATIVO SUBJUNTIVO presente he has ha hemos habéis han imperfecto había habías había habíamos habíais habían indefinido hube hubiste hubo hubimos hubisteis hubieron futuro imp. habré habrás habrá habremos habréis habrán condicional habría habrías habría habríamos habríais habrían pretérito perfecto — — ha habido — — — pluscuamperfecto — — había habido — — — pretérito anterior — — hubo habido — — — futuro perfecto — — habrá habido — — — condicional comp. — — habría habido — — — presente haya hayas haya hayamos hayáis hayan perfecto — — haya habido — — — IMPERATIVO afirmativo — — — — — INFINITIVO simple haber GERUNDIO simple habiendo PARTICIPIO habido 10 imperfecto hubiera/hubiese hubieras/hubieses hubiera/hubiese hubiéramos/hubiésemos hubierais/hubieseis hubieran/hubiesen pluscuamperfecto — — hubiera/hubiese habido — — — negativo — — — — — compuesto haber habido compuesto habiendo habido ser byç czasownik posi∏kowy 2 r e s Ser u˝ywane jest równie˝ do tworzenia strony biernej (patrz tak˝e str. 17). INDICATIVO SUBJUNTIVO presente soy eres es somos sois son imperfecto era eras era éramos erais eran indefinido fui fuiste fue fuimos fuisteis fueron futuro imp. seré serás será seremos seréis serán condicional sería serías sería seriamos seríais serían pretérito perfecto he sido has sido ha sido hemos sido habéis sido han sido pluscuamperfecto había sido habías sido había sido habíamos sido habíais sido habían sido pretérito anterior hube sido hubiste sido hubo sido hubimos sido hubisteis sido hubieron sido futuro perfecto habré sido habrás sido habrá sido habremos sido habréis sido habrán sido condicional comp. habría sido habrías sido habría sido habríamos sido habríais sido habrían sido presente sea seas sea seamos seáis sean imperfecto fuera/fuese fueras/fueses fuera/fuese fuéramos/fuésemos fuerais/fueseis fueran/fuesen perfecto haya sido hayas sido haya sido hayamos sido hayáis sido hayan sido pluscuamperfecto hubiera/hubiese sido hubieras/hubieses sido hubiera/hubiese sido hubiéramos/hubiésemos sido hubierais/hubieseis sido hubieran/hubiesen sido IMPERATIVO afirmativo (tú) (usted) (nosotros) (vosotros) (ustedes) sé sea seamos sed sean negativo no seas no sea no seamos no seáis no sean compuesto haber sido compuesto habiendo sido INFINITIVO simple ser GERUNDIO simple siendo PARTICIPIO sido 11 3 r czasownik posi∏kowy a t s e estar byç, znajdowaç si´ Estar jest prawie zawsze czasownikiem samodzielnym. INDICATIVO SUBJUNTIVO presente estoy estás está estamos estáis están imperfecto estaba estabas estaba estábamos estabais estaban indefinido estuve estuviste estuvo estuvimos estuvisteis estuvieron futuro imp. estaré estarás estará estaremos estaréis estarán condicional estaría estarías estaría estaríamos estaríais estarían pretérito perfecto he estado has estado ha estado hemos estado habéis estado han estado pluscuamperfecto había estado habías estado había estado habíamos estado habíais estado habían estado pretérito anterior hube estado hubiste estado hubo estado hubimos estado hubisteis estado hubieron estado futuro perfecto habré estado habrás estado habrá estado habremos estado habréis estado habrán estado condicional comp. habría estado habrías estado habría estado habríamos estado habríais estado habrían estado 12 presente esté estés esté estemos estéis estén imperfecto estuviera/estuviese estuvieras/estuvieses estuviera/estuviese estuviéramos/estuviésemos estuvierais/estuvieseis estuvieran/estuviesen pluscuamperfecto hubiera/hubiese estado hubieras/hubieses estado hubiera/hubiese estado perfecto haya estado hayas estado haya estado hayamos estado hubiéramos/hubiésemos estado hayáis estado hayan estado hubierais/hubieseis estado hubieran/hubiesen estado IMPERATIVO afirmativo (tú) (usted) (nosotros) (vosotros) (ustedes) está (estáte) esté estemos estad estén negativo no estés no esté no estemos no estéis no estén compuesto haber estado compuesto habiendo estado INFINITIVO simple estar GERUNDIO simple estando PARTICIPIO estado amar kochaç czasownik regularny INDICATIVO SUBJUNTIVO 1. koniugacja: -ar 4 r a m a presente amo amas ama amamos amáis aman imperfecto amaba amabas amaba amábamos amabais amaban indefinido amé amaste amó amamos amasteis amaron futuro imp. amaré amarás amará amaremos amaréis amarán condicional amaría amarías amaría amaríamos amaríais amarían pretérito perfecto he amado has amado ha amado hemos amado habéis amado han amado pluscuamperfecto había amado habías amado había amado habíamos amado habíais amado habían amado pretérito anterior hube amado hubiste amado hubo amado hubimos amado hubisteis amado hubieron amado futuro perfecto habré amado habrás amado habrá amado habremos amado habréis amado habrán amado condicional comp. habría amado habrías amado habría amado habríamos amado habríais amado habrían amado presente ame ames ame amemos améis amen imperfecto amara/amase amaras/amases amara/amase amáramos/amásemos amarais/amaseis amaran/amasen perfecto haya amado hayas amado haya amado hayamos amado hayáis amado hayan amado pluscuamperfecto hubiera/hubiese amado hubieras/hubieses amado hubiera/hubiese amado hubiéramos/hubiésemos amado hubierais/hubieseis amado hubieran/hubiesen amado IMPERATIVO afirmativo (tú) (usted) (nosotros) (vosotros) (ustedes) ama ame amemos amad amen negativo no ames no ame no amemos no ameis no amen compuesto haber amado compuesto habiendo amado INFINITIVO simple amar GERUNDIO simple amando PARTICIPIO amado 13 5 r e b e b 2. koniugacja: -er beber piç czasownik regularny INDICATIVO SUBJUNTIVO presente bebo bebes bebe bebemos bebéis beben imperfecto bebía bebías bebía bebíamos bebíais bebían indefinido bebí bebiste bebió bebimos bebisteis bebieron futuro imp. beberé beberás beberá beberemos beberéis beberán condicional bebería beberías bebería beberíamos beberíais beberían pretérito perfecto he bebido has bebido ha bebido hemos bebido habéis bebido han bebido pluscuamperfecto había bebido habías bebido había bebido habíamos bebido habíais bebido habían bebido pretérito anterior hube bebido hubiste bebido hubo bebido hubimos bebido hubisteis bebido hubieron bebido futuro perfecto habré bebido habrás bebido habrá bebido habremos bebido habréis bebido habrán bebido condicional comp. habría bebido habrías bebido habría bebido habríamos bebido habríais bebido habrían bebido 14 presente beba bebas beba bebamos bebáis beban imperfecto bebiera/bebiese bebieras/bebieses bebiera/bebiese bebiéramos/bebiésemos bebierais/bebieseis bebieran/bebiesen perfecto haya bebido hayas bebido haya bebido hayamos bebido hayáis bebido hayan bebido pluscuamperfecto hubiera/hubiese bebido hubieras/hubieses bebido hubiera/hubiese bebido hubiéramos/hubiésemos bebido hubierais/hubieseis bebido hubieran/hubiesen bebido IMPERATIVO bebe beba afirmativo (tú) (usted) (nosotros) bebamos (vosotros) (ustedes) bebed beban negativo no bebas no beba no bebamos no bebáis no beban compuesto haber bebido compuesto habiendo bebido INFINITIVO simple beber GERUNDIO simple bebiendo PARTICIPIO bebido 3. koniugacja: -ir 6 r i v i v vivir ˝yç, mieszkaç czasownik regularny INDICATIVO SUBJUNTIVO presente vivo vives vive vivimos vivís viven imperfecto vivía vivías vivía vivíamos vivíais vivían indefinido viví viviste vivió vivimos vivisteis vivieron futuro imp. viviré vivirás vivirá viviremos viviréis vivirán condicional viviría vivirías viviría viviríamos viviríais vivirían pretérito perfecto he vivido has vivido ha vivido hemos vivido habéis vivido han vivido pluscuamperfecto había vivido habías vivido había vivido habíamos vivido habíais vivido habían vivido pretérito anterior hube vivido hubiste vivido hubo vivido hubimos vivido hubisteis vivido hubieron vivido futuro perfecto habré vivido habrás vivido habrá vivido habremos vivido habréis vivido habrán vivido condicional comp. habría vivido habrías vivido habría vivido habríamos vivido habríais vivido habrían vivido presente viva vivas viva vivamos viváis vivan imperfecto viviera/viviese vivieras/vivieses viviera/viviese viviéramos/viviésemos vivierais/vivieseis vivieran/viviesen perfecto haya vivido hayas vivido haya vivido hayamos vivido hayáis vivido hayan vivido pluscuamperfecto hubiera/hubiese vivido hubieras/hubieses vivido hubiera/hubiese vivido hubiéramos/hubiésemos vivido hubierais/hubieseis vivido hubieran/hubiesen vivido IMPERATIVO afirmativo (tú) (usted) (nosotros) (vosotros) (ustedes) vive viva vivamos vivid vivan negativo no vivas no viva no vivamos no viváis no vivan compuesto haber vivido compuesto habiendo vivido INFINITIVO simple vivir GERUNDIO simple viviendo PARTICIPIO vivido 15 7 e s r a v a l czasownik zwrotny lavarse myç si´ INDICATIVO presente me lavo te lavas se lava nos lavamos os laváis se lavan pretérito perfecto me he lavado te has lavado se ha lavado nos hemos lavado os habéis lavado se han lavado SUBJUNTIVO presente me lave te laves se lave nos lavemos os lavéis se laven imperfecto me lavara/lavase te lavaras/lavases se lavara/lavase nos laváramos/lavásemos os lavarais/lavaseis se lavaran/lavasen imperfecto me lavaba te lavabas se lavaba nos lavábamos os lavabais se lavaban pluscuamperfecto me había lavado te habías lavado se había lavado nos habíamos lavado os habíais lavado se habían lavado perfecto me haya lavado te hayas lavado se haya lavado nos hayamos lavado os hayáis lavado se hayan lavado pluscuamperfecto me hubiera/hubiese lavado te hubieras/-ieses lavado se hubiera/-iese lavado nos hubiéramos/-iésemos lavado os hubierais/-ieseis lavado se hubieran/-iesen lavado indefinido me lavé te lavaste se lavó nos lavamos os lavasteis se lavaron futuro imp. me lavaré te lavarás se lavará nos lavaremos os lavaréis se lavarán condicional me lavaría te lavarías se lavaría nos lavaríamos os lavaríais se lavarían pretérito anterior me hube lavado te hubiste lavado se hubo lavado nos hubimos lavado os hubisteis lavado se hubieron lavado futuro perfecto me habré lavado te habrás lavado se habrá lavado nos habremos lavado os habréis lavado se habrán lavado condicional comp. me habría lavado te habrías lavado se habría lavado nos habríamos lavado os habríais lavado se habrían lavado IMPERATIVO afirmativo (tú) (usted) (nosotros) (vosotros) (ustedes) lávate lávese lavémonos lavaos lávense negativo no te laves no se lave no nos lavemos no os lavéis no se laven compuesto haberse lavado compuesto habiéndose lavado INFINITIVO simple lavarse GERUNDIO simple lavándose PARTICIPIO — 16 8 o d a m a r e s ser amado byç kochanym strona bierna W j´zyku hiszpaƒskim rzadko u˝ywa si´ strony biernej. Bardzo cz´sta jest natomiast forma se dice, se cree… JeÊli podmiot jest rodzaju ˝eƒskiego lub wyst´puje w liczbie mnogiej, to imies∏ów dostosowuje si´ do niego: ella fue amada… INDICATIVO presente soy amado eres amado es amado somos amados sois amados son amados pretérito perfecto he sido amado has sido amado ha sido amado hemos sido amados habéis sido amados han sido amados SUBJUNTIVO presente sea amado seas amado sea amado seamos amados seáis amados sean amados imperfecto fuera/fuese amado fueras/fueses amado fuera/fuese amado fuéramos/fuésemos amados fuerais/fueseis amados fueran/fuesen amados imperfecto era amado eras amado era amado éramos amados erais amados eran amados pluscuamperfecto había sido amado habías sido amado había sido amado habíamos sido amados habíais sido amados habían sido amados indefinido fui amado fuiste amado fue amado fuimos amados fuisteis amados fueron amados pretérito anterior hube sido amado hubiste sido amado hubo sido amado hubimos sido amados hubisteis sido amados hubieron sido amados futuro perfecto habré sido amado habrás sido amado habrá sido amado futuro imp. seré amado serás amado será amado seremos amados habremos sido amados seréis amados serán amados habréis sido amados habrán sido amados condicional comp. habría sido amado habrías sido amado habría sido amado condicional sería amado serías amado sería amado seríamos amados habríamos sido amados seríais amados serían amados habríais sido amados habrían sido amados pluscuamperfecto hubiera/hubiese sido amado hubieras/-ieses sido amado hubiera/-iese sido amado perfecto haya sido amado hayas sido amado haya sido amado hayamos sido amados hubiéramos/-iésemos sido amados hayáis sido amados hayan sido amados hubierais/-ieseis sido amados hubieran/-iesen sido amados IMPERATIVO negativo no seas amado no sea amado afirmativo (tú) (Vd.) (nos.) (vos.) (Vds.) sé amado sea amado seamos amados no seamos amados sed amados sean amados no seáis amados no sean amados compuesto haber sido amado compuesto habiendo sido amado INFINITIVO simple ser amado GERUNDIO simple siendo amado PARTICIPIO sido amado 17 9 r a u t c a 1. koniugacja: -ar actuar dzia∏aç -u- ¡ -ú- (patrz tak˝e str. 8) INDICATIVO SUBJUNTIVO presente actúo actúas actúa actuamos actuáis actúan imperfecto actuaba actuabas actuaba actuábamos actuabais actuaban indefinido actué actuaste actuó actuamos actuasteis actuaron futuro imp. actuaré actuarás actuará actuaremos actuaréis actuarán condicional actuaría actuarías actuaría actuaríamos actuaríais actuarían pretérito perfecto he actuado has actuado ha actuado hemos actuado habéis actuado han actuado pluscuamperfecto había actuado habías actuado había actuado habíamos actuado habíais actuado habían actuado pretérito anterior hube actuado hubiste actuado hubo actuado hubimos actuado hubisteis actuado hubieron actuado futuro perfecto habré actuado habrás actuado habrá actuado habremos actuado habréis actuado habrán actuado condicional comp. habría actuado habrías actuado habría actuado habríamos actuado habríais actuado habrían actuado presente actúe actúes actúe actuemos actuéis actúen imperfecto actuara/actuase actuaras/actuases actuara/actuase actuáramos/actuásemos actuarais/actuaseis actuaran/actuasen perfecto haya actuado hayas actuado haya actuado hayamos actuado hayáis actuado hayan actuado pluscuamperfecto hubiera/hubiese actuado hubieras/-ieses actuado hubiera/-iese actuado hubiéramos/-iésemos actuado hubierais/-ieseis actuado hubieran/-iesen actuado IMPERATIVO afirmativo (tú) (usted) (nosotros) (vosotros) (ustedes) actúa actúe actuemos actuad actúen negativo no actúes no actúe no actuemos no actuéis no actúen compuesto haber actuado compuesto habiendo actuado INFINITIVO simple actuar GERUNDIO simple actuando PARTICIPIO actuado 18 adquirir nabyç 3. koniugacja: -ir 10 r i r i u q d a INDICATIVO presente adquiero adquieres adquiere adquirimos adquirís adquieren imperfecto adquiría adquirías adquiría adquiríamos adquiríais adquirían indefinido adquirí adquiriste adquirió adquirimos adquiristeis adquirieron futuro imp. adquiriré adquirirás adquirirá adquiriremos adquiriréis adquirirán condicional adquiriría adquirirías adquiriría adquiriríamos adquiriríais adquirirían pretérito perfecto he adquirido has adquirido ha adquirido hemos adquirido habéis adquirido han adquirido pluscuamperfecto había adquirido habías adquirido había adquirido habíamos adquirido habíais adquirido habían adquirido pretérito anterior hube adquirido hubiste adquirido hubo adquirido hubimos adquirido hubisteis adquirido hubieron adquirido futuro perfecto habré adquirido habrás adquirido habrá adquirido habremos adquirido habréis adquirido habrán adquirido condicional comp. habría adquirido habrías adquirido habría adquirido habríamos adquirido habríais adquirido habrían adquirido -i- ¡ -ie- SUBJUNTIVO presente adquiera adquiera adquiera adquiramos adquiráis adquieran imperfecto adquiriera/adquiriese adquirieras/adquirieses adquiriera/adquiriese adquiriéramos/adquiriésemos adquirierais/adquirieseis adquirieran/adquiriesen perfecto haya adquirido hayas adquirido haya adquirido hayamos adquirido hayáis adquirido hayan adquirido pluscuamperfecto hubiera/hubiese adquirido hubieras/-ieses adquirido hubiera/-iese adquirido hubiéramos/-iésemos adquirido hubierais/-ieseis adquirido hubieran/-iesen adquirido IMPERATIVO afirmativo (tú) (usted) (nosotros) (vosotros) (ustedes) adquiere adquiera adquiramos adquirid adquieran negativo no adquieras no adquiera no adquiramos no adquiráis no adquieran compuesto haber adquirido compuesto habiendo adquirido INFINITIVO simple adquirir GERUNDIO simple adquiriendo PARTICIPIO adquirido 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czasy i czasowniki hiszpańskie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: