Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 005277 22581488 na godz. na dobę w sumie
Czasy i czasowniki włoskie - ebook/pdf
Czasy i czasowniki włoskie - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 98
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 83-88507-42-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> włoski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka prezentuje jasno sformułowane reguły, które pomogą utworzyć każdą formę czasownika. Przedstawia także najważniejsze regularne i nieregularne czasowniki w przejrzystych tabelach. W wyszukiwaniu czasownika pomaga alfabetyczna lista czasowników na końcu każdej książki. Dzięki tej książce można: uporządkować wiadomości, poznać reguły dotyczące czasów i czasowników, sprawdzić odmianę wybranego czasownika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czasy i czasowniki w∏oskie Mimma Diaco Laura Kraft Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2003 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Italienisch Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2000 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-42-7 T∏umaczenie i adaptacja: Aleksandra Powalska Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Joanna Roszak, Aleksandra Powalska Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: ABEDIK, Poznaƒ Wydanie I Spis treÊci W tej ksià˝ce znajdziesz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Przeglàd terminów gramatycznych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  OsobliwoÊci ortograficzne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Tabele koniugacyjne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Czasownik posi∏kowy e.ssere .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Czasownik posi∏kowy avere.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 6 7 8 8 9 Czasowniki z -are (koniugacja I) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 Czasowniki z -ere (koniugacja II) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 Czasowniki z -ire (koniugacja III) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64 Strona bierna e.ssere amato .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77 Czasowniki zwrotne lavarsi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78 U˝yteczne na co dzieƒ po∏àczenia czasowników z przyimkami .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79 Alfabetyczna lista czasowników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 W tej ksià˝ce znajdziesz regu∏y dotyczàce • pisowni i wymowy czasowników w∏oskich • stosowania czasów w∏oskich tabele prezentujàce • formy czasowników w∏oskich we wszystkich czasach • nieregularnoÊci zwiàzane z odmianà czasowników w∏oskich. „Czasy i czasowniki w∏oskie” zawierajà tabele koniugacyjne 61 regularnych i niere- gularnych czasowników wzorcowych, formy czasowników zwrotnych i czasowników u˝y- tych w stronie biernej. Ka˝dà koniugacj´ opisano bardzo dok∏adnie, prezentujàc na przy- k∏adzie czasowników wzorcowych wszystkie formy – w tym równie˝ formy z∏o˝one – w jakich czasowniki danej koniugacji mogà wystàpiç. Oprócz tabel poÊwi´conych poje- dynczym czasownikom, w ksià˝ce znajduje si´ równie˝ tabela zbiorcza, w której zamiesz- czono dodatkowo 52 przyk∏adowe czasowniki wraz z charakterystycznymi dla nich for- mami nieregularnymi. Budowa tabel koniugacyjnych 3 1 2 5 7 8 4 4 3 2 1 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer koniugacji: Na koƒcu ksià˝ki znajduje si´ alfabetyczna lista czasowników. Przy ka˝dym czasowniku umieszczono numer koniugacyjny. Chcàc dowiedzieç si´, do której koniugacji nale˝y okreÊlony czasownik, nale˝y poszukaç oznaczony tym samym numerem czasownik wzorcowy dla danej koniugacji. Zaznaczono go kolorem. Grupa koniugacyjna: Numer ten informuje, do której z trzech grup koniu- gacyjnych nale˝y czasownik wzorcowy. W j´zyku w∏oskim wyst´pujà trzy grupy ko- niugacyjne: koniugacja I obejmuje czasowniki, których bezokolicznik koƒczy si´ na -are koniugacja II obejmuje czasowniki, których bezokolicznik koƒczy si´ na -ere koniugacja III obejmuje czasowniki, których bezokolicznik koƒczy si´ na -ire Czasownik wzorcowy i jego t∏umaczenie: Odmiana czasowników wzorcowych stanowi wzorzec odmiany dla wszystkich czasowników nale˝àcych do tej samej ko- niugacji. Krótka charakterystyka czasownika wzorcowego: Skrócony opis czasownika podano tylko wtedy, jeÊli w jego budowie w trakcie odmiany zachodzà znaczàce zmiany. Odst´pstwa te wówczas zasygnalizowano. Zaznaczanie koƒcówek: Wyt∏uszczone koƒcówki spotkaç mo˝na w odmianie cza- sowników numer 3, 15/16, 101. Sà to czasowniki regularne. Ka˝dy z nich nale˝y do innej koniugacji, o czym informujà zaznaczone koƒcówki. Kolorowe podkreÊlenia: Wszystkie formy nieregularne wyró˝niono za pomocà koloru. Znak akcentu: Akcent wyrazowy w j´zyku w∏oskim pada najcz´Êciej na przedostat- nià sylab´. W przypadku odst´pstwa od tej regu∏y zaznaczono kropkà sylab´, która powinna byç akcentowana. Zaimki osobowe: W j´zyku w∏oskim, podobnie jak w j´zyku polskim, nie u˝ywa si´ zazwyczaj zaimków osobowych. Sygnalizuje je bowiem koƒcówka osobowa odmie- nionego czasownika. W ksià˝ce dla lepszej orientacji zamieszczono w nawiasie zai- mek osobowy jedynie przy formach trybu rozkazujàcego. Rezygnacja z form rodzaju ˝eƒskiego: Formy imies∏owu biernego czasu prze- sz∏ego w po∏àczeniu z czasownikiem essere podano tylko w rodzaju m´skim (sono andato zamiast sono andato/-a; siamo andati zamiast sono andati/-e). W alfabetycznej liÊcie czasowników na koƒcu ksià˝ki znajdziesz 1550 regularnych i nieregularnych czasowników. Ka˝dy z nich ma odsy∏acz do czasownika wzorcowego okreÊlonej koniugacji. Dzi´ki temu dowiesz si´, w jaki sposób nale˝y budowaç poszcze- gólne formy koniugacyjne. Lista informuje równie˝, z jakim wyrazem posi∏kowym (esse- re lub avere) ∏àczy si´ dany czasownik. Na stronie 7 wyjaÊniono w skrócie wa˝ne regu∏y ortograficzne. Na stronach 80 – 85 natomiast znajdziesz pomoc do nauki u˝ytecznych na co dzieƒ po∏àczeƒ czasowników z przyimkami. By poprawnie ich u˝yç, nale˝y zapami´taç, z jakimi przyimkami ∏àczà si´ poszczególne czasowniki i jaki sens przypisany jest owym po∏àczeniom. Powodzenia! 5 Przeglàd terminów gramatycznych w∏oskie polskie accentazione condizionale passato condizionale presente congiuntivo coniugazione desinenza femminile futuro anteriore futuro semplice gerundio imperativo imperfetto indicativo infinito maschile participio passato passato prossimo passato remoto passivo plurale preposizione presente pronome personale sillaba singolare soggetto tempo composto tempo semplice trapassato prossimo trapassato remoto verbo verbo ausiliare verbo irregolare verbo regolare verbo riflessivo 6 akcent tryb warunkowy tryb warunkowy tryb ∏àczàcy koniugacja (odmiana przez osoby) koƒcówka rodzaj ˝eƒski czas przysz∏y (uprzedni) czas przysz∏y (prosty) gerundium tryb rozkazujàcy czas przesz∏y niedokonany tryb oznajmujàcy bezokolicznik rodzaj m´ski imies∏ów bierny czasu przesz∏ego czas przesz∏y czas przesz∏y (historyczny) strona bierna liczba mnoga przyimek czas teraêniejszy zaimek osobowy sylaba liczba pojedyncza podmiot czas z∏o˝ony czas prosty czas zaprzesz∏y czas zaprzesz∏y czasownik czasownik posi∏kowy czasownik nieregularny czasownik regularny czasownik zwrotny OsobliwoÊci ortograficzne W czasownikach w∏oskich zachodzà w trakcie koniugacji regularne zmiany ortograficz- ne. Dzieje si´ tak dlatego, by zachowaç podstawowe cechy wymowy bezokolicznika. G Do czasowników zakoƒczonych na -care i -gare wprowadzamy tak zwane nieme -h- przed koƒcówkami osobowymi -e oraz -i. Na skutek tego zabiegu c ¡ ch i g ¡ gh. cercare pagare ¡ ¡ cerco, cerchi, cerca, cerchiamo, … pago, paghi, paga, paghiamo, … G Czasowniki zakoƒczone na -ciare, -giare oraz -sciare tracà w czasie odmiany samo- g∏osk´ -i- poprzedzajàcà koƒcówk´ bezokolicznika. Na miejscu tej samog∏oski przed koƒcówkà osobowà pojawia si´ -i lub -e. baciare mangiare lasciare ¡ ¡ ¡ baci, …, baciamo, … mangerò, mangerai, … lasciamo, lascerete, … G Czasowniki zakoƒczone na -iare tracà samog∏osk´ -i- przed koƒcówkà osobowà -i tylko wtedy, gdy jest ona samog∏oskà nie akcentowanà. W przeciwnym razie -i- pozostaje. studiare avviare ¡ ¡ studio, stu. di, studia, studia. m o, … avvio, avvi.i, avvia, …; avvi.ino, … G W czasownikach zakoƒczonych na -cere i -gere w zale˝noÊci od koƒcówki osobowej wymowa spó∏g∏osek -c- i -g- jest ró˝na. vincere leggere ¡ ¡ vinco, vinci, vince, vinciamo, … leggo, leggi, legge, leggiamo, … Wyjàtek stanowi czasownik cuocere. Aby zachowaç sta∏à wymow´ spó∏g∏oski -c-, przed -a oraz -o nale˝y wprowadziç samog∏osk´ -i-; wówczas c ¡ ci. cuocere ¡ cuocio, cuoci, cuoce, cuociamo, … G Czasowniki zakoƒczone na -cere, które tworzà imies∏ów bierny czasu przesz∏ego (par- ticipio passato) w sposób regularny, czyli za pomocà koƒcówki -uto, otrzymujà przed tà koƒcówkà dodatkowe -i-. piacere conoscere ¡ ¡ piaciuto conosciuto G W czasownikach zakoƒczonych na -cire wprowadzamy -i- przed -a i -o; wówczas c ¡ ci. cucire ¡ cucio, cuci, …, cuciono, … G W wymowie form osobowych czasowników zakoƒczonych w bezokoliczniku na -gire nie zachodzà ˝adne zmiany w porównaniu z wymowà formy podstawowej. fuggire ¡ fuggo, fuggi, fugge, … 7 1 e r e s s e. koniugacja II e.ssere byç czasownik posi∏kowy INDICATIVO CONGIUNTIVO Presente sono sei ¯ siamo siete sono Imperfetto ero eri era eravamo eravate e.rano Passato prossimo sono sei ¯ siamo siete sono stato stato stato stati stati stati Trapassato prossimo stato ero stato eri era stato eravamo stati eravate stati stati e.rano Passato remoto fui fosti fu fummo foste fu. rono Trapassato remoto fui fosti fu fummo foste fu. rono stato stato stato stati stati stati Futuro semplice sarò sarai sar∫ saremo sarete saranno Futuro anteriore sarò sarai sar∫ saremo sarete saranno stato stato stato stati stati stati Presente sia sia sia siamo siate si.ano Imperfetto fossi fossi fosse fo. ssimo foste fo. ssero CONDIZIONALE Presente sarei saresti sarebbe saremmo sareste sare.bbero IMPERATIVO — (tu) sii (Lei) sia Passato sia sia sia siamo siate si.ano stato stato stato stati stati stati Trapassato fossi fossi fosse fo. ssimo foste fo. ssero stato stato stato stati stati stati Passato stato sarei stato saresti sarebbe stato saremmo stati sareste stati sare.bbero stati (noi) siamo siate (voi) (Loro) si.ano INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO Presente e.ssere Passato e.ssere stato Presente essendo Passato essendo stato Passato stato 8 avere mieç czasownik posi∏kowy koniugacja II 2 e r e v a INDICATIVO CONGIUNTIVO Presente ho hai ha abbiamo avete hanno Imperfetto avevo avevi aveva avevamo avevate ave.vano Passato prossimo avuto ho avuto hai ha avuto abbiamo avuto avuto avete hanno avuto Trapassato prossimo avuto avevo avuto avevi aveva avuto avevamo avuto avevate avuto ave.vano avuto Passato remoto ebbi avesti ebbe avemmo aveste e.bbero Trapassato remoto avuto ebbi avuto avesti ebbe avuto avemmo avuto avuto aveste e.bbero avuto Futuro semplice avrò avrai avr∫ avremo avrete avranno Futuro anteriore avrò avrai avr∫ avremo avrete avranno avuto avuto avuto avuto avuto avuto Presente abbia abbia abbia abbiamo abbiate a. bbiano Imperfetto avessi avessi avesse ave.ssimo aveste ave.ssero CONDIZIONALE Presente avrei avresti avrebbe avremmo avreste avre.bbero IMPERATIVO — (tu) abbi (Lei) abbia Passato avuto abbia avuto abbia abbia avuto abbiamo avuto abbiate avuto a. bbiano avuto Trapassato avuto avessi avuto avessi avesse avuto ave.ssimo avuto aveste avuto ave.ssero avuto Passato avuto avrei avuto avresti avrebbe avuto avremmo avuto avreste avuto avre.bbero avuto (noi) abbiamo (voi) abbiate (Loro) a. bbiano INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO Presente avere Passato avere avuto Presente avendo Passato avendo avuto Passato avuto 9 3 e r a m a koniugacja I amare kochaç czasownik regularny INDICATIVO CONGIUNTIVO Presente amo ami ama amiamo amate a. mano Imperfetto amavo amavi amava amavamo amavate ama. vano Passato prossimo amato ho amato hai ha amato abbiamo amato amato avete hanno amato Trapassato prossimo amato avevo amato avevi aveva amato avevamo amato avevate amato ave.vano amato Passato remoto amai amasti amò amammo amaste ama. rono Trapassato remoto amato ebbi amato avesti ebbe amato avemmo amato amato aveste e.bbero amato Futuro semplice amerò amerai amer∫ ameremo amerete ameranno Futuro anteriore amato avrò amato avrai avr∫ amato amato avremo amato avrete avranno amato Presente ami ami ami amiamo amiate a. mino Imperfetto amassi amassi amasse ama. ssimo amaste ama. ssero CONDIZIONALE Presente amerei ameresti amerebbe ameremmo amereste amere.bbero IMPERATIVO — ama (tu) (Lei) ami Passato amato abbia amato abbia abbia amato abbiamo amato abbiate amato a. bbiano amato Trapassato amato avessi amato avessi avesse amato ave.ssimo amato aveste amato ave.ssero amato Passato amato avrei amato avresti avrebbe amato avremmo amato avreste amato avre.bbero amato (noi) amiamo amate (voi) (Loro) a. mino INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO Presente amare Passato avere amato Presente amando Passato avendo amato Passato amato 10 andare iÊç koniugacja I 4 e r a d n a INDICATIVO CONGIUNTIVO Presente vado vai va andiamo andate vanno Imperfetto andavo andavi andava andavamo andavate anda. vano Passato prossimo sono sei ¯ siamo siete sono andato andato andato andati andati andati Trapassato prossimo andato ero andato eri era andato eravamo andati eravate andati andati e.rano Passato remoto andai andasti andò andammo andaste anda. rono Trapassato remoto fui fosti fu fummo foste fu. rono andato andato andato andati andati andati Futuro semplice andrò andrai andr∫ andremo andrete andranno Futuro anteriore andato sarò andato sarai sar∫ andato andati saremo andati sarete saranno andati Presente vada vada vada andiamo andiate va. dano Imperfetto andassi andassi andasse anda. ssimo andaste anda. ssero CONDIZIONALE Presente andrei andresti andrebbe andremmo andreste andre.bbero IMPERATIVO — (tu) va‘ / vai (Lei) vada Passato sia sia sia siamo siate si.ano andato andato andato andati andati andati Trapassato fossi fossi fosse fo. ssimo foste fo. ssero andato andato andato andati andati andati Passato andato sarei andato saresti sarebbe andato saremmo andati sareste andati sare.bbero andati (noi) andiamo (voi) andate (Loro) va. dano INFINITO Presente andare GERUNDIO PARTICIPIO Passato e.ssere andato Presente andando Passato essendo andato Passato andato 11 5 e r a i v v a koniugacja I avviare wprowadzaç, wdra˝aç, rozpoczàç czasownik regularny, ale: akcentowane -i- + -i- ¡ -ii- / nie akcentowane -i- + -i- ¡ -i- INDICATIVO CONGIUNTIVO Presente avvio avvii avvia avviamo avviate a. vviano Imperfetto avviavo avviavi avviava avviavamo avviavate avvia. vano Passato prossimo avviato ho avviato hai ha avviato abbiamo avviato avviato avete hanno avviato Trapassato prossimo avviato avevo avviato avevi aveva avviato avevamo avviato avevate avviato ave.vano avviato Passato remoto avviai avviasti avviò avviammo avviaste avvia. rono Trapassato remoto avviato ebbi avviato avesti ebbe avviato avemmo avviato avviato aveste e.bbero avviato Futuro semplice avvierò avvierai avvier∫ avvieremo avvierete avvieranno Futuro anteriore avviato avrò avviato avrai avr∫ avviato avviato avremo avviato avrete avranno avviato Presente avvii avvii avvii avviamo avviate a. vviino Imperfetto avviassi avviassi avviasse avvia. ssimo avviaste avvia. ssero CONDIZIONALE Presente avvierei avvieresti avvierebbe avvieremmo avviereste avviere.bbero IMPERATIVO — (tu) avvia (Lei) avvii Passato avviato abbia avviato abbia abbia avviato abbiamo avviato abbiate avviato a. bbiano avviato Trapassato avviato avessi avviato avessi avesse avviato ave.ssimo avviato aveste avviato ave.ssero avviato Passato avviato avrei avviato avresti avrebbe avviato avremmo avviato avreste avviato avre.bbero avviato (noi) avviamo (voi) avviate (Loro) a. vviino INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO Presente avviare Passato avere avviato Presente avviando Passato avendo avviato Passato avviato 12 baciare ca∏owaç czasownik regularny, ale: -ci- + -e- ¡ -ce- / -ci- + -i- ¡ -ci- INDICATIVO CONGIUNTIVO koniugacja I 6 e r a i c a b Presente bacio baci bacia baciamo baciate ba. ciano Imperfetto baciavo baciavi baciava baciavamo baciavate bacia. vano Passato prossimo baciato ho baciato hai ha baciato abbiamo baciato baciato avete hanno baciato Trapassato prossimo baciato avevo baciato avevi aveva baciato avevamo baciato avevate baciato ava. vano baciato Passato remoto baciai baciasti baciò baciammo baciaste bacia. rono Trapassato remoto baciato ebbi baciato avesti ebbe baciato avemmo baciato baciato aveste e.bbero baciato Futuro semplice bacerò bacerai bacer∫ baceremo bacerete baceranno Futuro anteriore baciato avrò baciato avrai avr∫ baciato baciato avremo baciato avrete avranno baciato Presente baci baci baci baciamo baciate ba. cino Imperfetto baciassi baciassi baciasse bacia. ssimo baciaste bacia. ssero CONDIZIONALE Presente bacerei baceresti bacerebbe baceremmo bacereste bacere.bbero IMPERATIVO — (tu) bacia (Lei) baci Passato baciato abbia baciato abbia abbia baciato abbiamo baciato abbiate baciato a. bbiano baciato Trapassato baciato avessi baciato avessi avesse baciato ave.ssimo baciato aveste baciato ave.ssero baciato Passato baciato avrei baciato avresti avrebbe baciato avremmo baciato avreste baciato avre.bbero baciato (noi) baciamo (voi) baciate (Loro) ba. cino INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO Presente baciare Passato avere baciato Presente baciando Passato avendo baciato Passato baciato 13 7 e r a c r e c koniugacja I cercare szukaç czasownik regularny, ale: -c- ¡ -ch- przed -e lub -i INDICATIVO Presente cerco cerchi cerca cerchiamo cercate ce.rcano Imperfetto cercavo cercavi cercava cercavamo cercavate cerca. vano Passato prossimo cercato ho cercato hai ha cercato abbiamo cercato cercato avete hanno cercato Trapassato prossimo cercato avevo cercato avevi aveva cercato avevamo cercato avevate cercato ave.vano cercato Passato remoto cercai cercasti cercò cercammo cercaste cerca. rono Trapassato remoto cercato ebbi cercato avesti ebbe cercato avemmo cercato cercato aveste e.bbero cercato Futuro semplice cercherò cercherai cercher∫ cercheremo cercherete cercheranno Futuro anteriore cercato avrò cercato avrai avr∫ cercato cercato avremo cercato avrete avranno cercato CONGIUNTIVO Presente cerchi cerchi cerchi cerchiamo cerchiate ce.rchino Imperfetto cercassi cercassi cercasse cerca. ssimo cercaste cerca. ssero CONDIZIONALE Presente cercherei cercheresti cercherebbe cercheremmo cerchereste cerchere.bbero IMPERATIVO — (tu) cerca (Lei) cerchi Passato cercato abbia cercato abbia abbia cercato abbiamo cercato abbiate cercato a. bbiano cercato Trapassato cercato avessi cercato avessi avesse cercato ave.ssimo cercato aveste cercato ave.ssero cercato Passato cercato avrei cercato avresti avrebbe cercato avremmo cercato avreste cercato avre.bbero cercato (noi) cerchiamo cercate (voi) (Loro) ce.rchino INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO Presente cercare Passato avere cercato Presente cercando Passato avendo cercato Passato cercato 14 dare dawaç koniugacja I 8 e r a d INDICATIVO CONGIUNTIVO Presente do dai d∫ diamo date danno Imperfetto davo davi dava davamo davate da. vano Passato remoto diedi / detti desti diede / dette demmo deste die.dero / de.ttero Futuro semplice darò darai dar∫ daremo darete daranno Passato prossimo dato ho dato hai ha dato abbiamo dato dato avete hanno dato Trapassato prossimo dato avevo dato avevi aveva dato avevamo dato avevate dato ave.vano dato Trapassato remoto dato ebbi dato avesti ebbe dato avemmo dato dato aveste e.bbero dato Futuro anteriore avrò avrai avr∫ avremo avrete avranno dato dato dato dato dato dato Presente dia dia dia diamo diate di.ano Imperfetto dessi dessi desse de.ssimo deste de.ssero CONDIZIONALE Presente darei daresti darebbe daremmo dareste dare.bbero IMPERATIVO — (tu) da‘ / dai (Lei) dia Passato dato abbia dato abbia abbia dato abbiamo dato abbiate dato a. bbiano dato Trapassato dato avessi dato avessi avesse dato ave.ssimo dato aveste dato ave.ssero dato Passato dato avrei dato avresti avrebbe dato avremmo dato avreste dato avre.bbero dato (noi) diamo date (voi) (Loro) di.ano INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO Presente dare Passato avere dato Presente dando Passato avendo dato Passato dato 15 9 e r a i c s a l koniugacja I lasciare zostawiç czasownik regularny, ale: -sci- + -e- ¡ -sce- / -sci- + -i- ¡ -sci- INDICATIVO CONGIUNTIVO Presente lascio lasci lascia lasciamo lasciate la. sciano Imperfetto lasciavo lasciavi lasciava lasciavamo lasciavate lascia. vano Passato prossimo lasciato ho lasciato hai ha lasciato abbiamo lasciato lasciato avete hanno lasciato Trapassato prossimo lasciato avevo lasciato avevi aveva lasciato avevamo lasciato avevate lasciato ave.vano lasciato Passato remoto lasciai lasciasti lasciò lasciammo lasciaste lascia. rono Trapassato remoto lasciato ebbi lasciato avesti ebbe lasciato avemmo lasciato lasciato aveste e.bbero lasciato Futuro semplice lascerò lascerai lascer∫ lasceremo lascerete lasceranno Futuro anteriore lasciato avrò lasciato avrai avr∫ lasciato lasciato avremo lasciato avrete avranno lasciato Presente lasci lasci lasci lasciamo lasciate la. scino Imperfetto lasciassi lasciassi lasciasse lascia. ssimo lasciaste lascia. ssero CONDIZIONALE Presente lascerei lasceresti lascerebbe lasceremmo lascereste lascere.bbero IMPERATIVO — (tu) (Lei) lascia lasci Passato lasciato abbia lasciato abbia abbia lasciato abbiamo lasciato abbiate lasciato a. bbiano lasciato Trapassato lasciato avessi lasciato avessi avesse lasciato ave.ssimo lasciato aveste lasciato ave.ssero lasciato Passato lasciato avrei lasciato avresti avrebbe lasciato avremmo lasciato avreste lasciato avre.bbero lasciato (noi) (voi) (Loro) lasciamo lasciate la. scino INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO Presente lasciare Passato avere lasciato Presente lasciando Passato avendo lasciato Passato lasciato 16 mangiare jeÊç czasownik regularny, ale: -gi- + -e- ¡ -ge- / -gi- + -i- ¡ -gi- koniugacja I 10 i e r a g n a m INDICATIVO Presente mangio mangi mangia mangiamo mangiate ma. ngiano Imperfetto mangiavo mangiavi mangiava mangiavamo mangiavate mangia. vano Passato prossimo mangiato ho mangiato hai ha mangiato abbiamo mangiato mangiato avete hanno mangiato Trapassato prossimo mangiato avevo mangiato avevi aveva mangiato avevamo mangiato avevate mangiato ave.vano mangiato Passato remoto mangiai mangiasti mangiò mangiammo mangiaste mangia. rono Trapassato remoto mangiato ebbi avesti mangiato ebbe mangiato avemmo mangiato aveste mangiato e.bbero mangiato Futuro semplice mangerò mangerai manger∫ mangeremo mangerete mangeranno Futuro anteriore mangiato avrò mangiato avrai mangiato avr∫ avremo mangiato avrete mangiato avranno mangiato CONGIUNTIVO Presente mangi mangi mangi mangiamo mangiate ma. ngino Imperfetto mangiassi mangiassi mangiasse mangia. ssimo mangiaste mangia. ssero CONDIZIONALE Presente mangerei mangeresti mangerebbe mangeremmo mangereste mangere.bbero IMPERATIVO — (tu) mangia (Lei) mangi Passato mangiato abbia mangiato abbia abbia mangiato abbiamo mangiato abbiate mangiato a. bbiano mangiato Trapassato mangiato avessi mangiato avessi avesse mangiato ave.ssimo mangiato aveste mangiato ave.ssero mangiato Passato mangiato avrei avresti mangiato avrebbe mangiato avremmo mangiato avreste mangiato avre.bbero mangiato (noi) mangiamo (voi) mangiate (Loro) ma. ngino INFINITO GERUNDIO PARTICIPIO Presente mangiare Passato avere mangiato Presente mangiando Passato avendo mangiato Passato mangiato 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czasy i czasowniki włoskie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: